Anaphora of Basilios

Transcription of Manuscripts

Anaphora des Basilios - Scharfe, Rahmani 100 - Version 2

Transcription by: Thomas Klampfl

Rohrbach an der Lafnitz, 19. 7. 2017

Page 25a

1
ܐܢܢܦܘܪܐ
2
ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܣܝܠܠܝܘܣ ܪܫܟ̈ܗܢܐ
3
ܕܩܣܪܝܐ
4
ܩܕܡܝܬ
5
ܨܠܘܬܐ ܕܫܠܡܐ
6
ܐܠܗܐ ܗܘ̇ ܕܡܢ ܥܠܡ܁ ܗܘ̇ ܕܒܪܝܬ ܒܪܝܫܝܬ
7
ܠܒܪܢܫܐ ܠܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܘܠܡܘܬܐ ܗܘ̇ ܕܥܠ
8
ܠܥܠܡܐ ܒܚܣܡܗ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܒܝܕ ܡܐܬܝܬܐ ܡܥܒܕܬ
9
ܚܝ̈ܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܐ
10
ܕܝܠܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܣܬܪܬ ܘܒܛܠܬ ܘܫܝܢܐ
11
ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܡܠܝܬ ܠܐܪܥܐ܁ ܗܘ̇ ܕܐܦ ܦܠܚ̈ܘܬܐ
12
ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܫܒܝ̈ܚܢ ܟܕ ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܒܡܪ̈ܘܡܐ
13
ܐܡܪ̈ܢ ܗܘܝ ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܫܠܡܐ ܘܒܒܢܝ̈
14
ܐܢܫ̈ܐ ܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ܁ ܡܠܝ ܐܘ ܐܠܗܢ ܒܣܝܡܐ
15
ܠܠܒܘ̈ܬܢ ܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ ܕܝܠܟ ܡܫܝܢܐ
16
ܟܕ ܡܕܟܐ ܐܢܬ ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܛܘܠܫܐ ܘܢܟܠܐ܁ ܘܡܢ
17
ܟܠ ܢܛܝܪܘܬ ܐܟܬܐ ܡܙܡܢܬ ܡܘܬܐ ܘܐܫܘܐ ܠܢ
18
ܕܢܫܐܠ ܫܠܡܐ ܕܚ̈ܕܕܐ ܒܢܘܫܩܬܐ ܩܕܝܫܬܐ
19
ܘܐܠܗܝܬܐ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܕܠܐ ܚܘܝܒܐ ܢܫܬܘܬܦ
20
ܒܫܘܟ̈ܢܐ ܕܝܠܟ ܫܡܝ̈ܢܐ ܘܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܒܡܫܝܚܐ
21
ܝܫܘܥ ܡܪܢ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܥܡܗ ܠܟ
22
ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܥܡ ܪܘܚܐ
23
ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܗܫܐ܀܀
24
ܡܫܡܫܢܐ܁ ܡܨܥܝܬܐ܀
25
ܟܗܢܐ܁ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ܁ ܗܘ̇ ܕܡܢ ܡܫܪܬܚܘܬܐ
26
ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܟ ܦܪܝܣܬ ܥܠ ܟܠ ܝܗܒ ܐܢܬ

Page 25b

1
ܠܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܐܠܝܢܢ ܘܥܒܕ ܐܢܬ
2
ܥܡܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܘ̇ ܡܐ ܕܡܬܗܘܢܝܢܢ ܦܫܘܛ
3
ܡܪܝ ܐܝܕܟ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܘܒܪܟ ܠܥܒܕܐ
4
ܘܠܐܡܘ̈ܬܐ ܕܝܠܟ ܘܕܟܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟܠ ܛܘܠܫܐ
5
ܕܒܣܪܐ ܘܕܪܘܚܐ܁ ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܡܫܘܬܦ̈ܐ
6
ܘܫܘܚ̈ ܠܦܓܪܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ
7
ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܒܚܣܝܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܬܟܫܦܬܐ
8
ܡܩܪܒܝܢ ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܚܕܬܐ ܡܣܩܝܢ
9
ܠܟ ܘܠܒܪܟ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܠܪܘܚܐ
10
ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܗܫܐ܀܀
11
ܬܠܝܬܐ܁ ܡܪܝܐ ܗܘ̇ ܕܡܢ ܡܠܐ̈ܟܐ ܘܪ̈ܝܫܝ
12
ܡܠܐܟ̈ܐ ܡܙܕܝܚ ܘܡܢ ܘܩܪ̈ܦܐ ܡܬܩܕܫ
13
ܘܥܠ ܟܪ̈ܘܒܐ ܝܬܒ ܘܡܬܒܪܟ܁ ܘܒܒܢ̈ܬ
14
ܩܠ̈ܐ ܕܠܐ ܫܠܝܐ ܗܠܝܢ ܕܒܡܠܠܘܬܐ ܠܗܘܬܐ
15
ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܫܬܒܚ ܘܨܒܐ ܕܡܢܢ
16
ܐܪ̈ܥܢܐ ܠܡܬܟܗܢܘ܁ ܠܘ ܒܕ ܣܢܝܩ
17
ܥܠ ܬܫܡܫܬܢ ܐܠܐ ܕܢܫܘܬܦ ܠܢ ܒܩܕܝܫܘܬܗ
18
ܩܒܠ ܠܢ ܐܘ ܡܪܝܐ ܕܡܬܩܪܒܝܢܢ ܠܡܕܒܚܟ
19
ܩܕܝܫܐ ܘܠܐ ܡܛܠ ܛܘܠܫܐ ܕܚܛܝܬܐ ܕܡܟܬܡ
20
ܒܝ ܒܕܘܝܐ ܬܣܠܬ ܠܥܒ̈ܕܝܟ ܕܩܝܡܝܢ
21
ܩܕܡܝܟ܁ ܐܢܬ ܓܝܪ ܐܝܟ ܓܒܘܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ
22
ܠܓܒܝܠܬܢ܁ ܕܠܐ ܡܙܕܕܩ ܩܕܡܝܟ ܝܠܝܕ
23
ܡܢ ܐܢܬܬ܁ ܐܠܐ ܐܫܘܐ ܠܢ ܕܒܠܒܐ ܕܟܝܐ ܢܩܘܡ
24
ܩܕܡܝܟ ܘܢܫܡܫܟ ܘܢܩܪܒ ܠܟ ܕܒܚܬܐ
25
ܗܕܐ ܕܚܝܠܬܐ ܘܕܠܐ ܕܡܐ ܠܒܘܛܠܐ ܕܣܟܠ̈ܘܬܢ
26
ܘܠܚܘܣܝܐ ܕܚܠܦ ܥܡܐ ܕܝܠܟ ܘܠܐ
27
ܝܕܝܥ̈ܬܐ ܕܝܠܗ ܘܠܢܝܚܬܐ ܘܠܢܦܐܫܐ܁
28
ܕܗܢܘܢ ܕܩܕܡܘ ܫܟܒܘ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܝܚܝܕܝܐ

Page 26a

1
ܒܪܐ ܕܝܠܟ܁ ܕܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ
2
ܘܐܘܚܕܝܐ ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܗܫܐ܀܀
3
ܥܡܐ܁ ܐܡܝܢ ܡܫܡܫܢܐ܁ ܗܒܘ ܟܗܢܐ܁ ܚܘܒܐ܁
4
ܥܡܐ܁ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ܁ ܠܥܠ ܥܡܐ܁ ܐܝܬܝܗܘܢ܂
5
ܟܗܢܐ܁ ܢܘܕܐ ܥܡܐ ܫܘܐ܀
6
ܓܗܢܬܐ܁ ܗܘ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ
7
ܟܠ ܣܓܝܕܐ܁ ܫܘܐ ܐܝܟ ܕܒܫܪܪܐ ܘܙܕܩܘ ܦܐܐ
8
ܠܪܒܘܬ ܝܐܝܘܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܟ ܕܠܟ ܢܩܠܣ
9
ܠܟ ܢܗܕܪ܁ ܠܟ ܢܘܕܐ ܠܟ ܫܒܚ ܠܟ ܕܒܫܪܪܐ
10
ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ܁ ܠܟ ܢܩܪܒ ܒܠܒܐ ܫܚܝܩܬ
11
ܘܒܪܘܚܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܦܐܪ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܐ܁ ܕܒܚ̈ܬ
12
ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܬܫܡܫܬܐ ܡܠܝܠܬܐ܁ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗܘ̣
13
ܗܘ̇ ܕܫܟܢܬ ܠܢ ܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܝܠܟ܁ ܘܡܢܘ
14
ܣܦܩ ܠܡܡܠܠܘ ܚܝܠ̈ܬ ܢܘܬܐ ܕܝܠܟ܁
15
ܘܫܡܝ̈ܥܐ ܢܥܒ ܟܠܗܘܢ ܫܘܒܚܝ̈ܟ ܐܘܢܫܬܥܐ
16
ܒܟܠܙܒܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܝܠܟ܁ ܫܠܝܛܐ ܕܟܠ
17
ܘܡܪܝܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܘܕܟܠܗ ܒܪܝܬܐ܁
18
ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ܁ ܗܘ̇ ܕܝܬܒ
19
ܥܠ ܬܪܘܢܘܣ ܕܫܘܒܚܐ ܘܚܐܪܒܬܗܘܡܐ
20
ܕܠܐ ܪܝܫܐ܁ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ܁ ܠܝ ܡܫܬܓܢܝܢܐ܁ ܠܐ
21
ܡܬܕܪܟܢܐ܁ ܐܒܘܗܝ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
22
ܐܠܗܐ ܪܒܐ ܘܦܪܘܩܐ ܘܣܒܪܐ ܕܝܠܢ܁ ܗܘ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ
23
ܨܠܡܐ ܕܛܒܘܬܐ ܕܝܠܟ܁ ܛܒܥܐ ܫܘܐ ܒܛܘܦܣܐ
24
ܕܒܗ ܡܚܘܐ ܠܟ ܐܒܐ܁ ܡܠܬܐ ܚܝܐ܁ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ
25
ܚܟܡܬܐ ܕܩܕܡ ܥܠ̈ܡܐ܁ ܚܝ̈ܐ܁ ܩܕܝܫܘܬܐ܁
26
ܚܝܠܐ܁ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ܁ ܗܘ̇ ܕܗܘ̣ ܒܕܩ
27
ܠܢ ܥܠ ܪܘܚܐ ܗܘ̇ ܛܒܐ ܘܩܕܝܫܐ܁ ܪܘܚܐ ܕܫܪܪܐ
28
ܪܘܚܐ ܕܣܝܡܬ ܒܢ̈ܝܐ܁ ܬܪܝܨܐ܁ ܪܝܫܢܝܐ܁ ܪܗܒܘܢܐ܁

Page 26b

1
ܕܝܪܬܘܬܐ ܕܥܬܝܕܐ܁ ܪܝܫܝܬܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܕܠܥܠܡ܁
2
ܚܝܠܐ ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ܁ ܡܥܝܢܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ܁ ܗܘ̇ ܕܟܠܗ
3
ܒܪܝܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܡܬܝܕܥܢܝܬܐ܁ ܟܕ ܡܬܩܕܫܐ
4
ܘܡܬܢܗܪܐ ܠܟ ܡܫܒܚܐ܁ ܘܠܟ ܡܡܠܠܘܬ
5
ܫܘܒܚܐ ܡܣܩܐ ܡܛܠ ܟܠ ܥܒ̈ܕܐ ܕܝܠܟ܀܀
6
ܬܠܝܬܐ܁ ܠܟ ܣܓܕܝܢ ܡܠܐܟܐ ܘܪ̈ܝܫܝ ܡܠܐ̈ܟܐ
7
ܘܠܟ ܡܗܠܠܝܢ ܡܘܬܒ̈ܐ ܘܡܝܬܐ܁ ܠܟ ܡܫܒܚܝܢ
8
ܪ̈ܝܫܢܐ ܘܫܠ̈ܝܛܢܐ܁ ܘܠܟ ܡܩܕܫܝܢ ܚܝܠ̈ܘܬܐ
9
ܘܦܠ̈ܚܘܬܐ ܫܡܝܢܝܬ̈ܐ܁ ܩܕܡܝܟ ܩܝܡ̈ܝܢ
10
ܬܪܬܝܢ ܝܚ̈ܘܬܐ ܡܝܩܪ̈ܬܐ ܟܕ ܚܕܝܪ̈ܢ ܠܡܘܬܒܐ
11
ܩܕܝܫܐ ܕܫܘܒܚܐ ܕܝܠܟ܁ ܣܓܝܐܝ ܦܪܨܘ̈ܦܐ
12
ܣܓܝܐܝ̈ ܥ̈ܝܢܐ ܘܫܬܝ̈ܬܝ ܓܦ̈ܐ ܟܪ̈ܘܒܐ
13
ܘܣܪ̈ܦܐ܁ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܝܢ ܡܢ ܓܦܝ̈ܗܘܢ ܡܚܦܝܢ
14
ܠܦܪ̈ܨܘܦܐ ܕܝܠܗܘܢ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܚܘܪܘܢ ܒܓܢܝܙܘܬ
15
ܐܠܗܘܬܟ܁ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ܁ ܒܬܪܝܢ ܕܝܢ ܠܪ̈ܓܠܐ
16
ܕܝܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܐܩܕܘܢ ܡܢ ܓܘܙܠܬܐ ܕܕܚܝܠܘܬܟ
17
ܗܘ̇ ܕܟܠܗܝܢ ܒܪܝܬܐ ܡܬܝܕ[]ܬܐ ܘܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ
18
ܟܘ̈ܙܢ ܡܢ ܥܘܙܐ ܕܝܩܘܕܘܬ ܒܨܪܐ ܘܙܠܓܐ ܙܥܘܪܐ
19
ܕܙܠܝܩ̈ܝܗ ܘܟܕ ܒܬܪܝܢ ܦܪܚܝܢ ܩܥܐ ܐܚܘܢܐ
20
ܒܦܘܡ̈ܐ ܕܠܐ ܢܚ̈ܢ ܘܒܒܥ̈ܬ ܩܠ̈ܐ ܕܡܡܠܠܘܬ
21
ܐܠܗܘܬܟ ܕܠܐ ܫܠܝܢ܁ ܫܘܒܚܐ ܕܙܟܘܬܐ ܘܕܦܘܪܩܢܐ
22
ܕܝܠܢ ܡܙܡܪܝܢ ܘܩܥܝܢ ܘܐܡܪܝܢ܀܀
23
ܥܡܐ܁ ܩܕܝܫ
24
ܓܗܢܬܐ܁ ܩܕܝܫܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܟ ܐܝܟ
25
ܕܒܫܪܪܐ ܘܠܐ ܐܝܬ ܡܫܘܚܬܐ ܠܪܒܘܬ ܦܐܝܘܬܐ
26
ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܕܝܠܟ ܘܚܣܝܐ ܒܟܠܗܘܢ ܥܒ̈ܕܝܟ
27
ܡܛܠ ܕܒܙܕܝܩܘܬܐ ܘܒܕܝܢܐ ܫܪܝܪܐ ܟܠܗܝܢ
28
ܐܝܬܝܬ ܥܠܝܢ ܓܒܠܬ ܓܝܪ ܠܐܢܫܐ ܟܕ

Page 27a

1
ܥܦܪܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܢܣܒܬ܁ ܘܟܕ ܒܨܠܡܐ ܕܝܠܟ
2
ܝܩܪܬܝܗܝ ܣܡܬܝܗܝ ܒܦܪܕܝܣܐ ܕܒܘܣܡ̈ܐ
3
ܒܕ ܒܢܛܘܪܘܬܐ ܕܦܘܩܕ̈ܢܐ ܕܝܠܟ ܡܠܟܬ ܠܗ
4
ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܕܚܝ̈ܐ܁ ܐܠܐ ܟܕ ܠܐ ܫܡܥ ܠܟ ܐܠܗܐ
5
ܕܒܪܝܬܝܗܝ ܐܬܬܣܝܡ ܬܝܚܬ ܡܛܥܝܢܘܬܐ
6
ܕܚܘܝܐ ܡܝܬ ܕܝܢ ܒܫܘܪ̈ܥܬܐ ܕܝܠܗ ܘܠܒܪ
7
ܡܢ ܬܚܘܡ̈ܐ ܫܕܝܬܝܗܝ ܒܬܪܝܨܘܬ ܕܝܢ̈ܐ
8
ܕܝܠܟ܁ ܘܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܕܒܘܣܡ̈ܐ ܠܥܠܡܐ
9
ܗܢܐ ܐܦܩܬܝܗܝ܁ ܘܐܗܦܟܬܝܗܝ ܬܘܒ
10
ܠܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܕܡܢܗܐ ܬܢܣܒ ܁ ܒܕ ܡܕܟܪ ܐܢܬ
11
ܠܗ ܦܘܪܩܢܐ ܕܡܢ ܝܠܕܐ ܕܡܢ ܕܪܝܫ ܗܘ̇ ܕܒܗ
12
ܒܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟ܁ ܠܐ ܓܝܪ ܐܫܬܪܝܬ ܠܓܡܪ
13
ܓܒܝܠܬܐ ܕܝܠܟ ܗ̇ܝ ܕܥܒܕܬ ܛܒܐ܁ ܘܠܐ ܩܒܠܬ
14
ܕܬܫܠܡ ܠܚܒܠܐ ܡܫܡܠܝܐ ܥܒܕܐ ܕܝܠܟ
15
ܐܠܐ ܣܥܪܬܝܗܝ ܒܝܕ ܫܦܝܪܘܬ ܡܥܫܢ̈ܐ ܕܪ̈ܚܡܐ
16
ܕܝܠܟ܁ ܘܐܬܪܥܝܬ ܕܒܝܕ ܝܠܕܐ ܕܡܢ ܕܪܝܫ
17
ܬܗܦܘܟ ܬܝܬܐ ܠܢ ܠܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܐܘܒܕܢܢ
18
ܘܟܕ ܛܥܝܢܢ ܡܦܬܟܐܝܬ ܒܥܝܬܢ ܘܣܓܐܘܬ
19
ܙܢܝ̈ܐ ܡܢܕܪܝܫ ܩܪܝܬܢ ܚܘܝܬ ܙܕܝܩ̈ܐ ܒܕܪ̈ܐ
20
ܩܕܡ̈ܝܐ ܟܕ ܒܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ ܕܝܠܟ ܡܗܕܝܢ
21
ܠܢ܁ ܫܕܪܬ ܢܒܝ̈ܐ ܟܕ ܩܕܡܝܢ ܡܣܒܪܝܢ
22
ܠܢ ܦܘܪܩܢܐ ܕܥܬܝܕ ܠܡܗܘܐ܁ ܥܒܕܬ ܒܐܝ̈ܕܝܐ
23
ܕܩܕܝܫ̈ܐ ܕܝܠܟ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܚܝ̈ܠܐ܁ ܟܕ ܡܣܗܕ
24
ܐܢܬ ܥܠܝܗܘܢ ܕܡܫܡܫ̈ܢܐ ܕܓܢܒܪܘܬܟ ܐܝܬܝܗܘܢ
25
ܢܡܘܣܐ ܝܗܒܬ ܠܥܘܕܪܢܐ܁ ܐܩܝܡܬ ܡܠܐܟ̈ܐ
26
ܢܛܘܪ̈ܐ܁ ܟܕ ܐܬܐܡܘܠܝܐ ܕܙܒܢܐ ܡܠܠܬ ܥܡܢ
27
ܒܒܪܟ܁ ܗܘ̇ ܕܒܗ ܥܒܕܬ ܠܥܠܡܐ܁ ܗܘ̇
28
ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܨܡܚܐ ܕܫܘܒܚܐ ܘܝܘܩܢܐ

Page 27b

1
ܕܩܢܘܡܟ܁ ܡܝܬܐ ܕܝܢ ܠܟܠ ܒܡܠܬܐ ܕܚܝܠܬ
2
ܕܡܠܬܐ ܕܝܠܗ ܠܘ ܚܛܘܦܝܐ ܚܝܒܗ ܕܢܗܘܐ
3
ܫܘܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܗܘ̇ ܕ ܠܥܠܡ ܥܠ
4
ܐܪܥܐ ܐܬܚܙܝ ܘܥܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܬܗܦܟ ܘܟܕ
5
ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܪܩ ܗܘ̣ ܠܗ܁
6
ܟܕ ܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܢܣܒ܁ ܘܟܕ ܐܬܒܣܪ ܡܢ
7
ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܁ ܘܡܢ ܩܕܝܫܬܐ ܒܬܘܠܬܐ ܒܟܠ
8
ܙܒܢ ܡܪܝܡ܁ ܫܘܐ ܒܕܡܘܬܐ ܗܘܐ ܠܦܓܪܐ
9
ܕܡܘܟܟܐ ܕܝܠܢ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܠܢ ܫܘ̈ܝ ܒܕܡܘܬܐ
10
ܕܝܠܗ ܢܥܒܕ܁ ܕܨܠܡܐ ܘܫܘܒܚܐ ܕܝܠܗ ܘܡܛܠ
11
ܓܝܪ ܕܒܝܕ ܒܪ ܐܢܫܐ ܥܠܬ ܚܛܝܬܐ ܠܥܠܡܐ
12
ܘܒܝܕ ܚܛܝܬܐ ܡܘܬܐ ܨܒܐ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ
13
ܗܘ̇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܥܘܒܐ ܕܝܠܟ ܐܒܐ ܘܗܘܐ
14
ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܘܗܘܐ ܬܚܝܬ ܢܡܘܣܐ܁
15
ܠܡܚܝܒܘ ܠܚܛܝܬܐ ܒܒܣܪܐ܁ ܐܝܟܢܐ܁
16
ܕܚܢܢ ܗܢܘܢ ܕܒܐܕܡ ܡܝܬܢܢ ܢܐܚܐ ܒܡܫܝܚܐ
17
ܘܟܕ ܐܬܕܒܪ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ܁ ܝܗܒ ܦܘܩ̈ܕܢܐ
18
ܕܦܘܪܩܢܐ܁ ܘܐܪܚܩ ܠܢ ܡܢ ܛܥܝܘܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ
19
ܘܩܪܒ ܠܢ ܠܝܕܥܬܐ ܕܝܠܟ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ
20
ܘܐܒܐ܁ ܘܟܕ ܩܢܐ ܠܢ ܥܡܗ ܥܡܐ ܡܛܝܒܐ
21
ܡܠܟܘܬܐ ܟܗܢܝܬܐ܁ ܟܢܫܐ ܦܪܝܩܐ܁ ܘܟܕ
22
ܕܟܝ ܠܢ ܒܡܝ̈ܐ ܘܩܕܫ ܠܢ ܒܪܘܚܐ܁
23
ܝܗܒ ܗܘ̣ ܠܗ ܬܚܠܘܦܐ ܠܡܘܬܐ ܠܗܘ̇ ܕܒܐܝܕܗ
24
ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܝܢ܁ ܟܕ ܡܙܒܢܝܢ ܗܘܝܢ ܡܢ ܚܛܝܬܐ
25
ܘܟܕ ܢܚܬ ܡܢ ܨܠܝܒܐ ܠܫܝܘܠ܁ ܐܝܟܢܐ
26
ܕܢܡܠܐ ܠܟܠ܁ ܘܩܡ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܘܕܪܫ
27
ܐܘܪܚܐ ܠܟܠ ܒܣܪ܁ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ
28
ܡܝ̈ܬܐ܁ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ ܗܘܬ ܕܡܨܝܐ

Page 28a

1
ܕܢܬܠܒܟ ܡܢ ܚܒܠܐ ܗܘ̇ ܪܝܫܝܬܐ ܕܚܝ̈ܐ܁ ܗܘܐ ܪܝܫܝܬܐ
2
ܕܗܢܘܢ ܕܕܡܟܝܢ ܒܘܟܪܐ ܕܡܝܬ̈ܐ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܗܘ̣
3
ܩܕܡܝ ܒܟܠ܁ ܘܟܕ ܣܠܩ ܠܫܡܝܐ ܝܬܒ ܡܢ
4
ܝܡܝܢܐ ܕܪܒܘܬܐ ܒܡܪ̈ܘܡܐ܁ ܗܘ̇ ܐܦ ܐܬܐ ܠܡܬܠ
5
ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ ܥܒܕܘܗܝ܁ ܫܒܩ ܠܢ ܕܝܢ
6
ܥܘܗܕܢܐ ܕܚܝܐ ܦܪܘܩܝܐ ܕܝܠܗ܁ ܗܠܝܢ܁
7
ܕܩܕܡܢܢ ܣܡܢܢ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܐ ܕܝܠܗ܀܀
8
ܟܗܢܐ ܫܩܠ ܠܦܪܝܣܬܐ ܘܬܠܐ ܩܠܗ
9
ܘܐܡܪ
10
ܒܝܘܡܐ ܗܘ̇ ܕܩܕܡ ܚܫܐ ܕܝܠܗ ܢܣܒ ܘܫܪܟܐ܀
11
ܘܣܐܡ ܠܐ ܘܟܪܝܣܛܝܐ ܥܠ ܦܝܢܟܐ ܒܪܟ
12
ܘܢܣܒ ܠܟܣܐ܁ ܐܡܪ܁
13
ܒܗܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܫܡܘ ܢܣܒ ܘܫܪܟܐ܀
14
ܘܣܐܡ ܠܟܣܐ ܒܕܘܟܬܗ ܘܡܚܦܐ ܠܗ
15
ܒܐܢܢܦܘܪܐ ܙܥܘܪܐ ܘܒܪܟ ܘܐܡܪ܁
16
ܟܠ ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܗܕܐ ܥܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ܁
17
ܡܘܬܐ ܕܝܠܝ ܡܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ܁ ܘܥܘܗܕܢܐ
18
ܕܩܒܘܪܬܐ ܘܕܩܝܡܬܐ ܕܝܠܝ ܡܫܡܠܝܢ ܐܢܬܘܢ
19
ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܐܢܐ܀ ܥܡܐ܁ ܠܡܘܬܟ܀
20
ܟܗܢܐ ܟܕ ܦܟܝܪ̈ܢ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܐܡܪ܁
21
ܟܕ ܥܗܕܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܟܝܠ ܐܦܚܢܢ ܡܪܝܐ
22
ܡܐܬܝܬܐ ܕܝܠܟ ܕܕܒܣܪ ܘܡܘܬܟ ܘܩܒܘܪܬܟ
23
ܘܩܝܡܬܟ ܬܠܝܬܝܬ ܝܘ̈ܡܐ ܕܡܢ ܒܝܬܡܝ̈ܬܐ
24
ܘܠܡܣܩܬܟ ܕܠܫܡܝܐ ܘܠܡܘܬ ܒܟ ܕܡܢ
25
ܝܡܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ܁ ܘܠܡܐܬܝܬܐ ܕܝܠܟ ܕܬܪܬܝܢ
26
ܕܚܝܠܬܐ ܘܡܫܒܚܬܐ܁ ܒܗܝ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ
27
ܕܬܕܘܢ ܠܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܘܠܥܡܡ̈ܐ
28
ܒܬܪܝܨܘܬܐ܁ ܡܬܟܫܦܝܢܢ ܐܘ ܡܪܝܐ ܠܟ܁

Page 28b

1
ܕܒܠܚܘܕܝܟ ܗܘܝܬ ܚܘܣܝܐ ܠܥܠܡܐ܁ ܘܐܝܬܝܟ
2
ܬܚܠܘܦܐ ܕܫܘܐ ܠܘܩܒܠ ܚܛ̈ܗܐ ܕܝܠܢ
3
ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܗܘ̣ ܠܚܘܕܝܟ ܐܝܬ ܠܟ ܠܡܫܒܩ
4
ܚܛܗ̈ܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܕܟܠ ܡܨܐ
5
ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܘܡܐ ܗܘ̇ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܠܡܕܢ܁
6
ܠܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܒܙܕܝܩܘܬܐ܁ ܠܐ ܬܥܘܠ
7
ܠܕܝܢܐ ܥܡ ܥܒ̈ܕܝܟ܁ ܐܦܠܐ ܬܗܡܐ ܡܢ
8
ܝܪܬܘܬܐ ܕܝܠܟ ܟܕ ܡܬܢܟܪܝܐ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ
9
ܕܪܘܚܐ ܕܝܠܟ܁ ܘܠܒܪ ܡܢ ܬܚܘܡ̈ܐ ܗܘܝܐ
10
ܕܡܠܟܘܬܟ ܫܡܝܢܝܬܐ܁ ܚܘܣ ܥܠܝܢ
11
ܚܢܢܐ ܒܗܝ ܫܥܬܐ ܕܦܣܝܩ̈ܬܐ܁ ܘܠܐ
12
ܬܫܒܘܩ ܠܢ ܕܢܗܘܐ ܝܪ̈ܬܐ ܕܚܫܘܟܐ
13
ܓܠܝܙ ܡܢ ܢܘܗܪܐ܁ ܠܐ ܡܪܝ ܢܬܢܟܪܐ ܠܚܘܠܛܢܟ܁
14
ܘܐܦܠܐ ܬܦܘܩ ܥܠܝܢ ܐܦܘܦܣܝܣ ܕܙܠܘ
15
ܠܟܘܢ ܡܢܝ ܠܝܛ̈ܐ ܝܪܬܘ ܢܘܪܐ ܗ̇ܝ ܕܠܥܠܡ
16
ܠܐ ܬܟܦܘܪ ܒܢ ܘܬܐܡܪ ܠܢ ܠܢ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܟܘܢ
17
ܘܠܐ ܢܫܬܢܩ ܒܓܗܢܐ ܥܡ ܟܦܘܪ̈ܐ ܕܐܪܓܙܘ܁
18
ܠܛܝܒܘܬܟ ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܕܟܪ ܐܢܬ ܠܪ̈ܚܡܐ ܘܠܚܢܢܐ
19
ܕܝܠܟ܁ ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܕܐܦ ܕܐܫܠܡܬ ܐܢܬ ܠܟ
20
ܚܠܦܝܢ܁ ܦܨܐ ܠܢ ܡܪܝ ܡܢ ܚܘܝܒܐ ܗܘ̇ ܡܐܟܒܢܐ
21
ܫܘܙܒ ܠܢ ܡܢ ܬܫܢܝܩܐ ܗܘ̇ ܕܝܚܠܐ܁ ܚܪܪ
22
ܠܢ ܡܢ ܬܘܠܥܐ ܗܝ ܪܡܝܬ ܡܪܬܐ܁ ܦܪܘܩ
23
ܠܢ ܡܢ ܢܗܪܐ ܗܘ ܕܝܚܠܐ ܕܢܘܪܐ܁ ܒܗܕܐ ܓܝܪ
24
ܡܬܝܕܥ ܥܘܬܪܐ ܠܐ ܡܬܥܩܒܢܐ ܕܡܫܝܢܘܬܐ ܕܝܠܟ
25
ܐܡܬܝ ܕܡܬܪܚܡ ܐܢܬ ܥܠܝܢ ܗܢܘܢ ܕܠܝܬ ܠܢ
26
ܩܘܡܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ ܥܡܟ ܓܝܪ ܘܝܪܬܘܬܟ
27
ܡܬܟܫܦܐ ܠܟ ܘܒܐܝ̈ܕܝܟ ܘܥܡܟ ܠܐܒܘܟ
28
ܟܕ ܐܡܪܐ܀ ܥܡܐ ܪܚܡ܁ ܟܗܢܐ ܐܦܚܢܢ܀

Page 29a

1
ܥܡܐ܁ ܠܟ ܟܗܢܐ܁ ܝܬܝܪܐܝܬ܁ ܡܫܡܫܢܐ܁ ܡܐ
2
ܕܚܝܠܐ ܗ̇ܝ܁܀܀
3
ܟܗܢܐ܁ ܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܟܕܓܗܢ܁
4
ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܪܝܐ ܐܦܚܢܢ ܡܣ̈ܟܢܐ ܘܐܟܣܢ̈ܝܐ ܘܠܐ
5
ܚܫܚ̈ܐ ܥܒ̈ܕܐ ܕܝܠܟ܁ ܟܕ ܐܫܬܘܝܢܢ ܕܢܗܘܐ ܡܫ̈ܡܫܢܐ܁
6
ܕܐܪ̈ܙܐ ܩ̈ܕܝܫܐ ܘܕܚܫ̈ܘܗܝ ܕܡܫܝܚܟ ܠܘ ܡܛܠ
7
ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܝܠܢ ܠܐ ܓܝܪ ܥܒܕܢܢ ܛܒܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ
8
ܐܠܐ ܡܛܠ ܪ̈ܚܡܝܟ ܘܚܢܢܟ܁ ܗܠܝܢ ܕܐܫܕܬ ܥܠܝܢ
9
ܥܬܝܪܐܝܬ ܡܬܬܟܠܝܢܢ ܘܗܫܐ ܡܬܩܪܒܝܢܢ܁
10
ܠܡܩܪܒܘ ܠܡܕܒܚܟ ܩܕܝܫܐ܁ ܘܟܕ ܩܕܡܝܢ
11
ܣܡܢܢ ܛܘܦܣܐ ܕܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܝܠܟ
12
ܘܣܓܕܝܢܢ ܘܡܬܟܫܦܝܢܢ ܠܟ ܒܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ
13
ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܟ܁ ܕܢܐܬܐ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ
14
ܥܠܝܢ ܘܥܠ ܫܘܟ̈ܢܐ ܕܩܕܡܝܢ ܣܝܡܝܢ ܘܢܩܕܫ
15
ܐܢܘܢ܀܀ ܟܗܢܐ܁ ܥܢܝܢܝ܁ ܥܡܐ܁܁ ܩܘܪܝܐ ܐܠܣܘܢ܁
16
ܟܗܢܐ ܘܢܚܘܐ ܡܢ ܠܠܚܡܐ ܗܢܐ ܦܓܪܐ ܝܩܝܪܐ
17
ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
18
ܦܓܪܐ ܫܡܝܢܐ ܦܓܪܐ ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ ܦܓܪܐ
19
ܝܩܝܪܐ ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘܒ̈ܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛ̈ܗܐ
20
ܘܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܠܗ ܠܟ ܕܢܣܒܝܢ ܥܡܐ ܐܡܝܢ܀
21
ܟܗܢܐ܁ ܘܠܟܣܐ ܗܢܐ ܕܡܐ ܝܩܝܪܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ
22
ܐܠܗܐ ܕܡܡܠܟ ܥܠ ܟܠ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
23
ܕܡܐ ܦܪܘܩܝܐ ܕܡܐ ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ ܕܡܐ
24
ܡܚܣܝܢܐ ܕܐܬܐܫܕ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܐ ܘܚܝ̈ܐ
25
ܕܥܠܡܐ܁ ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘ̈ܒܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ
26
ܕܚܛ̈ܗܐ܁ ܘܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܠܗ ܠܟ ܕܢܣܒܝܢ
27
ܠܗ܀ ܥܡܐ ܐܡܝܢ܀܀
28
ܬܠܝܬܐ܁ ܠܢ ܕܝܢ ܗܢܘܢ ܕܡܢ ܚܕ ܠܚܡܐ ܕܚܝ̈ܐ

Page 29b

1
ܘܟܣܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܢܣܒܝܢܢ܁ ܠܡܚܝܕܘ ܠܚܕ̈ܐ
2
ܐܫܘܐ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܁ ܘܠܐ ܚܕ ܡܢܢ
3
ܠܚܘܝܒܐ ܕܝܠܗ ܢܐܟܘܠ ܘܢܫܬܐ܁ ܡܛܠ ܣܓܝܘܬ
4
ܚܛܗ̈ܐ܁ ܐܠܐ ܕܢܫܟܚ ܪ̈ܚܡܐ ܒܝܘܡܐ ܕܦܘܪܥܢܐ
5
ܕܝܠܟ ܟܐܢܐ ܘܬܪܝܨܐ ܒܛܝܒܘܬܐ ܘܒܪ̈ܚܡܐ ܘܒܪܚܡܬ
6
ܐܢܫܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܕܒܐܝܕ̈ܘܗܝ
7
ܘܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܥܡ ܪܘܚܟ
8
ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ܀܀
9
ܥܡܐ܁ ܐܡܝܢ܀
10
ܓܗܢܬܐ܁ ܩܕܝܫܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ
11
ܕܚܝܠ̈ܘܬܐ ܡܩܪܒܝܢܢ ܠܟ ܕܒܚܬܐ ܗܕܐ
12
ܕܚܝܠܬܐ ܘܕܠܐ ܕܡܐ܁ ܚܠܦ ܥܕ̈ܬܐ ܩܕܝܫܬܐ
13
ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܥܒܕ̈ܐ ܘܥܕܡܐ ܠܥܒܪ̈ܐ ܕܐܪܥܐ
14
ܘܠܗܕܐ ܕܗܪܟܐ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ܁ ܘܠܗܢܘܢ ܕܒܗܝܢ
15
ܡܫܡܝܢ ܠܐ ܒܗ̈ܬܐ ܬܪܝܨܝ ܫܘܒܚܐ ܡܪܝ ܦܠܢ܁
16
ܦܐܦܐ ܕܪܗܘܡܝ܁ ܘܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܠܢ ܡܪܝ ܦܠܢ
17
ܘܚܣܝܐ ܕܝܠܢ ܡܪܝ ܦܠܢ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܠܗܘܢ
18
ܐܦܣܩܘܦ̈ܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘ ܚܟܡ ܘܚܝܠ ܠܟܠ ܚܕ
19
ܐܝܟܢܐ ܕܒܟܐܢܘܬܐ ܢܪܥܘܢ ܠܡܪܥܝܬܟ ܟܗܢܝܬܐ܁
20
ܘܐܬܕܟܪ ܠܩܫܝ̈ܫܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘ܁ ܘܠܡܫܡ̈ܫܢܐ
21
ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܕܥܢܕܘ ܘܕܩܝܡܝܢ܁ ܘܗܒ ܠܗܘܢ
22
ܕܕܠܐ ܥܕܠܝ ܢܫܡܫܘܢ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܠܟ
23
ܠܗܢܘܢ ܕܒܒܬܘ ܠܘܬܐ ܘܥܢܫܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ
24
ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܘܠܡܣܟܢܘܬܐ ܕܝܠܝ܁ ܘܚܣܐ
25
ܠܝ ܠܚܛܝܐ ܘܠܐ ܚܫܚܐ ܥܒܕܐ ܕܝܠܟ܁
26
ܗܘ̇ ܕܚܘܝܬ ܒܝ ܛܝܒܘܬܐ ܘܫܦܝܪܘܬ ܡܥܝ̈ܢܐ
27
ܕܪ̈ܚܡܐ ܕܝܠܟ܁ ܘܟܕ ܠܐ ܫܘܝܐ ܐܝܬܝ ܦܪܘܩܝܢܝ
28
ܐܝܟ ܣܘܓܐܐ ܕܪ̈ܚܡܝܟ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܐܫܒܚܟ

Page 30a

1
ܒܟܠܙܒܢ ܒܟܠܗܘܢ ܝܚ̈ܝ܁ ܦܨܢ ܡܢ ܟܠܗܘܢ
2
ܗܢܘܢ ܕܣܢܝܢ ܠܝ܁ ܘܢܗܦܟܘܢ ܒܥܠܕܒܒܝ̈
3
ܠܒܣܬܪܗܘܢ܁ ܦܬܚ ܥܝ̈ܢܐ ܕܬܪܥܝܬܐ ܕܝܠܝ
4
ܠܗܝ ܕܢܨܡܚ ܠܝ ܢܘܗܪܐ ܕܝܕܥܬܐ ܕܣܘܟܠ̈ܐ
5
ܕܝܠܟ ܦܠܚ̈ ܠܐܠܗܐ܁ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܘܠܥܡܐ
6
ܕܡܣܟܐ ܠܪ̈ܚܡܝܟ܁ ܘܠܒܬ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ ܫܝܢ܁
7
ܘܠܐ ܐܪ̈ܣ ܘܠܦܐܪ̈ܐ ܕܐܪܥܐ܁ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ ܘܫܟܢ
8
ܠܢ ܡܛܪ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܝ ܙܒܢܐ ܘܒܪܟ ܟܠܝܠܐ ܕܫܢܬܐ
9
ܒܒܣܝܡܘܬܟ܁ ܘܦܩܘܕ ܠܐܪܥܐ ܕܬܬܠ ܦܐܪ̈ܝܗ
10
ܡܛܠ ܕܥܝ̈ܢܐ ܕܟܠܢܫ ܠܘܬܟ ܬܠܝ̈ܢ܀܀
11
ܬܠܝܬܐ܁ ܫܘܙܒ ܠܢ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢ ܒܟܠ
12
ܡܢ ܟܦܢܐ ܘܡܢ ܚܒܠܐ ܘܙܘܥܐ ܘܡܢ ܝܩܕܢܐ ܡܢ
13
ܛܘܒܥܐ ܘܡܢ ܪܕܘܦܝܐ ܘܡܢ ܩܘܡܐ ܕܥܠܝܢ܁
14
ܕܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢܐ ܡܬܝܕܥ̈ܢܐ
15
ܘܡܬܪ̈ܓܫܢܐ܁ ܘܡܢ ܚܪܒܐ ܒܝܫܬܐ ܘܡܢ ܟܠ
16
ܐܝܕܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ ܘܡܢ ܐܢ̈ܫܐ ܘܢܟܘܠ̈ܬܢܐ
17
ܘܡܡܠ̈ܠܝ ܗܦܟܝܬ̈ܐ܁ ܘܫܝܢܐ ܕܝܠܟ ܗܘ̇ ܕܥܒܪ
18
ܠܥܠ ܗܘܢܐ ܫܟܢ ܠܢ܁ ܘܡܠܝ ܠܠܒܘ̈ܬܢ ܒܣܝܡܘܬܐ
19
ܘܛܒܘܬܐ܁ ܘܐܫܘܐ ܠܢ ܕܢܩܘܡ ܩܕܡܝܟ
20
ܘܠܟ ܢܚܐ ܘܠܟ ܢܫܦܪ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ܁
21
ܕܚܝ̈ܝܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܘܒܪ̈ܚܡܐ ܘܒܪܚܡܬ
22
ܐܢܫܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܀܀
23
ܓܗܢܬܐ܁ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܘܠܗܢܘܢ
24
ܕܥܡܢ ܩܝܡܝܢ ܘܡܨܠܝܢ܁ ܘܠܗܢܘܢ ܕܪܚܝܩܝܢ
25
ܘܠܗܢܘܢ ܕܩܘܪ̈ܒܢܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܝܘܠܟ܁
26
ܘܠܗܢܘܢ ܕܦܩܕܘ ܠܢ ܕܢܕܟܪ ܐܢܘܢ܁ ܘܠܗܢܘܢ
27
ܕܡܝܬܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܠܥ̈ܕܬܐ ܕܝܠܟ ܡܥܗܕ̈ܝ
28
ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܘܥܒܕܝܢ ܙܕܩܬ̈ܐ ܠܒܝ̈ܫܐ

Page 30b

1
ܘܠܗܢܘܢ ܕܨܒܘ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝܘ ܚܝܠܐ ܠܡܩܪܒܘ
2
ܘܠܟܠ ܚܕ ܠܦܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܬܪܥܝܬܗ
3
ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܬܥܗܕܢܢ܀܀
4
ܬܠܝܬܐ܁ ܦܪܘܥ ܐܢܘܢ ܡܪܝܐ ܠܗܢܘܢ ܕܐܬܕܟܪܢܢ
5
ܩܕܡܝܟ ܘܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܐܬܕܟܪܢܢ܁ ܚܠܦ ܐܪ̈ܥܢܝܬ̈ܐ
6
ܫܡܝܢܝܬ̈ܐ ܚܠܦ ܡܬܚܒܠܢܝܬ̈ܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܝܬ̈ܐ
7
ܚܠܦ ܙܒܢܝܬ̈ܐ ܕܠܥܠܡ܁ ܘܐܘܪܬ ܐܢܘܢ ܚܝ̈ܐ
8
ܗܢܘܢ ܡܬ̈ܘܡܝܐ ܘܠܐ ܪ̈ܡܠܬܐ ܣܝܥ ܒܪܚܡܬ
9
ܐܢܫܘܬܟ ܘܠܝܬ̈ܡܐ ܗܘ̣ܝ ܐܒܐ ܒܒܣܝܡܘܬܟ
10
ܠܫܒܝ̈ܐ ܦܪܘܩ ܘܠܟܪܝܗܐ ܘܠܡܪ̈ܥܐ ܐܣܐ
11
ܛܘܦ ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܛܝܦܝܢ ܒܝܡܐ ܪܕܝ ܥܡ
12
ܗܢܘܢ ܕܪܕܝܢ ܒܐܘܪܚܬܐ ܘܠܗܢܘܢ ܕܒܛܘܪ̈ܐ
13
ܘܒܡܥܪ̈ܐ ܘܒܢܩܥ̈ܐ ܘܒܦܥܪ̈ܐ ܕܐܪܥܐ
14
ܡܚܡܣܢܝܢ ܡܛܠ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܚܝܠ
15
ܘܥܕܪ ܒܝܡܝܢܟ ܠܗܢܘܢ ܕܒܐܟܣܘܪ̈ܝܐܣ
16
ܘܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܫܘܙܒ ܘܠܛܥܝ̈ܐ ܘܡܒܕܪ̈ܐ
17
ܟܢܫ ܘܠܟܠ ܝܚܕ ܠܥܢ̈ܐ ܕܝܠܟ܁ ܐܝܟܢܐ ܕܬܗܘܐ
18
ܚܕܐ ܥܢ̈ܐ ܘܚܕ ܪܥܝܐ܁ ܘܢܣܩ ܠܟ܀܀
19
ܓܗܢܬܐ܁ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܠܡܠ̈ܟܐ ܕܝܠܢ ܬܪ̈ܝܙܝ
20
ܫܘܒܚܐ ܘܟܠܠ ܐܢܘܢ ܒܣܟܪܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ
21
ܘܒܣܢܘܪܬܐ ܕܦܘܪܩܢܐ܁ ܘܢܛܪ ܐܢܘܢ
22
ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܚܠܝܡܬܐ܁ ܘܟܕܘܢ ܐܢܘܢ ܬܚܝܬ
23
ܢܝܪܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܟ܁ ܘܫܥܒܕ ܠܗܘܢ
24
ܠܥܡܡ̈ܐ ܒܪܒܪ̈ܝܐ ܘܕܠܐ ܡܬܪܥܝܢ ܛܒܬ̈ܐ
25
ܥܠ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ܁ ܘܠܢ ܡܪܝܐ ܥܘܡܪܐ
26
ܫܠܝܐ ܘܢܝܚܐ ܫܟܢ ܘܟܢܝܟܘܬܐ ܡܫܠܡܝܬܐ܀܀
27
ܬܠܝܬܐ܁ ܐܢܬ ܗܘ̣ ܓܝܪ ܡܥܕܪܢܐ ܘܡܫܟܢܢܐ
28
ܕܙܟܘܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܫܡܟ ܡܬܓܘܣܝܢ

Page 31a

1
ܘܠܟ ܫܩܠܘ ܙܝܢܐ ܘܣܟܪܐ ܒܩܪܒܐ ܗܘ̣ܝ
2
ܡܪܝܐ ܡܣܝܥܢܐ ܠܗܢܘܢ ܕܡܛܠ ܥܡܟ ܦܪܝܩܐ
3
ܡܬܟܬܫܝܢ܁ ܘܗܒ ܠܗܘܢ ܙܟܘܬܐ܁ ܘܐܬܟܬܫ
4
ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܣܢܝܢ ܠܗܘܢ ܘܠܢ ܕܝܢ ܚܪܪ
5
ܡܪܝܐ ܡܢ ܟܠ ܩܝܢ̈ܕܘܢܘ ܘܐܘܠ̈ܨܢܐ ܘܐܢܢ̈ܩܐܣ
6
ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ ܩܐܘܕܝܬܐ܀܀
7
ܓܗܢܬܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܫܘܠܛܢܐ ܕܚܝ̈ܐ
8
ܘܕܡܫܬܐ ܐܝܬ ܠܟ܁ ܐܫܘܐ ܠܡܬܕܟܪܘ ܘܠܗܢܘܢ
9
ܕܡܢ ܥܠܡ ܫܦܪܘ ܠܟ ܐܒܗܬ̈ܐ ܘܪܝܫܝ ܐܒܗ̈ܬܐ
10
ܢܒܝ̈ܐ܁ ܫܠܝܚ̈ܐ܁ ܠܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ ܘܠܐܣܛܦܢܘܣ
11
ܪܝܫܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܘܠܩܕܝܫܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܠܟܠܗܘܢ
12
ܩܕܝ̈ܫܐ
13
ܬܠܝܬܐ܁ ܐܦܢ ܠܕܘܟܝܬ̈ܐ ܫܒܚܝܬ̈ܐ
14
ܘܠܐ ܗܘ̣ܠܢܝܬ̈ܐ ܘܕܠܥܠ ܡܢ ܦܘܡܐ ܢܣܒܬ
15
ܠܓܘ̈ܕܐ ܕܩܕܝܫ̈ܝܟ ܐܘ ܡܪܝܐ ܚܠ̈ܝܛܐ ܥܡܗܘܢ
16
ܒܥܕܬܐ ܕܒܘܟܪ̈ܐ ܥܒܕ ܠܟ ܐܘܛܒܐ܁ ܘܟܕ
17
ܒܡܬܢܚܬܢܘܬܐ ܕܝܠܟ ܡܫܒܚܬ ܒܟܠ
18
ܘܪܚܡܬܐ ܢܫܘܬܟ ܡܪܡܝܢ ܬܟܫܦܬ̈ܐ ܕܠܐ
19
ܫܠܝܐ ܘܒܥܘ̈ܬܐ ܚܠܦܝܢ ܠܟ ܡܩܪܒܝܢ
20
ܘܡܛܠܗܕܐ ܡܬܥܗܕܝܢܢ ܠܗܘܢ ܟܕ ܠܠܐ
21
ܦܐܪܝܣܝܐ ܕܝܠܢ ܒܥܘܗܕܢܐ ܘܒܐܙܓܕܘܬܐ
22
ܕܝܠܗܘܢ ܡܚܦܝܢܢ ܘܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܕܢܬܩܪܒ
23
ܡܡܪܚܝܢܢ ܕܢܫܡܠܐ ܡܬܟܗܢܢܘܬܐ ܗܕܐ
24
ܙܝܥܬܐ ܘܕܚܝܠܬܐ܁ ܡܚܣܝܢܐ ܗܟܝܠ
25
ܗܘܝ ܠܠܐ ܢܡܘܣܝ̈ܘܬܐ ܕܝܠܢ ܡܛܠ ܬܟܫܦܬ̈ܐ
26
ܕܝܠܗܘܢ ܩܕ̈ܝܫܐ܁ ܘܡܛܠ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܗܘ̇ ܕܐܬܩܪܝ
27
ܥܠܝܢ܁ ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝܟ ܘܡܬܬܢܚܝ
28
ܒܩܕܝ̈ܫܐ ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܡܣܩܝܢܢ܀܀

Page 31b

1
ܓܗܢܬܐ܁ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠܗܢܘܢ ܕܚܙܩܘ
2
ܘܡܦܩܢܐ ܗܢܐ ܥܒܕܘ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܗܢܘܢ ܕܡܢ
3
ܦܛܪܘܣ ܘܝܥܩܘܒ ܫܠܝܚܐ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ
4
ܡܠܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܢܗܝܪ ܐܝܬ ܐܘܕܝܘ
5
ܝܕܝܥܐܝܬ ܕܝܢ ܠܐܓܢܐܛܝܘܣ ܕܝܘܢܣܝܘܣ
6
ܝܘܠܝܘܣ ܐܬܢܣܝܘܣ ܒܣܝܠܠܝܘܣ
7
ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܘܫܪܟܐ ܕܚܣܝ̈ܐ ܬܪ̈ܝܨܝ
8
ܫܘܒܚܐ܀܀
9
ܬܠܝܬܐ܁ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠܗܢܘܢ ܕܥܕܡܐ
10
ܠܕܡܐ ܚܠܦ ܡܠܬܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ ܩܡܘ
11
ܘܠܡܪܥܝܬܐ ܕܝܠܟ ܟܗܢܝܬܐ ܒܟܐܢܘܬܐ ܘܒܩܕܝܫܘ
12
ܪܥܘ ܒܕܘܟܝܬ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܬ ܪܥܝܐ ܘܥܠ ܡܝ̈ܐ
13
ܢܚܝ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܒܝܘܠ̈ܦܢܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܒܨܠ̈ܘ
14
ܘܒܬܟܫܦܬ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ ܠܗܕܡ̈ܐ ܪ̈ܚܝܩܐ ܕܥܕܬܐ
15
ܟܢܫܘ ܠܚܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ
16
ܫܘܚ̈ ܒܪܬ ܩܠܐ ܘܫܘܚ̈ ܒܫܘܒܚܐ
17
ܐܫܘܐ ܠܟܠܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܘܡܬܪ̈ܥܝܢܐ ܕܢܗܘܐ
18
ܛܢ̈ܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܕܡܘܕܝܢܘܬܗܘܢ ܡܛܠ
19
ܕܒܣܝܡܐ ܘܣܓܝ ܪ̈ܚܡܐ ܐܝܬܝܟ ܠܟܠܗܘܢ
20
ܕܩܪܝܢ ܠܟ܁ ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܡܣܩܝܢܢ܀܀
21
ܓܗܢܬܐ܁ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠܐܒܗ̈ܝܢ ܘܐܚܝ̈ܢ
22
ܕܥܢܕܘ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܩܫܝܫ̈ܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ
23
ܐܦܘܕܝܩ̈ܢܘ ܩܪ̈ܘܝܐ܁ ܕܝܪ̈ܝܐ ܒܬܘܠ̈ܝ ܒܟܠܫܥ
24
ܥܠ̈ܝܡܐ ܗܢܘܢ ܡܢܝ̈ܢܗܘܢ ܐܢܬ ܝܕܥ ܐܢܬ ܝܕܝܥܐܝܬ
25
ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܡܫܬܡܗܝܢ܀܀
26
ܬܠܝܬܐ܁ ܥܒܘܕܐ ܕܦܓܪ̈ܐ ܘܕܢܦܫܬ̈ܐ ܡܪܝܐ
27
ܐܬܕܟܪ ܥܠ ܡܕܒܚܟ ܫܡܝܢܐ ܠܟܠܗܘܢ
28
ܐܝܠܝܢ ܕܥܒܪܘ ܡܢ ܥܠܡܐ ܕܥܩܬ̈ܐ ܘܐܢܝܚ

Page 32a

1
ܐܢܘܢ ܒܓܢܘܢܐ ܕܝܠܟ ܗܘ̇ ܡܠܐ ܓܐܘ̈ܬܐ ܐܥܒܪ ܐܢܘܢ
2
ܡܥܒܪ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܩܢܛܐ ܐܫܪܐ ܐܢܘܢ ܒܡܛ̈ܠܐ ܢܗܝܪ̈ܬܐ
3
ܦܨܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܚܫܘܒܐ ܘܥܡܛܢܐ ܫܘܙܒ ܐܢܘܢ
4
ܡܢ ܥܩܬܐ ܘܟܪܝܘܬܐ ܘܢܬܚܙܐ ܠܗܘܢ ܦܪܨܘܦܟ
5
ܡܫܝܚܐ ܘܠܐ ܬܥܘܠ ܥܡܗܘܢ ܠܕܝܢܐ ܘܠܚܬܝܬܘܬܐ
6
ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܘܐܢܗܘ ܕܒܡܠܬܐ ܐܘܒܥܒܕܐ ܚܛܘ
7
ܐܝܟ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܒܝܫ̈ܝ ܒܣܪܐ ܫܒܘܩ ܘܥܛܝ
8
ܣܟܠ̈ܘܬܗܘܢ ܒܡܪܚܡܢܘܬܟ ܘܥܠܝܢ ܕܒܚܝ̈ܐ
9
ܗܠܝܢ ܫܪܝܟܝܢܢ ܟܕ ܡܬܦܢܐ ܐܢܬ ܪܚܡ
10
ܒܛܝܒܘܬܟ ܡܛܠ ܕܟܠ ܝܘܡ ܒܕܘܒܪ̈ܝܢ
11
ܣܢ̈ܝܐ ܘܢܕܝ̈ܕܐ ܡܪܓܙܝܢܢ ܠܟ ܡܛܠ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ
12
ܒܠܚܘܕ ܕܠܐ ܚܛܗ ܘܕܡܚܪܪ ܡܢ ܣܟܠ̈ܘܬܐ
13
ܡܪܝܐ ܕܝܠܢ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܝܚܝܕܝܐ
14
ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܗܘ̇ ܕܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܐܦܚܢܢ ܟܠܢ
15
ܣܒܪܢܢ ܕܢܐܪܬ ܪܚܡܐ ܘܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ
16
ܗܘ̇ ܕܐܦ ܠܢ ܘܠܗܘܢ܀܀ܥܡܐ܁ ܐܢܚܝ܀
17
ܓܗܢܬܐ܀ ܐܢܚܝ ܐܪܦܐ ܫܒܘܩ ܐܠܗܐ
18
ܫܘܪ̈ܥܬܗܘܢ ܕܒܨܒܝܢܐ ܘܕܠܐ ܨܒܝܢܐ ܕܒܝܕܥܬܐ
19
ܘܕܠܐ ܒܝܕܥܬܐ ܕܒܥܒܕܐ ܕܒܡܠܬܐ ܕܒܡܚܫܟܬܐ
20
ܟܣܝܬ̈ܐ ܓܠܝܬ̈ܐ ܝܕܝܥܬ̈ܐ ܛܥܝܬ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܝܕܥ
21
ܠܗܘܢ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ܀܀
22
ܬܠܝܬܐ܁ ܐܠܗܐ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܘܠܗܢܘܢ
23
ܕܥܘܗܕܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܫܡܠܝܢܢ ܝܘܡܢܐ ܐܬܕܟܪ
24
ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܩܒܠ ܐܝܙܓ̈ܕܐ
25
ܘܡܦܝܣ̈ܢܐ ܚܠܦ ܢܦܫܬ̈ܐ ܕܟܠܢ ܠܢ ܕܝܢ
26
ܐܫܘܐ ܠܡܢܬܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܠܟܠܢ
27
ܐܬܕܟܪ ܒܒܣܝܡܘܬܐ ܕܝܠܟ ܠܟܠܢ ܣܥܘܪ
28
ܒܣܓܕܐܘܬ ܪ̈ܚܡܝܟ ܘܐܬܓܠܝ ܥܠܝܢ܁

Page 32b

1
ܒܚܢܢܟ ܘܠܟܠܢ ܥܒܕ ܕܫܦܝܪ ܒܣܥܘܪܘܬܐ
2
ܕܛܒܘܬܐ ܕܝܠܟ ܒܛܠ ܣܕܩ̈ܐ ܕܥܕ̈ܬܐ܁ ܕܝܠܟ
3
ܫܒܗܪܢܘܬܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܫܪܝ ܩܘܡ̈ܐ ܕܐܪܣܝܣ
4
ܠܟܠܢ ܩܒܠ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܝܠܟ ܘܒܢܝ̈ܐ
5
ܕܢܘܗܪܐ ܚܘܐ ܠܢ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܢ ܒܫܘܝܘܬ
6
ܢܦܫܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܚܕ ܦܘܡܐ ܘܚܕ ܠܒܐ܁
7
ܢܫܒܚ ܠܫܡܟ ܪܒܐ ܒܦܐܝܘܬܐ ܥܡ ܕܡܪܢ
8
ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܪܘܚܟ ܚܝܐ ܘܩܕܝܫܐ
9
ܗܫܐ܀܀ ܥܡܐ܁ ܐܝܟܢܐ܁ ܟܗܢܐ܁ ܫܠܡܐ܁
10
ܥܡܐ ܘܥܡ ܟܗܢܐ܁ ܢܗܘܘܢ ܘܟܢ ܢܐܡܪ܁ ܗܝܡܢܢ
11
ܘܩܪܒܢܢ܁ ܡܫܡܫܢܐ܁ ܒܪܘܕܝܩܝ܁
12
ܨܠܘܬܐ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
13
ܡܒܪܟܐ ܐܝܬܝܟ ܡܪܝܐ ܗܘ̇ ܕܡܠܐ ܐܢܬ ܠܫܡܝܐ
14
ܘܠܐܪܥܐ ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܕܝܠܟ ܗܘ̇ ܕܐܫܘܝܬ ܠܢ
15
ܘܗܫܐ ܠܡܬܕܟܪܘ ܠܕܝܬܝܩܝ ܩܕܝܫܬܐ
16
ܕܝܠܟ ܘܠܡܫܡܠܝܘ ܠܕܒܚܬܐ ܗܕܐ ܕܚܝܠܬܐ
17
ܘܕܠܐ ܕܡܐ ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܐܘ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܡܩܕܫܢܐ
18
ܕܐܪ̈ܙܐ ܗܠܝܢ ܕܟܐ ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܛܘܠܫܐ ܕܒܣܪܐ
19
ܘܕܪܘܚܐ ܘܐܠܦ ܠܢ ܠܡܫܡܠܝܘ ܩܕܝܫܘܬܐ
20
ܒܕܚܠܬܐ ܕܝܠܟ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܒܣܗܕܘܬܐ ܕܟܝܬܐ
21
ܘܬܐܪܬܐ ܕܝܠܢ ܡܩܒܠܝܢܢ ܠܡܢܬܐ ܕܩܘܕ̈ܫܐ
22
ܕܝܠܟ ܢܬܝܚܕ ܠܦܓܪܐ ܘܠܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ
23
ܕܝܠܟ ܘܢܬܚܙܐ ܕܥܡܪ ܒܢ ܐܝܟ ܫܘܕܝܗ
24
ܘܢܗܘܘܢ ܠ̈ܒܘܬܢ ܒܝܬ ܡܫܪܝܐ ܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ
25
ܗܘ̇ ܛܒܐ܁ ܐܝܢ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܠܐ ܬܥܒܕ ܠܚܕ ܡܢܢ
26
ܡܚܝܒܐ ܠܦܓܪܐ ܘܠܕܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܒܪܐ
27
ܕܝܠܟ ܘܐܦܠܐ ܟܪܝܗܐ ܒܢܦܫܐ ܘܒܦܓܪܐ܁
28
ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܠܐ ܫܘܝܢܢ ܡܫܬܘܬܦܝܢܢ

Page 33a

1
ܒܐܪ̈ܙܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܐܠܐ ܗܒ ܠܢ ܕܥܕܡܐ ܠܢܫܡܬܐ ܐܚܪܝܬܐ
2
ܢܫܦܪ ܠܟ ܘܢܫܬܘܐ ܠܢܣܝܒܘܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܡܚܝ̈ܢܐ
3
ܕܡܪܝܐ ܘܦܪܘܩܐ ܕܝܠܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
4
ܘܢܗܘܐ ܫܘܚ̈ ܠܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܘܕܡܐ ܡܚܣܝܢܐ
5
ܘܕܫܘܝܢܢ ܠܡܩܒܠܘ ܐܢܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡܢܗܘܢ
6
ܡܬܝܚܠܝܢܢ ܘܡܬܕܟܝܢܢ ܘܡܫܬܡܠܝܢܢ
7
ܕܫܘܝܢ ܢܗܘܐ ܕܢܨܠܐ ܠܟ ܨܠܘܬܐ ܗ̇ܝ
8
ܕܐܠܦ ܠܢ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܘܒܠܒܐ
9
ܕܟܝܐ ܢܙܥܩ ܘܢܐܡܪ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ܀܀
10
ܥܡܐ܁ ܢܬܩܕܫ
11
ܬܠܝܬܐ܁ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܐ ܕܝܠܢ
12
ܠܐ ܬܥܠ ܠܢ ܠܢܣܝܘ̈ܢܐ ܥܣܩ̈ܐ ܘܐܘܠܨܢ̈ܐ
13
ܡܪ̈ܝܪܐ ܘܠܦܚܐ ܕܣܩܘܒܠܝܐ ܘܒܥܠܕܒܒܐ
14
ܕܢܦܫܬ̈ܢ ܘܠܐ ܬܫܒܘܩ ܠܢ ܕܢܬܡܣܪ ܒܐܝܕ̈ܝܐ
15
ܐܠܘܨ̈ܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܘܕܨܒܝܢ ܕܚܝܬ
16
ܢܒܠܥܘܢ ܠܢ ܐܠܐ ܦܨܐ ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܢܣܝܘܢ̈ܐ܁
17
ܟܣܝ̈ܐ ܘܓܠ̈ܝܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܝܚ̈ܝܢ ܘܦܪܘܩ
18
ܠܢ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝܫܬ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠ ܠܐ
19
ܢܡܘܣܝ̈ܘܬܐ ܦܓ̈ܥܢ ܒܢ ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗ̣ܝ
20
ܡܠܟܘܬܐ ܘܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܘܕܪܘܚܐ
21
ܕܝܠܟ܀܀ ܥܡܐ܁ ܐܡܝܢ܁ ܡܫܡܫܢܐ܁ ܐܪܟܢܘ܁
22
ܟܗܢܐ܁ ܫܠܡܐ܁ ܥܡܐ܁ ܘܥܡ܁
23
ܬܠܝܬܐ܁ ܐܒܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܘܐܠܗܐ ܕܟܠܗ ܒܘܝܐܐ
24
ܗܘ̇ ܕܝܗܒܬ ܠܢ ܕܒܕܚܠܬܐ ܠܦܘܩܕܢ̈ܐ ܕܝܠܟ
25
ܢܛܪ܁ ܘܐܫܘܝܬ ܠܢ ܐܦ ܗܫܐ ܕܠܘܬܟ ܢܚܘܪ
26
ܘܩܕܡ ܪܒܘܬܟ ܢܩܪܒ ܬܟܫܦ̈ܬܐ ܕܝܠܢ ܟܕ
27
ܡܬܦܢܐ ܐܢܬ ܥܠܝܢ ܫܕܪ ܠܢ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܫܦܝܥ̈ܬܐ
28
ܕܡܟ ܘܐܚܕܪ ܠܢ ܫܘܪܐ ܕܪ̈ܚܡܐ ܒܝܨܝܦܘܬܐ

Page 33b

1
ܘܒܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ
2
ܘܗܒܝ ܠܢ ܕܕܠܐ ܚܘܝܒܐ ܢܫܬܘܬܦ ܒܐܪ̈ܙܐ
3
ܕܝܠܗ ܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܘܡܥܒܕ̈ܝ ܚܝ̈ܐ ܒܛܝܒܘܬܐ
4
ܘܒܪ̈ܚܡܐ ܘܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ
5
ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܕܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܥܡܗ ܠܟ
6
ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ܀܀ ܥܡܐ܁ ܐܡܝܢ܁
7
ܟܗܢܐ܁ ܫܠܡܐ܁ ܥܡܐ܁ ܘܥܡ܁ ܟܗܢܐ܁ ܬܗܘܐ܁
8
ܡܫܡܫܢܐ܁ ܟܠܢܫ ܟܗܢܐ܁ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܘܫܪܟܐ܁
9
ܥܡܐ܁ ܚܕ ܐܒܐ܀
10
ܨܠܘܬܐ ܕܒܬܪܢܣܝܟܘܬܐ܁
11
ܡܪܡܪܡܝܢܢ ܠܟ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܪܚܡ
12
ܐܢܫ̈ܐ ܘܡܫܒܚܝܢܢ ܠܟ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܘܣܓܕܝܢܢ
13
ܠܟ ܣܓܝ ܪ̈ܚܡܐ ܘܛܝܒܘܬܐ ܡܛܠ ܕܪܚܡܬ
14
ܘܚܣܬ ܥܠܝܢ ܘܥܛܝܬ ܚܛ̈ܗܝܢ ܘܐܫܘܝܬ
15
ܠܢ ܠܢܣܝܒܘܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܩܕ̈ܝܫܐ ܘܡܥܒܕܝ̈
16
ܚܝ̈ܐ ܒܗ ܠܟ ܕܪܓܝܢ ܐܦ ܡܠܐ ܦ̈ܐܕܢܕܝܟܘܢ
17
ܢܗܘܐ ܠܢ ܒܘܣܡܐ ܕܝܠܗܘܢ ܠܚܘܣܝܐ
18
ܕܫܘܪ̈ܥܬܐ ܘܫܘܬ ܦܘܬܐ ܕܒܗܘܢ ܠܫܘܒܩܢܐ
19
ܕܣܟܠ̈ܘܬܐ ܕܩܕܡܝ̈ ܐܣܬܥܪ̈ܝ ܘܠܐܣܝܘܬܐ
20
ܕܚܛ̈ܗܐ ܘܫܪܝܐ ܕܗܠܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܩܝܡܝܢ
21
ܠܫܘܙܒܐ ܘܢܘܛܪܐ ܕܗܠܝܢ ܕܥܬܝܕ̈ܢ ܘܠܚܝܘܬܐ
22
ܘܕܘܨܐ ܕܥܡ ܩܕ̈ܝܫܐ ܕܡܢ ܥܠܡ ܫܦܪܘ ܠܟ
23
ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ̣ ܡܠܟܘܬܐ ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ
24
ܘܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܀܀ ܥܡܐ܁ ܐܡܝܢ
25
ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ܁ ܥܡܐ܁ ܘܥܡ܁ ܡܫܡܫܢܐ܁ ܬܘܒܘܬܘܒ܁
26
ܬܠܝܬܐ܁ ܠܟ ܐܠܗܐ ܪܝܫܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܡܪܐ ܕܡܝܬ̈ܐ
27
ܡܩܪܒܝܢܢ ܬܟܫܦܬ̈ܢ܁ ܘܩܕܡܝܟ ܐܪܟܢܢ
28
ܪ̈ܫܝܢ ܚܢܢ ܥܒ̈ܕܝܟ ܘܥܢ̈ܐ ܕܝܠܟ ܡܠܝܠܬܐ܁

Page 34a

1
ܟܕ ܡܣܟܝܢܢ ܕܢܣܬܥܪ ܡܢ ܛܒܘܬܟ ܣܓܝܐܘܐ
2
ܥܘܕܪ̈ܢܐ ܘܨܒܝ ܗܟܝܠ ܡܪܝܐ ܘܫܕܪ ܥܠܝܢ
3
ܡܘܗܒܬܐ ܕܡܢܟ܁ ܪ̈ܚܡܝܟ ܥܬܝܪ̈ܐ܁
4
ܘܐܫܝܓ ܘܕܟܐ ܠܢ ܡܢ ܟܠ ܛܘܠܫܐ ܘܨܐܬܐ
5
ܕܚܛܝܬܐ ܕܒܣܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܘܡܠܝ
6
ܠܢ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܒܣܝܡܘܬܟ ܟܕ ܡܫܪܪ ܐܢܬ
7
ܠܢ ܒܣܒܪܐ ܫܪܝܪܐ ܕܡܘܠܟܢ̈ܝܟ ܘܒܦܘܠܚܢܐ
8
ܘܒܢܛܘܪܬܐ ܕܢܡܘܣܝ̈ܟ ܡܚܝ̈ܢܐ ܘܚܘܐ
9
ܠܢ ܕܚܝ̈ܠܐ ܘܠܐ ܡܬܟܒܫ̈ܢܐ ܠܚܝܠ̈ܘܬܐ܁
10
ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܘܠܢܣܝܘ̈ܢܐ ܡܣܓ̈ܦܢܐ
11
ܘܠܟܠ ܫܘܪ̈ܥܬܐ ܕܚܛܝܬܐ ܡܢ ܠܘܬܢ ܐܪܚܩ
12
ܐܝܟܢܐ ܕܢܘܕܐ ܘܢܣܓܘ ܕܘܢܫܒܚ ܠܟ ܡܪܝ
13
ܘܠܐܒܘܟ ܘܠܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܗܫܐ
14
ܘܒܟܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ܀܀
15
ܥܡܐ ܐܡܝܢ܁ ܡܫܡܫܢܐ܁ ܒܪܟܡܪ ܟܗܢܐ ܒܪܟܠܟܠܢ
16
܀ܡܫܡܫܢܐ܁ ܐܒܪܟ܀
17
ܫܠܡܬ ܘܠܝܗܕܘܟܣܐ܁