Anaphora of Basilios

Transcription of Manuscripts

Anaphora des Basilios - Vat Sir 297 - Version 2

Transcription by: Thomas Klampfl

Rohrbach an der Lafnitz, 20. 07. 2017

Page 57a

1
ܐܢܢܐܦܘܪܐ ܕܡܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ ܪܝܫܐ ܕܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ
2
ܕܩܣܪܝܐ ܕܩܦܐܕܘܩܝܐ܂
3
ܩܕܡ ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܫܠܡܐ܂ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܠܥܠܡ܂ ܗܘ̇ ܕܒܪܝܬ ܠܐܢܫܐ ܠܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ
4
ܘܠܡܘܬܐ ܗܘ̇ ܕܥܠ ܠܥܠܡܐ ܒܚܣܡܗ ܕܐܟܠܘܪܨܐ܃ ܒܝܕ ܡܐܬܝܬܐ ܡܥܒܕܬ ܚܝ̈ܐ
5
ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܐ ܕܝܠܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܣܬܪܬ܂ ܘܫܝܢܐ
6
ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܡܠܝܬ ܠܐܪܥܐ܂ ܗܘ̇ ܕܐܦ ܦܠܚܘ̈ܗܢ ܡܠܐܟܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ ܒܡܪ̈ܘܡܐ ܐܡܪܝܢ
7
ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܫܠܡܐ ܘܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ ܡܠܝ ܠܒܘ̈ܬܐ ܕܝܠܢ ܡܢ ܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ
8
ܕܝܠܟ ܡܫܝܢܐ ܟܕ ܡܕܟܐ ܐܢܬ ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܛܘܠܫܐ ܘܡܢ ܟܠ ܢܟܠܐ܂ ܘܡܢ ܟܠ ܒܝܫܘܬܐ ܘܨܢܝܥܘܬܐ
9
ܘܡܢ ܟܠ ܢܛܝܪܘܬ ܐܟܬܐ ܠܒܝܫܬܐ ܡܘܬܐ܂ ܘܐܫܘܐ ܠܢ ܕܢܫܐܠ ܫܠܡܐ ܠܚܕ̈ܕܐ ܒܢܘܫܩܬܐ
10
ܩܕܝܫܬܐ܂ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܕܠܐ ܚܘܝܒܐ ܢܫܬܘܬܦ ܒܫܘ̈ܟܢܐ ܕܝܠܟ ܫܡ̈ܝܢܐ ܘܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܒܡܫܝܚܐ
11
ܝܫܘܥ ܡܪܢ܂ ܕܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܥܡ ܪܘܚܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܗܫܐ܂ ܥܡܐ ܐܡܝܢ܂
12
ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ܂ ܥܡܐ ܘܠܪܘܚܐ܁ ܡܫܡܫܢܐ܁ ܢܬܠ ܫܠܡܐ܁ ܥܡܐ ܐܫܘܐ ܠܢ܁ ܟܗܢܐ ܡܢ ܩܕܡ܁
13
ܥܡܐ܁ ܩܕܡܝܟ܁
14
ܟܗܢܐ ܗܘ̇ ܕܒܡܪ̈ܘܡܐ ܠܐ ܡܣܬܝܟܢܐ ܘܒܪܒܘܬܐ ܠܐ ܡܬܕܪܨܢܐ܂ ܣܥܘܪ
15
ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܛܒܬܐ ܕܝܠܟ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܠܢ ܠܥܒܕ̈ܐ ܕܝܠܟ܃ ܗܢܘܢ ܕܐܪܟܢܘ ܠܟ ܨܘܪ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ܂
16
ܡܛܠܕܠܘ ܩܕܡ ܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܐܪܟܢܢܢ ܪ̈ܝܫܐ ܕܝܠܢ܃ ܐܠܐ ܩܕܡ ܫܘܒܚܐ ܕܝܠܟ ܠܐ ܡܛܘܫܐ܂ ܘܠܟܠܢ
17
ܦܪܘܩ ܘܩܕܫ ܘܒܪܟ ܒܒܘܪܟܬܐ ܕܝܠܟ ܪܘܚܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܬܪܝܡܢܝܬܐ܂ ܟܕ ܡܢܛܪ ܐܢܬ
18
ܠܢ ܬܚܝܬ ܐܝܕܐ ܕܝܠܟ ܐܚܘܕܬܐ܂ ܘܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܘܥܕܡܐ ܠܣܝܒܘܬܐ ܘܡܦܩܢܐ ܐܚܪܝܐ
19
ܐܠܗܐ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܠܢ܁ ܐܠܐ ܡܪܚܡܘ ܪܚܡ ܘܡܚܢ ܚܘܢ܇ ܘܒܕܚܠܬܐ ܕܝܠܟ ܢܛܪ܂ ܡܛܠ
20
ܕܡܪܚܡܢܐ ܐܝܬܝܟ ܘܪ̈ܚܡܝܟ ܠܥܠܡ܂ ܘܢܗܘܐ ܫܡܐ ܕܝܠܟ ܡܒܪܟܐ ܗܘ̇ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܫܡܐ
21
ܘܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܘܕܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ܂ ܗܫܐ܂ ܥܡܐ ܐܡܝܢ܂ ܟܗܢܐ܂ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ܂ ܗܘ̇
22
ܕܒܪܝܬ ܘܐܝܬܝܬ ܠܢ ܠܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ܁ ܗܘ̇ ܕܚܘܝܬ ܠܢ ܐܘܪܚܐ ܠܦܘܪܩܢܐ܁ ܗܘ̇ ܕܫܟܢܬ ܠܢ
23
ܓܠܝܢ̈ܐ ܕܪ̈ܐܙܐ ܫܡܝܢ̈ܐ܁ ܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܗܘ̇ ܕܣܡܬ ܠܢ ܒܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ ܒܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ
24
ܩܕܝܫܐ ܨܒܝ ܡܪܝܐ ܕܢܗܘܐ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܕܝܠܟ ܚܕܬܐ ܘܡܟܗ̈ܢܢܐ ܕܪ̈ܐܙܐ ܕܝܠܟ
25
ܩܕܝ̈ܫܐ܂ ܟܕ ܡܟܗܢܝܢܢ ܕܠܐ ܚܘܝܒܐ ܠܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ܂ ܘܩܒܠ ܠܢ ܐܝܟ ܣܘܓܐܐ ܕܪ̈ܚܡܝܟ܂
26
ܟܕ ܡܬܩܪܒܝܢܢ ܠܡܕܒܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܕܫܘܝܢܢ ܢܗܘܐ ܠܡܩܪܒܘ ܩܕܡܝܟ ܠܕܒܚܬܐ

Page 58b

1
ܗܕܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܕܠܐ ܕܡܐ܂ ܚܠܦ ܚܛܗ̈ܐ ܡܢ ܕܝܠܢ ܘܛܥܝܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܝܠܟ܂ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܩܒܠ
2
ܐܢܬ ܠܗ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܕܝܠܟ ܡܬܝܕܥܢܐ ܘܫܡܝܢܐ ܠܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ ܫܕܪ ܠܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܟ
3
ܛܒܐ܂ ܘܐܬܦܢ ܥܠܝܢ ܐܠܗܐ ܦܪܘܩܐ ܕܝܠܢ܂ ܐܝܟ ܕܩܒܠܬ ܫܘܟܢ̈ܐ ܕܗܒܝܠ ܙܕܝܩܐ܂ ܕܒܚ̈ܐ ܕܢܘܚ
4
ܡܫܡܠܝܘܬ ܦܐܪ̈ܐ ܕܐܒܪܗܡ܂ ܟܗܢܘܬܐ ܕܡܘܫܐ ܘܕܐܗܪܘܢ܂ ܡܫܝܢ̈ܘܬܐ ܕܫܡܘܐܝܠ܂ ܘܐܝܟ ܕܩܒܠܬ
5
ܬܫܡܫܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܝܠܟ܂ ܗܟܢܐ ܘܡܢ ܐܝܕ̈ܝܐ ܕܝܠܢ ܚܛ̈ܝܐ܂ ܩܒܠ ܫܘܟ̈ܢܐ
6
ܗܠܝܢ ܒܒܣܝܡܘܬܐ ܕܝܠܟ ܡܪܝܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܟܕ ܡܫܬܘܝܢܢ ܕܢܫܡܫ ܕܠܐ ܢܟܠܐ ܠܡܕܒܚܐ
7
ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܃ ܢܫܟܚ ܐܓܪܐ ܕܪ̈ܒܝ ܒܬ̈ܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܘܚܟܝ̈ܡܐ ܒܝܘܡܐ ܕܦܘܪܥܢܟ ܬܪܝܨܐ܂
8
ܒܝܕ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܡܫܝܚܟ܂ ܕܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܣܓܕܬܐ ܥܡ ܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ
9
ܛܒܐ ܘܣܓܝܕܐ ܘܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ ܘܫܘܐ ܠܟ ܒܐܘܣܝܐ܂ ܗܫܐ܂ ܥܡܐ ܐܡܝܢ܂ ܡܫܡܫܢܐ ܢܩܘܡ܂ ܥܡܐ܂
10
ܪ̈ܚܡܐ܂ ܟܗܢܐ܂ ܚܘܒܐ܂ ܥܡܐ ܘܥܡ ܪܘܚܐ܂ ܟܗܢܐ ܠܥܠ܂ ܥܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܂ ܟܗܢܐ ܢܘܕܐ܂
11
ܥܡܐ ܫܘܐ ܘܙܕܩ܂
12
ܟܗܢܐ ܟܕ ܡܬܓܗܢ܂ ܐܢܬ ܕܐܝܬܝܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܣܓܕܐ܃ ܫܘܐ ܐܝܟ
13
ܕܒܫܪܪܐ ܘܙܕܩ ܘܦܐܐ ܠܪܒܘܬܝܐܝܘܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܟ܂ ܕܠܟ ܢܩܠܣ ܠܟ ܢܗܕܪ ܠܟ ܢܒܪܟ
14
ܠܟ ܢܘܕܐ܂ ܠܟ ܢܫܒܚ܂ ܠܗܘ ܕܒܫܪܪܐ ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܫܠܝܛܐ ܕܟܠ ܘܡܪܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ
15
ܘܟܠܗ ܒܪܝܬܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ܂ ܬܠܝܬܐ܂ ܠܟ ܣܓܕܝܢ ܡܠ̈ܐܟܐ ܘܪ̈ܒܝ
16
ܡܠ̈ܐܟܐ܂ ܡܘ̈ܬܒܐ܂ ܡܪ̈ܘܬܐ܂ ܪ̈ܝܫܐ܂ ܫܘܠܛ̈ܢܝܐ܂ ܚܝ̈ܠܐ܂ ܩܕܡܝܟ ܩܝ̈ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܡܝܩܪ̈ܬܐ
17
ܟܕ ܟܕܝ̈ܢܢ ܠܡܘܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܫܘܒܚܐ ܕܝܠܟ ܣܓܝܐܝ ܦܪ̈ܨܘܦܐ܃ ܘܣܓܝ̈ܐܝ ܥܝ̈ܢܐ܁ ܘܫܬܝܬܚ̈
18
ܓ̈ܦܐ܂ ܟܪ̈ܘܒܐ ܘܣܪ̈ܦܐ܇ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪ̈ܝܢ ܡܢ ܓ̈ܦܐ܃ ܡܚܦܝܢ ܠܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܝܠܗܘܢ܂ ܒܬܪ̈ܝܢ ܕܝܢ
19
ܠܪ̈ܓܠܐ܂ ܘܟܕ ܒܬܪ̈ܝܢ ܦܪܚܝܢ܃ ܩܥܐ ܐܚܪܢܐ ܠܘܬ ܐܚܪܢܐ ܒܦܘܡ̈ܐ ܕܠܐ ܢܝܚܝܢ܂ ܘܒܒܢܬ̈ ܩ̈ܠܐ
20
ܕܡܡܠܠܘܬ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܫ̈ܠܝܢ܂ ܫܘܒܚܐ ܕܙܟܘܬܐ ܘܛܘܒܬܢܘܬܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ ܡܙܡܪܝܢ܂
21
ܡܙܥܩܝܢ ܡܫܒܚܝܢ ܘܩܥܝܢ ܘܐܡܪܝܢ܂ ܥܡܐ܂ ܩܕܝܫ܂
22
ܟܗܢܐ ܓܗܢܬܐ܂ ܩܕܝܫܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܟ ܐܝܬ ܕܒܫܪܪܐ ܘܠܐ ܐܝܬ ܡܫܘܚܬܐ ܕܪܒܘܬ
23
ܦܐܝܘܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܕܝܠܟ܂ ܘܚܣܝܐ ܒܟܠܗܘܢ ܥܒ̈ܕܝܟ܂ ܡܛܠ ܕܒܙܕܝܩܘܬܐ ܘܒܕܝܢܐ ܫܪܝܪܐ
24
ܟܠܗܝܢ ܐܝܬܝܬ ܥܠܝܢ܂ ܓܒܠܬ ܠܐܢܫܐ ܟܕ ܥܦܪܐ ܡܢ ܐܪܥܐ܁ ܢܣܒܬ܁ ܘܟܕ ܒܨܠܡܐ ܕܝܠܟ ܝܩܪܬܝܗܝ܆
25
ܣܡܬܝܗܝ ܒܦܪܕܝܣܐ ܕܒܘܣ̈ܡܐ܂ ܘܟܕ ܒܢܛܘܪܘܬܐ ܕܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܝܠܟ ܡܠܟܬ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ
26
ܕܚܝ̈ܐ ܐܠܐ ܟܕ ܠܐ ܫܡܥܟ ܐܠܗܐ ܗܘ̇ ܕܒܪܝܬܝܗܝ܃ ܘܐܬܬܣܝܡ ܬܚܝܬ ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܕܚܘܝܐ܂
27
ܡܝܬ ܕܝܢ ܒܫܘܪܥܬܐ ܕܝܠܗ܂ ܘܟܕ ܛܥܝܢܢ ܡܦܬܟܐܝܬ ܒܥܝܬ ܠܢ܂ ܫܕܪܬ ܢܒܝ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܩܕܡܝܢ

Page 58a

1
ܡܫܘܒܪܝܢ ܠܢ ܦܘܪܩܢܐ ܕܥܬܝܕ ܠܡܗܘܐ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܐ ܡܘܠܝܐ ܕܙܒ̈ܢܐ܃ ܡܠܠܬ ܠܢ ܒܗ ܒܒܪܟ
2
ܗܘ̇ ܕܠܗ ܟܕ ܕܡܘܬܐ ܢܣܒ ܕܥܒܕܐ ܘܐܬܒܣܪ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܕܝܫܐ ܘܡܢ ܩܕܝܫܬܐ ܝܠܕܬ
3
ܐܠܗܐ ܘܒܬܘܠܬ܁ ܒܟܠܙܒܢ ܡܪܝܡ܂ ܘܟܕ ܐܬܕܒܪ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܝܗܒ ܦܘܩܕܢܐ ܕܦܘܪܩܢܐ
4
ܘܐܪܚܩ ܠܢ ܡܢ ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ܂ ܘܩܪܒ ܠܢ ܠܝܕܥܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܝܠܟ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ܂ ܫܒܩ
5
ܠܢ ܕܝܢ ܥܘܗܕܢܐ ܕܚܫܗ ܦܪܘܩܝܐ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܝܢ ܣܡܢܢ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܘ̈ܗܝ܂
6
ܘܬܠܐ ܩܠܗ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܫܢܐ ܠܘܬ ܡܘܬܗ ܨܒܝܢܝܐ ܘܡܥܒܕܚܝ̈ܐ
7
ܒܠܠܝܐ ܗܘ̇ ܕܒܗ ܡܫܬܠܡ ܗܘܐ܃ ܒܪܡ ܗܘ̣ ܠܗ ܡܫܠܡ ܗܘܐ܂ ܚܠܦ ܚܝ̈ܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܢܣܒ
8
ܠܚܡܐ ܥܠ ܐܝܕܘܬܐ ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܘܕܟܝ̈ܬܐ ܘܝܘܝ ܠܟ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ܁ ܐܘܕܝ܁ ܒܪܟ܁ ܩܕܫ܂ ܩܨܐ
9
ܝܗܒ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܫܠܝܚ̈ܘܬܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ ܟܕ ܐܡܪ ܣܒܘ ܐܟܘܠܘ܂ ܗܢܘ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܕܚܠܦܝܟܘܢ
10
ܘܚܠܦ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܬܩܨܐ ܘܡܬܦܠܓ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛ̈ܗܐ܂ ܥܡܐ ܐܡܝܢ܂ ܟܗܢܐ ܗܟܘܬ
11
ܐܦ ܠܟܣܐ ܕܡܢ ܝܠܕܐ ܕܓܦܬܐ ܟܕ ܢܣܒ ܒܬܪܚܫܡܝܬܐ܃ ܡܙܓ܁ ܐܘܕܝ܁ ܒܪܟ܁ ܩܕܫ܂ ܝܗܒ
12
ܠܬܠܡ̈ܝܕܘܗܝ ܘܫܠܝܚܘܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܟܕ ܐܡܪ܂ ܐܫܬܘܡܢܗ ܟܠܟܘܢ܂ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܐ ܕܝܠܝ ܕܕܝܬܝܩܝ
13
ܚܕܬܐ܁ ܕܚܠܦܝܟܘܢ ܚܠܦ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܬܐܫܕ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛ̈ܗܐ܂ ܥܡܐ ܐܡܝܢ܂
14
ܟܗܢܐ܁ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܗܕܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܡܘܬܐ ܕܝܠܝ ܡܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܘܥܘܗܕܢܐ
15
ܕܩܒܘܪܬܐ ܘܩܝܡܬܐ ܕܝܠܝ ܡܫܡܡܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܐܢܐ܁ ܥܡܐ ܡܘܬܟ܂ ܟܗܢܐ܂
16
ܟܕ ܥܗܕܝܢܢ ܗܟܝܠ ܐܦ ܚܢܢ ܡܪܝܐ ܠܡܐܬܝܬܐ ܕܝܠܟ ܕܒܒܣܪ ܘܠܚܫ̈ܝܟ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܠܨܠܝܒܐ
17
ܕܝܠܟ ܦܪܘܩܝܐ܂ ܘܡܘܬܟ ܘܩܒܘܪܬܟ ܘܩܝܡܬܟ ܬܠܝܬܝܬ܁ ܝܘܡ̈ܐ ܕܡܢ ܡܝ̈ܬܐ܂ ܘܠܡܣܩܬܐ
18
ܕܝܠܟ ܕܠܫܡܝܐ܂ ܘܠܡܘܬܒܐ ܕܝܠܟ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ܂ ܘܠܡܐܬܝܬܟ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܚܝܠܬܐ
19
ܘܡܫܒܚܬܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐ܂ ܒܗܝ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܬܕܘܢ ܠܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܘܠܥܡܡ̈ܐ
20
ܒܬܪܝܙܘܬܐ܂ ܡܬܟܫܦܝܢܢ ܠܟ ܕܒܠܚܘܕܝܟ ܗܘܝܬ ܬܚܠܘܦܐ ܕܫܘܐ ܠܘܩܒܠ ܚܛ̈ܗܐ ܕܝܠܢ܂
21
ܗܘ̇ ܕܒܠܚܘܕܝܟ ܐܝܬ ܠܟ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܠܡܪܦܝܘ ܚܛܗ̈ܐ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܘܡܐ ܗܘ̇
22
ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܠܡܕܢ ܠܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ܃ ܠܐ ܬܥܘܠ ܠܕܝܢܐ ܥܡ ܥܒܕܝܟ ܐܦܠܐ ܬܗܡܐ
23
ܡܢ ܝܪܬܘܬܐ ܕܝܠܟ ܟܕ ܡܫܠܚܐ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܬܐ ܘܠܒܪ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܗܘܝܐ
24
ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܟ ܫܡܝܢܝܬܐ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܕܟܪ ܐܢܬ ܠܪ̈ܚܡܝܟ ܘܠܚܢܢܐ ܕܝܠܟ܃ ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܐܦ
25
ܐܫܠܡܬ ܐܢܬ ܠܟ ܚܠܦܝܢ܃ ܦܨܐ ܠܢ ܡܪܝܐ ܡܢ ܗܘ̇ ܚܘܝܒܐ ܡܪܝܪܐ ܘܡܐܟܒܢܐ܂ ܒܗܕܐ ܓܝܪ
26
ܐܦ ܡܬܝܕܥ ܥܘܬܪܐ ܠܐ ܡܬܥܩܒܢܐ ܕܡܫܝܢܘܬܐ ܕܝܠܟ܃ ܐܡܬܝ ܕܡܬܪܚܡ ܐܢܬ ܥܠܝܢ܂ ܗܢܘܢ
27
ܕܠܝܬ ܠܢ ܩܘܡܐ ܕܥ̈ܒܕܐ ܛܒ̈ܐ ܥܡܟ ܓܝܪ ܘܝܪܬܘܬܟ ܡܬܟܫܦܐ ܠܟ ܘܒܐܝܕ̈ܝܟ ܘܥܡܟ
28
ܠܐܒܘܟ ܟܕ ܐܡܪܐ܂ ܥܡܐ ܪܚܡ܁ ܟܗܢܐ܃ ܐܦ ܚܢ܂ ܥܡܐ ܠܟ ܡܫܡܫܢܐ ܡܐܕܝܚܠܐ

Page 59b

1
ܟܗܢܐ ܓܗܢܬܐ܂ ܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܪܝܐ ܘܚܢܢ ܡܣܟ̈ܢܐ ܘܠܐ ܚܫܚ̈ܐ
2
ܥܒ̈ܕܐ ܕܝܠܟ ܟܕ ܐܫܬܘܝܢܢ ܕܢܗܘܐ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܪ̈ܐܙܝܟ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܕܚܫܘܗܝ ܕܡܫܝܚܟ܁ ܠܘ ܡܛܠ
3
ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܝܠܢ܁ ܠܐ ܓܝܪ ܥܒܕܢܢ ܛܒܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܁ ܐܠܐ ܡܛܠ ܪ̈ܚܡܝܟ ܘܚܢܢܟ܁ ܗܠܝܢ ܕܐܫܕܬ
4
ܥܬܝܪܐܝܬ ܥܠܝܢ܁ ܡܬܬܟܠܝܢܢ ܘܗܫܐ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܡܕܒܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܂ ܟܕ ܩܕܡܢܢ ܣܡܢܢ
5
ܛܘܦܣܐ ܕܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟ܂ ܣܓܕܝܢܢ ܘܡܬܟܫܦܝܢܢ ܠܟ܂ ܒܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ
6
ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܟ܂ ܘܝܐܬܐ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܥܠܝܢ ܘܥܠ ܫܘܟ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܘܩܕܫ ܐܢܘܢ܂ ܥܡܐ
7
ܩܘܪܝܐ ܐܠܝܣܘܢ܁ ܟܗܢܐ܂ ܘܝܚܘܐ ܡܢ ܠܠܚܡܐ ܗܢܐ܃ ܗܘ̣ ܦܓܪܐ ܡܝܩܪܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܢ ܘܐܠܗܢ
8
ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܂ ܦܓܪܐ ܐܠܗܝܐ ܦܓܪܐ ܫܡܝܢܐ ܦܓܪܐ ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ܂
9
ܦܓܪܐ ܝܩܝܪܐ܁ ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘ̈ܒܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛ̈ܗܐ ܘܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡ̈ܝܢ܂ ܥܡܐ܃ ܐܡܝܢ܂
10
ܟܗܢܐ܂ ܘܠܟܣܐ ܗܢܐ܃ ܗܘ̣ ܕܡܐ ܝܩܝܪܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
11
ܕܡܐ ܐܠܗܝܐ ܕܡܐ ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ ܕܡܐ ܦܪܘܩܝܐ܂ ܕܡܐ ܗܘ̇ ܕܐܬܐܫܕ ܚܠܦ ܚܝ̈ܐ ܘܦܘܪܩܢܐ
12
ܕܥܠܡܐ܂ ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘ̈ܒܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛ̈ܗܐ ܘܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡ̈ܝܢ܂ ܥܡܐ܂ ܐܡܝܢ܂
13
ܟܗܢܐ܂ ܠܢ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܚܕ ܠܚܡܐ ܘܟܣܐ ܢܣܒܝܢܢ܃ ܠܡܬܚܝܕܘ ܠܚܕ̈ܕܐ ܐܫܘܐ܃ ܠܫܘܬܦܘܬܐ
14
ܕܚܕܐ ܪܘܚܐ܂ ܘܠܐ ܚܕ ܡܢ ܠܫܢܐ ܢܐܟܘܠ ܘܢܫܬܐ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܐ ܕܝܠܢ܆ ܐܠܐ ܢܫܟܚ ܪ̈ܚܡܐ ܒܝܘܡܐ
15
ܕܦܘܪܥܢܐ ܕܝܠܟ ܬܪܝܨܐ ܘܕܚܝܠܐ܁ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܥܠܡ ܫܦܪܘ ܠܟ܂ ܐܒܗ̈ܬܐ܂
16
ܪ̈ܝܫܝ ܐܒܗ̈ܬܐ܁ ܢܒ̈ܝܐ܂ ܫܠܝܚ̈ܐ܂ ܟܪ̈ܘܙܐ܂ ܐܘܢܓ̈ܠܝܣܛܐ܁ ܣܗ̈ܕܐ܁ ܡܘܕܝ̈ܢܐ܂ ܡܠܦ̈ܢܐ܂ ܟܗ̈ܢܐ܂ ܪ̈ܝܫܝ
17
ܟܗ̈ܢܐ܂ ܘܟܠ ܪܘܚܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܐܫܬܡܠܝܬ܁ ܝܕܝܥܐܝܬ ܕܩܕܝܫܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ
18
ܘܒܬܘܠܬ܁ ܒܟܠܙܒܢ ܡܪܝܡ܂ ܕܥܡܗܘܢ ܐܦ ܥܠܝܢ ܪܚܡ ܘܣܥܘܪ ܩܕܝܫܐ ܕܩܕ̈ܝܫܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ
19
ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ܂ ܗܘ̇ ܕܥܒܕܬ ܠܫܘ̈ܟܢܐ ܗܠܝܢ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ܈ ܡܪܝܐ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܘܐܠܗܢ
20
ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܂ ܗܘ̇ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܥܡ ܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ܂ ܗܫܐ
21
ܥܡܐ܂ ܐܡܝܢ܂
22
ܟܗܢܐ ܓܗܢܬܐ܁ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܒܚܬܐ ܗܕܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܝܠܟ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܝܬܐ ܘܕܠܐ ܕܡܐ܂
23
ܐܬܕܟܪ ܠܥܕܬܟ ܩܕܝܫܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܘܫܠܚܝܬܐ܂ ܗܝ ܕܡܢ ܥܒܪ̈ܐ ܘܥܕܡܐ ܠܥܒܪ̈ܐ ܕܡܬܥܡܪܢܝܬܐ܃
24
ܘܠܗܕܐ ܕܗܪܟܐ܂ ܘܫܝܢܝܗ ܠܗܝ ܕܒܕܡܐ ܝܩܝܪܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟ ܦܪܘܬ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ
25
ܘܠܗܢܘܢ ܕܒܗ ܡܫܡܫܝܢ ܠܟ܁ ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܐܪ̈ܬܕܟܣܘ܂ ܗܢܘܢ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܦܫܩܝܢ ܡܠܬܐ
26
ܕܫܪܪܐ܁ ܝܕܝܥܐܝܬ ܠܛܘܒ̈ܬܢܐ ܦܛܪܝܪ̈ܟܘ ܡܪܝ ܦܠܢ ܘܡܪܝ ܦܠܢ܂ ܚܟܡ ܘܚܝܠ ܠܟܠܚܕ܂ ܐܝܟܢܐ
27
ܕܫܘܝܐܝܬ ܢܟܗܢܘܢ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܟ܂ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܠܡܣܟܢܘܬܐ ܕܝܠܝ܂ ܚܣܐ ܠܝ ܠܚܛܝܐ

Page 59a

1
ܘܠܐ ܚܫܚܐ ܥܒܕܐ ܕܝܠܟ܂ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܠܠܩܫܝ̈ܫܐ ܐܪ̈ܬܕܟܣܘ܂ ܘܠܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܠܐܦܘܕܝܩ̈ܢܘ܂ ܗܢܘܢ
2
ܕܒܟܠܫܥ ܩܝܡܝܢ ܘܢܕܝܟܝܢ ܠܡܕܒܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܘܦܐܐ ܠܟܗܢܐ܁ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܘܠܥܡܐ ܕܝܠܟ
3
ܕܩܐܡ ܘܡܣܟܐ ܠܪ̈ܚܡܐ ܥܬܝܪܐ ܕܡܢܟ܁ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܠܐܐܪ̈ܣ܂ ܡܡܙ̈ܓܐ ܫܟܢ ܠܢ܂ ܡܬܪ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܝ
4
ܙܒܢ̈ܐ ܘܡܘܬܪ̈ܢܐ܂ ܦܐܪ̈ܐ ܫܦܪ̈ܐ ܘܡܫܡ̈ܠܝܐ܂ ܒܪܟ ܟܠܝܠܐ ܕܫܢܬܐ ܒܒܣܝܡܘܬܐ ܕܝܠܟ܂ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ
5
ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ ܘܠܟܠ ܐܬܪܐ܂ ܘܠܗܢܘܢ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܒܗܘܢ ܥܡܪܝܢ܂ ܫܚܠܦ ܟܠ ܪܘܓܙܐ܁
6
ܘܟܠ ܒܝܫܘܬ ܐܘܡܢܘܬܐ ܕܡܪܡܝܢܐ ܒܛܠ܂ ܘܦܨܐ ܠܢ ܡܪܝܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܘܫܟܢ ܠܢ ܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ܁
7
ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܠܗܢܘܢ ܕܒܛܘܪ̈ܐ ܘܒܡܥܪ̈ܐ ܡܚܡܣܢܝܢ ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܁ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܠܗܢܘܢ
8
ܕܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܒܐܟܣܘܪ̈ܝܣ܂ ܗܘܝ ܠܗܘܢ ܡܥܕܪܢܐ܂ ܬܠܝܬܐ܂ ܠܗܢܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ
9
ܠܗܢܘܢ ܕܐܬܕܟܪܢܢ ܘܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܐܬܕܟܪܢܢ܂ ܦܪܘܥ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܚܠܦ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܫܡܝܢ̈ܝܬܐ܂ ܚܠܦ
10
ܡܬܚܒ̈ܠܢܝܬܐ ܠܐ ܡܬܚܒ̈ܠܢܝܬܐ܂ ܚܠܦ ܙܒܢ̈ܝܬܐ ܥܠܡܝܢ̈ܝܬܐ܂ ܐܝܟ ܫܘܘܕܝܐ ܕܡܫܝܚܟ܂ ܕܥܡܗ ܡܒܪܟܐ
11
ܐܝܬܝܟ ܥܡ ܪܘܚܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܘܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ ܘܫܘܐ ܠܟ ܒܐܘܣܝܐ ܗܫܐ܂
12
ܓܗܢܬܐ܁ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܠܗܢܘܢ ܕܥܡܢ ܩܝܡܝܢ ܘܡܨܠܝܢ ܘܠܗܢܘܢ ܕܪܚܝܩܝܢ
13
ܘܠܗܢܘܢ ܕܩܘܪ̈ܒܢܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܘ ܠܟ ܘܦܩܕܘ ܠܢ ܕܢܬܕܟܪ ܐܢܘܢ܂ ܘܠܗܢܘܢ ܕܡܝܬܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܠܥܕܬܐ
14
ܕܝܠܟ܂ ܘܠܥܗܕ̈ܝ ܠܡܣܟ̈ܢܐ܁ ܘܠܗܢܘܢ ܕܥܒܕܝܢ ܙܕܩ̈ܬܐ ܠܒܝ̈ܫܐ܂ ܘܠܗܢܘܢ ܕܨܒܘ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܘ
15
ܠܡܩܪܒܘ܂ ܘܠܟܠ ܚܕ ܚܕ ܠܦܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܬܪܥܝܬܗ܂ ܘܠܐ ܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܬܥܗܕܢܢ܂ ܬܠܝܬܐ܂
16
ܦܪܘܥ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܕܟܪܢܢ ܩܕܡܝܟ ܘܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܐܬܕܟܪܢܢ܂ ܚܠܦ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܫܡܝܢ̈ܝܬܐ܂
17
ܚܠܦ ܡܬܚ̈ܒܠܢܝܬܐ ܠܐ ܡܬܚ̈ܒܠܢܝܬܐ܂ ܚܠܦ ܙܒܢ̈ܝܬܐ ܐܘܪܬ ܐܢܘܢ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ܂ ܘܠܐܪ̈ܡܠܬܐ
18
ܣܝܥ ܒܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܟ܂ ܠܝܬܡ̈ܐ ܗܘܝ ܐܒܐ܂ ܘܠܫܒ̈ܝܐ ܦܪܘܩ܂ ܘܠܟܪ̈ܝܗܐ ܘܡܪ̈ܥܐ ܐܣܐ܂
19
ܛܘܦ ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܛܝܦܝܢ ܪܕܝ ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܪ̈ܕܝܢ ܒܐܘܪܚܐ܂ ܘܠܗܢܘܢ ܕܒܛܘܪ̈ܐ ܘܒܡܥܪ̈ܐ
20
ܘܒܢܩ̈ܥܐ ܘܒܦܥܪ̈ܐ ܕܐܪܥܐ ܡܚܡܣܢܝܢ ܡܛܠ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ܃ ܚܝܠ ܘܥܕܪ ܐܢܘܢ ܒܝܡܝܢܟ܂ ܘܠܗܢܘܢ
21
ܕܒܐܟܣܘܪ̈ܝܣ ܘܒܒܝܬ ܐܣܝܪܐ ܫܘܙܒ܁ ܘܠܛܥ̈ܝܐ ܘܠܡܒܕܪ̈ܐ ܟܢܫ܂ ܘܠܟܠ ܚܝܕ ܘܐܘܐ ܠܥܢܐ ܕܝܠܟ
22
ܐܝܟܢܐ ܕܬܗܘܐ ܥܢܐ ܚܕܐ ܘܪܥܝܐ ܚܕ ܘܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܢܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܠܝܚܝܕܝܐ
23
ܒܪܟ ܘܠܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ܂ ܗܫܐ
24
ܓܗܢܬܐ܂ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܠܡܠܟܐ ܕܝܠܢ ܫܦܝܪ̈ܝ ܕܚܠܬܐ ܗܢܘܢ ܕܙܕܩܬ ܕܢܡܠܟܘܢ
25
ܥܠܝܢ܁ ܒܣܟܪܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ ܘܒܣܟܪܐ ܕܫܪܪܐ ܟܠܠ ܐܢܘܢ܂ ܛܪ ܐܢܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ
26
ܚܠܝܡܬܐ ܟܕ ܟܕܝܢܝܢ ܬܚܝܬ ܢܝܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܟ܂ ܒܝܘܡܐ ܗܘ̇ ܕܢܩܪܘܢܟ ܥܢܐ ܐܢܘܢ܂
27
ܫܥܒܕ ܠܗܘܢ ܟܠ ܫܘܠܛܢ̈ܐ ܒܪܒܪ̈ܝܐ ܗܢܘܢ ܕܨܒܝܢ ܩܪܒܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܚܢܢ ܥܒ̈ܕܐ ܕܝܠܟ ܠܐ ܚܫܚ̈ܐ
28
ܥܘܡܪܐ ܒܫܝܢܐ ܘܫܠܝܐ ܘܢܝܚܐ ܢܐܚܐ ܒܟܠܗ ܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ ܘܟܢܝܟܘܬܐ܂ ܬܠܝܬܐ܂ ܐܬܟܕܪ ܐܠܗܐ
29
ܠܟܠܗ ܦܘܠܘܛܝܢ ܘܠܦܠܚܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ܂ ܗܘܝ ܠܗܘܢ ܡܥܕܪܢܐ ܘܡܬܟܬܫܢܐ ܚܠܦܝܗܘܢ ܒܝܘܡܐ

Page 60b

1
ܕܩܪܒܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ܂ ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܥܡ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܘܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ܁
2
ܓܗܢܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܫܘܠܛܢܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܚܝ̈ܐ ܘܕܡ̈ܝܬܐ܃ ܐܫܘܐ ܠܡܬܕܟܪܘ ܘܠܗܢܘܢ ܕܡܢ ܥܠܡ
3
ܫܦܪܘ ܠܟ܂ ܐܒܗ̈ܬܐ܂ ܪ̈ܝܫܝ ܐܒܗ̈ܬܐ܂ ܢܒ̈ܝܐ܂ ܫܠܝܚ̈ܐ܂ ܣܗ̈ܕܐ܂ ܘܠܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܘܪܗܛܐ ܩܕܡܝܐ܂
4
ܘܠܩܕܝܫܐ ܡܫܒܚܐ ܐܣܛܦܢܘܣ ܪܝܫܐ ܕܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܪܝܫܐ ܕܣܗ̈ܕܐ܁ ܘܠܩܕܝܫܬܐ ܘܡܫܒܚܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ
5
ܘܒܬܘܠܬ ܒܟܠܙܒܢ ܡܪܝܡ܂ ܘܠܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ܂ ܬܠܝܬܐ܂ ܐܦܢ ܠܪ̈ܝܫܝܬܐ ܠܐ ܡܫܬܓܢ̈ܝܢܝܬܐ ܕܫܘܒܚܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
6
ܦܘܚܡܐ ܢܣܒܬ ܓܘܕܐ ܕܩܕܝ̈ܫܝܟ ܐܘ ܡܪܝܐ܃ ܪ̈ܘܚܬܐ ܕܒܘܟܪ ܐܗܢܘܢ ܕܟܬܝܒܝܢ ܒܫܡܝܐ܁ ܐܠܐ ܟܕ
7
ܒܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܕܝܠܟ ܡܫܒܚܬ܁ ܒܟܠ ܘܪܚܡܬ܁ ܐܢܫ̈ܐ ܡܪܡܝܢ܃ ܬܟܫܦܬܐ ܕܠܐ ܫܠܝܐ ܘܒܥܘ̈ܬܐ ܚܠܦܝܢ ܡܩܪܒܝܢ ܠܟ܂
8
ܡܛܠܗܕܐ ܡܬܥܗܕܝܢܢ ܠܗܘܢ܃ ܟܕ ܠܦܐܪ̈ܪܣܝܐ ܕܝܠܢ ܒܥܗܗܕܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܒܐܝܙܓܕܘܬܗܘܢ ܡܚܦܝܢܢ܂
9
ܘܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܕܢܬܩܪܒ ܠܟ ܡܡܪܝܚܢܢ ܘܕܢܫܡܠܐ ܡܟܗܢܢܘܬܐ ܗܕܐ ܙܝܥܬܐ܂ ܡܚܣܝܢܐ ܗܟܝܠ ܗܘܝ ܠܐ
10
ܢܡܘܣܝ̈ܘܬܐ ܕܝܠܢ ܡܛܠ ܬܟܫ̈ܦܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܡܛܠ ܫܡܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܗܘ̇ ܕܐܬܩܪܝ ܥܠܝܢ܂ ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܐ
11
ܐܝܬܝܟ ܘܡܬܬܢܚܝ ܒܩܕ̈ܝܫܐ܂ ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ ܡܣܩܝܢܢ ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܘܠܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ܂
12
ܓܗܢܬܐ܂ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܘܠܗܢܘܢ ܕܕܚܙܩܘ ܘܡܦܩܢܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܕܘ܁ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܐܪ̈ܬܕܟܣܘ
13
ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܦܛܪܘܣ ܘܝܥܩܘܒ ܫܠܝ̈ܚܐ܃ ܘܪ̈ܝܫܝ ܐܦܝܣܩ̈ܘܦܐ ܘܣܗ̈ܕܐ܂ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ܃ ܡܠܬܐ ܬܪܝܨܬܐ
14
ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܐܘܕܝܘ܂ ܝܕܝܥܐܝܬ ܠܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܝܓܢܛܝܘܣ܂ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ܂ ܝܘܠܝܘܣ܂ ܬܠܝܬܐ܂
15
ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠܗܢܘܢ ܕܥܕܡܐ ܠܕܡܐ ܚܠܦ ܡܠܬܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ ܩܡܘ܁ ܘܠܡܪܥܝܬܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܬܐ
16
ܪܥܘ ܒܪܥܝܐ ܛܒܐ ܘܒܕܘܟܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ܂ ܕܒܨ̈ܠܘܬܗܘܢ ܘܒܬܟܫ̈ܦܬܗܘܢ܂ ܠܗܕ̈ܡܐ ܣܕܝ̈ܩܐ ܕܥܕܬܐ ܕܝܠܟ
17
ܟܢܫ ܠܚܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܫܘܝܬ܁ ܒܒܪܬܩܠܐ ܘܫܘܝܬ܁ ܒܫܘܒܚܐ܁ ܘܐܫܘܐ ܠܟܠܢ ܠܪ̈ܥܘܬܐ
18
ܘܡܬܪ̈ܥܝܢܐ ܕܢܗܘܐ ܛܢ̈ܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܕܡܘܕܝܢܘܬܗܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܒܣܝܡܐ ܘܣܓܝ ܪ̈ܚܡܐ
19
ܐܝܬܝܟ ܠܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܩܪ̈ܝܢ ܠܟ܂ ܘܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܠܒܪܟ ܝܚܝܕܝܐ ܘܠܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ܁
20
ܓܗܢܬܐ܂ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠܐܒܗ̈ܝܢ ܘܠܐܚܝ̈ܢ ܕܥܢܕܘ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ܁ ܩܫܝ̈ܫܐ܁ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܡܫܡܫ̈ܢܝܬܐ܁
21
ܐܦܘܕܝ̈ܩܢܘ܂ ܩܪ̈ܘܝܐ܂ ܕܝܪ̈ܝܐ܂ ܒܬܘ̈ܠܝ ܒܟܠܙܒܢ܂ ܘܠܥܠܡ̈ܝܐ ܗܢܘܢ ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ ܐܢܬ܂
22
ܬܠܝܬܐ܂ ܘܐܢ ܒܡܕܡ ܒܡܠܬܐ ܐܘ̇ ܒܥܒܕܐ ܚܛܘ ܐܝܟ ܠܒܝܫ̈ܝ ܒܣܪܐ ܘܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܪܘ܂ ܘܠܗܘܢ ܠܗܠ
23
ܫܒܘܩ܂ ܘܥܠܝܢ ܗܪܟܐ ܪܚܡ܂ ܚܕ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ̇ ܕܒܠܚܘܕܘܗܝ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܬܚܙܝ ܘܠܐ ܚܛܗ܃ ܝܚܝܕܝܐ
24
ܒܪܐ ܕܝܠܟ܃ ܡܪܝܐ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܘܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܁ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܐܦ ܚܢܢ ܣܒܪܢܢ ܕܢܫܟܚ ܪ̈ܚܡܐ
25
ܘܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ܂ ܕܡܛܠܬܗ ܐܦ ܠܢ ܘܠܗܘܢ܂ ܥܡܐ܂ ܐܢܚܝ܂ ܟܗܢܐ܁ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܩܕܝܫ ܒܟܠ
26
ܘܠܗܢܘܢ ܕܥܘܗܕܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܫܡܠܝܢܢ ܝܘܡܢܐ܂ ܘܠܟܠܗܘܢ ܡܢ ܩܕ̈ܝܫܐ ܩܒܠ ܐܝܙܓܪ̈ܐ ܘܡܦܝܣ̈ܢܐ ܚܠܦ
27
ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܝܠܢ܂ ܕܝܢ ܐܫܘܐ ܠܝܪܬܘܬܐ ܘܠܡܢܬܐ ܕܝܠܗܘܢ܂ ܠܟܠܢ ܐܬܕܟܪ ܒܒܣܝܡܘܬܐ ܕܝܠܟ܂ ܠܟܠܢ ܣܥܘܪ
28
ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܪܪ̈ܚܡܐ ܕܝܠܟ܁ ܐܬܓܠܝ ܥܠܝܢ ܒܚܢܢܐ ܕܝܠܟ܂ ܒܛܠ ܣܕ̈ܩܐ ܕܥ̈ܕܬܐ܂ ܕܝܠܟ ܫܒܗܪܢܘܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ܂
29
ܫܪܝ ܩܘ̈ܡܐ ܕܐܪ̈ܣܝܣ܂ ܠܟܠܢ ܩܒܠ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܟ܂ ܘܒܢ̈ܝܐ ܕܢܘܗܪܐ ܚܘܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܢ

Page 60a

1
ܒܫܘܝܘܬ ܢܦܫܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܕ ܦܘܡܐ ܘܚܕ ܠܒܐ ܢܫܒܚ ܫܡܟ ܪܒܐ ܥܡ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܪܘܚܐ
2
ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܂ ܗܫܐ܂ ܥܡܐ܁ ܐܝܟܢܐ܂ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ܂ ܥܡܐ ܘܥܡ܂ ܟܗܢܐ ܢܗܘܘܢ܂ ܥܡܐ ܘܥܡ܂ ܟܗܢܐ ܩܨܐ
3
ܘܪ̈ܫܡ܂
4
ܨܠܘܬܐ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ܂ ܒܪܝܟܐ ܐܝܬܝܟ ܡܪܝܐ܂ ܗܘ̇ ܕܡܠܝܬ ܠܫܡ̈ܝܐ ܘܠܐܪܥܐ ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܕܝܠܟ܂
5
ܗܘ̇ ܕܐܫܘܝܬ ܠܢ ܘܗܫܐ ܠܡܬܕܟܪܘ ܕܝܬܝܩܝ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܬܐ ܘܠܡܫܡܠܝܘ ܕܒܚܬܐ ܗܕܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܕܠܐ
6
ܕܡܐ܂ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܟܕ ܩܒܠܬ ܫܘܟ̈ܢܐ ܗܠܝܢ܆ ܕܟܐ ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܛܘܠܫܐ ܕܒܣܪܐ ܘܕܪܘܚܐ܂ ܘܐܠܦ
7
ܠܢ ܠܡܫܡܠܝܘ ܩܕܝܫܘܬܐ ܒܕܚܠܬܐ ܕܝܠܟ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܒܣܗܕܘܬܐ ܕܟܝܬܐ ܕܬܐܪܬܐ ܕܝܠܢ ܡܩܒܠܝܢܢ
8
ܠܡܢܬܐ ܕܩܘܕ̈ܫܐ ܕܝܠܟ܁ ܢܬܚܝܕ ܠܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܠܢ܂ ܘܟܕ ܫܘܝܐܝܬ ܡܩܒܠܝܢܢ܃ ܢܩܢܐ
9
ܠܡܫܝܚܐ ܕܥܡܪ ܒܠܒ̈ܘܬܢ ܘܢܗܘܐ ܡܕܒ̈ܚܐ ܕܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܛܒܐ܁ ܐܝܢ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܠܐ ܬܥܒܕ
10
ܠܚܕ ܡܢܢ ܡܚܝܒܐ ܠܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟ܁ ܐܦܠܐ ܟܪܝܗܐ ܒܢܦܫܐ ܘܒܦܓܪܐ܃ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܕܠܐ
11
ܫܘܝܐܝܬ ܢܫܬܘܬܦ ܒܠܚܡܐ ܘܒܟܣܐ܂ ܐܠܐ ܗܒܠܢ ܥܕܡܐ ܠܢܫܡܬܐ ܕܝܠܢ ܐܚܪܝܬܐ܂ ܢܣܝܒܘܬܐ ܡܩܕܫܢܝܬܐ
12
ܡܢ ܐܝܕ̈ܝܐ ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܕܝܠܟ ܡܪܝܐ܂ ܟܕ ܡܬܩܢ ܐܢܬ ܠܢ ܫܘܝ̈ܝ ܦܓܪܐܘܫܘܝ̈ܝ ܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟ܂
13
ܘܥܒܕ ܠܢ ܕܫܘܝܢܢ ܠܡܬܩܒܠܢܘܬܗܘܢ ܕܪ̈ܐܙܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝ̈ܫܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܚܝܠܝܢܢ ܘܡܬܕܟܝܢܢ
14
ܘܡܫܬܡܠܝܢܢ܃ ܕܫܘܝܢܢ ܢܗܘܐ ܕܢܨܠܐ ܨܠܘܬܐ ܗܕܐ ܒܠܒܐ ܕܟܝܐ ܘܢܐܡܪ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ܂ ܥܡܐ܂
15
ܢܬܩܕܫ܂ ܟܗܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ܃ ܠܐ ܬܥܠܢ ܠܦܚܐ ܕܣܩܘܒܠܝܐ܃ ܐܠܐ ܦܨܐ ܠܢ ܡܢ
16
ܟܠ ܢܟܝܢܐ ܘܢܣܝܘܢܐ ܘܣܥܝܐ ܕܒܝܫܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܝܠܢ܂ ܘܦܪܘܩ ܠܢ ܒܡܠܟܘܬܐ
17
ܡܫܒܚܬܐ ܕܡܫܝܚܟ܂ ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ̣ ܡܠܟܘܬܐ ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܥܡܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ
18
ܘܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ܂ܥܡܐ ܐܡܝܢ܂ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ܂ ܥܡܐ ܘܥܡ܁ ܡܫܡܫܢܐ ܐܪܟܢܘ܁ ܥܡܐ܂ ܩܕܡܝܟ܂
19
ܟܗܢܐ܂ ܐܒܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܘܐܠܗܐ ܕܟܠ ܒܘܝܐܐ܂ ܗܘ̇ ܕܝܗܒܬ ܠܢ ܒܕܚܠܬܐ ܕܝܠܟ ܦܘܩ̈ܕܢܝܟ
20
ܢܛܪ܂ ܘܐܫܘܝܬ ܠܢ ܐܦ ܗܫܐ ܕܢܬܕܟܪ ܕܝܬܝܩܝ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܬܐ܂ ܚܘܪ ܒܬܟܫ̈ܦܬܐ ܕܝܠܢ܂ ܘܟܕ
21
ܡܬܦܢܐ ܐܢܬ ܥܠ ܥܡܐ ܕܝܠܟ܂ ܫܕܪ ܥܠ ܟܠܢ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܫܡܝܢ̈ܝܬܐ ܕܝܠܟ ܥܠܝܢ ܘܥܠ ܗܢܘܢ ܕܐܪܟܢܘ ܠܟ
22
ܨܘܪ̈ܐ ܕܠܒܐ ܘܕܦܓܪܐ܁ ܘܐܚܕܪ ܫܘܪܐ ܠܢܦܫܬܢ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܘܒܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ
23
ܕܝܠܟ܂ ܘܗܒܠܢ ܕܕܠܐ ܚܘܝܒܐ ܢܫܬܘܬܦ ܒܪ̈ܐܙܐ ܕܝܠܟ ܠܐ ܡܚܘ̈ܬܐ ܘܡܥܒܕ̈ܝ ܚܝ̈ܐ܂ ܒܛܝܒܘܬܐ
24
ܘܒܪ̈ܚܡܐ ܘܒܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܕܡܫܝܚܟ܂ ܕܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܥܡ ܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ܂
25
ܥܡܐ܁ ܐܡܝܢ܂ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ܂ ܥܡܐ ܘܥܡ ܟܗܢܐ ܬܗܘܐ܂ ܥܡܐ܂ ܘܥܡ܂ ܡܫܡܫܢܐ ܒܕܚܠܬܐ܂ ܟܗܢܐ
26
ܩܘܕ̈ܫܐ܂ ܥܡܐ܂ ܚܕ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ܂
27
ܨܠܘܬܐ ܕܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ܂ ܡܘܕܝܢܢ ܠܟ ܡܪܝܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ܂ ܗܘ̇ ܕܐܫܘܝܬ ܠܢ ܐܦ
28
ܗܫܐ ܠܡܬܒܣܡܘ ܒܪ̈ܐܙܐ ܕܝܠܟ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܡܥܒ̈ܕܝ ܚܝ̈ܐ܂ ܕܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܐܨܡܚܬ ܠܢܦܫ̈ܬܢ܂
29
ܠܟ ܐܠܗܐ ܡܘܕܝܢܢ܂ ܕܒܟܠ ܡܕܡ ܚܠܦ ܫܦܝܪܘܬ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܝܠܟ ܗܠܝܢ ܥܒܕܬ ܘܥܒܕ ܐܢܬ

Page 61b

1
ܒܢ܂ ܘܡܢܟ ܒܥܝܢܢ ܘܡܦܝܣܝܢܢ ܠܟ܂ ܕܕܠܐ ܚܘܝܒܐ ܗܕܐ ܠܡܥܒܕ ܒܟܠܙܒܢ܂ ܘܐܫܘܐ ܠܢ ܘܗܒ
2
ܠܢ ܡܪܢ ܕܢܟܦܐܝܬ ܢܫܬܘܬܦ ܒܫܘ̈ܟܢܐ ܕܝܠܟ ܠܐܡܝܘ̈ܬܐ ܠܩܕܝܫܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ܂
3
ܠܣܬܝܪܘܬܐ ܕܟܠܗ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܗܘ̇ ܕܠܘܩܒܠܐ܂ ܠܒܢܝܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܒܝܕ ܪ̈ܚܡܐ
4
ܕܡܫܝܚܐ ܗܘ̇ ܕܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ
5
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ܂ ܥܡܐ ܘܥܡ܂ ܡܫܡܫܢܐ܂ ܡܢ ܒܬܪ
6
ܟܗܢܐ܂ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܐ ܘܚܝܘܣܬܢܐ܂ ܩܕܡ ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܟ ܚܢܢ ܥܒܕ̈ܝܟ
7
ܐܪܟܢܢ ܪ̈ܝܫܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܘܕܦܓܪܐ ܕܝܠܢ܂ ܦܫܘܛ ܥܠ ܟܠܢ ܪܚܡܢܫܐ ܕܪܥܟ ܪܒܐ ܘܪܡܐ ܘܠܐ
8
ܡܬܚܙܝܢܐ܂ ܘܒܪܟ ܠܢ ܒܟܠ ܒܘܪܟܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ܂ ܟܕ ܡܦܨܐ ܐܢܬ ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫܐ ܘܡܢܛܪ
9
ܐܢܬ ܠܢ ܒܟܠ ܙܒܢ ܒܨܒܝܢܐ ܕܝܠܟ ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ ܒܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܡܪܢ܂ ܕܥܡܗ ܡܒܪܟܐ
10
ܐܝܬܝܟ ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܂ ܗܫܐ܂ ܥܡܐ ܐܡܝܢ܂ ܡܫܡܫܢܐ܂ ܒܪܟܡܪܝ܂ ܟܗܢܐ
11
ܒܪܟ ܠܟܠܢ ܫܠܡ