Anaphora of Basilios

Transcription of Manuscripts

Anaphora des Basilios - Scharfe, Rahmani 89 - Version 2

Transcription by: Thomas Klampfl

Rohrbach an der Lafnitz, 18. 7. 2017

Page 13a

1
ܥܡܐ ܩܕܡܝܟ ܟܗܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ
2
ܕܝܠܢ܁ ܗܘ̇ ܕܡܢ ܡܫܪܬܚܘܬܐ ܕܛܝܒܘܬܐ
3
ܕܝܠܟ ܦܪܝܣܬ ܥܠ ܟܠ ܝܗܒ ܐܢܬ
4
ܠܢ܁ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܐܠܝܢܢ܁
5
ܘܥܒܕ ܐܢܬ ܠܥܡܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܘ̇
6
ܡܐ ܕܡܬܗܘܢܝܢܢ܁ ܦܫܘܛ ܡܪܝ
7
ܝܡܝܢܟ ܗܝ̇ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ܁ ܘܒܪܟ
8
ܠܥܒ̈ܕܐ ܘܠܐܡܗ̈ܬܐ ܕܝܠܟ܁ ܘܕܟܐ ܐܢܘܢ
9
ܡܢ ܟܠ ܛܘܠܫܐ ܕܒܣܪܐ ܘܕܪܘܚܐ
10
ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܡܫܘ̈ܬܦܐ ܘܫܘ̈ܝ
11
ܠܦܓܪܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ
12
ܒܚܣܝܘܬܐ ܘܙܕܝܩܘܬܐ ܬܟܫܦܬܐ
13
ܡܩܪܒܝܢܢ ܠܟ܁ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ
14
ܡܣܩܝܢܢ ܠܟ ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܁
15
ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܘܛ̈ܒܐ
16
ܐܡܝܢ ܡܪܝܐ ܗܘ̇ ܕܡܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܡܙܕܚܝ
17
ܐܢܬ܁ ܘܡܢ ܣܪ̈ܦܐ ܡܬܩܕܫ ܐܢܬ܁
18
ܘܥܠ ܟܪ̈ܘܒܐ ܝܬܒ ܐܢܬ ܘܡܢܗܘܢ

Page 14a

1
ܗܘܐ ܚܠܦ ܚܝ̈ܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܕܥܠܡܐ܁
2
ܟܕ ܢܣܒ ܠܚܡܐ ܥܠ ܐܝܕ̈ܘܗܝ
3
ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܘܛܘܒܬܢ̈ܝܬܐ ܘܕܠܐ ܡܘܡ
4
ܘܠܐ ܡܛܘ̈ܫܬܐ܁ ܟܕ ܐܘܕܝ܁ ܒܪܟ܁
5
ܩܕܫ܁ ܩܨܐ܁ ܘܝܗܒ ܠܬܠ̈ܡܝܕ
6
ܕܝܠܗ ܘܫܠܝܚ̈ܐ ܟܕ ܐܡܪ ܕܣܒܘ
7
ܐܟܘܠܘ ܡܢܗ܁ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ
8
ܕܝܠܝ܁ ܗܘ̇ ܕܚܠܦܝܟܘܢ ܘܚܠܦ
9
ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܬܩܨܐ܁ ܘܡܬܦܠܓ
10
ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘ̈ܒܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ
11
ܕܚܛܗ̈ܐ ܘܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡܥܠܡܝܢ
12
ܐܡܝܢ ܕܡܝܐܝܬ ܕܝܢ ܘܟܕ ܟܣܐ ܕܡܢ
13
ܝܠܕܐ ܕܓܦܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܫܡܘ
14
ܢܣܒܐ ܘܡܙܓ ܒܡ̈ܝܐ܁ ܘܐܘܕܝ܁
15
ܘܒܪܟ ܘܩܕܫ܁ ܘܛܥܡ ܘܦܠܓ
16
ܗܘܐ ܠܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ ܫܠ̈ܝܚܐ ܩܕ̈ܝܫܐ
17
ܟܕ ܐܡܪ܁ ܣܒܘ ܐܫܬܘ ܡܢܗ
18
ܟܠܟܘܢ܁ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܐ ܝܠܝ܁ ܗܘ̇

Page 14b

1
ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ܁ ܗܘ̇ ܕܚܠܦܝܟܘܢ
2
ܘܚܠܦ ܣܓ̈ܝܐܐ܁ ܡܬܐܫܕ܁ ܘܡܬܪܣܣ
3
ܒܠܒܐ ܕܢܣܘ̈ܒܘܗܝ ܠܚܘܣܝܐ
4
ܕܚܘܒ̈ܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ܁ ܘܠ̈ܚܝܐ
5
ܕܠܥܠܡܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ
6
ܕܗܕܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ܁ ܡܘܬܐ ܕܝܠܝ
7
ܡܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ܁ ܘܥܘܗܕܢܐ ܕܩܒܘܪܬܐ
8
ܕܝܠܝ ܡܫܡܠܝܢ ܐܢܬܘܢ܁ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ
9
ܐܢܐ ܥܡܐ ܡܘܬܟ ܟܗܢܐ ܟܕ ܥܗܕܝܢܢ
10
ܗܟܝܠ ܐܦܚܢܢ ܡܪܝܐ܁ ܡܐܬܝܬܐ
11
ܕܝܠܟ ܕܒܒܣܪ܁ ܘܡܘܬܟ ܘܩܒܘܪܬܟ
12
ܘܩܝܡܬܟ ܬܠܝܬܝܬ ܝܘ̈ܡܐ ܕܡܢ
13
ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ܁ ܘܠܡܣܩܬܟ ܕܠܫܡܝܐ܁
14
ܘܠܡܘܬܒܟ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ܁
15
ܘܠܡܐܬܝܬܟ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܚܝܠܬܐ ܘܡ܏ܫܒ܏
16
ܕܡܢ ܫܡܝܐ܁ ܒܗܝ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܬܕܘܢ
17
ܠܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ܁ ܘܠܥܡܡ̈ܐ
18
ܒܬܪܝܨܘܬܐ܁ ܡܬܟܫܦܝܢܢ ܠܟ ܡܪܝܐ܁

Page 15a

1
ܕܐܢܬ ܒܠܚܘܪ̈ܝܟ ܗܘܝܬ ܚܘܣܝܐ
2
ܠܥܠܡܐ܁ ܘܐܝܬܝܟ ܬܚܠܘܦܐ ܕܫܘܐ
3
ܠܘܩܒܠ ܚܛܗ̈ܐ ܕܝܠܢ܁ ܡܛܠ ܕܐܢܬ
4
ܗܘ ܠܚܘܕܐܝܟ܁ ܕܐܝܬ ܠܟ ܫܘܠܛܢܐ
5
ܠܡܫܒܩ ܚܛܗ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܁ ܐܝܟ
6
ܐܠܗܐ ܕܟܠ ܡܨܐ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܘܡܐ ܗܘ̇
7
ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܠܡܕܢ ܠܬܒܝܠ ܒܙܕܝܩܘܬܐ
8
ܠܐ ܬܥܘܠ ܠܕܝܢܐ ܥܡ ܥܒܕ̈ܝܟ܁ ܐܦ
9
ܠܐ ܬܗܡܐ ܡܢ ܝܪܬܘܬܐ ܕܝܠܟ܁ ܟܕ
10
ܡܬܢܟܪܝܐ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ
11
ܘܠܒܪ ܡܢ ܬܚܘ̈ܡܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܟ
12
ܫܡܝܢܝܬܐ ܗܘܝܐ܁ ܚܘܣ ܥܠܝܢ ܚܢܢܐ
13
ܒܗܝ ܫܥܬܐ ܕܦܣܝ̈ܩܬܐ܁ ܘܠܐ ܬܫܒܘܩ
14
ܠܢ ܕܢܗܘܐ ܝܪ̈ܬܐ ܕܚܫܟܐ ܓܠܝܙ ܡܢ
15
ܢܘܗܪܐ܁ ܠܐ ܡܪܝ ܢܬܢܟܪܐ ܠܚܘܠܛܢܟ܁ ܘܐܦ
16
ܠܐ ܬܦܘܩܝ ܥܠܝܢ ܐܦܘܦܐܣܝܣ܁ ܕܙܠܘ
17
ܠܟܘܢ ܠܝ̈ܛܐ ܝܪܬܘ ܢܘܪܐ ܗܝ̇ ܕܠܥܠܡ܁
18
ܠܐ ܬܟܦܘܪ ܒܢ ܘܬܐܡܪ ܠܢ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ

Page 15b

1
ܠܟܘܢ܁ ܘܠܐ ܢܫܬܢܩ ܒܓܗܢܐ ܥܡ
2
ܟܦܘܪ̈ܐ ܕܐܪܓܙܘ ܠܛܝܒܘܬܟ܁ ܐܠܐ ܟܕ
3
ܡܬܕܟܪ ܐܢܬ ܠܪ̈ܚܡܐ ܘܠܚܢܢܐ ܕܝܠܟ܁
4
ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܐܫܠܡܬ ܐܢܬ ܠܟ
5
ܚܠܦܝܢ܁ ܦܨܐ ܠܢ ܡܪܝ ܡܢ ܚܘܝܒܐ
6
ܗܘ̇ ܡܐܟܒܢܐ܁ ܫܘܙܒ ܠܢ ܡܢ ܬܫܢܝܩܐ
7
ܗܘ̇ ܕܚܝܠܐ܁ ܚܪܪ ܡܢ ܬܘܠܥܐ ܗܝ̇ ܪܡܝܬ
8
ܡܪܬܐ܁ ܦܪܘܩ ܠܢ ܡܢ ܢܗܪܐ ܗܘ̇
9
ܕܚܝܠܐ ܕܢܘܪܐ܁ ܒܗܕܐ ܓܝܪ ܡܬܝܕܥ
10
ܥܘܬܪܐ ܠܐ ܡܬܥܩܒܢܐ ܕܡܫܝܢܘܬܐ
11
ܕܝܠܟ܁ ܐܡܬܝ ܕܡܬܪܚܡ ܐܢܬ ܥܠܝܢ ܗܢܘܢ
12
ܕܠܝܬ ܠܢ ܩܘܡܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ܁ ܥܡܟ
13
ܓܝܪ ܘܝܪܬܘܬܟ ܡܬܟܫܦܐ ܠܟ܁ ܘܒܐܝܕ̈ܝܟ
14
ܠܐܒܘܟ ܟܕ ܐܡܪܐ ܥܡܐ ܪܚܡ ܟܗܢܐ ܐܦܚܢܢ
15
ܡܫܡܫܢܐ ܡܐ ܕܚܝܠܐ ܟܗܢܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܪܝܐ܁
16
ܐܦܚܢܢ ܡܣܟ̈ܢܐ ܘܠܐ ܚܫܚ̈ܐ ܥܒ̈ܕܐ ܕܝܠܟ܁
17
ܟܕ ܐܫܬܘܝܢܢ ܕܢܗܘܐ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܩܕ̈ܝܫܐ
18
ܘܕܚܫܘ̈ܗܝ ܕܡܫܝܚܟ܁ ܠܘ ܡܛܠ

Page 16a

1
ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܝܠܢ܁ ܠܐ ܓܝܪ ܥܒܕܢܢ ܛܒܬܐ
2
ܥܠ ܐܪܥܐ܁ ܐܠܐ ܡܛܠ ܪ̈ܚܡܝܟ ܘܚܢܢܟ܁
3
ܗܠܝܢ ܕܐܫܕܬ ܥܬܝܪܐܝܬ ܥܠܝܢ܁
4
ܡܬܬܟܠܝܢܢ ܗܫܐ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܡ܏ܕܟ܏
5
ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܁ ܟܕ ܩܕܡܢܢ ܣܡܢܢ
6
ܛܘܦ̈ܣܐ ܕܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟ܁
7
ܣܓܕܝܢܢ ܘܡܬܟܫܦܝܢܢ ܠܟ܁ ܒܫܦܝܪܘܬ
8
ܨܒܝܢܐ ܕܛܒܘܬܐ ܕܝܠܟ܁ ܢܐܬܐ ܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ܁
9
ܥܠܝܢ ܘܥܠ ܫܘܟ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܝܢ
10
ܣܝܡܝܢ ܘܢܩܕܫ ܐܢܘܢ ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܥܢܝܢܝ
11
ܥܡܐ ܏ܩܘܪ܏ ܟܗܢܐ ܘܚܘܐ ܡܢ ܠܠܚܡܐ ܗܢܐ܁
12
ܦܓܪܐ ܡܚܣܝܢܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܢ
13
ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܁ ܦܓܪܐ ܫܡܝܢܐ܁ ܦܓܪܐ
14
ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ܁ ܦܓܪܐ ܝܩܝܪܐ ܠܚܘܣܝܐ
15
ܕܚܘ̈ܒܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ܁ ܘܠܚܝ̈ܐ
16
ܕܠܥܠܡܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܘܠܟܣܐ ܗܢܐ܁ ܕܡܐ
17
ܝܩܝܪܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܝܫܘܥܡܫܝܚܐ
18
ܕܡܡܠܟ ܥܠ ܟܠ܁ ܕܡܐ ܦܪܘܩܝܐ܁ ܕܡܐ

Page 16b

1
ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ܁ ܕܡܐ ܡܚܣܝܢܐ ܕܐܬܐܫܕ
2
ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܥܠܡܐ܁ ܠܚܘܣܝܐ
3
ܕܚܘ̈ܒܐ܁ ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ܁ ܘܠ̈ܚܝܐ
4
ܕܠܥܠܡܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܠܢ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܕܡܢ
5
ܚܕ ܠܚܡܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܟܣܐ ܕܦܘܪܩܢܐ
6
ܢܣܒܝܢܢ܁ ܠܡܚܝܕܘ ܠܚܕ̈ܕܐ ܐܫܘܐ
7
ܘܠܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܁ ܘܠܐ ܚܕ
8
ܡܢܢ ܠܚܘܝܒܐ ܕܝܠܗ ܢܐܟܘܠ ܘܢܫܬܐ܁
9
ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܚܛܗ̈ܢܢ܁ ܐܠܐ ܕܢܫܟܚ
10
ܪ̈ܚܡܐ ܒܝܘܡܐ ܕܦܘܪܥܢܐ ܕܝܠܟ ܟܐܢܐ
11
ܘܬܪܝܨܐ܁ ܒܛܝܒܘܬܐ ܘܒܪ̈ܚܡܐ ܘܒܪܚܡܬ
12
ܐܢܫܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܁ ܕܒܐܝܕ̈ܘܗܝ
13
ܘܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ
14
ܘܐܘܚܕܢܐ܁ ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܗܫܐ
15
ܓܗܢܬܐ ܩܕܝܫܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ
16
ܡܩܪܒܝܢܢ ܠܟ ܠܕܒܚܬܐ ܗܕܐ ܕܚܝܠܬܐ
17
ܘܕܠܐ ܕܡܐ܁ ܚܠܦ ܥ̈ܕܬܐ ܩܕ̈ܝܫܬܐ܁ ܗܠܝܢ
18
ܕܡܢ ܥܒܪܝܗ ܕܐܪܥܐ ܘܥܕܡܐ ܠܥܒܪܝܗ܁

Page 17a

1
ܘܠܗܕܐ ܕܗܪܟܐ܁ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠܗܠܝܢ
2
ܕܒܗ ܡܫܡܫܝܢ܁ ܠܐܒܗ̈ܬܐ ܬܪܝܨܝ ܫܘܒ܁
3
ܦܐܛܪܝܪ̈ܟܘ ܕܝܠܢ܁ ܡܪܝ ܦܠܢ ܘܡܪܝ
4
ܦܠܢ܁ ܘܚܣܝܐ ܕܝܠܢ ܡܪܝ ܦܠܢ܁ ܥܡ ܫܪܟܐ
5
ܕܟܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘ܁ ܚܟܡ
6
ܘܚܝܠ ܠܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܢܪܥܘܢ
7
ܒܟܐܢܘܬܐ ܠܡܪܥܝܬܟ ܟܗܢܝܬܐ܁ ܐܬܕܟܪ
8
ܡܪܝܐ ܘܠܩܫܝ̈ܫܐ ܐܪ̈ܬܘܕܘܕܣܘ܁ ܘܠ̈ܡܫܡܫ̈ܢܐ
9
ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘܒܚܐ ܕܒܟܠ ܐܬܪ܁ ܕܥܢܕܘ
10
ܘܠܕܩܝܡܝܢ܁ ܘܗܒ ܠܗܘܢ ܕܕܠܐ ܥܕܠܝ
11
ܢܫܡܫܘܢ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܩܕܝܫܐ܁ ܘܠܗܢܘܢ
12
ܕܒܒܬܘܠܘܬܐ ܘܥܢܘܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܁
13
ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠܥܡܐ ܕܡܣܟܐ ܠܪ̈ܚܡܝܟ
14
ܘܠ̈ܒܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܫܟܢ܁ ܠܐܐܪ̈ܣ ܘܠܦܐܪ̈ܐ
15
ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܪܥܐ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ܁ ܘܫܟܢ
16
ܠܢ ܡܛܪ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܝ ܙܒ̈ܢܐ܁ ܘܒܪܟ
17
ܟܠܝܠܐ ܕܫܢܬܐ ܒܒܣܝܡܘܬܟ܁ ܘܦܩܘܕ
18
ܠܐܪܥܐ ܕܬܬܠܝ ܦܐܪ̈ܐ܁ ܡܛܠ ܕܥ̈ܝܢܐ ܕܟܠ

Page 17b

1
ܐܢܫ ܠܘܬܟ ܬܠ̈ܝܢ܁ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ
2
ܘܠܡܣܟܢܘܬܐ ܕܝܠܝ܁ ܘܚܣܐ ܠܝ ܠܚܛܝܐ
3
ܘܠܐ ܚܫܚܐ ܥܒܕܐ ܕܝܠܟ܁ ܗܘ̇ ܕܚܘܝܬ
4
ܒܝ ܛܝܒܘܬܐ ܘܫܦܝܪܘܬ ܩܘܡܐ ܕܝܠܟ܁
5
ܘܟܕ ܠܐ ܫܘܐ ܐܢܐ ܐܝܬܝ܁ ܦܪܘܩܝܢܝ ܐܝܟ
6
ܣܘܓܐܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܕܝܠܟ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܐܫܒܚܟ
7
ܒܟܠܙܒܢ܁ ܒܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܐ ܕܝܠܝ܁ ܦܨܢܝ
8
ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܣܢܝܢ ܠܝ܁ ܘܢܬܗܦܟܘܢ
9
ܒܥܠܕܒ̈ܒܝ ܠܒܣܬܪܗܘܢ܁ ܦܬܚ
10
ܥ̈ܝܢܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܕܝܠܝ܁ ܠܘܬ ܗܝ̇ ܕܢܨܡܚ
11
ܠܝ ܢܘܗܪܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܣܘܟ̈ܠܐ ܕܝܠܟ
12
ܦܐܚ̈ ܬܠܝܬܐ ܘܫܘܙܒ ܠܢ ܡܪܝܐ
13
ܚܝܠܬܢ ܒܟܠ܁ ܡܢ ܟܦܢܐ ܘܡܢ ܚܒܠܐ܁
14
ܘܡܢ ܙܘܥܐ ܘܡܢ ܝܩܕܢܐ܁ ܘܡܢ ܛܘܒܥܐ
15
ܘܡܢ ܪܕܘܦܝܐ܁ ܘܡܢ ܩܘܡܐ ܕܥܠܝܢ
16
ܕܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝ̈ܢܐ܁
17
ܡܬܝܕܥܢܐ ܘܡܬܪܓܫܢܐ܁ ܘܡܢ ܚܪܒܐ
18
ܒܝܫܬܐ܁ ܘܡܢ ܟܠ ܐܝܕܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܁

Page 18a

1
ܘܡܢ ܐܢܫ̈ܐ ܒܝܫ̈ܐ ܘܢܟܘܠ̈ܬܢܐ ܘܡܡܠ̈ܠܝ
2
ܗܦܟ̈ܝܬܐ ܦܨܐ ܠܢ܁ ܘܫܝܢܐ ܕܝܠܟ ܗܘ̇
3
ܕܥܒܪ ܠܟܠ ܗܘܢܐ ܫܟܢ ܠܢ܁ ܘܡܠܝ
4
ܠܠܒܘ̈ܬܢ ܒܣܝܡܘܬܐ ܘܛܒܘܬܐ܁ ܘܐܫܘܐ
5
ܠܢ ܕܢܩܘܡ ܩܕܡܝܟ܁ ܘܠܟ ܢܚܐ ܘܠܟ
6
ܢܫܦܪܘ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚ̈ܝܢ܁ ܒܛܝ܏ܒܘ܏
7
ܘܒܪ̈ܚܡܐ ܘܒܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ
8
ܒܪܐ ܕܝܠܟ܁ ܕܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܓܗܢܬܐ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ
9
ܘܠܗܢܘܢ ܕܥܡܢ ܩܝܡܝܢ ܘܡܨܠܝܢ ܘܠܗܢܘܢ
10
ܕܪܝܚܩܝܢ܁ ܘܠܗܢܘܢ ܕܩܘܪ̈ܒܢܐ ܗܠܝܢ
11
ܐܝܬܝܘ ܠܟ܁ ܘܠܗܢܘܢ ܕܦܩܕܘ ܠܢ
12
ܕܢܬܕܟܪ ܐܢܘܢ܁ ܘܠܗܢܘܢ ܕܡܝܬܝܢ ܦܐܪ̈ܐ
13
ܠܥ̈ܕܬܐ ܕܝܠܟ܁ ܘܠܥܗ̈ܕܝ ܡܣܟ̈ܢܐ܁ ܘܠܗܢܘܢ
14
ܕܥܒܕܝܢ ܙܕ̈ܩܬܐ ܠܒܝ̈ܫܐ܁ ܘܠܗܢܘܢ
15
ܕܨܒܘ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܘ ܚܝܠܐ ܠܡܩܪܒܘ܁
16
ܘܠܟܠܚܕ ܠܦܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܬܪܥܝܬܗ܁
17
ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܬܥܗܕܢܢ ܬܠܝܬܐ ܩܕܡܝܟ܁
18
ܘܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܐܬܕܟܪܢܢ܁ ܚܠܦ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ

Page 18b

1
ܫܡܝ̈ܢܝܬܐ܁ ܘܚܠܦ ܡܬܚܒܠ̈ܢܝܬܐ ܠܐ
2
ܡܬܚܒܠ̈ܢܝܬܐ܁ ܘܚܠܦ ܙܒܢܝ̈ܬܐ ܗܢܝܢ
3
ܕܠܥܠܡ܁ ܘܐܘܪܬ ܐܢܘܢ ܚܝ̈ܐ ܡܬܘ̈ܡܝܐ܁
4
ܠܐܪ̈ܡܠܬܐ ܣܝܥ ܒܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܟ܁
5
ܘܠܝܬܡ̈ܐ ܗܘܝ ܐܒܐ܁ ܘܠܫܒ̈ܝܐ ܦܪܘܩ܁
6
ܘܠܟܪ̈ܝܗܐ ܘܠܡܪ̈ܥܐ ܐܣܐ܁ ܛܘܦ ܥܡ
7
ܗܢܘܢ ܕܛܝܦܝܢ܁ ܪܕܝ ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܪܕܝܢ
8
ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ܁ ܠܗܢܘܢ ܕܒܛܘܪ̈ܐ ܘܒܡܥܪ̈ܐ
9
ܘܒܦܥܪ̈ܝܗ ܕܐܪܥܐ ܡܚܡܣܢܝܢ ܡܛܠ
10
ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܚܝܠ ܘܥܕܪ ܒܝܡܝܢܟ܁
11
ܠܗܢܘܢ ܕܒܐܟܣܘܪ̈ܝܐܣ ܘܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ
12
ܫܘܙܒ܁ ܘܠܛܥ̈ܝܐ ܘܠܡܒܕܪ̈ܐ ܟܢܫ܁
13
ܘܠܟܠ ܚܝܕ ܠܥ̈ܢܐ ܕܝܠܟ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܬܗܘܐ
14
ܥܢܐ ܚܕܐ ܘܪܥܝܐ ܚܕ܁ ܘܢܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ
15
ܘܬܘܕܝܬܐ܁ ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܁ ܘܠܪܘܚܐ
16
ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܁ ܗܫܐ ܓܗܢܬܐ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ
17
ܠܡܠ̈ܟܐ ܕܝܠܢ ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘܒܚܐ܁ ܘܟܠܠ ܐܢܘܢ
18
ܒܣܟܪܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ܁ ܘܒܣܢܘܪܬܐ

Page 19a

1
ܕܦܘܪܩܢܐ܁ ܘܢܛܪ ܐܢܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ
2
ܚܠܝܡܬܐ܁ ܘܟܕܘܢ ܐܢܘܢ ܬܚܝܬ ܢܝܪܐ
3
ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܟ܁ ܘܫܥܒܕ ܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ
4
ܒܪܒܪ̈ܝܐ܁ ܘܕܠܐ ܡܬܪܥܝܢ ܛܒܬܐ ܥܠ
5
ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ܁ ܘܠܢ ܡܪܝܐ ܥܘܡܪܐ ܫܠܝܐ
6
ܘܢܝܚܐ ܫܟܢ ܬܠܝܬܐ ܐܢܬ ܗܘ ܓܝܪ ܐܝܬܝܟ
7
ܡܥܕܪܢܐ ܘܡܫܟܢܢܐ ܕܙܟܘܬܐ ܡܪܝܐ܁ ܠܟܠܗܘܢ
8
ܐܝܬܝܢ ܕܒܫܡܟ ܪܒܐ ܡܬܓܘܣܝܢ܁ ܘܠܟ
9
ܫܩܠܘ ܙܝܢܐ ܘܣܟܪܐ ܒܩܪܒܐ܁ ܗܘܝ
10
ܡܣܝܥܢܐ ܠܗܢܘܢ ܕܡܛܠ ܫܡܟ ܪܒܐ
11
ܡܬܟܬܫܝܢ܁ ܘܗܒܠܗܘܢ ܙܟܘܬܐ ܘܐܬܟܬܫ
12
ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܣܢܝܢ ܠܗܘܢ܁ ܘܠܢ ܚܪܪ
13
ܡܪܝܐ ܡܢ ܟܠ ܩܝܢܕ̈ܘܢܘ ܘܐܘܠ̈ܨܢܐ ܘܐܢܢܩ̈ܐܣ܁
14
ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܡܣܩܝܢܢ܁ ܘܠܝܚܝܕܝܐ
15
ܒܪܐ ܕܝܠܟ܁ ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܁ ܗܫܐ
16
ܓܗܢܬܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܚܝ̈ܐ
17
ܘܕܡܘܬܐ ܐܝܬ ܠܟ܁ ܐܫܘܐ ܠܡܬܕܟܪܘ
18
ܠܗܢܘܢ ܕܡܢ ܥܠܡ ܫܦܪܘ ܠܟ܁ ܐܒܗ̈ܬܐ

Page 19b

1
ܘܪ̈ܝܫܝ ܐܒܗ̈ܬܐ܁ ܢܒ̈ܝܐ܁ ܫܠ̈ܝܚܐ܁ ܣܗ̈ܕܐ܁
2
ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ܁ ܘܠܐܣܛܦܢܘܣ ܪܝܫܐ
3
ܕܣܗ̈ܕܐ܁ ܘܠܩܕܝܫܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ܁ ܘܠ܏ܟܠ܏
4
ܩܕܝ̈ܫܐ ܬܠܝܬܐ ܐܦܢ ܠܕܘ̈ܟܝܬܐ ܫܒܚ̈ܝܬܐ ܘܠܐ
5
ܗܘ ܠ̈ܢܝܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܦܚ̈ܡܐ ܢܣܒܬ
6
ܠܓܘ̈ܕܐ ܕܩܕܝ̈ܫܝܟ ܐܘ ܡܪܝܐ܁ ܚܠ̈ܝܛܐ
7
ܥܡܗܘܢ ܒܥܕܬܐ ܗܝ̇ ܕܒܘܟܪ̈ܐ ܥܒܕ ܠܢ
8
ܐܘ ܛܒܐ܁ ܘܟܕ ܒܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܕܝܠܟ ܡ܏ܫܒ܏܁
9
ܒܟܠ ܘܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܟ ܡܕܡܝܢ܁ ܬܟ܏ܫ̈ܦ܏
10
ܕܠܐ ܫܠܝܐ ܘܒܥ̈ܘܬܐ ܕܚܠܦܝܢ ܡܩܪܒܝܢܢ
11
ܠܟ܁ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܬܥܗܕܝܢܢ ܠܗܘܢ܁
12
ܟܕ ܠܠܐ ܦܪܪܝܣܝܐ ܕܝܠܢ ܒܥܘܗܕܢܐ
13
ܘܒܐܝܙܓܕܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܚܦܝܢܢ܁ ܘܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ
14
ܕܢܬܩܪܒ ܠܟ ܡܡܪܚܝܢܢ܁ ܕܢܫܡܠܐ
15
ܡܬܟܗܢܢܘܬܐ ܗܕܐ ܙܝܥܬܐ ܘܕܚܝܠܬܐ܁
16
ܡܚܣܝܢܐ ܗܘܝ ܗܟܝܠ ܠܠܐ ܢܡܘܣܝ̈ܘܬܐ
17
ܕܝܠܢ ܡܛܠ ܬܟܫܦ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܕܝܠܗܘܢ܁
18
ܡܛܠ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܗܘ̇ ܕܐܬܩܪܝ ܥܠܝܢ܁

Page 20a

1
ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝܟ ܘܡܬܬܢܝܚ ܒܩ̈ܕܝܫܐ܁
2
ܘܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܣܩܝܢܢ܁ ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ
3
ܕܝܠܟ܁ ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܁ ܗܫܐ ܓܗܢܬܐ
4
ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ܁ ܘܠܗܢܘܢ ܕܚܙܩܘ ܘܡܦܩܢܐ
5
ܗܢܐ ܥܒܕܘ܁ ܐܦܝܣܩܘ̈ܦܐ ܐܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ܁
6
ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܦܛܪܘܣ ܘܝܥܩܘܒ ܫܠ̈ܝܚܐ܁
7
ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܡܠܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ
8
ܢܗܝܪܐܝܬ ܐܘܕܝܘ܁ ܝܕܝܥܐܝܬ ܠܐܝܓܢܐܛܝܘܣ܁
9
ܕܝܘܢܢܣܝܘܣ܁ ܝܘܠܝܘܣ܁ ܐܬܐܢܣܝܘܣ܁ ܏ܒܣ܏
10
ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ܁ ܐܟܐܘܢܢܝܣ܁ ܘܫܪܟܐ ܕܚܣ̈ܝܐ
11
ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘܒܚܐ ܬܠܝܬܐ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠܗܢܘܢ
12
ܕܥܕܡܐ ܠܕܡܐ ܚܠܦ ܡܠܬܐ ܕܫܦܝܪܘܬ
13
ܕܚܠܬܐ ܩܡܘ܁ ܘܠܡܪܥܝܬܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ
14
ܒܟܐܢܘܬܐ ܘܒܩܕܝܫܘܬܐ ܪܥܘ܁ ܒܕܘ̈ܟܝܬܐ
15
ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܪܥܝܐ ܘܥܠ ܡܝ̈ܐ ܢܝܚ̈ܐ ܐܘܟܝܬ
16
ܒܝܘܠ̈ܦܢܐ ܐܠܗ̈ܝܐ܁ ܒܨܠ̈ܘܬܐ ܘܒܬܟ̈܏ܫܦ܏
17
ܕܝܠܗܘܢ܁ ܠܗܕ̈ܡܐ ܪ̈ܚܝܩܐ ܕܥܕܬܐ ܟܢܫܘ
18
ܠܚܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܘܬܫܡܫܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ܁

Page 20b

1
ܫܘ̈ܝܝ ܒܒܪܬ ܩܠܐ ܘܫܘ̈ܝܝ ܒܫܘܒܚܐ
2
ܐܫܘܐ ܠܟܠܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܘܡܬܪ̈ܥܝܢܐ܁ ܕܢܗܘܐ
3
ܛܢ̈ܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܕܡܘܕܝܢܘܬܗܘܢ܁
4
ܡܛܠ ܕܒܣܝܡܐ ܘܣܓܝ ܪ̈ܚܡܐ ܐܝܬܝܟ
5
ܠܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܩܪܝܢ ܠܟ܁ ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ
6
ܘܬܘܕܝܬܐ ܡܣܩܝܢܢ܁ ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ
7
ܕܝܠܟ܁ ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ܁ ܗܫܐ
8
ܓܗܢܬܐ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܠܐܒܗ̈ܝܢ ܘܐܝܚ̈ܢ
9
ܕܥܢܕܘ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ܁ ܩܫܝ̈ܫܐ
10
ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܐܦܘܕܝܐܩܢܘ܁ ܩܪ̈ܘܝܐ܁ ܕܝܪ̈ܝܐ܁
11
ܒܬܘܠ̈ܝ ܒܟܠ ܫܥ܁ ܥܠ̈ܡܝܐ ܗܢܘܢ
12
ܕܡܢܝܢܗܘܢ ܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܝܕܥ ܐܢܬ܁
13
ܝܕܝܥܐܝܬ ܠܦܠܢ ܘܦܠܢ ܬܠܝܬܐ ܥܒܘܕܐ
14
ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܘܕܦܓܪ̈ܐ ܡܪܝܐ܁ ܐܬܕܟܪ ܥܠ
15
ܡܕܒܚܟ ܫܡܝܢܐ܁ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܒܪܘ
16
ܡܢ ܓܐܘ̈ܬܐ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ܁ ܐܥܒܪ ܐܢܘܢ ܡܥܒܪ̈ܬܐ
17
ܕܩܢܛܐ܁ ܐܫܪܐ ܐܢܘܢ ܒܡܛ̈ܐܠܐ ܢܗܝܪ̈ܬܐ܁
18
ܦܨܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܚܫܘܟܐ ܘܥܡܛܢܐ ܘܫܘܙܒ

Page 21a

1
ܘܫܘܙܒ ܐܢܘܢ ܡܢ ܥܩܬܐ ܘܟܪܝܘܬܐ܁
2
ܢܬܚܙܐ ܠܗܘܢ ܦܪܨܘܦܐ ܕܝܠܟ ܡܫܝܢܐ܁
3
ܘܠܐ ܬܥܘܠ ܥܡܗܘܢ ܠܕܝܢܐ ܘܠܚܬܝܬܘܬܐ
4
ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ܁ ܘܐܢ ܒܡܠܬܐ ܐܘ ܒܥܒܕܐ ܚܛܘ܁
5
ܐܝܟ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܒܝ̈ܫܝ ܒܣܪܐ܁ ܫܒܘܩ
6
ܘܥܛܝ ܣܟ̈ܠܘܬܗܘܢ܁ ܘܥܠܝܢ ܕܒܚ̈ܝܐ
7
ܗܠܝܢ ܙܒܢ̈ܝܐ ܫܪܝܟܝܢܢ܁ ܟܕ ܡܬܦܢܐ ܐܢܬ
8
ܪܚܡ ܥܠܝܢ܁ ܡܛܠ ܕܟܠܝܘܡ ܗܐ ܡܪܓܙܝܢܢ
9
ܠܟ܁ ܒܕܘܒܪ̈ܝܢ ܣܢ̈ܝܐ ܘܢܕܝ̈ܕܐ܁ ܡܛܠ
10
ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܕܠܐ ܚܛܗ ܘܕܡܚܪܪ
11
ܡܢ ܣܟ̈ܠܘܬܐ܁ ܡܪܝܐ ܕܝܠܢ ܘܦܪܘܩܢ
12
ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܁ ܕܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܐܦܚܢܢ
13
ܟܠܢ ܣܒܪܢܢ ܕܢܐܪܬ ܪ̈ܚܡܐ ܘܫܘܒܩܢܐ
14
ܕܚܛܗ̈ܐ܁ ܡܛܠ ܗܘ̇ ܕܐܦܠܢ ܘܠܗܘܢ ܥܡܐ
15
ܐܢܝܚ ܓܗܢܬܐ ܐܢܝܚ ܐܪܦܐ ܫܒܘܩ ܐܠܗܐ
16
ܫܘܪ̈ܥܬܗܘܢ܁ ܕܒܨܒܝܢܐ ܘܕܠܐ ܒܨܒܝܢܐ܁
17
ܕܒܝܕܥܬܐ ܘܕܠܐ ܒܝܕܥܬܐ܁ ܕܒܥܒܕܐ܁
18
ܕܒܡܠܬܐ܁ ܕܒܡܚܫܒܬܐ܁ ܟܣܝ̈ܬܐ

Page 21b

1
ܓܠ̈ܝܬܐ ܝܕܝܥ̈ܬܐ ܛܥܝ̈ܬܐ܁ ܗܠܝܢ ܕܝܕܥ
2
ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܬܠܝܬܐ ܐܠܗܐ ܩܕܝܫ ܒܟܠ
3
ܘܠܗܢܘܢ ܕܥܘܗܕܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܫܡܠܝܢܢ
4
ܝܘܡܢܐ ܐܬܕܟܪ܁ ܘܠܟܠܗܘܢ ܡܢ ܩܕܝ̈ܫܐ
5
ܩܒܠ ܐܝܙܓ̈ܕܐ ܘܡܦܝܣ̈ܢܐ ܚܠܦ ܢܦܫ̈ܬܐ
6
ܕܟܠܢ܁ ܠܢ ܕܝܢ ܐܫܘܐ ܠܡܢܬܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ܁
7
ܘܠܟܠܢ ܐܬܕܟܪ ܒܒܣܝܡܘܬܐ ܕܝܠܟ܁ ܠܟܠܢ
8
ܣܥܘܪ ܒܣܓܝܐܘܬ ܪ̈ܚܡܐ ܕܝܠܟ܁ ܘܐܬܓܠܝ
9
ܥܠܝܢ ܒܚܢܢܐ ܕܝܠܟ܁ ܠܟܠܢ ܥܒܕ ܕܫܦܝܪ
10
ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܕܝܠܟ܁ ܘܒܛܠ ܣܕ̈ܩܐ
11
ܕܥ̈ܕܬܐ܁ ܕܠܟ ܫܒܗܪܢܘܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ܁ ܫܪܝ
12
ܩܘܡܐ ܕܐܪ̈ܣܝܣ܁ ܠܟܠܢ ܩܒܠ ܒܡܠܟܘܬܐ
13
ܕܝܠܟ܁ ܘܒܢ̈ܝܐ ܕܢܘܗܪܐ ܚܘܐ ܠܢ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܢ
14
ܒܫܘܝܘܬ ܢܦܫܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܕ ܦܘܡܐ ܘܚܕ
15
ܠܒܐ܁ ܢܫܒܚ ܠܫܡܟ ܪܒ ܒܦܐܝܘܬܐ܁
16
ܥܡ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܁ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ
17
ܗܫܐ ܥܡܐ ܐܝܟܢܐ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܥܡܐ ܘܥܡ
18
ܟܗܢܐ ܢܗܘܘܢ ܡܫܡܫܢܐ ܏ܩܬܘ܏ ܟܗܢܐ ܩܨܐ ܏ܘܪ̈܏

Page 22a

1
ܟܗܢܐ ܨܠܘܬܐ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܡܒܪܟܐ
2
ܡܪܝܐ܁ ܗܘ̇ ܕܡܠܐ ܐܢܬ ܠܫܡܝܐ ܘܠܐܪܥܐ ܡܢ
3
ܫܘܒܚܐ ܕܝܠܟ܁ ܗܘ̇ ܕܐܫܘܝܬ ܠܢ ܗܫܐ
4
ܠܡܬܕܟܪܘ ܠܕܝܬܝܩܝ ܩܕܝܫܬܐ ܕܝܠܟ܁
5
ܘܠܡܫܡܠܝܘ ܠܕܒܚܬܐ ܗܕܐ ܕܚܝܠܬܐ ܘܕܠܐ
6
ܕܡܐ܁ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܐܘ ܡܪܝܐ ܕܝܠܢ܁ ܡܩܕܫܢܐ
7
ܕܐܪ̈ܙܐ ܗܠܝܢ܁ ܕܟܐ ܠܟܠܢ ܡܢ ܟܠ ܛܘܠܫܐ
8
ܕܒܣܪܐ ܘܕܪܘܚܐ܁ ܘܐܠܦ ܠܢ ܠܡܫܡܠܝܘ
9
ܩܕܝܫܘܬܐ ܒܕܚܠܬܐ ܕܝܠܟ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ
10
ܒܣܗܕܘܬܐ ܕܟܝܬܐ ܘܒܬܐܪܬܐ ܡܩܒܠܝܢܢ
11
ܠܡܢܬܐ ܕܩܘܕ̈ܫܐ ܕܝܠܟ܁ ܢܬܝܚܕ
12
ܠܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟ܁ ܘܢܬܚܙܐ
13
ܕܥܡܪ ܒܢ ܐܝܟ ܫܘܘܕܝܗ܁ ܘܢܗܘܘܢ
14
ܠܒܘ̈ܬܢ ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܠܪܘܚܐ ܗܘ̇ ܛܒܐ܁
15
ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ܁ ܠܐ ܬܥܒܕ ܠܚܕ ܡܢܢ
16
ܡܝܚܒܐ ܠܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܪܐ
17
ܕܝܠܟ܁ ܘܐܦܠܐ ܟܪ̈ܝܗܐ ܒܢܦܫܐ ܘܒܦܓܪܐ܁
18
ܡܛܠ ܕܟܕ ܠܐ ܫܘܝܢܢ ܡܫܬܘܬܦܝܢܢ ܒܐܪ̈ܙܐ

Page 22b

1
ܩܕܝ̈ܫܐ܁ ܐܠܐ ܗܒܠܢ ܕܥܕܡܐ ܠܢܫܡܬܐ
2
ܐܚܪܝܬܐ ܢܫܦܪ ܠܟ܁ ܘܢܫܬܘܐ ܠܢܣܝܒܘܬܐ
3
ܕܐܪ̈ܙܐ ܡܚܝ̈ܢܐ܁ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܘܦܪܘܩܐ ܕܝܠܢ
4
ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܁ ܘܢܗܘܐ ܫܘ̈ܚ ܠܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ
5
ܘܕܡܐ ܡܚܣܝܢܐ܁ ܘܕܫܘܝܢܢ ܠܡܩܒܠܘ
6
ܐܢܘܢ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܚܝܠܝܢܢ ܘܡܬܕܟܝܢܢ
7
ܘܡܬܩܪܒܝܢܢ܁ ܘܕܫܘܝܢܢ ܢܗܘܐ ܕܢܨܠܐ ܠܟ܁
8
ܨܠܘܬܐ ܗܝ̇ ܕܐܠܦ ܠܢ ܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܝܠܟ܁
9
ܒܠܒܐ ܕܟܝܐ܁ ܘܢܙܥܩ ܘܢܐܡܪ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
10
ܥܡܐ ܢܬܩܕܫ ܟܗܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܐ
11
ܕܝܠܢ܁ ܠܐ ܬܥܠ ܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ ܘܦܚ̈ܐ
12
ܕܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܘܒܥܠܕܒܒ̈ܐ ܕܢܦܫܬܐ܁ ܘܠܐ
13
ܬܫܒܘܩ ܕܢܬܡܣܪ ܒܐܝܕ̈ܝܐ ܕܐܠܘܨܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ
14
ܘܕܨܒܝܢ ܕܚܝܬ ܢܒܠܥܘܢ ܠܢ܁ ܐܠܐ ܦܨܐ ܠܢ
15
ܡܢ ܟܠ ܢܣܝܘ̈ܢܐ ܟܣ̈ܝܐ ܘܓܠ̈ܝܐ܁ ܟܠܗܘܢ
16
ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܝܚ̈ܝܢ܁ ܘܦܪܘܩ ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫ̈ܬܐ
17
ܝܠܝܢ ܕܡܛܠ ܠܐ ܢܡܘܣܝ̈ܘܬܐ ܦܓ̈ܥܢ ܒܢ܁
18
ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ