Anaphora of Clement I

Transcription of Manuscripts

Anaphora of Clement I - Dam 5/11 (SOP 143) - Version 1

Edited by Ephrem Aboud Ishac

Graz, 17. May 2021

Manuscript:

Title

(103) (1) ܐܢܢܐܦܘܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܘܠܒܝܫ ܠܐܠܗܐ ܛܘܒܬܢܐ ܩܠܝܡܝܣ ܬܠܡܝܕܗ (2) ܕܛܘܒܬܢܐ ܦܛܪܘܣ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚ̈ܐ ܘܗܕܐ ܐܢܢܐܦܘܪܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ

Prayer before Peace

(3) ܩܕܡܝܐ ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܫܠܡܐ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܝܟ ܝܲܡܐ ܠܐ (4) ܡܬܡܠܠܢܐ ܕܚܽܘܒܐ ܘܬܗܘܡܐ ܠܐ ܡܬܬܓܝ̣ܫܢܐ ܕܫܲܝܢܐ. (5) ܡܒܘܥܐ ܕܛܒܘܬܐ ܘܝܗܘܒܐ ܕܪܚܡܬܐ. ܡܫܕܪܢܐ ܕܫܝܢܐ (6) ܠܡܩܒ̈ܠܢܐ ܕܫܠܡܐ. ܬܪܘܥ ܠܢ ܒܥܕܢܐ ܗܢܐ ܝܲܡܐ ܕܚܽܘܒܟ (7) ܘܪ̈ܕܝܐ ܥܬܝܪ̈ܐ ܕܫܠܡܟ. ܐܪܘܐ ܠܢ ܡܢ ܫܦ̈ܥܐ ܕܛܒܘܬܟ. (8) ܘܡܢ ܫܩܝ̈ܐ ܚܠ̈ܝܐ ܕܒܣܝܡܘܬܟ. ܥܒܕ ܠܢ ܒܢܝ̈ܐ ܕܫܝܢܐ. (9) ܘܝܪ̈ܘܬܐ ܕܫܠܡܐ. ܓܘܙܠ ܒܢ ܢܘܪܐ ܕܚܘܒܟ. ܘܪܬܚܐ (10) ܕܪܚܡܬܟ. ܙܪܘܥ ܒܢ ܕܚܠܬܟ. ܘܚܲܝܨ ܡܚܝܠܘܬܢ (11) ܒܫܪܪܟ. ܐܣܘܪ ܠܢ ܥܡܟ ܘܒܚ̈ܕܕܐ ܒܚܕܐ ܐܘܝܘܬܐ (12) ܡܚܲܙܩܬܐ ܘܠܐ ܡܫܬܪܝܢܝܬܐ. ܘܐܫܘܐ ܠܢ ܕܟܕ ܕܟܝܢܢ (13) ܡܢ ܢܟ̣ܠܐ. ܘܫܦܝܢܢ ܡܢ ܚܣܡܐ. ܢܫܲܠܡ ܚܕ ܠܚܕ (14) ܒܢܘܫܩܬܐ ܕܫܲܝܢܐ. ܒܥܘ̈ܦܩܐ ܕܚܘܒܐ ܠܐ ܙܐܝܦܢܐ. ܐܝܟܢܐ (15) ܕܒܢܦܫܐ ܫܦܝܬܐ. ܘܒܗܲܘܢܐ ܡܨܠܠܐ: ܬܢܢ ܠܪܗܒܘܢܐ (16) ܕܚܝ̈ܐ ܒܗܕ̈ܡܝܢ ܢܡܲܙܓ. ܘܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܙܡܝ̈ܢܐ ܢܗܘܐ (17) ܠܥܐܕܐ ܗ̇ܘ ܣܒܝܣ ܒܚ̈ܕܘܬܐ ܘܥܬܝܪ ܒܒܘܣܡ̈ܐ. (18) ܘܢܨܝܚܐܝܬ ܢܚܓܟ ܐܘ̄ ܛܘܒܬܢܐ ܒܡܠܟܘܬܐ ܕܠܥܠܡܝܢ
(104) (1) ܡܩܲܘܝܐ. ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ (2) ܛܒܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܠܟܠܟܘܢ ܥܡܐ ܘܥܡ ܪܘܚܟ (3) ܡܫܡܫܢܐ ܢܬܠ ܫܠܡܐ ܥܡܐ ܐܫܘܐ ܡܫܡܫܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫܠܡܐ (4) ܥܡܐ ܩܕܡܝܟ

Imposition of Hand Prayer

ܟܗܢܐ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܠܐ ܡܬܚܲܙܝܢܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ. (5) ܠܐ ܡܬܡܲܠܠܢܐ ܠܐ ܡܣܬܝܟܢܐ. ܗ̇ܘ ܕܒܩܕܘܫ ܩܘܕܫܝ̈ܢ (6) ܥܠܝ̈ܐ ܥܡܪ. ܒܡܫܟܢܐ ܓܢܝܙܐ ܘܠܐ ܥܒܝܕ ܒܐܝܕ̈ܝܐ. (7) ܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܫܡܝ̈ܐ ܘܫܡܝ̈ ܫܡ̈ܝܐ . ܘܠܥܠ (8) ܡܢ ܗ̇ܢܘܢ ܗ̇ܘ ܕܣܬܪ ܐܢܬ ܠܟܠ ܪܘܡܐ ܚܲܫܢܝܐ (9) ܕܡܬܬܪܝܡ ܠܘܩܒܠ ܝܕܥܬܟ. ܘܫ̇ܒܐ ܐܢܬ ܠܟܠ (10) ܡܲܚܫܒܬܐ ܠܛܘܦܣܐ ܕܡܘܟܟܟ ܘܕܣܘܪܩܟ. ܐܢܬ (11) ܐܘ̄ ܛܘܒܬܢ ܒܟܠ ܘܥܬܝܪ ܒܫܘܟܢ̈ܐ ܡܥ̈ܠܝܐ. ܚܘܪ ܒܢ (12) ܡܢ ܫܡܝ̈ܟ ܪ̈ܡܐ ܘܗܕܝܪ̈ܐ . ܘܡܢ ܡܥܡܪܐ ܕܡܠܟܘܬܟ (13) ܡܬܘܡܝܬܐ. ܫܲܕܪ ܠܢ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܕܛܒܘܬܟ ܐܠܗܝܬܐ (14) ܘܡܐܓܢܢܘܬܐ ܕܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ. ܡܛܠ ܕܫܦܝܥ ܒܪ̈ܚܡܐ (15) ܘܥܬܝܪ ܒܚܢܢܐ ܐܝܬܝܟ. ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܡܣܩܝܢܢ (16) ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ

Prayer over the Veil

ܟܗܢܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܲܝܠܬܢܐ. (17) ܗ̇ܘ ܚܲܙܝܐ ܕܟܣܝ̈ܬܐ ܘܡܒܕܩܢܐ ܕܥܬܝ̈ܕܬܐ. ܗ̇ܘ ܡܥܝܢܐ (18) ܕܚܝ̈ܐ. ܘܡܒܘܥܐ ܕܛܒܘܬܐ. ܝܗܘܒܐ ܕܕܟܝܘܬܐ
(105) (1) ܘܪܕܝܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ. ܓܙܐ ܕܣܝ̈ܡܬܐ. ܘܢܒܥܐ ܕܚܟܡܬܐ. (2) ܐܒܐ ܕܢܘܗܪܐ ܡܬܘܡܝܐ ܘܕܩܕܡ ܟܠ ܥܠܡܝ̈ܢ. ܒܟ ܐܝܬܘܗܝ (3) ܐܘܣܝܐܝܬ ܒܚܲܝܠܐ ܘܫܘܒܚܐ. ܡܦܝܣܝܢܢ ܠܟ ܐܘ̄ ܩܕܝܫ (4) ܒܟܠ ܡܪܝܐ. ܩܲܕܫ ܠܗܘ̈ܢܐ ܘܚܘ̈ܫܒܐ ܕܟܠܢ. ܕܟܐ (5) ܠܦܓܪ̈ܐ ܘܠܢܦ̈ܫܬܐ ܕܝܠܢ. ܦ̇ܓܕ ܠܠܐ ܡܛܟܣܘܬܐ (6) ܕܬܪܥܝܬܢ. ܐܠܒܫ ܠܢ ܠܐܣܛܠܐ ܚܕܬܐ ܕܡܦܬܟܐ (7) ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܘܒܪܘܚܟ ܓܡܪ ܟܠ. ܗ̇ܘ (8) ܕܒܟܠܗܘܢ ܗܘ̈ܢܐ ܕܟܝ̈ܐ ܡܕܝܲܪ. ܘܒܢܦ̈ܫܬܐ ܫܦܝ̈ܬܐ (9) ܥ̇ܡܪ. ܩܲܕܫ ܠܢ ܒܛܝܒܘܬܐ ܘܒܪ̈ܚܡܐ ܘܒܪܚܡܬ (10) ܐܢܫܘܬܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ. ܕܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܥܡܗ ܠܟ (11) ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܥܡ ܪܘܚܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܡܫܡܫܢܐ (12) ܢܩܘܡ ܫܦܝܪ ܥܡܐ ܪ̈ܚܡܐ ܫܠܡܐ

Opening Dialogue (The First Benediction)

ܟܗܢܐ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ (13) ܐܒܐ ܥܡܐ ܘܥܡ ܪܘܚܐ ܟܗܢܐ ܠܥܠ ܢܗܘܘܢ ܥܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ (14) ܟܗܢܐ ܢܘܕܐ ܠܡܪܝܐ ܥܡܐ ܫ̇ܘܐ ܘܙ̇ܕܩ

Prayer before the Sanctus

ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ. (15) ܠܟ ܓܝܪ ܝ̇ܐܐ ܫܘܒܚܐ. ܘܠܟ ܡܬܬܚܝܒܐ ܬܘܕܝܬܐ. ܘܠܟ ܦܐܐ (16) ܩܘܠܣܐ. ܘܠܟ ܙ̇ܕܩ ܒܟܠܙܒܢ ܪܘܡܪܡܐ. ܐܒܐ ܘܒܪܐ (17) ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܡܥܲܠܝܐ ܘܚܕܐ (18) ܐܘܣܝܐ. ܕܒܬܠ̈ܬܐ ܩܢܘܡ̈ܐ ܡܣܬܓܕ ܐܢܬ ܘܡܫܬܒܚ
(106) (1) ܡܢ ܟܠ ܕܒܪܝܬ ܘܬܩܢܬ ܒܚܟܡܬܟ. ܘܬܠܐ ܩܠܗ. (2) ܡܒܪܟܝܢܢ ܠܟ ܥ̇ܒܘܕܐ ܕܥܠܡ̈ܐ ܘܒܪܘܝܐ ܕܟܝ̈ܢܐ. (3) ܝ̇ܗܘܒܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܡܪܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܡܬܚܙܝ̈ܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝ̈ܢܝܬܐ. (4) ܫܡܝ̈ܐ ܘܫܡܝ̈ ܫܡܝ̈ܐ ܘܟܠ ܕܒܗܘܢ. ܥܡ ܟܝ̈ܢܐ ܢܘܪ̈ܢܐ (5) ܘܪ̈ܘܚܢܝܐ ܠܟ ܡܫܲܒܚܝܢ. ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܒܪ̈ܗܛܝܗܘܢ ܠܟ (6) ܡܗܕܪܝܢ. ܟܘܟܒ̈ܐ ܒܨܡܚܝ̈ܗܘܢ ܠܟ ܡܟܪܙܝܢ. ܪ̈ܥܡܐ (7) ܒܩ̈ܠܝܗܘܢ ܒܦܘܩܕܢܟ ܡܬܪܗܒܝܢ. ܙܘ̈ܥܐ ܒܐܐܪ ܒܚܲܝܠܟ (8) ܡܬܢܩܫܝܢ. ܡܝ̈ܐ ܒܥܢܢ̈ܐ ܒܪܡܙܟ ܡܬܬܨܝܪܝܢ. ܩ̈ܠܐ ܘܡܫܒ̈ܐ (9) ܡܢܟ ܡܬܬܙܝܥܝܢ. ܐܪܥܐ ܘܟܠ ܕܥܠܝܗ̇ ܒܟ ܬܠܝܢ ܘܡܢܟ (10) ܡܬܩܝܡܝܢ. ܟܝ̈ܢܐ ܡܠ̈ܝܠܐ ܘܠܐ ܡܠ̈ܝܠܐ. ܝܕܘ̈ܥܬܢܐ ܘܡܬܪ̈ܓܫܢܐ (11) ܒܟ ܚܲܐܝܝܢ. ܘܠܫܘܠܛܢ ܡܠܟܘܬܟ ܡܫܬܡܥܝܢ. ܐܝܬ ܗܘ (12) ܠܟ ܡܪܝ ܒܫܡܝܐ ܒܪܘܡܐ ܗ̇ܘ ܕܟܘܒܫܐ ܗܘ ܕܬܚܝܬ (13) ܪ̈ܓܠܝܟ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܠܐ ܡܬܡܢܝܢ. ܘܡܫܒܚܢ̈ܐ ܕܠܐ ܡܣܬܝܟܝܢ. (14) ܕܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܠܐ ܗܘ̈ܠܢܝܐ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܕܪܒܘܬܟ ܘܠܬܫܡܫܬܟ (15) ܟܕ ܝ̣ܢܝܢ. ܩܢܘܡ̈ܐ ܕܡܢ ܢܘܪܐ ܘܪܘܚܐ ܐܬܒܪܝܘ. ܕܒܙܡܝܪ̈ܬܐ (16) ܕܟܠ ܩܝ̈ܢܬܐ ܩܘܠܣܝ̈ܟ ܙ̇ܥܩܝܢ. ܐܠܦ̈ܐ ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܕܡܢ (17) ܥܠܡ. ܕܦܐܪ̈ܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܠܟ ܡܩܲܪܒܝܢ. ܓܘ̈ܕܐ ܘܣܕܪ̈ܐ (18) ܪ̈ܘܚܢܐ ܕܒܡܛܟܣܘܬܐ ܦܪܝܫܝܢ. ܘܬܫܒܚ̈ܬܐ ܫܦܝ̈ܬܐ
(107) (1) ܠܟ ܝ̇ܗܒܝܢ. ܟܢܫ̈ܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܘܩܘ̈ܡܐ ܕܪ̈ܝܫܝ ܡܠܐܟ̈ܐ (2) ܕܠܟ ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܚܕܬܐ ܘܠܐ ܡܬܦܣܩܢܐ ܡܣܩܝܢ. (3) ܡܘܬܒ̈ܐ ܘܡܪ̈ܘܬܐ ܕܒܡܫܪܪܘܬܐ ܠܐ ܡܙܕܥܙܥܢܝܬܐ (4) ܩܒܝܥܝܢ. ܕܗܘ̈ܠܠܐ ܢܨܝ̈ܚܐ ܠܕܚܝܠܘܬܟ ܠܥܙܝܢ. ܪ̈ܒܝ (5) ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܘܪ̈ܝܫܝ ܫܘ̈ܠܛܢܐ ܕܒܐܝܩܪܐ ܕܟܘܪ̈ܣܘܬܐ (6) ܡܨܒܬܝܢ. ܘܗܕܪܐ ܘܪܘܡܪܡܐ ܕܪܒܘܬ ܦܐܝܘܬܐ ܠܘܥܕܐ (7) ܕܟܘܪܣܝܟ ܡܫܕܪܝܢ. ܐܪ̈ܟܐܣ ܡܠܝܠ̈ܬܐ ܕܒܕܚܠܐ (8) ܩܕܡܝܟ ܩܝܡܝܢ. ܘܪܥܡܐ ܕܩܘܕ̈ܫܝܟ ܕܠܐ ܫܠܝܐ ܡܩܕܫܝܢ. (9) ܡܪܟܒܬܐ ܢܘܪܢܝܬܐ ܕܒܚܝ̈ܘܬܐ ܡܦ̈ܬܟܬܐ ܕܐܪ̈ܒܥܬ (10) ܦܪ̈ܨܘܦܐ. ܘܕܡܘ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܕܕܫ̈ܢܐ ܦܪ̈ܝܫܐ ܕܫܘܒܚܐ (11) ܠܐܝܩܪܐ ܕܡܠܟܘܬܟ ܡܣܪܚܐ. ܣܝ̈ܥܬܐ ܕܟܪ̈ܘܒܐ (12) ܕܒܣ̈ܓܝܐܘܬ ܥܝ̈ܢܐ ܚܘܕܪܢܐܝܬ. ܩ̈ܠܐ ܕܒܘܪ̈ܟܬܐ ܠܐܬܪܟ (13) ܓܢܝܙܐ ܡܪܝܡܝܢ. ܣܪ̈ܦܐ ܣܒܝ̈ܣܝ ܓܐܦ̈ܐ ܕܦܪ̈ܨܘܦܝܗܘܢ (14) ܒܓܐܦ̈ܝܗܘܢ ܡܢ ܙܝܘܟ ܡܚܲܦܝܢ. ܘܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܒܐܒܪ̈ܝܗܘܢ (15) ܡܟܲܣܝܢ ܕܠܐ ܢܬܚܪܟܘܢ ܡܢ ܥܘܙܗ̇ ܕܢܘܪܟ ܠܐ ܡܬܩܪܒܢܝܬܐ. (16) ܘܦ̇ܪܚܝܢ ܠܟܠ ܓܒܝ̈ܢ ܘܡܗܠܠܝܢ. ܘܛܝܣܝܢ ܚܕ ܠܘܬ ܚܕ (17) ܘܡܒܪܟܝܢ. ܘܛܦܣܝܢ ܚܕ ܒܚܕ ܘܡܫܒܚܝܢ. ܘܚܕ ܡܢ (18) ܚܕ ܠܬܫܒܘܚܬܟ ܡܩܲܒܠܝܢ. ܘܒܦܘ̈ܡܐ ܕܓܘܙܠܬܐ ܘܠܫܢ̈ܐ
(108) (1) ܕܢܲܒܪܫܬܐ. ܚܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܬܠܝܬܝܲܬ ܩܘܕ̈ܫܐ ܡܙܲܡܪܝܢ (2) ܘܡܲܙܥܩܝܢ ܘܩ̇ܥܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܥܡܐ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ

Prayer after the Sanctus

ܟܗܢܐ ܟܕ (3) ܓܗܝܢ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܒܪܐ. (4) ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܠܐ (5) ܡܣܬܕܩܢܝܬܐ. ܚܕ ܐܠܗܐ ܠܚܘܕܝܐ ܘܩܕܝܫܐ ܒܟܝ̇ܢܐ (6) ܕܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܣܬܓܕ ܐܢܬ. ܘܒܚܕܢܝܘܬ (7) ܐܘܣܝܐ ܡܫܬܒܚ ܐܢܬ. ܘܟܠܗܘܢ ܣܘܦ̈ܐ ܘܦܢܝ̈ܬܐ ܠܐ (8) ܣܦܩܝܢ ܚܲܝܠܐ ܕܪܒܘܬܟ. ܗ̇ܘ ܕܓܒ̣ܠܬ ܠܒܪܢܫܐ (9) ܒܨܠܡܐ ܕܪܒܘܬܟ ܘܡܠܝܠܘܬܐ ܣܡ̣ܬ ܒܗ. ܘܕܠܐ (10) ܢܥܒ̣ܪ ܦܘܩܕܢܟ ܬܚܘܡܐ ܡܪܢܝܐ ܣܡ̣ܬ ܠܗ. ܗ̇ܘ ܕܟܕ (11) ܛܥ̣ܐ ܘܫ̣ܛ ܠܢܡܘܣܟ. ܓܙܪܕܝܢܐ ܕܡܲܘܬܐ ܥܠܘܗܝ (12) ܩܲܒܠ. ܘܠܐܟܣܘܪܝܐ ܕܘܝܬܐ ܐܫ̣ܬܕܝ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܵܪܘܝܗ (13) ܛܒܐ ܘܡܪ̈ܚܡܢܐ ܠܐ ܐܗܡܝܬ ܡܢ ܝܨܝܦܘܬܟ ܕܥܠܘܗܝ. (14) ܐܠܐ ܟܠܡܕܡ ܕܒܲܪܬ ܠܘܬ ܦܘܪܩܢܗ ܥܕܡܐ ܕܠܒܪܟ (15) ܡܬܘܡܝܐ ܘܝܚܝܕܝܐ ܫܲܕܪܬ ܠܥܠܡܐ. ܘܡܕܒܪܢܘܬܐ (16) ܦܪܘܩܝܬܐ ܡܛܠܬܗ ܥܒ̣ܕ.

Institution Narrative

ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܛܝܲܒ (17) ܒܨܒܝܢܐ ܕܝܠܗ ܠܡܣܒܠ ܚܫ̈ܐ ܘܠܡܣܩ ܠܙܩܝܦܐ (18) ܘܠܡܛܥܡ ܡܲܘܬܐ ܚܠܦ ܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܒܪܡܫܐ
(109) (1) ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܫܘܡܠܝܐ ܕܪ̈ܐܙܐ ܘܕܦ̈ܠܐܬܐ ܓܡ̣ܪ. ܠܚܡܐ (2) ܫܩ̣ܠ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܟܝ̈ܬܐ ܘܩܕܝ̈ܫܬܐ: ܘܟܕ ܐܘܕܝ♰ (3) ܘܒܲܪܟ♰ ܘܩܲܕܫ♰ ܘܩ̣ܨܐ܆ ܘܝܗ̣ܒ ܠܒܢ̈ܝ ܪܐܙܐ ܕܝܠܗ (4) ܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕ̈ܝܫܐ. ܘܐܡ̣ܪ ܕܣ̣ܒܘ ܐܟܘ̣ܠܘ ܡܢܗ. ܗܢܘ (5) ܦܓܪܝ ܕܚܠܦܝܟܘܢ ܡܬܩܨܐ܆ ܘܡܛܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ (6) ܡܬܕܒ̣ܚ ܘܡܬܦܲܠܓ ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘܒ̈ܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ (7) ܕܚܛ̈ܗܐ ܘܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܡܢ ܒܬܪ (8) ܕܝܢ ܚܫܡܝܬܐ ܪܐܙܢܝܬܐ ܡܲܙܓ ܠܟܣܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܢ (9) ܚܲܡܪܐ ܘܡܢ ܡܝ̈ܐ. ܘܠܟ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܚܲܘܝ: ܟܕ ܐܘܕܝ♰ (10) ܘܒܲܪܟ♰ ܘܩܲܕܫ♰ ܘܝܗܒ ܠܟܢܫܐ ܓܒܝܐ ܕܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ (11) ܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܐܡ̣ܪ. ܕܣܒܘ ܐܫܬܘ ܡܢܗ ܟܠܟܘܢ. ܗܢܘ (12) ܕܡܝ ܕܡܫܲܪܪ ܠܕܝܐܬܝܩܝ ܕܡܲܘܬܐ ܕܝܠܝ. (13) ܕܚܠܦܝܟܘܢ ܡܬܐܫܕ܆ ܘܡܛܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܬܝܗܒ (14) ܘܡܬܦܲܠܓ ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘܒ̈ܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚ̈ܛܗܐ (15) ܘܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܥܡܐ ܐܡܝܢ

Anamnesis Prayer

ܟܗܢܐ ܡܐ ܕܝܢ ܕܒܠܚܡܐ (16) ܗܢܐ ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܘܒܟܣܐ ܗܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܬܒܣܡܝܢ (17) ܐܢܬܘܢ. ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܲܘܬܐ ܕܝܠܝ ܥ̇ܒܕܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܘܕܘܟܪܢܐ (18) ܕܩܝܡܬܐ ܕܝܠܝ ܡܫܡܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܕܡܐ ܕܐܬܐ ܐܢܐ
(110) (1) ܥܡܐ ܠܡܲܘܬܟ ܡܪܢ ܟܗܢܐ ܟܕ ܒܥܝ̈ܢܐ ܡܬܗܘܢܢܝ̈ܬܐ ܕܠܒܐ (2) ܡܛܦܣܝܢܢ. ܠܟܪܘܟܝܐ ܟܠܗ ܕܡܕܒܪܢܘܬܟ ܚܟܝܡܬ (3) ܒܟܠ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ. ܘܠܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܥܪܬ (4) ܒܡܬܒܪܢܫܢܘܬܟ ܦܪܘܩܝܬܐ. ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ ܥܗܕܝܢܢ. (5) ܠܝܠܕܟ ܕܡܢ ܐܒܐ ܘܓܢܝܙܐ ܠܡܲܘܠܕܟ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܠܐ (6) ܡܬܦܲܫܩܢܐ. ܠܕܢܚ̣ܟ ܓܐܝܐ ܘܫܒܝܚܐ ܠܙܩܝܦܟ ܦܪܘܩܝܐ (7) ܘܬܡܝܗܐ ܠܡܝܬܘܬܟ ܡܲܐܚܝܬ ܥܠܡ̈ܐ. ܠܢܘܚܡܟ ܡܠܐ (8) ܬܗܪܐ. ܠܩܝܡܬܟ ܡܫܲܒܚܬܐ ܘܡܲܠܝ̣ܬ ܟܠ ܚܕܘ̈ܬܐ. (9) ܠܪܘܡܪܡܟ ܕܠܡܪ̈ܘܡܐ ܘܠܓܐܝܘܬܐ ܕܡܲܘܬܒܟ (10) ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܝܠܘܕܟ. ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܘܠܡܬܓܠܝܢܘܬܐ (11) ܕܡܠܟܘܬܟ ܫܒܝܚܬܐ. ܕܗܘܝܐ ܒܡܐܬܝܬܟ ܬܪܝܢܝܬܐ. (12) ܐܡܬܝ ܕܒܫܘܒܚܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ ܕܢܚ ܐܢܬ. ܘܒܟܢ̈ܫܐ ܕܢܘܪܐ (13) ܘܠܓܝ̈ܘܢܐ ܕܢܲܒܪܫܬܐ ܡܙܕܝܚ ܐܢܬ. ܘܐܝܟ ܒܪܩܐ ܕܚܝܠܐ (14) ܘܥܙܝܙܐ ܡܢ ܪܘܡܐ ܕܫܘܒܚܟ ܢ̇ܦܩ ܐܢܬ. ܡܐ ܕܬܩܢܐ (15) ܒܐܡܐ ܕܚܝܠܬܐ ܕܪܒܘܬܟ ܘܟܘܪ̈ܣܘܬܐ ܠܓܒܝ̈ܐ ܕܝܠܟ (16) ܡܬܬܣܝܡܝܢ. ܡܐ ܕܥܡܡ̈ܐ ܘܛܘܗ̈ܡܐ ܡܬܟܲܢܫܝܢ (17) ܘܠܒܝܬ ܕܝܢܐ ܕܝܠܟ ܡܬܘܥܕܝܢ. ܠܡܩܒܠܘ ܟܠܢܫ (18) ܐܝܟ ܥܲܡܠܗ. ܘܕܢܬܦܪܥ ܟܠܚܕ ܐܝܟ ܥܒ̇ܕܘ̈ܗܝ.
(111) (1) ܡܐ ܕܣܦܪ̈ܐ ܡܬܦܬܚܝܢ ܘܥ̇ܒ̈ܕܐ ܘܡ̈ܠܐ ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ (2) ܡܬܦܲܪܥܝܢ. ܡܐ ܕܡܬܩܪ̈ܝܢ ܚܘܒ̈ܬܐ. ܘܐܝܟ ܫܡܫܐ (3) ܢܨܝܚܐ ܢܗܝܪܐܝܬ ܡܬܚܘ̈ܝܢ ܟܣܝ̈ܬܐ. ܡܐ ܕܓܐܚ ܝܲܡܐ (4) ܕܓܘܙܠܬܐ ܘܥܛܪ ܬܢܢܐ ܕܢܒܪܫܬܐ ܘܪܕܐ ܢܗܪܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ (5) ܠܒܘܩܝܐ ܘܒܘܚܪܢܐ ܕܟܠܒܣܪ. ܡܐ ܕܡܬܥܲܬܕܝܢ (6) ܫܘܢ̈ܩܐ ܡܪ̈ܝܪܐ ܠܥܘ̈ܠܐ. ܘܡܬܛܝܲܒܝܢ ܛܘܒ̈ܐ ܘܒܘܣ̈ܡܐ (7) ܠܙܕܝ̈ܩܐ ܡܐ ܕܡܬܦܲܣܩܝܢ ܪ̈ܚܡܐ. ܘܪ̈ܫܝܥܐ (8) ܠܓܝܗܢܐ ܕܠܥܠܡ ܡܫܬܠܡܝܢ. ܘܟܐܢ̈ܐ ܠܚܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ (9) ܕܠܥܠܡ ܝ̇ܪܬܝܢ. ܡܐ ܕܡܫܬܡܥ ܩܠܐ ܥܙܝܙܐ ܕܦ̇ܪܫ (10) ܓܲܒܐ ܡܢ ܓܲܒܐ. ܘܡܲܥܒܪ ܠܐܡܪ̈ܐ ܠܝܡܝܢܐ ܘܡܩܝܡ (11) ܓܕܝ̈ܐ ܒܣܡܠܐ. ܠܟ ܗܘ ܡܦܝܣܝܢܢ ܡܠܐ ܪ̈ܚܡܐ (12) ܡܪܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܐܣܓܐ ܚܢܢܟ ܠܣܓܘ̈ܕܝܟ. ܒܗ̇ܘ ܥܕܢܐ (13) ܕܚܝ̣ܠܐ ܘܡܠܸܐ ܩܢܛܐ. ܚܘܣ ܥܠ ܢܦܫ̈ܬܐ (14) ܕܣܓܘ̈ܕܝܟ. ܒܗ̇ܝ ܫܥܬܐ ܕܙܘܥܬܐ ܐܫܦ̣ܥ ܪ̈ܚܡܝܟ (15) ܠܦܪ̈ܝܩܝ ܒܨܠܝܒܟ. ܒܗ̇ܘ ܥܕܢܐ ܕܕܚܠܬܐ ܐܬܪܚܡ (16) ܥܠ ܡܘܕܝ̈ܝ ܒܚܫܝ̈ܟ. ܬܟܪܐ ܠܟ ܥܠ ܗܢܘܢ ܕܐܬܬܟܠܘ (17) ܥܠ ܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܟ ܘܚܲܣܐ ܚܛܗܝ̈ܗܘܢ. ܬܪܥܡ (18) ܒܣܝܡܘܬܟ ܥܠ ܩܪ̈ܝܝ ܫܡܟ. ܘܫܒܘܩ ܚܘܒܝ̈ܗܘܢ.
(112) (1) ܠܐ ܢܬܚܲܡܠܘܢ ܪ̈ܚܡܝܟ ܒܪܘܓܙܟ. ܘܠܐ ܬܬܩܦܣ ܛܝܒܘܬܟ (2) ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܒܝ̈ܫܬܢ. ܠܐ ܬܟܠܐ ܠܚܢܢܟ ܡܛܠ ܥܘܠܝ̈ܢ. ܘܠܐ (3) ܢܬܚܲܠܦ ܟܝ̇ܢܟ ܡܛܠ ܪܒܘܬ ܣܟܠܘ̈ܬܢ. ܠܐ ܢܓܲܒܘܢ ܠܢ (4) ܡܠܐܟ̈ܝܟ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܐܝܟ ܡܐܣܪ̈ܝܬܐ ܕܙܝ̈ܙܢܐ ܒܢܘܪܐ ܢܲܪܡܘܢ ܠܢ. ܠܐ (5) ܬܓܥܨ ܠܡܫܡܫ̈ܢܐ ܕܡܠܟܘܬܟ ܡܢ ܨܐܬܐ ܕܠܒܘܫܝ̈ܢ. ܘܐܝܟ (6) ܡܨܥܪ̈ܢܐ ܕܡܪܘܬܟ ܠܚܫܘܟܐ ܒܲܪܝܐ ܢܦܩܘܢ ܠܢ. ܠܐ ܢܕܥܟ (7) ܢܘܗܪܐ ܕܠܡܦܐܝ̈ܕܝܢ. ܘܠܒܪ ܡܢ ܬܪܥܗ ܕܓܢܘܢܟ ܢܦܘܫ. (8) ܠܐ ܬܗܘܐ ܟܐܢܘܬܟ ܕܠܩܘܒܠܢ. ܘܠܐ ܒܚܫܘܟܐ ܒܲܪܝܐ ܘܚܘܪܩ (9) ܫܢ̈ܐ ܢܫܬܢܩ. ܚܲܘܐ ܥܘܕܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܟ ܨܝܕ ܒܝܫܘܬܢ. (10) ܐܫܦ̣ܥ ܝܲܡܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܟ: ܐܫܝܓ ܚܘ̈ܒܬܢ. ܐܓܝ̣ܚ (11) ܫܦܥ̈ܐ ܕܚܢܢܟ ܘܕܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܟ ܘܠܚܝ ܣܢܝ̈ܬܢ. ܫܲܗܐ (12) ܡܪܝ ܥܲܙܝܙܘܬܟ ܘܦܨܝܚܐܝܬ ܚܘܪ ܒܢ . ܬܗܐ ܙܥܝܦܘܬܟ. (13) ܘܡܫܝܢܘܬ ܦܪܨܘܦܟ ܚܲܘܐ ܠܢ. ܘܙܟܝ̈ܐ ܚܠܦ ܚܝ̈ܒܐ ܩܕܡ (14) ܟܘܪܣܝܐ ܕܐܝܩܪܟ ܢܬܚܙܐ. ܘܒܙܡܝ̈ܢܐ ܕܡܠܟܘܬܟ ܢܬܡܢܐ. (15) ܘܒܚܕܘ̈ܓܐ ܕܣܡܟܟ ܢܬܛܟܣ. ܘܡܢ ܢܨܝܚܘܬܐ ܕܢܘܗܪܟ (16) ܓܐܝܐ ܢܬܒܲܣܡ. ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܠܝܢ ܥܕܬܟ ܒ̇ܥܝܐ ܘܡܪܥܝܬܟ (17) ܡܬܟܲܫܦܐ ܘܒܩ̈ܠܐ ܢܨܝ̈ܚܐ ܠܟ ܡܬܚܲܢܢܐ ܘܪ̈ܚܡܐ ܘܦܘܪܩܢܐ (18) ܡܢܟ ܫ̇ܐܠܐ ܘܡܦܝܣܐ ܠܟ ܘܐܡܪܐ ܥܡܐ ܪ̈ܚܡܥܠܝܢ ܟܗܢܐ
(113) (1) ܘܐܦܚܢܢ ܥܡܐ ܠܟ ܡܫܲܒܚܝܢܢ ܡܫܡܫܢܐ ܡܐ ܕܚܝ̣ܠܐܗܝ

Invocation of the Holy Spirit

ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ (2) ܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܦܝܣܝܢܢ ܠܟ ܩܲܕܝܫ ܒܟܠ ܐܠܗܐ. ܫܲܕܪ (3) ܠܢ ܡܢ ܡܲܥܡܪܐ ܕܡܠܟܘܬܟ ܡܬܘܡܝܬܐ. ܘܡܢ ܐܬܪܐ ܕܫܟܝܢܬܟ (4) ܡܥܠܝܬܐ. ܠܪܘܚܟ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ ܘܫܘܐ ܠܟ ܒܐܘܣܝܐ ܘܒܥܒܘܕܘܬܐ. (5) ܗ̇ܘ ܕܡܢܟ ܕܠܐ ܫܘܪܝ ܢ̇ܦܩ ܒܝܕ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ. ܘܒܟܠܥܕܢ (6) ܠܡܩܒ̈ܠܢܐ ܕܝܠܟ ܡܬܝܗܒ. ܗ̇ܘ ܕܠܚܙ̈ܝܐ ܘܠܡܒܕ̈ܩܢܐ (7) ܕܝܠܟ ܓܡ̣ܪ ܘܫܲܡܠܝ. ܘܟܕ ܡܲܐܓܢ ܘܡܪܚܦ ܢܫܪܐ ܥܠ (8) ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܗܠܝܢ. ܘܟܕ ܡܬܩܲܕܫܝܢ ܒܚܲܝܠܗ̇ ܕܛܝܒܘܬܟ. (9) ܢܫܲܡܠܐ ܠܪ̈ܐܙܐ ܗܠܝܢ ܘܠܢܣܘ̈ܒܝܗܘܢ. ܟܗܢܐ ܥܢܝܢܝ ܡܪܝܐ (10) ܥܡܐ ܏ܩܘܪ ܏ܩܘܪ ܏ܩܘܪ ܟܗܢܐ ܬܠܐ ܩܠܗ ܘܠܠܚܡܐ ܡܲܢ ܗܢܐ (11) ܢ̣ܥܒܕ: ܦܓܪܐ ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ♱ ܦܓܪܐ ܫܡܝܢܐ ܘܦܘܪܩܝܐ♱ (12) ܦܓܪܐ ܡܫܲܘܙܒܢܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܘܕܦܓܪ̈ܐ ܕܝܠܢ♱ ܦܓܪܐ (13) ܕܝܠܗ ܕܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܘܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. (14) ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘ̈ܒܐ ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܠܗܠܝܢ ܕܢܣܒܝܢ. (15) ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܗܟܢܐ ܘܠܡܙܓܐ ܕܒܟܣܐ ܗܢܐ (16) ܢ̣ܥܒܕ♱ ܕܡܐ ܡܲܥܒܕ ܚܝ̈ܐ ܘܦܪܘܩܝܐ♱ ܕܡܐ (17) ܡܕܟܝܢܐ ܘܡܩܕܫܢܐ♱ ܕܡܐ ܡܫܲܘܙܒܢܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ (18) ܘܕܦܓܪ̈ܐ ܕܝܠܢ♱ ܕܡܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܪܒܐ
(114) (1) ܘܦܪܘܩܐ ܕܝܠܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘܒ̈ܐ (2) ܘܠܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ. ܘܠܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܥܡܐ (3) ܐܡܝܢ.

Intercession Prayers

ܟܗܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܲܘܬܦܘܬܐ ܕܪ̈ܐܙܐ ܗܠܝܢ ܡܲܐܚܝ̈ܢܐ (4) ܠܒܘܣܡܐ ܕܚܝ̈ܐ ܫܡܝ̈ܢܐ ܢܬܩܲܪܒ. ܘܠܡܬܪ̈ܚܩܢܘܬܐ (5) ܕܡܢ ܡܘܬܢܐ ܬܢܝܵܢܐ ܢܫܬܘܐ. ܘܠܐ ܡܚܝܒ̈ܐ ܢܬܛܝܲܒ (6) ܩܕܡ ܬܪܘܢܘܣ ܕܫܘܒܚܟ. ܘܛܘܒܬܢܘܬܐ ܡܲܠܐܟܝܬܐ (7) ܕܪܥܝܐ ܗ̇ܘ ܡܬܝܲܕܥܢܐ ܒܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܫܡܲܝܢܝܬܐ ܢܩܲܒܠ (8) ܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̈ܛܐܠܐ ܕܢܘܗܪܐ ܩܒܝ̈ܥܢ. ܘܒܝܬ ܓܢܘܢܐ (9) ܡܨܒܬܐ. ܘܒܚܠܘܠܐ ܕܚܝ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܢܨܝܚܐܝܬ (10) ܡܚܲܓܝܢ. ܛܘܒܬܢܐܝܬ ܢܗܕܪܟ ܘܒܓܘܕܝ̈ܗܘܢ ܢ̣ܙܡܪ (11) ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܡܫܡܫܢܐ (12) ܕܝܘ̈ܦܛܘܟܐ ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܠܥܕܬܟ ܩܕܝܫܬܐ. (13) ܘܫܲܪܪܝܗ̇ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ . ܘܛܪܝܗ̇ ܒܫܲܝܢܐ ܐܡܝܢܐ (14) ܘܒܫܠܡܐ ܡܫܪܬܚܐ. ܘܠܪ̈ܥܘܬܐ ܘܡܠܦܢ̈ܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘ (15) ܕܒܪܝܫܗ̇ ܩܝܡܝܢ. ܨܒܬ ܒܚܣܝܘܬܐ (16) ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܦܐܛܪܝܪܟܘ ܕܝܠܢ ܡܪܝ ܦܠܢ ܘܡܪܝ ܦܠܢ. (17) ܘܗܒܠܗܘܢ ܕܙܗܝܪܐܝܬ ܢܪܥܘܢܗ̇. ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܠܩܫܝ̈ܫܐ (18) ܘܠܡܫܡܫ̈ܢܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܛܟܣ̈ܐ ܕܠܬܫܡܫܡܬܐ ܕܝܠܟ ܦܪܝܫܝܢ.
(115) (1) ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܘܠܝ ܚܲܛܝܐ ܘܡܣܟܠܢܐ ܘܡܣܟܢܐ (2) ܥܒܕܟ. ܘܒܪ̈ܣܝܣܐ ܕܙܘܦܟ ܕܟܢܝ. ܘܐܝܟ ܬܠܓܐ ܚܲܘܪܝܢܝ (3) ܡܢ ܟܘܬܡ̈ܬܐ ܘܛܘܠܫ̈ܐ ܘܡܘ̈ܡܐ ܕܚܛܝܬܐ. ܐܬܕܟܪ (4) ܡܪܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܒܐܟܣܘܪ̈ܝܐܣ ܐܝܬܝܗܘܢ. (5) ܘܠܗܢܘܢ ܕܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܐܪܬܘܕܟܣܝܵܝܵܬܐ ܐܓܘܢܐ ܥܒܕܝܢ. (6) ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܘܠܥܕܬܐ ܕܝܠܟ ܡܪܝ ܗ̇ܝ ܕܩܢܝܬ ܡܢ ܩܕܝܡ. (7) ܘܦܪܩ̣ܬ ܒܕܡܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܒܰܪܟ ܘܪܚܲܝ (8) ܡܢܗ̇ ܟܝܡ̈ܘܢܐ ܕܐܪ̈ܐܣܝܣ ܡܚܒ̈ܠܬܐ. ܕܡܢ ܪܘܚܐ (9) ܕܚܛܝܬܐ ܙܩܝ̈ܦܢ. ܘܠܡܛܒܥܘܬܗ̇ ܒܬܗܘ̈ܡܐ ܕܪ̈ܘܫܥܐ (10) ܡܬܬܙܝܥܝܢ. ܙܓܘܪ ܡܢܗ̇ ܡܪܝܐ ܟܫ̈ܠܐ ܘܚܪ̈ܝܢܐ. ܘܫܲܘܙܒܝܗ̇ (11) ܡܢ ܫܒܛ̈ܐ ܡܢ̈ܓܕܢܐ. ܘܢܣܝ̈ܘܢܐ ܡܚܣܪ̈ܢܐ ܦܪܘܩܝܗ̇ (12) ܡܢ ܟܦܢ̈ܐ ܡܪ̈ܝܪܐ ܘܫܒܝ̈ܐ ܘܡܘ̈ܬܢܐ. ܘܗܒ ܠܗ̇ (13) ܙܒ̈ܢܐ ܡܫܝ̈ܢܐ ܘܟܗ̈ܢܝܐ. ܘܫܦܝܪܘܬ ܡܘܙܵܓܐ (14) ܕܰܐܐܪ̈ܰܐܣ. ܘܡܲܝܬܝܘܬ ܦܐܪ̈ܐ ܕܥ̈ܠܠܬܐ ܥܡ ܫܘܡܠܝܐ (15) ܕܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܐ. ܡܛܠ ܕܛܒܐ ܐܝܬܝܟ. ܘܥܠ ܟܠ (16) ܫܦܝܥܐ ܡܘܗܒܬܟ ܘܡܦܪܢܣܐ ܛܝܒܘܬܟ. ܘܠܟ (17) ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܡܲܣܩܝܢܢ. ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ.
(116) (1) ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܒܟܠ ܛܒܐ. ܥܡܐ ܐܡܝܢ (2) ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܠܒܬܘ̈ܠܐ ܫܦܝ̈ܐ ܘܠܡܙܘ̈ܓܐ (3) ܕܟܝ̈ܐ. ܠܝܬܡ̈ܐ ܐܦ ܠܐܪ̈ܡܠܬܐ. ܠܒܝ̈ܫܐ ܘܡܣ̈ܟܢܐ. (4) ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܚܦܝܛܝܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܘܡܥܲܕܪܝܢ (5) ܠܣܢܝ̈ܩܐ ܘܡܩܪܒܝܢ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܘܣܥܪܝܢ ܫܦܝܪ̈ܬܐ (6) ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܘܥܲܕܪ ܕܝܢ ܒܝܡܝܢܟ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܘܣܡܘܟ (7) ܒܕܪܥܟ ܥܫܝܢܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܕܬܟ ܩܕܝܫܬܐ (8) ܩܐܬܘܠܝܩܝ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܡܩܲܪܒܝܢ. (9) ܘܒܕܘܟܪܢܐ ܕܩܕܝ̈ܫܝܟ ܡܫܬܘܬܦܝܢ. ܘܒܦܐܪ̈ܐ ܕܙܕܩ̈ܬܐ (10) ܠܡܣܟ̈ܢܐ ܫܦܝܥܐܝܬ ܡܬܪܣܝܢ. ܘܚܣܝܪܘܬܐ ܕܣܢܝ̈ܩܐ (11) ܡܡܲܠܝܢ. ܘܗܒ ܠܗܘܢ ܫܦܝܥܘܬܐ ܛܒܬܐ. ܚܠܦ ܡܛܝܒܘܬܐ (12) ܕܠܒܘ̈ܬܗܘܢ. ܘܚܠܦ ܡܲܘܗ̈ܒܬܐ ܙܒܢܢܝ̈ܬ ܫܲܪܬܚ (13) ܠܗܘܢ. ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܥܬܝܪ̈ܬܐ ܘܠܐ ܡܬܬܪ̈ܝܡܢܝܬܐ. ܘܚܠܦ (14) ܩܢܝ̈ܢܐ ܠܐ ܡܩܘܝ̈ܢܐ܆ ܛܝܒ ܠܗܘܢ. ܒܘܣ̈ܡܐ ܛܘܒ̈ܬܢܐ (15) ܘܦܘܪ̈ܥܢܐ ܠܐ ܡܘܦܝ̈ܢܐ. ܫܘܟ̈ܢܐ ܕܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܟ (16) ܘܛܘܒ̈ܐ ܡܫܪ̈ܬܚܐ ܕܝܪܬܘܬܟ. ܡܛܠ ܕܛܒܐ ܐܝܬܝܟ (17) ܘܥܬܝܪ ܒܡܘܗ̈ܒܬܐ ܘܫܦܝܥ ܒܫܘܟ̈ܢܐ. ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ (18) ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܠܡܠܟ̈ܐ
(117) (1) ܐܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ. ܘܗܒ ܠܗܘܢ ܙܟܘܬܐ ܥܠ ܥܡܡ̈ܐ (2) ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܒܚܲܝܠܟ ܡܨܐ ܟܠ ܚܲܣܢ (3) ܘܙܝܢ ܐܢܘܢ. ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܘܠܛܟ̈ܣܐ ܕܦܵܠܚ̈ܐ ܘܣܕܪ̈ܐ (4) ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ. ܘܟܢ̈ܫܐ ܕܡܠܟ̈ܘܬܐ ܕܬܚܝܬ ܢܝܪܐ ܕܫܘܥܒܕܗ (5) ܕܨܠܝܒܐ ܙܟܝܐ ܟܕܝܢܝܢ. ܘܙܝ̈ܢܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܠܢܝܫܗ (6) ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܐܚܝܕܝܢ. ܥܲܕܪ ܘܦܪܘܩ ܡܪܝܐ (7) ܠܟܢܝܫܘܬ ܥܡܡ̈ܐ ܒܥܠܕܒܒ̈ܝܢ. ܦܲܠܗܕ ܘܒܕܪ (8) ܠܡܠܟ̈ܘܬܐ ܚܢܦܝ̈ܬܐ ܘܐܪ̈ܣܝܣ ܪ̈ܫܝܥܬܐ. ܒܲܛܠ (9) ܒܝܡܝܢܟ ܥܲܫܝܢܬܐ. ܐܩܗܐ ܠܚܪܒܐ ܠܛܝܫܬܐ ܡܢ (10) ܨܘܪ̈ܐ ܕܡܪܥܝܬܐ ܕܝܠܟ. ܒܲܛܠ ܚܪ̈ܒܐ ܘܩܪ̈ܒܐ ܘܫܒܝ̈ܐ (11) ܡܢ ܥܡܐ ܘܝܪܬܘܬܐ ܕܝܠܟ. ܘܠܐ ܬܚܘܪ ܒܠܐ ܢܡܘܣܝܘܬܐ (12) ܕܗܢܘܢ ܕܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܡܦܠܓܝܢ. ܐܠܐ ܐܬܕܟܪ ܠܫܪܟܐ (13) ܕܗܢܘܢ ܕܬܪܝܨܘܬ ܫܘܒܚܐ ܐܚܝܕܝܢ. ܘܗܒ ܠܗܘܢ ܚܲܝܠܐ (14) ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐ. ܘܫܲܟܢ ܠܗܘܢ ܙܒܢ̈ܐ ܕܢܝ̇ܚܐ. ܘܫܢܝ̈ܐ (15) ܕܦܘܪܩܢܐ. ܒܛܝܒܘܬܐ ܘܒܪ̈ܚܡܐ ܘܒܪ̈ܚܡܬ ܐܢܫܘܬܗ (16) ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ. ܕܒܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܥܡܗ ܠܟ (17) ܦܐܸܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܥܡ ܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ (18) ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܫܦ̣ܪܘ ܠܟ
(118) (1) ܒܐܓܘ̈ܢܝܗܘܢ ܘܐܬܢܲܨܚܘ ܒܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ. ܥܒܸܕ ܕܘܟܪܢܐ (2) ܒܥܕܢܐ ܗܢܐ ܡܪܝܐ ܠܐܒܗ̈ܬܐ ܘܠܪ̈ܝܫܝ ܐܒܗ̈ܬܐ. ܠܢܒܝ̈ܐ. (3) ܠܫܠܝ̈ܚܐ. ܠܟܪ̈ܘܙܐ. ܠܡܣܒܪ̈ܢܐ. ܠܐܘܢܓܠܝ̈ܣܛܐ. ܠܝܘܚܢܢ (4) ܡܥܡܕܢܐ ܘܠܐܣܛܐܦܢܘܣ ܡܫܲܒܚܐ ܘܡܫܡܫܢܐ ܩܕܡܝܐ (5) ܘܠܩܕܝܫܬܐ ܘܡܫܲܒܚܬܐ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ. (6) ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܠܗܢܘܢ ܕܐܬܓܡܪܘ ܒܐܬܠܝܛܘܬܐ (7) ܘܐܫܬܡܠܝܘ ܒܐܓܘܢܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ. ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܠܗܢܘܢ (8) ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܘܡܕܝܢܐ ܫܦܪܘ ܠܟ. ܘܒܡܦ̈ܩܢܐ ܕܠܐ ܡܘܡ (9) ܡܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܚܙܩܘ ܘܠܘܬܟ ܠܐܘܘ̈ܢܐ ܫܡ̈ܝܢܐ ܐܬܥܲܠܝܘ. (10) ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܘܪ̈ܝܫܝ ܫܪ̈ܒܬܐ. ܚܙܝ̈ܐ ܕܪ̈ܐܙܐ ܘܡܒܕ̈ܩܢܐ (11) ܕܓܠܝ̈ܢܐ. ܪ̈ܒܝ ܒ̈ܬܐ ܕܪ̈ܘܚܢܐ ܘܟܪ̈ܘܙܐ ܢܨܝ̈ܚܐ ܚܒܝ̈ܒܐ (12) ܕܝܠܟ. ܘܡܬܟܫ̈ܦܢܐ ܡܩ̈ܒܠܐ ܕܒܝܬܝܘܬܐ ܕܝܠܟ. (13) ܡܚܲܣܝܢܐ ܗܘܝ ܠܠܐ ܢܡܘܣܝ̈ܘܬܐ ܕܝܠܢ ܒܨܠܘ̈ܬܗܘܢ. (14) ܗܒ ܠܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ. ܘܡܠܦܢܘܬܐ ܚܲܬܝܬܬܐ (15) ܢܪܕܐ ܒܥܩ̈ܒܬܗܘܢ. ܘܢܗܘܐ ܝܪ̈ܘܬܐ ܠܡܘܠܟܢܝ̈ܗܘܢ (16) ܘܫܘܬܦ̈ܐ ܕܦܘܪ̈ܥܢܝܗܘܢ. ܘܥܡܗܘܢ ܒܟܠܝ̈ܠܐ (17) ܕܙܟܘܬܐ ܢܦܪܓ. ܘܒܓܘܕܝ̈ܗܘܢ ܢܙܡܪ ܠܟ ܫܘܒܚܐ (18) ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ
(119) (1) ܡܬܥܗܕܝܢܢ ܩܕܡܝܟ ܒܥܕܢܐ ܗܢܐ ܡܪܝܐ. ܠܪ̈ܥܘܬܐ (2) ܫܪ̈ܝܪܐ. ܘܡܠܦܢ̈ܐ ܬܪ̈ܝܨܐ. ܐܒܗ̈ܐ ܒܚܝܪ̈ܐ ܘܛܘܒܬܢ̈ܐ (3) ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܕܝܘܢܘܣܝܘܣ. ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܢܝ̈ܚܢܐ (4) ܕܝܠܟ. ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܠܗܢܘܢ ܕܥܠ ܫܘܥܐ ܠܐ ܡܙܕܥܙܥܢܐ (5) ܕܬܘܕܝܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܒܢܘ ܘܫܲܪܪ ܠܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܐܘܪܟ̣ܘ (6) ܘܦܲܬܝܘ ܠܝܪ̈ܝܥܬܐ ܕܥܕܬܐ ܡܢ ܣܘ̈ܦܝܗ̇ ܠܣܘܦܝ̈ܗ̇ (7) ܕܡܬܥܡܪܢܝܬܐ. ܠܗܢܘܢ ܕܒܡܪ̈ܓܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ (8) ܕܥܘܫܥܢܐ ܪܥܘ ܠܥܢ̈ܐ ܕܝܠܟ ܡܠܝܠܬܐ ܥܠ ܡܝ̈ܐ (9) ܕܢܝ̇ܚܐ ܘܕܒܪ ܠܥܪ̈ܒܐ ܕܡܪܥܝܬܟ. ܠܗܢܘܢ (10) ܕܩܕܡ ܡܠܟ̈ܐ ܛܪ̈ܘܢܐ ܐܟ̣ܪܙܘ ܠܣܒܪܬܐ ܕܡܠܟܘܬܟ. (11) ܘܩܕܡ ܕܝܢ̈ܐ ܥܘ̈ܠܐ ܫܪܪܘ ܠܕܚܠܬܟ. ܘܠܥܡܡ̈ܐ (12) ܚܫܘ̈ܟܐ ܕܒ̈ܛܠܠܐ ܕܛܘܥܝܝ ܝ̇ܬܒܝܢ ܗܘܘ ܚܲܘܝܘ (13) ܢܘܗܪܐ ܕܝܕܥܬܟ. ܠܗܢܘܢ ܕܙܪ̈ܥܐ ܛܒ̈ܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ (14) ܐܰܟܪܘ ܒܐܪ̈ܥܬܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ. ܘܕܟܝܘ ܠܚܩ̈ܠܬܐ ܡܢ ܝܲܥܪ̈ܐ (15) ܕܟܘܒ̈ܐ ܘܙܝ̈ܙܢܐ ܕܚܛܝܬܐ. ܠܗܢܘܢ ܕܒܚܫ̈ܐ ܕܩܢܘ̈ܡܝܗܘܢ (16) ܐܥܕܝܘ ܠܫܒܝܬܐ ܕܥܡܟ ܡܢ ܫܘܠܛܢܗ ܩܫܝܐ ܕܒܝܫܐ (17) ܘܒܕܡܐ ܕܨܘܪ̈ܝܗܘܢ ܚܪܪܘܗ ܡܢ ܩܛܝܪܗ ܕܡܪܘܕܐ. (18) ܕܒܝܕ ܬܟܫ̈ܦܬܗܘܢ ܚܣܝ̈ܬܐ ܘܒܒܥܘ̈ܬܗܘܢ
(120) (1) ܡܩܒ̈ܠܬܐ ܕܩܕܡܝܟ. ܫܲܟܢ ܠܢ ܕܘܒܪܐ ܢܟܦܐ ܕܠܐ ܥܕܠܝ. (2) ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܠܐ ܡܙܝܲܦܐ. ܚܝ̈ܐ ܢܟܦ̈ܐ ܘܠܐ ܡܛܪ̈ܦܐ. (3) ܘܫܘܟܢ̈ܐ ܡܥܠܝ̈ܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܫܘܘܙܒܐ ܕܡܢ ܢܣܝ̈ܘܢܐ ܡܪ̈ܝܪܐ (4) ܡܦܩ̈ܢܐ ܡܛܝ̈ܒܐ ܕܠܐ ܡܙܕܟܝ̈ܢܐ. ܫܘܠܡܐ ܛܒܐ ܘܠܐ (5) ܡܬܚܣܢܢܐ. ܛܘܒ̈ܐ ܥܬܝܪ̈ܐ ܘܡܠܝ̈ܟܐ. ܒܘܣܡ̈ܐ ܡܩܘ̈ܝܢܐ (6) ܘܝܪ̈ܬܘܬܐ ܕܥܡ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܩܘܡܐ ܕܩܕܡ ܒܐܡܐ ܕܝܠܟ ܕܚܝܠܬܐ (7) ܥܡ ܦܐܪܪܝܣܝܐ. ܡܛܠ ܕܡܪܚܡܢܐ ܐܝܬܝܟ ܘܣܓܝ (8) ܫܘܟ̈ܢܐ ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܟܗܢܐ ܟܕ ܓܗܝܢ (9) ܘܥܠ ܡܕܒܚܟ ܡܠܝܠܐ ܘܩܕܝܫܐ ܡܪܝܐ. ܥܒܸܕ ܢܝ̇ܚܐ ܘܒܘܣܡܐ (10) ܠܟܠܗܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܘܪ̈ܘܚܬܐ ܕܐܒܗ̈ܝܢ ܘܕܐܚܝ̈ܢ ܦܓܪ̈ܢܝܐ (11) ܟܝܬ ܘܪ̈ܘܚܢܝܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܒܟܠ ܐܬܪ ܘܦܢܝ̈ܢ ܥܢܕܘ ܘܫܲܢܝܘ (12) ܠܘܬܟ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ. ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܫܡܗܝ̈ܗܘܢ (13) ܒܣܦܪܟ ܕܚܝ̈ܐ ܪܫܝܡܝܢ. ܘܬܠܐ ܩܠܗ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ (14) ܕܒܐܣܛܕܝܘܢ ܕܚܝ̈ܐ ܪܗܛܘ. ܘܓܡܝܪ̈ܐ ܘܢܨܝ̈ܚܐ (15) ܩܕܡܝܟ ܐܬܚܙܝܘ ܘܡܢ ܝܲܡܐ ܕܚܘܒ̈ܐ ܐܓܗܝܘ. ܘܠܘܬܟ (16) ܐܠܗܐ ܡܲܢܥܘ ܐܒܗ̈ܐ ܕܝܠܢ ܕܒܣܪܐ ܘܕܪܘܚܐ. ܐܚ̈ܐ ܕܝܠܢ (17) ܕܢܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ. ܐܢܝܚ ܡܪܝܐ ܒܥܘܒܐ ܗ̇ܘ ܪܘܚܢܝܐ (18) ܘܪܒܐ ܘܪܘܝ̣ܚܐ ܕܚܕܘ̈ܬܐ ܒܐܘܘ̈ܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܘܕܪܘܙܐ.
(121) (1) ܒܡܫܟܢ̈ܐ ܕܣܘܟܝܐ ܘܕܢܝ̇ܚܐ. ܒܐܘܨܪ̈ܐ ܕܒܘܣܡ̈ܐ (2) ܘܪ̈ܚܝܩܝ ܡܢ ܟܠ ܥܩܐ. ܐܝܟܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܕܟܐܢ̈ܐ ܠܪܝܫܝܬܐ (3) ܕܚܝ̈ܐ ܕܠܐ ܥܡܠܐ ܡܟܬܪ̈ܢ. ܘܪ̈ܘܚܬܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܠܣܘ̈ܟܝ (4) ܦܘܪܥܢܐ ܕܡܘܠܟ̈ܢܐ ܡܩܘ̈ܝܢ. ܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܡ̈ܠܐ (5) ܘܠܐܝ̈ܐ ܠܦܪܕܝܣܐ ܫܡܝܢܐ ܚܝܪܝܢ. ܘܒܢ̈ܝ ܓܢܘܢܐ (6) ܠܚܬܢܐ ܫܡܲܝܢܐ ܡܣܲܘܚܝܢ. ܐܝܟܐ ܕܙܡܝ̈ܢܝ ܠܡܫܬܘܬܐ (7) ܠܡܥܠܬܐ ܡܣܲܟܝܢ. ܘܠܐܣܛܠܐ ܗ̇ܝ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܚܲܕܬܐ (8) ܕܢܣܒܘܢ ܡܬܝܐܝܒܝܢ. ܐܝܟܐ ܕܥܩ̈ܬܐ ܪ̈ܚܝܩܢ: (9) ܘܚܕܘ̈ܬܐ ܫܟܝ̈ܚܢ. ܘܟܕ ܚܕ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܐܬܚܙܝ (10) ܠܐ ܡܬܬܚܕܢܐ ܠܚܫ̈ܐ ܕܚܛܝܬܐ. ܡܢ ܗܢܘܢ ܠܒܝ̈ܫܝ (11) ܦܓܪܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܕܒܐܝ̈ܕܘܗܝ (12) ܐܦܚܢܢ ܡܣܲܒܪܝܢܢ ܪ̈ܚܡܐ ܠܡܫܟܚܘ ܘܫܘܒܩܢܐ (13) ܕܚܛܗ̈ܐ ܕܡܛܠܬܗ ܐܦܠܢ ܘܠܗܘܢ ܥܡܐ ܐܢܝܚ ܐܪܦܐ (14) ܟܗܢܐ ܐܥܒ̣ܪ ܘܥ̣ܛܝ ܠܚܛܗ̈ܐ ܕܝܠܢ ܐܠܗܐ܇ ܕܒܚܘܫ̈ܒܐ (15) ܪ̈ܦܝܐ ܕܡܢ ܛܠܝܘܬܐ ܘܣܝܒܘܬܐ ܠܘܬܟ ܐܠܗܐ ܓܠܸܝܢ (16) ܘܝܕܝܥܝܢ. ܨܒܝ̈ܢܝܐ ܘܠܐ ܨܒܝܢܝ̈ܐ. ܗܢܘܢ ܕܚܘܝ̇ܒܗܘܢ (17) ܒܥܠܡܐ ܕܠܐ ܣܟ ܡܛܝܒ. ܘܗܒ ܠܢ ܕܡܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ (18) ܒܐܘܨܪ̈ܐ ܕܚܕܘ̈ܬܐ ܡܬܚܡܠܝܢ. ܘܐܝܟ ܬܒܢܐ ܪ̈ܫܝܥܐ
(122) (1) ܝ̇ܩܕܝܢ. ܕܒܓܘܕ̈ܐ ܕܩܕܝ̈ܫܝܟ ܢܫܲܒܚܟ ܘܥܡ ܡܠܐܟ̈ܐ (2) ܢܙܡܪ ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܪܝܟ ܗܘ ܕܐܬ̣ܐ ܠܦܘܪܩܢܢ. ܘܐܬܐ (3) ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܡܛܠ ܚܘܕܬܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܕܐ ܐܟܡܐ ܕܒܟܠܗܝܢ (4) ܡܢ ܟܠ ܢܫܬܒܚ ܘܢܬܩܲܠܣ ܫܡܟ ܡܝܲܩܪ ܒܟܠ ܘܡܒܪܟܐ (5) ܥܡ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ ܥܡܐ ܐܝܟܢܐ (6) ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܠܟܠܟܘܢ ܥܡܐ ܘܥܡ ܪܘܚܐ

The Second Benediction

ܟܗܢܐ ܢܗܘܘܢ (7) ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܥܡܐ ܘܥܡ ܪܘܚܐ ܡܫܡܫܢܐ ܩܐܬܘܠܝܩܝ ܟܗܢܐ (8) ܩ̇ܨܐ ܘܪܫܡ

Prayer before the Our Father

ܟܗܢܐ ܡܨܠܐ ܨܠܘܬܐ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܐܠܗܐ ܗ̃ܘ (9) ܕܒܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ ܡܲܠܠ ܒܢ̈ܒܝܐ ܘܒܫܠܝ̈ܚܐ ܐܟܪܙܘ ܡܠܦܢܘܬܐ (10) ܣܦܩܝܬܐ ܕܡܚܲܟܡܐ ܠܬܪ̈ܥܝܬܢ ܘܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ ܐܓܥܠ (11) ܐܝܕܐ ܕܠܪ̈ܓܫܐ ܡܬܝܕܥ̈ܢܐ ܕܢܦܫܐ ܡܕܟܝܐ. ܘܠܬܪ̈ܥܐ (12) ܦܬܝ̈ܚܐ ܕܪܝܫ ܓܘܫܡܢ ܡܚܝܠܐ ܡܦܝܣܝܢܢ (13) ܠܪܚܡܬ ܚܘܒܟ ܛܒܝܒܐ ܕܬܦܬܚ ܠܐܕ̈ܢܐ ܕܠܒܘ̈ܬܢ (14) ܠܡܫܡܥ ܠܨܠܘܬܐ ܪܐܙܢܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܝܚܝܕܝܐ (15) ܒܪܐ ܕܝܠܟ. ܠܒܢܝ̈ ܪ̈ܐܙܐ ܘܒܝ̈ܬܝܐ ܕܝܠܗ ܐܫܠܡ. ܕܒܗ (16) ܪܫܝܡܝܢ ܦܘܩܕ̈ܢܐ ܘܬܘܪ̈ܨܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܝܠܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܥܡ (17) ܦܲܐܪܪܝܣܝܐ ܕܦܲܐܝܐ ܠܒܢܝ̈ܐ ܪ̈ܚܝܡܐ. ܢܩܪܐ ܠܟ ܐܠܗܐ (18) ܫܡܝܢܐ ܐܒܐ ܐܚܝܕ ܟܠ. ܘܢܨܠܐ ܘܢܐܡܪ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
(123) (1) ܥܡܐ ܢܬܩܲܕܫ ܫܡܟ

Prayer after the Our Father

ܟܗܢܐ ܐܝܢ ܐܒܐ ܕܛܝܒܘܬܐ. ܗ̇ܘ (2) ܕܡܢܟ ܗܘ ܪܕܝܐ ܩܕܝܫܘܬܐ ܠܩܕܝ̈ܫܐ. ܬܐܬܐ ܡܠܟܘܬܟ (3) ܗ̇ܝ ܕܚܣܢܐ ܠܟܠ ܡܠܟ̈ܘܢ ܠܫܘܙܒܢ. ܘܠܐ ܬܥܠܢ (4) ܠܢܣܝܘܢܐ ܘܠܟܘܪܐ ܕܐܘܠܨܢܐ. ܐܠܐ ܦܲܨܐ ܠܢ ܡܢ (5) ܩܛܝܪܐ ܕܪ̈ܘܚܐ ܒܝ̈ܫܬܐ. ܘܡܢ ܥܘܫܢܗ ܕܐܟܠܩܪܨܐ. (6) ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܘ ܐܘܚܕܢܐ ܘܫܘܠܛܢܐ. ܘܕܝܚܝܕܝܐ (7) ܒܪܟ ܘܕܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ (8) ܠܟܠܟܘܢ ܥܡܐ ܘܥܡ ܪܘܚܐ ܡܫܡܫܢܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܥܡܐ (9) ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐ

Imposition of Hand Prayer

ܟܗܢܐ ܠܟ ܒܠܚܘܕܝܟ ܟܐܦ ܨܘܪܗ̇ ܟܠ (10) ܕܢܫܲܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܐܝܬ ܒܗ. ܘܡܢܟ ܫܐܠ ܫܘܒܩܢܐ (11) ܕܟܠܗܝܢ ܡܬܥܒܪ̈ܢܘܬܐ ܕܒܡܗܡܝܢܘܬܐ ܐܣܬܥܪܘ. (12) ܐܢܬ ܕܝܢ ܒܬܩܝܦܘܬ ܪ̈ܚܡܝܟ. ܠܚܝ ܘܐܥܒ̣ܪ ܠܟܠܗܘܢ (13) ܠܐ ܢܡܘܣܝ̈ܘܬܐ ܕܝܠܢ. ܘܚܘܢ ܠܢ ܒܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܟ. (14) ܘܐܫܘܐ ܠܢ ܕܒܙܗܝܪܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܘܕܟܝܘܬܐ ܕܠܒܐ (15) ܠܩܘܕ̈ܫܝܟ ܢܫܬܘܬܦ. ܘܪܗܒܘܢܐ ܢܗܘܘܢ ܠܢ (16) ܠܒܘܣܡܐ ܕܠܥܠܡܝܢ ܡܩܘܐ. ܒܛܝܒܘܬܐ ܘܒܪ̈ܚܡܐ (17) ܘܒܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ. ܕܥܡܗ ܠܟ (18) ܦܐܸܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܘܚܕܢܐ ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܘܠܪܘܚܐ
(124) (1) ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܠܟܠܟܘܢ ܥܡܐ ܘܥܡ ܪܘܚܐ

The Third Benediction

(2) ܟܗܢܐ ܘܬܗܘܐ ܛܝܒܘܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܫܡܫܢܐ ܒܕܚܠܬܐ ܢܚܘܪ (3) ܟܗܢܐ ܩܘܕܫ̈ܐ ܠܩܕܝܫ̈ܐ ܥܡܐ ܚܕ ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܟܗܢܐ ܚܕ (4) ܐܒܐ ܩܕܝܫܐ ܥܡܢ ܡܫܡܫܢܐ ܢܩܘܡ ܫܦܝܪ ܟܠܢ ܥܡܐ ܡܘܕܝܢܢ (5) ܠܟ

Prayer of Thanksgiving

ܟܗܢܐ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܗܫܐ ܡܪܝܐ ܕܙܡܝ̈ܢܐ (6) ܕܡܠܟܘܬܟ ܡܢ ܟܕܘ ܥܒܕܬ ܠܢ ܒܝܕ ܢܣܝܒܘܬܐ (7) ܕܪ̈ܐܙܝܟ ܡܲܥܒܕ̈ܝ ܚܝ̈ܐ. ܕܒܗܘܢ ܐܫܘܝܬ ܠܢ (8) ܕܡܢܬܐ ܕܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܪܢܝܐ ܢܗܘܐ. ܘܒܢܝ̈ (9) ܝܪܬܘܬܐ ܕܩܕܝ̈ܫܝܟ ܠܢ ܥܒ̣ܕܬ. ܡܦܝܣܝܢܢ ܠܟ (10) ܚܲܢܢܐ ܕܠܐ ܬܬܒܥ ܠܢ ܙܗܝܪܘܬܐ ܚܲܬܝܬܬܐ ܕܢܛܘܪܘܬܗܘܢ. (11) ܕܠܐ ܢܬܚܲܝܒ ܥܡ ܠܐ ܝܕܘ̈ܥܝܟ ܒܬܫܢܝܩܐ ܕܢܘܪܐ ܕܠܐ (12) ܕܥܟܐ. ܐܠܐ ܒܛܝܒܘܬܟ ܥܡ ܒܢܝ̈ܐ ܕܓܢܘܢܟ ܐܢܝܚ ܠܢ. (13) ܘܥܡ ܐܡܪ̈ܐ ܫܦܝ̈ܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܐܣܡܟ ܠܢ. ܕܥܡܗܘܢ (14) ܢܲܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܥܡܐ (15) ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܠܟܠܟܘܢ ܥܡܐ ܘܠܪܘܚܐ ܡܫܡܫܢܐ ܡܢ ܒܬܪ (16) ܢܣܝܒܘܬܐ ܥܡܐ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐ

Concluding Prayer

ܟܗܢܐ ܡܢܘ ܡܘܦܐ (17) ܕܢܦܪܘܥ ܬܘܕܝܬܐ ܕܗܢܝ̈ܢ ܕܡܬܬܚܝ̈ܒܢ ܠܘܩܒܠ ܛܝܒܘܬܐ (18) ܕܝܠܟ ܐܘ̄ ܡܪܝܐ. ܐܘ̇ ܐܝܠܝܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܕܒܫܦܝܪܘܬ
(125) (1) ܡܠܬܐ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢ ܣܦ̈ܩܢ ܠܡܠܚܡܘܬ ܦܲܐܝܘܬܐ (2) ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܕܝܠܟ ܐܘ̄ ܚܲܢܢܐ ܕܠܢ ܗܢܘܢ ܕܐܦܠܐ ܠܗ̇ (3) ܠܐܪܥܐ ܫܘܝܢܢ. ܩܠܝ̈ܕܐ ܕܒܝܬ ܓܙܟ ܐܓܥܠܬ ܘܥܠ (4) ܡܠܟܘܬܟ ܐܫܠܛܬ. ܐܫܘܐ ܠܢ ܕܒܟܠܗ ܟܪܘܟܝܐ (5) ܕܚܝ̈ܝܢ ܕܟܝ̈ܐ ܩܕܡܝܟ ܢܬܚܙܐ. ܘܡܢ ܣܪ̈ܝܩܘܬܐ ܥܠܡܢܝ̈ܬܐ (6) ܘܬܪ̈ܥܝܬܐ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ. ܘܙܘ̈ܥܐ ܚܫܢܝ̈ܐ ܘܚܘܫܒ̈ܐ (7) ܪ̈ܦܝܐ ܠܪ̈ܓܫܝܢ ܕܝܠܢ ܟܣܝ̈ܐ ܘܓܠܝ̈ܐ ܐܪܚܩ. ܘܒܬܩܝܦܘܬ (8) ܥܘܫܢܟ ܐܛܠ ܥܠܝܢ ܝܡܝܢܟ ܗ̇ܝ ܥܦܝܩܬ ܠܟܠ. (9) ܘܒܲܪܟ ܠܣܓܘ̈ܕܝܟ ܦܪ̈ܝܩܝ ܒܫܡܟ ܩܕܝܫܐ. ܘܥܒܕ ܠܢ (10) ܗܝ̈ܟܠܐ ܠܕܘܝܪܟ ܘܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܠܥܡܘܪܝܐ (11) ܕܐܝܩܪܟ ܘܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܚܕܬܐ ܘܥܠܡܝܢܝܐ (12) ܒܡܠܟܘܬܟ ܢܬܒܲܣܡ ܘܒܟ ܢܫܬܘܙܒ. ܕܢܲܣܩ (13) ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ. ܘܠܐܒܘܟ ܘܠܪܘܚܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐ (14) ܗܫܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܡܫܡܫܢܐ ܒܪܟܡܪܝ ܟܗܢܐ ܒܲܪܟ ܠܟܠܢ ܘܫܪܟܐ (15) ܫܠܡܬ ܐܢܢܐܦܘܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܩܠܝܡܝܣ ܬܠܡܝܕܗ ܕܦܐܛܪܘܣ (16) ܘܦܘܠܠܘܣ ܨܠܘܬܗܘܢ ܥܡܢ