Anaphora of Basilios

Transcription of Manuscripts

Anaphora des Basilios - Vat Sir 414 - Version 2

Transcription by: Thomas Klampfl

Rohrbach an der Lafnitz, 20. 07. 2017

Page 69b

1
ܬܘܒ ܐܢܢܐܦܘܪܐ ܕܡܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ ܪܝܫܐ ܕܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܕܩܒܕܘܩ ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ
2
ܩܕܡ ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܫܠܡܐ
3
ܐܠܗܐ ܕܠܥܠܡ ܗܘ̇ ܕܒܪܝܬ ܠܐܢܫ̈ܐ
4
ܠܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܘܠܡܘܬܐ ܗܘ̇
5
ܕܥܠ ܠܥܠܡܐ ܒܚܣܡܗ ܕܐܟܠܩܪܨܐ
6
ܒܝܕ ܡܐܬܝܬܐ ܡܥܒܕܬ ܚܝ̈ܐ
7
ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܣܬܪ̈ܬ ܕܡܪܝܐ
8
ܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܐ ܕܝܠܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
9
ܘܫܝܢܐ ܕܡܢ ܫܡܝ̈ܐ ܡܠܝܬ ܠܐܪܥܐ
10
ܗܘ̇ ܕܐܦ ܦܠ̈ܚܘܬܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܫܒܚ̈ܝܐ܃
11
ܩܕܝܫܘܬܐ ܒܡܪ̈ܘܡܐ ܠܐܠܗܐ ܐܡܪ̈ܢ
12
ܘܥܠ ܐܪ̈ܥܐ ܫܠܡܐ ܘܒܢ̈ܝܢܫܐ ܫܦܝܪܘܬ
13
ܨܒܝܢܐ܃ ܡܠܝ ܠܒܘ̈ܬܐ ܕܝܠܢ ܡܢ
14
ܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ ܕܝܠܟ ܡܫܝܢܐ܃ ܟܕ
15
ܡܕܟܐ ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܛܘܠܫܐ܃ ܘܡܢ ܟܠ
16
ܢܟܠܐ܃ ܘܡܢ ܟܠ ܒܝܫܘܬܐ ܘܨܢܝܥܘܬܐ
17
ܘܡܢ ܟܠ ܢܛܝܪܘܬ ܐܟܬܐ ܠܒܝܫܬܐ
18
ܡܘܬܐ܃ ܘܐܫܘܐ ܠܢ ܕܢܫܐܠ ܫܠܡܐ
19
ܠܚܕ̈ܕܐ ܒܢܘܫܩܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܃
20
ܠܘܬ ܗܝ̇ ܕܕܠܐ ܚܘܝܒܐ ܢܫܬܘܬܦ
21
ܕܝܠܟ ܫܡ̈ܝܢܐ ܘܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܒܡܫܝܚܐ
22
ܝܫܘܥ ܡܪܢ܃ ܕܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ
23
ܘܐܝܩܪܐ ܥܡ ܪܘܚܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ
24
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܡܫܡܫܢܐ ܡܟܪܙ ܟܗܢܐ
25
ܗܘ̇ ܕܒܡܪ̈ܘܡܐ ܠܐ ܡܣܬܝܟܢܐ܃
26
ܘܒܪܒܘܬܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ܃ ܣܥܘܪ
27
ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܛܒܬܐ ܕܝܠܟ ܕܡܢ܂

Page 69a

1
ܫܡ̈ܝܐ ܠܢ ܠܥܒ̈ܕܐ ܕܝܠܟ ܗܢܘܢ ܕܐܪܟܢܘ
2
ܠܟ ܨܘܪ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ܃ ܡܛܠ ܕܠܘ ܩܕܡ
3
ܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܐܪܟܢܢ ܪ̈ܝܫܐ ܕܝܠܢ܃
4
ܐܠܐ ܩܕܡ ܫܘܒܚܐ ܕܝܠܟ ܠܐ ܡܛܘܫܐ܃ ܘܠܟܠܢ
5
ܦܪܘܩ܃ ܘܩܕܫ ܘܒܪܟ ܒܒܘܪܟܬܐ ܕܝܠܟ
6
ܪܘܚܢܝܬܐ܃ ܘܠܐ ܡܬܬܪܝܡܢܝܬܐ܃ ܟܕ
7
ܡܢܛܪ ܐܢܬ ܠܢ ܬܚܝܬ ܐܝܕܐ ܕܝܠܟ ܚܘܕܬܐ
8
ܘܕܝܚܝܕܝܐ ܕܝܠܟ ܒܪܐ܃ ܘܥܕܡܐ ܠܣܝܒܘܬܐ
9
ܘܡܦܩܢܐ ܐܚܪܢܐ ܐܠܗܐ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܠܢ܃
10
ܐܠܐ ܡܪܚܡܘ ܪܚܡ܃ ܘܡܚܢ ܚܘܢ܃
11
ܘܒܕܚܠܬܐ ܕܝܠܟ ܢܛܪ܃ ܡܛܠ ܐܝܬܝܟ
12
ܘܪ̈ܚܡܝܟ ܠܥܠܡ܃ ܘܢܗܘܐ ܫܡܐ ܕܝܠܟ
13
ܡܒܪܟܐ ܗܘ̇ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܡܐ܃
14
ܘܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܘܪܘܚܟ ܚܝܐ ܘܩܕܝܫܐ
15
ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠܡܝܢ ܥܡܐ ܐܡܝܢ܃
16
ܟܗܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ܃ ܗܘ̇ ܕܒܪܝܬ
17
ܘܐܝܬܝܬ ܠܢ ܠܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܗܘ̇ ܕܚܘܝܬ
18
ܠܢ ܐܘܪܚܐ ܠܦܘܪܩܢܐ܃ ܗܘ̇ ܕܫܟܢܬ ܠܢ
19
ܓ̈ܠܝܢܐ ܕܪ̈ܐܙܐ ܫܡ̈ܝܢܐ܃ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܗܘ̇
20
ܕܣܡܬ ܠܢ܃ ܒܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ ܒܚܝܠܐ
21
ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܃ ܨܒܝ ܡܪܝܐ ܕܢܗܘܐ
22
ܡܫ̈ܡܫܢܐ ܕܕܝܐܬܝܩܝ ܕܝܠܟ ܚܕܬܐ
23
ܘܡܟܗ̈ܢܢܐ ܕܪ̈ܐܙܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝ̈ܫܐ܃ ܟܕ
24
ܡܟܗܢܝܢܢ ܕܠܐ ܚܘܝܒܐ ܠܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ
25
ܘܩܒܠ ܠܢ ܐܝܟ ܣܘܓܐܐ ܕܪ̈ܚܡܝܟ
26
ܟܕ ܡܬܩܪܒܝܢܢ ܠܡܕܒܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ
27
ܐܝܟܢܐ ܕܕܫܘܝܢܢ ܢܗܘܐ ܠܡܩܪܒܘ ܩܕܡܝܟ
28
ܠܕܒܚܬܐ ܗܕܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܕܠܐ ܕܡܐ܃
29
ܚܠܦ ܚ̈ܛܗܐ ܡܢ ܕܝܠܢ ܘܛܥܝܘܬܐ ܕܥܡܐ
30
ܕܝܠܟ܃ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܩܒܠ ܐܢܬ ܠܗ ܥܠ

Page 70b

1
ܡܕܒ̈ܚܐ ܕܝܠܟ ܡܬܝܕ̈ܥܢܐ ܘܫܡ̈ܝܢܐ ܠܪܚܝܐ
2
ܒܣܝܡܐ܃ ܫܕܪ ܠܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܟ
3
ܛܒܐ܃ ܘܐܬܦܢ ܥܠܝܢ ܐܠܗܐ ܦܪܘܩܐ ܕܝܠܢ܃
4
ܐܝܟ ܕܩܒܠܬ ܫܘܘ̈ܟܢܐ ܕܗܒܝܠ ܙܕܝܩܐ܃
5
ܕܒ̈ܚܐ ܕܢܘܚ܃ ܡܫܡܠܝܘܬ ܦܐܪ̈ܐ
6
ܕܐܒܪܗܡ܃ ܟܗܢܘܬܐ ܕܡܘܫܐ ܘܕܐܗܪܘܢ܃
7
ܡܫܝ̈ܢܘܬܐ ܕܫܡܘܐܝܠ܃ ܘܐܝܟ ܕܩܒܠܬ
8
ܬܫܡܫܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܫ̈ܠܝܚܐ ܩܕ̈ܝܫܐ
9
ܕܝܠܟ܃ ܗܟܢܐ ܘܡܢ ܐܝܕ̈ܝܐ ܕܝܠܢ ܚ̈ܛܝܐ
10
ܩܒܠ ܫܘܘ̈ܟܢܐ ܗܠܝܢ ܒܒܣܝܡܘܬܐ
11
ܕܝܠܟ ܡܪܝܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܟܕ
12
ܡܫܬܘܝܢܢ ܕܢܫܡܫ ܕܠܐ ܢܟܠܐ ܠܡܕܒܚܐ
13
ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܢܫܟܚ ܐܓܪܐ ܕܪ̈ܒܝ ܒܬ̈ܐ
14
ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܘܚܟܝ̈ܡܐ ܒܝܘܡܐ
15
ܕܦܘܪܥܢܟ ܬܪܝܨܐ܃ ܒܝܕ ܪ̈ܚܡܘܗܝ
16
ܡܫܝܚܟ܃ ܕܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ
17
ܘܐܝܩܪܐ ܘܣܓܕܬܐ ܥܡ ܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ
18
ܛܒܐ ܘܣܓܝܕܐ ܘܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ ܘܫܘܐ
19
ܠܟ ܒܐܘܣܝܐ ܗܫܐ ܘܒܒܠܙܒܢ܀
20
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܡܫܡܫܢܐ ܗܒܘ ܟܗܢܐ ܚܘܒܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܠܥܠ ܥܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܗܢܐ
21
ܢܘܕܐ ܥܡܐ ܫܘܐ ܓܗܢܬܐ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܓܕܐ ܫܘܐ ܐܝܟ
22
ܕܒܫܪܪܐ ܘܙܕܩ ܕܝܢ ܘܦܐܐ ܠܪܒܘܬܝܐܝܘܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܟ܃ ܠܟ ܢܗܕܪ܃ ܠܟ ܢܒܪܟ܃ ܠܟ ܢܘܕܐ
23
ܠܟ ܢܫܒܚܐ܃ ܠܗܘ ܕܒܫܪܪܐ ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܫܠܝܛܐ ܕܟܠ܃ ܘܡܪܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܘܟܠܗ
24
ܒܪܝܬܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ
25
ܬܠܝܬܐ ܠܟ ܣܓܕܝܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܘܪ̈ܒܝ
26
ܡ̈ܠܐܟܐ܃ ܡܘ̈ܬܒܐ܃ ܪܝܫܐ܃ ܫܘܠ̈ܛܢܐ܃
27
ܚܝ̈ܠܐ܃ ܩܕܡܝܟ ܩܝܡܢ ܬܪ̈ܬܐܢ ܚܝ̈ܘܬܐ
28
ܡܝܩܪ̈ܬܐ܃ ܟܕ ܟܕܝ̈ܢܢ ܠܡܘܬܒܐ
29
ܩܕܝܫܐ ܕܫܘܒܚܐ ܕܝܠܟ܃ ܣܓܐܚ̈
30
ܦܨ̈ܘܦܐ ܘܣܓ̈ܐܚ ܥ̈ܝܢܐ ܘܫܬܝ̈ܬܚ

Page 70a

1
ܓ̈ܦܐ܃ ܟܪ̈ܘܒܐ ܘܣܪ̈ܦܐ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪ̈ܝܢ
2
ܡܢ ܓ̈ܦܐ ܡܚܦܝܢ ܠܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܝܠܗܘܢ܃
3
ܒܬܪܝܢ ܕܝܢ ܠܪ̈ܓܠܐ܃ ܘܟܕ ܒܬܪܝܢ ܦܪܚܝܢ
4
ܩܥܐ ܐܚܪܢܐ ܠܘܬ ܐܚܪܢܐ ܒܦܘ̈ܡܐ
5
ܕܠܐ ܢܝܚܝܢ ܘܒܒ̈ܢܬ ܩ̈ܠܐ ܕܡܡܠܠܘܬ
6
ܐܠܗܝܬܐ ܕܠܐ ܫܠ̈ܝܢ܃ ܫܘܒܚܐ ܕܙܟܘܬܐ
7
ܘܛܘܒܬܢܘܬܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ ܡܙܡܪܝܢ
8
ܡܙܥܩܝܢ ܩܥܝܢ ܡܫܒܚܝܢ ܘܐܡܪܝܢ܀
9
ܥܡܐ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܓܗܢܬܐ ܩܕܝܫܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܟ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܘܠܐ ܐܝܬ ܡܫܘܚܬܐ
10
ܕܪܒܘܬ ܦܐܝܘܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܕܝܠܟ ܘܚܣܝܐ ܒܟܠܗܘܢ ܥܒ̈ܕܝܟ܃ ܡܛܠ ܕܒܙܕܝܩܘܬܐ
11
ܘܒܕܝܢܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܟܠܗܝܢ ܐܝܬܝܬ ܥܠܝܢ܃ ܓܟܠܬ ܠܐܢܫܐ ܟܕ ܥܦܪܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܢܣܒܬ܃ ܘܟܕ
12
ܒܨܠܡܐ ܕܝܠܟ ܝܩܪܬܝܗܝ܂ ܣܡܬܝܗܝ ܒܦܪܕܝܣܐ ܕܒܘܣ̈ܡܐ܃ ܘܟܕ ܒܢܛܘܪܘܬܐ
13
ܕܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܝܠܟ ܡܠܟܬ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܕܚܝ̈ܐ܃ ܐܠܐ ܟܕ ܠܐ ܫܡܥܟ ܐܠܗܐ ܗܘ̇ ܕܒܪܝܬܝܗܝ
14
ܘܐܬܬܣܝܡ ܬܚܝܬ ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܕܚܘܝܐ܂ ܡܝܬ ܕܝܢ ܒܫܘܪܥܬܐ ܕܝܠܗ܃ ܘܟܕ ܛܥܝܢܢ
15
ܡܦܬܟܐܝܬ ܒܥܝܬ ܠܢ܆ ܫܕܪܬ ܢܒ̈ܝܐ ܩܕܝܫܐ ܩܕܡܝܢ ܡܣܒܪܝܢ ܠܢ ܦܘܪܩܢܐ ܕܥܬܝܕ ܠܡܗܘܐ܃
16
ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܐ ܡܘܠܝܐ ܕܙܒ̈ܢܐ ܡܠܠܬ ܠܢ ܒܗ ܒܒܪܟ܆ ܗܘ ܠܗ ܟܕ ܕܡܘܬܐ ܢܣܒ ܕܥܒܕܐ܃
17
ܘܐܬܒܣܪ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܢ ܩܕܝܫܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܒܬܘܠܬ ܒܟܠܙܒܢ ܡܪܝܡ܃ ܘܟܕ ܐܬܕܒܪ
18
ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܝܗܒ ܦܘܩܕܢܐ ܕܦܘܪܩܢܐ܃ ܘܐܪܚܩ ܠܢ ܡܢ ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ
19
ܘܩܪܒ ܠܢ ܠܝܕܥܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܝܠܟ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ܀
20
ܬܠܝܬܐ ܫܩܠ ܠܦܪܝܣܬܐ ܘܚܐܪ ܠܫܡܝܐ ܘܡܒܪܟ ܟܕ ܐܡܪ
21
ܒܝܘܡܐ ܗܘ̇ ܕܩܕܡ ܚܫܐ ܕܝܠܗ܃ ܢܣܒ ܐܠܚܡܐ ܒ̈ܐܝܕܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܃ ܘܐܪܝܡ ܥܢܘ̈ܬܐ ܠܘܬܟ ܐܠܗܐ
22
ܐܒܘܗܝ ܐܚܝܕ ܟܠ܃ ܘܐܘܕܝ ܠܟ ܘܒܪܟ ܘܩܕܫ ܘܩܨܐ ܘܝܗܒ ܠܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ ܟܕ ܐܡܪ܃
23
ܣܒܘ ܬܐ ܐܟܘܠܘ ܡܢܗ ܟܠܟܘܢ܃ ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܕܝܠܝ܀ ܐܡܝܢ܂
24
ܘܣܐܡ ܠܐ ܘܟܪܝܣܛܝܐ ܥܠ ܦܝܢܟܐ ܘܒܪܟ܃ ܘܢܣܒ ܠܟܣܐ ܘܚܐܪ ܘܡܒܪܟ ܟܕ ܐܡܪ
25
ܒܗ ܕܝܢ ܒܙܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܫܡܘ ܢܣܒ ܒܐܝܕ̈ܝܐ ܕܝܠܗ ܕܟ̈ܝܬܐ ܟܣܐ ܗܢܐ ܕܟܝܐ܃
26
ܘܐܘܕܝ ܠܟ ܘܒܪܟ ܘܩܕܫ ܘܝܗܒ ܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܟܕ ܐܡܪ ܣܒܘ ܐܫܬܘ ܡܢܗ ܟܠܟܘܢ
27
ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܟܣܐ ܕܕܡܝ܃ ܕܕܝܐܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܕܠܥܠܡ ܪܐܙܐܗܘ ܕܗܝܡܢܘܬܐ
28
܀ܕܚܠܦܝܟܘܢ ܘܚܠܦ ܣܓ̈ܐܐ ܡܬܐܫܕ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ܀
29
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܬܠܝܬܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܗܕܐ ܥܒܕܝܢ
30
ܐܢܬܘܢ ܡܘܬܐ ܕܝܠܝ ܡܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ

Page 71b

1
ܘܥܘܗܕܢܐ ܕܡܘܬܐ ܕܝܠܝ ܡܫܡܠܝܬܘܢ
2
ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܐܢܐ܀
3
ܥܡܐ ܠܡܘܬܟ ܟܗܢܐ ܟܕ ܥܗܕܝܢܢ ܗܟܝܠ ܐܦ
4
ܚܢܢ ܡܪܝܐ ܡܐܬܝܬܐ ܕܝܠܟ ܕܒܒܣܪ
5
ܘܠܚܫ̈ܝܟ ܩ̈ܕܝܫܐ ܘܠܨܠܝܒܐ ܕܝܠܟ ܦܪܘܩܝܐ܆
6
ܘܩܒܘܪܬܟ ܘܡܘܬܟ ܘܩܝܡܬܟ ܬܠܝܬܝܬ
7
ܝܘ̈ܡܐ ܕܡܢ ܡܝ̈ܬܐ܃ ܘܠܡܣܩܬܐ ܕܝܠܟ
8
ܕܠܫܡܝܐ܃ ܘܠܡܘܬܒܐ ܕܝܠܟ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ܃
9
ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ܃ ܘܠܡܐܬܝܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ
10
ܕܚܝܝܠܬܐ ܘܡܫܒܚܬܐ ܕܡܢ ܫܡ̈ܝܐ܃ ܒܗܝ
11
ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܬܕܘܢ ܠܡܬܥܡܪܢܝܬܐ
12
ܒܙܕܝܩܘܬܐ܃ ܘܠܥܡ̈ܡܐ ܒܬܪܝܨܘܬܐ܃
13
ܡܬܟܫܦܝܢܢ ܠܟ ܕܒܠܚܘܕܝܟ ܗܘܝܬ ܬܚܠܘܦܐ
14
ܕܫܘܐ ܠܘܩܒܠ ܚܛ̈ܗܐ ܕܝܠܢ܃ ܗܘ̇ ܕܒܠܚܘܕܝܟ
15
ܐܝܬ ܠܟ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܠܡܪܦܝܘ
16
ܚܛܗ̈ܐ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܘܡܐ ܗܘ̇ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ
17
ܠܡܕܢ ܠܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ܃ ܠܐ
18
ܬܥܘܠ ܠܕܝܢܐ ܥܡ ܥܒܕ̈ܝܟ܃ ܐܦܠܐ ܬܗܡܐ
19
ܡܢ ܝܪܬܘܬܐ ܕܝܠܟ܃ ܟܕ ܡܫܠܚܐ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ
20
ܕܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܬܐ܃ ܘܠܒܪ ܡܢ ܬܚܘܡܐ
21
ܗܘܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܟ ܫܡܝܐܝܬܐ܃ ܐܠܐ ܟܕ
22
ܡܬܕܟܪ ܐܢܬ ܠܪ̈ܚܡܝܟ ܘܠܚܢܢܐ ܕܝܠܟ܃
23
ܡܛܠ ܕܗܢܘܢ ܕܐܦ ܐܫܠܡܬ ܐܢܬ ܠܟ ܚܠܦܝܢ܃
24
ܦܨܐ ܠܢ ܡܪܝܐ܃ ܡܢ ܗܘ̇ ܚܘܝܒܐ ܡܪܝܪܐ
25
ܘܡܐܟܒܢܐ܃ ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ ܡܬܝܕܥ
26
ܥܘܬܪܐ ܠܐ ܡܬܥܩܒܢܐ ܕܡܫܝܢܘܬܐ ܕܝܠܟ
27
ܐܡܬܝ ܕܡܬܪܚܡ ܐܢܬ ܥܠܝܢ܃ ܗܢܘܢ
28
ܕܠܝܬ ܠܢ ܩܘܡܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ܃
29
ܥܡܟ ܓܝܪ ܘܝܪܬܘܬܟ ܡܬܟܫܦܐ ܠܟ
30
ܘܒܐܝܕ̈ܝܟ ܘܥܡܟ ܠܐܒܐ ܟܕ ܐܡܪܐ܀
31
ܥܡܐ܃

Page 71a

1
ܥܡܐ ܪܚܡ ܟܗܢܐ ܐܦܚܢܢ ܥܡܐ ܠܟ ܟܗܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܫܡܫܢܐ ܡܐܕܚܝܠܐ ܓܗܢܬܐ ܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ܃
2
ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܪܝܐ ܘܚܢܢ ܡܣ̈ܟܢܐ ܘܠܐ ܚܫܚ̈ܐ ܥ̈ܒܕܐ ܕܝܠܟ܃ ܟܕ ܐܫܬܘܝܢܢ ܕܢܗܘܐ ܡܫܡ̈ܫܢܐ
3
ܕܪ̈ܐܙܝܟ ܩ̈ܕܝܫܐ ܘܕܚ̈ܫܘܗܝ ܕܡܫܝܚܟ ܠܘ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܝܠܢ܃ ܠܐ ܓܝܪ ܥܒܕܢܢ ܛܒܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܃
4
ܐܠܐ ܡܛܠ ܪ̈ܚܡܝܟ ܘܚܢܢܟ ܗܠܝܢ ܕܐܫܕܬ ܥܬܝܪܐܝܬ ܥܠܝܢ܃ ܡܬܬܟܠܝܢܢ ܘܗܫܐ ܠܡܬܩܪܒܘ
5
ܠܡܕܒܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܩܕܡܢܢ ܣܡܢܢ ܛܘܦܣܐ ܕܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟ܃ ܣܓܕܝܢܢ
6
ܘܡܬܟܫܦܝܢܢ ܠܟ ܒܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܟ܃ ܢܐܬܐ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܥܠܝܢ ܘܥܠ
7
ܫܘܘ̈ܟܢܐ ܗܠܝܢ ܕܣܝܡܝܢ ܘܩܕܫ ܐܢܘܢ܃ ܟܗܢܐ ܥܢܝܢܝ ܡܪܝܐ ܥܡܐ ܩܘܪܝܐܠܝܣܘܢ܀
8
ܬܠܝܬܐ ܘܢܚܘܐ ܡܢ ܠܠܚܡܐ ܗܢܐ܃ ܗܘ̇
9
ܦܓܪܐ ܡܝܩܪܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܢ ܘܐܠܗܢ
10
ܘܦܪܘܩܢ ܘܡܡܠܟ ܟܠ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܃
11
ܦܓܪܐ ܐܠܗܝܐ܃ ܦܓܪܐ ܫܡܝܢܐ܃
12
ܦܓܪܐ ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ܃ ܦܓܪܐ ܝܩܝܪܐ ܠܚܘܣܝܐ
13
ܕܚ̈ܘܒܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ ܘܠܚܝ̈ܐ
14
ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܥܡܐ ܐܡܝܢ܀
15
ܬܠܝܬܐ ܘܠܟܣܐ ܗܢܐ܃ ܗܘ̇ ܕܡܐ ܡܝܩܪܐ
16
ܕܝܠܗ ܕܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ ܘܡܡܠܟ
17
ܥܠ ܟܠ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܃ ܕܡܐ ܐܠܗܝܐ܃
18
ܕܡܐ ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ܃ ܕܡܐ ܦܪܘܩܝܐ܃
19
ܕܡܐ ܗܘ̇ ܕܐܬܫܕ ܚܠܦ ܚܝܐ ܘܦܘܪܩܢܐ
20
ܕܥܠܡܐ܃ ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘ̈ܒܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ
21
ܕܚ̈ܛܗܐ ܘܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝ̈ܢ܀
22
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܬܠܝܬܐ ܠܢ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܕܡܢ
23
ܚܕ ܠܚܡܐ ܘܟܣܐ ܢܣܒܝܢܢ ܠܡܚܝܕܘ
24
ܠܚܕ̈ܕܐ ܐܫܘܐ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܕܚܕ ܪܘܚܐ
25
ܘܠܐ ܚܕ ܡܢ ܠܕܝܢܐ ܕܝܠܗ ܢܐܟܘܠ ܘܢܫܬܐ
26
ܡܛܠ ܚ̈ܛܗܐ ܕܝܠܢ܃ ܐܠܐ ܢܫܟܚ ܪ̈ܚܡܐ
27
ܒܝܘܡܐ ܕܦܘܪܥܢܐ ܕܝܠܟ ܬܪܝܨܐ ܘܕܚܝܠܐ
28
ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܥܠܡ
29
ܫܦܪܘ ܠܟ܃ ܐܒܗ̈ܬܐ ܪ̈ܝܫܝ ܐܒ̈ܗܬܐ܃
30
ܫ̈ܠܝܚܐ܃ ܢܒ̈ܝܐ܃ ܟܪ̈ܘܙܐ܃ ܐܘܢܓ̈ܠܝܣܛܐ܃

Page 72b

1
ܣܗ̈ܕܐ܃ ܡܘܕ̈ܝܢܐ܃ܡ̈ܠܦܢܐ ܟܗ̈ܢܐ܃ ܪ̈ܝܫܝ
2
ܟܗܢܐ܃ ܘܟܠ ܪܘܚܐ ܕܙܝܩ̈ܐ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ
3
ܕܡܫܝܚܐ ܐܫܬܡܠܝܬ܃ ܝܕܝܥܐܝܬ ܕܩܕܝܫܬܐ
4
ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܒܬܘܠܬ ܒܟܠܙܒܢ ܡܪܝܡ܂
5
ܕܥܡܗܘܢ ܐܦ ܥܠܝܢ ܪܚܡ ܘܣܥܘܪ ܩܕܝܫܐ܃
6
ܩܕܝܫܐ܃ ܩܕܝܫܐ܃ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ܃
7
ܗܘ̇ ܕܥܒܕܬ ܠܫܘܘ̈ܟܢܐ ܗܠܝܢ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ
8
ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ܃ ܡܪܝܐ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܘܐܠܗܢ
9
ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗܘ̇ ܕܒܐܝ̈ܕܘܬܐ
10
ܘܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ܃ ܥܡ
11
ܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܛܒܐ ܘܣܓܕܐ ܘܡܥܒܕ
12
ܚܝ̈ܐ ܘܫܘܐ ܠܟ ܒܐܘܣܝܐ ܗܫܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ
13
ܓܗܢܬܐ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܒܚܬܐ ܗܕܐ ܩܕܝܫܘܬܐ ܕܝܠܟ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܘܕܠܐ ܕܡܐ܃ ܐܬܕܟܪ ܠܥܕܬܟ
14
ܩܕܝܫܬܐ ܩܐܬܘܠܝܩܝ ܘܫܠܝܚܝܬܐ܃ ܗܝ ܕܡܢ ܥܒܪ̈ܐ ܘܥܕܡܐ ܠܥܒܪ̈ܐ ܕܡܬܥܡܪܢܝܬܐ܃ ܘܠܗܕܐ
15
ܕܗܪܟܐ܂ ܘܫܝܢܝܗ ܠܗܝ ܕܒܕܡܐ ܝܩܝܪܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟ ܦܪܩܬ܃ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܘܠܗܢܘܢ
16
ܕܒܗ ܡܫܡܫܝܢ ܠܟ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܐܪܬܘܕܘ̈ܟܣܘ܃ ܗܢܘܢ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܦܣܩܝܢ ܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ܃
17
ܝܕܝܥܐܝܬ ܠܛܘܒܬܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܦܠܢ ܕܝܠܢ܃ ܚܟܡ ܘܚܝܠ ܠܟܠ ܚܕ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܫܘܝܐܝܬ
18
ܢܟܗܢܘܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܟ܃ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܠܡܣܟܢܘܬܐ ܕܝܠܝ܃ ܚܣܐ ܠܝ ܠܚܛܝܐ
19
ܘܠܐ ܚܫܚܐ ܥܒܕܐ ܕܝܠܟ܃ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܠܩܫ̈ܝܫܐ ܐܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ܃ ܘܠܡܫܡܫܢܐ܃ ܘܠܐܦܘ̈ܕܝܩܢܘ
20
ܗܢܘܢ ܕܒܟܠܫܥ ܩܝܡܝܢ ܘܟܕܝܟܝܢ ܠܡܕܒܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܃ ܘܦܐܐ ܠܟܘܗܢܐ܃ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ
21
ܘܠܥܡܐ ܕܝܠܟ ܕܩܐܡ ܘܡܣܟܐ ܠܪ̈ܚܡܐ ܥܬܝܪ̈ܐ ܕܡܢܟ܃ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܠܐܐܪ̈ܣ ܡܡܙܓܐ
22
ܫܟܢ ܠܢ ܡܛܪ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܝ ܙܒ̈ܢܐ ܘܡܘܬܪ̈ܢܐ ܦܐܪ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܘܡܫ̈ܡܠܝܐ܃ ܒܪܟ ܟܠܝܠܐ ܕܫܢܬܐ
23
ܒܒܣܝܡܘܬܐ ܕܝܠܟ܃ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ ܘܠܟܠ ܐܬܪܐ܃ ܘܠܗܢܘܢ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ
24
ܫܘܒܚܐ ܒܗܘܢ ܥܡܪܝܢ܃ ܫܚܠܦ ܟܠ ܪܘܓܙܐ܃ ܘܟܠ ܒܝܫܘܬ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܡܪܡܝܢܐ ܒܛܠ܆
25
ܘܦܨܐ ܠܢ ܡܪܝܐ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܘܫܟܢ ܠܢ ܟܠܗܝܢ ܛܒܬܐ܃ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܠܗܢܘܢ ܕܒܛܘܪ̈ܐ
26
ܘܒܡܥܪ̈ܐ ܡܚܡܣܢܝܢ ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܃ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܠ̈ܗܢܘܢ ܕܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ
27
ܘܒܟܣܘܪ̈ܝܐܣ ܗܘܝ ܡܥܕܪܢܐ
28
ܬܠܝܬܐ ܠܗܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܠܗܢܘܢ
29
ܕܐܬܕܟܪܢܢ ܘܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܐܬܕܟܪܢܢ܃ ܦܪܘܥ
30
ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܚܠܦ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܫܡ̈ܝܢܝܬܐ܃

Page 72a

1
ܚܠܦ ܡܬܚ̈ܒܠܢܝܬܐ ܠܐ ܡܬܚ̈ܒܠܢܝܬܐ܃
2
ܚܠܦ ܙܒܢ̈ܝܬܐ ܕܠܥܠܡ ܐܘܪܬ ܐܢܘܢ ܚܝ̈ܐ
3
ܕܠܥܠܡ ܐܝܟ ܫܘܕܝܐ ܕܡܫܝܚܟ ܥܡ
4
ܗܘ̇ ܡܒܪܟܐ ܐܝܬܝܟ ܘܪܘܚܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ
5
ܘܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ ܘܫܘܐ ܠܟ ܒܐܘܣܝܐ
6
ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܥܡܐ ܐܡܝܢ܀
7
ܓܗܢܬܐ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܠܗܢܘܢ ܕܥܡܢ ܩܝܡܝܢ ܘܡܨܠܝܢ ܘܠܗܢܘܢ ܕܪܝܚܩܝܢ ܘܠܗܢܘܢ
8
ܕܩܘܪ̈ܒܢܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܘ ܠܟ܃ ܘܠܟ ܕܦܩܕܘ ܠܢ ܕܢܬܕܟܪ ܐܢܘܢ ܘܠܗܢܘܢ ܕܡܝܬܝܢ ܦܐܪ̈ܐ
9
ܠܥܕܬܐ ܕܝܠܟ܃ ܘܠܥܗܕܝ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܘܠܗܢܘܢ ܕܥܒ̈ܕܝܢ ܙܕܩ̈ܬܐ ܠܒܝܫ̈ܐ܃ ܘܠܗܢܘܢ ܕܨܒܘ
10
ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܘ ܠܡܩܪܒܘ ܘܠܟܠ ܚܕ ܚܕ ܠܦܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܬܪܥܝܬܗ ܘܠܐܝܠܝܢ
11
ܕܗܫܐ ܐܬܥܗܕܢܢ܀
12
ܬܠܝܬܐ ܦܪܘܥ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܕܟܪܢܢ
13
ܩܕܡܝܟ ܘܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܐܬܕܟܪܢܢ܃ ܚܠܦ
14
ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܫܡ̈ܝܢܝܬܐ܃ ܚܠܦ ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ
15
ܠܐ ܡܬܚ̈ܒܠܢܝܬܐ܃ ܚܠܦ ܙܒܢ̈ܝܬܐ ܕܠܥܠܡ܃
16
ܐܘܪܬ ܐܢܘܢ ܚܝ̈ܐ ܡܬܘ̈ܡܝܐ܃ ܘܠܐܪ̈ܡܠܬܐ ܣܝܥ
17
ܐܢܝ̈ܢ ܒܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܟ܃ ܠܝܬܡ̈ܐ ܗܘܝ
18
ܐܒܐ܃ ܘܠܫܒܝ̈ܐ ܦܪܘܩ܃ ܘܠܟܪܝܗܐ
19
ܘܡܪ̈ܥܐ ܐܣܐ܃ ܛܘܦ ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܛܝܦܝܢ
20
ܪܕܝ ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܪܕܝܢ ܒܐܘܪܚܐ܃ ܘܠܗܢܘܢ
21
ܕܒܛܘܪ̈ܐ ܘܒܡܥܪ̈ܐ ܘܒܢ̈ܩܥܐ ܘܒܦܥܪ̈ܐ
22
ܕܐܪܥܐ ܡܚܡܣܢܝܢ ܡܛܠ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ
23
ܚܝܠ ܘܥܕܪ ܐܢܘܢ ܒܝܡܝܢܟ܃ ܘܠܗܢܘܢ
24
ܕܒܐܟܣܘܪ̈ܝܐܣ ܘܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܫܘܙܒ܃
25
ܘܠܛܥܝܐ ܘܠܡܒܕܪ̈ܐ ܟܢܫ܃ ܘܠܟܠ
26
ܚܝܕ ܘܐܘܐ ܠܥܢ̈ܐ ܕܝܠܟ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܬܗܘܐ
27
ܥ̈ܢܐ ܚܕܐ ܘܪܥܝܐ ܚܕ܃ ܘܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗܠܝܢ
28
ܟܠܗܝܢ ܢܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ
29
ܥܡ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܘܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ܃
30
ܘܡܥܒܕ ܚܝܐ ܘܫܘܐ ܠܟ܃ ܥܡܐ ܐܡܝܢ܀

Page 73b

1
ܓܗܢܬܐ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܠܡܠܟܐ ܕܝܠܢ ܫܦܝܪ ܕܚܠܬܐ ܗܘ̇ ܕܙܕܩܬ ܕܢܡܠܟ ܥܠܝܢ܃ ܒܣܟܪܐ
2
ܫܦܝܪܬ ܨܒܝܢܐ܃ ܒܣܟܪܐ ܕܫܪܪܐ ܟܠܠܝܗܝ܃ ܛܪܝܗܝ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܚܠܝܡܬܐ ܟܕ ܟܕܝܢ
3
ܬܚܝܬ ܢܝܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܟ܃ ܒܝܘܡܐ ܗܘ̇ ܕܢܩܪܝܟ ܥܢܝܘܗܝ܃ ܫܥܒܕ ܠܗ ܟܠ ܫܘ̈ܠܛܢܐ
4
ܒܪܒܪ̈ܝܐ ܗܢܘܢ ܕܨܒܝܢ ܩܪܒܐ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܚܢܢ ܥܒ̈ܕܐ ܕܝܠܟ ܠܐ ܚܫ̈ܚܐ ܥܘܡܪܐ ܡܫܝܢܐ ܘܫܠܝܐ
5
ܘܢܝܚܐ ܢܐܚܐ ܒܟܠܗ ܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ ܘܟܢܝܟܘܬܐ܀
6
ܬܠܝܬܐ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܠܟܠܗ ܦܘܠܘܛܝܢ܃
7
ܘܠܦܠܚܘܬܐ ܕܝܠܗ ܗܘܝ ܠܗܘܢ ܡܥܕܪܢܐ
8
ܘܡܬܟܬܫܢܐ ܚܠܦܝܗܘܢ ܒܝܘܡܐ ܕܩܪܒܐ
9
ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ
10
ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܥܡ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ
11
ܘܠܪܘܚܟ ܚܝܐ ܘܩܕܝܫܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ܀
12
ܓܗܢܬܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܚܝ̈ܐ ܘܕܡ̈ܝܬܐ܃ ܐܫܘܐ ܠܡܬܕܟܪܘ ܘܠܗܢܘܢ ܕܡܢ
13
ܥܠܡ ܫܦܪܘ ܠܟ܃ ܐܒܗ̈ܬܐ ܪ̈ܝܫܝ ܐܒܗ̈ܬܐ܃ ܢܒ̈ܝܐ܃ ܫ̈ܠܝܚܐ܃ ܣܗ̈ܕܐ܃ ܘܠܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ
14
ܘܪܗܛܐ ܩܕܡܝܐ܃ ܘܠܩܕܝܫܐ ܡܫܒܚܐ ܐܣܛܦܢܘܣ ܪܝܫܐ ܕܡܫܡܫ̈ܢܐ ܘܪܝܫܐ ܕܣܗ̈ܕܐ܃
15
ܘܠܩܕܝܫܘܬܐ ܘܡܫܒܚܬܐ ܘܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܒܬܘܠܬ ܒܟܠܙܒܢ ܡܪܝܡ ܘܠܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ܀
16
ܬܠܝܬܐ ܐܦܢ ܠܪ̈ܝܫܝܬܐ ܠܐ ܡܫܬܓܝ̈ܢܝܬܐ
17
ܕܫܘܒܚܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܦܘܚܡܐ ܢܣܒܬ܃
18
ܓܘܕܐ ܕܩܕ̈ܝܫܝܟ ܐܘ ܡܪܝܐ ܪ̈ܘܚܬܐ ܕܒܘܟܪ̈ܐ
19
ܗܢܘܢ ܕܟܬܝܒܝܢ ܒܫܡܝܐ܃ ܐܠܐ ܟܕ
20
ܒܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܕܝܠܟ ܡܫܒܚܬ ܒܟܠ
21
ܘܪܚܡܬ ܐܢܫ̈ܐ ܡܪܡܝܢ܃ ܒܬܟ̈ܫܦܬܐ ܕܠܐ
22
ܫܠܝܐ ܒܥܘ̈ܬܐ ܕܚܠܦܝܢ ܡܩܪܒܝܢ ܠܟ܃ ܡܛܠ
23
ܗܕܐ ܡܬܥܗܕܝܢܢ ܠܗܘܢ ܟܕ ܠܦܐܪ̈ܪܝܣܝܐ
24
ܕܝܠܢ ܒܥܘܗܕܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܒܐܝܙܓܕܘܬܗܘܢ
25
ܡܚܦܝܢܢ ܘܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܕܢܬܩܪܒ ܠܟ
26
ܡܡܪܚܝܢܢ܃ ܘܕܢܫܡܠܐ ܡܟܗܢܘܬܐ ܗܕܐ
27
ܙܝܥܬܐ܃ ܡܚܣܝܢܐ ܗܟܝܠ ܗܘܝ ܠܐ
28
ܢܡܘܣ̈ܝܘܬܐ ܕܝܠܢ܃ ܡܛܠ ܬܟܫ̈ܦܬܐ ܕܝܠܗܘܢ
29
ܩܕܝ̈ܫܬܐ܃ ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܗܘ̇ ܕܐܬܩܪܝ
30
ܥܠܝܢ܃ ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝܟ ܘܡܬܬܢܚܝ

Page 73a

1
ܒܩܕܝ̈ܫܐ ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ ܡܣܩܝܢܢ ܥܡܐ ܐܡܝܢ܃
2
ܓܗܢܬܐ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܘܠܗܢܘܢ ܕܚܙܩܘ܃ ܘܡܦܩܢܐ ܗܢܘܢ ܥܒܕܘ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܐܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ
3
ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܦܛܪܘܣ ܘܝܥܩܘܒ ܫ̈ܠܝܚܐ܃ ܘܪ̈ܝܫܝ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܘܣܗ̈ܕܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ
4
ܡܠܬܐ ܬܪܝܨܬ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܘܕܝܘ܃ ܝܕܝܥܐܝܬ ܠܐܒܗ̈ܬܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܘܝܘܠܝܘܣ܀
5
ܬܠܝܬܐ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠܗܢܘܢ ܕܥܕܡܐ
6
ܠܕܡܐ ܚܠܦ ܡܠܬܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ
7
ܩܡܘ܃ ܘܠܡܪܥܝܬܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܬܐ܂
8
ܪܥܘ ܒܪܥܝܐ ܛܒܐ܃ ܘܒܕܘܟܬܐ ܫܡܝܢܬܐ܃
9
ܕܒܨܠ̈ܘܬܗܘܢ ܘܒܬܟ̈ܫܦܬܗܘܢ ܠܗ̈ܕܡܐ
10
ܣܪ̈ܝܩܐ ܕܥܕܬܐ ܕܝܠܟ܃ ܟܢܫ ܠܚܕܐ ܬܘܕܝܬܐ
11
ܘܬܫܡܫܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܫܘܝܬ ܒܒܪܬ
12
ܩܠܐ ܘܫܘܝܬ ܒܫܘܒܚܐ܃ ܘܐܫܘܐ ܠܟܠܢ
13
ܪ̈ܥܘܬܐ ܘܡܬܪ̈ܥܝܢܐ ܕܢܗܘܐ ܛܢܢ̈ܐ
14
ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ܃ ܘܕܡܘܕܝܢܘܬܗܘܢ܃
15
ܡܛܠ ܕܒܣܝܡܐ ܘܣܓܝ ܪ̈ܚܡܐ ܐܝܬܝܟ
16
ܠܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܩܪܝܢ ܠܟ܃ ܘܠܟ ܦܐܐ
17
ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܠܒܪܟ ܝܚܝܕܝܐ܃ ܘܠܪܘܚܟ
18
ܚܝܐ ܘܩܕܝܫܐ ܘܫܘܐ ܠܟ܃ ܥܡܐ ܐܡܝܢ܀
19
ܓܗܢܬܐ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܒ̈ܗܝܢ ܘܠܐܚ̈ܝܢ ܕܥܢܕܘ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ܃ ܩܫܝ̈ܫܐ ܘܡܫ̈ܡܫܢܐ
20
ܘܡܫ̈ܡܫܢܝܬܐ ܠܐܦܘ̈ܕܝܩܢܘ܃ ܩܪ̈ܘܝܐ܃ ܒܬܘ̈ܠܝ ܒܟܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡܝ̈ܐ܃ ܗܢܘܢ
21
ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ ܐܢܬ
22
ܬܠܝܬܐ ܘܐܢ ܒܡܕܡ ܒܡܠܬܐ ܐܘ ܒܥܒܕܐ
23
ܚܛܘ ܐܝܟ ܠܒ̈ܝܫܝ ܒܣܪܐ܃ ܘܒܥܠܡܐ ܗܢܐ
24
ܥܡܪܘ܃ ܘܠܗܘܢ ܠܗܠ ܫܒܘܩ܃ ܘܥܠܝܢ
25
ܗܪܟܐ ܪܚܡ܃ ܚܕ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܕܒܠܚܘܕܘܬܐ
26
ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܬܚܙܝ ܕܠܐ ܚܛܗ ܝܚܝܕܝܐ
27
ܒܪܐ ܕܝܠܟ܃ ܡܪܝܐ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܘܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ
28
ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܃ ܕܒܐܝ̈ܕܘܬܐ ܐܦܚܢܢ ܣܒܪܢܢ
29
ܕܢܐܬܐ ܪ̈ܚܡܐ ܘܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛ̈ܗܐ
30
ܡܛܠܗܘ ܕܐܦܠܢ ܘܠܗܘܢ܃ ܥܡܐ ܐܢܚܝ܀

Page 74b

1
ܬܠܝܬܐ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܘܠܗܢܘܢ
2
ܕܥܘܗܕܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܫܡܠܝܢܢ ܝܘܡܢܐ
3
ܘܠܟܠܗܘܢ ܡܢ ܩܕ̈ܝܫܐ ܩܒܠ ܐܝܙܓ̈ܕܐ
4
ܘܡܦܝܣ̈ܢܐ ܚܠܦ ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܝܠܢ܃ ܠܢ ܕܝܢ
5
ܐܫܘܐ ܠܝܪܬܘܬܐ ܘܠܡܢܬܐ ܕܝܠܗܘܢ܃
6
ܠܟܠܢ ܐܬܕܟܪ ܒܒܣܝܡܘܬܐ ܕܝܠܟ܃ ܠܟܠܢ
7
ܣܥܘܪ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܕܝܠܟ܃
8
ܐܬܓܠܝ ܥܠܝܢ ܒܚܢܢܐ ܕܝܠܟ ܒܛܠ ܣܕ̈ܩܐ
9
ܕܥ̈ܕܬܐ܃ ܕܝܠܟ ܫܒܗܪܢܘܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ
10
ܫܪܝ ܩܘ̈ܡܐ ܕܐܪ̈ܣܝܣ܃ ܠܟܠܢ ܩܒܠ
11
ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܟ܃ ܘܒܢ̈ܝܐ ܕܢܘܗܪܐ܃
12
ܚܘܐ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܢ ܒܫܘܝܘܬ ܢܦܫܐ
13
ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܕ ܦܘܡܐ ܘܚܕ ܠܒܐ܃ ܥܡ
14
ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ
15
ܕܫܘܐ ܠܟ ܒܐܘܣܝܐ܃ ܥܡܐ ܐܡܝܢ܀
16
ܥܡܐ ܐܝܟܢܐ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܥܡܐ ܘܥܡ ܟܗܢܐ ܢܗܘܘܢ ܘܟܕ ܢܐܡܪ ܗܝܡܢܢ ܡܫܡܫܢܐ ܒܪܘܕܝܩܝ
17
ܟܗܢܐ ܨܠܘܬܐ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
18
ܬܠܝܬܐ ܒܪܝܟܐ ܐܝܬܝܟ ܡܪܝܐ ܗܘ̇ ܕܡܠܝܬ
19
ܠܫܡ̈ܝܐ ܘܠܐܪܥܐ ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܕܝܠܟ܃ ܗܘ̇
20
ܕܐܫܘܝܬ ܠܢ܃ ܘܗܫܐ ܠܡܬܕܟܪܘ ܕܝܐܬܝܩܝ
21
ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܬܐ܃ ܘܠܡܫܡܠܝܘ ܕܒܚܬܐ ܗܕܐ
22
ܡܠܝܠܬܐ ܘܕܠܐ ܕܡܐ܃ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܐܠܗܐ
23
ܕܝܠܢ܃ ܟܕ ܩܒܠܬ ܫܘܘ̈ܟܢܐ ܗܠܝܢ ܕܦܐ ܠܢ
24
ܡܢ ܟܠ ܛܘܠܫܐ ܕܒܣܪܐ ܘܕܪܘܚܐ܃
25
ܘܐܠܦ ܠܢ ܠܡܫܡܠܝܘ ܩܕܝܫܘܬܐ ܒܕܚܠܬܐ
26
ܕܝܠܟ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܒܣܗܕܘܬܐ ܕܟܝܬܐ
27
ܕܬܐܪܬܐ ܕܝܠܢ܃ ܡܩܒܠܝܢܢ ܠܡܢܬܐ
28
ܕܩܘ̈ܕܫܐ ܕܝܠܟ܃ ܢܬܚܝܕ ܠܦܓܪܐ ܘܕܡܐ
29
ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܠܢ܃ ܘܟܕ ܫܘܝܐܝܬ ܡܩܒܠܝܢܢ
30
ܢܩܢܐ ܠܡܫܝܚܐ ܘܥܡܪ ܒܠܒ̈ܘܬܢ܃

Page 74a

1
ܕܢܗܘܐ ܡܕܒ̈ܚܐ ܕܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܛܒܐ܃
2
ܐܝܢ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܠܐ ܬܥܒܕ ܠܚܕ ܡܢܢ
3
ܡܚܝܒܐ ܠܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟ܃
4
ܐܦ ܠܐ ܟܪܝܗܐ ܒܢܦܫܐ ܘܒܦܓܪܐ ܡܢ ܗܝ܃
5
ܕܕܠܐ ܫܘܝܐܝܬ ܢܫܬܘܬܦ ܒܠܚܡܐ ܘܒܟܣܐ
6
ܐܠܐ ܗܒܠܢ ܥܕܡܐ ܠܢܫܡܬܐ ܕܝܠܢ ܐܚܪܝܬܐ܃
7
ܢܣܝܒܘܬܐ ܡܩܕܫܢܝܬܐ ܡܢ ܐܝܕ̈ܝܐ
8
ܩܕ̈ܝܫܬܐ ܕܝܠܟ ܡܪܝܐ܃ ܟܕ ܡܬܩܢ ܐܢܬ ܠܢ
9
ܫܘܝ̈ܝܐ ܦܓܪܐ ܘܫܘܝ̈ܝ ܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ
10
ܕܝܠܟ܃ ܘܥܒܕ ܠܢ ܕܫܘܝܢܢ ܠܡܬܩܒܠܥܘܬܗܘܢ
11
ܕܪ̈ܐܙܐ ܕܝܠܟ ܩܕ̈ܝܫܐ܃ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡܥܗܘܢ
12
ܡܬܚܝܠܝܢܢ ܘܡܬܕܟܝܢܢ ܘܡܫܬܡܠܝܢܢ
13
ܕܫܘܝܢܢ ܕܢܗܘܐ ܕܢܨܠܐ ܨܠܘܬܐ ܗܕܐ ܒܠܒܐ
14
ܕܟܝܐ ܘܢܐܡܪ܂ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܥܡܐ ܢܬܩܕܫ
15
ܬܠܝܬܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ
16
ܠܐ ܬܥܠܢ ܠܦܚܐ ܕܣܩܘܒܠܝܐ ܐܠܐ ܦܨܐ
17
ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܢܟܝܢܐ ܘܢܣܝܘܢܐ ܘܣܥܝܐ
18
ܕܒܝܫܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܝܠܢ܃
19
ܘܦܪܘܩ ܠܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܡܫܒܚܬܐ
20
ܕܡܫܝܚܟ܃ ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
21
ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܥܡܗ ܕܝܚܝܕܝܐ
22
ܒܪܟ ܘܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܘܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ
23
ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܥܡܐ ܘܥܡ ܡܫܡܫܢܐ ܐܪܟܢܘ܀
24
ܬܠܝܬܐ ܐܒܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܘܐܠܗܐ ܕܟܠ
25
ܒܘܝܐܐ܃ ܗܘ̇ ܕܝܗܒܬ ܠܢ ܕܒܕܚܠܬܐ
26
ܕܝܠܟ܃ ܦܘ̈ܩܕܢܝܟ ܢܛܪ܃ ܘܐܫܘܝܬ ܠܢ
27
ܐܦ ܗܫܐ ܕܢܬܕܟܪ ܕܝܐܬܝܩܝ ܕܝܠܟ
28
ܩܕܝܫܬܐ܃ ܘܚܘܪ ܒܬܟ̈ܫܦܬܐ ܕܝܠܢ܃
29
ܘܟܕ ܡܬܦܢܐ ܐܢܬ ܥܠ ܥܡܐ ܕܝܠܟ܃
30
ܫܕܪ ܥܠ ܟܠܢ ܡܕܒܚܐ ܫܡܝܢܐ ܕܝܠܟ

Page 75b

1
ܥܠܝܢ ܘܥܠ ܗܢܘܢ ܕܐܪܟܢܘ ܠܟ ܨܘܪܐ ܕܠܒܐ
2
ܘܕܦܓܪܐ ܒܘܪܟܬܐ ܕܡܢܟ܃ ܘܐܚܕܪ
3
ܫܘܪܐ ܠܢܦܫ̈ܬܢ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܘܒܪܚܡܬ
4
ܐܢܫܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܃ ܘܗܒ
5
ܠܢ ܕܕܠܐ ܚܘܝܒܐ ܢܫܬܘܬܦ ܒܪ̈ܐܙܐ
6
ܕܝܠܟ ܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܘܡ̈ܥܒܕܝ ܚܝ̈ܐ
7
ܒܛܝܒܘܬܐ ܘܒܪ̈ܚܡܐ ܘܒܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ
8
ܕܡܫܝܚܟ܃ ܕܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ
9
ܘܐܝܩܪܐ ܘܠܪܘܚܟ܀
10
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܥܡܐ ܘܥܡ ܟܗܢܐ ܬܗܘܐ ܥܡܐ ܘܥܡ ܡܫܡܫܢܐ ܟܠܢܫ ܟܗܢܐ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ
11
ܒܗ ܨܠܘܬܐ ܕܒܬܪ ܢܣܝܒܘܬܐ
12
ܬܠܝܬܐ ܡܘܕܝܢܢ ܠܟ ܡܪܝܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ
13
ܗܘ̇ ܕܐܫܘܝܬ ܠܢ ܐܦ ܗܫܐ ܠܡܬܒܣܡܘ
14
ܒܪ̈ܐܙܐ ܕܝܠܟ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܡܥ̈ܒܕܝ ܚܝ̈ܐ
15
ܕܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܐܨܡܚܬ ܠܢܦܫܬܢ܃
16
ܠܟ ܐܠܗܐ ܡܘܕܝܢܢ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܚܠܦ
17
ܫܦܝܪܘܬ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܝܠܟ ܗܠܝܢ
18
ܕܥܒܕܬ ܘܥܒܕ ܐܢܬ ܒܢ܃ ܘܡܢܟ ܒܥܝܢܢ
19
ܘܡܦܝܣܝܢܢ ܠܟ܃ ܕܕܠܐ ܚܘܝܒܐ ܗܕܐ
20
ܠܡܥܒܕ ܒܟܠܙܒܢ ܐܫܘܐ ܠܢ ܘܗܒܠܢ
21
ܡܪܢ ܕܢܟܦܐܝܬ ܢܫܬܘܬܦ ܒܫܘܟ̈ܢܐ
22
ܕܝܠܟ ܠܐ ܡܝ̈ܘܬܐ ܠܩܕܝܫܘܬܐ ܕܢܦܫܐ
23
ܘܕܦܓܪܐ ܠܣܬܝܪܘܬܐ ܕܟܠܗ ܡܥܒܕܢܘܬܐ
24
ܕܗܘ̇ ܕܠܩܘܒܠܐ ܠܒܢܝܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ
25
ܒܝܕ ܪ̈ܚܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗܘ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ
26
ܘܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ܃ ܘܠܪܘܚܟ܃
27
ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ܀ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܥܡܐ ܘܥܡ ܡܫܡܫܢܐ ܬܘܒ ܘܬܘܒ
28
ܬܠܝܬܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܐ
29
ܘܚܝܕܘܬܢܐ ܩܕܡ ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܟ
30
ܚܢܢ ܥܒ̈ܕܝܟ ܐܪܟܢܢ ܪ̈ܝܫܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ

Page 75a

1
ܘܕܦܓܪ̈ܐ ܕܝܠܢ ܦܫܘܛ ܥܠ ܡܢ ܪܚܡܢܫܐ
2
ܕܪܥܟ ܪܒܐ ܘܪܡܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ
3
ܘܒܪܟ ܠܢ ܒܟܠ ܒܘܪܟܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ܃
4
ܟܕ ܡܦܨܐ ܐܢܬ ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܐ܃ ܘܡܢܛܪ
5
ܐܢܬ ܠܢ ܒܟܠܙܒܢ ܒܨܒܝܢܐ ܕܝܠܟ
6
ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ܃ ܒܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܡܪܢ
7
ܡܒܪܟܐ ܐܝܬܝܟ ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ
8
ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠܡܝܢ ܥܡܐ ܐܡܝܢ܀
9
ܡܫܡܫܢܐ ܒܪܟܡܪܝ ܟܗܢܐ ܒܪܟ ܠܟܠܢ܀