Anaphora of Basilios

Transcription of Manuscripts

Anaphora des Basilios - Vat Sir 30 - Version 2

Transcription by: Thomas Klampfl

Rohrbach an der Lafnitz, 21. 07 2017

Page 2b

2
ܐܢܢܦܘܪܐ ܕܡܪܝ
3
ܒܣܝܠܝܘܣ ܪܝܫܐ ܕܐܦܣܩ̈ܘܦܐ
4
ܕܩܒܕܘܩ ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ
5
ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܫܠܡܐ
6
ܐܠܗܐ ܗܘ̇ ܕܠܥܠܡ܂ ܗܘ̇
7
ܕܒܪܝܬ ܠܐܢܫ̈ܐ ܠܠܐܡܬܚܒܠܢܘܬܐ
8
ܘܠܡܘܬܐ ܗܘ̇ ܕܥܠ ܠܥܠܡܐ܂
9
ܒܚܣܡܗ ܕܐܟܠܩܪܨܐ܂
10
ܒܝܕ ܡܐܬܝܬܐ ܡܥܒܕܬ
11
ܚܝ̈ܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ
12
ܣܬܪܬ܂ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ
13
ܘܦܪܘܩܐ ܕܝܠܢ ܝܫܘܥ
14
ܡܫܝܚܐ܂ ܘܫܝܢܐ ܕܡܢ
15
ܫܡܝܐ ܡܠܝܬ ܠܐܪܥܐ܂
16
ܗܘ̇ ܕܐܦ ܦ̈ܠܚܘܬܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ
17
ܫ̈ܒܚܝ܂ ܩܕܝܫܘܬܐ
18
ܒܡܪ̈ܘܡܐ ܠܐܠܗܐ ܐܡܪ̈ܢ܂
19
ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܫܠܡܐ
10
ܘܒܢܝ̈ܢܫܐ ܫܦܝܪܘܬ
21
ܨܒܝܢܐ܂ ܡܠܝ ܠܒܘ̈ܬܐ

Page 2a

1
ܕܝܠܢ ܡܢ ܫܦܝܪܘܬ
2
ܨܒܝܢܐ ܕܝܠܟ ܡܫܝܢܐ܂
3
ܟܕ ܡܕܟܐ ܠܢ ܡܢ
4
ܟܠ ܛܘܠܫܐ܂ ܘܡܢ ܟܠ
5
ܢܟܠܐ܂ ܘܡܢ ܟܠ ܒܝܫܘܬܐ
6
ܘܨܢܝܥܘܬܐ܂ ܘܡܢ ܟܠ
7
ܢܛܝܪܘܬ ܐܟܬܐ ܠܒܝܫܬܐ܂
8
ܡܘܬܐ܂ ܘܐܫܘܐ ܠܢ ܕܢܫܐܠ
9
ܫܠܡܐ ܠܚܕܕܐ
10
ܒܢܘܫܩܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܂
11
ܠܘܬ ܗܝ̇ ܕܕܠܐ ܚܘܝܒܐ
12
ܢܫܬܘܬܦ ܒܫܘ̈ܘܟܢܐ
13
ܕܝܠܟ ܫܡܝ̈ܢܐ ܘܠܐ
14
ܡܝ̈ܘܬܐ ܒܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ
15
ܡܪܢ܂ ܕܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ
16
ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ܂ ܥܡ
17
ܪܘܚܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ
18
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܡܫܡܫܢܐ ܡܟܪܙ ܟܗܢܐ
19
ܗܘ̇ ܕܒܡܪ̈ܘܡܐ ܠܐ
20
ܡܣܬܝܟܢܐ [...] ܠܐ
21
ܡܬܕܪܟܢܐ܂ ܣܥܘܪ ܒܣܥܘܪܘܬܐ

Page 3b

1
ܛܒܬܐ ܕܝܠܟ ܕܡܢ ܫܡܝܐ
2
ܠܢ ܠܥܒ̈ܕܐ ܕܝܠܟ܂ ܗܢܘܢ
3
ܕܐܪܟܢܘ ܠܟ ܨܘܪ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ܂
4
ܡܛܠ ܕܠܘ ܩܕܡ ܒܣܪܐ
5
ܘܕܡܐ܂ ܐܪܟܢܢ ܪ̈ܝܫܐ ܕܝܠܢ܂
6
ܐܠܐ ܩܕܡ ܫܘܒܚܐ ܕܝܠܟ
7
ܠܐ ܡܛܘܫܐ܂ ܘܠܟܠܢ ܦܪܘܩ
8
ܘܩܕܫ ܘܒܪܟ ܒܒܘܪܟܬܐ
9
ܕܝܠܟ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܠܐ
10
ܡܬܬܪܝܡܢܝܬܐ܂ ܟܕ ܡܢܛܪ
11
ܐܢܬ ܠܢ ܬܚܝܬ ܐܝܕܐ ܕܝܠܟ
12
ܒܪܐ܂ ܘܥܕܡܐ ܠܣܝܒܘܬܐ
13
ܘܡܦܩܢܐ ܐܚܪܢܐ ܐܠܗܐ
14
ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܠܢ ܐܠܐ
15
ܡܪܚܡܘ ܪܚܡ܂ ܘܡܚܢ
16
ܚܘܢ܂ ܘܒܕܚܠܬܐ ܕܝܠܟ
17
ܢܛܪ܂ ܡܛܠ ܐܝܬܝܟ
18
ܘܪ̈ܚܡܝܟ ܠܥܠܡ܂ ܘܢܗܘܐ
19
ܫܡܐ ܕܝܠܟ ܡܒܪܟܐ ܗܘ̇
20
ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܡܐ

Page 3a

1
ܘܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܘܪܘܚܟ
2
ܚܝܐ ܘܩܕܝܫܐ܂
3
ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠܡܝܢ܂
4
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ
5
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ܂ ܗܘ
6
ܕܒܪܝܬ ܘܐܝܬܝܬ ܠܢ ܠܚܝ̈ܐ
7
ܗܘܠܝܢ܂ ܗܘ̇ ܕܚܘܝܬ ܠܢ
8
ܐܘܪܚܐ ܠܦܘܪܩܢܐ܂ ܗܘ
9
ܕܫܟܢܬ ܠܢ ܓ̈ܠܝܢܐ ܕܪ̈ܐܙܐ
10
ܫܡ̈ܝܢܐ܂ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܗܘ̇
11
ܕܣܡܬ ܠܢ܂ ܒܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ
12
ܒܝܚܠܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ
13
ܨܒܝ ܡܪܝܐ ܕܢܗܘܐ
14
ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܕܝܐܬܝܩܝ
15
ܕܝܠܟ ܚܕܬܐ܂ ܘܡܟܗ̈ܢܢܐ
16
ܕܪ̈ܐܙܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝ̈ܫܐ܂ ܟܕ
17
ܡܟܗܢܝܢܢ ܕܠܐ ܚܘܝܒܐ
18
ܠܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ܂ ܘܩܒܠ
19
ܠܢ ܐܝܟ ܣܘܓܐܐ ܕܪ̈ܚܡܝܟ
20
ܟܕ ܡܬܩܪܒܝܢܢ ܠܡܕܒܚܐ
21
ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܂ ܐܝܟܢܐ

Page 4b

1
ܕܕܫܘܝܢܢ ܢܗܘܐ ܠܡܩܪܒܘ
2
ܩܕܡܝܟ ܠܕܒܚܬܐ ܗܕܐ
3
ܡܠܝܠܬܐ܂ ܘܕܠܐ ܕܡܐ܂ ܚܠܦ
4
ܚ̈ܛܗܐ ܡܢ ܕܝܠܢ ܘܛܥܝܘܬܐ
5
ܕܥܡܐ ܕܝܠܟ܂ ܗܝ̇ ܕܟܕ
6
ܡܩܒܠ ܐܢܬ ܠܗ ܥܠ
7
ܡܕ̈ܒܚܐ ܕܝܠܟ ܡܬܝ̈ܕܥܢܐ
8
ܘܫܡ̈ܝܢܐ܂ ܠܪܚܝܐ ܒܣܝܡܐ
9
ܫܕܪ ܠܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܟ
10
ܛܒܐ܂ ܘܐܬܦܢ ܥܠܝܢ ܐܠܗܐ
11
ܦܪܘܩܐ ܕܝܠܢ܂ ܐܝܟ ܕܩܒܠܬ
12
ܫܘܘ̈ܟܢܐ ܕܗܒܝܠ ܙܕܝܩܐ܂
13
ܕܒܚ̈ܐ ܕܢܘܚ܂ ܡܫܡܠܝܘܬ
14
ܦܐܪ̈ܐ ܕܐܒܪܗܡ܂ ܟܗܢܘܬܐ
15
ܕܡܘܫܐ ܘܕܐܗܪܘܢ܂ ܡܫ̈ܝܢܘܬܐ
16
ܕܫܡܘܐܝܠ܂ ܘܐܝܟ ܕܩܒܠܬ
17
ܬܫܡܫܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ
18
ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܝܠܟ܂ ܗܟܢܐ ܘܡܢ
19
ܐܝ̈ܕܝܐ ܕܝܠܢ ܚ̈ܛܝܐ܂ ܩܒܠ
20
ܫܘܘ̈ܟܢܐ ܗܠܝܢ ܒܒܣܝܡܘܬܐ
21
ܕܝܠܟ ܡܪܝܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܚܢܢ

Page 4a

1
ܟܕ ܡܫܬܘܝܢܢ
2
ܕܢܫܡܫ ܕܠܐ ܢܟܠܐ܂
3
ܠܡܕܒܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ
4
ܢܫܟܚ ܐܓܪܐ ܕܪ̈ܒܝ
5
ܒ̈ܬܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ
6
ܘܚܟ̈ܝܡܐ ܒܝܘܡܐ
7
ܕܦܘܪܥܢܟ ܬܪܝܨܐ܂
8
ܒܝܕ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܡܫܝܚܟ
9
ܕܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ
10
ܘܐܝܩܪܐ ܘܣܓܕܬܐ܂ ܥܡ
11
ܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܛܒܐ
12
ܘܣܓܝܕܐ ܘܡܥܒܕ
13
ܚܝ̈ܐ ܘܫܘܐ ܠܟ
14
ܒܐܘܣܝܐ܂ ܗܫܐ
15
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܡܫܡܫܢܐ ܗܒܘ ܟܗܢܐ ܚܘܒܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܠܥܠ ܥܡܐ
16
ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܗܢܐ ܢܘܕܐ ܥܡܐ ܫܘܐ ܟܗܢܐ ܓܗܢܬܐ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ܡܪܝܐ
17
ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܓܕܐ ܫܘܐ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܘܙܕܩ ܕܝܢ
18
ܘܦܐܐ ܠܪܒܘܬܝܐܝܘܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܟ܂ ܕܠܟ ܢܩܠܣ ܠܟ ܢܗܕܪ
19
ܠܟ ܢܒܪܟ ܠܟ ܢܘܕܐ܂ ܠܟ ܢܫܒܚ܂ ܠܗܘ ܕܒܫܪܪܐ ܐܝܬܝܟ
20
ܐܠܗܐ ܫܠܝܛܐ ܕܟܠ܂ ܘܡܪܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ܂ ܘܟܠܗ ܒܪܝܬܐ
21
ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ

Page 5b

1
ܬܠܝܬܐ ܠܟ ܣܓܕܝܢ ܡ̈ܠܐܟܐ
2
ܘܪ̈ܒܝ ܡ̈ܠܐܟܐ܂ ܡܘ̈ܬܒܐ
3
ܡܪ̈ܘܬܐ܂ ܪ̈ܝܫܐ܂ ܫܘ̈ܠܛܢܐ܂
4
ܚܝ̈ܠܐ܂ ܩܕܡܝܟ ܩܝ̈ܡܢ
5
ܬܪ̈ܬܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܡܝܩܪ̈ܬܐ܂
6
ܟܕ ܟܕܝ̈ܢܢ ܠܡܘܬܒܐ
7
ܩܕܝܫܐ ܕܫܘܒܚܐ ܕܝܠܟ܂
8
ܣܓܝ̈ܐܝܝ ܦܪ̈ܨܘܦܐ
9
ܘܣܓܝ̈ܐܝܝ ܥܝ̈ܢܐ
10
ܘܫܬܝ̈ܬܝܝ ܓ̈ܦܐ܂
11
ܟܪ̈ܘܒܐ ܘܣܪ̈ܦܐ ܗܘܠܝܢ
12
ܕܒܬܪ̈ܝܢ ܡܢ ܓ̈ܦܐ
13
ܡܚܦܝܢ ܠܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܝܠܗܘܢ
14
ܒܬܪ̈ܝܢ ܕܝܢ ܠܪ̈ܓܠܐ܂
15
ܘܟܕ ܒܬܪ̈ܝܢ ܦܪܚܝܢ ܩܥܐ
16
ܐܚܪܢܐ ܠܘܬ ܐܚܪܢܐ܂
17
ܒܦ̈ܘܡܐ ܕܠܐ ܢܝܚܝܢ܂
18
ܘܒܒ̈ܢܬ ܩ̈ܠܐ ܕܡܡܠܠܘܬ
19
ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܫ̈ܠܝܢ܂
20
ܫܘܒܚܐ ܕܙܟܘܬܐ ܘܛܘܒܬܢܘܬܐ܂
21
ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ܂ ܡܙܡܪܝܢ

Page 5a

1
ܡܙܥܩܝܢ ܩܠܝܢ
2
ܡܫܒܝܚܢ ܘܐܡܪܝܢ
3
ܥܡܐ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܟܗܢܐ ܓܗܢܬܐ ܩܕܝܫܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܟ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ
4
ܘܠܐ ܐܝܬ ܡܫܘܚܬܐ ܕܪܒܘܬ ܦܐܝܘܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܕܝܠܟ܂ ܘܚܣܝܐ
5
ܒܟܠܗܘܢ ܥܒ̈ܕܝܟ܂ ܡܛܠ ܕܒܙܕܝܩܘܬܐ ܘܒܕܝܢܐ ܫܪܝܪܐ ܟܠܗܝܢ
6
ܐܝܬܝܬ ܥܠܝܢ܂ ܓܒܠܬ ܠܐܢܫܐ ܟܕ ܥܦܪܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܢܣܒܬ܂ ܘܟܕ
7
ܒܨܠܡܐ ܕܝܠܟ ܝܩܪܬܝܗܝ܂ ܣܡܬܝܗܝ ܒܦܪܕܝܣܐ ܕܒܘ̈ܣܡܐ܂
8
ܘܟܕ ܒܢܛܘܪܘܬܐ ܕܦܘܩܕ̈ܢܐ ܕܝܠܟ ܡܠܟܬ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܕܚܝ̈ܐ
9
ܐܠܐ ܟܕ ܠܐ ܫܡܥܟ ܐܠܗܐ ܗܘ̇ ܕܒܪܝܬܗܝ܂ ܘܐܬܬܣܝܡ ܬܚܝܬ
10
ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܕܚܘܝܐ܂ ܡܝܬ ܕܐܢ ܒܫܘܪܥܬܐ ܕܝܠܗ܂ ܘܟܕ ܛܥܝܢܢ
11
ܡܦܬܟܐܝܬ ܒܥܝܬ ܠܢ܂ ܫܕܪܬ ܢܒܝ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܩܕܡܝܢ ܡܣܘܒܪܝܢ
12
ܠܢ ܦܘܪܩܢܐ ܕܥܬܝܕ ܠܡܗܘܐ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܐ ܡܘܠܝܐ ܕܙܒ̈ܢܐ
13
ܡܠܠܬ ܠܢ ܒܗ ܒܒܪܟ܂ ܗܘ̣ ܠܗ ܟܕ ܕܡܘܬܐ ܢܣܒ ܕܥܒܕܐ
14
ܘܐܬܒܣܪ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܂ ܘܡܢ ܩܕܝܫܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ
15
ܘܒܬܘܠܬ ܒܟܠܙܒܢ ܡܪܝܡ܂ ܘܟܕ ܐܬܕܒܪ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܝܗܒ
16
ܦܘܩܕܢܐ ܕܦܘܪܩܢܐ܂ ܘܕܚܩ ܠܢ ܡܢ ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ܂
17
ܘܩܪܒ ܠܢ ܠܝܕܥܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܝܠܟ
18
ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ܂

Page 6b

1
ܬܠܝܬܐ܂ ܫܩܠ ܠܦܪܝܣܬܐ ܘܐܡܪ
2
ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܕܩܕܡ ܚܫܐ ܕܝܠܗ܂ ܢܣܒ ܠܠܚܡܐ ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ
3
ܩܕܝ̈ܫܬܐ܂ ܘܐܪܝܡ ܥܝܢ̈ܘܗܝ ܠܘܬܟ ܐܠܗܐ ܐܒܘܗܝ ܐܚܝܕ ܟܠ܂
4
ܘܐܘܕܝ ܠܟ ܘܒܪܟ ܘܩܕܫ ܘܩܨܐ ܘܝܗܒ
5
ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܟܕ ܐܡܪ܂ ܣܒܘ ܐܟܘܠܘ ܡܢܗ ܟܠܟܘܢ
6
ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܕܝܠܝ
7
ܘܣܐܡ ܠܐܘܟܪܝܣܛܝܐ ܥܠ ܦܝܢܟܐ܂ ܒܪܟ ܘܢܣܒ ܠܟܣܐ ܘܐܡܪ
8
ܒܗ ܕܝܢ ܒܙܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܫܡܘ܂ ܢܣܒ ܒܐܝܕ̈ܝܐ ܕܝܠܗ ܕܟܝ̈ܬܐ
9
ܟܣܐ ܗܢܐ ܕܟܝܐ܂ ܘܐܘܕܝ ܠܟ ܘܒܪܟ ܘܩܕܫ
10
ܘܝܗܒ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܟܕ ܐܡܪ ܣܒܘ ܐܫܬܘ ܡܢܗ ܟܠܟܘܢ܂
11
ܗܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܟܣܐ ܕܕܩܥܝ
12
ܕܕܝܐܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܕܠܥܠܡ ܪܐܙܐܗܘ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܂
13
ܕܚܠܦܝܟܘܢ܂ ܘܚܠܦ ܣܓ̈ܐܐ ܡܬܐܫܕ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ܂
14
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܟܠ ܐܡܬܝ
15
ܕܗܕܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܡܘܬܐ
16
ܕܝܠܝ ܡܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ
17
ܘܥܘܗܕܢܐ ܕܡܘܬܐ ܕܝܠܝ
18
ܡܫܡܠܝܬܘܢ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܐܢܬ
19
ܥܡܐ ܠܡܘܬܟ ܟܗܢܐ ܟܕ ܥܗܕܝܢܢ
20
ܗܟܝܠ ܐܦ ܚܢܢ ܡܪܝܐ

Page 6a

1
ܡܐܬܝܬܐ ܕܝܠܟ ܕܒܒܣܪ
2
ܘܠܚܫ̈ܝܟ ܩ̈ܕܝܫܐ ܘܠܨܠܝܒܐ
3
ܕܝܠܟ ܦܪܘܩܝܐ܂ ܘܩܒܘܪܬܟ
4
ܘܡܘܬܟ ܘܩܝܡܬܟ
5
ܬܠܝܬܝܬ ܝܘ̈ܡܐ ܕܡܢ
6
ܡܝ̈ܬܐ܂ ܘܠܡܣܩܬܐ
7
ܕܝܠܟ ܕܠܫܡܝܐ܂ ܘܠܡܘܬܒܐ
8
ܕܝܠܟ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ
9
ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ܂ ܘܠܡܐܬܝܬܐ
10
ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܚܝܠܬܐ ܘܡܫܒܚܬܐ
11
ܕܡܢ ܫܡܝܐ܂ ܒܗܝ
12
ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܬܕܘܢ
13
ܠܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ
14
ܘܠܥܡ̈ܡܐ ܒܬܪܝܨܘܬܐ܂
15
ܡܬܟܫܦܝܢܢ ܠܟ
16
ܕܒܠܚܘܕܝܟ ܗܘܝܬ
17
ܬܚܠܘܦܐ ܕܫܘܐ ܠܘܒܩܠ
18
ܚ̈ܛܗܐ ܕܝܠܢ܂ ܗܘ̇
19
ܕܒܠܚܘܕܝܟ ܐܝܬ ܠܟ
20
ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܐܪܥܐ
21
ܠܡܪܦܝܘ ܚ̈ܛܗܐ ܐܝܟܢܐ

Page 7b

1
ܕܒܝܘܡܐ ܗܘ̇ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ
2
ܠܡܕܢ ܠܡܬܥܡܪܢܝܬܐ
3
ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܠܐ ܬܥܘܠ
4
ܠܕܝܢܐ ܥܡ ܥܒ̈ܕܝܟ܂
5
ܐܦܠܐ ܬܗܡܐ ܡܢ ܝܪܬܘܬܐ
6
ܕܝܠܟ܂ ܟܕ ܡܫܠܚܐ ܡܢ
7
ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܝܠܟ
8
ܩܕܝܫܬܐ܂ ܘܠܒܪ ܡܢ
9
ܬܚܘܡܐ ܗܘܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ
10
ܕܝܠܟ ܫܡܝܢܝܬܐ ܐܠܐ ܟܕ
11
ܡܬܕܟܪ ܐܢܬ ܠܪ̈ܚܡܝܟ
12
ܘܠܚܢܢܐ ܕܝܠܟ܂ ܡܛܠ
13
ܕܗܢܘܢ ܕܐܦ ܐܫܠܡܬ ܐܢܬ
14
ܠܟ ܚܠܦܝܢ܂ ܦܨܐ ܠܢ
15
ܡܪܝܐ܂ ܡܢ ܗܘ ܚܘܝܒܐ
16
ܡܪܝܪܐ ܘܡܐܟܒܢܐ܂ ܒܗܕܐ
17
ܓܝܪ ܐܦ ܡܬܝܕܥ ܥܘܬܪܐ
18
ܠܐ ܡܬܥܩܒܢܐ ܕܡܫܝܢܘܬܐ
19
ܕܝܠܟ܂ ܐܡܬܝ ܕܡܬܪܚܡ
20
ܐܢܬ ܥܠܝܢ܂ ܗܢܘܢ ܕܠܝܬ
21
ܠܢ ܩܘܡܐ ܕܥ̈ܒܕܐ ܛܒܐ܂

Page 7a

1
ܥܡܟ ܓܝܪ ܘܝܪܬܘܬܟ
2
ܡܬܟܫܦܐ ܠܟ ܘܒܐܝ̈ܕܟ
3
ܘܥܡܟ ܠܐܒܐ ܟܕ ܐܡܪܐ܂
4
ܥܡܐ ܪܚܡ ܟܗܢܐ ܐܦܚܢܢ ܥܡܐ ܠܟ ܟܗܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܫܡܫܢܐ ܡܐܕܝܚܠܐ
5
ܟܗܢܐ ܓܗܢܬܐ ܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܪܝܐ ܘܚܢܢ ܡܣܟ̈ܢܐ
6
ܘܠܐ ܚܫ̈ܚܐ ܥܒ̈ܕܐ ܕܝܠܟ܂ ܟܕ ܐܫܬܘܝܢܢ ܕܢܗܘܐ ܡܫܡ̈ܫܢܐ
7
ܕܪ̈ܐܙܝܟ ܩܕ̈ܝܫܐ ܘܕܚܫ̈ܘܗܝ ܕܡܫܚܝܟ܂ ܠܘ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܐ
8
ܕܝܠܢ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܥܒܕܢܢ ܛܒܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܪ̈ܚܡܝܟ
9
ܘܚܢܢܟ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܫܕܬ ܥܬܝܪܐܝܬ ܥܠܝܢ܂ ܡܬܬܟܠܝܢܢ ܘܗܫܐ
10
ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܡܕܒܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܂ ܟܕ ܩܕܡܢܢ ܣܡܢܢ
11
ܛܘܦܣܐ ܕܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟ܂ ܣܓܕܝܢܢ
12
ܘܡܬܟܫܦܝܢܢ ܠܟ܂ ܒܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܟ܂
13
ܢܐܬܐ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܥܠܝܢ ܘܥܠ ܫܘܘ̈ܟܢܐ ܗܠܝܢ ܕܣܝܡܝܢ
14
ܘܩܕܫ ܐܢܘܢ ܟܗܢܐ ܥܢܝܢܝ ܡܪܝܐ ܥܡܐ ܩܘܪܝܐ ܐܠܝܣܘܢ
15
ܬܠܝܬܐ ܘܚܘܐ ܡܢ ܐܠܚܡܐ
16
ܗܢܐ ܗܘ̣ ܦܓܪܐ ܡܝܩܪܐ܂
17
ܕܝܠܗ ܕܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ
18
ܘܡܡܠܟ ܥܠ ܟܠ ܝܫܘܥ
19
ܡܫܝܚܐ ܦܓܪܐ ܐܠܗܝܐ
20
ܦܓܪܐ ܫܡܝܢܐ ܦܓܪܐ ܡܥܒܕ
21
ܚܝ̈ܐ܂ ܦܓܪܐ ܝܩܝܪܐ ܠܚܘܣܝܐ

Page 8b

1
ܕܚܘ̈ܒܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ
2
ܘܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܂
3
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܘܠܟܣܐ ܗܢܐ
4
ܗܘ̇ ܕܡܐ ܡܝܩܪܐ܂ ܕܝܠܗ ܕܡܪܢ
5
ܘܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܢ ܘܡܡܠܟ
6
ܥܠ ܟܠ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
7
ܕܡܐ ܐܠܗܝܐ ܕܡܐ ܡܥܒܕ
8
ܚܝ̈ܐ ܕܡܐ ܦܪܘܩܝܐ܂
9
ܕܡܐ ܗܘ̇ ܕܐܬܐܫܕ ܚܠܦ
10
ܚܝ̈ܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܕܥܠܡܐ܂
11
ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘ̈ܒܐ
12
ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛ̈ܗܐ
13
ܘܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡܥܠܡܝܢ܂
14
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܠܢ ܕܝܢ ܗܢܘܢ
15
ܕܡܢ ܚܕ ܠܚܡܐ ܘܟܣܐ
16
ܢܣܒܝܢܢ܂ ܠܡܚܝܕܘ
17
ܠܚ̈ܕܕܐ ܐܫܘܐ ܠܫܘܬܦܘܬܐ
18
ܕܚܕ ܪܘܚܐ܂ ܘܠܐ ܚܕ
19
ܡܢ ܠܕܝܢܐ ܕܝܠܗ ܢܐܟܘܠ
20
ܘܢܫܬܐ ܡܛܠ ܚ̈ܛܗܐ ܕܝܠܢ
21
ܐܠܐ ܢܫܟܚ ܪ̈ܚܡܐ ܒܝܘܡܐ

Page 8a

1
ܕܦܘܪܥܢܐ ܕܝܠܟ ܬܪܝܨܐ
2
ܘܕܚܝܠܐ܂ ܥܡ ܟܠܗܘܢ
3
ܩܕܝ̈ܫܐ ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܥܠܡ
4
ܫܦܪܘ ܠܟ܂ ܐܒܗ̈ܬܐ ܪ̈ܝܫܝ
5
ܐܒܗ̈ܬܐ܂ ܫ̈ܠܝܚܐ܂ ܢܒ̈ܝܐ܂
6
ܟܪ̈ܘܙܐ܂ ܐܘܢܓ̈ܠܝܣܛܐ ܣܗ̈ܕܐ܂
7
ܡܘ̈ܕܝܢܐ܂ ܡܠܦܢܐ܂ ܟܗ̈ܢܐ܂
8
ܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ܂ ܘܟܠ
9
ܪܘܚܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ
10
ܕܡܫܝܚܐ ܐܫܬܡܠܝܬ܂
11
ܝܕܝܥܐܝܬ ܕܩܕܝܫܬܐ ܝܠܕܬ
12
ܐܠܗܐ ܘܒܬܘܠܬ ܒܟܠ
13
ܙܒܢ ܡܪܝܡ܂ ܕܥܡܗܘܢ
14
ܐܦ ܥܠܝܢ ܪܚܡ
15
ܘܣܥܘܪ ܩܕܝܫܐ܂ ܩܕܝܫܐ
16
ܩܕܝܫܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ
17
ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ܂ ܗܘ̇ ܕܥܒܕܬ
18
ܠܫܘܘ̈ܟܢܐ ܗܠܝܢ ܦܓܪܐ
19
ܘܕܡܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ
20
ܡܪܝܐ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܘܐܠܗܢ
21
ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ

Page 9b

1
ܗܘ̇ ܕܒܐܝܕ̈ܘܗܝ
2
ܘܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ
3
ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ܂
4
ܥܡ ܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ
5
ܛܒܐ ܘܣܓܝܕܐ
6
ܘܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ
7
ܘܫܘܐ ܠܟ ܒܐܘܣܝܐ
8
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܓܗܢܬܐ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܒܚܬܐ ܗܕܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܝܠܟ
9
ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܘܕܠܐ ܕܡܐ܀ ܐܬܕܟܪ ܠܥܕܬܟ ܩܕܝܫܐ ܩܬܘܠܝܩܝ
10
ܘܫܠܝܚܝܬܐ܂ ܗܝ ܕܡܢ ܥܒܪ̈ܐ ܘܥܕܡܐ ܠܥܒܪ̈ܐ ܕܡܬܥܡܪܢܝܬܐ
11
ܘܠܗܕܐ ܕܗܪܟܐ܂ ܘܫܝܢܝܗ ܠܗܝ ܕܒܕܡܐ ܝܩܝܪܐ ܕܡܫܝܚܐ
12
ܕܝܠܟ ܦܪܩܬ܀ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܘܠܗܢܘܢ ܕܒܗ ܡܫܡܫܝܢ ܠܟ
13
ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܐܪܬܘܕܘܟܣܘ܂ ܗܢܘܢ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܦܣܩܝܢ
14
ܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ܂ ܝܕܝܥܐܝܬ ܠܛܘܒܬܢܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܦܠܢ ܕܝܠܢ܂
15
ܚܟܡ ܘܚܝܠ ܠܟܠ ܚܕ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܫܘܝܐܝܬ ܢܟܗܢܘܢ
16
ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܟ܀ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܠܡܣܟܢܘܬܐ ܕܝܠܝ܂
17
ܚܣܐ ܠܝ ܠܚܛܝܐ ܘܠܐ ܚܫܚܐ ܥܒܕܐ ܕܝܠܟ܀ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ
18
ܠܩܫ̈ܝܫܐ ܐܪܬܘܕܘܟܣܘ܂ ܘܠܡܫܡܫܢܐ ܘܠܐܦܘܕܝܩܢܘ܂ ܗܢܘܢ
19
ܕܒܟܠܫܥ ܩܝܡܝܢ ܘܟܪܝܟܝܢ ܠܡܕܒܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܘܦܐܐ
20
ܠܟܘܗܢܐ܀ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܘܠܥܡܐ ܕܝܠܟ ܕܩܐܡ ܘܡܣܟܐ
21
ܠܪ̈ܚܡܐ ܥܬܝܪ̈ܐ ܕܡܢܟ܀ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܠܐܐܪ̈ܣ ܡܡܙܓ̈ܐ ܫܟܢ

Page 9a

1
ܠܢ ܡܛܪ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܝ ܙܒ̈ܢܝ ܘܡܘܬܪ̈ܢܐ ܦܐܪ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܘܡܫܡܠܝܐ
2
ܒܪܟ ܟܠܝܠܐ ܕܫܢܬܐ ܒܒܣܝܡܘܬܐ ܕܝܠܟ܀ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ
3
ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ ܘܠܟܠ ܐܬܪܐ܂ ܘܠܗܢܘܢ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ
4
ܒܗܝܢ ܥܡܪܝܢ܂ ܫܚܠܦ ܟܠ ܪܘܓܙܐ܂ ܘܟܠ ܒܝܫܘܬ ܐܘܡܢܘܬܐ
5
ܕܡܪܡܝܢܐ ܒܛܠ܂ ܘܦܨܐ ܠܢ ܡܪܝܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܘܫܟܢ
6
ܠܢ ܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ܀ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܠܗܢܘܢ ܕܒܛܘܪ̈ܐ ܘܒܡܥܪ̈ܐ
7
ܡܚܡܣܢܝܢ ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܀ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܠܗܢܘܢ
8
ܕܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܒܟܣܘܪ̈ܝܐܣ ܗܘܝ ܡܥܕܪܢܐ
9
ܬܠܝܬܐ ܠܗܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܬܕܟܪ
10
ܐܠܗܐ܂ ܠܗܢܘܢ ܕܐܬܕܟܪܢܢ
11
ܘܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܐܬܕܟܪܢܢ
12
ܦܪܘܥ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܚܠܦ
13
ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܫܡܝ̈ܢܝܬܐ܂ ܚܠܦ
14
ܡܬܚ̈ܒܠܢܝܬܐ ܠܐ
15
ܡܬܚ̈ܒܠܢܝܬܐ܂ ܚܠܦ
16
ܙܒܢ̈ܝܬܐ ܕܠܥܠܡ ܐܘܪܬ ܐܢܘܢ
17
ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ܂ ܐܝܟ ܫܘܕܝܐ
18
ܕܡܫܝܚܟ ܥܡ ܗܘ̇
19
ܡܒܪܟܐ ܐܝܬܝܟ܂ ܘܪܘܚܟ
20
ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܘܡܥܒܕ
21
ܚܝ̈ܐ ܘܫܘܐ ܠܟ ܒܐܘܣܝܐ

Page 10b

1
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܓܗܢܬܐ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܠܗܢܘܢ ܕܥܡܢ ܩܝܡܢ
2
3
ܘܡܨܠܝܢ܂ ܘܠܗܢܘܢ ܕܪܚܝܩܢ ܘܠܗܢܘܢ ܕܩܘܪ̈ܒܢܐ ܗܠܝܢ
4
5
ܐܝܬܝܘ ܠܟ܂ ܘܠܟ ܕܦܩܕܘ ܠܢ ܕܢܬܕܟܪ ܐܢܘܢ܂ ܘܠܗܢܘܢ
6
ܕܡܝܬܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܠܥܕܬܐ ܕܝܠܟ܂
7
ܘܠܥܗ̈ܕܝ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܘܠܗܢܘܢ ܕܥܒܕܝܢ ܙܕܩ̈ܬܐ
8
ܠܒܝܫ̈ܐ܂ ܘܠܗܢܘܢ ܕܨܒܘ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܘ ܠܡܩܪܒܘ ܘܠܟܠ
9
ܚܕ ܚܕ ܠܦܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܬܪܥܝܬܗ܂ ܘܠܐܝܠܝܢ
10
ܕܗܫܐ ܐܬܥܗܕܢܢ
11
ܬܠܝܬܐ ܦܪܘܥ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ
12
ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܕܟܪܢܢ ܩܕܡܝܟ
13
ܘܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܐܬܕܟܪܢܢ܂ ܚܠܦ
14
ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܫܡ̈ܝܢܝܬܐ܂ ܚܠܦ
15
ܡܬܚ̈ܒܠܢܝܬܐ ܠܐ ܡܬܚ̈ܒܠܢܝܬܐ
16
ܚܠܦ ܙܒܢܝ̈ܬܐ ܕܠܥܠܡ܂
17
ܐܘܪܬ ܐܢܘܢ ܚܝ̈ܐ ܡܬܘ̈ܡܝܐ
18
ܘܠܐܪ̈ܡܠܬܐ ܣܝܥ ܐܢܘܢ
19
ܒܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܟ܂ ܠܝܬܡ̈ܐ
20
ܗܘܝ ܐܒܐ܂ ܘܠܫܒ̈ܝܐ ܦܪܘܩ܂
21
ܘܠܟܪ̈ܝܗܐ ܘܡܪ̈ܥܐ ܐܣܐ܂

Page 10a

1
ܛܘܦ ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܛܝܦܝܢ
2
ܪܕܝ ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܪܕܝܢ
3
ܒܐܘܪܚܐ܂ ܘܠܗܢܘܢ
4
ܕܒܛܘܪ̈ܐ ܘܒܡܥܪ̈ܐ ܘܒܢܩ̈ܥܐ
5
ܘܒܦܥܪ̈ܐ ܕܐܪܥܐ ܡܚܡܣܢܝܢ
6
ܡܛܠ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ܂ ܚܝܠ
7
ܘܥܕܪ ܐܢܘܢ ܒܝܡܝܢܟ܂
8
ܘܠܗܢܘܢ ܕܒܟܣܘܪ̈ܝܐܣ
9
ܘܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܫܘܙܒ܂
10
ܘܠܛܥ̈ܝܐ ܘܠܡܒܕܪ̈ܐ ܟܢܫ܂
11
ܘܠܟܠ ܝܚܕ ܘܐܘܐ ܠܥܢ̈ܐ
12
ܕܝܠܟ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܬܗܘܐ ܥܢ̈ܐ
13
ܚܕܐ ܘܪܥܝܐ ܚܕ܂ ܘܥܠ
14
ܐܦ̈ܝ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܢܣܩ
15
ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ
16
ܥܡ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ
17
ܘܪ̈ܘܚܟ ܩܕܝܫܐ܂ ܗܫܐ܂ [...]
18
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܓܗܢܬܐ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܠܡܠܟܐ ܕܝܠܢ ܫܦܝܪ ܕܚܠܬܐ
19
ܗܘ ܕܙܕܩܬ ܕܢܡܠܟ ܥܠܝܢ܂ ܒܣܟܪܐ ܫܦܝܪܬ ܨܒܝܢܐ܂ ܒܣܟܪܐ
20
ܕܫܪܪܐ ܟܠܠܝܗܝ܂ ܛܪܝܗܝ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܚܠܝܡܬܐ܂ ܟܕ ܟܕܝܢ
21
ܬܚܝܬ ܢܝܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܟ܂ ܒܝܘܡܐ ܗܘ̇ ܕܢܩܪܝܟ

Page 11b

1
ܥܢܝܘܗܝ܂ ܫܥܒܕ ܠܗ ܟܠ ܫܘܠܛܢܐ ܒܪܒܪ̈ܝܐ ܗܢܘܢ ܕܨܒܝܢ
2
ܩܪܒܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܚܢܢ ܥܒ̈ܕܐ ܕܝܠܟ ܠܐ ܚܫ̈ܚܐ܂ ܥܘܡܪܐ
3
ܡܫܝܢܐ ܘܫܠܝܐ ܘܢܚܝܐ ܢܐܚܐ ܒܟܠܗ ܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ ܘܟܢܝܟܘܬܐ
4
ܬܠܝܬܐ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܠܟܠܗ
5
ܦܘܠܘܛܝܢ ܘܠܦܠܚܘܬܐ
6
ܕܝܠܗ܂ ܗܘܝ ܠܗܘܢ
7
ܡܥܕܪܢܐ ܘܡܬܟܬܫܢܐ
8
ܚܠܦܝܗܘܢ ܒܝܘܡܐ
9
ܕܩܪܒܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܢܬ
10
ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܕܦܘܪܩܢܐ
11
ܕܝܠܢ܂ ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ
12
ܘܐܝܩܪܐ܂ ܥܡ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ
13
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܓܗܢܬܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܚܝ̈ܐ
14
ܘܕܡ̈ܝܬܐ܂ ܐܫܘܐ ܠܡܬܕܟܪܘ ܘܠܗܢܘܢ ܕܡܢ ܥܠܡ ܫܦܪܘ ܠܟ܂
15
ܐܒܗ̈ܬܐ ܪ̈ܝܫܝ ܐܒܗ̈ܬܐ܂ ܢܒܝ̈ܐ܂ ܫ̈ܠܝܚܐ܂ ܣܗ̈ܕܐ܂ ܘܠܝܘܚܢܢ
16
ܡܥܡܕܢܐ ܘܪܗܛܐ ܩܕܡܝܐ܂ ܘܠܩܕܝܫܐ ܡܫܒܚܝܐ ܐܣܛܦܢܘܣ
17
ܪܝܫܐ ܕܡܫ̈ܡܫܢܐ ܘܪܝܫܐ ܕܣܗ̈ܕܐ܂ ܘܠܩܕܝܫܬܐ ܘܡܫܒܚܬܐ
18
ܘܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܒܬܘܠܬ ܒܟܠܙܒܢ ܡܪܝܡ܂ ܘܠܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ
19
ܬܠܝܬܐ ܐܦܢ ܠܪܝܫܝܬܐ ܠܐ
20
ܡܫܬܓܢܝܢܝܬܐ ܕܫܘܒܚܐ
21
ܕܠܥܠ ܡܢ ܦܘܚܡܐ ܢܣܒܬ

Page 11a

1
ܓܘܕܐ ܕܩܕܝܫܝܟ ܐܘ ܡܪܝܐ
2
ܪ̈ܘܚܬܐ ܕܒܘܟ̈ܪ̈ܐ ܗܢܘܢ
3
ܕܟܬܝܒܝܢ ܒܫܡܝܐ܂ ܐܠܐ
4
ܟܕ ܒܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܕܝܠܟ
5
ܡܫܒܚܬ ܒܟܠ
6
ܘܪܚܡܬ ܐܢܫ̈ܐ ܡܪܡܝܢ܂
7
ܒܬܟܫ̈ܦܬܐ ܕܠܐ ܫܠܝܐ
8
ܒܥ̈ܘܬܐ ܕܚܠܦܝܢ ܡܩܪܒܝܢ
9
ܠܟ܂ ܡܛܠܗܕܐ ܡܬܥܗܕܝܢܢ
10
ܠܗܘܢ ܟܕ ܠܦܐܪܪܝܣܐ
11
ܕܝܠܢ ܒܗܗܕܢܐ ܒܥܘܗܕܢܐ
12
ܕܝܠܗܘܢ ܘܒܐܝܙܓܕܘܬܗܘܢ
13
ܡܚܦܝܢܢ܂ ܘܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ
14
ܕܢܬܩܪܒ ܠܟ ܡܡܪܚܝܢܢ܂
15
ܘܕܢܫܡܠܐ ܡܟܗܢܘܬܐ ܗܕܐ
16
ܙܝܥܬܐ܂ ܡܚܣܝܢܐ ܗܟܝܠ
17
ܗܘܝ ܠܐ ܢܡܘܣ̈ܝܘܬܐ ܕܝܠܢ
18
ܡܛܠ ܬܟܫ̈ܦܬܐ ܕܝܠܗܘܢ
19
ܩܕܝ̈ܫܬܐ܂ ܡܛܠ ܫܡܐ
20
ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܗܘ ܕܐܬܩܪܝ
21
ܥܠܝܢ܂ ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܐ

Page 12b

1
ܐܝܬܝܟ ܘܡܬܬܢܚ ܒܩܕ̈ܝܫܐ
2
ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ ܡܣܩܝܢܢ
3
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܓܗܢܬܐ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܘܠܗܢܘܢ ܚܙܩܘ ܘܡܦܩܢܐ
4
ܗܢܘܢ ܥܒܕܘ܂ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܐܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܦܛܪܘܣ
5
ܘܝܥܩܘܒ ܫ̈ܠܝܚܐ܂ ܘܪ̈ܝܫܝ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܘܣܗ̈ܕܐ ܥܕܡܐ
6
ܠܝܘܡܢܐ ܡܠܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܗܐܡܢܘܬܐ ܐܘܕܝܘ܂ ܝܕܝܥܐܝܬ
7
ܠܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܝܘܠܝܘܣ
8
ܬܠܝܬ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠܗܢܘܢ
9
ܕܥܕܡܐ ܠܕܡܐ܂ ܚܠܦ ܡܠܬܐ
10
ܕܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ ܩܡܘ܂
11
ܘܠܡܪܥܝܬܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܬܐ
12
ܪܥܘ܂ ܒܪܥܝܐ ܛܒܐ܂
13
ܘܒܕܘܟܬܐ ܫܡܝܢܬܐ
14
ܕܒܨ̈ܠܘܬܗܘܢ ܘܒܬܟ̈ܫܦܬܗܘܢ
15
ܠܗܕ̈ܡܐ ܣܕ̈ܝܩܐ ܕܥܕܬܐ
16
ܕܝܠܟ܂ ܟܢܫ ܠܚܕܐ
17
ܬܘܕܝܬܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܫܠܝܚܬܐ
18
ܫܘܝܬ ܒܒܪܬ ܩܠܐ ܘܫܘܝܬ
19
ܒܫܘܒܚܐ܂ ܘܐܫܘܐ ܠܟܠܢ
20
ܠܪ̈ܥܘܬܐ ܘܡܬܪ̈ܥܝܢܐ
21
ܕܢܗܘܐ ܛܢܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

Page 12a

1
ܕܝܠܗܘܢ܂ ܘܕܡܘܕܝܢܘܬܗܘܢ
2
ܡܛܠ ܕܒܣܝܡܐ ܘܣܓܝ
3
ܪ̈ܚܡܐ ܐܝܬܝܟ ܠܟܠܗܘܢ
4
ܗܢܘܢ ܕܩܪܝܢ ܠܟ܂ ܘܠܟ
5
ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ
6
ܘܠܒܪܟ ܝܚܝܕܝܐ ܘܠܪܘܚܟ
7
ܚܝܐ ܘܩܕܝܫܐ
8
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܓܗܢܬܐ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠܐܒܗ̈ܝܢ ܘܠܐܚ̈ܝܢ ܕܥܢܕܘ܂
9
ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ܂ ܩܫܝ̈ܫܝܐ ܘܡܫ̈ܡܫܢܐ ܡܫܡܫܢܝܬܐ
10
ܠܐܦܘܕܝܩܢܘ ܩܪ̈ܘܝܐ܂ ܒܬܘ̈ܠܝ ܒܟܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡܐ
11
ܗܢܘܢ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܠܗܘܢ܂ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ ܐܢܬ
12
ܬܠܝܬܐ ܘܐܢ ܒܡܕܡ ܒܡܠܬܐ
13
ܐܘ ܒܥܒܕܐ ܚܛܘ ܐܝܟ
14
ܠܒܝ̈ܫܝ ܒܣܪܐ܂ ܘܒܥܠܡܐ
15
ܗܢܐ ܥܡܪܘ܂ ܘܠܗܘܢ ܠܗܠ
16
ܫܒܘܩ܂ ܘܥܠܝܢ ܗܪܟܐ
17
ܪܚܡ܂ ܚܕ ܓܪ ܐܝܬܘܗܝ
18
ܗܘ̇ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܥܠ
19
ܐܪܥܐ ܐܬܚܙܝ ܕܠܐ
20
ܚܛܗ܂ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ
21
ܕܝܠܟ܂ ܡܪܝܐ ܕܝܢ ܕܝܠܢ

Page 13b

1
ܘܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
2
ܕܒ̈ܐܝܕܘܬܐ ܐܦܚܢܢ ܣܒܪܢܢ ܕܢܐܬܐ ܪ̈ܚܡܐ
3
ܘܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ ܡܛܠܗܘ ܕܐܦܠܢ ܘܠܗܘܢ
4
ܥܡܐ ܐܢܚܝ ܬܠܝܬܐ ܐܬܕܟܪ
5
ܐܠܗܐ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܘܠܗܢܘܢ
6
ܕܥܘܗܕܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܫܡܠܝܢܢ
7
ܝܘܡܢܐ܂ ܘܠܟܠܗܘܢ ܡܢ
8
ܩܕ̈ܝܫܐ ܩܒܠ ܐܝܙܓ̈ܕܐ
9
ܘܡܦܝܣ̈ܢܐ ܚܠܦ
10
ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܝܠܢ܂ ܠܢ ܕܝܢ
11
ܐܫܘܐ ܠܝܪܬܘܬܐ ܘܠܡܢܬܐ
12
ܕܝܠܗܘܢ܂ ܠܟܠܢ ܐܬܕܟܪ
13
ܒܒܣܡܘܬܐ ܕܝܠܟ
14
ܠܟܠܢ ܣܥܘܪ ܒܣ[ܥܘܪܘܬܐ‮]‬
15
ܕܪ̈ܚܡܐ ܕܝܠܟ ܐܬܓܠܝ
16
ܥܠܝܢ ܒܚܢܢܐ ܕܝܠܟ
17
ܒܛܠ ܣܕ̈ܩܐ ܕܥ̈ܕܬܐ ܕܝܠܟ
18
ܫܒܗܪܢܘܬܐ ܕܥܡ‮[ܡ̈ܐ]‬
19
ܫܪܝ ܩܘ̈ܡܐ ܕܐܪ̈ܣ݁ܣ
20
ܠܟܠܢ ܩܒܠ ܒܡܠܟܘܬܐ
21
ܕܝܠܟ܂ ܘܒܢ̈ܝܐ ܕܢܘܗܪܐ

Page 13a

1
ܚܘܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܢ ܒܫܘܝܘܬ
2
ܢܦܫܐ܂ ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܕ
3
ܦܘܡܐ ܘܚܕ ܠܒܐ ܥܡ
4
ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
5
ܘܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ
6
ܥܡܐ ܐܝܟܢܐ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܥܡܐ ܘܥܡ ܟܗܢܐ ܢܗܘܘܢ ܘܟܢ ܢܐܡܪ ܗܝܡܢܢ
7
ܡܫܡܫܢܐ ܒܪܘܕܝܩܝ ܟܗܢܐ ܨܠܘܬܐ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
8
ܬܠܝܬܐ ܒܪܝܟܐ ܐܝܬܝܟ ܡܪܝܐ
9
ܗܘ̇ ܕܡܠܝܬ ܠܫܡ̈ܝܐ ܘܠܐܪܥܐ
10
ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܕܝܠܟ܂ ܗܘ̇
11
ܕܐܫܘܝܬ ܠܢ ܘܗܫܐ
12
ܠܡܬܕܟܪܘ ܕܝܐܬܝܩܝ
13
ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܬܐ܂ ܘܠܡܫܡܠܝܘ
14
ܕܒܚܬܐ ܗܕܐ ܡܠܠܬܐ ܘܕܠܐ
15
ܕܡܐ܂ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ
16
ܟܕ ܩܒܠܬ ܫܘܘ̈ܟܢܐ ܗܠܝܢ
17
ܕܦܐ ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܛܘܠܫܐ
18
ܕܒܣܪܐ ܘܕܪܘܚܐ܂ ܘܐܠܦ
19
ܠܢ ܠܡܫܡܠܝܘ ܩܕܝܫܘܬܐ
20
ܒܕܚܠܬܐ ܕܝܠܟ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ
21
ܒܣܗܕܘܬܐ [...] ܕܟܝܬܐ

Page 14b

1
ܕܬܐܪܬܐ ܕܝܠܢ܂ ܡܩܒܠܝܢܢ
2
ܠܡܢܬܐ ܕܩܘ̈ܕܫܐ ܕܝܠܟ܂
3
ܢܬܚܝܕ ܠܦܓܪܐ ܘܕܡܐ
4
ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܠܢ܂ ܘܟܕ
5
ܫܘܝܐܝܬ ܡܩܒܠܝܢܢ܂ ܢܩܢܐ
6
ܠܡܫܝܚܐ ܕܥܡܪ ܒܠܒ̈ܘܬܢ܂
7
ܘܢܗܘܐ ܡܕܒ̈ܚܐ ܕܪܘܚܐ ܕܝܠܟ
8
ܛܒܐ܂ ܐܝܢ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ܂
9
ܠܐ ܬܥܒܕ ܠܚܕ ܡܢܢ
10
ܡܚܝܒܐ ܠܦܓܪܐ ܘܕܡܐ
11
ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟ܂ ܐܦ ܠܐ
12
ܟܪܝܗܐ ܒܢܦܫܐ ܘܒܦܓܪܐ
13
ܡܢ ܗ̇ܝ܂ ܕܕܠܐ ܫܘܝܐܝܬ
14
ܢܫܬܘܬܦ ܒܠܚܡܐ ܘܒܟܣܐ
15
ܐܠܐ ܗܒܠܢ ܥܕܡܐ ܠܢܫܡܬܐ
16
ܕܝܠܢ ܐܚܪܝܬܐ܂ ܢܣܝܒܘܬܐ
17
ܡܩܕܫܢܝܬܐ ܡܢ ܐܝܕ̈ܝܐ
18
ܩܕ̈ܝܫܬܐ ܕܝܠܟ ܡܪܝܐ
19
ܟܕ ܡܬܩܢ ܐܢܬ ܠܢ ܫܘ̈ܝܝ
20
ܦܓܪܐ܂ ܘܫܘ̈ܝܝ ܕܡܐ
21
ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟ܂ ܘܥܒܕ

Page 14a

1
ܠܢ ܕܫܘܝܢܢ ܠܡܬܩܒܠܢܬܗܘܢ
2
ܕܪ̈ܐܙܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝ̈ܫܐ܂ ܐܝܟܢܐ
3
ܕܟܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܚܝܠܝܢܢ
4
ܘܡܬܕܟܝܢܢ ܘܡܫܬܡܠܝܢܢ
5
ܕܫܘܝܢܢ ܕܢܗܘܐ ܕܢܨܠܐ ܨܠܘܬܐ
6
ܗܕܐ ܒܠܒܐ ܕܟܝܐ܂ ܘܢܐܡܪ ܐܒܘܢ
7
ܥܡܐ ܢܬܩܕܫ ܬܠܝܬܐ ܡܪܝܐ
8
ܐܠܗܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ
9
ܠܐ ܬܥܠܢ ܠܦܚܐ ܕܣܩܘܒܠܝܐ
10
ܐܠܐ ܦܨܐ ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܢܟܝܢܐ
11
ܘܢܣܝܘܢܐ ܘܣܥܝܐ ܕܒܝܫܐ
12
ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܝܠܢ
13
ܘܦܪܘܩ ܠܢ ܒܡܠܟܘܬܐ
14
ܡܫܒܚܬܐ ܕܡܫܝܚܟ܂
15
ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ܂
16
ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܬܐ܂ ܥܡܗ
17
ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܘܪܘܚܟ
18
ܩܕܝܫܐ ܘܡܥܒܕ ܚܝܐ܂
19
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܥܡܐ ܘܥܡ ܡܫܡܫܢܐ ܐܪܟܢܘ
20
ܬܠܝܬܐ ܐܒܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܘܐܠܗܐ
21
ܕܟܠ ܒܘܝܐܐ܂ ܗ̇ܘ ܕܝܗܒܬ

Page 15b

1
ܠܢ ܕܒܕܚܠܬܐ ܕܝܠܟ܂
2
ܦܘܩܕܢܝܟ ܢܛܪ܂ ܘܐܫܘܝܬ
3
ܠܢ ܐܦ ܗܫܐ ܕܢܬܕܟܪ
4
ܕܝܐܬܝܩܝ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܬܐ܂
5
ܘܚܘܪ ܒܬܟܫ̈ܦܬܐ ܕܝܠܢ܂
6
ܘܟܕ ܡܬܦܢܐ ܐܢܬ ܥܠ
7
ܥܡܐ ܕܝܠܟ܂ ܫܕܪ ܥܠ
8
ܟܠܢ ܡܕܒܚܐ ܫܡܝܢܐ
9
ܕܝܠܟ܂ ܥܠܝܢ ܘܥܠ ܗܢܘܢ
10
ܕܐܪܟܢܘ ܠܟ ܨܘܪ̈ܐ ܕܠܒܐ
11
ܘܕܦܓܪܐ ܒܘܪܟܬܐ ܕܡܢܟ܂
12
ܘܐܚܕܪ ܫܘܪܐ ܠܢܦܫܬܢ
13
ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܘܒܪܚܡܬ
14
ܐܢܫܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ
15
ܕܝܠܟ܂ ܘܗܒܠܢ ܕܕܠܐ
16
ܚܘܝܒܐ ܢܫܬܘܬܦ ܒܪ̈ܐܙܐ
17
ܕܝܠܟ ܠܐܡܝ̈ܘܬܐ ܘܡܥ̈ܒܕܝ
18
ܚܝ̈ܐ ܒܬܝܒܘܬܐ ܘܒܪ̈ܚܡܐ
19
ܘܒܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ
20
ܕܡܫܝܚܟ܂ ܕܥܡܗ ܠܟ
21
ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ܂

Page 15a

1
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܥܡܐ ܘܥܡ ܟܗܢܐ ܬܗܘܐ ܥܡܐ ܘܥܡ ܡܫܡܫܢܐ
2
ܟܠܢܫ ܟܗܢܐ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܘܕܫܪܟܐ ܟܗܢܐ ܨܠܘܬܐ ܕܒܬܪܢܣܝܒܘܬܐ
3
ܬܠܝܬܐ ܡܘܕܝܢܢ ܠܟ ܡܪܝܐ
4
ܕܝܚ̈ܠܘܬܐ܂ ܗܘ̇ ܕܐܫܘܝܬ
5
ܠܢ ܐܦ ܗܫܐ ܠܡܬܒܣܡܘ
6
ܒܪ̈ܐܙܐ ܕܝܠܟ ܐܠܗܝܐ ܘܡܥ̈ܒܕܝ
7
ܚܝܐ܂ ܕܒ̈ܐܝܕܝܗܘܢ ܐܨܡܚܬ
8
ܠܢܦܫ̈ܬܢ܂ ܠܟ ܐܠܗܐ
9
ܡܘܕܝܢܢ ܕܒܟܠ ܡܕܡ
10
ܚܠܦ ܫܦܝܪܘܬ ܣܥܘܪܘܬܐ
11
ܕܝܠܟ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕܬ
12
ܘܥܒܕ ܐܢܬ ܒܢ܂ ܘܡܢܟ
13
ܒܥܝܢܢ ܘܡܦܝܣܝܢܢ
14
ܠܟ܂ ܕܕܠܐ ܚܘܝܒܐ
15
ܗܕܐ ܠܡܥܒܕ ܒܟܠܙܒܢ
16
ܐܫܘܐ ܠܢ ܘܗܒܠܢ ܡܪܢ
17
ܕܢܟܦܐܝܬ ܢܫܬܘܬܦ
18
ܒܫܘ̈ܘܟܢܐ ܕܝܠܟ ܠܐ
19
ܡܝ̈ܘܬܐ ܠܩܕܝܫܘܬܐ ܕܢܦܫܐ
20
ܘܕܦܓܪܐ ܠܣܬܝܪܘܬܐ ܕܟܠܗ
21
ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܗܘ̇ ܕܠܩܘܒܠܐ

Page 16b

1
ܠܒܢ̈ܝܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ
2
ܒܝܕ ܪ̈ܚܡܐ ܕܡܫܝܚܐ
3
ܗܘ̇ ܕܒ̈ܐܝܕܘܗܝ ܘܥܡܗ
4
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܥܡܐ ܘܥܡ ܡܫܡܫܢܐ ܬܘܒ ܘܬܘܒ
5
ܬܠܝܬܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ
6
ܡܪܚܡܢܐ ܘܝܚܘܣܬܢܐ
7
ܩܕܡ ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܟ
8
ܚܢܢ ܥܒܕ̈ܝܟ ܐܪܟܢܢ
9
ܪ̈ܝܫܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܘܕܦܓܪܐ
10
ܕܝܠܢ܂ ܦܫܘܛ ܥܠ ܟܠܢ
11
ܪܚܡ̈ܢܫܐ ܕܪܥܟ ܪܒܐ
12
ܘܪܡܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ܂
13
ܘܒܪܟ ܠܢ ܒܟܠ ܒܘܪܟܬܐ
14
ܪܘܚܢܝܬܐ܂ ܟܕ ܡܦܨܐ
15
ܐܢܬ ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܐ
16
ܘܡܢܛܪ ܐܢܬ ܒܟܠܙܒܢ
17
ܒܨܒܝܢܐ ܕܝܠܟ ܡܥܒܕ
18
ܚܝ̈ܐ܂ ܒܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ
19
ܡܪܢ܂ ܡܒܪܟܐ ܐܝܬܝܟ ܥܡ
20
ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܂ ܗܫܐ
21
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܡܫܡܫܢܐ ܒܪܟܡܪܝ ܟܗܢܐ ܒܪܟ ܠܟܠܢ ܡܫܡܫܢܐ ܐܒܪܟ ܠܡܪܝܐ