Anaphora of Basilios

Transcription of Manuscripts

Anaphora des Basilios - Vat Borg Sir 159 - Version 3

Transcription by: Thomas Klampfl

Rohrbach an der Lafnitz, 23. Mai 2016

Page 67a

18
ܐܢܢܐܦܘܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܐܣܝܠܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ
19
ܕܩܐܣܪܝܐ ܕܩܦܐܕܘܩܝܐ ܏ܩܕܡ܏ ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܫܠܡܐ
20
ܐܠܗܐ ܗܘ̇ ܕܡܢ ܥܠܡ܁ ܗܘ̇ ܕܒܪܝܬ ܒܪܝܫܝܬ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ
21
ܠܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ܁ ܘܠܡܘܬܐ ܗܘ̇ ܕܥܠ ܠܥܠܡܐ ܒܚܣܡܗ
22
ܕܐܟܠܩܪܨܐ܃ ܒܝܕ ܡܐܬܝܬܐ ܡܥܒܕܬ ܚܝ̈ܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܁
23
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܣܬܪܬ ܘܒܛܠܬ
24
ܘܫܝܢܐ ܕܡܢ ܫܡ̈ܝܐ ܡܠܝܬ ܠܐܪܥܐ܁ ܗܘ̇ ܕܐܦ ܦܠ̈ܚܘܬܐ
25
ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܫܒܚ̈ܝܢ܆ ܟܕ ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܒܡܪ̈ܘܡܐ

Page 68b

1
ܐܡܪܢ ܗܘ̈ܝ ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܫܠܡܐ ܘܒܒܢ̈ܝܢܫܐ
2
ܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ܁ ܡܠܝ ܐܘ ܐܠܗܢ ܒܣܝܡܐ ܠܠܒܘ̈ܬܢ
3
ܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ ܕܝܠܟ ܡܫܝܢܐ܁ ܟܕ ܡܕܟܐ ܐܢܬ ܠܢ
4
ܡܢ ܟܠ ܛܘܠܫܐ ܘܢܟܠܐ ܘܡܢ ܟܠܗ ܒܝܫܘܬܐ
5
ܘܨܢܝܥܘܬܐ܁ ܘܡܢ ܟܠ ܢܛܝܪܘܬ ܐܟܬܐ ܡܙܡܢܬ
6
ܡܘܬܐ܁ ܘܐܫܘܐ ܠܢ ܕܢܫܐܠ ܫܠܡܐ ܕܚ̈ܕܕܐ܁
7
ܒܢܘܫܩܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܐܠܗܝܬܐ܁ ܠܘܬ ܗܝ̇ ܕܕܠܐ
8
ܚܘܝܒܐ ܢܫܬܘܬܦ ܒܫܘ̈ܘܟܢܐ ܕܝܠܟ ܫܡ̈ܝܢܐ ܘܠܐ
9
ܡ̈ܝܘܬܐ܁ ܒܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܡܪܢ ܕܒܐܝܕ̈ܘܗܝ
10
ܘܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܘܘܚܕܢܐ
11
ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܘܛܒܐ ܥܡܐ
12
ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܥܡܐ ܘܠܪܘܚܐ ܡܫܡܫܢܐ ܢܬܠ
13
ܫܠܡܐ ܥܡܐ ܐܫܘܐ ܠܢ܁ ܡܫܡܫܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫܠܡܐ
14
ܥܡܐ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐ ܟܗܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ
15
ܗܘ̇ ܕܡܢ ܡܫܪܬܚܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܟ ܦܪܝܣܬ
16
ܥܠ ܟܠ܆ ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ
17
ܕܫܠܝܢܢ ܘܥܒܕ ܐܢܬ ܥܡܢ܁ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܘ ܡܐ
18
ܕܡܬܗܘܢܝܢܢ܁ ܦܫܘܛ ܡܪܝ ܐܝܕܟ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ
19
ܘܒܪܟ ܠܥܒ̈ܕܐ ܘܠܐܡܗ̈ܬܐ ܕܝܠܟ܁ ܘܕܟܐ ܐܢܘܢ ܡܢ
20
ܟܠ ܛܘܠܫܐ ܕܒܣܪܐ ܘܕܪܘܚܐ܁ ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܡ̈ܫܘܬܦܐ
21
ܘܫܘ̈ܝܝ ܠܦܓܪܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ
22
ܒܚܣܝܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܬܟܫܦܬܐ ܡܩܪܒܝܢ ܠܟ܇
23
ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ ܡܣܩܝܢ ܠܟ܁ ܘܠܒܪܐ ܕܝܠܟ
24
ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܃ ܘܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܛܒܐ

Page 68a

1
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܨܠܘܬܐ ܕܥܠ ܦܪܣܐ
2
ܡܪܝܐ ܗܘ̇ ܕܡܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܘܪ̈ܝܫܝ ܡܠܐܟ̈ܐ ܡܙܕܝܚ܃
3
ܘܡܢ ܣܪ̈ܦܐ ܡܬܩܕܫ܁ ܘܥܠ ܟܪ̈ܘܒܐ ܝܬܒ
4
ܘܡܬܒܪܟ ܘܒ̈ܒܢܬ ܩ̈ܠܐ ܕܠܐ ܫܠܝܐ ܗܠܝܢ
5
ܕܒܡܡܠܠܘܬ ܐܠܗܘܬܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܫܬܒܚ
6
ܘܨܒܐ ܕܡܢܢ ܐܪ̈ܥܢܐ ܠܡܬܟܗܢܘ܃ ܠܘ ܟܕ ܣܢܝܩ
7
ܥܠ ܬܫܡܫܬܢ܁ ܐܠܐ ܕܢ̈ܫܘܬܦ ܠܢ ܒܩܕܝܫܘܬܗ܃ ܩܒܠ
8
ܠܢ ܐܘ ܡܪܝܐ ܕܡܬܩܪܒܝܢܢ ܠܡܕܒܚܟ ܩܕܝܫܐ
9
ܘܠܐ ܡܛܠ ܛܘܠܫܐ ܕܚܛܝܬܐ ܕܡܟܬܡ ܒܝ ܒܕܘܝܐ
10
ܬܣܠܐ ܠܥܒܕ̈ܝܟ ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡܝܟ܁ ܐܢܬ ܓܝܪ ܐܝܟ
11
ܓܒܘܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ ܠܓܒܝܠܬܢ܃ ܕܠܐ ܡܙܕܕܩ ܩܕܡܝܟ
12
ܝܠܝܕ ܡܢ ܐܢܬܬܐ܁ ܐܠܐ ܐܫܘܐ ܠܢ ܕܒܠܒܐ ܕܟܝܐ ܢܩܘܡ
13
ܩܕܡܝܟ ܘܢܫܡܫܟ ܘܢܩܪܒ ܠܟ ܕܒܚܬܐ ܗܕܐ
14
ܕܚܝܠܬܐ ܘܕܠܐ ܕܡܐ܁ ܠܒܘܛܠܐ ܕܣܟ̈ܠܘܬܢ ܠܚܘܣܝܐ
15
ܕܚܠܦ ܥܡܐ ܕܝܠܟ ܘܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܝܠܗ ܠܢܝܚܬܐ
16
ܘܠܢܦܐܫܐ ܕܗܢܘܢ ܕܩܕܡܘ ܫܟܒܘ ܥܠ ܣܒܪܐ
17
ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܁ ܕܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ
18
ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ
19
ܘܛܒܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܡܫܡܫܢܐ ܢܩܘܡ ܫܦܝܪ ܥܡܐ ܪ̈ܚܡܐ
20
ܫܠܡܐ ܟܗܢܐ ܚܘܒܐ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܥܡܐ ܘܥܡ ܪܘܚܐ
21
ܟܗܢܐ ܠܥܠ ܢܗܘܘܢ ܗܘ̈ܢܐ ܥܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܘܬ
22
ܟܗܢܐ ܢܘܕܐ ܠܡܪܝܐ ܒܕܚܠܬܐ ܥܡܐ ܫܘܐ ܘܙܕܩ ܟܗܢܐ
23
ܟܕ ܓܗܝܢ ܗܘ̇ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ

Page 69b

1
ܣܓܝܕܐ܁ ܫܘܐ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܘܙܕܩ ܘܦܐܐ ܠܪܒܘܬܐ ܦܐܝܘܬܐ
2
ܕܩܕܝܫܘܬܟ܁ ܕܝܠܟ ܢܩܠܣ ܠܟ ܢܗܕܪ ܠܟ ܢܘܕܐ
3
ܘܠܟ ܢܫܒܚ܁ ܠܟ ܕܒܫܪܪܐ ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ܁ ܠܟ
4
ܢܩܪܒ ܒܠܒܐ ܫܚܝܩܐ ܘܒܪܘܚܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܦܐܪ̈ܐ
5
ܪ̈ܘܚܢܐ܁ ܕܒܚܬܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ܁ ܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܠܬܐ܁
6
ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗܘ̣ ܗܘ̇ ܕܫܟܢܬ ܠܢ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ
7
ܕܝܠܟ ܘܡܢܘ ܣܦܩ ܠܡܡܠܠܘ ܚܝܠܬܢܘܬܐ ܕܝܠܟ܁
8
ܘܫܡ̈ܝܥܐ ܢܥܒܕ ܟܠܗܘܢ ܫܘܒ̈ܚܝܟ܁ ܐܘ ܕܢܫܬܥܐ
9
ܒܟܠܙܒܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܝܠܟ܁ ܫܠܝܛܐ ܕܟܠ ܘܡܪܐ
10
ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ܁ ܘܕܟܠܗ ܒܪܝܬܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ
11
ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ܁ ܗܘ̇ ܕܝܬܒ ܥܠ ܬܪܢܘܣ ܕܫܘܒܚܐ
12
ܘܚܐܪ ܒܬܗܘܡܐ܁ ܕܠܐ ܪܝܫܐ܁ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܠܐ
13
ܡܫܬܓܢܝܢܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ܁ ܐܒܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ
14
ܡܫܝܚܐ܁ ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܦܪܘܩܐ ܘܣܒܪܐ ܕܝܠܢ܁ ܗܘ̇
15
ܕܐܝܬܘܗܝ ܨܠܡܐ ܕܛܒܘܬܐ ܕܝܠܟ܁ ܛܒܥܐ ܫܘܐ ܒܛܘܦܣܐ܁
16
ܕܒܗ ܡܚܘܐ ܠܟ ܐܒܐ܁ ܡܠܬܐ ܚܝܐ܁ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ
17
ܚܟܡܬܐ ܕܩܕܡ ܥܠܡ̈ܐ܁ ܚܝ̈ܐ܁ ܩܕܝܫܘܬܐ܁ ܚܝܠܐ܁
18
ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ ܗܘ̇ ܕܗܘ ܒܕܩ ܠܢ ܥܠ ܪܘܚܐ ܗܘ̇
19
ܛܒܐ ܘܩܕܝܫܐ܁ ܪܘܚܐ ܕܫܪܪܐ ܕܣܝܡܬ ܒܢ̈ܝܐ ܬܪܝܨܐ܁
20
ܪܝܫܢܝܐ܁ ܪܗܒܘܢܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܕܥܬܝܕܐ܁ ܪܝܫܝܬܐ ܕܛܒ̈ܬܐ
21
ܕܠܥܠܡ܁ ܚܝܠܐ ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ܁ ܡܥܝܢܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ
22
ܡܢ ܗܘ̇ ܕܟܠܗ ܒܪܝܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܡܬܝܕܥܢܝܬܐ
23
ܟܕ ܡܬܩܕܫܐ ܘܡܬܢܗܪܐ܁ ܠܟ ܡܫܒܚܐ܁ ܘܠܟ
24
ܡܡܠܠܘܬ ܫܘܒܚܐ ܡܬܘܡܝܬܐ ܡܣܩܐ ܡܛܠ

Page 69a

1
ܟܠ ܥܒ̈ܕܐ ܕܝܠܟ܁ ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܠܟ ܣܓܕܝܢ ܡ̈ܠܐܟܐ
2
ܘܪ̈ܝܫܝ ܡ̈ܠܐܟܐ܁ ܘܠܟ ܡܗܠܠܝܢ ܡ̈ܘܬܒܐ ܘܡܪ̈ܘܬܐ܁
3
ܠܟ ܡܫܒܚܝܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܘܫ̈ܠܝܛܢܐ܁ ܘܠܟ ܡܗܠܠܝܢ
4
ܚ̈ܝܠܘܬܐ ܘܦܠܚܘ̈ܬܐ ܫܡ̈ܝܢܝܬܐ܁ ܩܕܡܝܟ ܩܝ̈ܡܢ
5
ܬܪ̈ܬܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܡܝܩܪ̈ܬܐ܁ ܟܕ ܚܕܝܪ̈ܢ ܠܡܘܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
6
ܕܫܘܒܚܐ ܕܝܠܟ܁ ܣܓ̈ܝܐܝ ܦܪ̈ܨܘܦܐ܁ ܣܓ̈ܝܐܝ ܥ̈ܝܢܐ
7
ܘܫܬܝ̈ܬܝܝ ܓܦ̈ܐ܁ ܣܪ̈ܦܐ ܘܟܪ̈ܘܒܐ܁ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪ̈ܝܢ
8
ܡܢ ܓ̈ܦܗܘܢ ܡܚ̈ܦܝܢ ܠܦܪܨ̈ܘܦܐ ܕܝܠܗܘ̇ܢ܁ ܐܝܟܢܐ
9
ܕܠܐ ܢܚܘܪܘܢ ܒܓܢܝܙܘܬ ܐܠܗܘܬܟ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ܁ ܒܬܪ̈ܝܢ
10
ܕܝܢ ܠܪ̈ܓܠܐ܁ ܕܠܐ ܢܐܩܕܘܢ ܡܢ ܓܘܙܠܬܐ ܕܕܚܝܠܘܬܟ܃
11
ܗܘ̇ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܡܬܝ̈ܕܥܢܝܬܐ ܘܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ܃
12
ܟܘܙܝܢ ܡܢ ܥܘܙܐ ܕܝܩܘܕܘܬ ܒܨܪܐ ܘܙܠܓܐ ܙܥܘܪܐ
13
ܕܙ̈ܠܝܩܝܗ ܘܟܕ ܒܬܪ̈ܝܢ ܦܪܝܚܢ܁ ܩܥܐ ܐܚܪܢܐ ܠܘܬ
14
ܐܚܪܢܐ܃ ܒܦܘ̈ܡܐ ܕܠܐ ܢܝܚܝܢ܁ ܘܒܒ̈ܢܬܩ̈ܠܐ ܕܡܡܠܠܘܬ
15
ܐܠܗܘܬܐ ܕܠܐ ܫܠܝܢ܃ ܫܘܒܚܐ ܕܙܟܘܬܐ ܘܕܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ
16
ܡܙܡܪܝܢ ܘܩܥܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܥܡܐ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ
17
ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܩܕܝܫܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܟ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ܁ ܘܠܐ ܐܝܬ
18
ܡܫܘܚܬܐ ܠܪܒܘܬ ܦܐܝܘܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܕܝܠܟ ܘܚܣܝܐ
19
ܒܟܠܗܘܢ ܥܒ̈ܕܝܟ܁ ܡܛܠ ܕܒܙܕܝܩܘܬܐ ܘܒܕܝܢܐ ܫܪܝܪܐ
20
ܟܠܗܝܢ ܐܝܬܝܬ ܥܠܝܢ ܓܒܠܬ ܓܝܪ ܠܐܢܫܐ܁ ܟܕ ܥܦܪܐ
21
ܡܢ ܐܪܥܐ ܢܣܒܬ܁ ܘܟܕ ܒܨܠܡܐ ܕܝܠܟ ܝܩܪܬܝܗܝ܁
22
ܣܡܬܝܗܝ ܒܦܪܕܝܣܐ ܕܒܘܣ̈ܡܐ܁ ܟܕ ܒܢܛܘܪܘܬܐ
23
ܕܦܘ̈ܩܕܢܐ ܕܝܠܟ܁ ܡܠܟܬ ܠܗ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܕܚܝ̈ܐ
24
ܐܠܐ ܟܕ ܠܐ ܫܡܥܟ ܠܟ ܐܠܗܐ ܕܒܪܝܬܝܗܝ܁ ܐܬܬܣܝܡ

Page 70b

1
ܬܚܝܬ ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܕܚܘܝܐ܁ ܡܝܬ ܕܝܢ ܒܫܪ̈ܥܬܐ
2
ܕܝܠܗ܁ ܘܠܒܪ ܡܢ ܬܚܘ̈ܡܐ ܫܕܝܬܝܗܝ ܒܬܪܝܨܘܬ
3
ܕܝܢ̈ܐ ܕܝܠܟ܁ ܘܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܕܒܘܣܡܐ ܠܥܠܡܐ
4
ܗܢܐ܁ ܘܐܗܦܟܬܝܗܝ ܬܘܒ ܠܐܪܥܐ ܗܝ ܕܡܢܗ
5
ܐܬܢܣܒ܁ ܟܕ ܡܕܒܪ ܐܢܬ ܠܗ ܦܘܪܩܢܐ ܕܡܢ
6
ܝܠܕܐ ܕܡܢܕܪܝܫ܁ ܗܘ̇ ܕܒܗ ܒܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟ
7
ܠܐ ܓܝܪ ܐܫܬܪܝܬ ܠܓܡܪ ܓܒܝܠܬܐ ܕܝܠܟ ܗܝ ܕܥܒܕܬ
8
ܛܒܐ ܘܠܐ ܩܒܠܬ ܕܬܫܠܡ ܠܚܒܠܐ ܡܫܡܠܝܐ
9
ܥܒܕܐ ܕܝܠܟ܁ ܐܠܐ ܣܥܪܬܝܗܝ ܒܝܕ ܫܦܝܪܘܬ ܡ̈ܥܝܐ
10
ܕܪ̈ܚܡܐ ܕܝܠܟ܁ ܘܐܬܪܥܝܬ ܕܒܝܕ ܝܠܕܐ ܕܡܢܕܪܝܫ
11
ܬܗܦܘܟ ܬܝܬܐ ܠܢ ܠܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܐܘܒܕܝܢ܁ ܘܟܕ
12
ܛܥܝܢܢ ܡܦܬܟܐܝܬ ܒܥܝܬ ܠܢ܆ ܘܒܣܓܝܐܘܬ ܙܢ̈ܝܐ
13
ܡܢܕܪܝܫ ܩܪܝܬ܁ ܚܘܝܬ ܙܕܝ̈ܩܐ ܒܕܪ̈ܐ ܩܕܡ̈ܝܐ
14
ܒܝܕ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܝܠܟ ܡܗܕܝܢ ܠܢ܁ ܫܕܪܬ ܢܒܝ̈ܐ
15
ܟܕ ܩܕܡܝܢ ܡܣܒܪܝܢ ܠܢ ܦܘܪܩܢܐ ܕܥܬܝܕ ܠܡܗܘܐ
16
ܥܒܕܬ ܒܐܝܕ̈ܝܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܕܝܠܟ ܬܕܡܪܬܐ ܘܚܝܠܐ܁
17
ܟܕ ܡܣܗܕ ܐܢܬ ܥܠܝܗܘܢ ܕܡܫܡ̈ܫܢܝ ܕܓܢܒܪܘܬܐ
18
ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗܘܢ܁ ܢܡܘܣܐ ܝܗܒܬ ܥܘܕܪܢܐ܆ ܐܩܝܡܬ
19
ܡܠܐܟ̈ܐ ܢܛܘܪ̈ܐ܁ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܐ ܡܘܠܝܐ ܕܙܒ̈ܢܐ܁ ܡܠܠܬ
20
ܠܢ ܒܗ ܒܒܪܟ܁ ܒܝܕ ܗܘ̇ ܕܐܦ ܠܥܠܡܐ ܥܒܕܬ
21
ܗܘ̇ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܨܡܚܐ ܕܫܘܒܚܟ ܘܝܘܩܢܐ ܕܩܢܘܡܐ
22
ܕܝܠܟ܃ ܡܝܬܐ ܕܝܢ ܠܟܠ ܒܡܠܬܐ ܕܚܝܠܐ ܕܡܠܬܐ
23
ܕܝܠܗ ܠܘ ܚܛܘܦܝܐ ܚܫܒܗ ܕܢܗܘܐ ܫܘܐ ܠܐܠܗܐ
24
ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܗܘ̇ ܕܠܥܠܡ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܬܚܙܝ ܘܥܡ

Page 70a

1
ܐܢܫܐ ܐܬܗܦܟ܁ ܘܟܕ ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ܁ ܣܪܩ
2
ܗܘ̣ ܠܗ܁ ܟܕ ܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܢܣܒ܁ ܘܟܕ ܐܬܒܣܪ
3
ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܃ ܘܡܢ ܩܕܝܫܬܐ ܒܬܘܠܬ ܒܟܠܙܒܢ
4
ܡܪܝܡ ܫܘܐ ܒܕܡܘܬܐ ܗܘܐ ܠܦܓܪܐ ܕܡܘܟܟܐ ܕܝܠܢ
5
ܐܝܟܢܐ ܕܠܢ ܫܘ̈ܝ ܒܕܡܘܬܐ ܕܝܠܗ ܢܥܒܕ ܕܨܠܡܐ
6
ܘܫܘܒܚܐ ܕܝܠܗ܁ ܘܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܝܕ ܒܪܢܫܐ ܥܠܬ
7
ܚܛܝܬܐ ܠܥܠܡܐ܃ ܘܒܝܕ ܚܛܝܬܐ ܡܘܬܐ܃ ܨܒܐ ܝܚܝܕܝܐ
8
ܒܪܟ ܗܘ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܥܘܒܐ ܕܝܠܟ ܐܒܐ܃ ܕܟܕ ܗܘܐ ܡܢ
9
ܐܢܬܬܐ܃ ܘܗܘܐ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ܃ ܠܡܚܝܒܘ ܠܚܛܝܬܐ
10
ܒܒܣܪܐ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܚܢܢ ܗܢܘܢ ܕܒܐܕܡ ܡܝܬܢܢ ܢܐܚܐ
11
ܒܡܫܝܚܐ܁ ܘܟܕ ܐܬܕܒܪ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ܁ ܝܗܒ ܦܘܩ̈ܕܢܐ
12
ܕܦܘܪܩܢܐ܁ ܘܐܪܚܩ ܠܢ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ܁
13
ܘܩܪܒ ܠܢ ܠܝܕܥܬܐ ܕܝܠܟ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܘܐܒܐ
14
ܘܟܕ ܩܢܐ ܠܢ ܥܡܗ܁ ܥܡܐ ܡܛܝܒܐ܁ ܡܠܟܘܬܐ
15
ܟܗܢܝܬܐ܁ ܟܢܫܐ ܦܪܝܩܐ܁ ܘܟܕ ܕܟܝ ܠܢ ܒܡ̈ܝܐ ܘܩܕܫ
16
ܠܢ ܒܪܘܚܐ܁ ܝܗܒ ܗܘ̣ ܠܗ ܬܚܠܘܦܐ ܠܡܘܬܐ ܠܗܘ̇
17
ܕܒܐܝܕܗ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܝܢ܃ ܟܕ ܡܙܒܢܝܢ ܗܘܝܢ ܡܢ
18
ܚܛܝܬܐ܁ ܘܟܕ ܢܚܬ ܡܢ ܨܠܝܒܐ ܠܫܝܘܠ܆ ܐܝܟܢܐ
19
ܕܢܡܠܐ ܠܟܠ ܘܩܡ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܃ ܘܕܪܫ
20
ܐܘܪܚܐ ܠܟܠܒܣܪ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ
21
ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ ܗܘܬ ܕܡܨܝܐ ܕܢܬܠܒܟ ܡܢ
22
ܚܒܠܐ ܗܘ̇ ܪܝܫܝܬܐ ܕܚܝ̈ܐ܁ ܗܘܐ ܪܝܫܝܬܐ ܕܗܢܘܢ ܕܕܡܟܝܢ
23
ܘܒܘܟܪܐ ܕܡܝܬܐ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܗܘ̣ ܩܕܡܝ ܒܟܠ

Page 71b

1
ܘܟܕ ܣܠܩ ܠܫܡܝܐ܁ ܝܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܪܒܘܬܐ
2
ܒܡܪܘ̈ܡܐ܁ ܗܘ̇ ܕܐܦ ܐܬܐ ܠܡܬܠ ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ
3
ܥܒ̈ܕܐ ܕܝܠܗ܁ ܫܒܩ ܠܢ ܕܝܢ ܥܘܗܕܢܐ ܕܚܫܐ
4
ܦܪܘܩܝܐ ܕܝܠܗ܁ ܗܠܝܢ ܗܢܘܢ ܕܩܕܡܢܢ ܣܡܢܢ܁
5
ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܕܝܠܗ܁ ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܝܪ ܥܬܝܕ ܗܘܐ
6
ܠܡܦܩ ܠܘܬ ܨܠܝܒܐ ܨܒܝܢܝܐ ܘܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ ܕܝܠܗ
7
ܒܠܠܝܐ ܗܘ̇ ܕܡܫܬܠܡ ܗܘܐ ܚܠܦ ܚܝ̈ܐ ܘܦܘܪܩܢܐ
8
ܕܥܠܡܐ܃ ܘܟܕ ܢܣܒ ܠܚܡܐ ܥܠ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܬܐ
9
ܘܕܠܐ ܡܘܡ ܘܛܘܒ̈ܬܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܛܘܫ̈ܬܐ܁ ܘܐܘܕܝ
10
ܒܪܟ ܩܕܫ ܩܨܐܘܝܗܒ ܠܬܠ̈ܡܝܕܐ ܕܝܠܗ
11
ܘܫ̈ܠܝܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܟܕ ܐܡܪ ܣܒܘ ܐܟܘܠܘ ܡܢܗ܁ ܗܢܐ
12
ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܕܝܠܝ ܗܘ̇ ܕܚܠܦܝܟܘܢ ܘܚܠܦ ܣܓ̈ܝܐܐ
13
ܡܬܩܨܐ܆ ܘܡܬܦܠܓ ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘ̈ܒܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ
14
ܕܚ̈ܛܗܐ ܘܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܁ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ
15
ܕܡܝܐܝܬ ܕܝܢ ܘܟܣܐ ܕܡܢ ܚܡܪܐ ܝܠܕܐ ܕܓܦܬܐ܃ ܘܡܢ
16
ܒܬܪ ܕܐܚܫܡܘ ܢܣܒ ܘܡܙܓ ܒܡ̈ܝܐ܁ ܘܐܘܕܝ
17
ܒܪܟ ܩܕܫ ܘܛܥܡ ܘܦܠܓ ܗܘܐ ܠܬܠ̈ܡܝܕܐ
18
ܕܝܠܗ ܘܫ̈ܠܝܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܟܕ ܐܡܪ܁ ܣܒܘ ܐܫܬܘ ܡܢܗ
19
ܟܠܟܘܢ܁ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܐ ܕܝܠܝ ܗܘ̇ ܕܕܝܐܬܝܩܝ
20
ܚܕܬܐ܁ ܗܘ̇ ܕܚܠܦܝܟܘܢ ܘܚܠܦ ܣܓ̈ܝܐܐ܁ ܡܬܐܫܕ܆
21
ܘܡܬܪܣܣ ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘܒ̈ܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ
22
ܘܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܟܠ ܐܡܬܝ
23
ܓܝܪ ܕܗܕܐ ܥܒܕܝܬܘܢ܆ ܡܘܬܐ ܕܝܠܝ ܡܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ
24
ܘܥܘܗܕܢܐ ܕܩܒܘܪܬܐ ܘܩܝܡܬܐ ܕܝܠܝ ܡܫܡܠܝܢ ܐܢܬܘܢ

Page 71a

1
ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܐܢܐ܁ ܥܡܐ ܠܡܘܬܟ ܡܪܢ ܟܗܢܐ ܟܕ
2
ܥܗܕܝܢܢ ܗܟܝܠ ܐܦܚܢܢ ܡܪܝܐ ܡܐܬܝܬܐ ܕܝܠܟ ܕܒܒܣܪ
3
ܘܡܘܬܟ ܘܩܒܘܪܬܟ ܘܩܝܡܬܟ ܬܠܝܬܝܬ ܝܘ̈ܡܐ ܕܡܢ
4
ܒܝܬ ܡ̈ܝܬܐ܁ ܘܠܡܣܩܬܟ ܕܠܫܡܝܐ ܘܠܡܘܬܒܟ
5
ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ܃ ܘܠܡܐܬܝܬܐ ܕܝܠܟ ܕܬܪܬܝܢ
6
ܕܚܝܠܬܐ ܘܡܫܒܚܬܐ܃ ܒܗܝ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܬܕܘܢ
7
ܠܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ܃ ܘܠܥܡ̈ܡܐ ܒܬܪܝܨܘܬܐ
8
ܡܬܟܫܦܝܢܢ ܐܘ ܡܪܝܐ܃ ܠܟ ܕܒܠܚܘܕܝܟ ܗܘܝܬ ܚܘܣܝܐ
9
ܠܥܠܡܐ܁ ܘܐܝܬܝܟ ܬܚܠܘܦܐ ܕܫܘܐ ܠܘܩܒܠ ܚܛܗ̈ܐ
10
ܕܝܠܢ܁ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗܘ ܠܚܘܕܝܟ ܐܝܬ ܠܟ ܠܡܫܒܩ
11
ܚ̈ܛܗܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܕܟܠ ܡܨܐ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܘܡܐ
12
ܗܘ̇ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܠܡܕܢ ܠܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ
13
ܠܐ ܬܥܘܠ ܠܕܝܢܐ ܥܡ ܥܒ̈ܕܝܟ܁ ܐܦ ܠܐ ܬܗܡܐ ܡܢ
14
ܝܪܬܘܬܐ ܕܝܠܟ܃ ܟܕ ܡܬܢܟܪܝܐ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܝܠܟ
15
ܩܕܝܫܐ܃ ܘܠܒܪ ܡܢ ܬܚܘ̈ܡܐ ܗܘܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܟ
16
ܫܡܝܢܝܬܐ܁ ܚܘܣ ܥܠܝܢ ܚܢܢܐ܅ ܒܗܝ ܫܥܬܐ ܕܦܣ̈ܝܩܬܐ
17
ܘܠܐ ܬܫܒܘܩ ܠܢ ܕܢܗܘܐ ܝܪ̈ܬܐ ܕܚܫܘܟܐ ܓܠܝܙ ܡܢ ܢܘܗܪܐ
18
ܠܐ ܡܪܝ ܢܬܢܟܪ̈ܐ ܠܚܘܠܛܢܟ ܘܐܦܠܐ ܬܦܘܩ ܥܠܝܢ ܐܦܘܦܐܣܝܣ
19
ܕܙܠܘ ܠܟܘܢ ܠܝܛ̈ܐ ܝܪܬܘ ܢܘܪܐ ܗܝ ܕܠܥܠܡ܁ ܠܐ ܬܟܦܘܪ
20
ܒܢ ܘܬܐܡܪ ܠܢ ܕܠܐ ܝܕܝܥܢܐ ܠܟܘܢ܆ ܘܠܐ ܢܫܬܢܩ ܒܓܗܢܐ
21
ܥܡ ܟܦܘܪ̈ܐ ܕܐܪܓܙܘ ܠܛܝܒܘܬܟ܁ ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܕܟܪ ܐܢܬ
22
ܠܪܚܡܐ ܘܠܚܢܢܐ ܕܝܠܟ܃ ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܐܫܠܡܬ
23
ܐܢܬ ܠܟ ܚܠܦܝܢ ܦܨܐ ܠܢ ܡܪܝ ܡܢ ܚܘܝܒܐ ܗܘ̇ ܡܟܐܟܢܐ
24
ܫܘܙܒ ܠܢ ܡܢ ܗܘ̇ ܬܫܢܝܩܐ ܕܚܝܠܐ܁ ܚܪܪ ܠܢ ܡܢ ܗܝ
25
ܬܘܠܥܐ ܪܡܝܬ ܡܪܬܐ܁ ܦܪܘܩ ܠܢ ܡܢ ܢܗܪܐ ܗܘ̇ ܕܚܝܠܐ

Page 72b

1
ܕܢܘܪܐ܁ ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܡܬܝܕܥ ܥܘܬܪܐ ܠܐ ܡܬܥܩܒܢܐ
2
ܕܡܫܝܢܘܬܐ ܕܝܠܟ܃ ܐܡܬܝ ܕܡܬܪܚܡ ܐܢܬ ܥܠܝܢ܇
3
ܗܢܘܢ ܕܠܝܬ ܠܢ ܩܘܡܐ ܕܥ̈ܒܕܐ ܛܒ̈ܐ ܥܡܟ
4
ܓܝܪ ܘܝܪܬܘܬܟ ܡܬܟܫܦܐ ܠܟ܁ ܘܒܐܝܕ̈ܝܟ ܘܥܡܟ
5
ܠܐܒܘܟ ܟܕ ܐܡܪܐ ܥܡܐ ܪܚܡ ܥܠܝܢ ܟܗܢܐ ܐܦ
6
ܚܢܢ ܡܪܝ ܡܚܝ̈ܠܐ ܥܡܐ ܠܟ ܡܫܒܚܝܢܢ ܡܫܡܫܢܐ ܡܐ
7
ܕܚܝܠܐ ܫܥܬܐ ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ
8
ܡܛܠܗܕܐ ܡܪܝܐ ܐܦ ܚܢܢ ܡܣ̈ܟܢܐ ܘܐܟܣ̈ܢܝܐ ܘܠܐ
9
ܚܫ̈ܚܐ ܥ̈ܒܕܐ ܕܝܠܟ܃ ܟܕ ܐܫܬܘܝܢܢ ܕܢܗܘܐ ܡܫܡ̈ܫܢܐ
10
ܕܪ̈ܐܙܐ ܩܕܝܫܐ ܘܕܚ̈ܫܘܗܝ ܕܡܫܝܚܟ܃ ܠܘ ܡܛܠ
11
ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܝܠܢ܃ ܠܐ ܓܝܪ ܥܒܕܢܢ ܛܒܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܃
12
ܐܠܐ ܡܛܠ ܪ̈ܚܡܝܟ ܘܚܢܢܟ܃ ܗܠܝܢ ܕܐܫܕܐ ܥܬܝܪܐܝܬ
13
ܥܠܝܢ܆ ܡܬܬܟܠܝܢܢ ܘܗܫܐ ܡܬܩܪܒܝܢܢ ܠܡܬܩܪܒܘ
14
ܠܡܕܒܚܟ ܩܕܝܫܐ܁ ܘܟܕ ܩܕܡܢܢ ܣܡܢܢ ܛܘܦܣܐ
15
ܕܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟ܁ ܣܓܕܝܢܢ
16
ܘܡܬܟܫܦܝܢܢ ܠܟ܁ ܒܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ ܕܛܒܘܬܐ
17
ܕܝܠܟ ܢܐܬܐ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܥܠܝܢ ܘܥܠ
18
ܫܘܘ̈ܟܢܐ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܝܢ ܣܝܡܝܢ ܘܢܩܕܫ ܐܢܘܢ
19
ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܡܪܝܐ ܥܢܝܢܝ ܥܡܐ ܩܘܪܝܠܝܣܘܢ ܟܗܢܐ
20
ܘܚܘܐ ܡܢ ܠܠܚܡܐ ܗܢܐ ܦܓܪܐ ܝܩܝܪܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ
21
ܕܝܠܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܦܓܪܐ ܫܡܝܢܐ ܦܓܪܐ ܡܥܒܕ
22
ܚܝ̈ܐ ܦܓܪܐ ܝܩܝܪܐ ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘ̈ܒܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ
23
ܕܚ̈ܛܗܐ܁ ܘܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܠܗܠܝܢ ܕܢܣܒܝܢ ܥܡܐ ܐܡܝܢ
24
ܟܗܢܐ ܘܠܟܣܐ ܗܢܐ ܕܡܐ ܝܩܝܪܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ
25
ܕܡܡܠܟ ܥܠ ܟܠ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܁ ܕܡܐ ܦܪܘܩܝܐ

Page 72a

1
ܕܡܐ ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ ܕܡܐ ܡܚܣܝܢܐ ܕܐܬܐܫܕ
2
ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܐ ܘܚܝ̈ܐ ܕܥܠܡܐ܁ ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘ̈ܒܐ
3
ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ ܘܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܠܗܠܝܢ
4
ܕܢܣܒܝܢ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܠܢ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܚܕ
5
ܠܚܡܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܟܣܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܢܣܒܝܢܢ܃ ܠܡܚܝܕܘ
6
ܠܚܕ̈ܕܐ ܐܫܘܐ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܁ ܘܠܐ ܚܕ ܡܢܢ
7
ܠܚܘܝܒܐ ܕܝܠܗ ܢܐܟܘܠ ܘܢܫܬܐ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬ
8
ܚܛܗ̈ܝܢ܁ ܐܠܐ ܕܢܫܟܚ ܪ̈ܚܡܐ ܒܝܘܡܐ ܕܦܘܪܥܢܐ
9
ܕܝܠܟ ܟܐܢܐ ܘܬܪܝܨܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܘܒܪ̈ܚܡܐ ܘܒܪ̈ܚܡܬ
10
ܐܢܫܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܕܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܥܡܗ ܠܟ
11
ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ܁
12
ܘܛܒܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܩܕܝܫܐ ܕܩܕ̈ܝܫܐ ܡܪܝܐ
13
ܐܠܗܐ ܕܚܝܠܘܬܐ܁ ܡܩܪܒܢܢ ܠܟ ܠܕܒܚܬܐ ܗܕܐ
14
ܕܚܝܠܬܐ ܘܕܠܐ ܕܡܐ ܚܠܦ ܥ̈ܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢ
15
ܥܒܪ̈ܐ ܘܥܕܡܐ ܠܥܒܪ̈ܝܗ ܕܐܪܥܐ܁ ܘܠܗܕܐ ܕܗܪܟܐ
16
ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ܁ ܘܠܗܢܘܢ ܕܒܗܝܢ ܡܫܡܫܝܢ܁ ܠܐܒܗ̈ܬܐ
17
ܬܪܝܨܝ ܫܘܒܚܐ ܘܦܐܛܪܝܪܟܘ ܕܝܠܢ܁ ܡܪܝ ܦܠܢ܁ ܘܡܪܝ ܦܠܢ
18
ܘܚܣܝܐ ܡܝܛܪܝ ܕܝܠܢ ܡܪܝ ܦܠܢ܁ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܠܗܘܢ
19
ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܐܘܪ̈ܬܘܕܟܣܘ܁ ܚܝܠ ܘܚܟܡ ܠܟܠܚܕ܁ ܐܝܟܢܐ
20
ܕܒܟܐܢܘܬܐ ܢܪܥܘܢ ܠܡܪܥܝܬܟ ܟܗܢܝܬܐ܁ ܐܬܕܟܪ ܘܠܩܫ̈ܝܫܐ
21
ܐܘܪ̈ܬܘܕܟܣܘ܁ ܘܠܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܒܟܠ ܐܬܪ܁ ܕܥܢܕܘ ܘܕܩܝܡܝܢ܁
22
ܘܗܒ ܠܗܘܢ ܕܕܠܐ ܥܕܠܝ ܢܫܡܫܘܢ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܩܕܝܫܐ
23
ܠܗܢܘܢ ܕܒܒܬܘܠܘܬܐ ܘܥܢܘܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܬܕܟܪ
24
ܐܠܗܐ ܘܠܡܣܟܢܘܬܐ ܕܝܠܝ܁ ܘܚܣܐ ܠܝ ܠܚܛܝܐ ܘܠܐ
25
ܚܫܚܐ ܥܒܕܐ ܕܝܠܟ܁ ܗܘ̇ ܕܚܘܝܬ ܒܝ ܛܝܒܘܬܐ ܘܫܦܝܪܘܬ

Page 73b

1
ܡ̈ܥܝܐ ܕܝܠܟ܁ ܘܟܕ ܕܠܐ ܫܘܝܐ ܐܝܬܝ܁ ܦܪܘܩܝܢܝ ܐܝܟ
2
ܣܘܓܐܐ ܕܪܚܡܐ ܕܝܠܟ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܐܫܒܚܟ ܒܟܠܙܒܢ܁
3
ܒܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܐ ܕܝܠܝ܁ ܦܨܢܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܣܢܝܢ
4
ܠܝ܁ ܘܢܬܗܦܟܘܢ ܒܥ̈ܠܕܒܒܝ ܠܒܣܬܪܗܘܢ܁ ܦܬܚ ܥ̈ܝܢܐ
5
ܕܬܪܥܝܬܐ ܕܝܠܝ܁ ܠܗܝ ܕܢܨܡܚ ܠܝ ܢܘܗܪܐ ܕܝܕܥܬܐ
6
ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܕܝܠܟ ܦܐܝ̈ܝ ܠܐܠܗܐ ܀ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܘܠܥܡܐ
7
ܕܡܣܟܐ ܠܪ̈ܚܡܝܟ܁ ܘܠܒ̈ܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܫܝܢ ܘܠܐܐܪ̈ܣ
8
ܘܠܦܐܪ̈ܐ ܕܐܪܥܐ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ܁ ܘܫܟܢ ܠܢ ܡܛܪ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܝ
9
ܙܒܢܐ܁ ܘܒܪܟ ܟܠܝܠܐ ܕܫܢܬܐ ܒܒܣܝܡܘܬܟ܁ ܘܦܩܘܕ
10
ܠܐܪܥܐ ܕܬܬܠܝ ܦܪ̈ܝܗ܁ ܡܛܠ ܕܥ̈ܝܢܐ ܕܟܠܢܫ ܠܘܬܟ
11
ܬܠ̈ܝܢ܁ ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܘܫܘܙܒ ܠܢ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢ ܒܟܠ ܡܢ
12
ܟܦܢܐ ܘܡܢ ܚܒܠܐ܁ ܘܡܢ ܙܘܥܐ ܘܡܢ ܝܩܕܢܐ ܡܢ ܛܘܒܥܐ
13
ܘܡܢ ܪܕܘܦܝܐ܁ ܘܡܢ ܩܘܡܐ ܕܥܠܝܢ ܕܒܥ̈ܠܕܒܒܐ ܡܬܚ̈ܙܝܢܐ
14
ܘܠܐ ܡܬܚ̈ܙܝܢܐ܁ ܡܬܝܕܥܢܐ ܘܡܬܪ̈ܓܫܢܐ܁ ܡܢ ܚܪܒܐ
15
ܒܝܫܬܐ܁ ܘܡܢ ܟܠ ܐܝܕܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܁ ܘܡܢ ܐܢܫ̈ܐ
16
ܒܝܫ̈ܐ ܘܢܟ̈ܘܠܬܢܐ ܘܡ̈ܡܠܠܝ ܗܦܟܝܬܐ܁ ܘܫܝܢܐ ܕܝܠܟ
17
ܗܘ̇ ܕܥܒܪ ܠܟܠ ܗܘܢܐ ܫܟܢ ܠܢ܁ ܘܡܠܝ ܠܠܒܘ̈ܬܢ
18
ܒܣܝܡܘܬܐ ܘܛܒܘܬܐ܁ ܘܐܫܘܐ ܠܢ ܕܢܩܘܡ ܩܕܡܝܟ
19
ܘܠܟ ܢܐܚܐ ܘܠܟ ܢܫܦܪ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚ̈ܝܝܢ
20
ܒܛܝܒܘܬܐ ܘܒܪ̈ܚܡܐ ܘܒܪܚܡܬܐ ܐܢܫܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ
21
ܕܝܠܟ ܕܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ
22
ܘܐܘܚܕܢܐ܁ ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ܁ ܘܛܒܐ
23
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܘܠܗܢܘܢ
24
ܕܥܡܢ ܩܝܡܝܢ ܘܡܨܠܝܢ܁ ܘܠܗܢܘܢ ܕܪܚܝܩܝܢ܁
25
ܘܠܗܢܘܢ ܕܩܘܪ̈ܒܢܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܘ ܠܟ܁ ܘܠܗܢܘܢ

Page 73a

1
ܕܦܩܕܘ ܠܢ ܕܢܬܕܟܪ ܐܢܘܢ܁ ܘܠܗܢܘܢ ܕܡܝܬܝܢ ܦܐܪ̈ܐ
2
ܠܥܕܬܐ ܕܝܠܟ܁ ܘܠܥܗ̈ܕܝ ܠܡܣܟ̈ܢܝ܁ ܘܠܗܢܘܢ
3
ܕܥܒܕܝܢ ܙܕܩ̈ܬܐ ܠܒܝܫܐ܁ ܘܠܗܢܘܢ ܕܨܒܘ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܘ
4
ܚܝܠܐ ܠܡܩܪܒܘ܁ ܘܠܟܠܚܕ ܠܦܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ
5
ܒܬܪܥܝܬܗ܁ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܬܥܗܕܢܢ ܘܬܠܐ ܩܠܗ
6
ܦܪܘܥ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܠܗܢܘܢ ܕܐܬܕܟܪܢܢ ܩܕܡܝܟ
7
ܘܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܐܬܕܟܪܢܢ܁ ܚܠܦ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܫܡ̈ܝܢܝܬܐ
8
ܚܠܦ ܡܬܚ̈ܒܠܢܝܬܐ ܠܐ ܡܬܚ̈ܒܠܢܝܬܐ܁ ܚܠܦ ܙܒ̈ܢܝܬܐ
9
ܕܠܥܠܡ܁ ܘܐܘܪܬ ܐܢܘܢ ܚܝ̈ܐ ܗܢܘܢ ܡܬܘܡ̈ܝܐ܁ ܘܠܐܪ̈ܡܠܬܐ
10
ܣܝܥ ܒܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܟ܁ ܘܠܝܬܡ̈ܐ ܗܘܝ ܐܒܐ܁ ܘܠܫܒ̈ܝܐ
11
ܦܪܘܩ܁ ܘܠܟܪ̈ܝܗܐ ܘܠܡܪ̈ܥܐ ܐܣܐ܁ ܛܘܦ ܥܡ ܗܢܘܢ
12
ܕܛܝܦܝܢ܁ ܪܕܝ ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܪ̈ܕܝܢ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ܁ ܘܠܗܢܘܢ
13
ܕܒܛܘܪ̈ܐ ܘܒܡܥܪ̈ܐ ܘܒܢ̈ܩܥܐ ܘܒܦܥܪ̈ܐ ܕܐܪܥܐ
14
ܡܚܡܣܢܝܢ ܡܛܠ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ܁ ܚܝܠ ܘܥܕܪ
15
ܒܝܡܝܢܟ܁ ܠܗܢܘܢ ܕܒܐܟܣܘܪ̈ܝܐܣ ܘܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ
16
ܫܘܙܒ܁ ܘܠܛܥ̈ܝܐ ܘܡܒܕܪܐ ܟܢܫ܁ ܘܠܟܠ ܚܝܕ ܠܥܢܐ
17
ܕܝܠܟ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܬܗܘܐ ܥܢܐ ܚܕܐ ܘܚܕ ܪܥܝܐ܁ ܘܢܣܩ
18
ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܁ ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ
19
ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܘܛܒܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܐܬܕܟܪ
20
ܡܪܝܐ ܠܡ̈ܠܟܐ ܕܝܠܢ ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘܒܚܐ ܘܟܠܠ ܐܢܘܢ
21
ܒܣܟܪܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ܁ ܘܒܣܢܘܪܬܐ ܕܦܘܪܩܢܐ܁ ܘܢܛܪ
22
ܐܢܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܚܠܝܡܬܐ܁ ܘܟܕܘܢ ܐܢܘܢ ܬܚܝܬ ܢܝܪܐ
23
ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܟ܁ ܘܫܥܒܕ ܠܗܘܢ ܠܥܡ̈ܡܐ ܒܪܒܪ̈ܝܐ
24
ܘܕܠܐ ܡܬܪܥܝܢ ܛܒܬܐ ܥܠ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܬܠܐ ܩܠܗ

Page 74b

1
ܘܠܢ ܡܪܝܐ ܥܘܡܪܐ ܫܠܝܐ ܘܢܝܚܐ ܫܟܢ܁ ܘܟܢܝܟܘܬܐ
2
ܡܫܡܠܝܬܐ܁ ܐܢܬ ܗܘ̇ ܓܝܪ ܡܥܕܪܢܐ ܘܡܫܟܢܢܐ ܕܙܟܘܬܐ
3
ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܫܡܟ ܪܒܐ ܡܬܓܘܣܝܢ܁ ܘܠܟ
4
ܫܩܠܘ ܙܝܢܐ ܘܣܟܪܐ ܒܩܪܒܐ܁ ܗܘܝ ܡܪܝܐ ܡܣܝܥܢܐ
5
ܠܗܢܘܢ ܕܡܛܠ ܥܡܟ ܦܪܝܩܐ ܡܬܟܬܫܝܢ ܘܗܒ
6
ܠܗܘܢ ܙܟܘܬܐ܁ ܘܐܬܟܬܫ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܣܢܝܢ ܠܗܘܢ܁
7
ܘܠܢ ܡܪܝܐ ܚܪܪ ܡܢ ܟܠ ܩܝܢ̈ܕܘܢܘ ܘܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܐܢܢܩܐܣ܁
8
ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܡܣܩܝܢܢ ܘܠܝܚܝܕܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܁
9
ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܘܛܒܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ
10
ܟܕ ܓܗܝܢ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܕܡܘܬܐ ܐܝܬ ܠܟ܁
11
ܐܫܘܐ ܠܡܬܕܟܪܘ ܘܠܗܢܘܢ ܕܡܢ ܥܠܡ ܫܦܪܘ ܠܟ܁
12
ܐܒܗ̈ܬܐ ܘܪܝܫܝ ܐܒܗ̈ܬܐ܁ ܢܒ̈ܝܐ܁ ܫ̈ܠܝܚܐ܁ ܠܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ
13
ܘܠܐܣܛܦܢܘܣ ܪܝܫܐ ܕܣ̈ܗܕܐ܁ ܘܠܩܕܝܫܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ
14
ܘܠܟܠܗܘܢ ܩܕ̈ܝܫܐ܁ ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܐܦܢ ܠܕܘܟ̈ܝܬܐ ܫܒܝܚܬܐ
15
ܘܠܐ ܗܘ̈ܠܢܝܬܐ ܘܕܠܥܠ ܡܢ ܦܚܡ̈ܐ܃ ܢܣܒܬ ܠܓܘ̈ܕܐ
16
ܕܩܕܝ̈ܫܝܟ ܐܘ ܡܪܝܐ܁ ܚ̈ܠܝܛܐ ܥܡܗܘܢ ܒܥܕܬܐ ܕܒܘܟܪ̈ܐ
17
ܥܒܕ ܠܢ ܐܘ ܛܒܐ܁ ܘܟܕ ܒܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܕܝܠܟ ܡܫܒܚܬ
18
ܒܟܠ ܘܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܟ ܡܕܡܝܢ܁ ܬܟܫ̈ܦܬܐ ܕܠܐ ܫܠܝܐ
19
ܘܒܥܘܬܐ ܕܚܠܦܝܢ ܡܩܪܒܝܢ ܠܟ ܘܡܛܠܗܕܐ ܡܬܥܗܕܝܢܢ
20
ܠܗܘܢ܁ ܟܕ ܠܠܐ ܦܐܪܪܝܣܝܐ ܕܝܠܢ ܒܥܘܗܕܢܐ ܘܒܐܝܙܓܕܘܬܐ
21
ܕܝܠܗܘܢ ܡܚ̈ܦܝܢܢ܁ ܘܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܕܢܬܩܪܒ ܠܟ ܡܡܪܚܝܢܢ
22
ܘܕܢܫܡܠܐ ܡܬܟܗܢܢܘܬܐ ܗܕܐ ܙܝܥܬܐ ܘܕܚܝܠܬܐ܁ ܡܚܣܝܢܐ
23
ܗܘܝ ܗܟܝܠ ܠܠܐ ܢܡܘܣ̈ܝܘܬܐ ܕܝܠܢ܁ ܡܛܠ ܬܟܫܦ̈ܬܐ
24
ܕܝܠܗܘܢ ܩܕܝܫܬܐ܁ ܘܡܛܠ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܗܘ̇ ܕܐܬܩܪ̈ܝ
25
ܥܠܝܢ܁ ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝܟ ܘܡܬܬܢܝܚ ܒܩܕ̈ܝܫܐ

Page 74a

1
ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܡܣܩܝܢܢ܁ ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ
2
ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܒܟܠ ܘܛܒܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ
3
ܟܕ ܓܗܝܢ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠܗܢܘܢ ܕܚܙܩܘ ܘܡܦܩܢܐ
4
ܗܢܐ ܥܒܕܘ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܐܘܪ̈ܬܘܕܟܣܘ܁ ܗܢܘܢ ܕܡܢ
5
ܦܛܪܘܣ ܘܝܥܩܘܒ ܫ̈ܠܝܚܐ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ܁
6
ܡܠܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܐܘܕܝܘ܁ ܝܕܝܥܐܝܬ
7
ܠܐܝܓܢܐܛܝܘܣ܁ ܕܝܘܢܘܣܘܣ܁ ܐܝܘܠܝܘܣ܁ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ܁
8
ܒܐܣܝܠܠܝܘܣ܁ ܓܪܝܓܘܪ̈ܝܘ܁ ܘܫܪܟܐ ܕܚ̈ܣܝܐ ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘܒܚܐ
9
ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠܗܢܘܢ ܕܥܕܡܐ ܠܕܡܐ ܚܠܦ
10
ܡܠܬܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ ܩܡܘ܁ ܘܠܡܪܥܝܬܐ ܕܝܠܟ
11
ܟܗܢܝܬܐ ܒܟܐܢܘܬܐ ܘܒܩܕܝܫܘܬܐ ܪܥܘ ܒܕܘܟ̈ܝܬܐ ܫܦܝܪܘܬ
12
ܪܥܝܐ܁ ܘܥܠ ܡܝ̈ܐ ܢܝ̈ܚܐ ܐܘܟܝܬ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܐܠܗܝ̈ܐ
13
ܘܒܨ̈ܠܘܬܐ ܘܒܬܟ̈ܫܦܬܐ ܕܝܠܗܘܢ܁ ܠܗܕܡ̈ܐ ܪ̈ܚܝܩܐ ܕܥܕܬܐ
14
ܟܢܫ ܠܚܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ܁ ܫܘ̈ܝܝ ܒܪܬ
15
ܩܠܐ ܘܫܘ̈ܝܝ ܒܫܘܒܚܐ܁ ܐܫܘܐ ܠܟܠܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܘܡܬܪ̈ܥܝܢܐ܁
16
ܕܢܗܘܐ ܛܢܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܕܡܘܕܝܢܘܬܗܘܢ܁ ܡܛܠ
17
ܕܒܣܝܡܐ ܘܣܓܝ ܪ̈ܚܡܐ ܐܝܬܝܟ ܠܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܩܪܝܢ
18
ܠܟ܁ ܘܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ
19
ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܘܛܒܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ
20
ܟܕ ܓܗܝܢ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠܐܒܗܝܢ ܘܐܚܝ̈ܢ ܕܥܢܕܘ ܒܗܝܡܢܘܬܐ
21
ܕܫܪܪܐ܁ ܩܫ̈ܝܫܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܐܦܘܕ̈ܝܐܩܢܘ܁ ܩܪ̈ܘܝܐ ܕܝܪ̈ܝܐ ܒܬܘ̈ܠܝ
22
ܒܟܠܫܥ܁ ܥܠܡ̈ܝܐ܁ ܗܢܘܢ ܕܡܢܝܢܗܘܢ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ
23
ܝܕܥ ܐܢܬ ܝܕܝܥܐܝܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܡܗܝܢ ܗܫܐ ܘܬܠܐ ܩܠܗ
24
ܥܒܘܕܐ ܕܦܓܪ̈ܐ ܘܕܢܦܫ̈ܬܐ ܡܪܝܐ ܐܬܕܟܪ ܥܠ ܡܕܒܚܝܟ
25
ܫܡܝܢܐ܃ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܒܪܘ ܡܢ ܥܠܡܐ ܕܥܩ̈ܬܐ
26
ܘܐܢܝܚ ܐܢܘܢ ܒܓܢܘܢܐ ܕܝܠܟ ܗܘ̇ ܡܠܐ ܓܐܘ̈ܬܐ܁ ܐܥܒܪ ܐܢܘܢ

Page 75b

1
ܡܥܒܪ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܩܢܛܐ܁ ܐܫܪܐ ܐܢܘܢ ܒܡ̈ܛܐܠܠܐ ܢܗܝܪ̈ܬܐ
2
ܦܨܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܚܫܘܟܐ ܘܥܡܛܢܐ܁ ܘܫܘܙܒ ܐܢܘܢ ܡܢ
3
ܥܩܬܐ ܘܟܪܝܘܬܐ܁ ܘܢܬܚܙܐ ܠܗܘܢ ܦܪܨܘܦܟ ܡܫܝܢܐ ܘܠܐ
4
ܬܥܘܠ ܥܡܗܘܢ ܠܕܝܢܐ ܘܠܚܬܝܬܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ܁
5
ܘܐܢ ܒܡܠܬܐ ܐܘ ܒܥܒܕܐ ܚܛܘ ܐܝܟ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܒܝܫ̈ܝ ܒܣܪܐ܁
6
ܫܒܘܩ ܘܥܛܝ ܣܟ̈ܠܘܬܗܘܢ܁ ܘܥܠܝܢ ܕܒܝ̈ܚܐ ܫܪܝܟܝܢܢ
7
ܟܕ ܡܬܦܢܐ ܐܢܬ ܪܚܡ܁ ܡܛܠ ܕܟܠܝܘܡ ܗܐ ܡܪܓܙܝܢܢ
8
ܠܟ ܒܕܘܒܪ̈ܝܢ ܣ̈ܢܝܐ ܘܢܕܝ̈ܕܐ܁ ܡܛܠ ܕܚܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܠܚܘܕ
9
ܕܠܐ ܚܛܗ܁ ܘܕܡܚܪܪ ܡܢ ܣܟ̈ܠܘܬܐ܃ ܡܪܝܐ ܕܝܠܢ ܘܦܪܘܩܢ
10
ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܁ ܗܘ̇ ܕܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܐܦ ܚܢܢ ܟܠܢ ܣܒܪܢܢ
11
ܕܢܐܪܬ ܪ̈ܚܡܐ ܘܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ ܡܛܠ ܗܘ̇ ܕܐܦ
12
ܠܢ ܘܠܗܘܢ ܥܡܐ ܐܢܝܚ ܐܪܦܐ ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܐܢܝܚ
13
ܐܪܦܐ ܫܒܘܩ ܐܠܗܐ ܫܘܪ̈ܥܬܗܘܢ ܕܒܨܒܝܢܐ ܘܕܠܐ ܒܨܒܝܢܐ
14
ܕܒܝܕܥܬܐ ܘܕܠܐ ܒܝܕܥܬܐ܁ ܕܒܥܒܕܐ܁ ܕܒܡܠܬܐ܁
15
ܕܒܡܚܫܒܬܐ܁ ܟܣ̈ܝܬܐ ܓ̈ܠܝܬܐ܁ ܝܕܝ̈ܥܬܐ܁ ܛܥܝ̈ܬܐ
16
ܗܠܝܢ ܕܝܕܥ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܐܠܗܐ ܩܕܝܫ
17
ܒܟܠ܁ ܘܠܗܢܘܢ ܕܥܘܗܕܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܫܡܠܝܢܢ
18
ܝܘܡܢܐ ܐܬܕܟܪ ܘܠܟܠܗܘܢ ܡܢ ܩܪ̈ܡܝܐ ܩܒܠ ܐܝܙܓ̈ܕܐ
19
ܘܡܦܝܣܢܐ ܚܠܦ ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܟܠܢ܁ ܠܢ ܕܝܢ ܐܫܘܐ ܠܡܢܬܐ
20
ܘܝܪܬܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ܁ ܘܠܟܠܢ ܐܬܕܟܪ ܒܒܣܝܡܘܬܐ ܕܝܠܟ
21
ܠܟܠ ܣܥܘܪ ܒܣܓܝܘܬ ܪ̈ܚܡܐ ܕܝܠܟ܁ ܘܐܬܓܠܝ ܥܠܝܢ
22
ܒܚܢܢܐ ܕܝܠܟ܁ ܠܟܠܢ ܥܒܕ ܕܫܦܝܪ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܕܛܒܘܬܐ
23
ܕܝܠܟ܁ ܒܛܠ ܣܕ̈ܩܐ ܕܥ̈ܕܬܐ ܕܥܟ ܫܒܗܪܢܘܬܐ ܕܥ̈ܡܡܐ
24
ܫܪܝ ܩܘ̈ܡܐ ܕܐܪ̈ܐܣܝܣ܁ ܠܟܠܢ ܩܒܠ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܟ
25
ܘܒܢ̈ܝܐ ܕܢܘܗܪܐ ܚܘܐ ܠܢ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܢ ܒܫܘܝܘܬ ܢܦܫܐ܁ ܐܝܟ
26
ܕܡܢ ܚܕ ܦܘܡܐ ܘܚܕ ܠܒܐ ܢܫܒܚ ܠܫܡܟ ܪܒ ܒܦܐܝܘܬܐ

Page 75a

1
ܥܡ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܥܡܐ ܐܝܟܢܐ
2
ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܥܡܐ ܘܠܪܘܚܐ ܟܗܢܐ ܢܗܘܘܢ
3
ܪܚܡܐ ܥܡܐ ܘܥܡ ܪܘܚܐ ܟܗܢܐ ܩܨܐ ܘܪܫܡ ܡܫܡܫܢܐ
4
ܡܟܪܙ ܩܐܬܘܠܩܝ ܟܗܢܐ ܨܠܘܬܐ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
5
ܡܒܪܟܐ ܐܝܬܝܟ ܡܪܝܐ܁ ܗܘ̇ ܕܡܠܐ ܐܢܬ ܠܫܡܝܐ ܘܠܐܪܥܐ
6
ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܕܝܠܟ܁ ܗܘ̇ ܕܐܫܘܝܬ ܠܢ ܘܗܫܐ ܠܡܕܟܪܘ
7
ܠܕܝܐܬܐܩܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܝܠܟ܆ ܘܠܡܫܡܠܝܘ ܠܕܒܚܬܐ ܗܕܐ
8
ܕܚܝܠܬܐ ܘܕܠܐ ܕܡܐ܁ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܡܩܕܫܢܐ
9
ܕܪ̈ܐܙܐ ܗܠܝܢ܁ ܕܟܐ ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܛܘܠܫܐ ܕܒܣܪܐ ܘܕܪܘܚܐ
10
ܘܐܠܦ ܠܢ ܠܡܫ̈ܡܠܝܘ ܩܕܝܫܘܬܐ ܒܕܚܠܬܐ ܕܝܠܟ ܐܝܟܢܐ
11
ܕܟܕ ܒܣܗܕܘܬܐ ܕܟܝܬܐ ܕܬܐܪܬܐ ܕܝܠܢ܃ ܡܩܒܠܝܢܢ ܠܡܢܬܐ
12
ܕܩܘܕ̈ܫܐ ܕܝܠܟ ܢܬܚܝܕ ܠܦܓܪܐ ܘܠܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ
13
ܕܝܠܟ܁ ܘܢܬܚܙܐ ܕܥܡܪ ܒܝܢ ܐܝܟ ܫܘܘܕܝܗ܁ ܘܢܗܘܘܢ
14
ܠܒܘ̈ܬܐ ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܠܪܘܚܐ ܗܘ ܛܒܐ܁ ܐܝܢ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ܁
15
ܠܐ ܬܥܒܕ ܠܚܕ ܡܢܢ ܡܚܝܒܐ ܠܦܓܪܐ ܘܠܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ
16
ܒܪܐ ܕܝܠܟ܁ ܘܐܦܠܐ ܟܪܝܗܐ ܒܢܦܫܐ ܘܒܦܓܪܐ܃ ܡܛܠ ܗܝ
17
ܕܟܕ ܠܐ ܫܘܝܢܢ ܡܫܬܘܬܦܝܢܢ ܒܪ̈ܐܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܠܐ ܗܒ ܠܢ
18
ܕܥܕܡܐ ܠܢܫܡܬܢ ܐܚܪܝܬܐ ܢܫܦܪ ܠܟ܃ ܘܢܫܬܘܐ ܠܢܣܝܒܘܬ
19
ܪ̈ܐܙܐ ܡܚ̈ܝܢܐ ܕܡܪܝܐ ܘܦܪܘܩܐ ܕܝܠܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
20
ܘܢܗܘܐ ܫܘ̈ܝܝ ܠܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܘܕܡܐ ܡܚܣܝܢܐ܃ ܘܕܫܘܝܢܢ
21
ܠܡܩܒܠܘ ܐܢܘܢ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܚܝܠܝܢܢ܆
22
ܘܡܬܕܟܝܢܢ ܘܡܫܬܡܠܝܢܢ܁ ܕܫܘܝܢܢ ܢܗܘܐ ܕܢܨܠܐ ܠܟ
23
ܨܠܘܬܐ ܗܝ ܕܐܠܦ ܠܢ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܃ ܒܠܒܐ ܕܟܝܐ
24
ܢܙܥܩ ܘܢܐܡܪ܃ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܥܡܐ ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ
25
ܟܗܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܐ ܕܝܠܢ܁ ܠܐ ܬܥܠ ܠܢ
26
ܕܣܩܘܒܠܝܐ

Page 76b

1
ܘܒܥܠܕܒܒܐ ܕܢܦ̈ܫܬܢ܁ ܠܐ ܬܫܒܘܩ ܠܢ ܕܢܬܡܣܪ ܒܐܝܕ̈ܝܐ
2
ܕܐܠܘܨܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܘܕܨܒܝܢ ܕܚܝܬ ܢܒܠܥܘܢ ܠܢ܁ ܐܠܐ ܦܨܐ
3
ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܢܣܝܘܢܐ ܟܣ̈ܝܐ ܘܓ̈ܠܝܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ
4
ܕܚܝ̈ܝܢ܁ ܘܦܪܘܩ ܠܢ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠ
5
ܠܐ ܢܡܘܣ̈ܝܘܬܢ ܦܓܥܢ ܒܢ܁ ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
6
ܥܡ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܘܕܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܘܛܒܐ
7
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܥܡܐ ܘܠܪܘܚܐ ܡܫܡܫܢܐ
8
ܠܡܪܝܐ ܪ̈ܝܫܝܢ ܥܡܐ ܩܕܡܝܟ ܟܗܢܐ ܐܒܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܘܐܠܗܐ
9
ܕܟܠܗ ܒܘܝܐܝܐ܁ ܗܘ̇ ܕܝܗܒܬ ܠܢ ܕܒܕܚܠܬܐ ܠܦܘܩ̈ܕܢܐ
10
ܕܝܠܟ ܢܛܪ܁ ܘܐܫܘܝܬ ܠܢ ܐܦ ܗܫܐ ܕܠܘܬܟ ܢܚܘܪ ܘܩܕܡ
11
ܪܒܘܬܟ ܢܩܪܒ ܬܟܫ̈ܦܬܐ ܕܝܠܢ܁ ܟܕ ܡܬܦܢܐ ܐܢܬ ܥܠܝܢ
12
ܫܕܪ ܠܢ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܫܦܝ̈ܥܬܐ ܕܡܢܟ܁ ܘܐܚܕܪ ܠܢ ܫܘܪܐ
13
ܕܪ̈ܚܡܐ ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܘܒܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܁
14
ܘܗܒ ܠܢ ܕܕܠܐ ܚܘܝܒܐ ܢܫܬܘܬܦ ܒܪ̈ܐܙܐ ܕܝܠܗ ܡܐܚ̈ܝܢܐ
15
ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܡ̈ܥܒܕܝ ܚܝ̈ܐ܁ ܒܛܝܒܘܬܐ ܘܒܪ̈ܚܡܐ ܕܝܚܝܕܐ
16
ܒܪܐ ܕܝܠܟ܁ ܕܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܣܓܕܬܐ
17
ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܘܛܒܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ
18
ܫܠܡܐ ܥܡܐ ܘܠܪܘܚܐ ܟܗܢܐ ܬܗܘܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܬܠܝܬܝܗܘܢ
19
ܥܡܐ ܘܥܡ ܪܘܚܐ ܡܫܡܫܢܐ ܒܕܚܠܬܐ ܢܚܘܪ ܟܗܢܐ ܩܘܕ̈ܫܐ
20
ܠܩܕ̈ܝܫܐ ܥܡܐ ܚܕ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܟܗܢܐ ܚܕ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܥܡܢ܁
21
ܡܫܡܫܢܐ ܢܩܘܡ ܫܦܝܪ ܟܠܢ ܥܡܐ ܡܘܕܝܢܢ ܠܟ ܟܗܢܐ
22
ܡܪܡܪܡܝܢܢ ܠܟ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܪܚܡܢܫܐ܁
23
ܘܡܫܒܚܝܢܢ ܠܟ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܘܣܓܕܝܢܢ ܠܟ ܣܓܝ
24
ܪ̈ܚܡܐ ܘܛܝܒܘܬܐ܁ ܡܛܠ ܕܪܚܡܬ ܘܚܣܬ ܘܥܛܝܬ
25
ܚܛܗܝܢ܁ ܘܐܫܘܝܬ ܠܢ ܠܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪ̈ܐܙܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡ̈ܥܒܕܝ
26
ܚܝ̈ܐ܃ ܒܗܠܝܢ ܕܪܓܝܢ ܐܦ ܡܠܐܟܐ ܕܢܕܝܩܘܢ ܢܗܘܐ ܠܢ

Page 76a

1
ܒܘܣܡܐ ܕܝܠܗܘܢ ܠܚܘܣܝܐ܁ ܘܫܘܬܦܘܬܐ ܕܒܗܘܢ
2
ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܣܟ̈ܠܘܬܐ܃ ܕܩܕ̈ܡܝ ܐܣܬܥܪ̈ܝ ܘܠܐܣܝܘܬܐ
3
ܕܚ̈ܛܗܐ܁ ܘܫܪܝܐ ܕܗܠܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܩܝܡܝܢ܁ ܠܫܘܘܙܒܐ
4
ܘܢܘܛܪܐ ܕܗܠܝܢ ܕܥܬ̈ܝܕܢ܁ ܘܠܚܕܘܬܐ ܘܕܘܨܐ ܕܥܡ ܩܕܝ̈ܫܐ
5
ܕܡܢ ܥܠܡ ܫܦܪܘ ܠܟ ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ
6
ܘܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܡܫܡܫܢܐ ܡܢ ܟܗܢܐ ܠܟ ܐܠܗܐ
7
ܪܝܫܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܡܪܐ ܕܡ̈ܝܬܐ܁ ܡܩܪܒܝܢܢ ܬܟܫ̈ܦܬܢ܆ ܘܩܕܡܝܟ
8
ܐܪܟܢܢ ܪ̈ܝܫܝܢ܃ ܚܢܢ ܥܒ̈ܕܝܟ ܘܥܢܟ ܡܠܝܠܬܐ܁ ܟܕ ܡܣܟܝܢܢ
9
ܕܢܣܬܥܪ ܡܢ ܛܒܘܬܐ ܕܝܠܟ܁ ܣܓܝܐܬ ܥܘܕܪ̈ܢܐ ܘܨܒܝ
10
ܗܟܝܠ ܡܪܝܐ܁ ܘܫܕܪ ܥܠܝܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܡܢܟ܁ ܪܚ̈ܡܝܟ
11
ܥܬܝܪ̈ܐ܁ ܘܐܫܝܓ ܘܕܟܐ ܠܢ܁ ܡܢ ܟܠ ܛܘܠܫܐ ܘܨܐܬܐ
12
ܕܚܛܝܬܐ܃ ܘܕܒܣܪܐ ܘܕܪܘܚܐ܁ ܡܠܝ ܠܢ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܒܣܝܡܘܬܟ܃
13
ܟܕ ܡܫܪܪܐ ܐܢܬ ܠܢ ܒܣܒܪܐ ܫܪܝܪܐ ܕܡܘ̈ܠܟܢܝܟ܁ ܘܒܦܘܠܚܢܐ
14
ܘܒܢܛܘܪܘܬܐ ܕܢܡ̈ܘܣܝܟ ܡ̈ܐܚܝܢܐ܁ ܚܘܐ ܠܢ ܕܚܝ̈ܠܐ
15
ܘܠܐ ܡܬܟܒ̈ܫܢܐ܆ ܠܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܕܠܩܘܒܠܐ܃ ܘܠܢܣܝ̈ܘܢܐ
16
ܡܣܓ̈ܦܢܐ܁ ܘܠܟܠ ܫܘܪ̈ܥܬܐ ܕܚܛܝܬܐ܃ ܡܢ ܠܘܬܢ ܐܪܚܩ܁
17
ܐܝܟܢܐ ܕܢܘܕܐ ܘܢܣܓܘܕ ܘܢܫܒܚ ܠܟ ܡܪܝ ܘܠܐܒܘܟ
18
ܘܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ