Anaphora of Basilios

Transcription of Manuscripts

Anaphora des Basilios - St. Mark's Syrian Orthodox Convent Jerusalem Ms. 96 - Version 2

Transcription by: Thomas Klampfl

Graz, 18. 07. 2017

Page 63v col 1

10
ܐܢܐܦܘܪܐ ܕ܏ܩܕ܏ ܡܪܝ ܒܐܣܝܠܝܘܣ
11
ܪܝܫ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܕܩܐܣܪܝܐ
12
ܐܠܗܐ ܗܘ̇ ܕܠܥܠܡ ܐܝܬܝܟ܃ ܗܘ̇
13
ܕܒܪܝܬ ܒܪܝܫܝܬ܁ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ
14
ܠܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ܂ ܘܠܡܘܬܐ
15
ܗܘ̇ ܕܥܠ ܠܥܠܡܐ ܒܚܣܡܗ
16
ܕܐܟܠܘܪܨܐ܃ ܒܝܕ ܡܐܬܝܬܐ
17
ܡܥܒܕܬ ܚܝܐ܂ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ
18
ܕܝܠܟ܃ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܢ
19
ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܣܬܪܬ ܘܒܛܠܬ܆
20
ܘܫܝܢܐ ܘܫܠܡܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐ

Page 63v col 2

1
ܐܠܝܬ ܠܐܪܥܐ܂ ܗܘ̇ ܕܐܦ
2
ܦܠ̈ܚܘܬܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܫܒ̈ܚܝܢ܆
3
ܟܕ ܏ܫܘ܏ ܠܐܠܗܐ ܒܡܪ̈ܘܡܐ
4
ܐܡܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ܂ ܘܥܠ ܐܪܥܐ
5
ܫܠܡܐ܂ ܘܒܒܢ̈ܝܢܫܐ ܫܦܝܪܘܬ
6
ܨܒܝܢܐ܂ ܡܠܝ ܐܘ ܐܠܗܢ܂
7
ܒܣܝܡܐ ܠܠܒ̈ܘܬܢ ܫܦܝܪܘܬ
8
ܨܒܝܢܐ ܕܝܠܟ ܡܫܝܢܐ܃ ܟܕ
9
ܡܕܟܐ ܐܢܬ ܠܢ܂ ܡܢ ܟܠ
10
ܛܘܠܫܐ ܘܢܟܠܐ܃ ܘܡܢ ܟܠܗ
11
ܒܝܫܘܬܐ ܘܨܢܝܥܘܬܐ܃ ܘܡܢ ܟܠ
12
ܢܛܝܪܘܬ ܐܟܬܐ ܡܙܡܢܬ
13
ܡܘܬܐ ܦܨܐ ܠܢ܂ ܘܐܫܘܐ ܠܢ
14
ܕܢܫܐܠ ܫܠܡܐ ܕܚ̈ܕܕܐ܃
15
ܒܢܘܫܩܬܐ ܏ܩܕ܏ ܘܐܠܗܝܬܐ܁
16
ܠܘܬ ܗܝ̇ ܕܕܠܐ ܚܘܝܒܐ܃
17
ܢܫܬܘܬܦ ܒܫ̈ܘܟܢܐ ܕܥܠܟ
18
ܫܡ̈ܝܢܐ ܘܠܐ ܡ̈ܝܘܬܐ܃
19
ܒܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܡܪܢ
20
ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܥܡܗ ܠܟ
21
ܦܐܐ ܏ܫܘ܏ ܟܗܢܐ ܫܠܡ ܡܫܡ
22
ܢܬܠ ܟܗܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ
23
ܕܝܠܢ܆ ܗܘ̇ ܕܡܢ ܡܫܪܬܚܘܬܐ

Page 64r col 1

1
ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܟ ܦܪܝܣܬ ܥܠ
2
ܟܠ ܝܗܒ ܐܢܬ ܠܢ܆ ܝܬܝܪ ܡܢ
3
ܗܠܝܢ ܕܫܐܠܝܢܢ܆ ܘܥܒܕ ܐܢܬ
4
ܥܡܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܘ̇ ܡܐ
5
ܕܡܬܗܘܢܝܢܢ܂ ܦܫܘܛ ܡܪܝ
6
ܝܡܝܢܟ ܗܝ̇ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ܃
7
ܘܒܪܟ ܠܥܒ̈ܕܐ ܘܠܐܡܗܬܐ ܕܥܠܟ܃
8
ܘܕܟܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟܠ ܛܘܠܫܐ܂
9
ܕܒܣܪܐ ܘܕܪܘܚܐ܂ ܥܒܕ ܐܢܘܢ
10
ܡܫܘ̈ܬܦܐ ܘܫܘ̈ܝܝ ܠܦܓܪܐ܃
11
ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܂ ܐܝܟܢܐ
12
ܕܟܕ ܒܚܣܝܘܬܐ ܘܙܕܥܩܘܬܐ܃
13
ܬܟܫܦܬܐ ܡܩܪܒܝܢܢ ܠܟ܂
14
ܬܫ܏ܒܘ܏ ܚܕܬܐ ܡܫܩܝܢܢ ܠܟ܂
15
ܘܠܒܪܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ܂
16
ܟܗܢܐ ܡܪܝܐ ܗܘ̇ ܕܡܢ
17
ܡ̈ܠܐܟܐ ܡܙܕܝܚ ܐܢܬ܃ ܘܡܢ
18
ܣܪ̈ܦܐ ܡܬܩܕܫ ܐܢܬ܃ ܘܥܠ
19
ܟܪ̈ܘܒܐ ܝܬܒ ܐܢܬ܃ ܘܡܬܒܪܟ
20
ܐܢܬ܆ ܘܒ̈ܒܢܬ ܩ̈ܠܐ ܕܠܐ
21
ܫܠܝܐ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܡܠܘܬ
22
ܐܠܗܘܬܐ܂ ܡܢ ܟܠܗܘܢ
23
ܡܫܬܒܚ ܐܢܬ܂ ܘܨܒܬ ܕܡܢܢ

Page 64r col 2

1
ܐܪ̈ܥܢܝܐ ܠܡܬܟܗܢܘ܂ ܠܘ
2
ܟܕ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܥܠܠ ܬܫܡܫܬܢ܃
3
ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܒܥܝܬ ܕܬܫܬܘܬܦ
4
ܠܢ ܒ܏ܩܕܝܫܘ܏܂ ܩܒܠ ܠܢ ܐܘ
5
ܡܪܝܐ܂ ܕܡܬܩܪܒܝܢܢ ܠܡܕܒܚܟ
6
܏ܟܕ܏܂ ܘܠܐ ܡܛܠ ܛܘܠܫܐ ܕܚܛܝܬܐ
7
ܕܡܟܬܡ ܟܝ ܒܕܘܝܐ܃ ܬܣܠܐ
8
ܠܥܒܕ̈ܝܟ ܕܩܝܡܝܢ ܩܕܡܝܟ܃
9
ܐܢܬ ܓܝܪ ܐܝܟ ܓܒܘܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ܂
10
ܠܓܒܝܠܬܢ܈ ܕܠܐ ܡܙܕܕܩ
11
ܩܕܡܝܟ ܝܠܝܕ ܡܢ ܐܢܬܬܐ܂
12
ܐܠܐ ܐܫܘܐ ܠܢ܂ ܕܒܠܒܐ ܕܟܝܐ܂
13
ܢܩܘܡ ܩܕܡܝܟ ܘܢܫܡܫܟ܃
14
ܘܢܩܪܒ ܠܟ ܕܡܚܬܐ ܗܕܐ܂
15
ܡܠܝܠܬܐ ܘܕܠܐ ܕܡܐ܂ ܠܒܘܛܠܐ
16
ܕܣܟ̈ܠܘܬܢ܂ ܠܚܘܣܝܐ
17
ܕܚܠܦ ܥܡܐ ܕܝܠܟ܂
18
ܘܠܠܐ ܝܕ̈ܝܥܬܐ ܕܝܠܗ܂
19
ܠܢܝܚܬܐ ܘܢܦܐܫܐ ܕܗܢܘܢ
20
ܕܩܕܡܘ ܫܟܒܘ ܥܠ ܣܒܪܐ
21
ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܂ ܕܥܡܗ
22
ܠܟ ܦܐܐ ܏ܫܘ܏ ܘܐܝܘܪܐ ܘܠܪܘܚܐ
23
ܩܕܝܫܐ܂ ܗܫܐ

Page 64v col 1

1
ܡܫܡ ܢܩܘܡ ܟܗܢܐ ܚܘܒܐ ܟܗܢܐ
2
ܠܥܠ ܟܗܢܐ ܢܘܕܐ ܓܗܢܬܐ ܐܢܬ
3
ܕܐܝܬܝܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ܁ ܐܚܝܕ ܟܠ
4
ܣܓܝܕܐ܂ ܫܘܐ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ܂
5
ܘܙܕܩ ܘܦܐܐ ܠܪܒܘܬ ܝܐܝܘܬܐ
6
ܕܩܕܝܫܘܬܟ܃ ܕܠܟ ܢܩܠܣ܃ ܠܟ
7
ܢܗܕܪ܃ ܠܟ ܢܘܕܐ܃ ܘܠܟ ܢܫܒܚ܃
8
ܠܟ ܕܒܫܪܪܐ ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ܃ ܠܟ
9
ܢܩܪܒ ܒܠܒܐ ܫܚܝܩܐ ܘܒܪܘܚܐ
10
ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܦܐܪܐ ܪܘܚܢܐ܃
11
ܕܒܚܬܐ ܕܬܫ܏ܒܘ܏܃ ܬܫܡܫܬܐ
12
ܡܠܝܠܬܐ܃ ܡܛܠܗܝ݁ ܕܐܢܬ ܗܘ
13
ܗܘ݁ ܕܫܟܢܬ ܠܢ ܝܕܥܬܐ
14
ܕܫܪܪܐ ܕܝܠܟ܃ ܘܡܢܘ
15
ܘܦܩ ܠܡܡܠܠܘ܂
16
ܚܝܠܬܢܘܬܐ ܕܝܠܟ ܘܫܡ̈ܝܥܐ
17
ܢܥܒܕ ܟܠܗܘܢ ܫܘܒܚ̈ܝܟ܃
18
ܐܘ ܕܢܫܬܥܐ ܒܟܠܙܒܢ܂
19
ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܝܠܟ ܫܠܝܛܐ
20
ܕܟܠ ܘܡܪܐ ܕܫܡܝܐ
21
ܘܕܐܪܥܐ܂ ܘܕܟܠܗ ܒܪܝܬܐ
22
ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬ܏ܚܙܝܢ܏܂
23
ܐܢܬ ܕܝܬܒ ܐܢܬ ܒܬܪܘܢܘܣ

Page 64v col 2

1
ܕ܏ܫܘ܏܂ ܘܚܐܪ ܐܢܬ ܡܬܗܘܡܐ܃
2
ܕܠܐ ܪܝܫܐ܃ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ܃ ܠܐ
3
ܡܫܬܓܫܢܝܐ܃ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ܃
4
ܐܒܐ ܕܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܃
5
ܐܠܗܐ ܘܪܒܐ ܘܦܪܘܩܐ ܘܣܒܪܐ
6
ܕܝܠܢ܂ ܗܘ݁ ܕܐ܏ܝܬܘ܏ ܨܠܡܐ
7
ܕܛܝ܏ܒܘ܏ ܕܝܠܟ܈ ܛܒܥܐ ܫܘܐ
8
ܒܛܘܦܣܐ܂ ܕܒܗ ܡܚܘܐ
9
ܠܟ ܐܒܐ܃ ܡܠܬܐ܃ ܚܝܐ ܐܠܗܐ
10
ܫܪܝܪܐ܃ ܚܟܡܬܐ ܕܩܕܡ ܒܕܩ ܥ̈ܠܡܐ܃
11
ܚܝ̈ܐ܃ ܩܕܝ܏ܫܘ܏܃ ܚܝܠܐ܃ ܢܘܗܪܐ
12
ܫܪܝܪܐ܃ ܘܗ݁ ܕܗܘ݂ ܒܕܩ ܠܢ܂
13
ܥܠ ܪܘܚܐ ܗܘ݁ ܛܒܐ ܘ܏ܩܕ܏܃
14
ܪܘܚܐ ܕܣܝܡܬ ܒܢ̈ܝܐ܃ ܬܪܝܨܐ܃
15
ܪܝܫܢܝܐ܃ ܪܗܒܘܢܐ ܕܝܪܬܘܬܐ
16
ܕܥܬܝܕܐ܃ ܪܝܫܝܬܐ ܕܛܒ̈ܬܐ
17
ܕܠܥܠܡ܃ ܚܝܠܐ ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ܃
18
ܡܥܝܢܐ ܕܩܕܝ܏ܫܘ܏܃ ܗܘ݁ ܕܟܠܗ
19
ܒܪܝܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܡܬܝܕܥܢܝܬܐ܃
20
ܟܕ ܡܢܟ ܡܬܘܕܫ ܘܡܬܢܗܪܐ܃
21
ܠܟ ܡܫܒܚܐ܂ ܘܠܟ
22
ܡܡܠܠܘܬ ܏ܫܘ܏ ܡܬܘܡܝܬܐ
23
ܡܣܩܐ ܕܡܛܠ ܕܟܠ

Page 65r col1

1
ܥܒ̈ܕܐ ܕܝܠܟ ܐܢܘܢ܂ ܘܬܠܐ ܩܠܗ
2
ܠܟ ܡܪܡܪܡܝܢ ܥ̈ܠܝܐ
3
ܒܕܪ̈ܓܝܗܘܢ܃ ܘܩܥܝܢ ܫܡ̈ܝܢܐ
4
ܬܫܒܚܬܟ ܒܡܕܝܪ̈ܝܗܘܢ܂
5
ܠܟ ܣܓܕܝܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܘܪ̈ܝܫܝ
6
ܡ̈ܠܐܟܐ܃ ܘܠܟ ܡܗܠܠܝܢ
7
ܡ̈ܘܬܒܐ ܘܡܪ̈ܘܬܐ܂ ܩܠܟ
8
ܡܫܒܚܝܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܘܫܠ̈ܝܛܢܐ܂
9
ܘܠܟ ܡܩܠܣܝܢ ܚܝ̈ܠܘܬܐ
10
ܘܦ̈ܠܚܘܬܐ ܫܡ̈ܝܢܝܬܐ
11
ܩܕܡܝܟ ܩܝ̈ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܢ
12
ܚܝ̈ܘܬܐ ܡܝܩܪ̈ܬܐ܂ ܟܕ
13
ܚܕܝ̈ܪܢ ܠܡܘܬܒܐ ܩܕܝܫܐ
14
ܕ܏ܫܘ܏ ܕܝܠܟ܂ ܣܓ̈ܝܐܝ
15
ܦ̈ܨܘܦܐ ܘܣܓܝܐܝ ܥ̈ܝܢܐ
16
ܘܫ̈ܬܝܬܝܝ ܓ̈ܦܐ܂ ܘܪ̈ܦܐ܃
17
ܘܟܪ̈ܘܒܐ܂ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܝܢ܂
18
ܡܢ ܓ̈ܦܝܗܘܢ ܡܚܦܝܢ
19
ܠܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܝܠܗܘܢ܂ ܐܝܟܢܐ
20
ܕܠܐ ܢܚܘܪܘܢ ܒܓܢܝܙܘܬ
21
ܐܠܗܘܬܟ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ܂
22
ܒܬܪܝܢ ܕܝܢ ܠܪ̈ܓܠܐ܂ ܡܛܠ
23
ܕܠܐ ܢܐܩܕܘܢ ܡܢ ܓܘܙܠܬܐ

Page 65r col 2

1
ܕܕܚܝܠܘܬܟ܂ ܗܝ݁ ܕܟܠܗܝܢ
2
ܒܪ̈ܝܬܐ ܡܬܝܕ̈ܥܢܝܬܐ ܘܡܬܪ̈܏ܓܫܢ܏
3
ܟܘ̈ܙܝܢ ܡܢ ܥܘܙܐ ܕܝܩܘܕܘܬ
4
ܒܨܪܐ ܘܙܠܓܐ ܙܥܘܪܐ
5
ܕܙܠܝ̈ܩܝܗ܂ ܘܟܕ ܒܬܪܝܢ
6
ܦܪܚܝܢ܃ ܩܥܐ܂ ܐܚܪܢܐ ܠܘܬ
7
ܐܚܪܢܐ ܒܦܘ̈ܡܐ ܕܠܐ ܢܝܚܝܢ܂
8
ܘܒܒ̈ܢܬ܁ ܘ̈ܠܐ ܕܡܡܠܘܬ
9
ܐܠܗܘܬܐ ܕܠܐ ܫ̈ܠܝܢ܂ ܏ܫܘ܏
10
ܕܙܟܘܬܐ܂ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ
11
ܡܙܡܪܝܢ ܘܩܥܝܢ ܘܐܡܪܝܢ
12
ܥܡܐ ܏ܩܕ܏ ܏ܩܕ܏ ܏ܟܕ܏ ܓܗܢܬܐ ܩܕܝܫܐ
13
ܓܝܪ ܐܝܬܝܟ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ܂ ܘܠܐ
14
ܐܝܬ ܡܫܘܚܬܐ ܠܪܒܘܬ
15
ܦܐܝܘܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܟܝܠܟ܂
16
ܐܘ ܚܣܝܐ ܒܟܠܗܘܢܥܒ̈ܕܝܟ܂
17
ܡܛܠ ܕܒܙܕ܏ܝܩܘ܏ ܘܒܕܝܢܐ
18
ܫܪܝܪܐ܂ ܟܠܗܝܢ ܐܝܬܝܬ ܥܠܝܢ܃
19
ܓܒܠܬ ܓܝܪ ܠܐܢܫ̈ܐ܂ ܟܕ ܡܢ
20
ܥܦܪܐ ܢܘܒܬ܈ ܘܒܨܠܡܟ
21
ܝܩܪܬܝܗܝ܂ ܣܡܬܝܗܝ
22
ܒܦܪܕܝܣܐ ܕܒܘܣ̈ܡܐ
23
ܟܕ ܒܢܛܘܪܘܬܐ ܕܦ̈ܘܩܕܢܐ

Page 65v col 1

1
ܕܝܠܟ ܡܠܟܬ ܠܗ܂ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ
2
ܕܚ̈ܝܐ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܠܐ ܫܡܥܟ ܠܟ
3
ܐܠܗܐ܂ ܫܕܝܬܝܗܝ ܡܢ
4
ܦܪܕܝܣܐ ܠܐܪܥܐ ܗܕܐ ܕܡܢܗ
5
ܐܬܢܣܒ܂ ܟܕ ܡܕܒܪ ܐܢܬ ܠܗ
6
ܦܘܪܩܢܐ܃ ܝܠܕܐ ܕܡܢܕܪܝܫ܃
7
ܕܒܗ ܒܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟ܂ ܗܘ݁
8
ܕܐܝ܏ܬܘ܏ ܨܡܚܐ ܕ܏ܫܘ܏ ܘܝܘܩܢܐ
9
ܕܩܢܘܡܟ܃ ܘܨܒܐ ܝܚܝܕܝܐ
10
ܒܪܟ ܗܘ݁ ܕܐܝ܏ܬܘ܏ ܒܥܘܒܟ܃ ܕܟܕ
11
ܗܘܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ܁ ܘܗܘܐ ܬܚܝܬ
12
ܢܡܘܣܐ܂ ܠܡܝܚܒܘ ܠܚܛܝܬܐ
13
ܒܒܣܪܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܚܢܢ ܗܢܘܢ
14
ܕܒܐܕܡ ܡܝܬܢܢ܂ ܢܐܚܐ ܒܡܫܝܚܐ܃
15
ܘܟܕ ܡܠܝ ܠܡܕܒܙܢܘܬܐ
16
ܕܝܠܗ ܦܪܣܝܬܐ܂ ܣܠܩ
17
ܠܫܡܝܐ܂ ܘܝܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ
18
ܕܪܒܘܬܐ ܒܡܪ̈ܘܡܐ܂ ܗܘ݁
19
ܕܐܦ ܐܬܐ ܠܡܬܠ ܠܟܠܢܫ
20
ܐܝܟ ܥܒ̈ܕܐ ܕܝܠܗ܂ ܫܒܩ
21
ܠܢ ܕܝܢ ܥܘܗܕܢܐ ܕܚܫܐ
22
ܦܪܘܩܝܐ ܕܝܠܗ܂ ܗܢܘܢ ܗܠܝܢ
23
ܕܩܕܡܢܢ ܣܡܢܢ ܐܝܟ

Page 65v col 2

1
ܦܘܩܕܢܐ ܨܝܠܗ ܘܬܠܐ ܩܠܗ
2
ܟܕ ܓܝܪ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܦܩ
3
ܠܘܬ ܨܠܝܒܐ ܙܒܝܢܝܐ ܘܡܥܒܕ
4
ܚܝ̈ܐ ܕܝܠܗ܃ ܒܠܠܝܐ ܗܘ݁
5
ܕܒܗ ܡܫܬܠܡ ܗܘܐ ܚܠܦ
6
ܚܝ̈ܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܕܥܠܡܐ܃
7
ܟܕ ܢܣܒ ܠܚܡܐ ܥܠ ܐ܏ܝܕ̈ܘ܏
8
ܩܕܝ̈ܫܬܐ܃ ܘܕܠܐ ܡܘܡ ܘܬ܏ܘܒ̈ܬܢ܏܃
9
ܘܠܐ ܡܛܘ̈ܫܬܐ ܀ ܟܕ ܐܘܕܝ ܀
10
ܒܪܟ ܀ ܩܕܫ ܀ ܩܨܐ
11
ܘܝܗܒ ܠܬܠܡ̈ܝܕܐ ܕܝܠܗ
12
ܘܫܠ̈ܝܚܐ ܟܕ ܐܡܪ܂ ܣܒܘ
13
ܐܟܘܠܘ ܡܢܗ܂ ܗܢܐ ܐ܏ܝܬܘ܏
14
ܦܓܪܐ ܕܝܠܝ ܗܘ݁ ܕܚܠܦܝܟܘܢ
15
ܘܚܠܦ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܬܩܨܐ
16
ܘܡܬܦܠܓ ܠܚܘܣܝܐ
17
ܕܚ̈ܘܒܐ܂ ܘܠܫܘܒܩܢܐ
18
ܕܚܛܗ̈ܐ܂ ܀ ܀ ܕܡܝܐܝܬ ܕܝܢ
19
ܘܟܕ ܟܣܐ܂ ܕܡܢ ܝܠܕܐ
20
ܕܓܦܬܐ܂ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܫܡܘ
21
ܢܘܒ ܘܡܙܓ ܒܡ̈ܝܐ ܀
22
ܘܐܘܕܝ ܀ ܘܒܪܟ ܀ ܘܩܕܫ ܀
23
ܘܛܥܡ ܘܦܠܓ ܗܘܐ ܠܬܠ܏ܡ̈ܝܕܘ܏܃

Page 66r col 1

1
ܫܠ̈ܝܚܐ ܟܕ ܐܡܪ܇ ܣܒܘ
2
ܐܫܬܘ ܡܢܗ܂ ܗܢܐ ܕܡܐ
3
ܕܝܠܝ ܗܘ݁ ܕܕܝܬܩܝ
4
ܚܕܬܐ܇ ܗܘ݁ ܕܚܠܦܝܟܘܢ
5
ܘܚܠܦ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܬܐܫܕ܂
6
ܘܡܬܪܣܣ ܒܠܒܐ [...]
7
ܕܢܣ̈ܘܒܘܗܝ܂ ܠܚܘܣܝܐ
8
ܕܚ̈ܘܒܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ ܀
9
܀ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܗܕܐ
10
ܥܒܕܝܬܘܢ܂ ܡܘܬܐ ܕܝܠܝ
11
ܡܣܒܪܝܬܘܢ܂ ܘܥܘܗܕܢܐ
12
ܕܩܒܘܪܬܐ ܕܝܠܝ ܡܫܡܠܝܢ
13
ܐܢܬܘܢ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܐܢܬ ܥܡܐ [...]
14
ܟܗܢܐ ܟܕ ܥܗܕܝܢܢ ܗܟܝܠ ܐܦ
15
ܚܢܢ ܡܪܝܐ܈ ܡܬܝܬܐ ܕܝܠܟ
16
ܕܒܒܣܪ܂ ܘܡܘܬܟ ܘܩܒܘܪܬܟ܂
17
ܘܩܝܡܬܟ ܬܠܝܬܝܬ ܝܘ̈ܡܐ܃
18
ܕܡܢ ܒܝܬ ܡ̈ܝܬܐ܂ ܘܠܡ܏ܣܘ܏
19
ܕܠܫܡܝܐ܂ ܘܠܡܘܬܒܟ
20
ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܠܗܐ
21
ܐܒܐ܃ ܘܠܡܬܝܬܟ ܕܬܪܬܝܢ܂
22
ܕܚܝܠܬܐ ܘܡܫܒܚܬܐ
23
ܕܡܢ ܫܡܝܐ܃ ܒܗܝ

Page 66r col 2

1
ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ܂ ܕܬܕܘܢ
2
ܠܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܒܙ܏ܕܝܩܘ܏
3
ܘܠܥܡ̈ܡܐ ܒܬܪܝܨܘܬܐ
4
ܡܬܟܫܦܝܢܢ ܐܘ ܡܪܝܐ܂
5
ܠܟ ܕܒܠܚܘܕܝܟ ܗܘܝܬ
6
ܚܘܣܝܐ ܠܥܠܡܐ܃ ܘܐܝܬܝܟ
7
ܬܚܠܘܦܐ ܕܫܘܐ ܠܘܩܒܠ
8
ܚ̈ܛܗܐ ܕܝܠܢ܂ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗܘ
9
ܠܚܘܕ ܐܝܬ ܠܟ ܫܘܠܛܢܐ
10
ܠܡܫܒܩ ܚܛܗ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܂
11
ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܕܟܠ ܡܨܐ܂ ܐܝܟܢܐ
12
ܕܒܝܘܡܐ ܗܘ݁ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ܂
13
ܠܡܕܢ ܠܡܬܥܡܪܢܝܬܐ
14
ܒܙܕ܏ܝܩܘ܏܃ ܠܐ ܬܥܘܠ
15
ܠܕܝܢܐ ܥܡ ܥܒ̈ܕܝܟ܂ ܐܦܠܐ
16
ܬܗܡܐ ܡܢ ܝܪܬܘܬܐ ܕܝܠܟ܃
17
ܟܕ ܡܬܢܟܪܝܐ ܡܢ ܛܝ܏ܒܘ܏
18
ܕܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܏ܩܕ܏܂ ܘܠܒܪ
19
ܡܢ ܬܚ̈ܘܡܐ ܗܘܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ
20
ܕܝܠܟ ܫܡܝܢܝܬܐ܂ ܚܘܣ
21
ܥܠܝܢ ܚܢܢܐ ܒܗܝ ܫܥܬܐ
22
ܕܦܣ̈ܝܩܬܐ܂ ܘܠܐ ܬܫܒܘܩ
23
ܕܢܗܘܐ ܝ̈ܪܬܐ ܕܚܫܟܐ ܓܠܝܙ

Page 66v col 1

1
ܡܢ ܢܘܗܪܐ܂ ܠܐ ܡܪܝ ܢܬܢܟܪܐ
2
ܠܚܘܠܛܢܟ܂ ܘܐܦܠܐ ܬܦܘܩ
3
ܥܠܝܢ ܐܦܘܦܐܣܝܣ ܕܙܠܘ
4
ܠܟܘܢ ܠ̈ܝܛܐ ܝܪܬܘ ܢܘܪܐ
5
ܗܝ݁ ܕܠܥܠܡ܂ ܠܐ ܬܟܦܘܪ ܒܢ܂
6
ܘܬܐܡܪ ܠܢ܂ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܟܘܢ܈
7
ܠܐ ܢܫܬܢܩ ܒܓܗܢܐ ܥܡ
8
ܟܦܘܪ̈ܐ ܕܐܪܓܙܘ ܠܛܝܒܘܬܟ܂
9
ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܕܟܪ ܐܢܬ ܠܪ̈ܚܡܐ
10
ܘܠܚܢܢܐ ܕܝܠܟ܃ ܡܛܠ ܗܢܘܢ
11
ܕܐܦ ܐܫܠܡܬ܁ ܐܢܬ ܠܟ
12
ܚܠܦܝܢ܂ ܦܨܐ ܠܢ ܡܪܝ ܡܢ
13
ܚܘܝܒܐ ܗܘ݁ ܡܒܐܒܢܐ܂
14
ܫܘܙܒ ܠܢ ܡܢ ܬܫܢܝܩܐ ܗܘ݁
15
ܕܚܝܠܐ܂ ܚܪܪ ܠܢ ܡܢ ܬܘܠܥܐ
16
ܗܝ݁ ܪܡܝܬ܁ ܡܪܬܐ܂ ܦܪܘܩ
17
ܠܢ ܡܢ ܢܗܪܐ ܗܘ݁ ܕܚܝܠܐ܂
18
ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܡܬܝܕܥ ܥܘܬܪܐ
19
ܠܐ ܡܬܥܩܒܢܐ ܕܡܫܝܢܘܬܐ
20
ܕܝܠܟ܃ ܐܡܬܝ ܕܡܬܪܚܡ
21
ܐܢܬ ܥܠܝܢ܂ ܗܢܘܢ ܕܠܝܬ ܠܢ
22
ܩܘܡܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ܂ ܥܡܟ
23
ܓܝܪ ܘܝܪܬܘܬܐ ܕܝܠܟ ܡܬܟܫܦܐ

Page 66v col 2

1
ܥܡܐ ܪܚܡ ܟܗܢܐ ܐܦܚܢܢ
2
ܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܡܛܠܗܕܐ
3
ܡܪܝܐ܃ ܐܦܚܢܢ ܡܣ̈ܟܢܐ
4
ܘܠܐ ܚܫܚܐ ܥܒ̈ܕܐ ܕܝܠܟ܂ ܟܕ
5
ܐܫܬܘܝܢܢ ܕܢܗܘܐ ܏ܡܫ̈ܡ܏
6
ܕܐܪ̈ܙܐ ܏ܩܕ̈܏܂ ܘܕܚ̈ܫܘܗܝ
7
ܕܡܫܝܚܟ܂ ܠܘ ܡܛܠ ܙܕ܏ܝܩܘ܏
8
ܕܝܠܢ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܥܒܕܢܢ ܛܒܬܐ
9
ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܪܚ̈ܡܝܟ
10
ܘܚܢܢܟ ܗܠܝܢ ܕܐܫܕܬ ܥܬܝܪܐܝܬ
11
ܥܠܝܢ܂ ܡܬܬܟܠܝܢܢ ܘܗܫܐ
12
ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܡܕܒܚܐ
13
ܕܝܠܟ ܏ܩܕ܏܂ ܟܕ ܩܕܡܢܢ
14
ܣܡܢܢ ܛܘܦ̈ܣܐ ܕܦܓܪܐ
15
ܘܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟ܂
16
ܣܓܕܝܢܢ ܘܡܬܟܫܦܝܢܢ ܠܟ
17
ܒܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ ܕܛܒܘܬܐ
18
ܕܝܠܟ܃ ܢܐܬܐ ܪܘܚܟ ܏ܩܕ܏
19
ܥܠܝܢ ܘܥܠ ܫܘ̈ܟܢܐ ܗܠܝܢ܂
20
ܕܩܕܝܡܝܢ ܣܝܡܝܢ ܘܩܕܫ
21
ܐܢܘܢ ܟܗܢܐ ܥܢܝܢܝ ܥܡܐ ܏ܩܘܪ܏
22
܏ܩܘܪ܏ ܏ܩܘܪ܏ ܟܗܢܐ ܘܚܘܐ ܡܢ
23
ܠܠܚܡܐ ܗܢܐ ܀ ܦܓܪܐ

Page 67r col 1

1
ܡܚܣܝܢܐ܂ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ
2
ܐܠܗܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܀ ܦܰܓܪܐ
3
ܫܡܝܢܐ ܀ ܦܓܪܐ ܡܥܒܕ
4
ܚܝ̈ܐ ܀ ܦܓܪܐ ܝܩܪܐ ܠܚܘܣܝܐ
5
ܕܚܘ̈ܒܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܗ̈ܛܗܐ
6
܀ ܀ ܘܠܟܣܐ ܗܢܐ ܀ ܕܡܐ
7
ܝܩܝܪܐ܂ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܢ
8
ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܡܡܠܟ
9
ܥܠ ܟܠ ܀ ܕܡܐ ܦܪܘܩܝܐ
10
܀ ܕܡܐ ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ܁
11
܀ ܕܡܐ ܡܚܣܝܢܐ
12
ܕܐܬܐܫܕ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܐ
13
ܕܚ̈ܝܐ ܕܥܠܡܐ܂ ܠܚܘܣܝܐ
14
ܕܚ̈ܘܒܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ
15
ܘܠ̈ܚܝܐ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܢ ܀ ܀
16
ܠܢ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܚܕ
17
ܠܚܡܐ ܕܚ̈ܝܐ ܘܟܣܐ
18
ܕܦܘܪܩܢܐ ܢܣܒܝܢܢ܈ ܠܡܚܝܕܘ
19
ܠ̈ܚܕܕܐ܂ ܐܫܘܐ ܠܫܘܬܦܘܬܐ
20
ܕܪܘܚܐ ܏ܩܕ܏܂ ܘܠܐ ܚܕ ܡܢܢ
21
ܠܚܘܝܒܐ ܕܝܠܗ ܢܐܟܘܠ
22
ܘܢܫܬܐ܁ ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ
23
ܕܚ̈ܛܗܝܢ܂ ܐܠܐ ܕܢܫܟܚ

Page 67r col 2

1
ܪ̈ܚܡܐ ܒܝܘܡܐ ܕܦܘܪܥܢܐ
2
ܕܝܠܟ ܟܐܢܐ ܘܬܪܝܨܐ܂ ܒܛܝ܏ܒܘ܏
3
ܘܒܪ̈ܚܡܐ܃ ܘܪܚܡܬ܁ ܐܢܫܘܬܐ
4
ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܕܒܐܝܕ̈ܘܗܝ
5
ܓܗܢܬܐ ܏ܩܕ܏ ܕܩܕ̈ܫܐ ܡܪܝܐ
6
ܐܠܗܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ܂ ܡܩܪܒܝܢܢ
7
ܠܟ ܠܕܒܚܬܐ ܗܕܐ ܕܚܝܠܬܐ
8
ܘܕܠܐ ܕܡܐ܂ ܚܠܦ ܥܕ̈ܬܐ
9
ܩܕ̈ܝܫܬܐ܂ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܥܒܪܝܗ
10
ܕܐܪܥܐ܂ ܘܥܕܡܐ ܠܥܒܪ̈ܝܗ
11
ܘܠܗܕܐ ܕܗܪܟܐ ܀ ܐܬܕܟܪ
12
ܡܪܝܐ ܘܠܗܠܐܢ ܕܒܗ ܡܫܡܫܝܢ܂
13
ܠܐܒ̈ܗܬܐ ܬܪ̈ܝܨܝ ܏ܫܘ܏܂ ܦܐܛܪܝܪ̈
14
ܕܝܠܢ ܡܪܝ ܦܠܢ܂ ܘܡܪܝ ܦܠܢ܂
15
ܘܚܣܝܐ ܡܝ܏ܛܪ܏ ܕܝܠܢ ܡܪܝ ܦܠܢ
16
ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐ܏ܦܝܣ̈ܩܘ܏
17
ܐܪܬܘܕ̈ܘܟܣܘ܂ ܚܟܡ ܘܚܝܠ
18
ܠܟܠܚܕ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܒܟܐܢܘܬܐ
19
ܢܪܥܘܢ ܠܡܪܥܝܬܟ ܟܗܢܝܬܐ ܀
20
ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠ܏ܩܫ̈܏ ܰܪܬܘܕ̈ܘܟܣܘ܂
21
ܘܠܡ܏ܫ̈ܡ܏ ܬܪ̈ܝܨܝ ܏ܫܘ܏ ܕܒܟܠ
22
ܐܬܪܕ ܥܢܕܘ ܘܠܕܩܝܡܝܢ܂
23
ܘܗܒ ܠܗܘܢ ܕܕܠܐ ܥܕܠܝ

Page 67v col 1

1
ܢܫܡܫܘܢ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܏ܩܕ܏܂
2
ܘܠܗܢܘܢ ܕܒܒܬ܏ܘܠܘ܏ ܘܥܢ܏ܘܝܘ܏
3
ܐܝܬܝܗܘܢ ܀ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠܥܡܐ
4
ܕܡܣܟܐ ܠܪ̈ܚܡܝܟ܂ ܘܠ̈ܒܬܐ
5
ܕܝܠܗܘܢ ܫܝܢ܂ ܠܐܐܪ̈ܐܣ [...]
6
ܘܠܦܐܪ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܪܥܐ
7
ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ܂ ܘܫܟܢ ܠܢ
8
ܡܛܪ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܝ ܙܒ̈ܢܐ܂ ܘܒܪܟ
9
ܟܠܝܠܐ ܕܫܢܬܐ ܒܒܣܝܡܘܬܟ܂
10
ܘܦܩܘܕ ܠܐܪܥܐ ܕܬܬܠ ܦܐܪ̈ܐ܂
11
ܡܛܠ ܕܥ̈ܝܢܐ ܕܟܠܢܫ ܠܘܬܟ
12
ܬܠ̈ܝܢ ܀ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠܡ܏ܣܟܢܘ܏
13
ܕܝܠܝ܂ ܘܚܣܐ ܠܝ ܠܚܛܝܐ܂
14
ܘܠܐ ܚܫܚܐ ܥܒܕܐ ܕܝܠܟ܂ ܗܘ݁
15
ܕܚܘܝܬ ܒܝ ܬܝ܏ܒܘ܏ ܘܫܦܝܪܘܬ
16
ܡ̈ܥܝܐ ܕܝܠܟ܂ ܘܟܕ ܕܠܐ ܫܘܐ
17
ܐܝܬܝ܂ ܦܪܘܩܝܢܝ ܐܝܟ ܣܘܓܐܐ
18
ܕܪ̈ܚܡܐ ܕܝܠܟ܂ ܐܝܟܢܐ
19
ܕܐܫܒܚܟ ܒܟܠܙܒܢ܂ ܒܟܠܗܘܢ
20
ܚܝ̈ܐ ܕܝܠܝ܂ ܦܨܢܝ ܡܢ
21
ܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܣܢܝܢ ܠܝ܂
22
ܘܢܬܗܦܟܘܢ ܒܥܠܕܒ̈ܒܝ
23
ܠܒܣܬܪܗܘܢ܂ ܦܬܚ ܥ̈ܝܢܐ

Page 67v col 2

1
ܕܬܪܥܝܬܐ ܕܝܠܝ ܠܘܬ ܗܝ݁
2
ܕܢܨܡܚ ܠܝ ܢܘܗܪܐ ܕܝܕܥܬܐ
3
ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܕܝܠܟ ܦܐܝ̈ܝ
4
ܠܐܠܗܐ ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܘܫܘܙܒ
5
ܠܢ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢ ܒܟܠ ܡܢ
6
ܟܦܢܐ܂ ܘܡܢ ܚܒܠܐ܂ ܘܡܢ
7
ܙܘܥܐ܃ ܘܡܢ ܝܩܕܢܐ܈ ܘܡܢ
8
ܛܘܒܥܐ܃ ܘܡܢ ܪܕܘܦܝܐ܃
9
ܘܡܢ ܩܘܡܐ ܕܒܥܠܕܒ̈ܒܐ܃
10
ܡܬܚ̈ܙܝܢܐ ܒܝܬ ܘܠܐ ܡܬܚ̈ܙܝܢܐ܃
11
ܡܬܝܕ̈ܥܢܐ܃ ܘܡܬܪ̈ܓܫܢܐ܂
12
ܘܡܢ ܚܪܒܐ ܒܝܫܬܐ܇ ܘܡܢ ܟܠ
13
ܐܝܕܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܃
14
ܘܡܢ ܐܢ̈ܫܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܢܟܘ̈ܠܬܢܐ܃
15
ܘܡܡ̈ܠܠܝ ܗܦ̈ܟܝܬܐ܃
16
ܦܨܐ ܠܢ܂ ܘܫܝܢܐ ܕܝܠܟ
17
ܗܘ݁ ܕܥܒܪ ܠܟܠ ܗܘܢܐ
18
ܫܟܢ ܠܢ܇ ܘܡܠܝ ܠܠܒ̈ܘܬܢ
19
ܒܣܝܡܘܬܐ ܘܛܒܘܬܐ܂
20
ܘܐܫܘܐ ܠܢ ܕܢܩܘܡ
21
ܩܕܡܝܟ܂ ܘܠܟ ܢܐܚܐ
22
ܘܠܟ ܢܫܦܪ܃ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ
23
ܕܚ̈ܝܝܢ܂ ܒܛ܏ܝܒܘ܏ ܘܒܪ̈ܚܡܐ

Page 68r col 1

1
ܘܒܪܚܡܬ܁ ܐܢܫܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ
2
ܒܪܐ ܕܝܠܟ܂ ܕܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܥܡܗ
3
ܓܗܢܬܐ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠܗܢܘܢ
4
ܕܥܡܢ ܩܝܡܝܢ ܘܡܨܠܝܢ܂
5
ܘܠܗܢܘܢ ܕܪܚܝܩܝܢ ܘܠܗܢܘܢ
6
ܕܩܘܪ̈ܒܢܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܘ
7
ܠܟ܂ ܘܠܗܢܘܢ ܕܦܩܕܘ ܠܢ
8
ܕܢܬܕܟܪ ܐܢܘܢ܂ ܘܠܗܢܘܢ ܕܡܝܬܝܢ
9
ܦܐܪ̈ܐ ܠ̈ܥܕܬܐ ܕܝܠܟ ܘܠܥܗܕ̈ܝ
10
ܠܡܣ̈ܟܢܐ܃ ܘܠܗܢܘܢ ܕܥܒܕܝܢ
11
ܙܕܩ̈ܬܐ ܠܒܝ̈ܫܐ܃ ܘܠܗܢܘܢ
12
ܕܨܒܘ܂ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܘ
13
ܠܡܩܪܒܘ܂ ܘܠܟܠ ܚܕ
14
ܠܦܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܬܪܥܝܬܗ܃
15
ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܬܥܗܕܢܢ܃
16
ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܦܪܘܥ ܐܢܘܢ
17
ܡܪܝܐ܁ ܠܗܢܘܢ ܕܐܬܕܟܪܢܢ
18
ܩܕܡܝܟ ܘܠܗܢܘܢ ܕܠܐ
19
ܐܬܕܟܪܢܢ܂ ܚܠܦ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ
20
ܫܡ̈ܝܢܝܬܐ܂ ܚܠܦ
21
ܡܬܚ̈ܒܠܢܝܬܐ ܠܐ ܡܬ܏ܚ̈ܒܠܢ܏܃
22
ܚܠܦ ܙܒܢ̈ܝܬܐ ܕܠܥܠܡ܃
23
ܐܘܪܬ ܐܢܘܢ ܚܝ̈ܐ ܗܢܘܢ

Page 68r col 2

1
ܡܬܘ̈ܡܝܐ܂ ܘܠܐܪ̈ܒܠܬܐ
2
ܣܝܥ ܒܪܚܡܬ܁ ܐܢܫܘܬܟ܃
3
ܘܠܝܬܡ̈ܐ ܗܘܝ ܐܒܐ܃
4
ܘܠܫܒ̈ܝܐ ܦܪܘܩ܃ ܘܠܟܪ̈ܝܗܐ
5
ܘܠܡܪ̈ܥܐ ܐܣܐ܃ ܛܘܦ
6
ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܛܝܦܝܢ܃
7
ܪܕܝ ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܪܕܝܢ
8
ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ܃ ܠܗܢܘܢ ܕܒܛܘܪ̈ܐ
9
ܘܒܡܥܪ̈ܐ ܘܒܦܥܪ̈ܝܗ
10
ܕܐܪܥܐ ܡܚܡܣܢܝܢ܂
11
ܡܛܠ ܫܡܟ ܏ܩܕ܏܃ ܘܚܝܠ
12
ܘܥܕܪ ܒܝܡܝܢܟ܃ ܠܗܢܘܢ
13
ܕܒܐܟܣܘܪ̈ܝܐܣ ܘܒܒܝܬ
14
ܐܣܝܪ̈ܐ ܫܘܙܒ܃ ܘܠܛܥ̈ܝܐ
15
ܘܠܡܒܕܪ̈ܐ ܟܢܫ܃ ܘܠܟܘܠ
16
ܚܝܕ ܠܥܢܐ ܕܝܠܟ܃ ܐܝܟܢܐ
17
ܕܬܗܘܐ ܥܢܐ ܚܕܐ ܘܪܥܝܐ
18
ܚܕ܂ ܘܢܣܩ ܓܗܢܬܐ ܐܬܕܟܪ
19
ܡܪܝܐ ܠܡ̈ܠܟܐ ܕܝܠܢ ܬܪ̈ܝܨܝ
20
܏ܫܘ܏܂ ܘܟܠܠ ܐܢܘܢ ܒܣܟܪܐ
21
ܕܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ܂ ܘܒܣܢܘܪܬܐ
22
ܕܦܘܪܩܢܐ܂ ܘܢܛܪ ܐܢܘܢ
23
ܒ܏ܗܝܡ܏ ܚܠܝܡܬܐ܂ ܘܟܕܘܢ

Page 68v col 1

1
ܐܢܘܢ ܬܚܝܬ ܢܝܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ
2
ܕܝܠܟ܂ ܘܫܥܒܕ ܠܗܘܢ
3
ܠܥܡ̈ܡܐ ܒܪܒܪ̈ܝܐ܃ ܘܕܠܐ
4
ܡܬܪܥܝܢ ܬܒܬܐ܁ ܥܠ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ܃
5
ܘܠܢ ܡܪܝܐ ܥܘܡܪܐ ܫܠܝܐ
6
ܘܢܚܝܐ ܫܟܢ܂ ܘܟܢܝܟܘܬܐ
7
ܡܫܡܠܝܬܐ ܘܬܠܐ ܩܠܗ
8
ܐܢܬ ܗܘ ܓܝܪ ܐܝܬܝܟ ܡܥܕܪܢܐ܁
9
ܘܡܫܟܢܢܐ ܕܙܟܘܬܐ܂ ܠܟܠܗܘܢ
10
ܐܝܠܝܢ ܕܒܫܡܟ ܪܒܐ
11
ܡܬܓܘܣܝܢ܇ ܘܠܟ ܫܩܠܘ
12
ܙܝܢܐ ܘܣܟܪܐ ܒܩܪܒܐ܂ ܗܘܝ
13
ܡܪܝܐ ܡܣܝܥܢܐ܁ ܠܗܢܘܢ
14
ܕܡܛܠ ܥܡܟ ܦܪܝܩܐ
15
ܡܬܟܬܫܝܢ܃ ܘܗܒ ܠܗܘܢ
16
ܙܟܘܬܐ܁ ܘܐܬܟܬܫ ܥܡ ܐܝܠܝܢ
17
ܕܘܢܝܢ ܠܗܘܢ܂ ܘܠܢ ܚܪܪ
18
ܡܪܝܐ ܡܢ ܟܠ ܩܝܢ̈ܕܘܢܘ܃
19
ܘܐܘܠ̈ܨܢܐ ܘܐܢܢܩܐܣ܂ ܘܠܟ
20
܏ܫܘ܏ ܡܣܩܝܢܢ܂ ܓܗܢܬܐ ܡܛܠ
21
ܕܝܢ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܕܡܘܬܐ
22
ܐܝܬ ܠܟ܂ ܐܫܘܐ ܠܡܬܕܟܪܘ܂
23
ܘܠܗܢܘܢ ܕܡܢ ܥܠܡ ܫܦܪܘ

Page 68v col 2

1
ܠܟ܂ ܐܒ̈ܗܬܐ܁ ܘܪ̈ܝܫܝ ܐܒܗ̈ܬܐ܂
2
ܢܒ̈ܝܐ܁ ܫܠ̈ܝܚܐ܂ ܣܗ̈ܕܐ܂ ܝܘܚܢܢ
3
ܡܥܡܕܢܐ܂ ܘܐܣܛܦܢܘܣ
4
ܪܝܫܐ ܕܣܗ̈ܕܐ܂ ܘܠ܏ܩܕ܏ ܝܠܕܬ܁
5
ܐܠܗܐ܂ ܘܠܟܠܗܘܢ ܏ܩܕ̈܏ ܘܬܠܐ ܩܠܗ
6
ܐܦܢ ܠܕܘܟ̈ܝܬܐ ܫܒܝܚ̈ܬܐ܃ ܘܠܐ
7
ܗܘܠ̈ܢܝܬܐ܂ ܕܠܥܠ ܡܢ ܦܚ̈ܡܐ
8
ܢܣܒܬ܁ ܠܓܘ̈ܕܐ ܕܩܕ̈ܝܫܝܟ ܐܘ
9
ܡܪܝܐ܆ ܚܠ̈ܝܛܐ ܥܡܗܘܢ܂
10
ܒܥܕܬܐ ܗܝ݁ ܕܒܘܟܪ̈ܐ܂ ܥܒܕ
11
ܠܢ ܐܘ ܛܒܐ܂ ܘܟܕ ܒܡܬܢܚܬܢܘܬܐ
12
ܕܝܠܟ ܡܫܒܚܬ܁ ܒܟܠ ܘܪܚܡܬ܁
13
ܐܢܫܘܬܟ ܡܕܡܝܢ܂ ܬܟܫ̈ܦܬܐ
14
ܕܠܐ ܫܠܐ ܫܠܝܐ ܘܒ̈ܥܘܬܐ ܕܚܠܦܝܢ
15
ܡܩܪܒܝܢ ܠܟ܂ ܘܡܛܠܗܕܐ
16
ܡܬܥܗܕܝܢܢ ܠܗܘܢ܂ ܟܕ
17
ܠܠܐ ܦܐܪܪܝܣܝܐ ܕܝܠܢ܂
18
ܒܥܘܗܕܢܐ ܘܒܐܝܙܓܕܘܬܐ
19
ܕܝܠܗܘܢ ܡܚܦܝܢܢ܃ ܘܒܐ܏ܝܕ̈ܝܗ܏
20
ܕܢܬܩܪܒ ܠܟ ܡܡܪܚܝܢܢ
21
ܕܢܫܡܠܐ܂ ܡܬܟܗܢܢܘܬܐ
22
ܗܕܐ ܙܝܥܬܐ ܘܕܚܝܠܬܐ܂

Page 69r col 1

1
ܡܚܣܝܢܐ ܗܘܝ ܗܟܝܠ ܠܠܐ
2
ܢܡܘܣ̈ܝܘܬܐ ܕܝܠܢ܂ ܡܛܬܠ
3
ܬܟܫ̈ܦܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܩܕ̈ܝܫܬܐ܂
4
ܡܛܠ ܫܡܟ ܏ܩܕ܏ ܗܘ݁ ܕܐܬܩܪܝ
5
ܥܠܝܢ܂ ܡܛܠ ܕ܏ܩܕ܏ ܐܝܬܝܟ
6
ܘܡܬܬܢܝܚ ܒܩܕ̈ܝܫܐ܂ ܘܠܟ
7
ܫܘܒܚܐ ܡܣܩܝܢܢ ܘܠܝܚܝܕܝܐ
8
ܓܗܢܬܐ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠܗܢܘܢ
9
ܕܚܙܩܘ܂ ܘܡܦܩܢܐ ܗܢܐ
10
ܥܒܕܘ܂ ܐܦ܏ܝܣ̈ܩܘ܏ ܐܪܬܘܕ̈ܘܟܣܘ܂
11
ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܦܬܪܘܣ ܘܝܥܩܘܒ
12
ܫܠ̈ܝܚܐ܃ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ܂
13
ܡܠܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܂
14
ܢܗܝܪܐܝܬ ܐܘܕܝܘ܂ ܝܕܝܥܐܝܬ
15
ܠܐܝܓܢܐܛܝܘܣ܂ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ܈
16
ܐܝܘܠܝܘܣ܃ ܐܬܐܢܐܣܝܘܣ܃
17
ܒܐܣܝܠܠܝܘܣ܃ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ܈
18
ܐܝܘܐܢܢܝܣ܈ ܘܫܪܟܐ
19
ܕܚ̈ܣܝܐ ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘܒܚܐ
20
ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ܂
21
ܘܠܗܢܘܢ ܕܥܕܡܐ ܠܕܡܐ܂
22
ܚܠܦ ܡܠܬܐ ܕܫܦܝܪܘܬ
23
ܕܚܠܬܐ ܘܡܘ܂ ܘܠܡܪܥܝܬܐ

Page 69r col 2

1
ܕܝܠܟ ܏ܩܕ܏܂ ܒܟܐܢܘܬܐ
2
ܘܒ܏ܩܕ܏ ܪܥܘ܃ ܒܕ̈ܘܟܝܬܐ
3
ܫܦܝܪ̈ܬ ܪܥܝܐ܂ ܘܥܠ ܡܝ̈ܐ
4
ܢܝܚ̈ܐ ܰܘܟܝܬ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ
5
ܐܠܗܝܐ܂ ܒܨܠ̈ܘܬܐ ܘܒܬܟ̈ܫܦܬܐ
6
ܕܝܠܗܘܢ܂ ܠܗܕ̈ܡܐ ܪ̈ܚܝܩܐ
7
ܕܥܕܬܐ ܕܝܠܟ ܟܢܫ ܠܚܕܐ
8
ܬܘܕܝܬܐ܁ ܘܬ܏ܫܡ܏ ܫܠܝܚܝܬܐ܃
9
ܫ̈ܘܝܝ ܒܒܪܬ ܩܠܐ܃
10
ܘܫܘ̈ܝܝ ܒ܏ܫܘ܏܂ ܐܫܘܐ
11
ܠܟܠܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܘܡܬܪ̈ܥܝܢܐ܃
12
ܕܢܗܘܐ܁ ܛܢ̈ܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗܘܢ܂
13
ܘܕܡܘܕܝܢܘܬܗܘܢ܈ ܡܛܠ
14
ܕܒܣܝܡܐ ܘܣܓܝ ܪ̈ܚܡܐ
15
ܐܝܬܝܟ܃ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ
16
ܕܩܪܝܢ ܠܟ܂ ܘܠܟ ܏ܫܘ܏
17
ܘܐܝܩܪܐ ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܓܗܢܬܐ
18
ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܠܐܒܗ̈ܝܢ܃
19
ܘܐܚ̈ܝܢ ܕܥܢܕܘ ܒ܏ܗܝܡ܏
20
ܕܫܪܪܐ܂ ܩܫ̈ܝܫܐ ܘ܏ܡܫ̈ܡ܏܃
21
ܘܐܦܘܕ̈ܝܩܢܘ܂ ܩܪ̈ܘܝܐ܂
22
ܕܝܪ̈ܝܐ܂ ܒܬܘ̈ܠܝ ܒܟܠܫܥ܂
23
ܥܠܡ̈ܝܐ ܗܢܘܢ ܕܡܢܝܢܗܘܢ

Page 69v col 1

1
ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ ܐܢܬ܂
2
ܝܕܝܥܐܝܬ ܠܦܠܢ ܘܠܦܠܢ
3
ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܥܒܘܕܐ ܕܢܦ̈ܫܬܐ
4
ܘܕܦܓܪ̈ܐ ܡܪܝܐ܂ ܐܬܕܟܪ ܥܠ
5
ܡܕܒܚܟ ܫܡܝܢܐ܂ ܠܟܠܗܘܢ
6
ܐܝܠܝܢ ܕܥܒܪܘ܃ ܡܢ ܓ̈ܐܘܬܐ
7
ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ܂ ܐܥܒܪ ܐܢܘܢ
8
ܡܥܒܪ̈ܬܐ ܕܩܢܛܐ܂ ܐܫܪܐ
9
ܐܢܘܢ ܒܡܛ̈ܠܐܐ ܢܗܝܪ̈ܬܐ܃
10
ܦܨܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܚܫܘܟܐ
11
ܘܥܡܛܢܐ܃ ܘܫܘܙܒ ܐܢܘܢ܂
12
ܡܢ ܥܩܬܐ ܘܟܪܝܘܬܐ܃ ܢܬܚܙܐ
13
ܠܗܘܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܝܠܟ ܡܫܝܢܐ܃
14
ܘܠܐ ܬܥܘܠ ܠܕܝܢܐ ܘܠܚܬܝܬܘܬܐ
15
ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ܃ ܘܠܢ ܒܡܠܬܐ܃ ܐܘ
16
ܒܥܒܕܐ ܚܛܘ܂ ܐܝܟ ܒܢܝ̈ܢܫܐ
17
ܠܒܝ̈ܫܝ ܒܣܪܐ܁ ܫܒܘܩ
18
ܘܥܛܝ ܣܟܠ̈ܘܬܗܘܢ܂ ܘܥܠܝܢ܂
19
ܕܒܚ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܙܒ̈ܢܝܐ ܫܪܝܟܝܢܢ܃
20
ܟܕ ܡܬܦܢܐ ܐܢܬ ܪܚܡ ܡܛܠ
21
ܕܟܠܝܘܡ ܗܐ ܡܪܓܙܝܢܢ ܠܟ܂
22
ܒܕܘܒܪ̈ܝܢ ܣܢ̈ܝܐ ܘܢܕܝ̈ܕܐ܃
23
ܡܛܘ ܕܚܕ ܏ܐܝܬܘ܏ ܒܠܚܘܕ ܕܠܐ

Page 69v col 2

1
ܚܛܗ܂ ܘܕܡܚܪܪ ܡܢ
2
ܣ̈ܟܠܘܬܐ܂ ܡܪܝܐ ܕܝܠܢ
3
ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܃
4
ܕܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܐܦ ܚܢܢ ܟܠܢ܃
5
ܣܒܪܢܢ ܕܢܐܪܬ ܪ̈ܚܡܐ
6
ܘܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ܂ ܡܛܠ
7
ܗܘ݁ ܕܐܦ ܠܢ ܘܠܗܘܢ܂ ܥܡܐ
8
ܓܗܢܬܐ ܐܢܝܚ ܐܪܦܐ܂ ܫܒܘܩ
9
ܐܠܗܐ ܫܘܪ̈ܥܬܗܘܢ܂ ܕܒܨܒܝܢܐ
10
ܘܕܠܐ ܒܨܒܝܢܐ܂ ܕܒܝܕܥܬܐ ܘܕܠܐ
11
ܒܝܕܥܬܐ܂ ܕܒܥ̈ܒܕܐ ܕܒܡܠܬܐ
12
ܕܒܡܚܫܒܬܐ܂ ܟܣ̈ܝܬܐ܃
13
ܓ̈ܠܝܬܐ܂ܝܕܝ̈ܥܬܐ ܛܥܝ̈ܬܐ܂
14
ܗܠܝܢ ܕܝܕܥ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ܂
15
ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܐܠܗܐ ܩܕܫ ܒܟܠ܂
16
ܘܠܗܢܘܢ ܕܥܘܗܕܢܐ ܕܝܠܗܘܢ
17
ܡܫܡܠܝܢܢ ܝܘܡܢܐ ܐܬܕܟܪ܃
18
ܘܠܟܠܗܘܢ ܡܢ ܩܕ̈ܝܫܐ ܩܒܠ܂
19
ܐܝܙܓ̈ܕܐ ܘܡܦܝ̈ܣܢܐ ܚܠܦ
20
ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܟܠܢ܂ ܠܢ ܕܝܢ
21
ܐܫܘܐ ܠܡܢܬܐ ܘܝܪܬܘܬܐ
22
ܕܝܠܗܘܢ܂ ܘܠܟܠܢ ܐܬܕܟܪ
23
ܒܒܣܝܡܘܬܐ ܕܝܠܟ܇

Page 70r col 1

1
ܠܟܠܢ ܣܥܘܪ ܒܣܓܝܘܬ
2
ܪ̈ܚܡܐ ܕܝܠܟ܂ ܘܐܬܓܠܝ ܥܠܐܢ
3
ܒܚܢܢܐ ܕܝܠܟ܂ ܠܟܠܢ ܥܒܕ
4
ܕܫܦܝܪ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܕܛܒ̈ܬܐ
5
ܕܝܠܟ܂ ܘܒܛܠ ܣܕ̈ܩܐ ܕܥ̈ܕܬܐ܂
6
ܕܥܟ ܫܒܗܪܢܘܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ܃
7
ܫܪܝ ܩܘܡܐ ܕܗܪ̈ܣܝܣ܃
8
ܠܟܠܢ ܩܒܠ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܟ܃
9
ܘܒܢ̈ܝܐ ܕܢܘܗܪܐ ܚܘܐ ܠܢ܂ ܐܝܟܢܐ
10
ܕܟܠܢ ܒܫܘܝܘܬ ܢܦܫܐ ܐܝܟ ܕܡܢ
11
ܚܕ ܦܘܡܐ ܘܚܕ ܠܒܐ ܢܫܒܚ
12
ܠܫܡܟ ܪܒ ܒܦܐܝܘܬܐ܂ ܥܡ
13
ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܪܘܚܐ
14
ܩܕܝܫܐ ܥܡܐ ܐܝܟܢܐ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ
15
ܟܗܢܐ ܢܗܘܘܢ ܡܫܡ ܟܪܘܙܘܬܐ ܟܗܢܐ
16
ܡܒܪܟܐ ܐܝܬܝܟ ܡܪܝܐ܃ ܗܘ݁ ܕܡܐ
17
ܐܢܬ ܠܫܡܝܐ ܘܠܐܪܥܐ ܡܢ ܏ܫܘ܏
18
ܕܝܠܟ܂ ܗܘ݁ ܕܐܫܘܝܬ ܠܢ ܘܗܫܐ
19
ܠܡܕܟܪܘ ܠܕܝܐܬܝܩܝ ܏ܩܕܝܫ܏
20
ܕܝܠܟ܇ ܘܠܡܫܡܠܝܘ ܠܕܒܚܬܐ
21
ܗܕܐ ܕܚܝܠܬܐ ܘܕܠܐ ܕܡܐ܂ ܐܢܬ
22
ܗܟܝܠ ܰܘ ܐܠܗܐ ܝܠܢ ܡܩܕܫܢܐ
23
ܕܪ̈ܐܙܐ ܗܠܝܢ܃ ܕܟܐ ܠܟܠܢ ܡܢ
24
ܟܠ ܛܩܠܫܐ ܕܒܣܪܐ

Page 70r col 2

1
ܘܕܪܘܚܐ܂ ܘܐܠܦ ܠܢ
2
ܠܡܫܡܠܝܘ ܩܕܝܫܘܬܐ
3
ܒܕܚܠܬܐ ܕܝܠܟ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ
4
ܒܣܗܕܘܬܐ ܕܟܝܬܐ ܘܒܬܐܪܬܐ܂
5
ܡܩܒܠܝܢܢ ܠܡܢܬܐ ܕ܏ܩܘ̈ܕ܏
6
ܕܝܠܟ܃ ܢܬܚܝܕ ܠܦܓܪܐ
7
ܘܠܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟ܂
8
ܘܢܬܚܙܐ ܕܥܡܪ ܒܢ ܐܝܟ
9
ܫܘܘܕܝܗ܂ ܘܢܗܘܘܢ ܠ̈ܒܘܬܢ
10
ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ܂ ܠܪܘܚܐ ܗܘ݁
11
ܛܒܐ܂ ܐܝܢ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ܈ ܠܐ
12
ܬܥܒܕ ܠܚܕ ܡܢܢ ܡܚܝܒܐ
13
ܠܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ
14
ܒܪܐ ܕܝܠܟ܂ ܘܐܦܠܐ ܟܪ̈ܝܗܐ
15
ܒܢܦܫܐ ܘܒܦܓܪܐ܂ ܡܛܠ
16
ܕܟܕ ܠܐ ܫܘܝܢܢ ܡܫܬܘܬܦܝܢܢ
17
ܒܐܪ̈ܙܐ ܏ܩܕ̈܏܂ ܐܠܐ ܗܒ ܠܢ
18
ܕܥܕܡܐ ܠܢܫܡܬܐ ܐܚܪܝܬܐ
19
ܢܫܦܪ ܠܟ܇ ܘܢܫܬܘܐ
20
ܠܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪ̈ܐܙܐ ܡ̈ܐܚܝܢܐ܂
21
ܕܡܪܝܐ ܘܦܪܘܩܐ ܕܝܠܢ
22
ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܢܗܘܐ
23
ܫܘ̈ܝܝ ܠܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ܂

Page 70v col 1

1
ܘܕܡܐ ܡܚܣܝܢܐ܁ ܘܕܫܘܝܢܢ
2
ܠܡܩܒܠܘ ܐܢܘܢ܂ ܐܝܟܢܐ
3
ܕܟܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܚܝܠܝܢܢ܂
4
ܘܡܬܕܟܝܢܢ ܘܡܫܬܡܠܝܢܢ܇
5
ܕܫܘܝܢܢ ܢܗܘܐ ܕܢܨܠܐ ܠܟ ܨܠܘܬܐ܂
6
ܗܝ݁ ܕܐܠܦ ܠܢ ܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ
7
ܕܝܠܟ܂ ܒܠܒܐ ܕܟܝܐ ܘܢܙܥܩ
8
ܘܢܐܡܪ ܐܒܘܢ ܟܗܢܐ ܡܪܝܐ
9
ܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܐ ܕܝܠܢ܇ ܠܐ
10
ܬܐܥܠ ܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ ܘܦ̈ܚܐ
11
ܕܣܩܘܒܠܝܐ ܘܒܥܠܕܒܒܐ
12
ܕܢܦ̈ܫܬܢ܃ ܘܠܐ ܬܫܒܘܩ ܠܢ
13
ܕܢܬܡܣܪ ܒܐܝܕ̈ܝܐ ܕ̈ܐܠܘܨܐ
14
ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ܂ ܘܕܨܒܝܢ ܕܚܝܬ܁
15
ܢܒܠܥܘܢ ܠܢ܂ ܐܠܐ ܦܨܐ ܠܢ ܡܢ
16
ܟܠ ܢܣܝ̈ܘܢܐ ܟܚ̈ܝܐ ܘܓܠ̈ܝܐ܂
17
ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܚ̈ܝܝܢ܂ ܘܦܪܘܩ
18
ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܒܝ̈ܫܬܐ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠ
19
ܠܐ ܢܡܘܣ̈ܝܘܬܢ܂ ܦܓ̈ܥܢ ܒܢ܂
20
ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ
21
ܘܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܘܕܪܘܚܐ
22
ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ܂ ܘܛܒܐ
23
ܟܗܢܐ ܫ ܡܫܡ ܩܕܡ ܟܗܢܐ

Page 70v col 2

1
ܐܒܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܘܐܠܗܐ ܕܟܠܗ
2
ܒܘܝܐܐ܂ ܗܘ݁ ܕܝܗܒܬ ܠܢ
3
ܕܒܕܚܠܬܐ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܝܠܟ ܢܛܪ܈
4
ܘܐܫܘܝܬ ܠܢ ܐܦ ܗܫܐ ܕܠܘܬܟ܂
5
ܢܚܘܪ ܘܩܕܡ ܪܒܘܬܟ ܢܩ̈ܪܒ
6
ܬܟܫ̈ܦܬܐ ܕܝܠܢ܈ ܟܕ ܡܬܦܢܐ ܐܢܬ
7
ܥܠܝܢ܂ ܫܕܪ ܠܢ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܫܦ̈ܝܥܬܐ
8
ܕܝܠܟ܃ ܘܐܚܕܪ ܠܢ ܫܘܪܐ ܕܪ̈ܚܡܐ
9
ܒܝܨܝܦܘܬܐ ܘܒܪܚܡܬ܁ ܐܢܫܘܬܐ
10
ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܂ ܘܗܒ ܠܢ
11
ܕܕܠܐ ܚܘܝܒܐ ܢܫܬܘܬܦ ܒܐܪ̈ܙܐ
12
ܕܝܠܟ ܠܐ ܡ̈ܝܘܬܐ ܘܡ̈ܥܒܕܝ ܚ̈ܝܐ܂
13
ܒܛܝ܏ܒܘ܏ ܘܒܪ̈ܚܡܐ ܕܝܚܝܕܝܐ
14
ܒܪܐ ܕܝܠܟ܂ ܕܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ
15
܏ܫܘ܏ ܘܐܝܩܪܐ ܘܣܓܕܬܐ ܥܡ ܪܘܚܐ
16
ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ
17
ܟܗܢܐ ܬܗܘܐ ܡܫܡ ܒܕܚܠܬܐ ܟܗܢܐ ܏ܩܘܪ܏
18
ܠ܏ܩܕ̈ܝ܏ ܟܗܢܐ ܡܫܬܘܬܦ ܘܡܫܘܬܦ
19
ܡܫܡ ܢܩܘܡ ܟܗܢܐ ܡܪܡܪܡܝܢܢ
20
ܠܟ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܪܚܡܢܫܐ܃
21
ܘܡܫܒܚܝܢܢ ܠܟ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ
22
ܘܣܓܕܝܢܢ ܠܟ ܣܓܝ ܪ̈ܚܡܐ
23
ܘܛܝ܏ܒܘ܏܂ ܡܛܠ ܕܪܚܡܬ

Page 71r col 1

1
ܘܚܣܝܬ ܘܥܛܝܬ ܚܛܗ̈ܝܢ܂
2
ܘܐܫܘܝܬ ܠܢ ܠܢܣܝܒܘܬܐ
3
ܕܐܪ̈ܙܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܘܡ̈ܥܒܕܝ ܚܝ̈ܐ܂
4
ܒܗܠܝܢ ܕܪܐܓܝܢ ܐܦ ܡ̈ܠܐܟܐ
5
ܕܢܕܝܩܘܢ܈ ܢܗܘܐ ܠܢ ܒܘܣܡܐ
6
ܕܝܠܗܘܢ ܠܚܘܣܝܐ܂ ܘܫܘܬܦܘܬܐ
7
ܕܒܗܘܢ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܣܟ̈ܠܘܬܐ܃
8
ܕܩ̈ܕܡܝ ܐܣܬܥܪܘ ܘܠܐܣܝܘܬܐ
9
ܕܚ̈ܛܗܐ܂ ܘܫܪܝܐ ܕܗܠܝܢ ܕܥܕܟܝܠ
10
ܩܝܡܝܢ܂ ܠܫܘܘܙܒܐ ܘܢܘܛܪܐ
11
ܕܗܠܝܢ ܕܥܬܝ̈ܕܢ܂ ܘܠܚܕܘܬܐ
12
ܘܕܘܨܐ ܕܥܡ ܩܕ̈ܝܫܐ ܕܡܢ ܥܠܡ
13
ܫܦܪܘ ܠܟ܂ ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ
14
ܡܠܟܘܬܐ ܘܬܫ܏ܒܘ܏ ܘܕܝܚܝܕܝܐ
15
ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܟܗܢܐ ܫܠܡ ܡܫܡ ܡܢ
16
ܟܗܢܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܪܝܫܐ ܕܚܝ̈ܐ
17
ܘܡܪܐ ܕܡ̈ܝܬܐ܂ ܡܩܪܒܝܢܢ
18
ܬܟܫ̈ܦܬܢ܈ ܘܩܕܡܝܟ ܐܪܟܢܢ
19
ܪܝ̈ܫܝܢ܃ ܚܢܢ ܥܒ̈ܕܝܟ ܘܥ̈ܢܟ
20
ܡܠܝܠܬܐ܂ ܟܕ ܡܣܟܝܢܢ
21
ܕܢܣܬܥܪ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܟ܂
22
ܣܓܝܐܬ ܥܘܕܪ̈ܢܐ܂ ܘܨܒܝ ܗܟܝܠ
23
ܡܪܝܐ ܘܫܕܪ ܥܠܝܢ ܡܘܗܒܬܐ

Page 71r col 2

1
ܕܡܢܟ ܪ̈ܚܡܝܟ ܥܬܝܪ̈ܐ܂
2
ܘܐܫܝܓ ܘܕܟܐ ܠܢ ܡܢ ܟܠ
3
ܛܘܠܫܐ ܘܨܐܬܐ ܕܚܛܝܬܐ܃
4
ܘܕܒܣܪܐ ܘܕܪܘܚܐ܂ ܡܠܝ
5
ܠܢ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܒܣܝܡܘܬܟ܃
6
ܟܕ ܡܫܪܪ ܐܢܬ ܠܢ ܒܣܒܪܐ
7
ܫܪܝܪܐ ܕܡ̈ܘܠܟܢܝܟ܂
8
ܘܒܦܘܠܚܢܐ ܘܒܢܛܘܪܘܬܐ
9
ܕܢܡ̈ܘܣܝܟ ܡ̈ܐܚܝܢܐ܂
10
ܚܘܐ ܠܢ ܕܚ̈ܝܠܐ ܘܠܐ ܡܬܟ̈ܒܫܢܐ܃
11
ܠܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܕܠܩܘܒܠܐ܃
12
ܘܠܢܣ̈ܝܘܢܐ ܡܣ̈ܓܦܢܐ܂
13
ܘܠܟܠ ܫܘܪ̈ܥܬܐ ܕܚܛܝܬܐ܃
14
ܡܢ ܠܘܬܢ ܐܪܚܩ܂ ܐܝܟܢܐ
15
ܕܢܘܕܐ ܘܢܣܓܘܕ ܘܢܫܒܚ܂
16
ܠܟ ܡܪܝ ܘܠܐܒܘܟ ܘܠܪܘܚܐ
17
ܫܠܡ ܩܘܪܒܐ ܕ܏ܩܕ܏ ܘܪܒܐ
18
ܒܐܣܝܠܠܝܘܣ ܕܩܐܣܪܝܐ
19
ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ ܐܘܠܝܢ