Anaphora of Basilios

Transcription of Manuscripts

Anaphora des Basilios - BM Add 14497 - Version 2

Transcription by: Thomas Klampfl

Graz, 18. 07. 2017

Page 28r

1
ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ
2
ܟܬܒ̈ܝܢܢ ܨܚܚܐ ܕܩܘܪܒ ܪܐܙ̈ܐ
3
ܕܡܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ ܪܒܐ ܀
4
ܒܬܪ ܣܝܡܐ ܕܪܐܙ̈ܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ
5
ܙܥܘܪܐ ܢܣܒ ܏ܡܫ܏ ܦܪܡܐ ܘܐܡܪ܂
6
ܒܫܠܡܐ ܠܩܪܝܐ ܢܬܟܫܦ܂ ܏ܟܘܪ܏ܠ܂
7
܏ܓ܏ ܙܒ̈ܢܝܢ ܏ܟܗ܏ ܣܐܡ ܒܣ̈ܡܐ ܘܡܨܠ
8
ܥܛܪܐ ܕܒܣܡ̈ܐ ܡ̈ܩܪܒܝܢܢ ܩܕܡܝܟ
9
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܪܝܚܐ ܪܘܚܢܝܐ܂
10
ܗܘ݁ ܕܡܩܒܠ ܐܢܬ ܠܗ ܥܠ
11
ܡܕܒܚܟ ܩܕܝܫܐ ܗܘ ܕܠܥܠ ܡܢ
12
ܫܡܝܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܬܫܕܪ ܥܠܝܢ
13
ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ܂
14
ܘܗܒܝܗܝ ܠܢ ܥ̈ܒܕܐ ܕܝܠܟ
15
ܕܩܪ̈ܝܢܢ ܠܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܡܛܠ
16
ܕܡܩܕܫܐ ܘܡܫܒܚܐ ܘܪܒ ܡܢ

Page 28v

1
ܫܘܒܚܐ ܗܘ ܫܡܟ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܏ܘܪܘ܏
2
܏ܡܫ܏ ܡܥܛܪ ܠܪܐܙܐ ܘܐܡܪ ܬܘܒ
3
ܠܡܪܝܐ ܢܬ܏ܟܫ܏ ܏ܟܘ܏܂ ܏ܟܗ܏ ܡܨܠܐ ܥܠ ܪܐܙ̈ܐ
4
[...] ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܗܘ݁ ܕܠܚ‍[...] ܫ‍[...]
5
[...]
6
[...] ܘܠ‍[.....] ܡ‍[...]
7
[...] ܦܪܘܩܐ ܘܡܫܘܙܒܢܐ ܘܡܥܪ
8
ܛܒܬܐ ܡܒܪܟ ܡܩ‍[.]‍ܫ ܠܢ
9
ܐܢܬ [...] ܠܩܘܪܒ ܣܝܡܐ ܗܢܐ
10
[...] ܥܠ ܡܕܒܚܟ [...]‍ܫܐ
11
ܗܘ݁ ܕܠܥܠ ܡܢ [...] ܐܬܕܟܪ
12
ܐܢܬ ܛܒܐ ܘܪ[...]‍ܐ܂ ܐܝ̈ܠܝܢ
13
[...]ܒܘ ܘܠܐܪ̈ܠܝܢ ܕܡܛܘܠܗܘܢ
14
[...]ܒܘ܂ [...] ܕܠܐ ܚܘܝܒܐ
15
ܒܡ‍[.]ܗ ܢ‍[.]ܬܐ ܕܐܙ̈ܐܝܟ ܐܠܗܝ̈ܐ܂ ܡܛܠ
16
ܕܡܩܕܝܫܐ ܘܡܫܒܚܐ ܘܣܒܪ ܒܟܠ
17
ܘܪܒ ܦܐܢܘܬܐ ܗܘ ܫܡܐ ܕܝܠܟ ܛܒܐ

Page 29r

1
ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܫܐ܂
2
ܘܡܟܣܐ ܠܦܝܢܟܐ ܘܠܟܣܐ ܟܕ ܐܡܪ
3
ܢܝܚܐܝܬ܂ ܡܪܝܐ ܐܡܠܟ ܘܓܐܢܘܬܐ ܠܒܫ܂
4
ܐܡܝܢ ܐܬܟ̈ܣܝܘ ܫ̈ܡܝܐ ܡܢ ܙܢܘܗ ܏ܕܡܫ܏
5
ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܕ܏ܩܘܕ܏܂ ܗܫܐ
6
ܒܬܪܟܢ ܐܙܠ ܩܐܡ ܩܕܡ ܡܕܒܚܐ ܪܒܐ܂
7
܏ܡܫ܏ ܐܡܪ ܐܘܠܘܓܨܘܢ ܕܐܣܦܩܛܐ܂
8
܏ܟܗ܏ ܬܠܐ ܩܠܗ܂ ܡܒܪܟܐ ܗܝ ܡܠܒ܏ܘܬ܏
9
ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܏ܡܫ܏ ܡܒܪܙ
10
ܒܫܠܡܐ ܠܡܪܝܐ ܢܬܟܫܦ ܀ ܟܘܪܝܘܠ ܀
11
ܚܠܦ ܫܝܢܐ ܕܡܢ ܀ ܚܠܦ ܫܝܢܐ ܕܟܠܗ ܀
12
ܚܠܦ ܒܝܬܐ ܗܢܐ ܏ܩܕ܏ ܀ ܚܠܦ ܪܝܫ ܐ܏ܦܝ̈ܣ܏ ܀
13
ܚܠܦ ܡ̈ܠܟܐ ܕܝܠܢ ܀ ܚܠܦ ܕܢܥܕܪ ܐܢܘܢ ܀
14
ܚܠܦ ܕܝܪܐ ܗܕܐ ܀ ܚܠܦ ܡܦܝܪܘܬ ܏ܡܘ܏ ܀
15
ܚܠܦ ܐܝ̈ܠܝܢ ܕܛܝ̈ܦܝܢ ܀ ܚܠܦ ܕܩܠܗܙܒ ܀
16
ܚܠܦ ܟܠ ܕܣܢܝ̈ܩܝܢ ܘܥܘܕܪܢܐ ܕܝܠܗܘ ܀

Page 29v

1
܏ܟܗ܏ ܡܬܓܗܢ ܘܡܨܠܐ ܨܠܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܂
2
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ܂ ܗܘ ܕܒܥܩܫܢܐ ܠܐ
3
ܡܣܬܝܟ܂ ܘܒܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐ
4
ܡܬܕܪܟ܂ ܗܘ݁ ܕܡܪܚܡܢܘܬܗ ܠܐ
5
ܡܬܡܫܚܐ܂ ܘܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܗ ܠܐ
6
ܡܬܡܠܠܐ܂ ܐܢܬ ܐܘ ܡܪܐ ܐܝܟ ܣܓܠܐ
7
ܕܡܬܚܢܢܘܬܟ ܐܬܦܢ ܥܠܝܢ ܘܥܠ
8
ܒܝܬܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ܂ ܘܥܒܕ ܥܡܢ
9
ܘܥܡ ܐܝ̈ܠܝܢ ܕܡܨ̈ܠܝܢ ܥܡܢ ܪܚܡ̈ܝܟ
10
ܘܡܪ̈ܚܦܢܘܬܟ ܥܬܝܪܐܝܬ ܀ ܏ܡܫ܏
11
ܥܕܪ ܦܪܘܡ ܐܬܪܚܡ ܀ ܠܩܕܝܫܬܐ
12
ܘܡܒܘܟܬܐ ܘܒܬܘܠܬ ܒܟܠܙܒܢ ܝܠܕܬ
13
ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ܂ ܘܠܫ̈ܠܝܚܐ ܟܗ̈ܢܝܐ ܘܐܠܗܝ̈ܐ
14
ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܟܕ ܡܬܥ؛ܗܕܝܢܢ
15
ܠܢ ܘܠܚ̈ܕܕܐ ܘܟܠܗܘܢ ܚ̈ܚܢ ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ
16
ܥܡܐ ܏ܣܘܟܘ܏ܪܝ ܟܗܢܐ ܬܠܐ ܩܠܗ܂

Page 30r

1
ܡܛܠ ܕܠܟ ܦܐܐ ܟܠ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ
2
ܘܣܓܕܬܐ܂ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܥܡܐ ܡܙܡܪ ܏ܒܩ܏ ܏ܒ܏
3
ܒܪܟܝ ܢܦܫܝ ܠܡܪܝܐ ܘܟܠܗܘܢ ܓܪ̈ܡܝ ܀
4
ܒܬܪܟܢ ܡܟܪܙ ܏ܡܫ܏ ܬܘܒ ܘܬܘܒ ܒܫܠܡܐ ܀
5
܏ܟܗ܏ ܡܬܓܗܢ ܘܡܨܠܐ ܨܠܘܬܐ ܕܬܪܬܝ̈ܢ܂
6
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ܂ ܦܪܘܩ ܥܡܟ܂
7
ܘܒܪܟ ܢܪܬܘܬܟ܂ ܘܡܘܠܝܐ ܕܥܕܬܟ
8
ܢܛܪ܂ ܘܩܕܫ ܐܝ̈ܠܝܢ ܕܡܚܒ̈ܝܢ ܦܐܝܘܬܐ
9
ܕܒܝܬܟ܂ ܐܢܬ ܦܪܘܥ ܐܢܘܢ ܫܘܒܚܐ
10
ܒܚܝܠܟ ܐܠܗܝܐ܂ ܘܠܐ ܬܫܒܩܢ ܐܝ̈ܠܝܢ
11
ܕܬܟ̈ܝܠܝܢ ܥܠܝܟ܂ ܏ܡܫ܏܂ ܥܕܪ ܦܪܘܩ ܀
12
ܠܩܕܝܫܬܐ܂ ܟܗܢܐ ܬܠܐ ܩܠܗ܂
13
ܡܛܠ ܕܠܟ ܗܘ ܐܘܚܕܢܐ ܘܕܝܠܟ ܗܝ
14
ܡܠܟܘܬܐ ܘܚܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ܂ ܐܒܐ ܘܒܪܐ܂
15
ܥܡܐ ܡܙܡܪ ܏ܒܩ܏ ܏ܓ܏ ܫܒܚܝ ܢܦܫܝ ܠ܏ܡܪ܏
16
܏ܘܫܘ܏ ܀ ܘܐܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܘܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܀

Page 30v

1
ܒܬܪܟܢ܂ ܏ܡܫ܏܂ ܡܟܪܙ܂ ܬܘܒ ܘܬܘܒ ܒܫܠܡܐ܂
2
܏ܟܗ܏ ܡܬܓܗܢ ܘܡܨܠܐ ܨܠܘܬܐ ܕܬܠ̈ܬ܂
3
ܗܘ݁ ܕܗܠܝܢ ܨܠܘܬܐ ܡܫ̈ܘܬܦܬܐ ܩ̈ܫܘܝܬ
4
ܩ̈ܠܐ ܫܟܢܬ ܠܢ܂ ܕܐܝܟܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܐܘ
5
ܬܠ̈ܬܐ ܐܘ̈ܝܢ ܒܫܡܟ ܕܝܗܒ ܐܢܬ ܠܗܘܢ
6
ܫܐܠܬܗ̈ܘܢ ܐܫܬܘܕܝܬ܂ ܐܢܬ ܘܐܦ ܗܫܐ
7
ܠܥܒ̈ܕܐ ܕܝܠܟ ܫ̈ܐܠܬܗܘܢ ܠܘܬ ܗܝ
8
ܕܢܗܢܐ ܫܡܠܐ܂ ܐܝܘܢܢ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ
9
ܐܝܕܥܬܟ ܕܫܪܪܐ܂ ܘܒܥܠܡܐ ܕܝܥܬܝܕ
10
ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܫܟܢ ܏ܡܫ܏ ܥܕܪ ܦܪܘܩ
11
ܒܩܕܝܫܬܐ ܘ܏ܡܒܪܘ܏ ܟܗܢܐ ܬܠܐ ܩܠܗ
12
ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܬܒܐ ܘܪܚܡܢܫܐ ܐܝܬܝܟ܂
13
ܘܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܣܩ̈ܝܢܢ ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ
14
ܘܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܗܫܐ ܥܡܐ ܡܙܡܪܝܢ
15
ܛܘܒܝ̈ܗܘܢ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܒܪܘܚ ܀
16
ܟܗܢܐ ܢܦܩ̈ܝܢ ܒܕܘܪܐ ܘܩܝ̈ܡܝܢ ܒܡܨܥܬ

Page 31r

1
ܥܕܬܐ ܀ ܘܣܐܡ ܏ܡܫ܏ ܒܣ̈ܡܐ ܟܕ ܟܗܢܐ
2
ܡܨܠܐ ܨܠܘܬܐ ܗܕܐ ܀
3
ܦܬܘܚ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܬܪܥܐ
4
ܕܪܚܡ̈ܝܟ ܠܨܠܘܬܢ ܘܠܒܥܘܬܢ ܘܩܫܠ ܥܛܪܐ
5
ܗܢܐ ܕܒܣ̈ܡܐ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝܢ ܒܥܕܢܐ ܗܢܐ
6
ܕܡܥܠܬܢ ܚܠܦ ܟܠܗܘܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ܂ ܘܚܠܦ
7
ܥܡܐ ܗܢܐ ܕܩܐܡ܂ ܘܢܗܘܐ ܦܝܣܢ
8
ܠܢܝܚܟ ܘܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘ̈ܒܝܢ ܘܠܫܘܒܩܢܐ
9
ܕܚ̈ܛܗܝܢ܂ ܗܫܐ ܘܡܐܠܘܬ ܒܗ ܨܠܘܬܐ
10
ܗܕܐ ܕܡܥܠܬܐ ܀ ܐܘ ܡܪܐ ܘܡܪܝܐ
11
ܘܐܠܗܐ ܕܝܠܢ܂ ܗܘ ܕܛܟܣܬ ܒܫܩܝܐ ܬܓ̈ܡܐ
12
ܘܠܓܝܘ̈ܢܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܠܬܫܩܝܫܬܐ ܕܬܫ‍[...]ܬܐ
13
ܕܝܠܟ܂ ܐܥܒܕ ܕܥܡ ܡܥܠܬܐ ܕܝܠܢ [...]ܐ
14
ܡܥܠܬܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܡܫ‍[.]‍ܫܝܢ
15
ܘܡܫܒܚܝܢ ܥܡܢ ܠܛܒܘܬܐ ܕܝܠ‍[.]
16
ܡܛܠ ܕܠܟ ܦܐܐ ܟܠ ܏ܫܘ܏ ܘܐܝܘܪܐ ܘܣܓܕܬܐ ܀
17
ܐܒܐ ܘܢܫܩ ܏ܟܗ܏ ܣܒܪܬܐ ܀ ܏ܡܫ܏ ܐܡܪ

Page 31v

1
ܨܘܦܝܐ ܐܘܪܬܝ ܥܢܫܐ ܐܡܪ[.]ܬܘ ܢܒܥܘܟ
2
ܘܢܣܓܘܕ ܠܗ܂ ܘܢܒܪܟܝܗܝ ܘܐܡܪ̈ܝܢ
3
܏ܫܘ܏ ܘܩ܏ܬܝܣ܏ ܕܢܘܡܐ ܘܐܢ ܐܝܬܘܗܝ
4
ܡܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܫ̈ܚܝܡܐ܂ ܐܡܪ̈ܝܢ ܐܓܘܣ
5
ܐܘܬܐܘܩ ܐܢܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕܒܥܒܐ ܐܘ
6
ܥܐܕܐ ܪܒܐ ܡܟܪܙ ܏ܡܫ܏ ܟܥܘܙܘܬܐ܂ ܏ܐ܏܂ ܟܠܗ܂
7
܏ܟܗ܏ ܕܝܢ ܡܬܓܗܢ ܘܡܨܠܐ ܨܠܘܬܐ
8
ܕܬܠܝܬܝܘܬ ܩ̈ܘܕܫܐ ܀
9
ܐܠܗܐ ܗܘ݁ ܩܕܝܫܐ܂ ܗܘ݁ ܕܒܩܕܝ̈ܫܐ
10
ܡܬܬܢܝܚ܂ ܗܘ݁ ܕܒܩ̈ܠܐ ܬܠܝܬܝ̈ܟ
11
ܩ̈ܘܕܫܐ ܡܢ ܣܪ̈ܦܐ ܡܫܬܒܚ܂ ܘܡܢ
12
ܟܪ̈ܘܒܐ ܡܬܗܠ܂ ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܐ
13
ܫܡ̈ܝܢܐ ܡܣܬܓܕ܂ ܗܘ݁ ܕܡܢ
14
ܠܐܡܕܡ ܐܗܘܝ ܟܠܡܕܡ܂ ܗܘ݁
15
ܕܒܪܝܬܝܗܝ ܠܒܪܐܢܫܐ ܒܨܠܡܟ
16
ܘܒܕܡܘܬܟ܂ ܘܒܟܠܗܝܢ ܡܘܗܒ̈ܬܟ
17
ܨܒܬܬܝܗܝ܂ ܘܝܗܒ ܐܢܬ ܠܗܘ ܕܬܒܥ

Page 32r

1
ܚܟܡܬܐ ܘܣܘܟܠܐ܂ ܘܠܐ ܡܗܡܐ ܐܢܬ
2
ܡܢ ܗܘ݁ ܕܚܛܐ܂ ܐܠܐ ܘܡܬ ܬܝܒܘܬܐ
3
ܕܦܘܪܩܢܐ܂ ܗܘ݁ ܕܐܫܘܝܬܢ ܡ̈ܟܟܐ
4
ܘܕܠܐܫܘ̈ܝܢ ܥ̈ܒܕܐ ܕܝܠܟ ܕܢܩܘܡ ܒܫܥܬܐ
5
ܗܕܐ ܩܕܡ ܫܘܒܚܐ ܕܡܕܒܚܟ ܩܕܝܫܐ
6
ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܘܣܓܕܬܐ ܕܡܬܬܚܝܒܐ܂
7
ܠܟ ܢܩܪܒ܂ ܐܢܬ ܐܘ ܡܪܐ ܩܒܠ
8
ܘܡܢ ܦܘܡܢ ܚܛܝ̈ܐ ܬܫܒܘܚܬܐ
9
ܕܬܠܝܬܝܘܬ ܩܘ̈ܕܫܐ ܘܣܥܘܪܝܢ
10
ܒܛܒܘܬܐ ܕܝܠܟ ܡܪܝܐ܂ ܫܒܘܩ ܠܢ
11
ܟܠܗܝܢ ܣܟ̈ܠܘܬܐ܂ ܕܒܨܒܝܢܐ ܘܕܠܐ
12
ܒܨܒܝܢܐ܂ ܘܩ̈ܕܫ ܢܦ̈ܫܬܐ ܘܦܓ̈ܪܐ
13
ܕܝܠܢ܂ ܘܗܒ ܠܢ ܕܒܚܣܝܘܬܐ ܢܦܠܚܟ܂
14
ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚ̈ܚܢ܂ ܒܬܟ̈ܫܦܬܐ
15
ܕܩܕܝܫܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ܂ ܘܕܟܠܗܘܢ
16
ܩܕܝܫ̈ܐ ܕܡܢ ܥܠܡ ܫ̈ܦܪܘ ܠܟ ܀

Page 32v

1
܏ܡܫ܏ [.]ܥܕܪ ܦܪܘܩ ܀ ܠܩܕܝܫܬܐ ܘ܏ܡܒܪܝ܏
2
ܟܗܢܐ ܬܠܐ ܩܠܗ
3
ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܘܠܟ
4
ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܣܩ̈‍[.]ܢܢ܂ ܐܒܐ ܥܡܐ
5
ܐܓܘܣ ܐܘܬܐܘܣ܃ ܘ܏ܒܫܘ܏ ܢܫܩ ܟܗܢܐ
6
ܠܦܬܘܪ ܚ̈ܝܐ ܘܐܬܐ ܠܘܬ ܡܐܘܬܒܐ ܟܕ
7
ܐܡܪ ܢܚܝܐܝܬ܂ ܡܒܪܟ [....] ܕܝܬܒ
8
ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܡܫܒܚܐ ܕܡܠܟܘܬܟ
9
ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܐܡ‍[.]ܐܝܬ ܗ[.]ܐ܂
10
ܘܡܐ ܕܡܛܐ ܠܡܐܘܬܒܐ ܣܓܕ ܒܟܠ ܩܕܝܫ
11
ܐܢܬ ܚܕܐ ܀ ܘܒܬܪ ܐܓܝܘܣ ܡܬܦܢܐ
12
ܘܗܢܐ ܠ‍[..]‍ܒܠ ܥܡܐ ܀
13
ܡܫܡܫܢܐ ܐܡܪ ܦܪܘܣܟܘܡܐܢ
14
܏ܟܗ܏ ܡܨܠܒ ܘܐܡܪ ܐܕ[..]ܢܝ ܦܐܘܝܢ܂
15
ܥܡܐ ܐܡܪ ܟܐܡܘܦܢܐ ܘ܏ܡܝ܏ܐ

Page 33r

1
ܡܕܡܪܢܐ ܐܡܪ܂ ܡܨܐܠܡܘܣ ܛܘ܏ܕܘ܏܂
2
ܡܫܡܫܢܐ ܐܡܪ܂ ܦܪܘܣܟܘܡܐܢ
3
ܡܪܡܪܢܐ ܐܡܪ܂ ܡܙܡܪ ܕܘܡܪܐ܂
4
ܡܫܡܫܢܐ ܐܡܪ܂ ܨܘܦܝܐ܂
5
ܩܪܘܝܐ ܐܡܪ܂ ܕܠܘܬ ܪܗܘܡ̈ܝܐ܂
6
ܡܫܡܫܢܐ ܐܡܪ܂ ܦܪܘܣܟܘܡܐܢ܂
7
ܩܪܘܝܐ ܕܝܢ܂ ܩܪܐ ܫܠܝܚܐ܂
8
ܟܗܢܐ ܐܡܪ܂ ܐܝܪܝܢܝܣܘ܂
9
ܡܫܡܫܢܐ ܐܡܪ܂ ܨܘܦܝܐ܂
10
ܡܫܡܫܢܐ ܐܡܪ܂ ܦܪܘܣܟܘܡܐܢ܂
11
ܡܪܡܪܢܐ܂ ܡܗܠ ܗܘܠܠܐ
12
܏ܡܫ܏ ܕܝܢ ܣܓܕ ܬܠ̈ܬ ܙܒ̈ܢܝܢ ܒܫܘܪܝ
13
ܫܠܝܚܐ ܠܗ ܘܐܡܪ܃ ܒܪܟܡܪܝ
14
܏ܟܗ܏ ܕܝܢ ܡܨܠܒ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܪ
15
ܡܪܝܐ ܢܬܠ ܡܠܬܐ ܠܡ̈ܣܒܪܢܐ ܘܚܝܠܐ
16
ܪܒܐ ܘܡܠܟܐ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ ܠܡܚ̈ܒܢܘܗܝ
17
ܗܫܐ ܀ ܘܣܓܕ ܏ܡܫ܏ ܩܕܡ ܦܬܘܪ ܚܝ̈ܐ܂ ܏ܓ܏܂

Page 33v

1
ܙܒ̈ܢܝܢ ܘܢܣܒ ܣܒܪܬܐ ܘܢܦܩ ܀ ܏ܡܫ܏
2
ܕܝܢ ܐܚܪܢܐ ܢܣܒ ܦܪܡܐ ܘܒܦ܏ܬܓ܏
3
ܕܗܘܠܠܐ ܣܓܕ ܩܕܡ ܦܬܘܪ ܚܝ̈ܐ ܘܐܡܪ܂
4
ܒܪܟ ܡܪܝ ܘܣܐܡ ܒܣ̈ܡܐ܂
5
܏ܟܗ܏ ܕܝܢ ܡܨܠܒ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܐܦ
6
ܡܨܠܐ ܙܠܘܬܐ ܗܕܐ ܀
7
ܐܘ ܡܪܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ܂ ܩܒܠ
8
ܒܥܘܬܐ ܕܥܒ̈ܕܝܟ ܥܡ ܥܛܪܐ ܗܢܐ
9
ܒܣܝܡܐ܂ ܘܥܒܕ ܥܡܢ ܘܐܡ
10
ܟܠܗ ܥܡܟ ܪܚܡ̈ܝܟ ܘܚܢܢܟ
11
ܒܛܝܒܘܬܐ ܘܒܡܪ ܚܦܢܘܬܐ ܕܒܪܟ
12
ܚܒܝܒܐ ܘܪܚܡܢܫܐ ܕܥܡܗ ܡܒܪܟܐ
13
ܐܝܬܝܟ܂ ܥܡ ܪܘܚܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ
14
ܘܛܒܐ ܘܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ܂ ܗܫܐ ܀
15
ܘܡܥܛܪ ܏ܡܫ܏ ܚܕܪ̈ܝ ܡܕܒܚܐ ܘܟܢ ܠ܏ܟܗ܏܂
16
܏ܡܫ܏ ܐܢܕܝܢ ܚܕ ܐܝܬ ܒܠܚܘܕ ܡܥܛܪ
17
ܒܫܘܪܝ ܗܘܠܠܐ܂ ܘܒܬܪܟܢ ܢܣܒ
18
ܣܒܪܬܐ ܐܝܟ ܕܪܝܫܝܡ ܡܢ ܠܥܠ ܀
19
ܒܬܪܟ̈ܢ ܩܝܡ̈ܝܢ ܟܗ̈ܢܐ ܒܕܘܟܝ̈ܬܗܘܢ

Page 34r

1
ܘܣ̈ܓܕܝܢ ܠܡܕܢܚܐ ܟܕ ܡܙ̈ܠܝܢ ܨܠܘܬܐ
2
ܗܕܐ ܒܪܐܙ
3
ܐܕܢܚ ܒ̈ܠܒܘܬܐ ܐܘ ܪܚܡܢܫܐ ܢܘܪܘܪܐ
4
ܕܐܝܕܥܬܟ ܐܠܗܝܬܐ ܕܠܐ ܥܒܪܐ ܘܠܐ
5
ܡܬܚܒܠܐ܂ ܘܦܬܘܚ ܥ̈ܝܢܐ ܕܬܪܥ̈ܝܬ
6
ܕܢܥܒܕ ܙܒܝܢܟ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ
7
ܘܡܚܕܐ ܡܬܦܢܝ̈ܢ ܏ܟܗ̈܏ ܠܡܥܪܒܐ ܀ ܏ܡܫ܏ ܐܡܪ
8
ܙܘܦܝܐ ܐܘܪܬܝܘ ܐܩܘܙܘܡܐܢ ܛܘܐܓܝܘ
9
ܐܘܐܢܓܠܝܘ܂ ܗܘ ܕܝܢ ܕܩܪܐ ܣ܏ܒܪ܏ ܐܡܪ
10
ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܒܝܕ ܡܬܝ܂ ܘܕܫܪܟܐ ܀
11
ܥܡܐ ܐܡܪ܂ ܕܘܟܣܐܣܘ ܟܘܪܝܐ܂
12
ܡ܏ܫܡܫ܏ ܐܡܪ܂ ܦܪܘܣܟܘܡܐܢ
13
ܡܫܡܫܢܐ܂ ܩܪܐ ܣܒܪܬܐ
14
ܟܗܢܐ ܐܡܪ܂ ܐܝܪܝܢܝܣܘ
15
ܡ܏ܫܡܫ܏ ܐܡܪ܂ ܨܘܦܝܐ ܐܘܪܬܝܘ܂
16
܏ܡܫܡ܏ ܡܟܪܐ
17
ܢܐܡܪ ܟܠܢ ܀ ܟܘܪܝܐ ܏ܐܠܝܝ܏ ܀ ܡܢ ܟܠܗ ܢܦܫܐ

Page 34v

1
ܡܪܝܐ ܐܚܝܕ ܟܠ ܐܠܗܐ ܀ ܗܘ݁ ܕܥܬܝܪ
2
ܒܪܚ̈ܡܐ ܀ ܗܘ݁ ܕܠܐܨܒܐ ܒܡܘܬܐ ܀
3
ܚܠܦ ܥܡܐ ܗܢܐ ܀ ܚܠܦ ܕܢܫܬܘܙܒ
4
ܡܢ ܀ ܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܣܘܓܐܐ
5
ܕܪܚܡ̈ܝܟ܂ ܡܬܟ̈ܫܦܝܢܢ ܠܟ ܡܪܢ
6
ܥܢܝ ܠܢ ܥܡܐ ܏ܟܘܪ܏ܠ ܏ܓ܏܃ ܙܒ̈ܢܝܢ܃
7
ܟܗܢܐ ܡܬܓܗܢ ܘܡܨܠܐ ܀
8
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ܂ ܬܟܫܦܬܐ ܗܕܐ
9
ܡܬܝܚܬܐ ܩܒܠ ܡܢ ܥ̈ܒܕܐ ܕܝܠܟ܂
10
ܘܐܬܪܚܡ ܥܠܝܢ ܐܝܟ ܣܘܓܐܐ ܕܪܚ̈ܡܝܟ
11
ܘܫܕܪ ܥܠܝܢ ܡܪܚ̈ܦܢܘܬܟ܂ ܘܥܠ ܟܠܗ
12
ܥܡܟ ܕܡܣܟܐ ܠܪܚܡ̈ܐ ܥܬܝܪ̈ܐ
13
ܕܡܢ ܠܘܬܟ ܀ ܏ܡܫ܏ ܡܟܪܙ܂
14
ܬܘܒ ܚܠܦ ܡ̈ܠܟܐ ܕܝܠܢ ܙܟܝܐ ܘܢܛܝܪܝ
15
ܥܡܐ ܏ܟܘܪܝ܏ ܏ܓ܏܂ ܙܒ̈ܢܝܢ ܀ ܏ܡܫ܏ ܐܡܪ܂
16
ܬܘܒ ܡܬܟ̈ܫܦܝܢܢ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ܂
17
ܚܠܦ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܝ̈ܠܕܝܗ ܘܕܝܪܐ

Page 35r

1
ܗܕܐ ܘܝܬܒ̈ܘܣܝ܂ ܘܡܫ̈ܬܘܬܦܝ
2
ܒܒܨܝܪܘܬܢ ܘܥ̈ܢܝܕܝܢ ܘܕܝܠܗܘܢ ܕܦܪ̈ܫܘ
3
ܡܢ ܒܝܢܬܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܟ܂
4
ܘܚܠܦ ܦܘܪܩܢܐ ܘܣܘܥܐ ܘܚܘܣܝ
5
ܚܘ̈ܒܐ ܕܐܒܘܢ ܦܠܢ ܘܕܟܠܗ ܐܚܘܬܐ
6
ܕܒܛܝܒܘܬܟ܂ ܡ̈ܦܝܣܝܢܢ ܠܟ ܡܪܢ
7
ܥܢܝ ܠܢ ܥܡܐ ܏ܟܘ܏ܪܝ܂ ܏ܘ܏ ܙܒ̈ܢܝܢ܂
8
ܟܗܢܐ ܡܨܠܒ ܥܠ ܥܡܐ ܏ܓ܏܂ ܙܒܢ̈ܝܢ
9
ܘܐܡܪ ܒܪܐ ܦܪܘܩ ܐܠܗܐ ܠܥܡܟ܃ ܘ܏ܕܫ܏܂
10
ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܀ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܐ
11
ܘܪܚܡܢܫܐ ܐܝܬܝܟ܂ ܘܠܟ ܬ܏ܫܒܘܚ܏
12
ܡܣܩ̈ܝܢܢ܂ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܏ܕܩܘ܏
13
܏ܡܫ܏ ܡܟܪܙ ܗܝ݁ ܨܡ̈ܬܬܪܬܝܢܐ ܀
14
ܟܠܟܘܢ ܫܡ̈ܘܥܐ ܒܚܦܝܛܘܬܐ ܨ̈ܠܘ ܀
15
ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܚܠܦ ܐܝ̈ܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
16
ܫܡ̈ܘܥܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܒܥܐ ܀
17
ܐܝܟܢܐ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܢܬܪܚܡ ܥܠܝܗܘܢ ܀

Page 35v

1
ܢܫܡܥ ܐܢܘܢ ܡܠܬܐ ܕܫܪܪܐ ܀܀
2
ܢܓܠܐ ܠܗܘܢ ܐܘܐܢܓܠܝܘܢ ܕܙܕܝܩܘܬܐ܀
3
ܢܚܝܕ ܐܢܘܢ ܒܥܕܬܐ ܕܝܠܗ ܩܕܝܫܬܐ
4
ܩܬܘܠܝܩܝ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܀
5
ܥܕܪ ܦܪܘܩ ܐܬܪܚܡ ܡܛܪ̈ܝܢ ܀
6
ܟܠܟܘܢ ܫܡ̈ܘܥܐ ܪܝܫ̈ܝܟܘܢ ܠܡܪܝܐ
7
ܐܪ̈ܟܢܘ ܥܡܐ ܣܘ܏ܟܘ܏ܪܝ ܀
8
܏ܟܗ܏ ܡܬܓܗܢ ܘܡܨܠܐ ܗܝ ܕܡ̈ܬܬܪܬܝܢܐ܂
9
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ܂ ܗܘ݁ ܕܒܡ̈ܘܡܐ
10
ܥܡܪ ܐܢܬ܂ ܘܨܢܐ ܐܢܬ ܟܠܗܘܢ
11
ܥ̈ܒܕܝܟ܂ ܚܘܪ ܠܘܬ ܥ̈ܒܕܝܟ
12
ܡ̈ܬܬܪܬܝܢܐ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܪ̈ܟܢܘ ܠܟ
13
ܨܘܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܗܒ̈ܘ ܠܗܘܢ ܢܝܪܐ ܩܠܝܠܐ܂
14
ܥܒܕ ܐܢܘܢ ܗܕܡ̈ܐ ܕܥܕܬܟ
15
ܩܕܝܫܬܐ܂ ܘܐܫܘܐ ܐܢܘܢ ܠܡܣܚܘܬܐ
16
ܕܡܘܠܕܐ ܕܡܢܕܪܝܫ܂ ܠܫܘܒܩܢܐ
17
ܕܚܬܗ̈ܐ܂ ܘܠܠܒܩܫܐ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ

Page 36r

1
ܠܐܝܕܥܬܟ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܫܪܝܪܐ ܀
2
܏ܟܗ܏ ܬܠܐ ܩܠܗ ܀
3
ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܥܡܢ ܢܫ̈ܒܚܘܢ
4
ܠܫܡܐ ܕܝܠܟ ܡܝܩܪ ܒܟܠ ܘܪܒ
5
ܦܐܢܘܬܐ܂ ܐܒܐ ܘܒܪܐ܂ ܏ܡܫ܏ ܐܢܬܘܢ
6
ܐܘ ܫܡ̈ܘܥܐ ܀ ܘܕܫܪܟܐ ܀
7
܏ܟܗ܏ ܡܨܠܐ ܨܠܘܬܐ ܏ܩܕܡ܏ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ
8
ܒܬܪ ܕܦܪܣ ܣܘܡܐܛܝܘܢ ܀
9
ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܚܘܝܬ ܠܢ ܪܐܙܐ ܗܢܐ ܪܒܐ
10
ܕܦܘܪܩܢܐ܂ ܐܢܬ ܐܫ̈ܘܝܬܢ ܡ̈ܟܥܐ
11
ܘܕܠܐܫ̈ܘܝܢ ܥ̈ܒܕܐ ܕܝܠܟ܂ ܕܢܗܘܐ
12
ܡܫ̈ܡܫܢܐ ܠܡܕܒܚܟ ܩܕܝܫܐ܂ ܐܢܬ
13
ܐܣܦܩܝܢ ܠܬܫܡܝܫܬܐ ܗܕܐ ܒܚܝܠܐ
14
ܕܪܘܚܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ
15
ܡܚܝܒܐܝܬ ܢܩܘܡ ܩܕܡ ܫܘܒܚܟ
16
ܩܕܝܫܐ܂ ܘܢܩܪܒ ܠܟ ܕܒܚܬܐ
17
ܕܬܫܒܘܚܬܐ܂ ܐܢܬ ܗܘ ܓܝܪ ܐܝܬܝܟ

Page 36v

1
ܗܘ݁ ܕܣܥܪ ܐܢܬ ܟܠ ܒܟܠ܂ ܗܒ ܐܘ
2
ܡܪܝܐ ܕܚܠܦ ܚܛ̈ܗܐ ܕܝܠܢ
3
ܘܡܬܥܒܪ̈ܢܘܬܐ ܕܥܡܐ ܕܝܠܟ
4
ܡܩܒܠܬܐ ܬܗܘܐ ܕܒܚܬܢ ܘܫܦܝܪܬ
5
ܡܩܒܠܘܬܐ ܩܕܡܝܟ ܏ܡܫ܏ ܠܕܪܦܪܘܩ ܀
6
ܨܘܦܝܐ ܀ ܟܗܢܐ ܬܠܐ ܩܠܗ ܀
7
ܡܛܠ ܕܠܟ ܦܐܐ ܟܠ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ
8
ܘܣܓܕܬܐ܂ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܀
9
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܀ ܏ܡܫ܏ ܬܘܒ ܘܬܘܒ ܒܫܠܡܐ܂
10
܏ܟܗ܏ ܡܬܓܗܢ ܘܡܨܠܐ ܏ܨܠܘ܏܂ ܏ܒ܏ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ
11
ܐܠܗܐ ܗܘ݁ ܕܣܥܪ ܐܢܬ ܒܪ̈ܚܡܐ ܘܪ̈ܘܚܦܐ
12
ܡܣܟܢܘܬܢ܂ ܗܘ݁ ܕܐܩܝܡܬܢ ܡܟ̈ܟܐ
13
ܘܕܠܐ ܫܘ̈ܝܢ ܥܒ̈ܕܐ ܕܝܠܟ ܩܕܡ
14
ܩܕܝܫܘܬ ܫܘܒܚܟ ܠܡܫܡܫܘ
15
ܡܕܒܚܟ ܩܕܝܫܐ܂ ܐܢܬ ܚܝܠܝܢ
16
ܒܚܝܠܐ ܕܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܠܘܬ ܬܫܡܝܫܬܐ
17
ܗܕܐ܂ ܘܗܒ ܠܢ ܡܠܬܐ ܒܡܦܬܚ

Page 37r

1
ܦܘܡܐ ܕܝܠܢ ܕܢܩܪܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܟ
2
ܩܕܝܫ ܒܟܠ܂ ܥܠ ܩܘܪ̈ܒܢܐ
3
ܕܥܬܝ̈ܕܝܢ ܕܢܬܬܣ̈ܝܡܘܢ ܏ܡܫ܏ ܥܕܪ ܀
4
ܨܘܦܝܐ ܀ ܏ܟܗ܏ ܬܠܐ ܩܠܗ ܀
5
ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܡܢ ܐܘܚܕܢܐ ܕܝܠܟ ܒܟܠܙܒܢ
6
ܡܬܢܛܪ̈ܝܢܢ܂ ܠܟ ܬ܏ܫܒܘ܏ ܡܣ̈ܩܝܢܢ
7
ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܥܡܐ ܡܙܡܪ ܐܝ̈ܠܝܢ ܕ܏ܬܫܡ܏ܫ܂
8
܏ܟܗ܏ ܡܨܠܐ ܡܬܟܫܦܢܐܝܬ ܠܝܬܗ܂
9
ܠܐ ܐܢܫ ܫܘܐ ܡܢ ܐܝ̈ܠܝܢ ܕܐܣܝܪܝܢ ܒܪ̈ܓܝܓܬܐ
10
ܘܗܢ̈ܝܐܘܬܐ ܒܣܪ̈ܢܝܬܐ ܕܢܬܩܪܒ ܐܘ
11
ܢܓܫܘܦ ܐܘ ܢܫܡܫܟ ܐܘ ܡܠܟܐ
12
ܕܬܫܒܘܚܬܐ܂ ܫܡܫܟ ܓܝܪ ܪܒܐ ܗܘ
13
ܘܕܚܝܠܐ܂ ܘܠܚܝ̈ܠܘܬܐ ܫܡ̈ܝܢܐ ܠܐ
14
ܡܬܩܪܒܢܐ܂ ܐܠܐ ܒܪܡ ܡܛܘܠ ܠܐ
15
ܡܬܡܫܚܘܬܐ ܕܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܟ ܠܐ
16
ܡܫܬܓܢܝܢܐ ܘܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܟܕ
17
ܐܝܬܝܟ܂ ܗܘܝܬ ܒܪܐܢܫܐ܂ ܘܪܒ ܒܘ̈ܡܪܐ
18
ܗܝܬ ܠܢ܂

Page 37v

1
ܘܡܟܗܢܢܘܬܐ ܕܒܚܬܐ ܗܕܐ ܦܠܚܝܬܐ
2
ܘܕܠܐܕܡܐ ܐܫܠܡܬ ܠܢ ܐܝܟ
3
ܡܪܐ ܕܟܠ܂ ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܡܠܟ ܐܢܬ
4
ܥܠ ܫ̈ܡܝܢܐ ܘܐܪ̈ܥܢܝܐ ܘܬܚܬܝ̈ܐ܂
5
ܗܘ݁ ܕܡܙܕܝܚ ܥܠ ܬܪܘܢܩܣ
6
ܟܪܘܒܝܐ܂ ܗܘ݁ ܡܪܝܐ ܕܣܪ̈ܦܐ ܘܡܠܟܐ
7
ܕܐܢܣܪܐܝܠ܂ ܗܘ݁ ܕܠܚܘܕܝܟ ܩܕܝܫܐ
8
ܘܒܩܕܝ̈ܫܐ ܡܬܬܢܝܚ܂ ܠܟ ܡܬܟܫܦ
9
ܐܢܐ ܕܠܚܘܕܝܟ ܛܒܐ ܘܫܦܝܪ ܥܢܝܐ܂
10
ܐܬܦܢ ܥܠܝ ܥܒܕܟ ܚܛܝܐ ܘܠܐܚܫܚܐ܂
11
ܘܐܣܦܩܝܢܝ ܒܚܝܠܐ ܕܪܘܚ ܩܘܕܫܟ
12
ܕܟܕ ܥܛܝܦ ܐܢܐ ܛܝܒܘܬܐ ܟܗܢܝܬܐ
13
ܐܩܘܡ ܩܕܡ ܦܬܘܪܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ܂
14
ܘܐܟܗܢ ܦܓܪܟ ܕܟܝܐ ܘܕܡܟ ܡܝܩܪܐ܂
15
ܠܟ ܓܝܪ ܟܐܦ ܐܢܐ ܨܘܪܐ ܕܝܠܝ܂
16
ܘܠܟ ܡܬܟܫܦ ܐܢܐ܂ ܠܐ ܬܗܦܟ ܐܦܝ̈ܟ
17
ܡܢܝ܂ ܘܠܐ ܬܣܠܝܢܝ ܡܢ ܥܒ̈ܕܝܟ܂

Page 38r

1
ܐܠܐ ܐܫܘܐ ܕܢܬܩܪ̈ܒܘܢ ܠܟ ܩܘܪ̈ܒܢܐ
2
ܗܠܝܢ ܒܝܕܝ ܕܝܠܝ ܥܒܕܟ ܚܛܝܐ
3
ܘܠܐ ܚܫܚܐ܂ ܐܢܬ ܗܘ ܓܝܪ ܝܬܝܟ
4
ܗܘ݁ ܕܡܩܪܒ ܘܡܬܩܪܒ܂ ܘܕܡܩܫܠ
5
ܘܡܬܝܗܒ܂ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܘܠܟ
6
ܬ܏ܫܒܘ܏ ܡܣ̈ܩܝܢܢ܂ ܥܡ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ
7
ܕܩܘܕܫܐ܂ ܗܫܐ܂ ܘܢܦ̈ܩܝܢ ܒܕܘܪܐ ܀ ܡܬܪ
8
ܣܝܡܐ ܕܪܐܙܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܪܒܐ܂
9
ܡܥܛܪ ܏ܡܫ܏ ܚܕܪ̈ܝ ܡܕܒܚܐ ܘܟܢ ܠ܏ܟܗ܏
10
܏ܟܗ܏ ܕܝܢ ܡܫܝܓ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܟܕ ܐܡܪ܂
11
ܪܘܣ ܥܠܝ ܒܙܘܦܟ ܘܐܬܕܟܐ ܏ܥܕ܏ ܐܚܘܪ܂
12
ܘܡܘܣܦ ܐܫܝܓܬ ܐܝ̈ܕܝ ܒܕܟܝܘܬܐ
13
ܘܐܬܟܪܟܝܬ ܠܡܕܒܚܟ ܏ܥܕ܏ ܬܕܡ̈ܪܬܟ
14
ܘܣܓܕ ܩܕܡ ܦܬܘܪ ܚܝ̈ܐ ܟܕ ܐܡܪ
15
ܨܠܘܬܐ ܗܕܐ ܡܬܟܫܦܢܐܝܬ
16
ܐܘ ܡܪܐ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ
17
ܥܠܝ ܚܝܠܐ ܪܘܡܐ܂ ܘܚܝܠܝܢܝ

Page 38v

1
ܬܫܡܝܫܬܟ ܗܕܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܕܠܐ ܚܘܝܒܐ
2
ܐܩܘܢ ܩܕܡ ܡܕܒܚܟ ܩܕܝܫܐ
3
ܘܐܩܪܒ ܕܒܚܬܐ ܕܠܐܕܡܐ܂ ܡܛܠ
4
ܕܡܒܪܟܐ ܐܝܬܝܟ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
5
ܐܡܝܢ ܀ ܏ܡܫ܏ ܡܟܪܙ ܀
6
ܢܫܡܠܐ ܬܟܫ̈ܦܬܐ ܕܝܠܢ ܠܡܪܝܐ ܏ܢܬܟ܏ ܀
7
ܚܠܦ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܗܠܝܢ ܕܣܝ̈ܡܝܢ ܏ܠܡ܏ ܀
8
ܚܠܦ ܒܝܬܐ ܗܢܐ ܀ ܚܠܦ ܪܝܫܐ ܏ܦܝ̈ܣ܏ ܀
9
ܚܠܦ ܕܝܪ̈ܐ ܗܕܐ ܀ ܚܠܦ ܡ̈ܠܟܐ ܀
10
܏ܟܗ܏ ܡܬܓܗܢ ܘܡܨܠܐ ܥܠ ܪܐܙ̈ܐ
11
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ܂ ܗܘ݁ ܕܒܪܝܬܢ ܘܐܝܬܝܬܢ
12
ܠܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ܂ ܗܘ݁ ܕܚܘܝܬ ܠܢ
13
ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܠܦܘܪܩܢܐ܂ ܗܘ݁ ܕܫܟܢܬ ܠܢ
14
ܓܠܝܢܐ ܕܪܐܙ̈ܐ ܫܡ̈ܝܢܐ܂ ܐܢܬ ܗܘ
15
ܕܣܡܬܢ ܒܬܫܡܝܫܬܐ ܗܕܐ ܒܚܝܠܐ
16
ܕܪܘܚܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ܂ ܨܒܝ ܘܗܫܐ
17
ܐܘ ܡܪܝܐ ܕܢܗܘܐ ܡܫܡ̈ܫܢܐ
18
ܕܕܝܐܬܝܩܐ ܕܕܝܠܟ ܚܕܬܐ ܘܡܟܗ̈ܢܢܐ

Page 39r

1
ܕܪܐܙܝ̈ܟ ܩܕܝ̈ܫܐ܂ ܘܩܒܠ ܠܢ ܕܡܬܩܪ̈ܒܝܢ
2
ܠܡܕܒܚܟ ܩܕܝܫܐ܂ ܐܝܟ ܣܘܓܐܐ
3
ܕܪܚܡ̈ܝܟ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܐ ܕܫܘ̈ܝܢ
4
ܠܡܩܪ̈ܒܘ ܠܟ ܕܡܚܬܐ ܡܠܝܠܬܐ
5
ܘܕܠܐܕܡܐ ܚܠܦ ܚܛܗ̈ܐ ܕܝܠܢ ܘܠܐ
6
ܐܝܕܥܬܐ ܕܥܡܟ܂ ܗܝ ܕܠܗ ܟܕ
7
ܡܩܒܠ ܐܢܬ ܥܠ ܡܕܒܚܟ ܩܕܝܫܐ
8
ܘܕܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܡܬܝܕܥܢܐ
9
ܠܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ܂ ܫܕܪ ܠܢ ܚܠܦܝܗ
10
ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ܂ ܐܝܢ
11
ܐܠܗܐ ܐܬܦܢ ܥܠܝܢ ܘܚܘܪ ܒܦܠܚܘܬܢ
12
ܗܕܐ ܘܩܒܠܝܗ ܐܝܟ ܕܩܒܠܬ
13
ܩܘܪ̈ܒܢܘܗܝ ܕܗܒܝܠ܂ ܘܕܒܚ̈ܘܗܝ
14
ܕܢܘܚ܂ ܘܝܩ̈ܕܐ ܫ̈ܠܡܐ ܕܐܒܪܗܡ܂
15
ܡܟܗ̈ܢܢܘܬܐ ܕܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ܂
16
ܫ̈ܠܡܝܬܐ ܕܫܡܘܐܝܠ܂ ܘܐܝܟ
17
ܕܩܒܠܬ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ܐ ܕܫ̈ܠܚܝܐ ܕܝܠܟ

Page 39v

1
ܩܕܝ̈ܫܐ ܦܠܚܘܬܐ ܗܕܐ ܫܪܝܪܬܐ܂ ܗܟܢ
2
ܩܒܠ ܐܦ ܡܢ ܐܝ̈ܕܝܐ ܕܝܠܢ ܚܛܝ̈ܐ
3
ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܗܠܝܢ ܒܛܒܘܬܐ ܕܝܠܟ
4
ܡܪܝܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܡܐ ܕܐܫܬܘ̈ܝܢܢ
5
ܕܢܫܡܫ ܕܠܐ ܥܕܠܝ ܡܕܒܚܟ
6
ܩܕܝܫܐ܂ ܢܫܟܚ ܐܓܪܐ ܕܪ̈ܒܝ
7
ܒ̈ܝܬܐ ܡܗܪ̈ܡܢܐ ܘܚܟ̈ܝܡܐ ܒܝܘܡܐ
8
ܕܚܝܠܐ ܕܦܘܪܥܢܐ ܕܟܐܢܘܬܟ ܀
9
܏ܡܫ܏ ܥܕܪ ܦܪܘܩ ܀ ܠܝܘܡܐ ܗܢܐ
10
ܩܕܝܫܐ ܘܓܡܝܪܐ ܘܡܫܡܠܝܐ ܒܫܝܢܐ
11
ܘܕܠܐ ܚܛܗ̈ܐ ܢܐܫܠ ܡܢ ܡܪܝܐ ܏ܘܢܒ܏ ܀
12
ܡܠܐܟܐ ܕܫܝܢܐ ܘܡܗܕܝܢܐ ܘܢܛܘܪܐ
13
ܕܢܦܫܬܢ ܘܦܓܪ̈ܝܢ ܡܢ ܡܪܝܐ ܀
14
ܚܘܣܝܐ ܘܫܘܒܩܢܐ ܕܣܟ̈ܠܘܬܢ ܘ܏ܡܬܝ̈܏
15
ܡܢ ܡܪܝܐ ܀ ܗܠܝܢ ܕܛ̈ܒܢ ܘܥܗ̈ܝܢ
16
ܠܢܦܫ̈ܬܢ ܘܠܦܓܪ̈ܝܢ ܘܫܝܢܐ ܠܥܠܡܐ ܡܢ ܀
17
ܫܪܟܐ ܕܫܢ̈ܝܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܝܠܢ ܕܒܫܝܢܐ ܘܬ܏ܝܒܘ܏

Page 40r

1
ܢܫܡܠܐ܂ ܡܢ ܡܪܝܐ ܫܘܠܡܐ ܕܝܠܢ
2
ܟܪܝܣܛܝܢܝܐ ܘܕܠܐܚܘ[..]ܐ ܘܕܠܐ
3
ܒܗܬܬܐ ܘܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܩܕܡ
4
ܒܐܡܐ ܙܝܥܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢ ܡܪܝܐ ܀
5
ܠܩܕܝܫܬܐ ܘܡܒܪܟܬܐ ܘܡܬܘܠܬ ܒܟܠ
6
ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ܂ ܘܠܫ̈ܠܝܚܐ ܟܗܢ̈ܝܐ
7
ܘܐܠܗܝ̈ܐ ܘܠܡܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ ܪܒܐ
8
ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫ̈ܐ ܟܕ ܡܬܥ̈ܗܕܝܢܢ܂
9
ܘܠܢ ܠܚ̈ܕܕܐ ܘܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܝܢ ܠܡܫܝܚܐ
10
ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܢܐܓܥܠ ܥܡܐ ܣܘܟܘܪܝܐ܂
11
ܟܗܢܐ ܬܠܐ ܩܠܗ܂
12
ܒܡܪ̈ܚܦܢܘܬܗ ܕܐܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ
13
ܕܝܠܟ ܕܥܡܗ ܡܒܪܟܐ ܐܝܬܝܟ
14
ܥܡ ܪܘܚܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܘܛܒܐ
15
ܘܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ܂ ܗܫܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ܂
16
ܟܗܢܐ ܐܝܪܝܢܝ ܦܐܣܝܢ܂ ܥܡܐ
17
ܟܐܛܘܦܢܐ܏ܘܡ܏ܐ ܏ܡܫ܏ ܐܓܐܦ ܨܘܡܐܢ ܏ܐܠ܏܂

Page 40v

1
ܘܝܗ̈ܒܝܢ ܫܠܡܐ ܀ ܏ܡܫ܏ ܐܡܪ ܘܛܘܡܐܢ
2
ܩܐܠܘܣ܂ ܣܛܘ܂ ܥܡܐ ܐܠܐܘܣ ܐ܏ܝܪܝ܏ ܀
3
ܟܗܢܐ ܬܠܐ ܩܠܗ܂
4
ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
5
ܘܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ܂ ܘܫܘܬܦܘܬܐ
6
ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܬܗܘܐ ܥܡ
7
ܟܠܟܘܢ ܥܡܐ ܘܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ܂
8
ܟܗܢܐ ܠܥܠ ܢܗ̈ܘܘܢ ܠܒ̈ܘܬܢ ܥܡܐ
9
ܐܝܬ ܠܢ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܟܗܢܐ ܀
10
ܢܘܕܐ ܠܡܪܝܐ ܥܡܐ ܝܐܝܐ ܘܙܕܩ܂
11
ܟܗܢܐ ܡܬܓܗܢ ܘܡܨܠܐ ܀
12
ܗܘ ܕܐܝܬܘܗܝ܂ ܐܘ ܡܪܐ܂ ܐܘ ܡܪܝܐ܂
13
ܐܘ ܐܠܗܐ܂ ܐܘ ܐܒܐ܂ ܐܚܝܕ ܟܠ܂
14
ܣܓܝܕܐ܃ ܐܝܟ ܕܫܘܐ ܒܫܪܪܐ ܘܙܕܐ
15
ܘܦܐܐ܂ ܠ‍[ܪ]ܒܘܬ ܦܐܝܘܬܐ ܕܩܕܝܫܘܬܟ
16
ܠܟ ܡܬܗܕܪ܂ ܠܟ ܡܫܬܒܚ܂ ܠܟ
17
ܡܬܒܪܝ܃ ܠܟ ܡܣܬܓܕ܂ ܠܟ

Page 41r

1
ܡܬܐܘܕܐ܂ ܠܟ ܡܬܗܠܠ܂ ܕܐܢܬ ܗܘ
2
ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ
3
ܘܠܟ ܡܬܒܪܒܐ ܒܠܒܐ ܫܚܝܩܐ
4
ܘܪܘܚܐ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܬܫܡܝܫܬܐ
5
ܗܕܐ ܕܝܠܢ ܡܠܝܠܬܐ ܡܛܘܠ ܕܐܢܬ
6
ܫܟܢܬ ܠܢ ܐܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܟ ܘܡܢܘ
7
ܘܦܩ ܕܢܡܠܠ ܓܢܒܪܬܟ܂ ܘܫܡܝܢܬܐ
8
ܢܥܒܕ ܟܠܗܝܢ ܬܫܒܚܬܟ܂ ܐܘ
9
ܕܢܫܬܥܐ ܟܠܗܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬܟ
10
ܕܒܟܠܙܒܝܢ ܐܘ ܡܪܐ ܡܪܐ ܕܟܐܣܪܝܐ
11
ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܕܟܠܗ ܒܪܝܬܐ
12
ܡܬܚܐܝܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ
13
ܗܘ ܕܝܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܐ ܕܫܘܒܚܐ
14
ܘܚܙܐ ܬܗܘ̈ܡܐ܂ ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܠܐ
15
ܡܬܚܙܝܢܐ܂ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ܂ ܠܐ
16
ܡܣܬܝܟܢܐ܂ ܠܐ ܡܫܬܚܢܦܢܐ ܗܘ݁
17
ܐܒܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ

Page 41v

1
ܪܒܐ ܘܦܪܘܩܐ ܕܣܒܪܢ܂ ܗܘ݁ ܕܐܝܬܘܗܝ
2
ܨܠܡܐ ܕܛܒܘܬܟ܂ ܘܚܬܡܐ
3
ܕܛܘܦܣܟ ܕܒܝܬܗ ܫܘܕܥܟ ܐܘ
4
ܐܒܐ܂ ܡܠܬܐ ܚܝܐ܂ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ܂
5
ܚܟܡܬܐ ܕܡܢ ܩܕܡ ܥ̈ܠܡܐ܂ ܚܝ̈ܐ
6
ܩܕܝܫܘܬܐ܂ ܚܝܠܐ܂ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ܂
7
ܕܡܢ ܠܘܬܗ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܕܢܚ܂
8
ܪܘܚܐ ܕܫܪܪܐ܂ ܡܘܗܒܬܐ ܕܣܝܡܬ
9
ܒܢ̈ܝܐ ܪ[ܗܟ‍]‍ܘܢܐ ܕܝܪܬܘܬܐ ܕܥܬܝܕܐ܂
10
ܪܝܫܝܬܐ ܕܛܒܬܐ ܕܠܥܠܡ܂ ܚܝܠܐ
11
ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ܂ ܡܒܘܥܐ ܕܕܟܝܘܬܐ܂
12
ܕܡܢܗ ܟܠ ܒܪܝܬܐ ܡܠܝܠܬܐ
13
ܘܗܘܢܝܬܐ ܟܕ ܡܬܚܝܠܐ܂ ܠܟ ܦܠܚܐ
14
ܘܠܟ ܡܣܩܐ ܡܩܠܠܘܬ ܫܘܒܚܐ
15
ܐܝܬܝܢܐ܂ ܡܛܠ ܕܟܠ ܡܐ
16
ܡܫ̈ܥܒܕܬܟ܂ ܠܟ ܓܝܪ ܡܫ̈ܒܚܝܢ
17
ܡ̈ܠܐܟܐ܂ ܪܝܫ̈ܝ ܡ̈ܠܐܟܐ܂ ܟܘܪ̈ܣܘܬܐ܂

Page 42r

1
ܡܪ̈ܘܬܐ܂ ܐܪ̈ܟܘܣ܂ ܫܘ̈ܠܛܢܐ܂ ܚܝ̈ܠ‍[‍ܘܬܐ]
2
ܟܪ̈ܘܒܐ ܣܓ̈ܝܐܝ ܥ̈ܝܢܐ܂ ܚܕܪܝܟ
3
ܩܝ̈ܡܝܢ ܣܪ̈ܦܐ܂ ܫ̈ܬܐ ܓ̈ܦܐ ܠܚܕ
4
ܘܫ̈ܬܐ ܓ̈ܦܐ ܠܐܚܪܢܐ܂ ܕܒܬܪ̈ܝܢ
5
ܡܢ ܡܟܣ̈ܝܢ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ܂ ܘܒܬܪ̈ܝܢ
6
ܦܪ̈ܚܝܢ܂ ܘܩܥܐ ܗܢܐ ܠܘܬ ܗܢܐ
7
ܒܦܘܡܐ ܕܠܐ ܫ̈ܠܝܢ ܡܡܠܠܘܬ
8
ܐܠܗܘܬܐ ܕܠܐ ܫܬܩܐ ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܏ܟܗ܏
9
ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܙܟܘܬܐ܂ ܙܡܪ̈ܝܢ
10
ܥܡܐ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ
11
ܟܗܢܐ ܡܬܓܗܢ [.....]
12
ܥܡ ܗܠܝܢ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܛܘܒ̈ܬܢܐ ܐܘ [ܡܪܐ]
13
ܪܚܡܢܫܐ ܘܚܢܢ ܚܛ̈ܝܐ ܡܙܥ̈ܘ[‍ܝܢ]
14
ܘܐܡܪ̈ܝܢ܂ ܕܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝܟ ܒܫܪ[...]
15
ܘܩܕܝܫ ܒܟܠ܂ ܘܠܝܬ ܡܫܘ[ܡܬܐ]

Page 42v

1
ܠܪܒܘܬ ܦܐܝܘܬ ܩܕܝܫܘܬܟ܂ ܘܚܣܝܐ
2
ܐܢܬ ܒܟܠܗܘܢ ܥ̈ܒܕܝܟ܂ ܡܛܘܠ
3
ܕܒܙܕܝܩܘܬܐ ܘܒܕܝܢܐ ܕܩܘܫܬܐ ܟܠ
4
ܕܐܝܬܝܬ ܥܠܝܢ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܓܒܠܬ
5
ܐܢܫܐ܂ ܥܦܪܐ ܢܣܒܬ ܡܢ ܐܪܥܐ
6
ܘܒܨܠܡܐ ܕܝܠܟ ܐܠܗܐ ܝܩܪܬܝܗܝ
7
ܘܣܡܬܝܗܝ ܒܦܪܕܝܣܐ ܕܒܘܣ̈ܡܐ܂
8
ܘܐܫܬܘܕܝܬ ܠܗ ܚܝ̈ܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ܂
9
ܒܦܘܪ̈ܦܥܐ ܕܛ̈ܒܬܐ ܕܠܥܠܡܝܢ ܒܝܕ
10
ܢܛܘܪܘܬ ܦܘܩܕܢܝܟ܂ ܐܠܐ ܟܕ ܥܨܟ
11
ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܕܒܪܝܬܝܗܝ܂ ܘܐܬܢܓܕ
12
ܠܫܘܕܠܐ ܕܚܘܝܐ܂ ܘܐܡܝܬ ܝܬܗ
13
ܒܝܕ ܡ̈ܦܠܬܗ܂ ܛܪܕܬܝܗܝ ܒܕܝܢܟ
14
ܟܐܢܐ ܐܘ ܐܠܗܐ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ ܠܥܠܡܐ
15
ܗܢܐ܂ ܘܐܗܦܟܬܝܗܝ ܠܐܪܥܐ ܕܡܢܗ
16
ܐܬܢܣܒ܂ ܡܕܒܪܢܐ ܕܠܗ ܦܘܪܩܢܐ

Page 43r

1
ܕܡܢ ܡܘܠܕܐ ܕܡܢܕܪܝܫ܂ ܕܒܝܕ ܝܬ
2
ܡܫܝܚܟ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܐܗܡܝܬ ܡܢ
3
ܓܒܝܠܬܟ ܠܓܡܪ܂ ܗܝ ܕܥܒܕܬ
4
ܐܘ ܬܒܐ܂ ܐܦܠܐ ܛܥܝܬ ܥܒܕܐ
5
ܕܐܝ̈ܕܝܟ܂ ܐܠܐ ܣܝܪܬ ܒܟܠ ܕܡ̈ܘܢ܂
6
ܒܝܕ ܡܬܚ̈ܢܢܘܬ ܪܚܡ̈ܝܟ܂ ܢܒ̈ܝܐ
7
ܫܕܪܬ܂ ܚܝ̈ܠܐ ܥܒܕܬ ܒܝܕ ܩܕܝ̈ܫܝܟ
8
ܕܒܟܠ ܕܪ ܘܕܪ ܫܦܪܘ ܠܟ܂ ܡܠܠܬ
9
ܥܡܢ ܒܝܕ ܦܘܡܐ ܕܥ̈ܒܕܝܟ
10
ܢܒ̈ܝܐ܂ ܩܕܡܬ ܐܘ݁ ܕܥܬܢ ܦܘܪܩܢܐ
11
ܥܬܝܕܐ܂ ܢܡܘܣܐ ܝܗܒܬ ܠܥܘܕܪܢܐ܂
12
ܡ̈ܠܐܟܐ ܐܩܝܡܬ ܢܛܘܪ̈ܐ܂ ܟܕ
13
ܡܛܐ ܡܘܠܝ ܙܒ̈ܢܐ܂ ܡܠܠܬ ܥܡܢ
14
ܒܝܬ ܒܪܟ܂ ܕܒܗ ܥܒܕܬ
15
ܥ̈ܠܡܐ܂ ܗܘ݁ ܕܐܝܬܘܗܝ ܨܡܚܐ
16
ܕܫܘܒܚܟ ܘܬܦܢܟܐ ܕܩܢܘܡܟ܂
17
ܡܐܝܬܝܢܐ ܕܟܠ ܒܚܝܠܐ ܕܡܠܬܗ܂

Page 43v

1
ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܚܛܘܦܝܐ ܚܫܒܗ ܕܢܗܘܐ
2
ܦܚܡܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ܂ ܐܠܐ ܐܠܗܐ
3
ܐܝܬܝܐ ܗܘ݁ ܕܡܢ ܩܕܡ ܥ̈ܠܡܐ܂
4
ܥܠ ܐܪܥܐ ܐܬܚܙܝ܂ ܘܥܡ ܐܢ̈ܫܐ
5
ܐܬܗܦܟ܂ ܘܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ
6
ܐܬܓܫܡ܂ ܝܬܗ ܣܪܩ܂ ܕܡܘܬܐ
7
ܕܥܒܕܐ ܢܣܒ܂ ܗܘܐ ܒܕܡܘܬܐ
8
ܕܦܓܪܐ ܕܡܘܟܟܢ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܢ ܢܥܒܕ
9
ܡܕܡܘܬܐ ܕܨܠܡܐ ܕܫܘܒܚܗ܂
10
ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܒܝܕ ܐܢܫܐ ܥܠܬ
11
ܚܛܝܬܐ ܠܥܠܡܐ܂ ܘܒܝܕ ܚܛܝܬܐ
12
ܡܘܬܐ܂ ܐܨܛܒܝ ܐܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ
13
ܕܝܠܟ܂ ܗܘ݁ ܡܬܘܡܝܐ ܕܒܥܘܒܟ
14
ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ܂ ܕܢܬܝܠܕ ܡܢ ܐܢܬܬܐ
15
ܩܕܝܫܬܐ ܘܒܬܘܠܬ ܒܟܠܙܒܢ
16
ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ܂ ܘܗܘܐ ܬܚܝܬ
17
ܢܡܘܣܐ܂ ܕܢܚܝܒܗ ܚܛܝܬܐ ܒܒܣܪܗ܂

Page 44r

1
ܐܝܟܢܐ ܕܗܢܘܢ ܕܒܐܕܡ ܡܝ̈ܬܘ
2
ܢܬܐܗ̈ܝܘܢ ܒܗ ܒܡܫܝܚܟ܂ ܘܟܕ
3
ܐܬܝܪ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܝܗܒ ܦܘ̈ܩܕܐ
4
ܕܦܘܪܩܢܐ܂ ܘܐܪܚܩܢ ܡܢ ܛܥܘܬܐ
5
ܕܦܬܟܪ̈ܐ܂ ܘܢܓܕܢ ܠܐ ܝܕܝܥܬܟ ܐܠܗܐ
6
ܘܐܒܐ ܫܪܝܪܐ܂ ܘܩܢܢ ܠܢܦܫܗ ܥܡܐ
7
ܒܝܬܝܐ܂ ܟܗܢܘܬܐ ܕܝܬ ܡܠܟܘܬܐ܂
8
ܫܪܒܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܂ ܘܕܟܝܢ ܒܡ̈ܝܐ
9
ܘܩܕܝܫܢ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܂ ܘܢܗܒ
10
ܗܘ ܠܗ ܬܚܠܘܦܐ ܠܡܘܬܐ ܕܒܗ
11
ܐܚ̈ܝܕܝܢ ܗܘ̈ܝܢ ܙܒ̈ܝܢܐ ܕܡܢ ܚܛܝܬܐ
12
ܘܟܕ ܢܚܬ ܒܝܕ ܨܠܝܒܐ ܠܫܝܘܠ܂
13
ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܡܠܐ ܗܘ ܒܝܬܗ ܟܠܡܕܡ܂
14
ܫܪܐ ܚܒ̈ܠܐ ܕܡܘܬܐ܂ ܘܟܕ ܩܡ
15
ܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ܂ ܘܥܒܕ ܐܘܪܚܐ
16
ܠܟܠܒܣܪ ܠܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡ̈ܝܬܐ

Page 44v

1
ܒܗܝ ܕܠܐ ܡܫܒܚܐ ܗܘܬ ܕܢܬܬܚܕ
2
ܡܢ ܚܒܠܐ ܗܘ݁ ܪܝܫܐ ܕܚܝ̈ܐ ܗܘܐ
3
ܩܕܡܐ ܕܕܡ̈ܟܐ܂ ܒܘܟܪܐ ܕܡܢ
4
ܒܝܬ ܡ̈ܝܬܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܗܘ ܢܗܘܐ ܠܟܠ
5
ܒܟܠ ܩܕܡܝܐ܂ ܘܟܕ ܣܠܩ ܠܫܡܝܐ
6
ܢܬܒ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܪܒܘܬܟ
7
ܒܡܪ̈ܘܡܐ܂ ܗܘ݁ ܕܐܦܐܬܐ ܕܢܦܪܘܥ
8
ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ ܥܒܕܘܗܝ܂ ܫܒܩ
9
ܠܢ ܕܝܢ ܥܘܗ̈ܕܢܐ ܕܚܫܗ ܦܪܘܩܝܐ
10
ܗܠܝܢ ܕܩܕܡ ܣܡܢܢ ܐܝܟ ܦܘ܏ܩ̈ܕ܏ܢܘ
11
ܟܕ ܓܝܪ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܫܢܐ ܠܘܬ
12
ܡܘܬܗ ܨܒܝܢܝܐ ܛܒܝܒܐ ܡܥܒܕ
13
ܚܝ̈ܐ܂ ܒܠܠܝܐ ܕܒܗ ܡܫܬܠܡ ܗܘܐ܂
14
ܒܪܡ ܗܘ݂ ܠܗ ܡܫܠܡ ܗܘܐ ܚܠܦ
15
ܚܐܝܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܢܣܒ ܠܚܡܐ
16
ܥܠ ܐܝܕܘܗܝ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܘܕܟ̈ܝܬܐ

Page 45r

1
ܘܚܘܝ ܠܟ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ܂ ܐܘܕܝ܂ ܒܪܟ܂
2
ܩܕܫ܂ ܩܨܐ܂ ܝܗܒ ܠܬܠܡܝܕ ܘܗܝ
3
ܘܫ̈ܝܚܘܗܝ ܩܕܝܫ̈ܐ ܟܕ ܐܡܪ ܀
4
ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܟܗܢܐ ܀
5
ܣܒܘ ܐܟܘ̈ܠܘ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܝ
6
ܕܚܠܦܝܟܘܢ ܡܬܩܨܐ ܠܫܘܒܩܢܐ
7
ܕܚܛܗ̈ܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܀
8
܏ܟܗ܏ ܡܨܠܐ ܢܝܚܐܝܬ ܒܪܐܙ ܀
9
ܗܘܘܬ ܐܦ ܠܟܣܐ ܕܡܢ ܝܠܕܐ ܕܓܦܬܐ
10
ܟܕ ܢܣܒ܂ ܡܙܓ܂ ܐܘܕܝ܂ ܒܪܟ
11
ܩܕܫ܂ ܝܗܒ ܠܬܠܡܝܕܘܗܝ ܘܫ̈ܠܝܚܘܗܝ
12
ܩܕܝܫ̈ܐ ܟܕ ܐܡܪ ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܀
13
ܐܫ̈ܬܘ ܡܢܗ ܟܠܟܘܢ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ
14
ܕܡܐ ܕܝܠܝ ܕܕܝܐܬܝܩܐ ܚܕܬܐ
15
ܕܚܠܦܝܟܘܢ ܘܚܠܦ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܬܐܫܕ
16
ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛ̈ܗܐ܂ ܥܡܐ ܐܡܝܢ܂

Page 45v

1
ܟܗܢܐ ܡܬܓܗܢ ܘܡܨܠܐ ܒܪܐܙ ܀
2
ܗܕܐ ܥ̈ܒܕܘ ܠܕܘܟܪܢܝ܂ ܟܠ ܐܡܬܝ
3
ܓܝܪ ܕܐܟܠܝܬܘ̈ܢ ܠܚܡܐ ܗܢܐ܂ ܘܫܬܝ̈ܬܘܢ
4
ܟܣܐ ܗܢܐ܂ ܡܘܬܐ ܕܝܠܝ ܡܥ̈ܗܕܝܬܘܢ܂
5
ܐܦ ܒܩܝܡܬܐ ܕܝܠܝ ܡܘܕܝܬܘܢ܂ ܟܕ
6
ܡܬܥ̈ܗܕܝܢܢ ܗܟܝܠ ܘܐܦ ܚܢܢ
7
ܐܘ ܡܪܐ܂ ܚܫ̈ܐ ܕܝܠܗ ܦܪܘܩ̈ܝܐ܂
8
ܨܠܝܒܐ ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ܂ ܩܒܘܪܬܐ ܬܠܝܬܝܬ
9
ܝܘܡ̈ܐ܂ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡ̈ܝܬܐ܂
10
ܡܣܩܬܐ ܕܠܫܡܝܐ܂ ܡܐܘܬܒܐ ܕܡܢ
11
ܝܡܝܢܟ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ܂ ܘܡܐܬܝܬ[ܘ]
12
ܕܚܝܠܬܐ ܘܡܫܒܚܬܐ ܕܬܪܬܝ̈ܢ ܀
13
ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܀
14
ܕܝܠܟ ܡܢ ܕܝܠܟ܂ ܠܟ ܡܩܪ̈ܒܝܢܢ
15
ܚܠܦ ܟܠ ܘܡܛܠ ܟܠ܂ ܥܡܐ܂
16
ܠܟ ܡܫ̈ܒܚܝܢܢ܂ ܠܟ ܡܒܪ̈ܟܝܢܢ܂ ܒܟ

Page 46r

1
ܟܗܢܐ ܡܬܓܗܢ ܘܡܨܠܐ ܀܀
2
ܡܛܠܗܢܐ ܐܘ ܡܪܐ ܩܕܝܫ ܒܟܠ܂ ܘܚܢܢ
3
ܚܛ̈ܝܐ ܘܕܠܐ ܫܘ̈ܝܢ ܥܒ̈ܕܝܟ܂ ܕܐܫ̈ܬܘܝܢܢ
4
ܕܢܫܡܫ ܡܕܒܚܟ ܩܕܝܫܐ ܠܐ ܗܘܐ
5
ܡܛܠ ܙܕܝܩ̈ܘܬܢ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܥ̈ܒܕܢܢ
6
ܡܕܡ ܛܒܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܐܠܐ ܒܝܕ
7
ܪ̈ܚܡܝܟ ܘܡܪ̈ܚܦܢܘܬܟ ܗܠܝܢ
8
ܕܐܫܦܥܬ ܥܠܝܢ ܡܫܪܬܚܐܝܬ ܟܕ
9
ܡܡܪ̈ܚܝܢܢ ܘܩܪ̈ܒܝܢܢ ܠܡܕܒܚܟ
10
ܩܕܝܫܐ܂ ܘܡܩܪ̈ܒܝܢܢ ܣܝܡܐ ܚܠܦ
11
ܛܘܦ̈ܣܐ ܕܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܘܕܡܐ
12
ܕܡܫܝܚܟ܂ ܡܢܟ ܒ̈ܥܝܢܢ ܘܠܟ
13
ܡܬܟ̈ܫܦܝܢܢ܂ ܐܘ ܩܕܝܫܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ
14
ܒܡܨܛܒܝܢܘܬܐ ܕܛܒܘܬܟ܂ ܢܐܬܐ
15
ܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܥܠܝܢ ܘܥܠ ܩܘܪ̈ܒܢܐ

Page 46v

1
ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܝܢ ܣܝ̈ܡܝܢ܂ ܘܒܪܟ
2
ܐܢܘܢ܂ ܘܩܕܫ ܐܢܘܢ܂ ܘܗܘܐ ܐܢܘܢ ܀
3
ܘܡܬܦܫܛ ܘܚܬܡ ܠܦܝܢܟܐ ܡܨܥܝܐ
4
ܒܨܠܝܒܐ ܟܕ ܐܡܪ ܀
5
ܠܚܡܐ ܡܢ ܗܢܐ ܦܓܪܐ ܡܝܩܪܐ
6
ܕܡܪܝܐ ܘܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܐ ܕܝܠܢ
7
ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܏ܡܫ܏ ܐܡܝܢ܃
8
ܘܚܬܡ ܠܟܣܐ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ ܘܐܡܪ܂
9
ܘܗܘ݁ ܡܐ ܕܝܢ ܕܒܟܣܐ ܗܢܐ܂ ܕܡܐ
10
ܡܝܩܪܐ ܕܡܪܝܐ ܘܐܠܗܐ ܘܦܪܘܩܐ
11
ܕܝܠܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܏ܡܫ܏ ܐܡܝܢ܂
12
ܘܡܨܠ‍[‍ܒ] ܬܠܝܬܝܐ ܥܠ ܟܠ ܟܕ ܐܡܪ
13
ܗܘ݁ ܕܐܬܐܫܕ ܚܠܦ ܚܝܘ̈ܗܝ ܕܥܠܡܐ
14
܏ܡܫ܏ ܐܡܝܢ܂ ܏ܟܗ܏ ܡܬܓܗܢ܂ ܘܡܨܠܐ܂
15
[...] ܕܝܢ ܟܘܠܢ ܕܡܢ ܚܕ ܠܚܡܐ ܘܗܕ
16
ܟܣܐ ܡܬܚܫ̈ܚܝܢܢ܂ ܬܚܝܕ ܒܚ̈ܕܕܐ

Page 47r

1
ܠܘܬ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܚܕ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ
2
ܘܠܐ ܬܥܒܕ ܚܕ ܡܢܢ ܕܢܬܚܫܚ
3
ܒܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝܚܟ
4
ܠܚܘܝܒܐ ܐܘ݁ ܠܕܝܢܐ܂ ܒܪܡ ܐܝܟܢܐ
5
ܕܢܫܟܚ ܪܚܡ̈ܐ ܘܛܝܒܘܬܐ ܥܡ
6
ܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܡܢ ܥܠܡ ܫܦܪ̈ܘ
7
ܠܟ܂ ܐܒ̈ܗܬܐ ܩ̈ܕܡܐ ܐܒ̈ܗܬܐ܂ ܪܝܫ̈ܝ
8
ܐܒ̈ܗܬܐ܂ ܢܒ̈ܝܐ܂ ܫ̈ܠܝܚܐ܂ ܟܪ̈ܘܙܐ܂
9
ܡܣܒܪ̈ܢܐ܂ ܣܗ̈ܕܐ܂ ܡܘܕ̈ܝܢܐ܂ ܡ̈ܠܦܢܐ܂
10
ܘܟܠ ܪܘܚ̈ܬܐ ܕܙܕܝܩ̈ܐ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ
11
ܐܫܬܡ̈ܠܝܘ ܀ ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܢܝܚܐܝܬ
12
ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܩܕܝܫܬ ܒܟܠ ܘܕܠܐ
13
ܡܘܡ ܡܒܪܟܬܐ ܡܪܬܐ ܕܝܠܢ
14
ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܒܬܘܠܬ ܒܟܠܙܒܢ
15
ܡܪܝܡ ܘܡܬܓܗܢ ܘܡܨܠܐ ܒܪܐܙ ܀
16
ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܢܒܝܐ ܐܝܙܓܕܐ ܘܪܗܛܐ

Page 47v

1
ܩܕܡܝܐ ܘܡܥܡܕܢܐ ܀ ܘܫ̈ܠܝܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ
2
ܘܡܩ̈ܠܣܐ ܕܡܢ ܟܠ܃ ܘܩܕܝܫܐ ܦܠܢ
3
ܗܘ݁ ܕܕܘܟܪܢܗ ܡܥܕܥ̈ܕܝܢܢ܂ ܘܟܠܗܘܢ
4
ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܝܠܟ ܕܒܝܕ ܬܟܫ̈ܦܬܗܘܢ
5
ܣܥܘܪܝܢ ܐܠܗܐ ܀ ܕܘܟܪܢܐ ܕܥ̈ܢܝܕܐ ܀
6
ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܟܠܗܘܢ ܐܝ̈ܠܝܢ ܕܥ̈ܢܕܘ
7
ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ
8
ܕܠܝܠܡ ܀ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܡܫܡܗܐܝܬ
9
ܥܒܕܝ̈ܟ܂ ܦܠܢ ܘܦܠܢ܂ ܘܐܢܝܚ ܐܢܘܢ
10
ܐܝܟܐ ܕܣܥܪ ܢܘܗܪܐ ܕܦܪܨܘܦܟ ܀
11
ܬܘܒ ܡܬܟ̈ܫܦܝܢܢ ܠܟ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ
12
ܥܕܬܟ ܩܕܝܫܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ
13
ܘܫܠܝܚܝܬܐ܂ ܗܝ݁ ܕܡܢ ܣܘܦܝ̈ܗ
14
ܕܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܣܘܦܝ̈ܗ
15
ܘܫܝܢܝܗ ܠܗܝ ܕܩܢܝܬܗ ܒܕܡܐ
16
ܡܝܩܪܐ ܕܡܫܝܚܟ܂ ܘܒܝܬܐ ܗܢܐ

Page 48r

1
ܩܕܝܫܐ ܐܥܫܢ ܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܗ
2
ܕܥܠܡܐ ܀ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܐܝ̈ܠܝܢ
3
ܕܩܪ̈ܒܘ ܠܟ ܩܘܪܒܢܐ ܗܠܝܢ ܘܠܗܢܘܢ
4
ܕܚܠܦܝܗܘܢ ܘܡܛܘܠܬܗܘܢ ܘܥܠ
5
ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܩܕ̈ܒܘ ܘܼ ܀
6
ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܠܐܝ̈ܠܝܢ ܕܡܩܪ̈ܒܝܢ
7
ܦ̈ܐܪܐ܂ ܘܗܢܘܢ ܕܫ̈ܦܝܪܬܐ ܣܥܪܝܢ
8
ܒܥ̈ܕܬܟ ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܘܡܬܥ̈ܗܕܝܢ
9
ܝܒܝܫ̈ܐ܂ ܦܪܘܥ ܐܢܘܢ ܡܘܗܒܬܟ
10
ܚܠܦ ܐܪܥ̈ܢܝܬܐ ܫ̈ܡܝܢܝܬܐ܂
11
ܘܚܠܦ ܙܒܢ̈ܝܬܐ ܥ̈ܠܡܝܢܝܬܐ܂
12
ܚܠܦ ܡܬܚܒ̈ܠܢܝܬܐ ܠܐ ܡܬܚ̈ܒܠܢܝܬܐ ܀
13
ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܐܝ̈ܠܝܢ ܕܒܡܕܒܪ̈ܐ
14
ܘܒܛܘܪ̈ܐ ܘܒܡܥܪ̈ܐ ܘܒܦܥܪ̈ܝܗ
15
ܕܐܪܥܐ ܀ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܐܝ̈ܠܝܢ
16
ܕܒܒܬܘܠܘܬܐ ܘܟܢܝܟܘܬܐ ܘܥܢܘܝܘܬܐ

Page 48v

1
ܕܟܝܐܝܬ ܡܬܕܝܪ̈ܝܢ ܘܡܬܕܒܪ̈ܝܢ
2
ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠܫܦܝܪ̈ܝ ܕܚܠܬܐ
3
ܘܚܝܠܬܢ̈ܝܝ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܗܝ̈ܡܢܐ
4
ܡܠܟܐ ܕܝܠܢ܂ ܗܢܘܢ ܕܐܙܕܩܬ
5
ܕܢܐܡ̈ܠܟܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܒܙܝܢܐ
6
ܕܫܪܪܐ ܘܒܙܝܢܐ ܕܡܨܛܒܝܢܘܬܐ
7
ܟܠ ܐܢܘܢ ܐܛܠ ܥܠ ܪܝܫܗܘܢ
8
ܒܘܡܐ ܕܩܕܒܐ܂ ܚܝܠ ܕܪܥܗܘܢ
9
ܪܡܪܡ ܝܡܝܢܣܘܢ܂ ܐܥܫܢ ܡܠܟܘܬܗܘܢ
10
ܫܥܒܕ ܠܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ
11
ܒܪܒ̈ܚܐ ܕܨܒ̈ܝܢ ܩܪ̈ܒܐ܂ ܫܟܢ
12
ܠܗܘܢ ܫܠܡܐ ܫܦܝܥܐ ܠܐܡܬܢܣܒܢܐ
13
ܡܠܠ ܒܠܒ̈ܘܬܗܘܢ ܛ̈ܒܬܐ ܚܠܦ
14
ܥܕܬܟ ܘܟܠܗ ܥܡܟ܂ ܐܝܟܢܐ
15
ܕܒܡܫܝܢܘܬܗܘܢ ܥܘܡܪܐ ܫܠܝܐ
16
ܘܢܝܚܐ ܢܥܡܪ ܒܟܠܗ ܫܦܝܪܘܬ
17
ܕܚܠܬܐ ܘܟܢܝܟܘܬܐ ܀ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ

Page 49r

1
ܟܠ ܪܝܫ ܘܫܘܠܛܢ܂ ܘܕܒܦܐ ܠܐ ܛܝܢ ܐܚ̈ܐ
2
ܕܝܠܢ܂ ܘܠܟܠܗܘܢ ܦܠܚ̈ܝ ܠܓܘ̈ܢܐ܂
3
ܘܠܛܩ̈‍[‍ܝ‍]‍ܐ ܒܛܒܘܬܟ ܢܛܪ܂ ܘܠܒܝ̈ܫܐ
4
ܛ̈ܒܐ ܥܒܕ ܒܒܣܝܡܘܬܟ ܀
5
ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠܥܡܐ ܗܢܐ ܕܩܐܡ܂
6
ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܒܥܓܕܠܬܐ ܕܙܕܩ̈ܢ ܐܫܬܘܚܪ̈ܘ܂
7
ܘܪܚܡ ܥܠܝܗܘܢ ܘܥܠܝܢ ܐܝܟ ܣܘܓܐܐ
8
ܕܪܚܡ̈ܝܟ܂ ܡܠܝ ܬܘܘܢܝܗܘܢ ܡܢ
9
ܟܠ ܛܒ̈ܬܐ܂ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܙܘܘܓܐ ܒܫܝܢܐ
10
ܘܐܘܕܘܬܐ ܢܛܪ܂ ܠܫܒ̈ܪܐ ܪܒܐ܂
11
ܥܠܝܡܘܬܐ ܪܕܝ܂ ܠܣܝܒܘܬܐ ܐܚܘܕ܂
12
ܠܙܥܘܪ̈ܝ ܢܦܫܐ ܒܝܐ܂ ܡܒ̈ܕܪܐ ܟܢܫ܂
13
ܛ̈ܥܝܐ ܦܢܐ܂ ܘܟܢܫ ܐܢܘܢ ܒܥܕܬܟ
14
ܩܕܝܫܬܐ ܩܬܘܠܝܩܝ ܘܫܠܝܚܝܬܐ܂
15
ܠܕܡܬܡ̈ܝܣܝܢ ܡܢ ܪܘܚ̈ܐ ܒܝܫ̈ܬܐ
16
ܚܪܪ ܥܡ ܛܝܘ̈ܟܐ ܛܘܦ܂ ܠܐܝ̈ܠܝܢ
17
ܕܪ̈ܕܝܢ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܠܘܝ܂ ܠܐܪ̈ܡܠܬܐ
18
ܩܘܡ܂ ܠܝܬܡ̈ܐ ܣܝܥ܂ ܠܫ̈ܒܝܐ ܚܪܪ܂

Page 49v

1
ܟܪ̈ܝܗܐ ܐܣܐ܂ ܐܝ̈ܠܝܢ ܕܩܕܡ ܒܐܡ̈ܐ
2
ܘܒܒܣ̈ܓܐ ܘܒܐܟܣܘܪ̈ܝܐ ܘܒ̈ܫܘܥܒܕܐ
3
ܡܪܝܪܐ܂ ܘܒܟܠ ܥܩܐ ܘܐܘܠܨܢ
4
ܘܓܘܢܚܐ ܐܬܕܟܪ ܐܠܗܐ܂ ܘܟܠ
5
ܐܝ̈ܠܝܢ ܕܣ̈ܢܝܩܝܢ ܥܠ ܪܒܘܬܐ
6
ܕܚܢܢܟ܂ ܘܠܕܡ̈ܚܒܝܢ ܠܢ ܘܕܣ̈ܢܝܢ
7
ܠܢ܂ ܘܠܕܦܩ̈ܪܘ ܠܢ ܠܐܫܘܝ̈ܐ
8
ܕܙܨܠܐ ܚܠܦܝܗܘܢ܂ ܘܠܟܠܗ ܥܡܟ܂
9
ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܀
10
ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܘܡܫܡܗܐܝܬ ܦܠܢ
11
ܘܦܠܢ܂ ܘܥܛܝ ܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܕܒܐܝܕܥܬܐ
12
ܘܕܠܐ ܒܐܝܕܥܬܐ܂ ܘܐܫܦܥ ܥܠ
13
ܟܠ ܪ̈ܚܡܝܟ ܡܫ̈ܪܬܚܐ܂ ܘܫܟܢ
14
ܠܟܠ ܫܐܠܬܐ ܕܠܘܬ ܦܘܪܩܢܐ܂
15
ܘܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܐܬܕܟܪܢܢ ܒܠܐ ܐܝܕܥܬܐ
16
ܐܘ݁ ܢܫܝܢܐ ܐܘ݁ ܡܛܠ ܣܓܐܘܬ ܫ̈ܡܗܐ
17
ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܐܬܕܟܪ܂ ܗܘ݁ ܕܝܕܥ ܐܢܬ

Page 50r

1
ܟܠܚܕ ܘܫܢܗ ܘܫܘܡܗܗ܂ ܗܘ݁ ܕܝܕܥ
2
ܐܢܬ ܟܠܚܕ ܡܢ ܟܪܣܐ ܕܐܡܗ܂ ܐܢܬ
3
ܗܘ ܓܝܪ ܡܪܝܐ ܥܕܘܪܐ ܕܐܝ̈ܠܝܢ
4
ܕܕܠܐ ܥܘܕܪܢ܂ ܘܣܒܪܐ ܕܐܝ̈ܠܝܢ
5
ܕܕܠܐ ܣܒܪܐ܂ ܘܦܪܘܩܐ ܕܐܝ̈ܠܝܢ
6
ܕܡܬܢ̈ܘܠܝܢ܂ ܘܠܡܐܢܐ ܕܐܝ̈ܠܝܢ
7
ܕܛ̈ܝܦܝܢ܂ ܘܐܣܝܐ ܕܐܝ̈ܠܝܢ ܕܟܪܝܗ̈ܝܢ
8
ܐܢܬ ܗܘܝ ܟܠ ܠܟܠ܂ ܗܘ݁ ܕܝܕܥ
9
ܐܢܬ ܟܠܚܕ ܘܫܐܠܬܗ܂ ܒܝܬܐ
10
ܘܣܢܝܩܘܬܗ܂ ܫܘܙܒ ܡܪܝܐ ܕܝܪܐ
11
ܗܕܐ ܕܝܠܢ ܘܡܕܝܢܬܢ ܘܟܠܗܘܢ
12
ܡ̈ܕܝܢܬܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܢ ܟܦܢܐ
13
ܘܡܘܬܢܐ ܘܙܘ̈ܥܐ܂ ܘܛܒ̈ܥܐ܂ ܢܘܪܐ܂
14
ܣܝܦܐ܂ ܣܥܝܐ܂ ܕܐܚܪ̈ܢܚ ܫܪܒܬܐ܂
15
ܘܩܪ̈ܒܐ ܕܝܬ ܫܪܒܬܐ ܗܪܟܐ ܡܬܕܟܪ܂
16
܏ܡܫ܏ ܥ̈ܢܝܕܐ ܒܕܐܦܛܝܟܐ
17
ܘܟܢ ܬܠܐ ܩܠܗ ܟܗܢܐ ܀܀

Page 50v

1
ܩܕܡܐܝܬ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܪܝܫ ܐܦ܏ܝܣ̈ܩ܏ܘ
2
ܕܝܠܢ ܦܠܢ܂ ܫܟܢܝܗܝ ܠܥ̈ܕܬܐ ܕܝܠܟ
3
ܩܕܝܫ̈ܬܐ܂ ܒܫܠܡܐ܂ ܡܫܪܪܐ܂ ܡܝܩܪܐ
4
ܚܠܝܡܐ ܢܓܪ ܝܘܡ̈ܬܐ܂ ܕܦܣܩ
5
ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܡܠܐ ܕܫܪܪܐ ܀
6
ܘܡܬܕܟܪ ܏ܡܫ܏ ܪܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܘܡ̈ܠܟܐ
7
ܘܟܠ ܕܨܝ ܀ ܏ܟܗ܏ ܡܬܓܗܢ ܘܡܨܠܐ ܀
8
ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܟܠܗܘܢ ܐܦܝܣܩܘܦܐ
9
ܬܪܝܨ̈ܝ ܫܘܒܚܐ ܕܬܪܝܨܐܝܬ
10
ܦܣ̈ܩܝܢ ܡܠܬܐ ܕܫܪܪܟ ܀ ܐܬܕܟܪ
11
ܡܪܝܐ ܐܝܟ ܣܘܓܐܐ ܕܡܪ̈ܚܦܢܘܬܟ
12
ܘܐܦ ܠܝ ܠܕܠܐܫܘܐ܂ ܫܒܘܩ ܠܝ
13
ܟܠܗܝܢ ܣ̈ܟܠܘܬܐ܂ ܕܒܨܒܝܢܝ ܘܕܠܐ
14
ܒܨܒܝܢܝ܂ ܘܠܐ ܡܪܝ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܐ
15
ܕܝܠܝ ܬܟܠܐ ܬܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܟ ܩܕܝܫ
16
ܒܟܠ ܡܢ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܗܠܝܢ ܕܩ̈ܕܡܝܢ

Page 51r

1
ܣܝ̈ܡܝܢ܂ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܠܩܫܝܫܘܬܐ
2
ܘܡܪܡܫܢܘܬܐ ܕܒܗܫܝܚܐ ܘܟܠܗܘܢ
3
ܬܓ̈ܡܐ ܟܗ̈ܢܝܐ܂ ܘܠܚܕ ܡܢܢ ܠܐܬܒܗܬ
4
ܕܟܪ̈ܝܟܝܢ ܠܡܕܒܚܟ ܩܕܝܫܐ܂
5
ܣܥܘܪܝܢ ܒܒܣܝܡܘܬܐ ܕܝܠܟ ܡܪܝܐ܂
6
ܕܢܚ ܠܢ ܒܡܪ̈ܚܦܢܘܬܟ ܥܬܝܪ̈ܬܐ܂
7
ܘܫܦܝܪܘܬ ܡܡܙܓܘܬܐ ܡܐܘܬܪܢܝܬܐ
8
ܕܐܐܪ ܫܟܢ܂ ܡܛܪ̈ܐ ܫ̈ܠܡܝܐ ܕܛܥܝܢܘܬ
9
ܦ̈ܐܪܐ ܠܐܪܥܐ ܗܒ܂ ܒܪܟ ܟܠܝܠܐ
10
ܕܫܢܬܐ ܒܒܣܝܡܘܬܟ ܡܪܝܐ܂ ܐܢܝܚ
11
ܣܕܩ̈ܐ ܕܥ̈ܕܬܟ܂ ܕܒܟ ܡܬܪܓܫܘܬ
12
ܐܡ̈ܘܬܐ܂ ܘܩܘܒܠܝܘܬܐ ܕܗܪܣܝܣ̈
13
ܥܓܠ ܫܪܝ܂ ܒܚܝܠܐ ܕܪܘܚܟ ܩܕܝܫ
14
ܒܟܠ܂ ܩܒܠ ܟܠܢ ܒܡܠܟܘܬܟ܂ ܒܢ̈ܝܐ
15
ܕܢܘܗܪܐ ܘܒ̈ܢܝܐ ܕܐܝܡܡܐ ܚܘܢ܂
16
ܫܠܡܟ ܘܚܘܒܟ ܫܟܢ ܠܢ ܡܪܝܐ܂

Page 51v

1
ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ܂ ܟܠ ܓܝܪ ܝܗܒܬ ܠܢ ܀
2
ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܏ܟܗ܏܂
3
ܘܗܒ ܠܢ ܕܒܚܕ ܦܘܡܐ ܘܒܚܕ ܠܒܐ
4
ܢܗܕܪ ܘܢܫܒܚ ܠܫܡܟ ܕܝܠܟ
5
ܡܝܩܪ ܒܟܠ ܘܪܒ ܦܐܝܘܬܐ܂
6
ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܀
7
ܟܗܢܐ ܡܐܘܣܦ ܀
8
ܘܗ̈ܘܘܢ ܪܚܡ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܪܒܐ
9
ܦܪܘܩܐ ܕܝܠܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
10
ܥܡ ܟܠܟܘܢ ܥܡܐ ܘܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ܂
11
܏ܡܫܡ܏ ܡܟܪܙ ܀
12
ܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܟܕ ܡܬܥ̈ܗܕܝܢܢ ܬܘܒ
13
ܘܬܘܒ ܒܫܠܡܐ ܠܡܪܝܐ ܢܬܟܫܦ ܀
14
ܚܠܦ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܩܪ̈ܒܘ܂
15
ܘܐܬܩ̈ܕܝܫܘ ܘܐܫ̈ܬܡܠܝܘ ܒܪܘܚܐ
16
ܕܩܘܕܫܐ ܠܡܪܝܐ ܢܬܟܫܦ ܀

Page 52r

1
ܐܝܟܢܐ ܕܗܘ݂ ܪܚܡܢܫܐ ܗܘ݁ ܕܩܒܠ ܐܢܘܢ
2
ܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܕܝܠܗ
3
ܪܘܚܢܝܐ ܠܪܝܚܐ ܒܚܝܡܐ܂ ܗܘ݂ ܢܦܢܐ
4
ܘܢܫܕܪ ܠܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ
5
ܠܡܪܝܐ ܢܬܟܫܦ ܏ܟܗ܏ ܡܬܓܗܢ ܘܡܨܠܐ܂
6
ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܐܠܗܐ ܡܫܘܙܒܢܢ܂ ܐܢܬ
7
ܐܠܦܝܢ ܕܢܘܕܐ ܠܟ ܐܝܟ ܙܕܡܐ ܕܫܦܝܪܘܬ
8
ܣ̈ܥܘܪܘܬܟ ܕܥܒܕܬ ܘܕܥܒܕ ܐܢܬ
9
ܥܡܢ܂ ܐܢܬ ܗܘ ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ܂
10
ܗܘ݁ ܕܩܒܠܬ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܗܠܝܢ܂ ܕܟܢ
11
ܡܢ ܟܠ ܛܘ̈ܠܫܐ ܕܒܚܪܐ ܘܕܪܘܚܐ܂
12
ܘܐܠܦܝܢ ܕܢܫܡܠܐ ܩܕܝܫܘܬܐ ܒܕܚܠܬܟ܂
13
ܐܝܟܢܐ ܕܒܢܩܕܘܬ ܣܗܕܘܬܐ
14
ܕܬܐܪܬܢ ܡܐ ܕܩܒܠܢܢ ܡܢܬܐ
15
ܕܒܘܪ̈ܟܬܟ܂ ܢܬܝܚܕ ܒܦܓܪܐ
16
ܩܕܝܫܐ ܘܕܡܗ ܕܡܫܝܚܟ ܘܡܐ
17
ܕܩܒܠܢ ܐܢܘܢ ܙܕܩܐܝܬ܂ ܢܗܘܐ ܐܝܬ

Page 52v

1
ܠܢ ܡܫܝܚܐ ܥܡܘܪܐ ܒ̈ܠܒܘܬܢ܂ ܘܢܗܘܐ
2
ܗܝ̈ܟܠܐ ܠܪܘܚܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ܂
3
ܐܥܢ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ܂ ܘܠܐ ܬܥܒܕ ܚܕ
4
ܡܢܢ ܡܚܝܒܐ ܠܪܐܙ̈ܝܟ ܗܠܝܢ ܕܚ̈ܝܠܐ
5
ܘܫ̈ܡܝܢܐ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܢܬܟܪܗ ܒܢܦܫܐ
6
ܘܦܓܪܐ ܡܢ ܢܣܝܒܘܬܗܘܢ ܠܐ ܫܘܝܐܝܬ܂
7
ܐܠܐ ܗܒ ܠܢ ܕܥܕܡܐ ܠܢܫܡܬܢ
8
ܐܚܪܝܬܐ ܢܫܬܘܐ ܕܢܩܒܠ ܣܒܪܐ
9
ܕܒܘܪ̈ܟܬܟ܂ ܠܙܘܕܐ ܕܚ̈ܝܐ ܥ̈ܠܡܝܢܝܐ
10
ܠܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܡܩܒܠܐ ܩܕܡ
11
ܒܐܡܐ ܕܚܝܠܬܐ ܕܡܫܝܚܟ܂ ܐܝܟܢܐ
12
ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܗܘܐ ܫ̈ܘܬܦܐ ܥܡ
13
ܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܡܢ ܥܠܡ ܫܦܪ̈ܘ
14
ܠܟ܂ ܒܛ̈ܒܬܐ ܕܠܥܠܡ܂ ܗܠܝܢ ܕܛܝܒܬ
15
ܠܐܝ̈ܠܝܢ ܕܡܚ̈ܒܝܢ ܠܟ ܡܪܝܐ ܏ܡܫ܏
16
ܥܕܪ ܦܪܘܩ ܀ ܠܝܘܡܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܀
17
ܡܠܐܟܐ ܕܫܝܢܐ ܀ ܚܘܣܝܐ ܏ܘܫܘܒ܏ ܀ ܗܠܝܢ

Page 53r

1
ܕܛ̈ܒܢ ܀ ܫܪܟܐ ܕܫ̈ܢܝܐ ܀ ܫܘܠܡܐ ܕܝܢ ܀
2
ܚܘܝܕܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܘܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܘܚܐ
3
ܕܩܘܕܫܐ ܢܫܐܠ܂ ܠܢ ܘܠܚ̈ܕܕܐ ܘܟܠܗܘܢ
4
ܚܚ̈ܢ ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܢܐܓܥܠ ܀
5
ܥܡܐ ܏ܣܘܟܘ܏܂ ܏ܟܗ܏ ܬܠܐ ܩܠܗ܂
6
ܘܐܫܘܢ ܐܘ݂ ܡܪܝܐ ܕܥܡ ܓܠܝܘܬ ܐܦ̈ܐ
7
ܕܠܐ ܚܘܝܒܐ܂ ܢܐܡܪܝ ܕܢܩܪܝܟ ܐܠܗܐ
8
ܫܡܝܢܐ ܐܒܐ ܘܢܐܡܪ ܥܡܐ ܐܒܘܢ ܕ܏ܒܫ܏
9
܏ܟܗ܏ ܬܠܐ ܩܠܗ܂ ܡܛܘܠ ܕܝܠܟ ܗܝ݁ ܡ܏ܠܟܘ܏
10
ܘܚܝܠܐ ܘܬ܏ܫܒܘ܏ ܠܐܒܐ ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ
11
ܥܡܐ ܐܡܝܢ܂ ܏ܟܗ܏ ܐܝܪܝܢܝ ܦܐܣܝܢ
12
ܥܡܐ ܟܐܛܘܦܢܐ܏ܘܡ܏ ܏ܡܫ܏ ܪ̈ܝܫܝܢ
13
ܠܡܪܝܐ ܢܪܟܢ ܥܡܐ ܣܘܟܘܪܝܐ ܀
14
܏ܟܗ܏ ܡܬܓܗܢ ܘܡܨܠܐ ܀
15
ܐܘ݂ ܡܪܐ ܘܡܪܝܐ܂ ܐܒܐ ܕܡܪ̈ܚܦܢܘܬܐ܂
16
ܘܐܠܗܐ ܕܟܠ ܒܘܝܐܐ܂ ܕܠܟ ܐܪܟܢ̈ܘ
17
ܪܝܫܝ̈ܗܘܢ ܒܪܟ܂ ܩܕܫ܂ ܢܛܪ܂
18
ܚܣܢ܂ ܚܝܠ܂ ܘܡܢ ܟܠ ܣܘܥܪܢܐ

Page 53v

1
ܒܝܫܐ ܐܪܚܩ ܐܢܘܢ܂ ܘܠܟܠ ܥܡܕܐ ܛܒܐ
2
ܒܢܫ ܐܢܘܢ܂ ܘܐܫܘܐ ܐܢܘܢ ܕܕܠܐ ܚܘܝܒܐ
3
ܢܣܒ̈ܘܢ ܪܐܙ̈ܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܛ̈ܘܫܐ
4
ܘܡܥܒ̈ܕܝ ܗܝ̈ܐ܂ ܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛ̈ܗܐ܂
5
ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܬܠܐ ܩܠܗ܂
6
ܒܛܝܒܘܬܐ ܘܒܡܪ̈ܚܦܢܘܬܐ ܕܪܚܡܐ
7
ܐܢܫܘܬܗ ܕܐܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ
8
ܕܥܡܗ ܡܒܪܟܐ ܐܝܬܝܟ܂ ܥܡ
9
ܪܘܚܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܘܛܒܐ ܘܡܥܒܕ
10
ܚܝ̈ܐ܂ ܗܫܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܀
11
ܟܗܢܐ ܡܨܠܐ ܡܬܟܫܦܢܐܝܬ ܀
12
ܚܘܪ ܐܘ݂ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ
13
ܕܝܠܢ ܡܢ ܡܥܡܪܐ ܕܩܘܕܫܟ܂ ܘܡܢ
14
ܟܘܪܣܝܐ ܕ܏ܫܘ܏ ܕܡܠܟܘܬܟ܂ ܘܬܐ
15
ܕܬܩܕܫܢ܂ ܗܘ݁ ܕܠܥܠ ܥܡ ܐܒܐ ܝܬܒ
16
ܐܢܬ܂ ܘܠܬܚܬ ܥܡܢ ܠܐܡܬܚܙܝܢܐ
17
ܐܝܬܝܟ܂ ܘܐܫܘܐ ܕܒܐܝܕܟ ܥܙܝܙܬܐ
18
ܢܬܝܗܒ ܠܢ ܦܓܪܟ ܠܐܡܛܘܫܐ ܘܕܡܟ

Page 54r

1
ܡܝܘܪܐ ܘܒ̈ܝܕܝܢ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܏ܡܫܡ܏
2
ܦܪܘ܏ܣܟܘ܏ ܏ܟܗ܏ ܡܪܝܡ ܦܓܪܐ ܘܐܡܪ
3
ܩܘܕܫܐ ܠܩܕܝ̈ܫܐ ܥܡܐ ܐܝܣ ܐܓܝܘܣ܃
4
܏ܟܗ܏ ܩܨܐ ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ܂ ܏ܕ܏ ܡܢ̈ܘܬܐ܂
5
ܘܢܣܒ ܏ܡܫ܏ ܚܕ ܚܕ ܟܣܐ ܒܐܝܕܗ ܟܕ ܐܡܪ܂
6
ܫܡܠܐ ܡܪܝ ܏ܟܗ܏ ܕܝܢ ܕܡܐ ܒܟܠ ܟܣܐ
7
ܡܢܬܐ ܟܕ ܐܡܪ ܫܘܡܠܝܐ ܕܪܘܚܐ ܕ܏ܩܘܕ܏
8
܏ܡܫ܏ ܐܡܝܢ܂ ܘܡܬܩܪ̈ܒܝܢ ܟܗ̈ܢܐ܃ ܒܬܪܟܢ
9
ܐܡܪ ܏ܡܫ܏ ܡܐܛܐܦܘܒܘ܂ ܘ܏ܕܫ܏ ܥܡܐ܂
10
ܐܘܠܘܓܝܡܐܢܘܣ܂ ܘܒܬܪ ܩܘܪܒܐ ܕܥܡܐ܂
11
ܡܫܝܓ ܏ܟܗ܏ ܐܢ̈ܕܘܗܝ܂ ܏ܡܫ܏ ܕܝܢ ܡܥܛܪ ܚܕܪܝ
12
ܡܕܒܚܐ ܘܟܢ ܠ܏ܟܗ܏܂ ܏ܟܗ܏ ܐܡܪ܂ ܡܒܪܟ
13
ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܒܟܠܙܒܢ ܐܡܝܢܐܝܬ
14
ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܥܡܐ ܢܬܡ̈ܠܘܢ܂
15
܏ܡܫ܏ ܒܬܪܝܨܘܬܐ ܐܝ̈ܠܝܢ ܕܫܩܠܘ ܪܐܙ̈ܐ
16
ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܠܐܡ̈ܝܘܬܐ ܘܫܡ̈ܝܢܐ ܢܘܕܐ ܠܡܪܝܐ
17
ܥܡܐ ܏ܣܘܟ܏ ܏ܟܗ܏ ܡܬܓܗܢ ܘܡܫܙܠܐ܂
18
ܡܘܕܝ̈ܢܢ ܠܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ܂

Page 54v

1
ܥܠ ܢܣܝܒܘܬܐ ܕܪܐܙ̈ܝܟ ܩܕܝܫܐ ܘܠܐ
2
ܡܛܘ̈ܫܐ ܘܠܐ ܡ̈ܝܘܬܐ ܘܫܡ̈ܝܢܐ܂ ܗܢܘܢ
3
ܕܝܗܒܬ ܠܢ ܠܫܦܝܪܘܬ ܘܥܘܪܘܬܐ
4
ܘܕܟܝܘܬܐ ܘܐܣܝܘܬܐ ܕܢܦ̈ܫܬܢ ܘܕܦܓܪ̈ܝܢ܂
5
ܐܢܬ ܐܘ݂ ܡܪܐ ܕܟܠ ܗܒ ܕܬܗܘܐ ܠܢ
6
ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܘܕܡܐ܂
7
ܕܡܫܝܚܟ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܐܒܗܬܐ܂
8
ܠܚ‍[‍ܘܡ‍]‍ܐ ܕܠܐܡܐܣܒ ܒ̈ܐܦܐ܂ ܠܡܠܝܘܬܐ
9
ܕܚܟܡܬܐ܂ ܠܐܣܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ܂
10
ܠܣܚܘܦܝܐ ܕܟܠ ܣܩܘܒܠܝܐ܂ ܠܝܨܝܦܘܬܐ
11
ܕܦܘܩ̈ܕܢܝܟ܂ ܠܡܦܩ ܒܪܘܚܐ
12
ܩܘܒܠܐ ܕܩܕܡ ܒܐܡܐ ܕܚܝܠܬܐ
13
ܕܡܫܝܚܟ ܏ܡܫ܏ ܥܕܪ̈ ܦܪܘܩ ܀ ܏ܟܘܪܝ܏ ܀
14
ܠܝܘܡܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܘܓܡܝܪܐ ܘܡܫܡܠܝܐ ܏ܡܫ܏
15
ܘܕܠܐ ܚܛܗܐ ܢܐܫܠ܂ ܠܢ ܘܠܚ̈ܕܕܐ ܘܟܠܗܘܢ
16
[ܠܟܝܢ] ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܢܐܓܥܠ ܀
17
ܟܗܢܐ ܬܠܐ ܩܠܗ ܀
18
ܡܛܘܠ ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܩܕܫܢܢ ܘܠܟ

Page 55r

1
ܬܫܒܘܚܬܐ ܡ‍[...]
2
ܥܡܐ ܐܡܝܢ܂ [...]
3
܏ܡܫܡ܏ ܐܢ ܐܕܪܝܢܝ ܦܪܘܐܠܬܘܡܐܢ
4
ܥܡܐ ܐܢܘܢܘܡܐܛܝ ܟܘܪܝܘ܂
5
܏ܡܫܡ܏ ܛܘܟܘܪܝܘ ܕܘܝܬܘܡܐܢ܂
6
ܥܡܐ ܟܘܪܝܐ ܐܠܝܣܘܢ
7
܏ܟܗ܏ ܡܨܠܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܒܚܐ
8
ܐܘ݂ ܡܪܐ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܦܪܘܩܢ܂
9
ܗܘ݁ ܕܐܫܘܝܬܢ ܕܢܗܘܐ ܫ̈ܘܬܦܐ
10
ܠܫܘܒܚܟ ܒܚܘܫܚܐ ܕܪܐܙ̈ܝܟ ܩܕܝ̈ܫܐ
11
ܘܡܥ̈ܒܕܝ ܗܝ̈ܐ܂ ܕܒܗܘܢ ܝܗܒܬ ܠܢ
12
ܕܢܫܡܠܐ ܛܘܦܣܐ ܕܡܘܬܟ ܘܕܩܝܡܬܟ܂
13
ܒܗܘܢ ܢܛܪܝܢ ܒܩܕܝܫܝܬܐ ܕܝܠܟ܂
14
ܡܬܥ̈ܗܕܝ ܛܝܒܘܬܟ ܒܟܠܙܒܢ܂
15
ܘܠܟ ܢܐܚܐ ܗܘ݁ ܕܡܛܘܠܬܢ ܡܝܬܬ
16
ܘܩܡܬ܂ ܠܐܝ̈ܠܝܢ ܕܫܡܫ̈ܘ ܥܡܢ
17
ܘܐܦ̈ܚܘ ܪܐܙ̈ܝܟ ܐܠܗ̈ܝܐ ܐܫܘܐ ܐܢܘܢ

Page 55v

1
[...]ܝܐ ܣܓܝܐܬܐ
2
ܕܩܕܡ ܒ‍[.]ܡܟ ܕܚܝܠܬܐ܂ ܐܢܬ
3
ܗܘ ܓܝܪ ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܫܪܝܪܐ
4
ܘܚ̈ܝܐ ܥ̈ܠܡܝܢܝܐ ܘܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ
5
[ܡ‍]‍ܣܩ̈ܝܢܢ ܥܡ ܐܒܘܟ ܕܠܐܫܘܪܝ
6
ܘܪܘܚܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܘܛܒܐ ܘܡܥܒܕ
7
ܚ̈ܝܐ܂ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
8
ܥܡܐ ܐܡܪ ܀ ܢܗܘܐ ܫܡܗ ܕܡܪܝܐ
9
[..]ܝܟ ܘܕ܏ܫܪ܏ ܏ܟܗ܏ ܡܬܦܢܐ [.]ܫܥܪܒܐ ܘܐܡܪ
10
[ܫܘܡܠܝ] [ܕ]ܡܘܣܐ ܘܢ̈ܒܝܐ ܐܢܬ ܗܘ
11
ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ܂ ܗܘ݁ ܕܡܠܝܬ ܟܘܠܗ
12
ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܐܒܗܝܬܐ܂ ܡܠܝ ܠܒ̈ܘܬܢ
13
ܐܡ‍[‍ܝܢ‍]‍ܐܝܬ ܚܕܘܬ ܘܪܘܙܐ܂ ܗܫܐ
14
ܥܡܐ ܐܡܪ܂ ܐܒܪܟ ܠܡܪܝܐ ܒܟܠܙܒܢ܂
15
ܒܘܪ[.]ܬܗ ܘܡܪܝܐ ܬܐܓܢ ܥܠ ܟܠܢ
16
ܐܡܝܢܐܝܬ܂ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡ܂
17
ܘ[ܡ‍]‍ܐ ܕܐܪܠ ܏ܟܗ܏ ܠܒܝܬܓ[..] ܡܨܠܐ ܗܕܐ ܀