Anaphora of Mark the Evangelist

Transcription of Manuscripts

Anaphora of Mark the Evangelist - Dam 5/11 (SOP 143)

Edited by Ephrem Aboud Ishac

Graz, 19. March 2022

Manuscript:

Title

(69) (1) ܐܢܢܐܦܘܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܩܘܣ ܡܣܒܪܢܐ ܘܐܘܢܓܠܝܣܛܐ (2) ܚܕ ܡ̣ܢ ܫܒ̈ܥܝܢ ܕܡܬܝܕܥ ܒܪܗ ܕܫܡܥܘܢ ܦܛܪܘܣ ܩܕܝܫܐ

Prayer before Peace

(3) ܏ܩܕ ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܫܠܡܐ ܡܪܝܐ ܐ‎ܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ. (4) ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܝܟ ܚܘܒܐ ܫܪܝܪܐ ܘܩܕܝܫܐ. ܐܫܘܐ ܠܢ (5) ܕܒܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܚܝܝ̈ܢ. ܢܬܐܣ̣ܪ ܘܢܬܒܲܣܡ
(70) (1) ܒܚܘܒܐ ܕܝܠܟ ܐ‎ܠܗܝܐ. ܘܟܕ ܠܚܕܕ̈ܐ ܢܬܠ ܫܠܡܐ (2) ܒܢܘܫܩܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܢܗܘܐ ܠܟ ܥܢܐ ܢܨܝܚܬܐ ܘܕܠܐ (3) ܛܘܠܫܐ. ܘܕܡܚܪܪܐ ܡܢ ܟܠ ܒܗܬܬܐ. ܒܗ (4) ܒܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܡܪܢ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ. (5) ܕܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ (6) ܘܐܘܚܕܢܐ܆ ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ. ܘܛܒܐ ܥܡܐ (7) ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܠܟܠܟܘܢ ܥܡܐ : ܘܠܪܘܚܐ ܏ܡܫܡ ܢܬܠ ܫܠܡܐ (8) ܥܡܐ ܐܫܘܐ ܠܢ ܏ܡܫܡ ܡܢ ܒܬܪ ܫܠܡܐ ܥܡܐ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐ

Imposition of Hands

(9) ܟܗܢܐ ܩܕܡܝܟ ܐܪܟܢܢܢ ܠܨܘܪ̈ܐ ܕܢܦ̈ܫܬܐ ܘܕܦܓܪ̈ܐ ܕܝܠܢ܆ (10) ܘܫܐܠܝܢܢ ܘܒܥܝܢܢ ܡܢ ܡܪܚܡܢܘܬܟ. ܕܬܫܟܢ ܠܢ (11) ܥܘܬܪܐ ܕܛܝܒܘܬܟ ܘܕܒܣܝܡܘܬܟ. ܘܚܢܢܟ ܘܥܘܕܪ̈ܢܝܟ (12) ܢܣܝܥܘܢ ܠܢ܆ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܚܝܝ̈ܢ. ܒܛܝܒܘܬܐ (13) ܘܒܪ̈ܚܡܐ ܘܒܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ. (14) ܕܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܘܚܕܢܐ. ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ (15) ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܘܛܒܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ.

Prayer over the Veil

ܟܗܢܐ ܨܠܘܬܐ ܕܥܠ ܦܪܣܐ (16) ܐ‎ܠܗܐ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ. ܗ̇ܘ ܕܠܒܪܟ ܝܚܝܕܝܐ ܫܕܪܬ ܠܦܘܪܩܢܐ (17) ܕܝܠܢ ܡܚܝ̈ܠܐ ܘܡܣ̈ܟܢܐ ܘܕܘ̈ܝܐ. ܘܒܝܕ ܕܡܐ ܕܝܠܗ (18) ܡܪܐܢܝܐ ܐܦܢܝ ܠܢ ܠܐܒܝ̈ܕܐ ܠܛܝܪܐ ܕܝܠܗ ܪܘܚܢܝܐ.
(71) (1) ܕܠܟ ܡܪܝܐ ܡܦܝܣܝܢܢ. ܕܬܩܒܠ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ܐ ܕܝܠܢ (2) ܚܛܝ̈ܐ. ܠܕܒܚܐ ܗܢܐ ܕܚܝܠܐ ܘܕܠܐ ܕܡܐ. ܘܚܲܣܐ ܒܗ (3) ܚܛܗ̈ܐ ܘܣܟ̈ܠܘܬܐ ܘܟ̈ܘܬܡܬܐ ܕܡܢܢ ܐܣܬܥܪ̈ܝ. (4) ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܟ ܡܪܝܐ ܘܒܫܦܝܪܘܬ ܨܒܝܢܐ ܕܝܚܝܕܝܐ (5) ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܕܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܥܡ (6) ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ. ܘܛܒܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܏ܡܫܡ ܢܩܘܡ ܫܦܝܪ (7) ܥܡܐ ܪ̈ܚܡܐ ܫܠܡܐ ܟܗܢܐ ܚܘܒܐ ܕܐ‎ܠܗܐ ܐܒܐ ܥܡܐ ܘܥܡ (8) ܪܘܚܐ ܟܗܢܐ ܠܥܠ ܢܗܘܘܢ ܗܘ̈ܢܐ ܥܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܟܗܢܐ ܢܘܕܐ ܠܡܪܝܐ (9) ܥܡܐ ܫܘܐ ܘܙܕܩ ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܟ ܝܐܝܐ ܟܠ (10) ܫܘܒܚܐ ܟܠ ܬܘܕܝܬܐ ܟܠ ܩܘܠܣܐ. ܟܠ ܪܘܡܪܡܐ܆ ܟܠ (11) ܗܕܪܐ ܠܟ ܥܒ̇ܘܕܐ ܕܟܠܡܕܡ ܐ‎ܠܗܐ ܐܒܐ. ܥܡ ܝܚܝܕܝܐ (12) ܒܪܐ ܕܝܠܟ. ܘܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ

Before Sanctus

ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܠܟ ܓܝܪ (13) ܒܫܪܪܐ ܡܪܝܐ ܡܒܪܟܝܢ ܘܡܩܠܣܝܢ ܘܡܫܒܚܝܢܢ (14) ܘܡܗܕܪܝܢ܆ ܡܠܐܟ̈ܐ ܘܪ̈ܝܫܝ ܡܠܐܟ̈ܐ܆ ܪ̈ܝܫܢܘܬܐ܆ (15) ܫܘܠܛܢ̈ܐ܆ ܡܘ̈ܬܒܐ܆ ܡܪ̈ܘܬܐ܆ ܘܚܝ̈ܠܘܬܐ ܠܐ ܓܫܝ̈ܡܐ܆ (16) ܟܪ̈ܘܒܐ ܘܣܪ̈ܦܐ܆ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܬܓ̈ܡܐ ܫܡܝ̈ܢܐ܆ ܟܕ ܒܚܕܐ (17) ܫܘܝܘܬ ܚܘܒܐ ܕܝܘܒܒܐ ܕܫܘܒܚܐ ܡܝܒܒܝܢ ܘܡܙܥܩܝܢ (18) ܘܩܥܝܢ ܘܐܡܪܝܢ: ܥܡܐ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ

Prayer after Sanctus

ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ
(72) (1) ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫܬ̊ ܐ‎ܠܗܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ܆ ܥܡ ܒܪܐ (2) ܗ̇ܘ ܕܡܢܟ܆ ܘܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ܆ ܗܘ ܕܟܕ ܐܒܝܕܝܢ ܗܘܝܢ ܡܢܟ (3) ܒܝܕ ܥܒ̇ܪ ܦܘܩܕܢܐ܆ ܫܕܪܬ ܠܗ ܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܠܥܘܕܪܢܢ (4) ܘܒܝܕ ܚܫ̈ܐ ܕܝܠܗ ܦܪ̈ܘܩܝܐ ܐܦܢܝ ܠܢ ܠܝܪܬܘܬܢ ܩܕܡܝܬܐ܆ (5) ܘܐܚܝܢ ܒܕܡܐ ܕܝܠܗ ܐ‎ܠܗܝܐ

Words of Institution

ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܟܕ ܠܘܬ ܚܫܐ (6) ܕܚܠܦܝܢ ܐܬܐ ܒܒܣܪ ܒܛܝܒܘܬܗ܆ ܗ̇ܘ ܕܚܛܗܐ ܠܐ (7) ܐܫܬܟܚ ܒܗ. ܫܩ̣ܠ ܠܚܡܐ ܥܠ ܐܝܕܝ̈ܐ ܕܝܠܗ ܩܕܝ̈ܫܬܐ܆ (8) ܘܐܘܕܝ ܀ ܒܪܟ ܀ ܘܩܕܫ ܀ ܘܩ݉ܨܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ: (9) ܗܢܘ ܦܓܪܝ̱ ܣܒ̣ܘ ܐܟܘ̣ܠܘ ܠܚܘܣܝܐ ܕܝܠܟܘܢ (10) ܘܕܟܠܗܘܢ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܘܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ (11) ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܗܟܘܬ̥ ܘܠܟܣܐ ܟܕ ܡܢ ܚܡܪܐ ܘܡܢ (12) ܡܝ̈ܐ ܡܙܓ܀ ܐܘܕܝ ܀ ܒܪܟ̣ ܀ ܩܕܫ ܀ ܘܝܗܒ (13) ܠܗܘܢ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܐܡ̣ܪ. ܗܢܘ ܕܡܝ ܒܕܝܬܝܩܝ (14) ܚܕܬܐ ܣܒ̣ܘ ܐܫ̰ܬܘ ܡܢܗ ܟܠܟܘܢ ܠܚܘܣܝܐ ܕܝܠܟܘܢ (15) ܘܕܟܠܗܘܢ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܘܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ (16) ܥܡܐ ܐܡܝܢ

Anamnesis

ܟܗܢܐ ܘܟܕ ܠܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܝ̈ ܡܫܡܠܝܢ ܐܢܬܘܢ܆ (17) ܡܘܬܐ ܘܩܝܡܬܐ ܕܝܠܝ ܡܣܒܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܐܢܐ (18) ܥܡܐ ܡܘܬܟ ܡܪܢ ܟܗܢܐ ܟܕ ܦܟܝܪ̈ܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܟܕ ܡܬܥܗܕܝܢܢ
(73) (1) ܗܟܝܠ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ (2) ܕܝܠܟ ܕܚܠܦܝܢ ܦܪܘܩܝܬܐ. ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܒܛܢܐ ܘܝܠܕܐ (3) ܘܥܡܕܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ. ܠܚܲܫܟ ܦܪܘܩܝܐ. ܠܡܘܬܟ (4) ܡܐܚܝܢܐ. ܠܩܒܘܪܬܟ ܬܠܝܬܝܬ ܝܘ̈ܡܐ. ܘܠܩܝܡܬܟ (5) ܡܫܒܚܬܐ. ܘܠܡܣܩܬܐ ܕܝܠܟ ܕܠܫܡܝܐ܆ ܘܠܡܘܬܒܐ (6) ܕܝܠܟ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܐ‎ܠܗܐ ܐܒܐ. ܘܠܡܐܬܝܬܐ ܕܝܠܟ (7) ܗ̇ܝ ܙܝܥܬܐ ܘܕܚܝܠܬܐ ܘܡܪܢܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܕܐܢ ܐܢܬ (8) ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܦܪܥ ܐܢܬܐ ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ ܥܒ̇ܕܘ̈ܗܝ܆ (9) ܡܦܝܣܝܢܢ ܠܟ ܡܪܝܐ ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܕܚܝܠܬܐ (10) ܘܒܗ̇ܘ ܥܕܢܐ ܕܙܘܥܬܐ ܘܪܬܝܬܐ. ܚܘܣ ܘܐܬܪܚܡ (11) ܥܠ ܟܠܢ ܒܚܢܢܟ܆ ܘܚܲܣܐ ܚܘ̈ܒܝܢ ܒܛܝܒܘܬܟ܆ (12) ܘܫܒܘܩ ܚܛܗܝ̈ܢ ܒܡܪܚܡܢܘܬܟ܆ ܘܐܥܒܪ (13) ܣܟ̈ܠܘܬܢ ܒܝܡܐ ܫܦܝܥܐ ܕܚܢܢܟ. ܘܚܘܪ (14) ܟܘܬܡ̈ܬܢ ܒܙܘܦܟ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܥܕܬܟ ܘܡܪܥܝܬܟ (15) ܡܬܟܫܦܐ ܠܟ ܘܒܐܝܕܝ̈ܟ ܘܥܡܟ ܠܐܒܘܟ ܟܕ ܐܡܪܐ: (16) ܥܡܐ : ܪܚܡܥܠܝܢ ܟܗܢܐ ܘܐܦܚܢܢ ܡܪܝ ܡܚܝ̈ܠܐ ܥܡܐ ܠܟ (17) ܡܫܒܚܝܢܢ

Invocation of the Holy Spirit

ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܢ ܡܪܝܐ (18) ܪܚܡܥܠܝܢ. ܘܥܢܝܢܝ ܒܥܕܢܐ ܗܢܐ ܘܫܕܪ ܠܢ
(74) (1) ܫܡܝܐ ܕܝܠܟ ܪ̈ܡܐ ܘܡܥܠܝ̈ܐ܆ ܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ (2) ܘܢܩܕܫ ܠܐܘܟܪܝܣܛܝܐ ܗܕܐ ܪܘܚܢܝܬܐ. ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ (3) ܗ̇ܘ ܫܘܐ ܠܟ ܒܐܘܣܝܐ ܘܒܐܝܩܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܝܚܝܕܝܐ (4) ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܐܬܚܙܝ ܒܝܘܪܕܢܢ ܢܗܪܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܝܘܢܐ. (5) ܘܥܠ ܫܠܝ̈ܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝ̈ܫܐ ܒܠܫܢ̈ܐ ܕܢܘܪܐ ܒܥܠܝܬܐ (6) ܐܓܢ. ܘܐܦ ܠܢ ܢܓܡܘܪ ܒܣܘܓܐܐ ܕܛܝܒܘܬܟ܆ (7) ܡܐܢ̈ܐ ܓܒ̈ܝܐ ܕܚ̇ܫܚܝܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܐܝܩܪܟ (8) ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܥܢܝܢܝ ܡܪܝܐ. ܥܡܐ : ܩܘܪܝܐܠܝܣܘܢ ܟܗܢܐ : ܗ̇ܘ (9) ܕܟܕ ܡܒܪܟ ܘܡܩܕܫ ܀ ܦܓܪܐ ܀ ܕܡܫܝܚܐ (10) ܢܓܡܘܪ ܠܠܚܡܐ ܗܢܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ : ܘܠܟܣܐ (11) ܗܢܐ ܀ ܕܡܐ ܀܀ ܕܡܫܝܚܐ ܐ‎ܠܗܐ ܕܝܠܢ ܥܡܐ : (12) ܐܡܝܢ

Intercession Prayers

ܟܗܢܐ : ܐܝܟܢܐ ܕܢܗܘܘܢ ܠܢ ܐܪ̈ܙܐ ܗܠܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ (13) ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘ̈ܒܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ܆ (14) ܘܠܡܓܠܐ ܐܦ̈ܐ ܕܩܕܡ ܒܐܡܐ ܕܝܠܟ ܕܚܝܠܬܐ. (15) ܘܠܩܘܡܐ ܕܠܐ ܒܗܬܬܐ. ܘܠܗܕܪܐ ܘܠܒܢܝܢܐ (16) ܘܠܩܘܝܡܐ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܠܢܘܛܪܐ ܕܝܠ̈ܕܝܗ̇ (17) ܕܠܐ ܚܛܗ̈ܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܥܡܐ : ܐܡܝܢ (18) ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܡܪܝܐ ܐ‎ܠܗܐ ܩܕܡܝܟ ܡܬܪܟܢ ܐ̱ܢܐ
(75) (1) ܒܥܕܢܐ ܗܢܐ ܘܡܦܝܣ ܐܢܐ ܠܚܢܢܐ ܕܝܠܟ. ܥܕܪܝܢܝ (2) ܘܚܘܣ ܥܠܝ ܘܚܛܗܝ̈ ܚܣܐ ܘܣܟܠ̈ܘܬܝ̱܆ (3) ܘܟܠܗܘܢ ܥܘ̈ܠܐ ܕܡܢܝ ܐܣܬܥܪ̈ܝ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܠܒܝܫ (4) ܒܣܪܐ. ܘܩܒܠ ܡܢ ܐܝܕܝ̈ܐ ܕܝܠܝ̱ ܕܒܚܬܐ ܗܕܐ ܫܒܝܚܬܐ (5) ܘܕܠܐ ܕܡܐ܆ ܘܪܡܪܡ ܩܪܢܐ ܕܥܕܬܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܬܐ (6) ܗ̇ܝ ܕܒܐܪܒܥܦܢ̈ܝܢ. ܘܢܛܪ ܠܪ̈ܥܘܬܐ ܕܝܠܗ̇ (7) ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘܒܚܐ܆ ܝܕܝܥܐܝܬ ܕܝܢ ܠܐܒܘܢ ܡܪܝ ܦܠܢ ܘܡܪܝ (8) ܦܠܢ. ܘܚܣܝܐ ܕܝܠܢ ܡܪܝ ܦܠܢ ܘܠܟܠܗܘܢ (9) ܐܦܣܩܘܦ̈ܐ ܐܪܬܕܘܟܣܘ܆ ܒܫܝܢܐ ܘܒܫܠܡܐ (10) ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܚܝ݂ܝ݂̈ܗܘܢ. ܘܠܟܗ̈ܢܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܘܡܫܡܫܢ̈ܐ܆ (11) ܕܟ̈ܝܐ ܘܠܟܠܗ ܬܓܡܐ ܕܡܫܡ̈ܫܢܝ ܡܕܒܚܟ (12) ܩܕܝܫܐ ܙܗܐ ܘܢܛܪ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟܠ ܢܟ̈ܝܢܝܢ ܒܛܝܒܘܬܟ (13) ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܩܝܡ ܡܪܝ ܒܚܢܢܟ ܠܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ (14) ܒܫܦܝܪܘܬ̥ ܡܛܟܣܘܬܐ ܕܡܐܪ̈ܙܢܝܗ̇ ܟܐܢ̈ܐ (15) ܘܬܪ̈ܝܨܐ ܠܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܠܗ̇ ܚܟܡ ܒܛܝܒܘܬܟ܆ (16) ܘܠܟܗ̈ܢܐ ܒܢܨܝ݂ܚܘܬܐ ܕܫܘܡܠܝ ܪ̈ܐܙܝܟ ܩܕܝ̈ܫܐ. (17) ܠܡܫܡܫܢ̈ܐ ܕܬܫܡܫܬܟ ܡܠܝܠܬܐ܆ ܢܫܡܫܘܢ ܒܕܟܝܘܬܐ܆ (18) ܘܠܥܡܐ ܕܝܠܟ ܡܗܝܡܢܐ ܘܩܕܝܫܐ ܕܐܡܝܢܝܢ ܠܘܬ
(76) (1) ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܟܪ̈ܣܛܝܢܝܐ ܚܘܐ ܐܢܘܢ. (2) ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܚܓܐ ܪܘܚܢܝܐ ܢܚܕܘܢ ܘܢܣܩ ܠܟ (3) ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܘܠܪܘܚܐ (4) ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ. ܘܛܒܐ ܥܡܐ : ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ (5) ܘܠܕܒܚܐ ܗܢܐ ܐ‎ܠܗܝܐ ܕܩܕܡܝܢ ܣܝܡ ܐܬܕܟܪ (6) ܡܪܝܐ ܘܩܕܫ ܒܚܢܢܟ ܘܓܡܘܪ ܠܢ ܒܗ ܠܘܬ (7) ܫܘܡܠܝܐ ܕܨܒܝܢܟ ܛܒܐ ܘܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ܆ ܘܠܐܝܠܝܢ (8) ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܒܩܘܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܗܢܐ ܚܣܐ ܐܢܘܢ܆ (9) ܘܦܪܘܩ ܚܝܝ݂̈ܗܘܢ ܡܢ ܟܠ ܒܝܫ̈ܢ ܒܚܘܒܟ ܘܬܠܐ ܩܠܗ (10) ܘܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܘ ܡܪܝܐ ܐܬܕܟܪ ܠܟܠܗܘܢ ܩܪ̈ܝܝ (11) ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ. ܠܗܠܝܢ ܕܩܪ̈ܝܒܝܢ ܒܪܟ܆ ܠܕܪ̈ܚܝܩܝܢ (12) ܐܦܢܐ ܠܕܟܪ̈ܝܗܝܢ ܣܥܘܪ. ܠܕܡܚܝܠܝܢ ܚܝܠ܆ (13) ܠܕܡܪ̈ܥܝܢ ܫܪܪ܆ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܕܝ̈ܘܐ ܚܪ̈ܡܐ ܡܬܢܣܝܢ (14) ܚܪܪ. ܠܕܚܒܝܫܝܢ ܐܦܩ܆ ܠܕܛܠܝܡܝܢ ܥܕܪ܆ ܠܕܐܒܝܕܝܢ (15) ܩܪܝ ܘܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܒܕܚܠܬܟ܆ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ (16) ܕܩܪܒܘ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܘܢܕܪ̈ܐ ܘܡܥܣܪ̈ܐ ܒܥܕܬܟ ܩܕܝܫܬܐ (17) ܦܪܘܥ ܡܪܝܐ ܛܒ̈ܬܐ ܫܦܝܪ̈ܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܡܪܚܡܢܐ (18) ܐܝܬܝܟ ܘܚܝܘܣܬܢܐ܆ ܘܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܘܚܕܢܐ܆
(77) (1) ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ. ܘܛܒܐ ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ (2) ܠܡܠ̈ܟܐ ܕܚܠܝ̈ ܐܠܗܐ ܫܝܢ ܡܪܝܐ܆ ܠܕܝܢ̈ܐ ܢܛܪ. (3) ܘܠܟܠܗܘܢ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܝܠܕܝ̈ܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܬܕܟܪ܆ (4) ܡܪܝܐ ܘܙܓܘܪ ܡܢܗܘܢ ܩܪ̈ܒܐ ܒܝܬܝ̈ܐ ܘܢܘܟܪ̈ܝܐ܆ ܘܥܘܡܪܐ (5) ܫܠܝܐ ܢܥܡܪܘܢ܆ ܘܢܛܪ ܐܢܘܢ ܒܪܘܫܡܗ ܕܨܠܝܒܐ ܚܝܐ (6) ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܠܪ̈ܕܝܦܐ ܘܛܥܝ̈ܐ ܕܡܪܥܝܬܟ ܗܕܐ ܘܦܪܘܩ (7) ܒܪ̈ܚܡܝܟ܆ ܠܛܝܘ̈ܦܐ ܘܥܕ ܐ̈ܠܡܐܢܐ ܕܫܝܢܐ܆ ܠܐܟܣܢܝ̈ܐ (8) ܗܘܝ ܒܝܬ ܨܘܒܐ܆ ܠܚܙܩܝ̈ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܒܪ ܠܘܝܬܐ܆ (9) ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܘܝܚܝ̈ܕܝܐ ܘܛܘܪ̈ܝܐ ܘܠܗܢܘܢ ܕܒܦܥܪ̈ܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ (10) ܥܡܪܝܢ܆ ܫܘܠܡܐ ܫܦܝܪ ܕܚܠܬܐ ܫܟܢ ܡܪܝܐ. ܘܟܕ ܠܟܠ (11) ܝܨܝܦܐܝܬ ܡܥܕܪ ܐܢ̱ܬ܆ ܘܡܢ ܟܠ ܢܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ (12) ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ. ܥܡܐ : ܐܡܝܢ. (13) ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܘܥܠ ܡܕܒܚܟ ܫܡܝܢܐ ܘܥܠ ܗܢܐ ܡܪܝܐ (14) ܐܬܕܟܪ ܒܥܕܢܐ ܗܢܐ ܠܢܒܝ̈ܐ ܠܫܠܝ̈ܚܐ܆ ܠܣܗ̈ܕܐ ܠܡܘܕܝܢ̈ܐ. (15) ܠܡܣܒܪ̈ܢܐ܆ ܠܟܪ̈ܘܙܐ܆ ܠܐܘܢܓܠܝܣ̈ܛܐ܆ ܘܠܩܕܝܫܬܐ ܝܠܕܬ (16) ܐ‎ܠܗܐ ܘܒܬܘܠܬ ܒܟܠܙܒܢ ܛܘܒܢܝܬܐ ܡܪܝܡ܆ ܘܠܝܘܚܢܢ (17) ܐܝܙܓܕܐ ܘܡܥܡܕܢܐ ܘܪܗܛܐ ܩܕܡܝܐ܆ ܘܠܩܕܝܫܐ ܡܫܒܚܐ (18) ܐܣܛܦܢܘܣ ܪܝܫܐ ܕܡܫܡܫܢ̈ܐ ܘܩܕܡܝܐ ܕܣܗ̈ܕܐ܆ ܘܠܫܪܟܐ
(78) (1) ܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܘܐܝܟ ܛܒܐ ܘܚܝܘܣܬܢܐ ܡܪܝܐ܆ (2) ܠܓܘܕܐ ܕܗܠܝܢ ܢܨܝ̈ܚܐ ܕܝܠܟ܆ ܐ‎ܠܘܬ̥ ܠܣܘܝܥܐ ܕܡܚܝܠܘܬܢ (3) ܠܣܕܪܐ ܕܝܠܗܘܢ ܛܘܒ̈ܬܢܐ܆ ܠܦܠܓܐ ܕܝܠܗܘܢ ܬܗܝܪܬܐ܆ (4) ܠܚܓܐ ܕܝܠܗܘܢ ܦܨܝܚܐ܆ ܠܩܘܡܐ ܕܝܠܗܘܢ ܚܘܝܚܐ܆ (5) ܠܣܕܝܪܘܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܗܕܝܪܬܐ܆ ܘܒܝܕ ܐܝܙܓܕܘܬܗܘܢ (6) ܢܬܩܒܠܘܢ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܘܡܥܣܪ̈ܐ ܘܨܠܘ̈ܬܐ ܕܝܠܢ ܩܕܡ (7) ܬܪܘܢܘܣ ܢܨܝܚܐ ܕܪܒܘܬܟ܆ ܘܥܡܗܘܢ ܘܒܝܢܬܗܘܢ (8) ܢܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܘܠܪܘܚܐ (9) ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ. ܘܛܒܐ ܥܡܐ : ܐܡܝܢ. ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ (10) ܠܡܠܦܢ̈ܐ ܒܚܝܪ̈ܐ ܘܫܪܝܪ̈ܐ ܘܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܘܡܐܪ̈ܙܝ (11) ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܗܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܕܡܘ ܫܟܒܘ ܒܬܪܝܨܘܬ (12) ܫܘܒܚܐ܆ ܐܬܕܟ̣ܪ ܐܢܘܢ ܡܪܝ ܒܚܢܢܟ. ܝܕܝܥܐܝܬ ܕܝܢ ܘܡܫܡܗܐܝܬ (13) ܠܐܝܓܢܐܛܝܘܣ܆ ܕܝܘܢܢܣܝܝܘܣ ܩܠܝܡܝܣ ܡܪܩܘܣ ܆ (14) ܦܘܠܘܣ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܪܕܦܘ ܥܠ (15) ܐܦܝ̈ ܫܪܪܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܠܗܝܡܢܘܬܐ (16) ܠܐ ܙܐܦܢܝܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܪܝܐ ܒܢܦ̈ܫܬܢ ܣܬܬ ܒܟܠܥܕܢ܆ (17) ܠܫܒܝܚܘܬ ܕܘܒܪ̈ܐ ܬܩ̈ܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܒܢ ܩܲܝܡ܆ ܠܬܪܝܨܘܬ (18) ܢܡܘ̈ܣܐ ܠܐ ܥܕܝ̈ܠܐ ܕܡܢܗܘܢ ܝܠܦܢܢ ܒܡܕܥܝ̈ܢ ܫܪܪ. (19) ܕܡܢܗܘܢ
(79) (1) ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܣܝܒܪܢܐܝܬ ܠܫܢ̈ܕܐ ܡܪ̈ܝܪܐ (2) ܣܒܠܘ ܚܠܦ ܩܘܝܡܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝ̈ܫܬܐ܆ ܐܝܠܝܢ (3) ܕܬܪܝܥܐܝܬ ܠܬܐܦ̈ܐ ܕܕܡ̈ܥܐ ܡܢ ܥܝ̈ܢܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܪܕܝܘ (4) ܚܠܦ ܫܘܘܙܒܐ ܕܝܠܢ ܚܛܝ̈ܐ܆ ܘܟܕ ܒܥܩ̈ܒܬܗܘܢ ܩܠܝܠܐܝܬ (5) ܪܕܝܢܢ܆ ܐ‎ܠܘܬ̥ ܠܢ ܠܘܬ̥ ܚܘܠܛܢܐ ܕܣܕܪ̈ܝܗܘܢ ܛܘܒܬܢ̈ܐ܆ (6) ܘܥܡܗܘܢ ܘܒܝܢܬܗܘܢ ܝܬܝܪ ܕܟܝܐܝܬ ܢܙܡܪ ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ (7) ܦܐܝܬܐ܆ ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ. (8) ܘܛܒܐ ܥܡܐ : ܐܡܝܢ. ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܘܠܟܠܗܘܢ ܫܘ̈ܝܝ (9) ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܚܣܝܘܬܐ ܐܬܕܟܪ ܒܚܢܢܟ ܠܟܗ̈ܢܐ ܢܨܝ̈ܚܐ. (10) ܠܩܫܝ̈ܫܐ ܘܠܡܫܡܫܢ̈ܐ ܙܗܝ̈ܐ܆ ܠܐܦܘܕܝܩ̈ܢܘ ܕܟܝ̈ܐ܆ ܠܐܘܢܓܢܣ̈ܛܘ܆ (11) ܠܩܪ̈ܘܝܐ܆ ܠܡܙܡܪ̈ܢܐ܆ ܘܠܟܠܗܘܢ ܥܢܝ̈ܕܐ ܡܗܝܡ̈ܢܐ܆ ܝܕܥܐܝܬ (12) ܕܝܢ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܐܒܗܝ̈ܢ ܘܠܐܚܝ̈ܢ ܘܠܪ̈ܒܢܝܢ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ (13) ܕܫܐܠܘ ܘܫܐܠܝܢ ܨܠܘ̈ܬܐ ܕܒܨܝܪܘܬܢ܆ ܘܠܟܠܡܢ (14) ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܒܟܠܙܢܝ̈ܐ ܥܕܬܢܝ̈ܐ܆ ܘܒܣܢܝܩܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ (15) ܡܣܟ̈ܢܐ ܟܢ̈ܘܬܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܕܟܪܢܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܬܕܟܪܢܢ܆ (16) ܥܒܕ ܠܗܘܢ ܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ ܘܬܠܐ ܩܠܗ : ܒܥܝܢܢ ܡܢܟ ܡܪܝܐ (17) ܐ‎ܠܗܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܘܝܥܩܘܒ ܘܟܠܗ̇ (18) ܓܘܕܐ ܕܟܐܢ̈ܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ. ܕܬܢܝܚ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܗܢܘܢ ܕܡܢܢ
(80) (1) ܥܒܪܘ ܠܘܬܟ ܫܢܝܘ ܘܡܢܥ ܐܢܘܢ ܠܐܘ̈ܘܢܐ܆ ܛܘܒ̈ܬܢܐ (2) ܕܝܠܟ܆ ܘܠܚܝ ܘܫܪܝ ܘܫܒܘܩ ܟܠܗܘܢ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ܆ (3) ܝܕܝ̈ܥܐ ܘܠܐ ܝܕܝ̈ܥܐ܆ ܨܒܝܢܝ̈ܐ ܘܠܐ ܨܒܝܢܝ̈ܐ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܚܙܝ (4) ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܠܐ ܚܛܗ̈ܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܪܝܐ ܕܝܠܢ (5) ܘܐ‎ܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ܆ (6) ܕܒܐܝܕܘ̈ܗܝ ܐܦ ܚܢܢ ܡܣܒܪܝܢܢ ܪ̈ܚܡܐ ܠܡܫܟܚܘ (7) ܘܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ. ܕܡܛܠܬܗ ܐܦ ܠܢ ܘܠܗܘܢ ܥܡܐ (8) ܐܢܝܚ ܐܪܦܐ ܟܗܢܐ ܠܚܝ ܡܪܝܐ ܒܚܢܢܟ ܠܟܠܗܘܢ ܚܛܗ̈ܐ (9) ܕܝܠܢ ܘܕܝܠܗܘܢ ܟܣܝ̈ܐ ܘܓܠܝ̈ܐ܆ ܗܠܝܢ ܕܐܢ̱ܬ ܒܠܚܘܕܝܟ (10) ܝܕܥ ܐܢ̱ܬ ܠܗܘܢ܆ ܘܐܫܘܐ ܠܢ ܕܟܕ ܡܢ ܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܙܒܢܝ̈ܐ (11) ܡܫܢܝܢܢ ܕܠܐ ܚ̈ܛܗܐ ܘܕܠܐ ܚܘܝܒܐ ܢܩܘܡ ܩܕܡܝܟ܆ ܘܕܢܫܬܘܐ (12) ܕܢܚܓܐ ܠܟ ܒܪ̈ܦܣܐ ܕܢܨܝܚ̈ܘܬܐ ܕܬܡܢ܆ ܒܚܝ̈ܐ ܗܢܘܢ ܐܪ̈ܝܟܝ (13) ܥܠܡ̈ܐ ܘܕܠܥܠܡ ܡܟܬܪܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܗܕܐ ܐܟܡܐ (14) ܕܒܟܠܗܝܢ ܢܫܬܒܚ ܘܢܬܩܠܣ ܘܢܬܗܕܪ ܘܢܬܪܡܪܡ (15) ܫܡܐ ܕܝܠܟ ܡܒܪܟܐ܆ ܥܡ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܪܘܚܐ (16) ܩܕܝܫܐ. ܥܡܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܠܟܠܟܘܢ ܥܡܐ : (17) ܘܠܪܘܚܐ

Second Benediction

ܟܗܢܐ : ܢܗܘܘܢ ܪ̈ܚܡܘܗ̱ܝ ܕܐ‎ܠܗܐ ܥܡܐ ܘܥܡ ܪܘܚܐ (18) ܟܗܢܐ ܩ̇ܨܐ ܘܪܫ̇ܡ ܏ܡܫܡ ܡܟܪܙ ܩܐܬܘܠܝܩܝ

Prayer before Lord's Prayer

ܟܗܢܐ ܨܠܘܬܐ ܕܐܒܘܢ
(81) (1) ܕܒܫܡܝܐ ܐ‎ܠܗܐ ܐܒܐ ܡܪܚܡܢܐ܆ ܘܒܣܝܡܐ ܛܒܐ ܘܢܓܝܪ (2) ܪܘܚܐ ܡܪܚܡܢܐ ܘܡܪܚܦܢܐ܆ ܗܘ ܕܠܗ ܣܓܕܝܢ ܘܡܫܒܚܝܢ (3) ܪ̈ܒܝ ܡܠܐܟ̈ܐ ܘܡܠܐܟ̈ܐ܆ ܘܛܟ̈ܣܐ ܟܠܗܘܢ ܠܐ ܗܘܠܢܝ̈ܐ. ܗ̇ܘ (4) ܕܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ ܐ‎ܠܗܝܬܐ ܡܩܕܫ ܘܓܡܪ ܐܢ̱ܬ ܡܫܡܠܝܐܝܬ (5) ܒܡܨܛܒܝܢܘܬܐ ܕܝܠܟ. ܘܒܝܕ ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ. (6) ܘܒܝܕ ܡܓܢܢܘܬܐ ܕܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ. ܐܢ̱ܬ ܐܦ ܗܫܐ ܩܪܝ (7) ܠܟܠܢ ܡܪܝܐ܆ ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܒܢܝ̈ܐ ܚ̈ܕܬܐ ܘܪ̈ܘܚܢܝܐ ܘܕܟܝ̈ܐ (8) ܘܩܕܝ̈ܫܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܠܒܐ ܕܟܝܐ ܘܒܢܦܫܐ ܢܗܝܪܬܐ ܢܡܪܚ (9) ܕܢܩܪܐ ܠܟ ܐܒܐ ܡܫܒܚܐ ܪܚܡ ܒܢ̈ܝܢܫܐ. ܘܢܨܠܐ ܘܢܐܡܪ: (10) ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܥܡܐ ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ.

Prayer after Lord's Prayer

ܟܗܢܐ : ܫܘܙܒ (11) ܠܢ ܡܪܝܐ ܡܢ ܢܣܝܘ̈ܢܐ ܕܢܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ. ܘܡܟܟ ܘܫܦܠ (12) ܠܐܟܠܩܪܨܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܝܠܢ ܬܚܝܬ̥ ܪ̈ܓܠܐ ܕܝܠܢ. ܘܫܟܢ (13) ܠܢ ܪ̈ܚܡܐ ܥܬܝܪ̈ܐ ܕܡܢܟ ܒܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܡܪܢ. ܕܥܡܗ (14) ܡܒܪܟܐ ܐܝܬܝܟ ܘܡܫܒܚܐ ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ (15) ܘܛܒܐ ܥܡܐ : ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ : ܫܠܡܐ ܠܟܠܟܘܢ ܥܡܐ : ܘܠܪܘܚܐ ܏ܡܫܡ (16) ܠܡܪܝܐ ܪ̈ܝܫܝܢ ܥܡܐ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐ

Imposition of Hands

ܟܗܢܐ ܚܘܪ ܡܪܝܐ ܒܝܪܬܘܬܐ (17) ܕܝܠܟ ܗܕܐ ܕܗܫܐ ܩܕܡܝܟ ܡܡܟܟܐ ܘܪܟܝܢܐ܆ ܘܐܬܩܢ ܗܠ̈ܟܬܢ (18) ܒܫܒܝ̈ܠܟ ܬܪ̈ܝܨܐ. ܘܐܫܘܐ ܠܢ ܕܢܫܬܘܬܦ ܒܕܒܚܐ ܗܢܐ
(82) (1) ܕܩܕܡܝܢ܆ ܘܢܗܘܐ ܠܢ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܗ ܢܣܒܝܢ܆ (2) ܠܩܕܝܫܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܘܕܦܓ̥ܪܐ. ܒܗ ܒܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܡܪܢ܆ (3) ܕܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ (4) ܩܕܝܫ ܒܟܠ. ܘܛܒܐ ܥܡܐ : ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ : ܫܠܡܐ ܠܟܠܟܘܢ ܥܡܐ (5) ܘܠܪܘܚܐ

Third Benediction

ܟܗܢܐ ܘܬܗܘܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܥܡܐ ܥܡ ܪܘܚܐ (6) ܡܫܡܫܢܐ ܒܕܚܠܬܐ ܢܚܘܪ ܟܗܢܐ ܩܘܕ̈ܫܐ ܠܩܕܝ̈ܫܐ ܥܡܐ ܚܕ̥ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ (7) ܟܗܢܐ : ܚܕ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܥܡܢ ܏ܡܫܡ ܢܩܘܡ ܫܦܝܪ ܟܠܢ ܥܡܐ ܡܘܕܝܢܢ (8) ܠܟ

Prayer of Thanksgiving

ܟܗܢܐ ܡܲܢ ܡ̣ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܫܟܚ ܦܪܥ ܠܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܟ ܐܘ (9) ܡܪܝܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܠܢ ܠܒܝ̈ܫܐ ܘܡܣܠܝ̈ܐ ܡܘܗܒܬܐ ܗܕܐ ܐ‎ܠܗܝܬܐ (10) ܘܩܕܝܫܬܐ ܝܗܒܬ. ܘܐܫܘܝܬ̊ ܠܢ ܕܢܫܬܘܬܦ ܒܦܓܪܐ ܘܕܡܐ (11) ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܕܦܪܩܢ ܒܩܢܘܡܗ. ܕܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ (12) ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ. ܘܛܒܐ ܥܡܐ (13) ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ : ܫܠܡܐ ܠܟܠܟܘܢ ܥܡܐ : ܘܠܪܘܚܐ ܏ܡܫܡ ܡܢ ܒܬܪ ܢܣܝܒܘܬܐ (14) ܥܡܐ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐ

Concluding Prayer

ܟܗܢܐ : ܡܪܝܐ ܐ‎ܠܗܢ ܣܓܝܕܐ ܘܩܕܝܫܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. (15) ܒܪܟ ܘܚܣܐ ܠܟܗ̈ܢܐ ܡܢ ܘܪ̈ܒܝ ܒ̈ܬܐ ܕܥܡܟ ܘܕܥܕܬܟ (16) ܩܕܝܫܬܐ ܘܠܡܫܡܫܢ̈ܐ ܕܪ̈ܐܙܝܟ܆ ܘܠܟܠܗܘܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ (17) ܫܪ̈ܝܪܐ ܕܐܫܬܘܬܦܘ ܒܕܒܚܬܐ ܗܕܐ. ܘܙܘܢ ܘܦܲܪܢܣ ܠܝܬܡ̈ܐ (18) ܘܥܕܪ ܠܐܪ̈ܡܠܬܐ ܘܣܡܘܟ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܘܥܝܝ̈ܩܝ ܪܘܚܐ
(83) (1) ܘܣܒܥ ܠܟܦ̈ܢܐ ܘܠܟܠ ܕܩܪܝܢ ܠܫܡܟ ܩܕܝܫܐ܆ ܢܛܪ ܐܢܘܢ ܒܟܠ (2) ܐܬܪ ܕܠܐ ܚܲܘܒ̈ܐ ܘܚܛܗ̈ܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܟܠ ܘܒܝܕ ܟܠ ܘܡܛܠ (3) ܟܠ܆ ܢܫܬܒܚ ܫܡܐ ܕܝܠܟ ܘܕܐܒܘܟ ܘܕܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ. ܗܫܐ (4) ܥܡܐ : ܐܡܝܢ ܏ܡܫܡ ܒܪܟܡܪܝ ܟܗܢܐ ܒܲܪܟ ܠܟܠܢ ܘܫܪܟܐ (5) ܫܠܡܬ ܐܢܢܦܘܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܩܘܣ ܡܣܲܒܪܢܐ ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ