Anaphora of Jacob Baradaeus

Transcription of Manuscripts

Anaphora of Jacob Baradaeus - Dam 5/11 (SOP 143) - Version 1

Edited by Ephrem Aboud Ishac

Graz, 9. May 2021

Manuscript:

Title

(448) (7) ܐܢܢܐܦܘܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܘܠܒܝܫ ܠܐܠܗܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܘܪܕܥܝܵܐ (8) ܐܘܟܝܬ [ܕܕܝܪܐ ܕ]ܦܣܝܠܬܐ

Prayer before Peace

ܩܕܡܝܐ ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܫܠܡܐ ܐܠܗܐ (9) ܐܒܐ ܕܫܠܡܐ. ܗ̇ܘ ܩܕܝܫ ܒܟܠ. ܘܛܒܐ ܘܛܘܒܬܢܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ (10) ܗ̇ܘ ܝ̇ܠܘܕܗ ܕܫܝܢܐ. ܘܡܒܘܥܐ ܓܢܝܙܐ ܕܫܠܡܐ. (11) ܗ̇ܘ ܚܘܒܐ ܠܐ ܡܣܬܝܟܢܐ. ܘܪܚܡܬܐ ܠܐ ܡܬܬܚܡܢܝܬܐ . (12) ܐܢܬ ܡܪܝ ܐܫܘܐ ܠܢ ܒܛܝܒܘܬܟ. ܕܒܫܠܡܐ ܕܡܚܲܪܪ (13) ܡ̣ܢ ܟܠܗ̇ ܢܟܝܠܘܬܐ ܘܙܐܦܢܘܬܐ. ܚܘܒܢܐܝܬ ܢܥܦܩ (14) ܠܚܕܕ̈ܐ ܒܢܘܫܩ̈ܬܐ ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܕܠܟ ܦܐܝ̈ܢ. ܘܠܝܚܝܕܝܐ (15) ܒܪܟ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܕܒܐܝܕܘ̈ܗܝ (16) ܘܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ. ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ. ܗܫܐ (17) ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܠܟܠܟܘܢ ܥܡܐ ܘܠܪܘܚܐ ܡܫܡܫܢܐ ܢܬܠ

Imposition of Hands

(449) (1) ܫܠܡܐ ܥܡܐ ܐܫܘܐ ܠܢ ܡܫܡܫܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫܠܡܐ ܥܡܐ ܩܕܡܝܟ (2) ܟܗܢܐ ܘܗܫܐ ܡܪܝܐ ܡܪܚܡܢܐ ܕܒܫܠܡܐ ܐܠܗܝܐ (3) ܐܬܒܲܣܡܢܢ. ܘܒܚܘܒܐ ܕܝܠܟ ܫܲܦܝܐ ܒܚܕܕ̈ܐ (4) ܐܬܡܙܓܢܢ. ܒܪܟܝܢܘܬ ܨܘܪܐ ܥܦܝܦܐ ܠܫܦܝܥܘܬ (5) ܛܒܘܬܟ ܡܦܤܝܢܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܬܫܦܥ ܥܠܝܢ ܟܠܗܝܢ (6) ܛܒ̈ܬܟ ܘܒܘܪ̈ܟܬܟ ܫܡܝܢܝ̈ܬܐ. ܒܗ ܒܡܫܝܚܐ (7) ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ. ܕܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ (8) ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ

Prayer of the Veil

ܟܗܢܐ: ܨܠܘܬܐ ܕܦܪܣܐ (9) ܠܟ ܡܬܚܲܢܢܝܢܢ ܡܪܐ ܡܪ̈ܘܬܐ ܟܕ ܥܠ ܚܘܒܐ (10) ܕܒܣܝܡܘܬܟ ܬܟܝܠܝܢܢ. ܡܢܟ ܒ̇ܥܝܢܢ. ܕܐܝܟܢܐ (11) ܕܪܚ̣ܡܬ ܥܠܝܢ ܒܝܕ ܚܝܚܕܝܐ ܒܪܟ ܘܒܐܝܕܘ̈ܗܝ (12) ܐܓܥ̣ܠܬ ܠܢ ܗܠܝܢ ܐܪ̈ܙܐ ܤܓܝ̈ܕܐ ܘܩܕܝܫ̈ܐ. ܒܗ ܟܕ (13) ܒܗ ܪܕܘܦ ܘܛܠܩ ܡܢ ܠܒܘ̈ܬܢ. ܠܟܠܗ ܦܰܐܢܛܰܐܣܝܰܐ (14) ܥܠܡܢܝܬܐ. ܘܫܲܟܢ ܠܢ ܪܘܚܐ ܕܕܟܝܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ. (15) ܐܝܟܢܐ ܕܕܟܝܐܝܬ ܘܝܬܝܪ ܙܗܝܐܝܬ ܢܩܘܡ ܩܕܡܝܟ. (16) ܘܢܟܲܗܢ ܠܟ ܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ ܐܪܙܢܝܬܐ ܕܐܓܥܠ ܠܢ (17) ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܕܒܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܥܡܗ ܠܟ ܦܐܐ (18) ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ. ܥܡܐ ܐܡܝܢ
(450) (1) ܡܫܡܫܢܐ ܢܩܘܡ ܫܦܝܪ ܥܡܐ ܪ̈ܚܡܐ ܫܠܡܐ ܟܗܢܐ (2) ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ ܥܡܐ ܘܥܡ ܪܘܚܐ ܟܗܢܐ ܠܥܠ ܢܗܘܘܢ (3) ܥܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܘܬ ܡܪܝܐ ܟܗܢܐ ܢܘܕܐ ܠܡܪܝܐ ܥܡܐ (4) ܫ̇ܘܐ ܘܙ̇ܕܩ

Prayer before the Sanctus

(5) ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܠܟ ܙܕܩܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܠܟ (6) ܦܲܐܝܐ ܬܘܕܝܬܐ. ܘܠܟ ܝ̇ܐܝ̇ܐ ܤܓܕܬܐ. ܡ̇ܢ ܕܒ̣ܪܝܬ ܒܛܝܒܘܬܟ. (7) ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܥܠܡܝܢ ܘܬܠܐ ܩܠܗ : ܡܲܙܓ ܐܦ ܗܫܐ (8) ܡܪܝܐ ܗܘܠ̈ܠܐ ܘܬܫܒܚ̈ܬܐ ܒܨܝܪ̈ܬܐ ܕܝܠܢ. ܥܡ ܬܫܒܚ̈ܬܐ (9) ܕܥܝܪ̈ܐ ܘܡܠܐܟ̈ܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܡܫܒܚܝܢ ܠܟ. ܘܚܠܘܛ (10) ܠܩܝ̈ܢܬܢ ܘܙܡܝܪ̈ܬܢ ܡܚܝܠ̈ܬܐ. ܥܡ ܩܝܢ̈ܬܐ ܫܦܝ̈ܬܐ ܕܢܘܪ̈ܢܐ (11) ܘܪ̈ܘܚܢܐ ܕܕܠܐ ܫܲܠܘܐ ܡܗܕܪܝܢ ܠܟ. ܘܚܲܝܕ ܠܢܥܡ̈ܬܢ ܐܠܝ̈ܠܬܐ (12) ܥܡ ܢܥܡ̈ܬܐ ܙܗܝ̈ܬܐ ܕܟܪ̈ܘܒܐ ܕܕܚܝܠܐܝܬ ܡܒܪܟܝܢ ܠܟ. (13) ܘܚܒܘܟ ܠܩ̈ܠܐ ܬܚܘ̈ܒܐ ܕܩܘܕܫ̈ܝܢ ܥܡ ܕܩܘܕ̈ܫܐ ܚܠܝ̈ܐ (14) ܕܤܪ̈ܦܐ ܫܬܝ̈ܬܝܝ ܓܦ̈ܐ ܕܬܠܝܬܐܝܬ ܡܩܕܫܝܢ ܠܟ. ܟܕ (15) ܒܬܪܝܢ ܡܢ ܡܚܲܦܝܢ ܦܪ̈ܨܘܦܝܗܘܢ ܡܢ ܒܨܬܟ. ܒܬܪ̈ܝܢ ܕܝܢ (16) ܡܟܲܤܝܢ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܡܢ ܝܩܘܕܘܬܟ. ܘܒܬܪ̈ܝܢ ܦ̇ܪܚܝܢ (17) ܗܢܐ ܠܘܬ ܗܢܐ. ܟܕ ܡܲܙܥܩܝܢ ܘܩ̇ܥܢ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܥܡܐ ܩܕܝܫ (18) ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ

Prayer after the Sanctus

ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܩܕܝܫܬ ܩܕܝܫܬ ܩܕܝܫܬ ܡܪܸܐ ܩ̈ܘܕܫܐ (19) ܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܗ̇ܘ ܕܫܕܪܬ ܠܢ ܦܪܘܩܐ ܡܪܝܐ ܡܫܝܚܐ. ܗ̇ܘ
(451) (1) ܕܡܢܟ ܝܠ̣ܝܕ ܡܬܘܡܐܝܬ ܘܠܐ ܙܒܢܐܝܬ. ܘܐܬܝܠܕ ܡܢ ܝ̇ܠܕܬ (2) ܐܠܗܐ ܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ. ܡܲܘܠܕܐ ܐܢܫܝܐ. ܟܕ ܩܲܘܝ ܐܠܗܐ (3) ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ. ܟܝܢܐܝܬ ܘܩܢܘܡܐܝܬ ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܗ̇ܘ ܕܟܕ (4) ܫܲܡܠܝ ܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܦܪܘܩܝܬܐ ܘܕܠܥܠ ܡܢ (5) ܟܝܢܐ ܕܚܠܦܝܢ. ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܐܬܒܲܣܪ.

Institution Narrative

ܒܪܡܫܐ (6) ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܚ̣ܫ ܨܒܝܢܐܝܬ. ܫܩ̣ܠ (7) ܠܚܡܐ ܫܚܝܡܐ ܥܠ ܩ̈ܕܝܫܬܐ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܟܕ ܐܘܕܝ♰ (8) ܒܲܪܟ♰ ܩܲܕܫ♰ ܘܩܨܐ. ܘܝܗܒ ܠܓܘܕܐ ܕܝܠܗ (9) ܫܠܝܚܝܬܐ ܘܐܡ̣ܪ ܠܘܬܗܘܢ. ܗܢܘ ܦܓܪܐ ܕܝܠܝ (10) ܣܒܘ ܐܟܘܠܘ ܡܢܗ ܕܠܐ ܦܘܠܓ. ܗܢܐ ܡܬܩܨܐ (11) ܚܠܦ ܚܝܘ̈ܗܝ ܕܥܠܡܐ ܘܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܘܠܟܠ (12) ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܝ ܠܚܘܣܝܐ ܕܚ̈ܘܒܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ (13) ܕܚܛܗ̈ܐ܆ ܘܠܚ̈ܝܐ ܕܠܥܠܡ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܘܬܠܐ ܩܠܗ : ܘܡܢ (14) ܒܬܪ ܕܐܚܫ̣ܡܘ ܢܣ̣ܒ ܟܣܐ ܕܡܡܲܙܓ ܡܢ ܚܡܪܐ (15) ܘܡ̈ܝܐ ܥܠ ܕܟܝ̈ܬܐ ܐܝܕ̈ܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܘܕܝ♰ ܒܲܪܟ♰ (16) ܩܲܕܫ♰ ܘܝܗܒ ܠܗ̇ ܠܓܘܕܐ ܕܬܠܡܝܕ̈ܘܗܝ ܘܐܡ̣ܪ (17) ܠܘܬܗܘܢ ܗ̇ܢܘ ܕܡܝ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ. ܣܒܘ (18) ܐܫܬܘ ܡܢܗ ܟܠܟܘܢ ܕܠܐ ܥܘܩܒ܆ ܗܢܐ ܡܬܐܫܕ
(452) (1) ܚܠܦ ܚ̈ܝܘܗܝ ܕܥܠܡܐ . ܘܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܘܠܟܠܗܘܢ (2) ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܝ. ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘ̈ܒܐ (3) ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ ܘܠܚܝ̈ܐ. ܕܠܥܠܡ ܥܡܐ ܐܡܝܢ.

Anamnesis Prayer

(4) ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܟܠ ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܠܠܚܡܐ ܗܢܐ ܐܟܠܝܢ (5) ܐܢܬܘܢ. ܘܠܟܣܐ ܗܢܐ ܫ̇ܬܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܠܡܲܘܬܐ ܘܠܩܝܡܬܐ (6) ܕܝܠܝ ܗܘܝܬܘܢ ܡܲܥܗܕܝܢ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܐܢܐ [ ܡܫܡܫܢܐ : ܡܘܬܟ]

Invocation of the Spirit

ܟܗܢܐ ܨܠܘܬܐ (7) ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܟܕ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܦܟܝܪ̈ܢ ܐܝܟ ܫܦܝܪܘܬ ܡܫܠܡܢܘܬܟ (8) ܡܪܢܝܬܐ. ܥܠ ܗܕܐ ܕܒܚܬܐ ܐܪܙܢܝܬܐ ܘܐܠܗܝܬܐ. ܡܬܕܟܪܝܢܢ (9) ܠܟܠܗ ܟܪܘܟܝܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܟ ܕܚܠܦܝܢ ܠܒܛܢܟ (10) ܘܠܡܘܠܕܟ ܕܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ. ܠܥܡܕܟ (11) ܕܒܝܘܪܕܢܢ ܡ̣ܢ ܐܝܙܓܕܟ. ܠܚܲܫܟ ܘܡܲܘܬܟ ܨܒܝܢܝܐ (12) ܠܩܒܘܪܬܟ ܘܠܩܝܡܬܟ ܬܠܝܬܝܬ ܝܘ̈ܡܐ ܕܡ̣ܢ (13) ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܠܣܘܠܩܟ ܗܕܝܪܐ. ܘܠܡܲܘܬܒܟ ܡܝܲܩܪܐ (14) ܕܡ̣ܢ ܝܡܝܢ ܐܒܘܟ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܬܕܟܪܝܢܢ ܠܡܐܬܝܬܟ (15) ܙܝ̣ܥܬܐ ܘܕܚܝܠܬܐ ܕܡܢ ܫܡܝܐ. ܐܡܬܝ ܕܡܬܓܠܐ ܫܘܒܚܐ (16) ܕܡܪܘܬܟ ܠܥܠ̈ܝܐ ܐܟܚܕܐ ܘܠܬܚܬ̈ܝܐ. ܐܡܬܝ ܕܡܥܝܪ (17) ܩܠܟ ܥܙܝܙܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܢ̈ܝܕܐ ܡܢ ܩܒܪ̈ܐ ܕܠܐ ܚܒ̇ܠܐ (18) ܐܡܬܝ ܕܒܢܘܪܐ ܒ̇ܚܪ ܐܢܬ ܠܙܕܝ̈ܩܐ ܡܢ ܥܘ̈ܠܐ.
(453) (1) ܘܠܡܗܝܡ̈ܢܐ ܡܢ ܠܐ ܡܗܝܡܢ̈ܐ. ܘܠܫܪ̈ܝܪܐ ܡܢ ܕܓ̈ܠܐ ܐܡܬܝ (2) ܕܒ̇ܗܬܝܢ ܝܘ̈ܕܝܐ ܕܨܠܒܘܟ. ܘܚ̇ܦܪܝܢ ܟܦܘܪ̈ܐ ܕܫܛܘܟ (3) ܘܡܬܟܡܪܝܢ ܐܪ̈ܝܛܝܩܘ ܕܫܲܟܪܘܟ. ܐܡܬܝ ܕܚ̇ܕܝܢ ܙܕܝܩ̈ܐ (4) ܕܐܚܒܘܟ ܘܡܬܦܲܨܚܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܪܚܡܘܟ. ܘܪܘܙܝܢ ܘܕܝܨܝܢ (5) ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܢܩܦܘܟ. ܐܡܬܝ ܕܠܢܒܝ̈ܐ ܡܫܒܚ ܐܢܬ. ܘܠܫܠ̈ܚܝܐ (6) ܥܠ ܟܘܪ̈ܣܘܬܐ ܕܫܘܒܚܐ ܡܲܘܬܒ ܐܢܬ. ܘܠܣܗܕ̈ܐ ܘܠܡܘܕܝ̈ܢܐ (7) ܡܟܠܠ ܐܢܬ. ܐܡܬܝ ܕܠܪ̈ܥܘܬܐ ܘܡܠ̈ܦܢܐ ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘܒܚܐ. (8) ܐܣܛܠ ܫܘܒܚܐ ܡܲܠܒܫ ܐܢܬ. ܘܠܝܚܝ̈ܕܝܐ ܘܥܢܘ̈ܝܐ ܥܠ (9) ܦܬܘܪ ܡܠܟܘܬܟ ܡܲܣܡܟ ܐܢܬ. ܘܠܒܬܘ̈ܠܐ ܘܢܟܦ̈ܐ ܠܓܢܘܢ (10) ܢܘܗܪܐ ܕܡܠܟܘܬܟ ܡ̇ܥܠ ܐܢܬ. ܐܡܬܝ ܕܠܒܢܝ̈ ܝܡܝܢܐ (11) ܠܡܠܟܘܬܐ ܡܙܲܡܢ ܐܢܬ. ܘܠܒܢ̈ܝ ܣܡܠܐ ܠܓܝܗܢܐ ܕܠܐ ܕܥܟܐ (12) ܥܡ ܐܟܠܩܪܨܐ ܘܚܝ̈ܠܘܬܗ ܡܫܕܪ ܐܢܬ. ܒܗ̇ܘ ܥܕܢܐ ܡܪܝܐ (13) ܡܠܐ ܪ̈ܚܡܐ. ܐܡܬܝ ܕܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܣܬܥܪ̈ܢ. ܘܠܛܒ̈ܐ (14) ܡ̣ܢ ܒܝܫ̈ܐ ܦܪܫ̇ ܐܢܬ. ܥܡ ܓܒ̈ܝܐ ܕܝܠܟ ܛܟܣ ܠܢ. ܥܡ ܐܝܠܝܢ (15) ܕܫܡܠܝܘ ܨܒܝܢܟ ܡܢ̣ܝ ܠܢ. ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܫܲܒܚܘܟ ܬܪܝܨܐܝܬ (16) ܚܠܘܛ ܠܢ. ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܐܟܪܙܘܟ ܐܠܗܐ ܡܒܣܪܐ ܕܠܐ (17) ܫܘܚܠܦ. ܥܡ ܕܘܒܪ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܚܪܘܙ ܠܢ. ܥܡ ܟܠ ܕܫܦܪ (18) ܠܟ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܒܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ. ܥܠ ܦܬܘܪ ܛܒ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܟ ܒܲܣܡ
(454) (1) ܠܢ. ܥܕܬܟ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܗܝܡܢܬ ܒܡܘܬܟ (2) ܘܒܩܝܡܬܟ ܘܣ̇ܓܕܐ ܠܨܠܝܒܟ. ܪܥܘܡܐܝܬ ܘܡܬܟܫܦܐ (3) ܠܟ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܗܠܝܢ. ܘܠܐܒܘܟ ܟܕ ܐܡܪܐ ܥܡܐ ܪܚܡ (4) ܥܠܝܢ ܟܗܢܐ ܘܐܦܚܢܢ ܡܪܝ ܡ̈ܚܝܠܐ ܥܡܐ ܠܟ ܡܫܒܚܝܢܢ (5) ܡܫܡܫܢܐ ܡܐ ܕܚܝ̣ܠܐ ܗܝ ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ (6) ܠܟ ܩ̇ܪܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܬܟܝܠ ܐܢܐ ܥܠ ܪ̈ܚܡܝܟ. (7) ܕܬܫܲܕܪ ܥܠܝܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܗ̇ܘ ܕܫܘܐ (8) ܠܟ ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܒܐܝܬܘܬܐ ܘܒܟܝ̇ܢܐ. ܗ̇ܘ ܕܢܚ̣ܬ (9) ܥܠ ܒܪܟ ܚܒܝܒܐ ܒܝܘܪܕܢܢ ܢܲܗܪܐ. ܘܥܠ ܫܠ̈ܝܚܐ (10) ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܥܢܝܢܝ ܡܪܝܐ ܥܡܐ ܏ܩܘܪ ܏ܩܘܪ ܩܘܪܝܠܠܝܣܘܢ (11) ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܗ̇ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܪܘܚܐ ܦܪܩܠܝܛܐ ܢ̣ܐܬܐ ܘܢܲܐܓܢ ܥܠ (12) ܐܪ̈ܙܐ ܗܠܝܢ ܡܛܝ̈ܒܐ. ܘܒܡܲܐܓܢܢܘܬܐ ܕܪܘܚܦܐ (13) ܕܝܠܗ ܢ̣ܥܒܕ ܠܠܚܡܐ ܗܢܐ. ♱ܦܓܪܐ♱♱ (14) ܡܲܐܚܝܢܐ ܕܡܫܚܝܐ ܐܠܗܢ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܘܬܠܐ ܩܠܗ (15) ܘܠܟܣܐ ܗܢܐ ܢܓ̣ܡܘܪ ♱ ܕܡܐ♱♱ ܡܚܣܝܢܐ (16) ܕܡܫܝܚܐ ܠܠܗܢ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܠܢ ܕܝܢ ܢܥ̣ܒܕ (17) ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܟܝ̈ܐ ܘܡܨܠ̈ܠܐ. ܘܕܫ̇ܘܝܢ ܠܡܘܗܒܬܐ
(455) (1) ܗܕܐ ܐܪܙܢܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܛܒܐ ܐܝܬܝܟ. ܘܣܓܝ ܪ̈ܚܡܐ. (2) ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ ܡܲܣܩܝܢܢ. ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ. ܘܠܪܘܚܐ (3) ܕܠܟ ܩܕܝܫܐ ܗܫܐ

Intercession Prayers

ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܡܩܲܪܒܝܢܢ ܠܟ ܡܪܸܐ (4) ܡܪ̈ܘܬܐ. ܠܕܒܚܬܐ ܗܕܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܚܠܦ ܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ (5) ܩܬܘܠܝܩܝ. ܙܒܝܢܬ ܒܕܡܗ ܕܡܫܝܚܟ. ܡܫܡܗܐܝܬ (6) ܚܠܦ ܪ̈ܝܫܝ ܟܗ̈ܢܐ ܘܟܗܢ̈ܐ ܘܡܫ̈ܡܫܢܐ. ܘܚܠܦ ܟܠܗ (7) ܥܡܐ ܚܣܝܡܐ ܕܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘܒܚܐ. ܘܥܠܝ ܕܘܝܐ ܘܣܢܝܩ (8) ܥܠ ܪ̈ܚܡܐ ܚܘܣ ܘܐܬܪܚܡ ܟܗܢܐ ܬܠܐ ܩܠܗ ܘܒܲܛܠ (9) ܐܠܗܐ ܛܒܐ ܘܚܲܝܘܣܬܢܐ. ܩܪ̈ܒܐ ܘܬܟܬܘܫ̈ܐ ܡܢ ܥܕܬܟ (10) ܩܕܝܫܬܐ. ܚܲܟܡ ܠܡܲܐܪ̈ܙܢܝܗ̇ ܠܘܩܒܠ ܟܠܗܝܢ (11) ܐܪ̈ܣܝܣ ܕܥܡܗ̇ ܡܲܩܪܒܝܢ ܘܠܫܪܪܟ ܠܐ ܝܕܥܝܢ. (12) ܙܗܐ ܠܟܗܢ̈ܝܗ̇. ܘܢܲܟܦ ܠܡܫܡܫ̈ܢܝܗ̇ ܘܡܠܝܗ̇ (13) ܫܲܝܢܐ ܘܚܘܒܐ ܘܐܘܝܘܬܐ ܕܡܢ ܠܘܬܟ ܡܛܠ ܕܡܪܚܡܢܐ (14) ܐܝܬܟ ܘܣܓܝ ܪ̈ܚܡܐ. ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ ܡܲܣܩܝܢܢ ܘܠܝܚܝܕܝܐ (15) ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܐܬܕܟ̣ܪ (16) ܡܪܝܐ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܡܗܝܡܢܐ ܕܒܫܡܟ ܡܬܓܘܣ (17) ܘܠܦܘܪܩܢܟ ܡܣܲܟܐ. ܘܠܟܠܢܫ ܗ̇ܝ ܕܥܕܪܐ ܘܦܩܚܐ (18) ܫܲܟܢ ܟܗܢܐ ܬܠܐ ܩܠܗ ܘܩܲܒܠ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܕܒܚܬܐ
(456) (1) ܕܥܒ̈ܕܐ ܕܝܠܟ ܠܪܝܚܐ ܒܣܝܡܐ. ܘܫܟܢ ܠܗܘܢ (2) ܒܚܢܢܟ ܙܒܢ̈ܐ ܛܒ̈ܐ ܘܡܠܝܝ̈ ܚ̈ܕܘܬܐ. ܟܕ ܡܫܟܢ (3) ܐܢܬ ܒܛܒܘܬܟ ܠܟܪ̈ܝܗܐ ܘܠܐܠ̈ܝܨܐ ܚܘܠܡܢܐ . ܘܢܦܐܫܐ (4) ܘܠܨܪ̈ܝܟܐ ܙܝ̇ܢܬܐ ܛܒܬܐ. ܘܠܐܣܝܪ̈ܐ ܘܫܒ̈ܝܐ ܚܘܪܪܐ. (5) ܘܠܚܛܝ̈ܐ ܘܚ̈ܝܒܐ ܫܘܒܩܢܐ. ܡܛܠ ܕܡܢܟ ܗܝ ܟܠ (6) ܡܲܘܗܒܬܐ ܛܒܬܐ. ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ ܡܣܩܝܢܢ. ܘܠܝܚܝܕܝܐ (7) ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܐܬܕܟܪ (8) ܡܪܝܐ ܒܛܝܒܘܬܟ ܗ̇ܝ ܣ̇ܦܩܬ ܠܟܠ ܠܡܠ̈ܟܐ (9) ܫܦܝܪ̈ܝ ܕܚܠܬܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝ̇ܨܦܝܢ ܠܥܕ̈ܬܟ ܘܠܕܝܪ̈ܬܟ (10) ܩܕܝܫ̈ܬܐ. ܘܒܙܟܘ̈ܬܐ ܓܡܝܪ̈ܬܐ ܟܲܠܠ ܐܢܘܢ ܘܬܠܐ ܩܠܗ (11) ܘܥܲܕܪ ܐܦ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܝܡܡ̈ܐ ܘܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܥܣܩ̈ܬܐ (12) ܪܕܝܢ ܡܪܝܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܪ̈ܘܚܐ ܒܝܫ̈ܬܐ ܡܬܐܠܨܝܢ (13) ܚܲܪܪ. ܘܠܥܘܫܢܐ ܕܡܠ̈ܟܐ ܛܪ̈ܘܢܐ ܒܲܛܠ ܘܓܗܝܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ (14) ܕܡ̣ܢ ܟܠܗܘ̇ܢ ܒܥܠܕܒܒ̈ܐ ܠܢ ܫܲܟܢ. ܡܛܠ ܕܦܪܘܩܐ (15) ܘܡܲܫܘܙܒܢܐ ܕܟܠ ܐܝܬܝܟ. ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ ܡܲܣܩܝܢܢ. ܘܠܝܚܝܕܝܐ (16) ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܐܬܕܟܪ (17) ܡܪܝܐ ܒܥܕܢܐ ܗܢܐ ܕܕܒܚܬܐ ܗܕܐ. ܠܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫ̈ܐ ܕܡܢ ܥܠܡ. (18) ܝܕܝܥܐܝܬ ܕܝܢ ܠܒܬܘܠܬ ܒܟܠܙܒܢ ܩܕܝܫܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ
(457) (1) ܡܪܝܡ. ܠܢܒܝ̈ܐ. ܠܫܠ̈ܚܐ. ܠܣܗ̈ܕܐ ܠܝܚܝܕ̈ܝܐ. ܘܠܫܪܟܐ (2) ܕܐܓܘ̈ܢܝܣܛܐ ܫܦܝܪܝ ܕܚܠܬܐ ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܐܝܟܢܐ (3) ܕܒܨܠ̈ܘܬܗܘܢ ܡܩܒܠ̈ܬܐ ܬܬܩܲܒܠܝ ܕܒܚܬܐ ܕܒܨܝܪܘܬܢ (4) ܩܕܡ ܪܒܘܬܟ ܘܢܫܬܘܐ ܚܢܢ ܘܥܢܝܕ̈ܝܢ ܠܦܣܐ ܕܥܡܗܘܢ (5) ܘܠܒܘܣ̈ܡܐ ܕܡܛܝܒܝܢ ܠܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝܟ (6) ܘܨܒ̇ܐ ܒܩܕܝܫ̈ܐ. ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ ܡܲܣܩܝܢܢ. ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ (7) ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ (8) ܠܟܠܗܘܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܘܡܠ̈ܦܢܐ ܕܥܕܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ. ܗ̇ܢܘܢ (9) ܕܡܢ ܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ. ܟܪܘܙܘܬܐ (10) ܫܠܝܚܝܬܐ ܐܟ̣ܪܙܘ ܒܟܠܗ̇ ܡܬܥܲܡܪܢܝܬܐ. ܝܕܥܐܝܬ (11) ܕܝܢ ܠܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܘܪܕܥܢܐ ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܠܗ̇ܢܘܢ (12) ܕܒܟܠܕܪ ܘܕܪ ܩܡ̣ܘ ܒܪܝܫ ܥܡܐ ܕܝܠܟ ܡܗܝܡܢܐ. (13) ܘܒܢܘܗܪܐ ܫܒܝܚܐ ܕܝܘܠܦܢܗܘܢ ܐܘܢܓܠܝܐ ܐܢܗܪܘ (14) ܠܚܫܘܟܘܬ ܕܥܡܡ̈ܐ. ܘܪ̈ܕܦܘ ܠܚܫܘܟܐ ܕܛܘܥܝܝ (15) ܕܟܠܗܝܢ ܐܪ̈ܣܝܣ. ܕܠܘܩܒܠ ܫܪܪܐ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ (16) ܕܡܠܬܐ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܪܫܝܥܐܝܬ ܡܓܕܦ̈ܢ (17) ܗܘ̈ܝ ܘܠܚܲܕܝܘܬܗ ܟܝܢܝܬܐ ܕܥܡ ܒܣܪܐ ܕܡܢ ܩܕܝܫܬܐ (18) ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܦ̈ܠܓܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܠܡܪܥܝܬܐ ܟܗܢܝܬܐ
(458) (1) ܡܢ ܟܠ ܪܥܝܐ ܡܲܘܒܕܢܐ ܕܕܘܓܡ̈ܐܛܐ ܒܝ̈ܫܐ (2) ܐܪܚܩܘ. ܕܒܨܠ̈ܘܬܗܘܢ ܡܬܓܘܣܝܢܢ. ܕܚܠ̈ܝܨܐ (3) ܒܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܢܗܘܐ ܘܠܡܛܐܠ̈ܝܗܘܢ ܢܗܝܪ̈ܬܐ ܢܫܬܘܐ. ܘܒܢܘܗܪܐ (4) ܫܒܝܚܐ ܕܦܪܨܘܦܟ ܢܬܒܲܣܡ. ܡܛܠ ܕܒܣܝܡܐ (5) ܐܝܬܝܟ. ܥܠ ܟܠ ܕܒܟ ܡܣܲܒܪ ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ ܡܣܩܝܢܢ (6) ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܟܗܢܐ (7) ܟܕ ܓܗܝܢ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܒܚܘܣ̈ܢܝܟ ܫܦܝܥ̈ܐ (8) ܠܟܠܗܘܢ ܥܢ̈ܝܕܐ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܕܡܢ ܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܡܢܢ (9) ܦܪܫܘ ܒܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ. ܘܐܦ ܡܢ ܟܠ ܕܘܟ. ܐܒܗ̈ܐ (10) ܘܐܚ̈ܐ ܕܝܠܢ. ܕܒܣܪܐ ܘܕܪܘܚܐ. ܟܗܢ̈ܐ ܡܫܡܫ̈ܢܐ ܕܝܪ̈ܝܐ. (11) ܐܟܣ̈ܢܝܐ. ܢܘܟܲܪ̈ܝܻܛܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܚܠܦܝܗܘܢ (12) ܐܬܩܪܒܬ ܕܒܚܬܐ ܗܕܐ ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ (13) ܕܪ̈ܘܚܬܐ ܘܕܟܠܒܣܲܪ. ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܐܬܕܟܪܢܢ ܘܠܗܢܘܢ (14) ܕܠܐ ܐܬܕܟܪܢܢ. ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܪܬܘܕܘܟܣܝܝܬܐ ܡܢ ܚܝ̈ܐ (15) ܗܠܝܢ ܥܒܘܪ̈ܐ ܫܲܢܝܘ ܠܘܬ ܚܝ̈ܐ ܗܢܘܢ ܠܐ ܡܫܬܪ̈ܝܢܐ. (16) ܐܫ̣ܘܐ ܠܥܘܒܗ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܐܝܣܚܩ ܘܕܝܥܩܘܒ. (17) ܠܐܝܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫ̈ܐ. ܠܐܝܟܐ ܕܟܐܒ̈ܐ ܘܥܩ̈ܬܐ ܠܐ ܫܟܝܚ̈ܢ. (18) ܐܠܐ ܛܘܒ̈ܐ ܘܚܕܘ̈ܬܐ ܒܠܚܘܕ ܡܡ̈ܠܟܢ. ܠܐܝܟܐ ܕܝܚܝܕܝܐ
(459) (1) ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܥܡܟ ܡܢ ܟܠ ܡܫܬܒܚ. ܕܒܗ ܐܦܚܢܢ (2) ܡܣܒܪܝܢܢ ܪ̈ܚܡܐ ܠܡܫܟܚܘ ܘܓܠܝܘܬ ܐܦ̈ܐ ܩܕܡܝܟ. (3) ܕܡܛܠܬܗ ܐܦ ܠܢ. ܘܠܗܘܢ ܐܢܝ̣ܚ ܐܪܦܐ ܐܢܝ̣ܚ ܡܪܝܐ (4) ܒܓܢܘܢܐ ܕܡܠܟܘܬܟ. ܠܟܠܗܘܢ ܫܟܝܒ̈ܝ ܥܠ ܣܒܪܟ. ܘܦܲܨܐ (5) ܠܢ ܘܠܗܘܢ ܡܢ ܢܘܪܐ ܕܠܐ ܕܥܟܐ ܘܬܘܠܥܐ ܕܠܐ ܡܝܬܐ. ܐܫܘܐ (6) ܠܢ ܠܗܘ̇ ܒܘܣܡܐ ܕܥܝܢܐ ܠܐ ܚ̣ܙܬ ܘܐܕܢܐ ܠܐ ܫܡܥ̣ܬ܇ (7) ܘܥܠ ܠܒܐ ܕܐܢܫܐ ܠܐ ܣܠܩ ܕܠܓܒ̈ܝܐ ܕܝܠܟ ܡܛܝܲܒ.

Doxology

(8) ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܗܕܐ ܐܟܡܐ ܕܒܟܠܗܝܢ ܢܫܬܒܚ ܘܢܬܩܠܣ (9) ܫܡܟ ܡܒܲܪܟܐ. ܘܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܘܕܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ. (10) ܥܡܐ ܐܝܟܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܠܟܠܟܘܢ ܥܡܐ ܘܠܪܘܚܐ ܟܗܢܐ (11) ܢܗܘܘܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܥܡܐ ܘܥܡ ܪܘܚܐ ܟܗܢܐ ܩܨܐ ܘܪܫܡ ܡܫܡܫܢܐ (12) ܡܟܪܙ ܩܲܐܬܘܠܝܩܝ

Prayer before the Our Father

ܟܗܢܐ ܨܠܘܬܐ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܐܠܗܐ ܐܒܐ (13) ܩܕܝܫܐ ܘܡܫܟܢܢܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܠܩܕܝܫ̈ܐ. ܩܲܕܫ ܐܦ ܠܢ (14) ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܕܡܢܟ ܒܝܕ ܝܚܝܕܝܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܢܟ ܝܠܝܕ ܡܬܘܡܐܝܬ (15) ܘܠܐ ܙܒܢܐܝܬ. ܘܥܡܟ ܡܣܬܓܕ ܘܡܫܬܒܚ ܡܢ ܐܠ̈ܦܐ (16) ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܕܠܐ ܓܫܘܡ ܐܘܣܝܐܝܬ. ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܗܘܐ ܒܪܢܫܐ (17) ܡܢ ܠܐ ܡܢܣܝܬ ܒܙܘܘܓܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܟܝܢܐܝܬ (18) ܘܩܢܘܡܐܝܬ. ܣܛܪ ܡܢ ܟܠ ܫܘܚܠܦܐ. ܘܐܪ̈ܙܐ ܗܠܝܢ ܣ̈ܓܝܕܐ
(460) (1) ܡ̈ܐܚܝܢܐ ܐܓܥܠ ܠܢ܆ ܘܨܠܘܬܐ ܗܕܐ ܐܒܗܝܬܐ ܕܠܘܬܟ (2) ܐܠܦ ܠܢ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ̄ ܐܒܐ ܪܚܹܡ ܒܢ̈ܝܐ ܐܫܘܐ ܠܢ (3) ܕܢܗܘܘܢ ܠܟ ܒܢ̈ܝܐ ܕܫ̇ܘܝܢ ܠܫܡܟ ܩܕܝܫܐ. ܒܢ̈ܝܐ (4) ܓܡܝܪ̈ܐ ܕܡܫܲܡܠܝܢ ܨܒܝܢܟ ܘܢ̇ܛܪܝܢ ܦܘܩܕܢ̈ܝܟ. (5) ܐܝܟܢܐ ܕܒܓܠܝܘܬ ܐܦ̈ܐ ܕܦܲܐܝܐ ܠܒܢ̈ܝܐ ܢܩܪܝܟ (6) ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܫܡܝܢܐ ܘܩܕܝܫܐ ܘܢܨܠܐ ܘܢ̣ܐܡܪ. (7) ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܢܬܩܕܫ

Prayer after the Our Father

ܐܝܢ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܕܒܨܒܝܢܟ (8) ܛܒܐ ܘܒܝܕ ܒܪܐ ܟܝ̇ܢܝܐ ܕܝܠܟ ܫܲܟܢܬܐ ܠܢ ܕܒܢ̈ܝܐ (9) ܕܝܠܟ ܢܬܩܪܐ ܒܛܝܒܘܬܟ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܬܟܲܫܦܝܢܢ (10) ܠܟ ܕܬܫܘܬ ܠܟܠܢ ܠܩܕܝܫܘܬܐ ܕܫܡܟ ܘܠܡܠܟܘܬܟ (11) ܡܬܘܡܝܬܐ. ܘܠܫܘܘܙܒܐ ܕܡܢ ܒܝܫܐ ܘܢܣܝܘ̈ܢܐ (12) ܥܣܩ̈ܐ ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܓܐܝܘܬܐ. (13) ܘܚܲܝܠܐ ܘܬܫܒܘܚܬܐ. ܘܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ. ܘܕܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ (14) ܗܫܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܠܟܠܟܘܢ ܥܡܐ (15) ܘܠܪܘܚܐ ܡܫܡܫܢܐ ܠܡܪܝܐ ܪ̈ܝܫܝܢ ܢܪܟܢ ܥܡܐ ܩܕܡܝܟ (16) ܡܪܝܐ

Imposition of Hand Prayer

ܬܠܐ ܩܠܗ ܩܕܡ ܐܘܚܕܢܐ ܕܡܪܘܬܟ ܡܪܝܐ. ܐܪܟܢܢܢ (17) ܠܨܘܪ̈ܐ ܕܝܠܢ. ܘܒܕܡ̈ܥܐ ܚܢܝܓ̈ܬܐ ܡܬܟܫܦܝܢܢ ܠܟ. (18) ܕܬܫܘܐ ܠܢ ܠܢܣܝܒܘܬܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܗܠܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ
(461) (1) ܘܡܲܐܚܝܢ̈ܐ ܕܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ. ܘܢܗܘܘܢ (2) ܠܢ ܠܚܘܣܝܐ ܕܚ̈ܘܒܐ. ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܘܠܚܝ̈ܐ (3) ܕܠܥܠܡ. ܡܛܠ ܕܡܨܐ ܐܢܬ ܚܲܝܠܐ ܕܟܠ ܡܕܡ (4) ܘܠܟ ܦܐܐ ܟܠ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ. ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ (5) ܘܠܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ: ܗܫܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ (6) ܫܠܡܐ ܠܟܠܟܘܢ ܥܡܐ ܘܠܪܘܚܐ ܟܗܢܐ ܬܗܘܐ ܛܝܒܘܬܐ (7) ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܥܡܐ ܘܥܡ ܪܘܚܐ ܡܫܡܫܢܐ ܒܕܚܠܬܐ ܢܚܘܪ (8) ܟܗܢܐ ܩܘܕܫ̈ܐ ܠܩܕܝ̈ܫܐ ܥܡܐ ܚܕ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܟܗܢܐ ܚܕ ܐܒܐ (9) ܩܕܝܫܐ ܥܡܢ ܡܫܡܫܢܐ ܢܩܘܡ ܫܦܝܪ ܟܠܢ ܥܡܐ ܡܲܘܕܝܢܢ (10) ܠܟ

Prayer for Thanks

ܟܗܢܐ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܡܬܬܚܝܒܢܝܬܐ (11) ܡܩܲܪܒܝܢܢ ܠܪܒ̇ܘܬܟ ܠܐ ܡܬܦܲܚܡܢܝܬܐ ܡܪܝܐ (12) ܥܠ ܐܦܝ̈ ܦܘܪܩܢܐ ܗܢܐ ܕܫܲܟܢܬ ܠܢ ܒܝܕ (13) ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܗ̇ܘ ܕܡܩܲܕܡ ܗܘܐ ܡܛܝܒ (14) ܡܢ ܩܕܡ ܬܪ̈ܡܝܬ ܥܠܡܐ ܐܪܙܐ ܗ̇ܘ ܕܡܟܲܣܝ ܗܘܐ (15) ܡܢ ܕܪ̈ܐ ܘܡܢ ܥܠ̈ܡܐ. ܘܠܢ ܡܚ̈ܝܠܐ ܘܬܚܘܒ̈ܐ (16) ܐܬܓܠܝ ܘܐܬܝܗܒ. ܘܠܗ ܟܕ ܠܗ ܡܩܲܪܒܝܢܢ (17) ܠܟ ܒܥܝܐ ܚܠܦܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܗ ܟܕ ܒܗ ܢܬܦܲܨܐ (18) ܡܢ ܚܘܝܒܐ ܕܕܝܢܐ ܕܥܬܝܕ܆ ܘܢܫܬܘܐ ܠܟ̈ܠܝܠܐ
(462) (1) ܡܦܪ̈ܓܝ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܢܫܐ ܛܘܒ̈ܬܢܐ ܘܥܡܗܘܢ (2) ܢܲܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ. ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ (3) ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܥܡܐ ܘܠܪܘܚܐ ܡܫܡܫܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܢܣܝܒܘܬܐ (4) ܥܡܐ ܩܕܡܝܟ

Inclination Prayer

ܟܗܢܐ ܬܠܐ ܩܠܗ ܠܟ ܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ (5) ܘܐܒܐ ܠܚܘܕܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ (6) ܡܲܘܕܝܢܢ ܘܡܫܲܒܚܝܢܢ ܠܪܒܘܬ ܛܒܘܬܟ ܥܠ ܐܦܝ̈ (7) ܟܠܗܝܢ ܛܝܒܘ̈ܬܟ ܕܠܘܬܢ. ܕܠܢ ܠܡܣܠ̈ܝܐ. ܠܡܚ̈ܝܠܐ. (8) ܠܐܒܝ̈ܕܐ. ܠܛܥܝ̈ܐ. ܠܡܣܟ̈ܢܐ. ܠܕܘ̈ܝܐ. ܠܫܚ̈ܝܩܐ. (9) ܠܫܒܝ̈ܐ. ܠܐܣܝܪ̈ܐ. ܠܡܫܥܒ̈ܕܝ ܠܚ̈ܫܐ. ܠܦܠ̈ܚܝ (10) ܠܫܐ̈ܕܐ. ܠܚܫܝ̈ܟܐ ܘܕܠܐ ܐܠܗ. ܒܝܕ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܟ (11) ܪܡܬ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܝܠܢ. ܐܚ̈ܐ ܕܝܠܟ ܘܒܢ̈ܝܐ ܠܐܒܘܟ (12) ܘܫܘܬܦ̈ܐ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܓܡܪܬ ܠܢ ܒܥܡܕܐ (13) ܐܠܗܝܐ ܘܠܦܓܪܟ ܘܕܡܟ ܩܕܝܫܐ ܚܲܝܕ ܠܢ. (14) ܡܟܝܠ ܒܥܝܢܢ ܡܢܟ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܛܒܐ (15) ܘܒܲܣܝܡܐ. ܘܚܲܝܘܣܬܢܐ. ܕܠܐ ܠܚܘܝܒܐ ܘܩܘܛܪܓܐ (16) ܢܗܘܘܢ ܠܢ ܪ̈ܐܙܝܟ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܐܠܐ ܠܢܘܛܪܐ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ (17) ܒܝܫ̈ܬܐ. ܘܠܫܘܘܙܒܐ ܘܚܘܪܪܐ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܥܝܩܢ̈ܝܬܐ. (18) ܘܠܡܬܬܫܓܢܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ ܟܘܬܡ̈ܬܐ.
(463) (1) ܘܠܕܘܟܝܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܬܥܒܪ̈ܢܘܬܐ (2) ܘܠܡܩܒܠܢܘܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܘܛܒ̈ܬܐ. (3) ܘܠܦܘܨܝܐ ܕܡܢ ܒܸܠܐܸܝܪ ܨܝܕܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ. (4) ܘܠܰܓܗܳܝܬܐ ܕܡܢ ܬܫܢ̈ܝܩܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܘܕܠܐ (5) ܫܘܠܡ ܕܢܛܝܪܝܢ ܠܥܒ̈ܕܝ ܒܝܫ̈ܬܐ. (6) ܘܠܒܘܣ̈ܡܐ ܠܐ ܡܫܬܪ̈ܝܢܐ ܕܢܛܝܪܝܢ ܠܥܒ̈ܕܝ ܛܒ̈ܬܐ. (7) ܐܝܟܢܐ ܕܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܫܘܝܢ ܠܝܪܬܘܬܟ ܢܚܕܐ (8) ܒܓܢܘܢܐ ܕܡܠܟܘܬܟ ܠܐ ܡܬܬܪܝܡܢܝܬܐ. (9) ܘܢܲܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ. ܘܠܐܒܘܟ ܘܠܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ (10) ܗܫܐ ܫܠܡܬ ܐܢܢܐܦܘܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܘܪܕܥܝܐ