Anaphora of Abd Al Ghani

Transcriptions of Manuscripts

Anaphora des Basilios Abd AlGhani- Mingana Syriac 254 - Version 0.9

Transcription by: Ephrem Aboud Ishac

Graz, 01. Jun. 2017

Page 1r

1
ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܢܓܙܘܪ
2
ܥܘܪܠܘܬ ܠܒܢ ܕܥܪܘܠ. ܘܡܢ ܗ݀ܘ
3
ܚܡܪܐ ܘܡܫܚܐ ܕܐܣܬܘܣ ܒܗܘܢ
4
ܡܡܝܚܐ. ܕܒܐܘܪܚ ܐܝܪܝܚܘ ܐܘܟܝܬ
5
ܕܡ ܘܦܓܪ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ
6
ܥܠ ܫܘܚ̈ܢܝܢ ܢܨܘܠ. ܘܐܘܣܦ
7
ܘܐܣܓܐ ܒܢ ܕܟܝܘܬܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ
8
ܐܝܟ ܕܠܡܫܬܘܝܘ ܕܠܗܘܢ ܟܕ
9
ܠܗܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܫܬܐ ܘܢܐܟܘܠ
10
ܘܢܣܩ ܠܟ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܢܬܠ
11
ܫܠܡܐ ܩܕܡܝܟ ܓܝܪ ܡܪܗܒ ܠܟܪ̈ܘܒܐ
12
ܟܐܦܝܢܢ ܩܘܡ̈ܬܢ ܡܫܬܥܒܕܢܐܝܬ.
13
ܘܠܨܘܪ̈ܐ ܢܦܫ̈ܢܝܐ ܟܝܬ ܘܦܓܪ̈ܢܝܐ
14
ܡܪܟܢܝܢܢ ܥܒܕܢܐܝܬ ܘܠܐܦܝ̈ܢ ܒܗܝ̈ܬܬܐ
15
ܩܕܡ ܦܪ̈ܘܣܬܕܐ ܕܬܪܥܟ ܡܠܐ ܪ̈ܚܡܐ
16
ܡܓܪܓܚܢܢ ܚܢܝܓܐܝܬ ܟܕ ܒܗܠܝܢ

Page 1v

1
ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܪ̈ܚܡܐ ܐܘܣܝܝ̈ܐ ܕܒܟ ܠܘܬܢ
2
ܢܓܕܝܢܢ ܫܦܝܥܐܝܬ. ܘܠܐܦܝ̈ܟ ܦܨܝܚ̈ܬܐ ܡܦܢܝܢܢ
3
ܠܘܬܢ ܚܘܒܢܐܝܬ. ܘܠܫܢܟ ܚܘܚܝܬܐ ܒܫܘܓܫ̈ܐ
4
ܒܪ̈ܘܬܢܝܐ ܡܦܨܚܝܢܢ ܡܠܝܐܝܬ ܘܒܓܘܪ̈ܓܚܐ
5
ܬܘܬܢܝ̈ܐ ܠܚܘܣ̈ܢܐ ܐܒܗ̈ܝܐ ܥܠܝܢ ܡܪܬܚܝܢܢ
6
ܡܪܚܡܢܐܝܬ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ ܡܪܝܐ. ܠܐ ܬܦܝܛ
7
ܒܢ ܕܘ̈ܝܐ ܘܒܣܝܪ̈ܝ ܒܬܐܪܬܐ ܚܡܬܢܐܝܬ.
8
ܡܛܠ ܫܟܝܪܘܬ ܗܘܦܟܢ ܘܛܦܝܠܘܬ ܣܘܥܪܢܢ
9
ܡܪܘܕܐܝܬ. ܐܠܐ ܐܬܦܢ ܘܝܩܪ ܠܨܠܡܟ ܕܪܫܝܡ
10
ܒܢ ܛܝܒܘܬܢܐܝܬ. ܘܐܫܟܚ ܠܙܘܙܟ ܡܠܟܝܐ
11
ܕܐܒܕ ܒܢ ܕܘܝܐܝܬ. ܘܐܗܦܟ ܠܢ ܠܫܕܬܢ ܩܕܡܝܬܐ.
12
ܘܠܝܪܬܘܬܢ ܥܕܝܢܝܬܐ ܚܝܘܣܬܢܐܝܬ. ܘܚܕܐ
13
ܒܡܬܦܢܝܢܘܬܢ ܠܡܫܕܪ̈ܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܗ݀ܝ
14
ܝܡܝܢܝܬܐ ܕܢܫܡܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܡܥܪܙܠܬ ܥܡ
15
ܒܣܪܐ ܡܪܟܒܐܝܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܦ̈ܠܓܝܗܘܢ
16
ܚܒܝܒܐܝܬ ܘܒܣܕܪ̈ܝܗܘܢ ܟܢܝܫܐܝܬ ܢܣܩ
17
ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܚܕܝܐܝܬ. ܘܠܝܚܝܕܝܐ

Page 2r

1
ܒܪܟ ܐܘܣܝܐܝܬ. ܘܠܪܘܚܐ ܚܝܐ ܫܘܝܐܝܬ.
2
ܗܫܐ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܒܣܝܡܐ
3
ܕܠܐ ܐܚܕܐ ܛܒܘܬܗ ܫܘܓܢܝܐ ܘܠܐ ܚܫܐ
4
ܡܠܘܬܗ ܫܘܢܝܐ. ܡܢ ܕܒܡܦܬܟܘܬ
5
ܚܘܣܢ̈ܘܗܝ ܫܦܝܥ̈ܐ ܘܬܟܝܒܘܬ ܪ̈܏ܚܡܘ܏
6
ܠܐ ܦܪ̈ܝܥܐ. ܠܐ ܚܣܡܐܝܬ ܫܘܬܦ ܡܓܢ
7
ܠܒܪ̈ܝܬܗ ܒܒܘܣܡ ܬܐܘܪܝܐ ܡܫܓܢܝܬܐ
8
ܕܝܬܗ. ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܡܡܘܠ ܡܬܝܕܥܢܘܬܗ
9
ܒܐܪܙܐ ܘܒܣܘܟܠܐ ܓܚ ܘܢܛܚ. ܥܠ ܗ̈ܘܢܐ
10
ܬܪ̈ܝܢܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܐܬܝܒܠ ܠܘܬ ܒܪܝܐ
11
ܠܩܝܫܝܐ ܐܘܟܝܬ ܐܕܡ ܩܕܡܝܐ. ܕܐܬܕܠܠ
12
ܗܘ ܠܚܘܕܘܗܝ ܒܨܠܡܐ ܡܠܟܝܐ. ܘܐܬܡܢܝ
13
ܒܗܕܐ ܒܬܐܓ̈ܡܐ ܥܣܝܪܝ̈ܐ. ܘܐܬܚܪܙ ܒܝܗ̈ܠܐ
14
ܡܠܐܟܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܫܪܟܬ ܠܗ ܓܕܘܬܐ
15
ܘܢܨܝܚܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܐܬܚܣܡ ܡܢ ܛܪܟܢܐ
16
ܣܛܢܐ ܣܢܐܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ. ܘܐܝܟ ܪܚܡܐ
17
ܢܟܝܠܐ ܕܡܠܟܐ ܣܡ ܡܘܬܐ
18
ܕܫܦܪ̈ܬܐ

Page 2v

1
ܓܢܒܗ ܘܒܪܓܬ ܐܠܗܘܬܐ ܣܛܡܗ.
2
ܘܒܬܪܥܝܬܐ ܡܫܩܠܬܐ ܐܝܟ ܕܒܙܗܪ̈ܐ
3
ܦܛܡܗ. ܟܕ ܒܡܠܟܐ ܚܘܝܝܐ ܐܬܬܢܒ
4
ܘܐܬܬܛܥܝ. ܘܒܫܘܕܠܐ ܢܫܝܐ ܐܬܓܪܦ ܘܐܬܓܠܘܝ.
5
ܗܝܕܝܢ ܢܨܝܚܘܬܐ ܥܛܠܬ ܠܡܬܠܒܟܘ
6
ܣܒܪܬ ܕܐܡܕܬ: ܘܥܠ ܩܪܩܦܬ ܫܡܝ̈ܐ
7
ܬܪܘܢܝܘܢ ܕܝܠܗ̇ ܩܒܥܬ. ܘܟܕ ܒܪܢܝܐ
8
ܣܪܝܩܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܢܦܫܗ ܐܬܒܣܡܬ ܟܕ
9
ܐܬܬܛܥܝܬ. ܘܕܡܐ ܚܠܦ ܡܛܪܐ. ܐܪܥ ܠܒܗ
10
ܐܬܪܣܡܬ: ܘܐܝܟ ܕܒܣܘܩܒܠܐ ܒܝܫܐ
11
ܪ̈ܡܬܐ ܐܬܪܥܝ. ܘܡܥܠܝܘܬܐ ܕܒܠܠܗܘܬܐ
12
ܐܬܗܓܓ ܘܠܡܩܕܝܢܘܬܗ̇ ܐܬܪܢܝ.
13
ܘܠܡܫܘܙܒܘ ܠܕܚܝܠܘܬܐ ܐܬܕܢܝ. ܡܢ ܗܝܕܝܢ
14
ܠܒܝܬ ܬܚܬܝܢ ܐܫܬܪܓܠ ܘܢܦܠ ܘܠܐܒܕܢ
15
ܐܒܪ̈ܢܝܢ ܐܬܥܪܓܠ ܘܐܬܦܪܟܠ. ܘܥܠ ܕܒܐܝܩܪܗ
16
ܠܐ ܐܬܒܝܢ. ܐܫܬܠܡ ܠܒܥܝܪܗ ܘܬܚܝܬ
17
ܐܠܨܝ̈ܬܗ ܐܬܟܕܢ. ܘܐܬܕܘܝ ܕܘܝܘܬܐ ܕܒܣܟܐ

Page 3r

1
ܒܪܝܐ. ܘܐܬܢܟܪܝ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢ ܫܘܒܚܗ
2
ܫܪܘܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܟܪܝܬ ܠܟ ܐܘ ܡܪܐ ܥܠ
3
ܚܙܘܪ ܕܗܒܐ ܕܐܫܬܚܩ. ܘܥܠ ܨܘܪܬ ܨܠܡܟ
4
ܕܐܬܕܩܩ܆ ܥܠ ܕܡܘܬ ܝܘܩܢܟ ܕܐܬܬܒܣܪ.
5
ܥܠ ܚܐܪܘܬܗ ܘܫܠܝܛܘܬ ܒܝܬܗ ܕܐܬܥܒܕ
6
ܘܐܬܐܣܪ. ܘܟܕ ܡܢ ܒܬܪ ܕܦܕ ܒܗ ܣܒܪܐ ܕܟܠ
7
ܙܘܗܪ ܘܢܘܗܪ. ܥܠܠ̈ܬܐ ܘܦܘܪ̈ܣܐ ܛܟܢܬ.
8
ܘܗܠܝܢ ܕܚܘܪܪܐ ܠܗ ܡܩܢܝܢ ܫܟܢܬ.
9
ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܚܬܬܐ ܘܣܘܪܩܐ ܡܚܝܢܐ
10
ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܗ݀ܘ ܕܒܨܒܝܢܐ ܠܚܘܕܝܐ
11
ܕܝܠܟ ܘܕܝܠܗ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܢܣܒ ܕܡܘܬܐ
12
ܕܥܒܕܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܝܗܒ ܗܘ ܠܗ ܬܚܠܘܦܐ
13
ܠܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܪܚܡܬ ܐܢܫܐܝܬ ܚܠܦ
14
ܚܝܒܘܬܗ ܕܗ݀ܘ ܥܦܪܢܐ ܘܐܥܕܗ
15
ܒܟܐܢܘ ܡܢ ܢܫܒܘ̈ܗܝ ܕܒܥܠܕܪܐ ܣܛܢܐ
16
ܘܦܪܥ ܚܘܒܬܢ ܥܕܡܐ ܠܠܦܛܐ ܐܚܪܝܐ
17
ܒܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܘܡܟܣܢ ܡܕܐܬܐ

Page 3v

1
ܕܚܝܒܝܢ ܗܘܝܢ ܒܬܪܝܨܘ ܠܟܐܢܘܬܐ ܒܫܘܦܥ
2
ܕܡܗ. ܐܘ ܠܡܘܗܒܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܕܐܬܬ ܠܢ
3
ܡܓܢ. ܗ݀ܝ ܕܟܕ ܡܐܨܕ ܒܗ̇ ܒܘܝܢܐ ܝܕܥ̈ܬܗ
4
ܙܐܠ̈ܢ. ܐܘ ܠܗܡܝܪܐ ܡܝܩܪܐ. ܘܪܝܫܝܬܐ ܪܝܫܝܬܐ
5
ܕܐܝܬܝܗ̇ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ. ܗ݀ܝ
6
ܕܒܐܝܕ̈ܝܗ̇ ܘܒܝܕܗ̇ ܠܪܒܘܬ ܚܘܒܟ ܕܠܘܬܢ
7
ܝܕܥܢܢ. ܘܠܣܓܝܐܘܬ ܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܟ ܐܫܬܘܕܥܢܢ.
8
ܘܒܕܘܡܪܐ ܪܒܐ ܗܘܝܢܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ. ܐܘ
9
ܠܥܘܡܩܐ ܕܥܘܬܪܐ ܘܦܬܝܘܬܐ ܘܪܘܝܚܘܬܐ
10
ܕܡܪܚܡܢܘܬܟ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܣܥܪܐ ܘܡܣܬܥܪܐ
11
ܕܝܠܟ ܘܕܝܠܗ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܢܣܒ ܕܡܘܬܐ
12
ܦܫܝܛܐܝܬ ܥܠ ܒܪ̈ܝܬܟ. ܫܘܒܚܐ ܠܣܓܝܐܘܬ
13
ܪ̈ܚܡܝܟ ܣܓܕܬܐ ܠܫܦܝܥܘܬܗ ܕܚܢܢܟ.
14
ܘܗܫܐ ܒܥܘܬܐ ܡܬܚܢܢܝܬܐ ܡܩܪܒܝܢܢ
15
ܠܚܢܢܟ. ܘܬܟܫܦܬܐ ܡܦܝܣܢܝܬܐ
16
ܠܡܪܘܬܟ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܢܗܪ ܠܢ ܒܪܘܚܟ
17
ܘܬܨܡܚ ܠܢ ܒܕܢܚܟ. ܕܢܫܟܚ ܠܡܕܪܟܘ
18
ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫ̈ܐ. ܡܢܘ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ

Page 4r

1
ܘܐܘܪܟܐ ܘܦܬܝܐ ܕܝܡܐ ܕܛܒܘܬܟ ܘܢܣܩ
2
܏ܡܫܡ܏ ܢܩܘܡ ܟܗܢܐ ܚܘܒܐ ܓܗܢܬܐ
3
ܘܠܚܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܙܕܩܝܬܐ ܡܩܪܒܘܬ
4
ܬܘܕܝ̈ܬܐ ܘܡܕܫܢܘܬ ܩܘܠ̈ܣܐ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ
5
ܡܪܝܡܬܐ ܗ݀ܝ ܕܒܦܘܪ̈ܫܐ ܕܩܢܘܡ̈ܐ
6
ܡܬܗܝܡܢܐ ܠܐ ܡܚܝܕܐܝܬ. ܘܒܡܚܝܕܘܬܐ
7
ܕܟܝܢܐ ܘܝܚܝܕܝܘܬܐ ܕܡܪܘܬܐ ܘܐܠܗܘܬܐ
8
ܠܐ ܡܬܦܠܓܐ ܦܪܝܫܐܝܬ. ܘܟܕ ܢܛܝܪ ܫܘܘܕܥܐ
9
ܕܩܢܘܡ̈ܐ ܒܚܕܢܝܘܬܐ ܐܘܣܝܝܬܐ ܠܐ ܒܠܝܠܐܝܬ
10
ܘܡܚܝܕ ܟܝܢܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܘܨܒܝܢܐ ܟܕ
11
ܦܪܝܫܝܢ ܠܐ ܚܒܝܟܐܝܬ ܠܗ̇ ܬܫܒܚ̈ܬܐ
12
ܥܠ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܗ ܬܠܐ ܩܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܟ
13
ܐܠܗܐ ܕܟܠ ܟܝܢ ܘܡܬܚܡܢܐ ܕܟܠ ܡܩܫ̈ܝܢ
14
ܡܪܒܝܢܐ ܕܟܠ ܩܘܡ̈ܢ. ܣܘܩܐ ܘܚܝ̈ܐ ܕܟܠ
15
ܢܫܡ̈ܢ. ܗ݀ܘ ܕܡܬܬܓܪ ܐܢܬ ܐܡܝܢܐܝܬ ܝܘܬܪ̈ܢܐ
16
ܕܒܪ̈ܝܬܟ. ܘܡܬܦܪܣ ܐܢܬ ܡܬܘܡܐܝܬ
17
ܠܡܓܪܓܘ ܠܗܘܢ ܠܡܬܕܡܝܘ ܒܟ. ܡܢ

Page 4v

1
ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܚܫܒܬܗ ܥܒܕܐ. ܘܬܪܥܝܬܗ
2
ܗܘܝܐ ܘܠܘܡܕܐ. ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܫܦܥ ܟܝܠܐ
3
ܕܡܪܚܡܢܘܬܟ. ܘܢܬܥܬ (del. strike through ܣܓܝܐܬ)  (add. margin ܣܐܓܝܘܬ)   ܡܣܐܬܐ
4
ܕܚܝܘܣܬܢܘܬܟ. ܘܨܒܐ ܨܒܝܢܟ ܒܗܘܝܐ.
5
ܡܢ ܗܝܕܝܟ ܢܒܗܘ ܥܠܡ̈ܐ ܘܒܪ̈ܝܬܐ.
6
ܘܐܬܬܗܝܘ (add. margin ܘܐܬܬܗܘܝܘ)   ܗܘ̈ܢܐ ܘܡܘܙܠ̈ܬܐ. ܘܐܬܟܝܢܘ
7
ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܘܦܢܝ̈ܬܐ. ܘܐܬܛܟܣܘ
8
ܒܫܦܝܪܘܬ ܡܛܟܣܘܬܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܫܦܪܬ
9
ܠܒܣܝܡܘܬ ܚܘܒܟ. ܕܬܬܒܣܡ
10
ܐܢܬ ܠܚܘܕܐܝܬ ܒܬܐܘܪܝܐ ܚܠܝܬܐ
11
ܕܓܐܝܘܬܟ. ܐܠܐ ܘܕܬܫܘܬܦ ܠܒܪ̈ܝܬܟ
12
ܒܡܬܡܕܥܢܘܬ ܒܨܪܐ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܡܨܝܐ
13
ܡܢ ܝܡܐ ܠܐ ܡܬܬܟܝܠܢܐ ܕܓܢܝܙܘܬܟ
14
ܡܢ ܗܝܕܝܟ ܫܪܝܘ ܡܢ ܐܝܬܘܬܟ ܪ̈ܥܝܢܐ
15
ܣܘܟܠܝ̈ܐ. ܘܡܕܥ̈ܐ ܪ̈ܐܙܐܢܝܐ. ܥܠ ܗܘܢ̈ܐ
16
ܡܩܪ̈ܒܐ ܕܠܐܠܗܘܬܟ. ܐܘܟܝܬ ܬܓܡ̈ܐ
17
ܣܪ̈ܦܝܐ ܨܡܚܝܢ ܘܢܛܚܝܢ. ܘܗܢܘܢ

Page 5r

1
ܗܠܝܢ ܒܟܪܐܝܬ ܘܪܝܫܐܝܬ. ܝܘܬܪܢܐ
2
ܕܡܬܐܪܙܢܘܬܐ ܩܕܡܝܢ ܩܛܦܝܢ. ܡܢ
3
ܠܝܬܝܘܬܗ ܕܚܣܡܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ
4
ܘܫܟܝܚܘܬܐ ܐܫܝܕܘܬܗ ܕܚܘܒܐ
5
ܠܬܐܓ̈ܡܐ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ. ܗܝ ܟܕ ܗܝ
6
ܡܬܐܪܙܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܒܕܘܪܓܐ ܠܚܕ̈ܕܐ.
7
ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܚܘܒܐ ܠܬܐܓܡ̈ܐ
8
ܟܪܘܒܝܐ ܡܝܒܠܝܢ. ܘܐܝܟ ܕܐܬܐܪܙܘ ܡܐܪܙܝܢ.
9
ܘܗܘ ܬܐܓܡܐ ܟܪܘܒܝܐ ܒܬܪ ܡܬܢܗܪܢܘܬܗ
10
ܕܒܠܠܗܝ̈ܬܐ ܕܡܢ ܣܪ̈ܦܐ. ܗܝ ܟܕ ܗܝ
11
ܡܝܒܠܢܘܬܐ ܐܝܟ ܒܥ̈ܝܝ ܛܒ̈ܬܐ ܕܚܕ̈ܕܐ.
12
ܠܬܐܓܡܐ ܡܘܬܒܝܐ ܡܢܗܪ ܟܕ ܠܐ ܫܠܐ.
13
ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܬܐܓܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܒܬܪ
14
ܡܬܬܨܡܚܢܘܬܗ ܒܪ̈ܐܙܢܝܬܐ ܗܘ ܟܕ
15
ܗܘ ܫܘܘܟܢܐ ܠܣܕܪܐ ܡܘܬܒܝܐ ܡܫܟܢ
16
ܟܕ ܡܢ ܥܒܘܪܝܐ ܟܘܙ. ܘܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ
17
ܘܦܠܓܐ ܡܘܬܒܝܐ ܒܥܩܒ. ܡܬܦܪܦܥܢܘܬܗ

Page 5v

1
ܒܝܡ ܓܢܝܙܘܬܐ ܐܝܟ ܡܝܕܕܝ ܩܪ̈ܝܒܐ ܠܝܗ̈ܠܐ
2
ܡܪ̈ܘܬܝܐ. ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܐܪܙܐ ܡܐܪܙ
3
ܘܡܕܢܚ ܟܕ ܪܘܙ. ܘܗܘ ܗܟܘܬ ܟܢܘܫܝܐ
4
ܗ݀ܘ ܡܪܘܬܝܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܡܬܬܨܝܪܢܘܬ ܕܝܢ̈ܐ
5
ܓܢܝ̈ܙܐ ܕܐܠܗܐ ܒܠܘܚ ܗܘܢܗ. ܐܝܟ ܕܥܠ
6
ܝܨܝ̈ܨܐ ܘܒܝ̈ܬܝܐ ܡܫܦܥ. ܘܠܗܢܐ ܐܝܩܪܐ
7
ܕܡܬܡܕܥܢܘܬ ܥܬܝ̈ܕܬܐ ܠܩܘ̈ܛܢܐ
8
ܚܝ̈ܠܘܬܝܐ ܡܣܟܠ ܟܕ ܬܘܙ. ܘܗܘ ܐܝܛܐ
9
ܩܘ̈ܛܢܐ ܚܝ̈ܠܘܬܝܐ ܩܛܦܝܛܝܩܝܬܐ
10
ܕܐܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܫܘܬܦܘܬ ܡܬܢܗܪ̈ܢܘܗܝ
11
ܐܘܟܝܬ ܚܝܠܐ ܫܘܠܛܢܝܐ. ܒܡܕܪܟܘܬ
12
ܥܡܝܩܘܬܐ. ܘܡܣܬܪܘܬܐ ܡܕܡܝܬܐ
13
ܕܐܝܬܘܬܐ ܡܗܘܝܢܝܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܒܠܐ
14
ܚܣܘܟܬܢܘܬܐ ܡܬܚܫܚ ܥܡܗ.
15
ܘܠܝܓ ܠܝܓ ܒܡܐ ܕܐܬܒܝܬܝ ܗܘ
16
ܡܒܝܬܐ ܠܡܬܢܗܪܢܗ ܟܕ ܡܢ ܪܚܡܬܗ
17
ܕܠܘܬܗ ܡܬܢܗܪ (add. margin ܡܬܢܝܪ)   ܘܥܐܙ. ܘܗܘ ܬܐܓܡܐ

Page 6r

1
ܫܘܠܛܢܝܐ ܗܟܕܗܝܘܬܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ
2
ܡܫܡܠܐ ܥܡ ܟܢܫܐ ܪ̈ܝܫܢܘܬܝܐ ܟܕ
3
ܫܘܬܦܐ ܠܫܪܟܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܒܐܪ̈ܙܢܝܬܐ
4
ܠܗ ܥܒܕ. ܘܒܗܝܢ ܥܡܗܘܢ ܢܬܚܠܛ
5
ܘܡܬܚܪܙ. ܘܗܟܢܐ ܗܘ ܗܘܢܐ ܪܝܫܢܘܬܝܐ
6
ܠܗܢܐ ܛܘܦܣܐ ܢܩܦ. ܘܠܓܘܕܐ ܕܪ̈ܝܫܝ
7
ܡ̈ܠܐܟܐ ܡܐܪܙ ܟܕ ܡܪܘܙ. ܒܗ ܒܙܢܐ
8
ܘܦܘܚܪܐ ܗ݀ܘ ܕܪ̈ܝܫܝ ܡ̈ܠܐܟܐ ܥܠ
9
ܡܬܢܗܪܢܘܬ ܡܬܢܗܪ̈ܢܘܗܝ ܩܨܦ. ܘܥܠ
10
ܡܢܗܪ̈ܢܘܢܬܗܘܢ ܒܥܓܠ ܝܨܦ. ܘܒܗ
11
ܟܕܒܗ ܒܙܢܐ ܘܐܝܟ ܕܐܬܬܕܢܚ ܠܗ ܡܕܢܚ
12
ܠܚܝܠܐ ܡܠܐܟܝܐ ܠܗ ܠܪܐܙܐ ܪܒܐ ܘܐܠܗܝܐ
13
ܘܡܦܕܟܣ ܟܕ ܡܢܗ ܡܕܡ ܠܐ ܡܓܢܙ.
14
ܘܟܕ ܡܢ ܪܚܡܬܐ ܢܘܪܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܣܬ
15
ܝܒܪܢܝܬܐ ܘܐܠܗܝܬܐ. ܕܡܙܝܓܐ ܒܡܬܐ
16
ܪܙܢܘܬ ܬܐܓܡ̈ܐ ܡܙܕܟܝܢ ܒܦܪܚܐ ܚܘܕܪܢܝܐ
17
ܪܙܢܘܬ ܬܐܓܡ̈ܐ ܡܙܕܟܝܢ ܒܦܪܚܐ ܚܘܕܪ (add. margin ܢܝܐ)  

Page 6v

1
ܘܒܓܘܪ̈ܓܐ (add. sup l. ܘܒܓܘܪ̈ܓܐ)   ܡܚܬܚ̈ܬܢܐ ܠܡܕܫܢܘ
2
ܬܘܕܝ̈ܬܐ ܠܡܪܘܬܟ ܡܚܦܛܝܢ. ܟܕ ܡܢ
3
ܠܐ ܡܣܝܒܪܢܘܬ ܥܘܙ ܐܠܗܘܬܟ
4
ܡܣܬܝܛܝܢ. ܩܘܕܫ̈ܐ ܐܡܢܝ̈ܐ ܠܐܬܪܐ
5
ܕܫܟܝܢܬܟ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܘܫܛܝܢ.
6
ܟܕ ܪ̈ܬܡܐ ܕܬܫܒܚ̈ܬܟ ܒܙܘܥܬܐ
7
ܚܠܛܝܢ. ܘܠ̈ܥܙܐ ܕܬܘܕܝ̈ܬܐ ܒܪܬܝܬܐ
8
ܡܫܡܪܝܢ ܟܕ ܩܢܛܝܢ. ܟܕ ܓܐܦ̈ܐ
9
ܠܚܕ̈ܕܐ ܪܗܝܒܐܝܬ ܛܪܦܝܢ. ܘܒܩ̈ܠܐ
10
ܪ̈ܥܡܢܝܐ ܫܘܒܚܐ ܕܪܒܘܬ ܦܐܝܘܬܐ
11
ܬܠܝܬܐܝܬ (add. margin ܕܠܐ ܝܘܕ̄)   ܡܙܥܩܝܢ ܘܩܥܝܢ ܘܐܡܪܝܢ
12
ܩܕܝܫ ܟܗܢܐ ܓܗܢܬܐ ܩܕܝܫ ܐܢܬ
13
ܐܒܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ. ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܒܪܐ
14
ܡܬܘܡܝ ܝܠܝܕܘܬܐ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܪܘܚܐ
15
ܡܥܠܝ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܒܝܬܗ ܐܝܬܝܝܬܐ.
16
ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝܟ ܘܡܥܠܝ ܒܩܕܝܫܘܬܐ
17
ܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܘܠܩܘܕܫܟ ܡܬܝܐܝ̈ܒܢ

Page 7r

1
ܪ̈ܘܚܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ. ܘܟܕ ܗܘ̈ܢܐ ܩܕܝܫ̈ܐ
2
ܒܥܝܢ ܕܢܬܕܟܪܘܢ ܠܫܡܐ ܡܫܘܬܦܐ
3
ܕܡܪܘܬܟ. ܩܕܡܝܢ ܕܝܢ ܡܫܝܓܝܢ
4
ܦܘܡܝ̈ܗܘܢ ܒܩܘܕ̈ܫܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܗܡܣܝܢ
5
ܠܡܬܕܟܪܘ ܠܕܚܝܠܘܬܗ. ܟܕ ܬܠܝܬܐܝܬ
6
ܡܥܦܦܝܢ ܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܘܒܗܕܐ
7
ܡܐܪܙܝܢ ܥܠ ܬܠܬܐ ܩܢܘܡ̈ܐ ܕܐܝܬܘܬܐ.
8
ܘܟܕ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܣܬܢܘܬܐ ܡ̈ܠܐ ܐܢܬܐ.
9
ܣܓܝ ܪܓܝܓ ܐܢܬ ܕܬܫܘܬܦ ܠܒܪ̈ܝܬܟ
10
ܒܩܕܝܫܘܬܟ. ܒܐܡܝܢ ܡܙܝܥ ܐܢܬ ܠܗܘܢ
11
ܥܠ ܫܘܒܚܟ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܕܐ ܡܫܡܠܝܢ.
12
ܐܦ ܗܢܘܢ ܢܬܩܕܫܘܢ ܡܢ ܩܘܕܫ̈ܝܟ.
13
ܘܥܠ ܗܕܐ ܨܒܘܬܐ ܐܣܪܚܬ ܢܒܝ̈ܐ ܘܐܩܝܡܬ
14
ܡܒܕܩ̈ܢܐ ܕܢܓܕܘܢ ܘܢܬܦܘܢ ܠܟܠܢܫ
15
ܘܢܕܪܓܘܢ ܘܢܚܦܛܘܢ ܐܢܘܢ ܥܠ ܗܕܐ. ܐܝܟܢܐ
16
ܕܠܐ ܬܫܘܪܝ ܐܢܘܢ ܢܨܚܘܬܐ ܗܕܐ ܕܫܘܬܦܘܬ (add. margin ܗܘܢ)  
17
ܕܒܬܫܒܘܚܬܟ. ܘܟܕ ܡܪܕܬ ܡܢ

Page 7v

1
ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܫܪܒܬܐ ܐܢܫܝܬܐ. ܘܠܐ ܐܬܕܢܝܬ
2
ܠܬܘܪ̈ܨܐ ܬܩܢ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܐܠܐ ܠܘܩܒܠ ܪܝܫܗ̇
3
ܦܗܬ ܘܠܣܪܝܩܘܬܐ ܐܕܢ̈ܝܗ̇ ܨܠܬ. ܘܠܟܠ
4
ܐܘܪ̈ܚܢ ܪ̈ܓܠܗ̇ ܫܓܬ. ܗܝܕܝܢ ܟܪܝܬ
5
ܠܒܣܝܡܘܬܟ ܥܠ ܐܒܕܢܗ̇. ܘܫܕܪܬ
6
ܠܦܪܩܐ ܪܒܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܠܐܝܠܐ ܕܡܚܝܠܘ (add. margin ܬܗ̇)  
7
ܘܐܬܠܝܛܐܝܬ ܐܝܟ ܢܚܫܝܪܬܢܐ ܐܥܕܝܗ̇ ܡܢ
8
ܡܪܘܬܗܘܢ ܛܪܘܢܝܬܐ ܕܫ̈ܐܕܐ. ܘܣܡܗ̇
9
ܒܠܡܐܢܐ ܕܢܝܚܬܐ. ܟܕ ܐܚܕܪ ܠܗ̇ ܐܝܟ
10
ܕܠܢܛܘܪܬܐ ܫܘܪܐ ܕܕܝ̈ܢܐ ܘܢܡܘܣ̈ܐ
11
ܕܟܐܢܝ̈ܢ ܘܬܪܝܨܝܢ. ܘܠܗܢܘܢ ܕܟܕ ܬܩܦܝ
12
ܬܟܫܪܝ ܘܬܐܚܐ ܒܥܠܡܐ ܕܬܢܢ ܘܒܗ݀ܘ
13
ܕܠܐ ܦܛܪ ܬܠܝܬܐ ܗܘ ܓܝܪ ܒܪܐ ܡܬܘܡܝܐ
14
ܕܐܒܐ ܡܬܘܡܝܐ. ܗ݀ܘ ܕܝܠܝܕ ܐܝܬܝܐܝܬ
15
ܘܡܬܘܡܐܝܬ. ܝܠܝܕܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܣܒܠܬ
16
ܪܕܝܐ ܘܠܐ ܚܫܬ ܦܣܩܐ ܘܠܐ ܡܬܬܚܡܐ
17
ܥܠܡܢܘܢܬܗ ܒܐܡܬܝܘܬܐ ܘܠܐ ܡܬܩܛܪܓܐ

Page 8r

1
ܒܫܘܡ̈ܗܐ ܩܐܛܐܦܛܝܩ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܒܟܘܢܝ̈ܐ
2
ܐܦܘܦܛܝܩܝ̈ܐ ܠܚܘܕ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܬܘܡܝܘܬܐ
3
ܘܥܠܡܢܝܘܬܐ ܐܟܡܐ ܕܬܐܡܪ ܡܣܠܓܣܢܐܝܬ
4
ܝܠܝܕܘܬ ܒܪ ܐܠܗܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܠܐ ܐܝܬ ܠܗ̇.
5
ܗܘ ܗܢܐ ܒܚܕܐ ܡܨܛܒܝܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܠܗ
6
ܘܠܐܒܘܗܝ ܘܠܪܘܚܗ ܫܘܝܐܝܬ. ܙܚ ܟܕ ܠܐ
7
ܫܢܝ. ܘܢܚܬ ܟܕ ܠܐ ܐܫܬܓܢܝ. ܐܠܐ ܩܘܝ
8
ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܠܐ ܡܫܢܝܢܐ (add. margin ܝܬ)  
9
ܘܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ. ܒܙܢܐ ܕܛܒ ܪܡ ܘܡܥܠܝ
10
ܘܝܬܝܪ ܩܛܝܢ ܘܡܫܡܠܝ. ܡܢ ܡܕܪܟܢܘܬ
11
ܒܪ̈ܝܐ ܘܥܒܝ̈ܕܐ ܘܥܛܠ ܥܠ ܣܟܘܠ̈ܬܢܐ
12
ܡܪ̈ܝܕܐ. ܒܪܡ ܐܝܟ ܕܗܘ ܘܐܒܘܗܝ ܘܪܘܚܗ
13
ܩܕܝܫܐ ܢܚܬ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܠܡܪܒܥܐ
14
ܠܐ ܡܛܩܫܐ. ܘܠܥܘܒܐ ܠܐ ܡܛܠܫܐ. ܕܪܘܚܐ
15
ܩܕܝܫܐ ܩܕܫܬܗ. ܟܕ ܨܒܝܢܐ ܠܚܘܕܝܐ
16
ܘܡܥܒܕܢܘܬ ܪܘܚܩܘܕܫܐ ܥܒܕܘ
17
ܒܡܨܥܝܘܬ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܘܝܕܘܥܬܢܝܬܐ.

Page 8v

1
ܠܚܘܕܝܐ ܬܡܝܥܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܘܕܩܢܘ̈ܡܐ. ܠܚܕ
2
ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܟܕ ܢܛܝܪܝܢ ܫܘܘ̈ܕܥܐ
3
ܟܝܢܝ̈ܐ ܒܫܪܪܐ ܘܒܕܘܡܪܐ ܠܐ ܚܒܝܟܐܝܬ ܐܦܠܐ
4
ܒܠܝܠܐܝܬ. ܘܐܬܝܩܢ ܏ܒܒܬܘ܏ ܒܗܕ̈ܡܐ ܡܫܡ̈ܠܝܐ
5
ܝܬܝܪ ܬܡܝܗܐܝܬ ܘܗܕܝܪܐܝܬ. ܘܟܬܪ ܒܗ̇ ܐܝܟ
6
ܛܟܣܐ ܡܣܩܡܐ. ܕܟܝܢܐ ܘܨܡܚ ܡܢܗ̇
7
ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܨܡܚܐ ܕܥܒܪ ܠܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ.
8
ܟܕ ܒܟܠܗܘܢ ܐܩܡ̈ܝ ܩܘܡ̈ܐ ܡܕܒܪ̈ܢܝܐ.
9
ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ (del. strike through ܡܢ)   ܡܢ ܫܘܒܚܗ. ܘܠܐ ܐܘܒܕ
10
ܐܠܗܘܬܗ. ܐܠܐ ܟܕ ܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ ܐܬܗܦܟ
11
ܒܟܠܗ ܡܘܠܝܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܗܢܐ ܟܕ
12
ܩܕܡ ܝܕܥ ܒܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܗ. ܕܙܒܢܗ
13
ܡܛܝ. ܘܚܫܗ ܠܐ ܥܕܝܠܐ ܡܢܥ. ܨܒܐ ܕܡܫܟܢܐ
14
ܕܚܝ̈ܐ ܢܡܫܟܢ ܗܘ ܠܗ ܨܝܕ ܦܪ̈ܝܩܘܗܝ
15
ܠܐ ܡܫܢܝܢܐܝܬ. ܘܢܬܠ ܪܗܒܘܢܐ ܕܦܓܪܗ
16
ܠܡܗܝ̈ܡܢܘܗܝ ܐܟܣܝܣܐܝܬ. ܘܢܗܝܡܢ
17
ܐܢܘܢ ܣܥܘܪܘܬܐ ܬܡܝܗܬܐ ܕܡܠܝܐ ܚܢܢܐ. (add. margin X)  

Page 9r

1
ܐܚܝܪܬ ܐܬܪܢܝܢܢ. ܟܕ ܒܥܪܘܩܝܟ ܕܠܡܨܪܝܢ
2
ܡܢ ܐܝܪܘܕܝܣ ܠܪܐܙܐ ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܟ
3
ܨܒܝܬ ܕܬܟܣܐ ܡܢ ܒܠܐ ܐܪ ܐܬܐ ܪܙܢܢ. ܘܟܕ
4
ܒܚܘܝܠܟ ܕܡܢ ܪܘܚܐ. ܘܬܪܒܝܬܟ ܕܡܢ
5
ܛܝܒܘܬܐ ܘܫܘܫܛܟ ܕܒܚܟܡܬܐ.
6
ܕܒܕܝ̈ܠܝܬܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܕܐܠܬܝܗܝ ܠܒܣܪܟ
7
ܒܚܘܝܕܟ ܕܠܗ ܐܬܗܓܓܢܢ. ܘܟܕ ܒܡܬܕܪܓܢܘܬܟ
8
ܒܐܩ̈ܡܐ ܬܠܬܐ ܟܐܡܬ ܒܫܒܪܘܬܐ
9
ܘܒܥܠܝܡܘܬܐ ܘܓܒܪܘܬܐ ܐܠܗܐܝܬ
10
ܘܐܢܫܐܝܬ. ܠܐܣܟ ܚܛܝܬܐ ܛܠܫܬ ܒܟ
11
ܟܘܬܡܗ̇. ܘܠܐ ܣܟܠܘܬܐ ܛܠܫܬ ܒܟ
12
ܩܡܛܗ̇ ܡܘܕܝܢܢ. ܡܛܠ ܕܒܦܘܡܐ
13
ܢܒܝܝܐ ܐܬܒܕܩ ܗܘܦܟܟ. ܘܒܠܫܢ ܪܘܚ
14
ܩܘܕܫܐ ܐܬܦܫܩ ܕܘܝܪܟ. ܟܕ ܐܢܬ ܗܘ
15
ܠܚܘܕܝܟ ܗ݀ܘ ܕܠܐ ܐܫܬܟܚ ܢܟܠܐ ܒܠܒܟ.
16
ܘܠܐ ܪܦܬ ܚܛܗܐ ܚܣ ܒܢܦܫܟ.
17
ܗܝܡܢܢ. ܡܕܟܝܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܕܣܓܝ̈ܐ

Page 9v

1
ܐܫܬܡܝܬ ܡܡܟܟܐ ܕܐܢܫܐ ܐܬܟܢܝܬ ܐܣܬܟܠܢܢ.
2
ܩܢܝܐ ܪܥܝܥܐ ܠܐ ܬܒܪܬ. ܫܪܓܐ ܡܛܦܛܦܐ
3
ܠܐ ܐܕܥܟܬ. ܘܠܐ ܩܠܟ ܗܢܝܐܐ ܐܫܬܡܥ ܒܫܘܩܐ
4
ܚܡܬܢܐܝܬ ܐܫܪܢܢ. ܘܟܕ ܒܕܘܪܓܐ ܡܪܝܡ
5
ܡܢ ܥܘܪ̈ܓܠܐ ܘܦܐܐ ܠܐܠܗܐ ܐܫܬܘܫܛܬ.
6
ܘܠܩܘܡܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܐܝܟ ܕܛܒ ܝܐܐ
7
ܐܬܡܛܝܬ ܐܡܪܝܢܢ. ܗܝܕܝܟ ܣܡܬ
8
ܐܦܝ̈ܟ ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܠܡܡܠܝܘ ܠܟܠܗ̇
9
ܟܐܢܘܬܐ. ܘܠܡܬܢܚܬܘ ܠܣܟܗ̇ ܕܡܟܝܟܘܬܐ.
10
ܗ݀ܝ ܕܝܘܬܪܢܗ̇ ܡܢܩܕܝܡ ܒܥܕܝܢ ܐܘܒܕܢܢ.
11
ܘܟܕ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܥܠ ܕܘܟܝܐ ܬܕܟܝܬܐ
12
ܡܛܠܬܢ ܩܒܠܬ. ܘܒܗܕܐ ܪܘܚܟ ܥܠܝܢ
13
ܢܓܕܬ. ܘܒܗ̇ ܐܬܩܕܫܢܢ. ܘܛܝܒܘ ܡܩܒܠܝܢܢ.
14
ܘܟܕ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܡܫܠܛܐܝܬ
15
ܡܣܬܥܪ̈ܢ. ܘܠܐ ܟܠܘ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܢܟ
16
ܡܬܥܕܪܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ.
17
ܕܒܪܝܐ ܕܟܝܢܐ ܠܟ ܐܬܗܘܢܢܢܢ. ܘܟܕ

Page 10r

1
ܐܢܬ ܠܟ ܐܝܬܝܬ ܠܚܫܐ ܨܒܝܢܐܝܬ ܘܠܘ
2
ܩܛܝܪܐܝܬ. ܪܒܘܬ ܚܘܒܟ ܘܣܓܝܐܘܬ
3
ܪܚܡܬܟ ܕܠܘܬܢ ܐܬܦܕܟܣܘ ܠܢ. ܟܕ
4
ܠܘܬ ܕܒܘܚ̈ܐ ܠܝ̈ܛܐ ܐܘ ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ.
5
ܐܝܟ ܐܡܪܐ ܒܪܝܪܐ ܕܡܘܡܐ ܠܝܬ ܒܗ
6
ܐܬܩܪܒܬ ܡܚܕܐ ܐܣܬܟܠܢܢ. ܕܢܬ ܗܘ
7
ܗ݀ܘ ܕܡܬܩܛܠ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܝܢ
8
ܘܕܡܬܡܟܟ ܡܛܠ ܚܘܒܝ̈ܢ. ܘܟܕ ܩܕܡ
9
ܕܝܢܐ ܐܩܝܡܘܟ ܡܓܙܝܐܝܬ ܘܡܫܘܚܕܐܝܬ.
10
ܕܠܐ ܪܚܡܐ ܘܠܐ ܚܒܝܒܐ ܐܬܚܒܪ ܠܟ ܘܐܬܚܝܢ.
11
ܗܝܕܝܢ ܠܘܬ ܣܘܟܠܐ ܢܒܝܝܐ ܪܗܛܝܢܢ.
12
ܕܐܢܬ ܗܘ ܕܡܨܐ ܐܢܬ ܠܡܛܥܢ ܥܘܠܢ.
13
ܘܠܡܫܩܠ ܚܛܗ̈ܝܢ ܐܬܪܢܝܢܢ ܐܬܪܥܝܢܢ.
14
ܟܕ ܥܡܐ ܚܪܡܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܒܫܘܩܪܐ ܘܒܥܘܠܐ
15
ܟܦܘܪܐܝܬ ܚܝܒܘܟ ܠܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܕܥܣܕܐ
16
ܐܬܥܝܢܬ ܠܢ. ܕܚܠܦ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܕܪܝܫ
17
ܛܘܗܡܢ ܟܒܝܢ ܐܢܬ ܗܕܐ ܥܠ ܕܐܬܚܝܒܢܢ.

Page 10v

1
ܘܟܕ ܐܝܟ ܐܡܪܐ ܠܢܟܣܬܐ ܐܬܕܒܪܬ
2
ܠܩܪܩܦܬܐ. ܘܐܝܟ ܢܩܝܐ ܩܕܡ ܓܙܘܙܐ
3
ܫܬܩܬ ܘܠܐ ܦܥܝܬ ܘܠܐ ܒܓܢܬ. ܒܒܘܙܥ
4
ܨܨ̈ܐ ܕܒܐܝܕܝ̈ܟ ܘܒܪ̈ܓܠܝܟ ܡܪܢ. ܐܘܗ
5
ܡܢܟ ܥܠܡܐ ܥܩܝܡܐ ܘܦܬܝܠܐ
6
ܟܡܐ ܗܦܟܝ̈ܬܐ ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܒܟ. ܘܟܡܐ
7
ܣܩܘܒܠܝ̈ܬܐ ܡܬܦܪ̈ܥܢ ܒܟ ܒܙܒܢ
8
ܙܒܢ. ܡܢ ܫܡܥ ܕܩܘܡܬܐ ܕܠܐ ܚܫܬ
9
ܒܡܕܡ ܕܣܢܐ ܣܟ ܕܐܨܛܠܒܬ. ܡܢ
10
ܥܝܢ ܕܚܨܐ ܕܠܐ ܟܦܬܗ ܚܛܝܬܐ ܕܐܬܢܓܕ.
11
ܠܡܢ ܐܬܚܙܝ ܕܐܝܕ̈ܝܐ ܕܠܐ ܐܥܘܠܝ̈ ܒܩܦܠ̈ܘܛܐ
12
ܢܬܩܒܥ̈ܢ. ܡܢ ܚܙܐ ܕܪ̈ܓܠܐ ܕܠܐ ܫܢ̈ܙܝ ܡܢ
13
ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܒܨ̈ܨܐ ܢܣܬܟ̈ܟܢ. ܠܡܢ
14
ܬܬܕܝܢܝ ܕܦܪܨܘܦܐ ܕܠܐ ܛܪܬܗ ܒܣܝܪܘܬ
15
ܥܒܘܪܝܐ ܡܒܗܬܢܐ ܕܐܬܪܩܩ ܒܗ.
16
ܠܡܢ ܐܬܒܩܝܬ ܕܦܘܡܐ ܕܠܐ ܐܬܦܠܦܠ
17
ܒܪܛܘܢܝܐ. ܕܚܠܐ ܕܡܡܘܪܢ ܢܬܬܫܩܐ.

Page 11r

1
ܠܡܢ ܐܬܬܕܝܩܬ ܕܐܕ̈ܢܐ ܕܠܐܨܬܝ ܨܥܝܪ̈ܬܐ
2
ܕܐܬܢܩܫܘ ܒܗܝܢ ܟܠ ܒܙܚܝ̈ܢ ܘܓܘܕ̈ܦܝܢ.
3
ܡܢ ܐܫܟܚ ܕܠܪܝܫܐ ܗ݀ܘ ܕܒܐܣܛܕܝܘܢ
4
ܕܩܪܒܐ ܢܨܚܢ ܙܟܘܬܐ ܫܘܙܒ. ܒܟܘܒ̈ܐ
5
ܢܬܟܠܠ. ܐܝܟܐ ܗܘܬ ܕܡܚܠܡܢܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ
6
ܢܬܡܣܪ. ܐܝܟܐ ܗܘܬ ܕܛܪܘܕܐ ܕܫ̈ܐܕܐ
7
ܢܣܬܩܪ. ܐܝܟܐ ܗܘܬ ܕܡܫܟܢܢܐ ܕܢܘܗܪܐ
8
ܠܚܙܝ̈ܐ ܕܐܬܠܬܟܘ ܥܠܘܗܝ ܕܢܓܠܙܘܢܝܗܝ
9
ܡܢܗ̇ ܕܫܥܬ. ܡܢ ܕܐܢ ܕܠܝܗܒ
10
ܣܘܩܐ ܠܟܠ ܢܫ̈ܡܢ ܒܡܘܬܐ ܢܬܬܡܝܬ.
11
ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܗܦܟܝ̈ܬܐ ܘܣܩܘܒܠ̈ܝܬܐ
12
ܥܡܟ ܡܪܝ ܐܣܬܥܪ̈ܝ ܘܐܫܬܡ̈ܠܝ. ܫ܏ܘܒ܏
13
ܠܒܣܝܡܘܬ ܚܘܒܟ ܕܟܡܐ
14
ܣܝܒܪܬ ܘܚܡܣܢܬ. ܫ܏ܘܒ܏ ܠܢܝܓܝܪܘܬ
15
ܪܘܚܟ ܕܟܡܐ ܐܨܛܪܬ ܘܠܐ ܪܛܢܬ. ܘܟܕ
16
ܐܬܕܪܪܬ ܒܐܐܪ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܐܐܪ ܒܠܐܪ
17
ܛܪܩܐܝܬ ܘܚܠܝܨܐܝܬ. ܘܡܙܕܟܝܢܘܬܐ

Page 11v

1
ܩܕܡܝܟ ܚܘܝ. ܘܥܪܘܩܝܐ ܠܒܟ. ܘܗܝܕܝܢ
2
ܢܚܬܬ ܒܬܪܗ ܥܙܝܙܐܝܬ ܘܓܢܒܪܐܝܬ.
3
ܘܓܣܪܬ ܒܚܣܢܗ ܡܪܝܕܐ ܘܐܬܥܩܪ
4
ܡܢ ܫܬܐܣ̈ܘܗܝ ܟܠܢܐܝܬ. ܘܐܣܪܝܬ
5
ܠܚܣܝܢܐ ܒܢܩܥܗ. ܘܐܦܢܝܬ ܫܒܝܬܐ
6
ܕܡܢ ܕܪܕܪܝܢ ܚܡܠܝܠܐ ܠܗ. ܘܩܡܬ
7
ܒܗܕܪܐ ܕܙܟܘܬܐ ܘܕܒܪܬ ܥܡܟ ܠܟܠܗ̇
8
ܐܢܫܘܬܐ ܠܫܡܝܐ. ܘܐܫܕܬ ܥܠܝܢ ܡܘܗܒܬܐ
9
ܕܪܘܚܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܠܡܬܝܬܟ ܕܬܪ̈ܬܝܢ
10
ܗ݀ܝ ܡܣܪܕܢܝܬ ܥܠܝ̈ܐ ܘܬܚ̈ܬܝܐ ܥܠ
11
ܪ̈ܥܝܢܝܢ ܡܣܩܝܢܢ. ܘܠܒܘܠܗܝܐ
12
ܘܣܘܪܕܐ ܕܩܝܡܐ ܒܗ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ.
13
ܒܗ݀ܘ ܝܘܡܐ ܩܕܡ ܥܝܢܝ̈ܢ ܨܝܪܝܢܢ.
14
ܡܐ ܕܨܒܐ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܟ ܥܠ
15
ܒܡܛܟܣܘܬ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܐܝܟ ܕܠܡܫܬܪܝܘ
16
ܠܝܓܐܝܬ. ܘܠܡܬܚܕܬܘ ܒܙܢܐ ܕܝܬܝܪ
17
ܡܥܠܝ ܡܢ ܗܢܐ ܠܥܠܡܝܢܐܝܬ: ܡܐ ܕܦܩܕ

Page 12r

1
ܪܡܙܟ ܪܗܝܒܐܝܬ ܠܡܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ
2
ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܢܘܪ̈ܢܝܐ ܨܡܝܕܐܝܬ. ܠܡܫܡܠܝܘ
3
ܠܦܘܩܕܢܟ ܡܫܬܡܥܢܐܝܬ. ܡܐ ܕܠܒܫܝܢ
4
ܥܙܝܙܘܬܐ ܙܝܥܬܐ. ܘܡܬܥܛܦܝܢ ܓܐܝܘܬܐ
5
ܕܚܝܠܬܐ. ܐܝܟ ܕܠܡܬܒܥ ܥܝܪܬܐ
6
ܡܢ ܣܢ̈ܐܝ ܡܪܗܘܢ ܛܢܢܐܝܬ. ܡܐ
7
ܕܡܐܕܥ̈ܙܥܢ ܟܠܗܝܢ ܐܪ̈ܟܐܣ ܥ̈ܠܝܬܐ
8
ܡܫܬܥܒܕܢܐܝܬ. ܕܠܐܚܝܘܢ ܠܟ ܐܘ ܒܪ
9
ܐܠܗ̈ܝܢ ܕܐܬܝ ܥܠ ܥܢ̈ܢܝ ܫܡܝܐ
10
ܗܕܝܪܐܝܬ. ܠܡܕܢ ܘܠܡܦܪܥ ܠܟܠܢܫ
11
ܟܐܢܐܝܬ. ܡܐ ܕܒܗܠܐ ܚܐܦܢܝܘܬ
12
ܪܗܝܒܘܬ ܡܘܙܠܬܢܝܬܐ ܡܬܦܩܕܢܐܝܬ.
13
ܘ ܡܬܒܓܪܐ ܡܬܟܪܟܢܘܬܐ ܗ݀ܝ ܩܝܩܠܘܣܝܬܐ
14
ܡܬܛܦܣܢܐܝܬ ܡܐ ܕܝܬܒ ܐܢܬ ܥܠ
15
ܟܘܪܣܝܐ ܪܡܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ. ܘܐܬܐ ܐܢܬ
16
ܠܡܥܒܕ ܚܘܕܬܐ ܠܕܪ̈ܐ ܘܛܘܗ̈ܡܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ.
17
ܘܕܐܢ ܐܢܬ ܥܡܗܘܢ ܒܕܝܢܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܘܬܪܝܨܘܬܐ.

Page 12v

1
ܡܐ ܕܡܩܢܐ ܐܢܬ ܠܡܕܪܐ ܕܐܕܡ ܩܝܡܬܐ
2
ܘܢܘܚܡܐ. ܘܡܬܟܢܫܝܢ ܡܢ ܡܫܡܫ̈ܢܐ
3
ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܠܢܬܐ ܕܥܙܝܙܘܬܟ. ܡܐ ܕܡܘܫܛ
4
ܐܢܬ ܐܝܕܝ̈ܟ ܩܕܝܫ̈ܬܐ. ܘܥܐܦ ܐܢܬ
5
ܫܡܝ̈ܐ ܐܝܟ ܡܓܠܬܐ ܘܟܪܛܝܣܐ. ܘܡܪܥܠ
6
ܐܢܬ ܠܫܬܐܣܝ̈ܗ̇ ܕܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܒܙܘܥܬܐ.
7
ܒܒܥܘ ܡܢܟ ܐܘ ܡܪܐ ܡܪ̈ܘܬܐ. ܒܣܘܪܩܟ
8
ܕܗܘܐ ܠܢ ܥܠܬ ܚܝ̈ܐ ܘܚܕܘ̈ܬܐ. ܠܐ ܬܗܘܐ
9
ܠܢ ܡܬܝܬܟ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܠܕܝܢܐ ܘܠܬܒܥܬܐ.
10
ܒܝܠܕܟ ܐܠܗܝܐ ܕܐܘܠܕܢ ܪܘܚܢܐܝܬ. ܠܐ
11
ܢܘܠܕܢ ܪܡܙܟ ܡܢ ܥܘܒܗ̇ ܕܐܪܥܐ
12
ܠܬܫܢܝܩܐ ܘܠܡܘܪܡܪܐ. ܒܚܠܒܐ
13
ܒܬܘܠܝܐ ܕܝܢܩܬ. ܠܐ ܬܝܢܩ ܠܢ
14
ܒܩܝܡܬܢ ܟܣܐ ܬܛܝܪܐ ܕܢܛܝܪ ܠܣܛܢܐ.
15
ܒܫܘܦܦܟ ܕܥܠ ܐܪܥܐ. ܠܐ ܢܬܓܪܦ
16
ܕܘܝܐܝܬ ܠܚܫܘܟܐ ܒܪܝܐ. ܒܬܪܒܝܬܐ
17
ܕܩܒܠܬ ܒܥܠܡܢ. ܠܐ ܬܐܪܒܝ ܚܛܝܬܢ

Page 13r

1
ܒܥܝܢ̈ܝܟ. ܘܬܬܥܛܠܝ ܡܢ ܫܘܒܩܢܐ.
2
ܒܥܡܕܟ ܡܚܣܝܢܐ. ܠܐ ܢܥܡܕ ܐܝܟ
3
ܕܒܛܘܒܥܐ ܒܝܡܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ.
4
ܒܚܫܟ ܦܪܘܩܝܐ. ܠܐ ܢܚܫ ܒܝܘܡ
5
ܢܘܚܡܐ ܚܫܐ ܕܠܐ ܓܫܦ ܒܗ ܠܥܠܡ
6
ܒܘܝܐܐ. ܒܪܘܡܪܡܟ ܕܥܠ ܨܠܝܒܐ.
7
ܠܐ ܬܛܪܕܢ ܡܢ ܘܥܕܗ ܗܢܝܐܐ. ܒܟܠܝܠ
8
ܟܘܒ̈ܝܟ. ܠܐ ܬܟܠܠ ܠܢ ܒܒܠܝܠ ܨܥܪܐ
9
ܕܡܥܬܕ ܠܐܟܠܩܪܨܐ. ܒܚܝܠܐ ܘܡܪܪܐ
10
ܕܐܫܬܝܬ ܠܐ ܬܫܩܐ ܠܢ ܨܕܘܦܬܐ (add. margin ܡܨܪ̈ܦܢܝܬܐ)   (del. strike through ܡܨܪ̈ܘܦܬܐ)   ܒܕܡܟ
11
ܕܐܫܬܦܥ ܥܠ ܙܩܝܦܐ ܠܐ ܢܫܢܩܢ ܨܗܝܐ
12
ܕܓܝܗܢܐ. ܒܩܒܘܪܬܟ ܐܠܗܝܬܐ. ܠܐ ܢܬܩܒܪ.
13
ܒܗܡܢ ܒܝܢܬ ܓܘܡܪ̈ܐ ܕܝܩܘܕܘܬܐ.
14
ܒܩܝܡܬܟ ܡܚܝܢܝܬܐ ܠܐ ܬܩܝܡ ܠܢ
15
ܒܓܙܪܐ ܕܓܕ̈ܝܐ. ܒܣܘܠܩܟ ܕܠܫܡܝܐ
16
ܠܐ ܬܣܩ ܕܠܐ ܬܣܒܢ ܥܡܟ. ܘܢܗܘܐ ܝܪ̈ܘܬܐ
17
ܕܚܫܟܐ ܘܫܘܢܩܐ. ܐܠܐ ܩܦܝ ܠܢ

Page 13v

1
ܒܠܡܐܢܟ ܣܒܝܢ ܒܠܘܝܬܟ. ܡܛܠ
2
ܕܙܒܝ̈ܢܐ ܕܕܡܟ ܐܝܬܝܢ ܘܦܪ̈ܝܩܐ ܕܡܘܬܟ.
3
ܥܕܬܟ ܓܝܪ ܠܪ̈ܚܡܝܟ ܡܣܟܝܐ ܘܠܐܒܘܟ
4
ܡܦܝܣܐ ܘܠܪܘܚܟ ܡܬܟܫܦܐ ܟܕ
5
ܐܡܪܐ ܪܚܡܥܠܝܢ ܐܦܚܢܢ ܩܪܝܬܐ
6
ܕܪܘܚܐ ܓܗܢܬܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܗ݀ܘ
7
ܕܝܗܒ ܣܘܩܐ ܘܢܫܡܬܐ ܕܟܠ ܕܚܝ ܗ݀ܘ
8
ܕܫܡܠܝ ܬܡܝܗ̈ܬܐ ܘܐܣܪܚ ܓܒܪ̈ܘܬܐ ܗ݀ܘ
9
ܕܫܟܢ ܕܝܗܒ ܡܫܡܠܝܘܬܐ ܠܟܠ ܟܝܢ. ܗ݀ܘ
10
ܕܐܩܢܝ ܚܝ̈ܐ ܠܚܝ̈ܐ ܡܢ ܒܪܝܫܝܬ
11
ܘܡܩܢܐ ܘܓܡܪ ܒܡܬܡܨܝܢܘܬܗ
12
ܠܐܕܫܢܝܘܬ ܟܠ ܐܕܫܐ. ܘܐܝܬܝ ܠܗܘܝܐ
13
ܦܐܝܐܝܬ. ܠܟܠ ܨܘܠܡܐ ܘܥܒܕ ܒܐܣܛܘܟܣ̈ܐ
14
ܚܝܠܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܗ݀ܘ ܕܓܠܝܢܐܝܬ
15
ܐܪܙ ܠܢܒܝ̈ܐ. ܘܓܠܝܐܝܬ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ
16
ܠܫܠܝܚ̈ܐ. ܘܓܢܒܪܐܝܬ ܡܚܝܠ ܠܣܗ̈ܕܐ
17
ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܡܕܝܪ ܒܕܚܝܚܗܘܢ ܕܙܕܝ̈ܩܐ.

Page 14r

1
ܘܣܒܝܣܐܝܬ ܡܥܕܪ ܗܘܐ ܠܒܬܘ̈ܠܐ. ܘܥܠܬ
2
ܟܘܠܠܗܘܢ ܕܡܘܪܝ̈ܢܐ ܘܠܥܠܡܝܢܐܝܬ ܡܢܛܪ
3
ܒܚܝ̈ܐ ܠܪ̈ܘܚܬܐ ܘܥܬܝܕ ܕܢܩܢܐ ܚܘܕܬܐ
4
ܠܦܓܪ̈ܐ ܦܪ̈ܝܡܝ ܠܣܣܐܘ ܠܪܡܬܐ.
5
ܗ݀ܘ ܚܝ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܘܡܬܘܡܝ̈ܐ ܕܝܠܟ.
6
ܗܘ ܢܐܬܐ ܠܐ ܡܬܥܘܟܢܐܝܬ. ܘܢܪܚܦ ܩܠܝܠܐܝܬ
7
ܘܢܛܘܣ ܪܗܝܒܐܝܬ. ܘܢܐܓܢ ܪܚܡܬ
8
ܐܢܫܐܝܬ ܥܠ ܥܘܬܕܐ ܗܢܐ ܡܫܚܠܦܐ
9
ܕܒܐܕܫܐ ܟܐܡܬ ܥܠ ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ
10
ܡܡܙܓܐ ܕܩܕܡܝܢ ܘܠܝܓܐܝܬ ܐܝܟ
11
ܡܛܪܦ ܬܡܪܐ ܢܥܒܕ ܐܢܘܢ. ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ
12
ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ. ܘܠܐ ܡܛܠ ܣܥܝܛܘܬܝ
13
ܬܬܓܠܙܝ ܡܪܥܝܬܟ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܝܟ
14
ܗܕܐ. ܐܠܐ ܚܘܪ ܒܗܘ ܚܘܣܢܐ ܕܒܗ ܐܫܠܡܬ
15
ܠܕܒܚܐ ܒܪܟ ܚܒܝܒܐ ܚܠܦܝ ܘܚܠܦ
16
ܚܛܝ̈ܐ ܕܐܟܘܬܝ. ܘܠܘܬ ܣܘܩܐ ܐܚܪܝܐ
17
ܦܩܘܕ ܚܘܠܡܢܐ. ܘܨܝܕ ܣܘܦܐ ܐܫܦ

Page 14v

1
ܫܟܝܚܘܬܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܒܟܠ ܫܥ ܡܘܕܝܢܐ
2
ܐܝܬܝ ܒܚܝܒܘܬܐ. ܘܕܚܛܝ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠ
3
ܐܢܫ ܡܫܬܘܕܥ ܐܢܐ. ܘܬܐܪܬܝ ܣܗܕܐ
4
ܠܝ ܒܗܕܐ ܕܡܟܘܢܐ ܠܝ ܠܝ̈ܠܝ ܐܝܡܡ
5
ܘܗܫܐ ܕܐܡܪܚܬ ܘܥܠܬ ܠܐܝܟܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ
6
ܕܢܕܝܩܘܢ ܪܐܓܝܢ. ܠܐ ܡܛܠ ܣܢܝ̈ܬܝ
7
ܐܣܬܠܐ ܐܝܟ ܕܩܐܝܢ. ܘܐܝܟ ܕܥܘܙܝܐ. ܘܐܝܟ
8
ܕܫܐܘܠ. ܘܐܚܫ ܐܢܐ ܡܣܬܠܝܢܘܬܗܘܢ.
9
ܐܠܐ ܐܗܪܘܢܐܝܬ ܘܝܬܝܪ ܬܪܥܘܬܢܐܝܬ
10
ܬܬܩܒܠܝ ܩܕܡܝܟ ܪܝܫܝܬܝ. ܒܒܥܘ
11
ܟܕ ܡܫܡܠܝܐ ܘܓܡܝܪܐ ܒܡܓܢܢܘܬܐ
12
ܕܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܘܥܠܝܗ̇ ܥܢܝܢܝ
13
ܡܪܝܐ ܗܘ ܓܝܪ ܟܕ ܗܘ ܪܘܚܐ ܒܪ
14
ܐܝܬܘܬܟ. ܘܚܝ̈ܐ ܐܘܣܝ̈ܝܐ ܕܐܠܗܘܬܟ
15
ܗ݀ܘ ܕܫܐܒ ܐܝܟܐ ܕܨܒܐ. ܘܢܫܒ ܐܝܟܐ
16
ܕܒܥܐ. ܘܓܡܪ ܠܚܣܝܪ̈ܬܐ. ܘܡܫܡܠܐ
17
ܠܪ̈ܙܢܝܬܐ. ܟܕ ܢܒܗ ܡܢܟ ܠܝܓܐܝܬ.

Page 15r

1
ܘܢܦܩ ܡܢ ܝܬܟ ܩܠܝܠܐܝܬ. ܘܫܐܒ
2
ܓܢܝܙܐܝܬ ܘܛܐܣ ܡܪܚܡܢܐܝܬ. ܘܥܒܕ
3
ܡܣܪܗܒܐܝܬ. ܐܝܟ ܕܒܩܕܡܝܬܐ ܒܗ̇
4
ܒܥܠܝܬܐ. ܘܗܟܘܬ ܘܗܪܟܐ ܠܠܚܡܐ
5
ܗܢܐ ܦܓ݊ܪܐ. ܕܠܐ ܐܬܩܕܡ ܒܚܛܝܬܐ.
6
ܦܓ݊ܪܐ ܕܠܐ ܣܟ ܐܬܚܒܪܬ ܠܗ ܚܝܒܘܬ
7
ܡܦܘܠܬܐ. ܦܓ݊ܪܐ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܐܙܕܘܓܬ
8
ܠܗ ܛܦܝܠܘܬܐ. ܦܓܪܐ ܕܡܠܬܐ ܒܪ
9
ܐܝܬܘܬܐ. ܥܠܬ ܚܝ̈ܐ ܘܚܕܘ̈ܬܐ. ܠܐܝܠܝܢ
10
ܕܐܟܠܢ ܠܗ ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܠܥܠܡ
11
ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܗܘ ܗܟܘܬ ܒܗ̇
12
ܟܕ ܒܗ̇ ܒܗܝܟܕܗܝܘܬܐ. ܘܐܟܘܬܗ
13
ܟܕ ܐܟܘܬܗ ܕܙܢܐ. ܘܥܠ ܡܚܝܕܐ ܗܢܐ
14
ܕܡܢ ܚܡܪܐ ܘܡܝ̈ܐ ܡܡܫܚܐܝܬ.
15
ܢܥܛܘܦ ܘܢܪܚܦ ܡܪܚܦܢܐܝܬ
16
ܠܡܫܡܠܘ ܠܗ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܕܡ݊ܐ
17
ܡܦܪܚܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܒܦܘܪ̈ܫܢܝ ܢܦܫܐ

Page 15v

1
ܘܦܓܪܐ. ܕܡ݊ܐ ܡܪܚܫܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ
2
ܒܩܘ̈ܦܠܝ ܠܒܐ ܘܗܘܢܐ. ܕܡ݊ܐ. ܡܣܡܟܢܐ
3
ܕܥܠ ܣܒܪܐ ܡܣܒܪܐ ܠܣܘܟܠܐ
4
ܘܠܡܕܥܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܬܝܢ ܠܗ. ܕܡܐ
5
ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܝܫܘܥ
6
ܡܫܝܚܐ ܠܪܣܣܐ ܕܬܐܪܬܐ. ܠܪܗܒܘܢ
7
ܚܝ̈ܐ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ
8
ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܒܗ ܡܬܡܫܚܝܢܢ.
9
ܢܗܘܐ ܠܢ ܠܓܡܘܪܝܐ ܕܣܟ̈ܠܘܬܢ. ܠܩܘܠܠܐ
10
ܕܚܘ̈ܒܬܢ. ܐܟܣܝܪܝܢ ܕܗܒܢܝܐ ܠܢܚܫܘܬܢ
11
ܚܡܝܪܐ ܕܡܘܠܕ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܒܢܦܫ̈ܬܢ
12
ܘܒܦܓܪ̈ܝܢ. ܢܘܪܐ ܡܛܠܩܬ ܠܝܥܪܐ
13
ܕܣܢ̈ܝܬܢ. ܬܪܥܐ ܕܠܡܠܟܘܬ ܪܘܡܐ
14
ܡܥܠ ܠܢ. ܪܘܫܡܐ ܡܢܛܪܢܐ ܕܢܛܪ
15
ܦܪ̈ܘܣܬܕܐ ܕܠܒ̈ܘܬܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܥܘܠ
16
ܡܚܒܠܢܐ ܘܢܚܒܠ ܒܘܟܪ̈ܝܢ.
17
ܣܝܡܬܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܠܨܐ ܡܢܢ.

Page 16r

1
ܥܘܕܪܢܐ ܕܠܐ ܡܪܚܩ ܡܢ ܨܐܕ̈ܝܢ ܠܥܠܡܝܢ
2
ܐܡܝܢ ܓܗܢܬܐ ܣܥܘܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ
3
ܠܓܙܪܟ ܕܠܫܡܟ ܒܐܚܪܝܢ ܠܐ ܚܠܦ.
4
ܒܪܥܝܐ ܕܕܡܐ ܠܡܘܫܐ. ܟܕ ܫܩܝܐ
5
ܕܚܠܝܡܘܬ ܝܘܠܦܢܝ̈ܟ ܘܠܐܡܪ̈ܐ ܘܠܢܩܘ̈ܬܐ
6
ܕܥ̈ܢܟ ܐܡܝܢܐܝܬ ܚܪܦ. ܘܒܫܒܛܐ
7
ܦܪܙܠܝܐ ܡܗܕܐ ܠܐܫܟܪܟ. ܒܡܐ ܕܡܢ
8
ܓܙܟ ܚܢܢܐ ܥܠܝܗܘܢ ܪܐܣ ܘܡܪܙܦ
9
ܘܒܦܠܩܐ ܫܢܝܢܐ ܘܪܘܚܩܘܕܫܢܝܐ
10
ܠܠܒܐ ܕܫܪ̈ܕܝܗܘܢ ܕܗܪ̈ܝܣܝܘܛܐ ܡܓܡܡ
11
ܘܡܚܬܦ. ܘܒܣܝܦܐ ܠܛܝܫܐ ܕܨܠܝܒܗ
12
ܕܡܫܝܚܟ ܠܪ̈ܝܫܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܡܪ̈ܘܕܐ
13
ܡܦܣܩ ܘܡܨܠܦ. ܘܠܓܪܒܐ ܕܫܩܘܪ̈ܬܢܐ
14
ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܥܕܬܢܝܐ ܒܡܓܪܕܐ ܕܡ̈ܠܐ
15
ܚܝ̈ܬܐ ܟܕ ܓܪܕ ܘܩܠܦ. ܘܥܠ ܐܝܕ̈ܘܗܝ
16
ܙܝܙܢܐ ܕܛܘܥܝܝ ܡܢ ܚܩܠܗ̇ ܥܓܠ ܝܒܫ
17
ܘܫܠܦ. ܘܡܡܘܠ ܟܐܢܘܬܐ ܠܟܠܗܘܢ

Page 16v

1
ܣܘܩܘܪ̈ܝܗ̇ ܠܟܠ ܐܝܡܝܐ ܓܐܦ ܐܦ ܓܪܦ.
2
ܟܕ ܠܝ̈ܠܕܝܗ̇ ܕܒܪܬ ܒܒܝܠ ܒܙܘܙܬܐ. ܕܠܪܦܝܘܬܐ
3
ܡܢ ܘܚܒܢܢܘܬܐ ܡܚܣܪܢܝܬܐ ܢܓܕܝܢ ܡܢܗ
4
ܘܡܢ ܡܪܥܝܬܟ ܕܚܩ ܘܡܫܩܦ ܬܠܝܬܐ
5
ܠܡܓܕܠܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܘܠܡܐܢܐ ܕܫܘܘܙܒܐ
6
ܐܘܟܝܬ ܐܩܠܝܣܝܐ ܙܒܝܢܬ ܒܕܡ ܝܚܝܕܝܐ
7
ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܢܨܚܢܐ ܐܘܙܦ.
8
ܘܠܪܝܫܗ̇ ܡܟܠܠܐ ܒܟܠܝܠ ܝܘܠܦܢܐ
9
ܐܪܬܘܕܘܟܣܝܝܐ ܟܠܠ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܠܐ
10
ܫܒܝܚܐ ܪܨܝܦ ܒܟܐܦ̈ܐ ܝܩܝܪ̈ܬܐ
11
ܘܦܬܝܟ ܒܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܝܘܩܢܕܢܝ̈ܬܐ ܐܘܟܝܬ
12
ܒܚܟܡ̈ܬܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܘܪ̈ܘܚܢܝܬܐ. ܘܨܒ̈ܬܐ
13
ܡܩܘܝ̈ܢܐ ܡܠܘܬܐܝܬ ܠܗ̇ ܐܩܦ. ܘܠܠܒܗ̇
14
ܫܦܝܐ ܠܡܬܚܣܢܘ ܒܕܝܠܝ̈ܬܐ ܡܟܬܪ̈ܢܝܬܐ
15
ܡܢ ܬܠܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܚܘܒܐ ܥܡ ܣܒܪܐ
16
ܬܪܐܐ ܘܐܠܦ. ܘܠܪ̈ܓܠܝܗ̇ ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܠܡܛܝܒܘ

Page 17r

1
(del. empty line )  
2
ܐܟܘܦܬܢܘܬ ܨܒܝܢܐ ܐܘܣܦ. ܘܠܩܝܡ̈ܬܐ
3
ܩܠܩ̈ܘܡܐ ܡܕܝ̈ܢܝܐ ܘܫܐܕܢ̈ܝܐ
4
ܕܡܬܟܪܩܢܐܝܬ ܘܚܐܪܬܢܐܝܬ ܚܕܝܪܝܢ.
5
ܘܠܢܛܝܪܐ ܫܘܪܗ̇ ܠܡܗܓܡ ܚܦܝܛܝܢ
6
ܒܚܝܠܟ ܚܝܠܬܢܐ ܕܚܘܩ ܘܣܚܦ.
7
ܘܠܫܚܪ̈ܐ ܠܙܝ̈ܙܐ ܘܬܙ̈ܝܙܐ ܡܢܗ̇ ܙܓܘܪ
8
ܒܟܐܬܟ. ܒܗ݀ܝ ܕܥܠ ܡܪܝܡܘܬ ܪܐܙܢܝܘܬܗ̇
9
ܣܪܒܘ ܘܓܕܦܘ. ܘܐܚܕܪ ܠܗ̇ ܫܘܪ ܒܛܝܠܘܬܟ
10
ܘܚܣܢܐ ܕܢܛܘܪܘܬܟ ܘܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ
11
ܒܐܡܝܢܘ ܡܪܚܡܢܐܝܬ ܬܐܓܢܝ ܥܠܝܗ̇
12
ܘܬܪܚܦܝ. ܘܠܫܓܝܫܘܬ ܙܒܢ̈ܐ ܘܕܠܝܚܘܬ
13
ܥܕ̈ܢܐ ܕܠܫܦܝܘܬ ܫܝܢܗ̇ ܘܡܠܚܡܘܬ
14
ܐܘܝܘܬܗ̇ ܡܒܠܒܠܝܢ ܠܡܫܝܢܘܬܐ
15
ܘܒܗܝܠܘܬܐ ܫܓܢܐ ܘܫܚܠܦ. ܘܫܬܘܠ
16
ܒܗ ܬܚܠܘܦܐ ܟܐܡܬ ܪܥܝܐ ܥܝܪܐ
17
ܘܚܦܝܛܐ ܕܕܫܝܢܗ̇ ܘܩܘܝܡܗ̇ ܝܨܦ.

Page 17v

1
(del. empty line )  
2
ܘܒܠܒܗ ܕܗܢܐ ܢܘܪܢܝܘܬ ܚܘܒܟ
3
ܘܢܗܝܪܘܬ ܝܕܥܬܟ ܐܢܗܪ ܘܐܣܦ. ܐܝܟܢܐ
4
ܕܒܫܦܝܪܘܬ ܡܛܟܣܘܬܐ ܠܡܝ̈ܐ
5
ܚܠܝ̈ܐ ܕܝܘܠ̈ܦܢܐ ܐܘܢܓ̈ܠܝܐ ܥܠ
6
ܐܘܓ̈ܝ ܢܨܒ̈ܬܗ̇ ܬܩܢܐܝܬ ܢܬܟܦ.
7
ܘܟܕ ܐܝܕܐ ܟܣܝܬܐ ܡܠܝܬ ܥܘܕܪ̈ܢܐ
8
ܡܘܫܛ ܐܢܬ ܠܗ ܕܥܠ ܟܟܪ̈ܐ
9
ܕܢܣܒ ܣܓܐܝܬ ܢܥܦܦ. ܟܕ
10
ܒܚܝܠܟ ܘܬܥܕܝܪܘܬܟ ܠܓܙܪܐ ܪܫܝܡܐ
11
ܠܡܪ̈ܓܐ ܣܒܝ̈ܣܝ ܒܛܒ̈ܬܐ ܥܒܝ̈ܛܝ
12
ܒܡܠܦܢܘܬܐ ܬܐܘܠܘܓܩܝܬܐ
13
ܢܓܕ ܘܢܬܦ ܘܠܡܡܠܝܘ ܠܟܠܢܝܘܬ
14
ܐܠܦܗ ܒܚܝܪܐܝܬ. ܘܠܡܫܘܙܒܘ
15
ܠܗ̇ ܡܢ ܡܢܘܓܘܬܐ ܘܛܪܩܐܝܬ
16
ܡܛܝܦ. ܘܒܠܒܝܒܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ
17
ܠܫܛܘܪ̈ܘܬܐ ܘܙܝܛܡ̈ܛܐ ܝܘܕܝ̈ܬܐ
18
ܘܚܢܦܝ̈ܬܐ

Page 18r

1
(del. empty line )  
2
ܘܗܓܓܘ̈ܬܐ ܐܝܪ̈ܝܛܝܩܝܬܐ ܒܫܘܪܪ̈ܐ ܘܫܪ̈ܝܐ
3
ܪ̈ܘܚܩܘܕܫܢܝܐ ܠܬܠܡ̈ܝܕܐ ܕܝܚܝܕܝܐ
4
ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܒܒܘܛܠܗܘܢ ܢܬܕܡܐ
5
ܘܢܝܫܗ ܠܕܝܠܗܘܢ ܡܩܦ.
6
ܘܒܬܚܘ̈ܝܬܐ ܠܥܝܙ̈ܬ ܐܠܗܐܝܬ ܠܠܒܘ̈ܬܐ
7
ܕܡܫܒܚ̈ܢܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܫܒܛܐ
8
ܡܢܓܕ ܘܡܛܪܦ ܘܢܣܩ ܠܟ ܏ܫܘܒ܏
9
ܓܗܢܬܐ ܐܬܦܢ ܡܪܝܐ ܠܦܝܣܐ
10
ܕܬܚܘܒܘܬܢ ܡܬܟܫܦܢܝܬܐ. ܘܐܘܫܛ
11
ܠܕܡܝܐ ܛܘܗܡܢ ܝܡܝܢܟ ܕܡܠܝܐ
12
ܡܪܚܡܢܘܬܐ. ܕܐܠܗܝ ܒܟܠܙܒܢ
13
ܡܢ ܟܠ ܦܚ̈ܐ ܘܬܘܩܠ̈ܬܐ. ܟܦܪ
14
ܐܦܘܗ̈ܝ ܡܢ ܝܚܒܘܪܐ ܕܢܕܝܕܘܬܐ.
15
ܘܐܝܬܝܗܝ ܠܫܝܘܬܐ ܗ݀ܝ ܝܐܝܬܐ ܘܩܕܡܝܬܐ.
16
ܘܠܐ ܬܐܢܕܝ ܠܟ ܡܢ ܡܣܟܢܘܬܢ ܡܛܪܦܬܐ.

Page 18v

1
(del. empty line )  
2
(del. empty line )  
3
ܠܐ ܡܬܡܣܟܢܢܝܬܐ. ܘܥܠ ܫܘܘ̈ܕܝܟ
4
ܕܡܠܝܢ ܒܣܝܡܘܬܐ. ܕܐܡܪܬ ܘܐܫܬܘܕܝܬ
5
ܒܦܘܡܐ ܕܢܒܝܘܬܐ. ܕܒܝܘܡܐ ܕܡܘܕܐ
6
ܘܬܐܒ ܚܛܝܐ ܡܢ ܥܘܠܗ ܠܐ ܐܬܕܟܪ ܠܗ
7
ܣܟܠܘܬܐ. ܗܫܐ ܡܪܝܐ ܡܘܕܝܢܢ ܕܐܙܕܟܝܢܢ
8
ܒܚܘܪܐ ܘܒܚܙܬܐ. ܘܚܛܝܢ ܒܠܫܢܐ
9
ܘܡܫܡܥܬܐ. ܘܐܥܘܠܢ ܒܛܥܡܐ ܘܒܓܫܬܐ ܘܒܗܘܢܐ
10
ܘܒܗܘܢܐ ܘܒܡܚܫܒܬܐ ܘܐܪܫܥܢ
11
ܣܓܝܢܐܝܬ ܒܕܝ̈ܢܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܒܒܥܘ
12
ܡܢܟ ܡܪܝܐ. ܐܬܩܢ ܐܪܥܐ ܕܐܬܬܙܝܥܬ
13
ܕܗܝ ܓܒܝܠܬܢ ܡܫܦܠܬܐ ܘܡܣܟܢܬܐ.
14
ܒܚܘܣܝܐ ܕܣܟܠܘ̈ܬܐ. ܘܣܡܣܡ
15
ܡܪܥܘܬܗ̇ ܒܐܣܝܘܬܐ ܕܥܛܝ ܚܘܒ̈ܬܐ.
16
ܘܣܡܘܟ ܢܦܝܠܘܬܗ̇ ܒܠܚܝܐ ܕܫܘܪ̈ܥܬܐ
17
ܬܠܝܬܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܢܐ ܕܡܚܫ̈ܒܬܐ.

Page 19r

1
ܘܒܨܘܝܐ ܕܟܘܠܝ̈ܬܐ. ܠܐ ܬܗܘܐ ܥܠܝܢ
2
ܐܝܟ ܡܪܐ ܚܘܒܐ ܒܬܒܥܬܐ. ܡܛܠ
3
ܕܐܬܦܠܦܠܢܢ ܟܠܗ ܡܬܚܐ ܕܚܝܝ̈ܢ
4
ܒܟܠ ܟܦܝܪ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܣܥܪܢܢ ܡܕܡ ܡܢ
5
ܛܒ̈ܬܐ. ܡܪܝܐ ܠܐ ܬܦܪܘܥ ܠܢ ܒܟܝܠܐ
6
ܘܒܡܬܩܠܐ ܕܫܘܝܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ
7
ܒܦܓܪ̈ܢܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ. ܕܠܐ ܐܝܠܐ ܫܡܝܢܐ
8
ܠܡܥܕܝܘ ܠܗ ܙܟܘܬܐ. ܐܢܕܝܢ ܠܒܘܚܢܐ
9
ܚܬܝܬܐ ܬܚܘܬ ܥܡܢ ܡܪܐ ܡܪ̈ܘܬܐ.
10
ܐܝܟܐ ܢܫܬܟܚ ܚܢܢ ܒܗܝ̈ܬܐ ܕܐܩܢܝ̈
11
ܘܚ̈ܠܕܝ ܒܢ ܟܠ ܫܟܝܪ̈ܬܐ. ܘܗܘܝܢ ܥܘܡܪܐ
12
ܠ̈ܫܐܕܐ. ܘܡܣܡܟ ܪܝܫܐ ܠܪ̈ܘܚܐ
13
ܛܢܦ̈ܬܐ. ܘܒܕܓܘܢ ܡܪܝܐ ܡܪܢ ܒܫܦܝܥܘܬ
14
ܚܘܒܟ ܘܪܘܚܡܬܟ ܣܓܝܐܬܐ. ܚܘܪ
15
ܒܡܚܝܠܘܬ ܟܝܢܢ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܨܠܝܐ
16
ܐܝܬܘܗܝ ܠܪܦܝܘܬܐ. ܟܕ ܡܣܬܒܪ̈ܝ
17
ܡܢ ܪܘܚܐ ܒܢܒܝܘܬܐ ܐܘܕܝܘ ܗܢܘܢ

Page 19v

1
ܒܗܘܢ ܕܚܫܘ ܒܚܝܒܘܬܐ ܘܡܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ
2
ܕܢܘܗ̇ ܠܒܣܪܢܐ ܕܠܐ ܢܚܘܒ ܒܫܪ̈ܥܬܐ.
3
ܕܐܢ ܐܢܫ̈ܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܙܕܝܩ̈ܐ ܕܫܡܗ̈ܬܐ.
4
ܐܬܚܫܒܬ ܙܕܝܩܘܬܗܘܢ ܐܘܪܩܥܬܐ
5
ܠܐܝܐܝܬܐ. ܐܝܟܐ ܢܫܬܟܚ ܚܢܢ ܐܘ ܐܝܟܢܐ
6
ܢܬܡܨܐ ܠܡܪܡܘ ܠܘܬܟ ܐܦܝ̈ܢ ܒܗܝ̈ܬܬܐ.
7
ܚܢܢ ܐܝܬܝܢ ܗܢܘܢ ܕܐܬܕܠܠܢܢ ܒܚܛܗ̈ܐ
8
ܘܣܢ̈ܝܬܐ. ܘܗܘܝܢ ܒܗܘܢ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܝܕܝ̈ܥܐ
9
ܠܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܐܪܦܝܢ ܡܢܢ ܡܗܡܝܢܐܝܬ
10
ܠܟܫܝܪܘܬܐ ܒܫܦܝܪ̈ܬܐ. ܘܐܪܡܝܢ ܟܠܢܐܝܬ
11
ܠܒܬܪܢ ܙܗܝܪܘܬܐ ܒܫܦܝܪ̈ܬܐ. ܘܐܗܡܢܢ ܒܚܘܦܛܐ
12
ܬܡܝܗܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ. ܘܐܣܠܝܢܢ ܠܠܘܒ̈ܛܐ
13
ܬܗܝܪ̈ܐ ܕܫܠܝܚܘܬܐ. ܘܐܦܝܛܢܢ ܒܗܘܕܝ̈ܐ
14
ܡܠܝ̈ܝ ܪ̈ܚܡܐ ܕܣܒܪܬܐ. ܘܐܪܫܥܢܢ
15
ܒܡܟܘܢܘܬܐ ܡܬܪܐܐܢܝܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ.
16
ܘܠܚܝܢܢ ܡܢ ܥܘܗܕܢܢ ܠܣܒܪܐ ܕܡܣܬܟܐ
17
ܡܛܠ ܥܬܝܕ̈ܬܐ. ܘܠܐܪܓܢܢ ܟܠܝܠܐ ܗܕܝܪܐ

Page 20r

1
ܕܒܬܘܠܘܬܐ. ܘܐܒܕܢܢ ܟܠ ܟܠܗ ܒܡܗܡܝܢܘܬܐ.
2
ܟܕ ܡܢ ܫܘܪܝ ܒܪܝܬܢ ܐܬܟܪܟܬ ܠܢ ܚܝܒܘܬܐ.
3
ܘܠܓܒܐ ܕܡܨܛܠܝܢܘܬܐ. ܠܡܨܠܐ ܐܚܕܬ
4
ܠܢ ܬܢܘܒܘܬܐ. ܘܕܬܫܢܙܝ ܪܓܠܢ ܒܫܒܝܠܐ
5
ܗܦܝܟܐ ܐܣܬܘܚܢܢ ܒܝܐܝܟܘܬܐ. ܒܕܓܘܢ
6
ܒܥܝܢܢ ܡܢܟ ܡܪܝܐ ܡܠܐ ܪ̈ܚܡܐ
7
ܘܛܝܒܘܬܐ. ܠܐ ܡܛܠ ܫܟܝܪ̈ܬܐ ܕܣܥܪܢ
8
ܒܠܐ ܢܡܘܣ̈ܝܘܬܐ. ܬܐܫܦ ܒܐܒܕܢܢ ܒܕܠܝܠܘܬܐ
9
ܐܠܐ ܢܐܩܪ ܕܡܢ ܛܝܡܢ ܒܥܝܢܝ̈ܟ ܒܐܥܝܦܘܬܐ.
10
ܡܛܠ ܕܒܕܡܐ ܝܩܝܪܐ ܕܡܫܝܚܟ
11
ܐܬܦܪܩܢ ܘܐܫܬܪܝܢ ܡܢ ܐܣܝܪܘܬܐ. ܘܒܡܘܬܗ
12
ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ ܥܠܢܢ ܠܦܪܫܝܓܐ
13
ܕܒܪܘܬܢܘܬܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܒܕܪ̈ܓܐ ܕܒܢܝ̈ܐ
14
ܠܐ ܟܬܪܢܢ ܒܫܪܝܪܘܬܐ ܘܒܕܪ̈ܓܐ ܕܥܒ̈ܕܐ
15
ܗܠܟܢܢ ܒܡܚܝܠܘܬܐ. ܘܠܐ ܬܕܘܢ ܠܢ ܐܝܟ
16
ܥܒܕ̈ܝܢ ܒܟܐܢܘܬܐ. ܘܬܟܝܠ ܠܢ ܒܟܝܠܬܐ
17
ܪܩܝܥܬܐ ܘܡܫܦܥܬܐ. ܐܠܐ ܗܦܘܟ ܘܬܩܢ

Page 20v

1
ܠܚܘܒܠܢ ܡܢ ܕܪܝܫ ܒܫܘܒܩܢܐ
2
ܕܣܟ̈ܠܘܬܐ. ܘܡܕܟ ܠܣܪܝܘܬܐ ܚܛܝܬܢܝܬܐ
3
ܕܛܝܫܐ ܒܢ ܡܢ ܪܦܝܘܬܐ. ܒܡܘܪܢܝܘܬ
4
ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝܚܟ ܛܪܘܕܐ ܕܟܠ ܙܦܪܘܬܐ.
5
ܐܝܟܢܐ ܕܬܬܝܕܥܝ ܒܢ ܚܝܘܣܬܢܘܬܟ
6
ܣܓܝܐܬܐ ܘܢܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܓܗܢܬܐ
7
ܡܛܟܣܢܐ ܕܥܠܡ̈ܐ ܘܒܪ̈ܝܬܐ ܚܟܝܡܐܝܬ.
8
ܘܡܩܝܡܢܗܘܢ ܒܫܦܝܪܘܬ ܩܘܝܡܐ
9
ܣܘܢܛܟܣܝܣܐܝܬ. ܗ݀ܘ ܕܨܒܬ ܠܒܪܢܫܐ
10
ܒܡܘܢܝܛܝ ܚܐܪܬܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ
11
ܪܚܡܬ ܐܢܫܐܝܬ ܘܐܘܣܦ ܥܡܗ ܡܢ
12
ܫܘܪܝܐ ܕܩܪܝܬܗ ܬܢܝܐ ܕܐܝܕܗ ܡܪܡܪܡܐܝܬ
13
ܘܗܕܪܗ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܘܟܗܢܘܬܐ
14
ܘܢܒܝܘܬܐ ܡܠܝܐܝܬ. ܘܒܬܪܟܢ ܒܒܪܗ
15
ܝܚܝܕܝܐ ܝܕܕܗ ܒܒܪܘܢܘܬܗ ܐܠܗܝܬܐ
16
ܛܝܒܘܬܢܐܝܬ. ܡܕܝܢ ܒܒܥܘ ܡܢܟ ܡܪܢ
17
ܘܐܠܗܢ ܡܬܚܢܢܐܝܬ ܕܠܐܚܝ̈ܕܝ ܬܩܕܐ

Page 21r

1
ܕܟܐܢܘܬܐ ܐܘܟܝܬ ܒܘܟ̈ܢܐ ܘܫܘܠ̈ܛܢܐ
2
ܕܝܠܢ ܡܠܟܐܝܬ. ܕܬܐܨܦ ܐܢܘܢ ܘܬܣܥܘܪ
3
ܠܗܘܢ ܡܪܚܡܢܐܝܬ ܐܝܟ ܕܠܡܬܪܨܘ
4
ܠܢܝܫܗܘܢ ܬܩܢܐܝܬ ܘܠܡܛܢ ܛܢܢܐ
5
ܡܩܠܣܐ ܚܠܦ ܫܘܬܣ ܥܕ̈ܬܟ
6
ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܙܕܩܐܝܬ. ܘܠܡܐܨܒ ܒܗܝܢ
7
ܫܠܡܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ ܐܪܬܘܕܘܟܣܝܐܝܬ.
8
ܘܠܡܣܛܝܘ ܡܢ ܓܘܗܝܢ ܠܚܪ̈ܕܐ ܡܡܝ̈ܬܢܐ
9
ܐܘܟܝܬ ܝܘܠܦ̈ܢܐ ܢܕܝܕ̈ܐ ܘܐܝܪ̈ܝܛܝܩܝܐ ܐܬܠܝܛܐܝܬ
10
ܘܠܡܣܟܪܘ ܒܫܪܝܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ̈
11
ܣܟܪ̈ܐ ܟܠܝ̈ ܪܕܝܐ ܣܪܝܐ ܕܫܟܚ̈ܬܗܘܢ
12
ܕܗܪ̈ܣܝܘܛܐ ܡܢ ܥܢ̈ܟ ܣܦܩܐܝܬ ܐܝܟܢܐ
13
ܕܢܫܬܡܫ ܨܒܝܢܟ ܒܥܡܪܬܐ ܓܡܝܪܐܝܬ.
14
ܘܬܬܢܝܚ ܡܪܘܬܟ ܒܥܕ̈ܬܐ ܬܡܝܗܐܝܬ ܘܢܐܡܪ̈ܢ
15
ܡܢ ܟܠ ܟܫ̈ܠܝܢ ܘܦܘܠ̈ܓܝܢ ܟܠܢܐܝܬ. ܘܬܫܬܒܚ
16
ܒܗܝܢ ܦܐܝܘܬ ܟܪܝܣܛܝܢܐܝܬ ܬܠܝܬܐ
17
ܚܝܠܐ ܐܝܬܝܝܐ ܘܡܬܘܡܝܐ ܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܗܘ

Page 21v

1
ܕܒܚܝܠܬܢܘܬܗ ܡܚܝܠ ܠܟܠ ܕܡܚܝܠܝܢ.
2
ܗܘ ܕܠܐܘܚܕܢܐ ܡܥܠܝܐ ܕܐܝܬܘܬܗ. ܠܐ ܐܝܬ
3
ܣܘܦܐ ܘܠܥܠܡܝܢܝܘܬ ܡܬܘܡܝܘܬܗ ܠܐ
4
ܐܝܬ ܣܟܐ. ܗܘ ܕܠܐ ܡܢ ܠܘܬܗ ܠܐ ܡܬܢܣܒܐ
5
ܪܒܘܬܐ ܘܠܐ ܡܢ ܫܦܝܥܘܬܗ ܠܐ ܡܬܬܥܕܝܐ
6
ܓܐܝܘܬܐ. ܗܘ ܕܡܢ ܪܝܫܢܘܬܐ ܪܝܫܝܬܐ
7
ܕܝܠܗ ܟܠ ܪ̈ܝܫܢܐ ܡܬܪܫܢܝܢ. ܘܡܢ
8
ܥܙܝܙܘܬ ܥܙܝܙܘܬܗ ܟܠܗܘܢ ܫܘܠ̈ܛܢܐ
9
ܒܬܐܓܡ̈ܐ ܕܡܫܠܛܘܬܐ ܡܣܬܪܕܝܢ ܟܕ
10
ܡܬܛܟܣܝܢ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܠܟܬ ܐܦ ܐܫܬܘܕܝܬ
11
ܒܟܠ ܣܦܪ ܘܒܟܠ ܟܬܒ ܫܘܘܕܝܐ ܕܫܪܝܪܝܢ.
12
ܠܡܝܩܪ̈ܢܝ ܐܢܩܪ ܘܫܝܘ̈ܛܝ ܡܢܝ
13
ܡܬܬܫܝܛܝܢ. ܗܫܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܡܠ̈ܟܐ
14
ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܕܐܪܬܘܕ̈ܘܟܣܝܐܝܢ ܕܡܛܠ
15
ܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܗܝ ܕܚܒܝܒܐ
16
ܥܠܝܟ ܥܠ ܟܠ ܡܘ̈ܬܝܢ ܡܩܠܝܢ.
17
ܘܥܠ ܐܦܝ̈ܗ̇ ܕܥܕܬܟ ܒܟܠ ܩܝܢܕ̈ܘܢܘ

Page 22r

1
ܙܠܝܚ̈ܝ ܒܕܡܐ ܠܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܡܥܠܝܢ
2
ܟܕ ܡܡܣܪܝܢ. ܘܚܠܦ ܥܢ̈ܐ ܚܣܝܡܬܐ
3
ܕܐܙܕܒܢܬ ܒܚ̈ܫܐ ܡܚܫܝ̈ ܠܚ̈ܫܐ
4
ܕܝܚܝܕܝܟ. ܥܠ ܚܘܪܦܗ ܕܣܝܦܐ ܚܪܝܦܐ
5
ܡܩܠܝܢ. ܘܡܛܠ ܡܫܝܢܘܬ ܡܪ̈ܥܝܬܟ
6
ܟܣܝ̈ ܡܘܬܐ ܕܡܨܪܦܝܢ. ܟܕ ܡܬܛܦܝܣܝܢ
7
ܠܝܠܝ̈ ܐܝܡܡ ܚܕܝܐܝܬ ܫܬܝܢ. ܘܚܠܦ
8
ܢܛܘܪܬ ܕܝܢ̈ܝܗ̇ ܘܢܡܘܣ̈ܝܗ̇ ܒܟܠ ܐܢܢܩܐܣ̈
9
ܪ̈ܣܡܝ ܕܘܥ̈ܬܐ ܩܝܡܝܢ. ܘܠܘܩܒܠ
10
ܓܐܪ̈ܐ ܢܫܡ̈ܬ ܐܒܕܢܐ ܠܐ ܡܫܬܠܢܘܬܐ
11
.ܡܚܘܝܢ ܟܕ ܡܩܘܝܢ (add. sup l. ܡܩܝܙܝܢ)   .ܒܕܓܘܢ ܡܪܝܐ ܡܠܐ
12
ܪ̈ܚܡܐ ܘܟܠ ܚܘܣܢܝ̈ܢ. ܠܐ ܢܬܕܓܠ ܠܗܘܢ
13
ܫܘܘܕܝܟ ܗܘ ܕܡܚܘܐ ܫܦܝܥܘܬܟ
14
ܗܝ ܕܠܩܘܫܬܝܢ. ܐܠܐ ܦܩܘܕ ܘܢܬܬܘܣܦ
15
ܠܗܘܢ ܠܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ ܓܐܝܘܬܐ ܘܗܕܪܐ
16
ܠܥܠܡܝܢ. ܘܐܪܡܐ ܙܝܥܘܬܗܘܢ ܘܕܚܝܠܘܬܗܘܢܝ
17
ܒܠܒ̈ܘܬܐ ܕܣܩܘܒܠ̈ܝܐ ܣܢܝ̈ܝ ܫܪܪܐ

Page 22v

1
ܕܠܗܘܢ ܡܠܙܝܢ. ܘܠܬܐܓܝ̈ܗܘܢ ܕܐܬܩܒܥ
2
ܒܗܘܢ ܢܝܫܐ ܕܝܚܝܕܝܟ ܢܝܫ ܟܠ ܙܟܘ̈ܢ
3
ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐܝܬ. ܘܠܐ ܡܬܢܟܝܢܐܝܬ. ܢܢܛܪ ܠܗܘܢ
4
ܒܐܡܝܢ. ܘܐܘܣܦ ܘܗܒ ܠܗܘܢ ܕܐܝܟ ܡ̈ܠܟܐ
5
ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܐܬܚܙܝܘ ܩܕܡܝܟ ܒܐܡ̈ܢܝܗܘܢ
6
ܕܟܐܢܝ̈ܢ ܢܣܬܝܥܘܢ ܡܢ ܛܝܒܘܬܟ ܒܟܠ
7
ܩܪ̈ܒܝܢ ܘܩܐܪ̈ܣܝܢ. ܘܒܩܝܘܡܘܬܗܘܢ
8
ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܡܢ ܣܘܓ̈ܦܢܐ ܕܚܪ̈ܡܐ
9
ܘܥܢ̈ܬܐ ܡܐܡܕܝܢ. ܘܥܕ̈ܬܟ ܘܕܝܪ̈ܬܟ
10
ܘܥܡܘܪ̈ܝܗܝܢ ܒܝܘ̈ܡܬܗܘܢ ܡܢ ܟܠ
11
ܡܐܟܝܢܘܬܐ ܡܫܝܡܢܝܬܐ ܡܓܗܝܢ.
12
ܘܐܥܛܦ ܐܢܘܢ ܠܒܘܫܐ ܕܙܩܝܪ ܒܢܘܠܐ
13
ܕܟܐܢܘܬܐ ܘܕܝܢܐ ܬܪܝܨܐ ܢܗܘܐ ܒܠܒܒܗܘܢ
14
ܕܐܣܝܢ. ܘܟܕ ܒܪܡܝܣܘܬܐ ܡܩܠܣܬܐ.
15
ܡܙܝܢ ܐܢܬ ܠܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܟܠ ܩܛܪ̈ܐ
16
ܕܥܘܠܐ ܘܡܐܣܪ̈ܝܬܐ ܕܢܟܠܐ ܫܪܝܢ ܘܡܦܣܩܝܢ.
17
ܗܟܢܐ ܒܟܣ̈ܝܬܗܘܢ ܘܒܓ̈ܠܝܬܗܘܢ. ܕܡܫܪܝܐ

Page 23r

1
ܘܡܥܡܪܐ ܠܪܘܚܟ ܢܗܘܘܢ. ܐܝܬܝܗܘܢ
2
ܕܫܘܝܢ. ܢܣܩܘܢ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܓܗܢܬܐ
3
ܥܒܕ ܠܗܘܢ ܡܪܝܐ ܥܘܗܕܢܐ ܛܒܐ
4
ܕܡܠܐ ܚܣܝܘܬܐ ܥܠ ܡܕܒܚܟ ܡܠܝܠܐ
5
ܘܪܐܙܐܢܝܐ ܒܐܡܝܢܘܬܐ. ܠܐܒܗ̈ܬܐ ܛܘܒ̈ܬܢܐ
6
ܕܫܟܒܘ ܒܟ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ.
7
ܢܬܢܛܪ ܥܘܗܕܢܗܘܢ ܠܘܬܟ ܒܟܠܫܥ
8
ܒܛܒ̈ܬܐ. ܘܢܬܟܪܙ ܫܡܗܘܢ ܒܛܒܬܐ.
9
ܩܕܡ ܬܪܘܢܣ ܕܐܝܩܪܟ ܒܦܘܡ ܛܝܒܘܬܟ.
10
ܝܕܝܥܐܝܝ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐܢܐ ܩܕܝܫ̈ܐ (add. sup l. ܩܕ̈ܡܝܐ)   ܒܝ̈ܬܝܐ
11
ܕܐܪ̈ܙܐ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܚܙ̈ܝܐ ܕܟܣܝ̈ܬܐ. ܘܠܫܠܝ̈ܚܐ
12
ܕܗܘܘ ܡܨܥ̈ܝܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܟ
13
ܡܢ ܡܢܘܓܘܬܐ ܡܘܒܕܢܝܬܐ ܠܢܦܫ̈ܬܐ
14
ܐܢܫܝ̈ܬܐ. ܠܣܗ̈ܕܐ ܕܣܝܒܪܘ ܟܠ ܥܣܩܘܬܐ
15
ܡܛܠ ܡܠܟܘܬܐ. ܠܡܘܕ̈ܝܢܐ ܡܢܦܩܝ̈
16
ܒܪܕܝܐ ܥܡܝܠܐ ܕܐܒܝܠܘܬܐ. ܠܟ̈ܐܢܐ
17
ܕܟܒܫܘ ܠܚܐܪܘܬܐ ܬܚܝܬ ܢܝܪܐ

Page 23v

1
ܕܫܘܥܒܕܟ ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܒܚܪܬܐ
2
ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܪܝܫܝܬܐ ܡܝܩܪܬܐ ܘܕܫܢܐ
3
ܡܥܠܝܐ. ܡܥܗܕܝܢܢ ܠܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ
4
ܐܡܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ. ܗ݀ܝ ܕܛܒ ܐܬܗܕܪܬ
5
ܒܨܒ̈ܬܐ ܕܒܬܘܠܘܬܐ ܩܕܝܫܐܝܬ. ܘܗܝ
6
ܠܚܘܕܝܗ̇ ܐܬܕܠܠܬ ܒܥܛܦܐ ܕܙܗܝܘܬܐ
7
ܘܕܟܝܘܬܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܘܦܪܝܫܐܝܬ.
8
ܘܫܪܟܬ ܠܗ݀ܝ ܕܬܗܘܐ ܩܕܘܫܩܘܕܫܝ̈ܢ
9
ܩܕܝܫܐ ܠܪܘܚܟ. ܘܢܘܣܐ ܢܩܕܐ ܠܡܬܘܡܝܐ
10
ܡܠܬܟ. ܘܒܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܡܪܝܐ ܥܕܪ
11
ܠܡܬܓܘܣ̈ܝ ܒܒܥ̈ܘܬܗܘܢ. ܘܣܝܥ
12
ܠܛܦܣ̈ܝ ܒܣܢܝܓܪܘܬܗܘܢ. ܘܫܘܙܒ
13
ܠܩܪ̈ܝܝ ܒܓܢܝ̈ܟ ܒܡܨܥܝܘܬܗܘܢ. ܘܗܒ
14
ܢܦܐܫܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܟܠ ܢܣܝ̈ܘܢܝܢ
15
ܪܡܝܢ ܒܦܝܣ̈ܬܗܘܢ. ܘܠܟ̈ܠܩܘܡܢ
16
ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܚܫܚ ܘܦܩܚ ܫܟܢ
17
ܒܬܟܫ̈ܦܬܗܘܢ ܬܠܝܬܐ ܠܓܒܝ̈ܐ

Page 24r

1
ܕܒܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܟ ܕܠܐ ܡܬܩܕܡܐ.
2
ܐܝܟ ܕܠܥܠܬ ܦܘܪܩܢܐ ܐܘ ܐܠܗܐ ܐܒܐ
3
ܪܫܡܬ ܐܢܘܢ. ܘܗܘ ܗܟܘܬ ܝܚܝܕܝܐ
4
ܒܪܟ ܘܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܠܗܕܐ ܣܡܘ
5
ܐܢܘܢ ܟܕ ܒܟܠ ܕܪ̈ܝܢ ܡܨܠܝ̈ܐ ܕܦܘܪܩܢܐ
6
ܥܒܕܬ ܐܢܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܪܚܡܬ ܐܢܫܐܝܬ.
7
ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ ܐܩܝܡܬ ܐܢܘܢ ܒܕܪ ܘܕܪ
8
ܐܡܝܢܐܝܬ ܕܢܗܘܘܢ ܡܨܥܝ̈ܐ ܕܡܐܪܙܢܘܬܐ
9
ܘܡܗܕܝܢܘܬܐ. ܗܢܘܢ ܕܟܕ ܡܢ ܩܘܡܬܐ ܫܒܪܝܬܐ
10
ܡܬܦܪܣ ܗܘܝܬ ܠܡܬܠ ܠܗܘܢ ܢܨܚܢܐ.
11
ܡܘܫܛ ܗܘܝܬ ܝܡܝܢܐܝܬ ܠܗܘܢ ܒܟܠ
12
ܝܘܡ ܥܘܕܪܢܐ. ܗܢܘܢ ܕܟܕ ܐܚܕ ܗܘܝܬ
13
ܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܒܚܘܝܠܟ ܕܠܗܘܢ ܣܒܝܣܐܝܬ.
14
ܘܡܬܦܩܕܝܢ ܗܘܘ ܡܢܟ ܒܐܡܝܢܘ.
15
ܡܣܬܥܪܢܐܝܬ. ܒܚܙܘ̈ܢܐ ܘܓ̈ܠܝܢܐ. ܘܒܡܢ̈ܘܬܐ.
16
ܘܕܡ̈ܘܬܐ. ܠܡܦܪܢܣܘ ܠܡܪ̈ܥܝܬܟ ܐܝܟ
17
ܨܒܝܢܟ ܚܟܝܡܐܝܬ. ܘܠܡܗܕܝܘ

Page 24v

1
ܠܗܝܢ ܒܐܘܪ̈ܚܬܟ ܐܝܟ ܕܪ̈ܓܐ ܠܟ
2
ܚܒܝܒܐܝܬ. ܗܢܘܢ ܕܟܕ ܒܥܝܪܘܬܐ
3
ܘܚܦܝܛܘܬܐ ܡܬܐܡܢܝܢ ܗܘܘ ܚܠܝܨܐܝܬ.
4
ܘܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܥܢܝ̈ܟ ܚܐܫܝܢ ܘܡܬܟܡܪܝܢ
5
ܡܪܝܪܐܝܬ. ܘܠܡܢܗܘܢ ܡܢ ܒܢܒܝܘܬܐ
6
ܕܠܠܬ ܐܢܘܢ. ܘܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܚܝܠܐ
7
ܕܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܐܩܢܝܬ ܐܢܘܢ.
8
ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܫܠܝܚܘܬܐ ܙܝܢܬ ܐܢܘܢ. ܘܥܠ
9
ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܣܒܪܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ
10
ܒܡܨܥܝܘܬܗ ܕܒܪܟ ܚܦܛܬ ܐܢܘܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ
11
ܥܠ ܐܩܡܐ ܡܠܦܢܝܐ ܐܫܠܛܬ ܐܢܘܢ.
12
ܕܠܡܒܝܬܝܘ ܠܟ ܡܗܝ̈ܡܢܐ. ܘܕܢܟܐܒ
13
ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܒܕܢܗܘܢ ܦܪܓܠܬ ܐܢܘܢ.
14
ܘܗܝ ܗܕܐ ܐܝܟ ܬܐܓܘܪܬܐ ܡܘܬܪܢܝܬܐ
15
ܦܕܟܣܬܗ̇ ܠܗܘܢ ܒܝܕ ܥܘܦܦ ܡܬ̈ܠܐ
16
ܘܦܠܐ̈ܬܐ ܕܙܢ̈ܝܢ ܙܢ̈ܝܢ ܕܐܩܪܚܬ ܠܗܘܢ. ܗܢܘܢ
17
ܕܝܕܥܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܦܘܪܥܢ ܐܓܪܐ

Page 25r

1
ܕܡܛܝܒ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܗܟܢ ܡܬܚܦܛܝܢ.
2
ܘܡܩܕܝܢܘܬܘܝ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܒܢܝܢ
3
ܘܡܬܛܪܡܛܝܢ. ܘܠܠܐ ܟܘܫܪܐ. ܕܥܛܦܝܢ
4
ܟܕ ܡܩܛܦܝܢ. ܗܢܘܢ ܕܝܡܝܢܐܝܬ
5
ܣܥܪܘܗ̇ ܠܥܢ̈ܟ ܘܚܦܝܛܐܝܬ ܣܘܣܝܘܗ̇
6
ܠܡܪܥܝܬܟ. ܘܥܝܪܐܝܬ ܫܒܠܘܗ
7
ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܬܪ̈ܝܨܬܐ. ܐܝܟ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܘܪ̈ܒܝ
8
ܒ̈ܬܐ ܕܡܪ̈ܘܬܐ ܕܩܢܝܢ ܛܥܡܐ ܘܛܝܒܘܬܐ.
9
ܘܥܠ ܡܝ̈ܐ ܢܝܚ̈ܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ
10
ܕܒܪܘܗ̇. ܘܥܠ ܡܪ̈ܓܐ ܓܐܝ̈ܐ ܕܟܬܒ̈ܐ
11
ܢܦܝ̈ܚܝ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܪܥܘܘܗ.
12
ܘܡܢ ܟܠ ܪ̈ܥܝܐ ܡܡܝ̈ܬܢܐ ܚܣܟܘܗ̇.
13
ܘܠܛܝܪܐ ܕܬܐܘܠܘܓܝܐ ܡܠܝܐܝܬ ܗܕܝܘܗ̇.
14
ܠܬܚܝܬ ܝܪܝܥܬ ܒܛܝܠܘܬܐ ܢܓܕܘܗ. ܐܝܟܢܐ
15
ܪܬܐܡܕܝ ܡܢ ܚܘܡܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܘܙܪܝܦܬܐ
16
ܕܟܦܘܪܘܬܐ ܟܦܝܪܬܐ. ܗܢܘܢ ܕܒܨܠ̈ܘܬܗܘܢ
17
ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܘܒܬܟܫ̈ܦܬܗܘܢ ܫܡܝܥ̈ܬܐ.

Page 25v

1
ܡܪܝܐ ܦܓܪ ܠܪ̈ܓܠܝܢ ܒܫܒܝ̈ܠܝܗܘܢ. ܘܬܪܨ
2
ܠܗܠܟ̈ܬܢ ܒܐܘܪ̈ܚܬܗܘܢ. ܘܐܓܗܢ ܠܚܨܝ̈ܢ
3
ܠܡܛܥܢ ܠܡܘܒܠ̈ܝܗܘܢ. ܘܐܘܠܕ ܒܢ
4
ܛܢܢܐ ܕܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܠܡܡܪܝܘ ܒܗܘܦܟܝ̈ܗܘܢ.
5
ܘܠܡܬܬܛܦܣܘ ܒܡܪ̈ܬܝܢܘܬܗܘܢ ܘܫܓܘܪ
6
ܒܢ ܪܓܬܐ ܠܡܫܡܠܝܘ ܙܗܝܐܝܬ ܠܟܠ
7
ܙܘܗܪ̈ܝܗܘܢ ܘܠܡܫܠܡܘ ܓܡܝܪܐܝܬ
8
ܠܟܘܘܢ̈ܝܗܘܢ. ܘܢܪܕܐ ܫܦܝܪܐܝܬ
9
ܒܥܩܒ̈ܬܗܘܢ. ܘܕܢܥܬܪ ܡܫܪܬܚܐܝܬ
10
ܡܢ ܡܠܦܢܘܬܗܘܢ. ܘܢܫܬܘܫܛ
11
ܠܩܕܡܝܟ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܒܝܕ ܐܝܙܓܕܘܬܗܘܢ.
12
ܘܢܬܬܠܘܬ ܠܛܘܒ̈ܬܢܝܐ ܣܕܪ̈ܝܗܘܢ.
13
ܘܬܬܩܒܠܝ ܐܘܟܪܣܛܝܐ ܗܕܐ ܩܕܡܝܟ
14
ܒܡܦܝܣܢܘܬܗܘܢ. ܘܬܬܪܥܐ ܒܗ̇
15
ܟܐܢܘܬܟ ܥܠܝܢ ܒܣܢܐܓܪ̈ܘܬܗܘܢ. ܕܥܡܗܘܢ
16
ܘܒܝܢܬܗܘܢ ܢܣܩ ܠܟ ܓܗܢܬܐ ܐܬܕܟܪ
17
ܡܪܝܐ ܥܠ ܡܕܒܚܟ ܫܡܢܝܐ. ܘܥܠ

Page 26r

1
ܗܢܐ ܠܗܘ̈ܢܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܡܬܐܪ̈ܙܝ
2
ܡܢ ܪܘܚܟ ܒܓܢܝ̈ܙܬܐ. ܘܡܗ̈ܝܡܢܝ ܒܝܬ
3
ܓܙ̈ܐ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܐܚܝ̈ܕܝ ܩܠܝ̈ܕܐ ܡܠܟ̈ܘܬܢܝܐ
4
ܡܦܪ̈ܢܣ ܬܪܝܨܐܝܬ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥܕܢܝ̈ܐ.
5
ܘܪ̈ܕܝܝ ܠܐ ܙܠܝܡܐܝܬ ܒܥܩ̈ܒܬܐ
6
ܡܫܝܚ̈ܝܬܐ. ܗܢܘܢ ܕܛܪܩܐܝܬ ܘܚܠܝܨܐܝܬ
7
ܩܡܘ ܩܕܡ ܡܡܘܠ ܟܐܡܘ̈ܢܐ
8
ܕܡܫܩܦܘܬ ܓ̈ܠܠܐ ܐܪ̈ܝܛܝܩܝܐ. ܗܢܘܢ
9
ܕܥܙܝܘ ܐܬܠܝܛܐܝܬ ܩܕܡ ܕܚܘܩܝܐ
10
ܡܛܠ ܕܘܟܝ ܙܐܦܢܘܬܐ. ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ
11
ܐܬܬܛܝܫܬ ܡܢ ܐܝܪ̈ܝܛܝܩܘ. ܗܢܘܢ ܕܫܦܝܪܐܝܬ
12
ܐܣܬܠܩܘ ܒܣܒܠܬܐ ܫܡܝܢܬܐ
13
ܘܦܐܝܐܝܬܐܣܬܪܟܘ ܒܡܣ̈ܩܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ.
14
ܗܢܘܢ ܕܣܡܘ ܕܡܗܘܢ ܒܟܦܗܘܢ
15
ܦܨܝܚܐܝܬ ܡܛܠ ܡܫܝܡܢܘܬܐ ܕܬܪܝܨܘܬ
16
ܫܘܒܚܐ. ܗܢܘܢ ܕܣܒܠܘ ܟܠ ܥܣܩܘܬܐ
17
ܡܛܠ ܣܝܘܡܘܬ ܢܡܘܣ̈ܐ ܡܚܝ̈ܢܐ

Page 26v

1
ܕܝܚܝܕܝܟ. ܗܢܘܢ ܕܝܐܛܝܣ̈ܐ ܕܥܕܬܐ
2
ܕܠܬܪ̈ܥܝܬܐ ܡܪ̈ܥܬܐ ܒܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ
3
ܕܠܩܒܘ ܘܠܐܪ̈ܣܝܣ ܫܩܪ̈ܬܐ ܒܚ̈ܬܝܬܘܬܐ
4
ܕܝܕܥܬܐ ܐܪܥܘ ܘܚܝܒܘ. ܕܒܨ̈ܠܘܬܗܘܢ
5
ܫܡܝ̈ܥܬܐ. ܘܒܐܝܙܓܕܘ̈ܬܗܘܢ ܡܩܒ̈ܠܬܐ.
6
ܐܫܘܐ ܠܢ ܠܐܚܝ̈ܕܝ ܫܪܪܐ ܕܝܠܗܘܢ
7
ܕܢܬܚܡܠ ܒܡܨܝܕܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ
8
ܟܢܝܫܐܝܬ. ܘܢܩܕܐ ܠܛܘܒܬܢܘܬܗܘܢ
9
ܪܝܫܝܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ. ܘܢܬܢܨܚ
10
ܒܥܘܦܦܐ ܕܟܟܪ̈ܐ ܥܣܝܪܐܝܬ. ܘܢܬܬܨܡܚ
11
ܒܨܡ̈ܚܐ ܓܢܝ̈ܙܐ ܕܐܝܬܘܬܟ ܡܠܝܐܝܬ.
12
ܘܢܬܦܪܦܥ ܥܠ ܦܪ̈ܝܘܬܐ ܡܠܟܘ̈ܬܢܝܐ
13
ܥܡܗܘܢ ܐܪܬܘܕܘܟܣܝܐܝܬ. ܘܗܒܠܢ
14
ܕܢܒܝܬܐ ܠܟ ܥܢ̈ܐ ܬܡܝܡ̈ܬܐ. ܒܫܦܝܥܘܬܐ
15
ܐܟܘܬܗܘܢ ܣܓܝܐܢܐܝܬ. ܘܕܢܩܒܘܥ ܫܪܓܐ
16
ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܥܠ ܡܢܪܬܐ ܐܟܘܬܗܘܢ
17
ܘܠܝܐܝܬ. ܘܢܬܚܒܪܘܢ ܨܠ̈ܘܬܢ ܘܬܫܡ̈ܫܬܢ

Page 27r

1
ܥܠ ܐܦܝ̈ܗ̇ ܣܒܠܘ ܘܣܝܒܪܘ. ܗܢܘܢ
2
ܕܒܡܨܥܝܘܬܗܘܢ ܘܥܠ ܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܟܠ
3
ܫܒܝܚ̈ܬܐ ܘܬܡܝ̈ܗܬܐ ܐܣܬܥܪ̈ܘܝ
4
ܘܐܫܬܡ̈ܠܝ. ܘܐܡܬܝ ܕܡܬܦܢܝܢ ܗܘܘ
5
ܠܡܬܪܨܘ ܨܒܘ̈ܬܐ ܘܡܚܝܪܝܢ ܗܘܘ
6
ܚܦܝܛܘܬܗܘܢ ܒܥܢ̈ܟ ܠܡܬܩܢܘܬܐ.
7
ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܡܫܡܠܐ
8
ܗܘܐ ܗܕܐ ܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ. ܘܠܡܣܘܣܝܘ
9
ܠܐܫܟܪܐ ܒܪܝܟܐ ܡܓܪܓ ܗܘܐ ܠܗܘܢ.
10
ܟܕ ܠܡܢܗܘܢ ܡܢ ܒܟܘܚܠܐ ܕܬܐܘܠܘܓܝܐ
11
ܕܠܢܘܗܪܐ ܡܘܣܦ ܣܘܣܝܘ. ܠܡܢܗܘܢ
12
ܕܝܢ ܡܫܚܐ ܡܚܠܡܢܐ ܕܡܥܓܒܘܬܐ
13
ܟܦܝܪܬܐ ܡܘܠܕܬ ܚܒܢܢܘܬܐ ܛܟܢܘ.
14
ܠܡܢܗܘܢ ܡܢ ܒܡܠܓܡܐ ܕܡܢ
15
ܣܓܝܐܘܬ ܥܩܪ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ
16
ܩܘܕܫ̈ܢܝܐ ܕܠܟܐܒܐ ܙܩܘܛܐ ܡܒܗܠܝܢ
17
ܡܕܟܘ. ܠܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐܚܘܕܘܬ ܣܝܦܐ ܕܬܪ̈ܝܢ

Page 27v

1
ܦܘܡ̈ܘܗܝ ܡܛܠ ܩܪܒܬܢܘܬܐ ܐܠܦܘ.
2
ܠܡܢܗܘܢ ܡܢ ܡܓܢܢܘܬܐ ܕܣܢܘܪܬ
3
ܦܘܪܩܢܐ ܥܠ ܩܪ̈ܩܦܬܐ ܚܣܟܬ ܓܐܪ̈ܐ
4
ܢܫܡܬ ܡܘܬܐ ܚܘܝܘ. ܠܡܢܗܘܢ ܕܝܢ
5
ܫܩܝܐ ܡܐܣܝܢܐ ܘܡܢܦܨܢܐ
6
ܕܟܘܠܢܝܘܬܗܘܢ. ܕܟܘܡܘ ܡܐܟܝ̈ܢܐ
7
ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܡܫܝ̈ܚܝܐ ܒܫܠܘ ܘܐܫܩܝܘ.
8
ܠܡܢܗܘܢ ܡܢ ܣܟܪܐ ܡܐܡܕܢܝܬܐ
9
ܕܡܢ ܚܘܒܛܐ ܕܪܓܘܡܝܐ ܕܠܘܠܝ̈ܬܐ
10
ܡܡܝ̈ܬܢܝܬܐ ܕܡܫܬܡܪ̈ܢ ܥܠܝܗܘܢ
11
ܥܘܠܐܝܬ ܥܬܕ ܘܐܘܫܛܘ ܟܕ ܒܟܠܗܘܢ
12
ܐܡܢ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܚܙܩܘ ܐܢܘܢ. ܘܐܝܟ
13
ܚܣ̈ܢܐ ܡܚܣ̈ܢܐ ܒܟܠܗ ܡܘܠܝܐ
14
ܕܙܝܢܐ ܕܪܘܚܩܘܕܫܐ ܚܣܢܘ ܐܢܘܢ.
15
ܘܠܐ ܡܬܚܣ̈ܢܢܐ ܕܡܢ ܡܕܡ ܐܩܝܡ
16
ܐܢܘܢ. ܗܢܘܢ ܕܒܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܡܪܝܐ ܐܫܘܐ
17
ܠܢ ܕܒܕܘܓ̈ܡܛܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܕܝܠܗܘܢ

Page 28r

1
ܢܬܗܕܐ. ܘܠܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ ܠܐ ܥܕ̈ܝܠܐ ܢܬܢܩܦ.
2
ܘܠܢܨܚܢ ܬܘܕܝܬܗܘܢ ܬܪܝܨܐܝܬ ܢܐܚܘܕ.
3
ܘܠܗܝܟܕܗܝܘܬ ܡܪܕܝܬܗܘܢ ܢܬܥܢܘܐ.
4
ܘܒܓܢܒܪܘܬ ܢܦܫܐ ܕܚܘܝܘ ܠܘܩܒܠ
5
ܡܠܐܐ ܕܐܪ̈ܣܝܣ ܢܡܪܐ. ܘܒܡܥܙܝܢܘܬܐ
6
ܕܝܠܗܘܢ ܕܒܚܐܦܐ ܕܟܦܘܪܘܬܐ ܢܛܢ.
7
ܘܠܡܛܪ ܡܐܢܝ̈ܢ. ܒܩܕܝܫܘܬܐ
8
ܐܟܘܬܗܘܢ ܢܫܬܘܐ. ܘܠܡܫܘܙܒܘ
9
ܠܐܣܛܪܐܛܝܐ ܕܐܘܚܕ ܘܠܢ. ܘܒܗ̇
10
ܡܗܝܪ̈ܐ ܢܬܚܙܐ. ܘܠܡܡܠܝܘ.
11
ܠܐܠܦܘܢܝܬ ܥܕܬܐ ܒܕܡܘܬܗܘܢ
12
ܢܬܚܘܐ ܠܡܬܪܨܘ ܠܢܡܘܣ̈ܝܗܘܢ
13
ܒܙܕܩܐ ܐܫܘܐ. ܘܠܡܬܬܨܡܚܘ
14
ܒܬܐܘܪ̈ܝܐܣ ܐܠܗ̈ܝܬܐ ܕܝܠܗܘܢ
15
ܫܡܠܐ ܕܥܡܗܘܢ ܘܒܝܢܗܬܗܘܢ
16
ܢܬܒܣܡ ܘܢܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ
17
ܓܗܢܬܐ ܢܐܪܒ ܡܪܝ ܥܒܕ ܐܝܕ̈ܝܟ

Page 28v

1
ܒܥܝ̈ܢܝܟ. ܘܢܬܝܩܪ ܬܘܩܢܟ ܨܐܕܝ̈ܟ
2
ܘܠܐ ܬܗܡܐ ܒܨܘܬܪ ܨܠܡܟ ܕܐܬܕܝܚܝܬ.
3
ܘܠܐ ܡܢ ܒܪܝܬܟ ܕܒܠܝܬ. ܡܐܠܘܢ ܕܝܢ
4
ܗ݀ܝ ܕܒܡܘܬܗ ܕܡܫܝܚܟ ܐܬܦܪܩܬ.
5
ܘܗܦܘܟ ܐܝܟ ܛܢܢܐ ܥܠ ܕܝܠܟ.
6
ܘܐܬܦܢ ܐܝܟ ܬܒܘܥܐ ܥܠ ܝܪܬܘܬܟ.
7
ܕܥܠܘ ܠܗ̇ ܚܙܝܪ̈ܝ ܒܪܐ ܘܚܒܠܘܗ̇.
8
ܘܠܐܒܕܢ ܐܒܕܢ̈ܝܢ ܐܫܪܟܘܗ̇. ܚܘܣ
9
ܡܪܝܐ ܚܘܣ ܥܠ ܚܘܒܠܗ̇ ܕܓܢܣܢ.
10
ܘܥܠ ܫܘܦܪܐ ܕܫܝܘܬܢ. ܘܥܠ ܩܘ̈ܡܬܐ
11
ܬܖ̈ܝܨܬܐ ܕܐܬܟܦ̈ܦܝ. ܥܠ ܨܘܪ̈ܬܐ ܫܦܝܪ̈ܬܐ
12
ܕܐܫܬܚ̈ܡܝ. ܥܠ ܥܝܢ̈ܐ ܢܗܝܪ̈ܬܐ ܕܐܬܚ̈ܫܟܝ.
13
ܥܠ ܦܘܡܐ ܡܠܝܠܐ ܕܐܫܬܬܩ. ܥܠ
14
ܐܕ̈ܢܐ ܕܚܪ̈ܫܝ ܘܥܠ ܪ̈ܓܠܐ ܩܠܝ̈ܠܬܐ
15
ܕܒܛܠܝ̈ ܡܢ ܗܠܟܐ. ܥܠ ܐܝܕ̈ܝܐ
16
ܟܫܝܪ̈ܬܐ ܕܐܬܦܫܚ̈ܝ ܡܢ ܓܘܫܡܐ.
17
ܘܗܦܘܟ ܘܚܕܬ ܐܢܘܢ ܚܘܕܬܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ.

Page 29r

1
ܘܐܬܩܢ ܐܢܘܢ ܬܘܩܢܐ ܠܐ ܡܬܛܒܚܢܐ.
2
ܘܫܟܠܠ ܠܩܘ̈ܡܬܐ ܣܚܝ̈ܦܬܐ. ܫܘܟܠܠܐ
3
ܠܐ ܡܣܬܚܦܢܐ. ܟܕ ܡܙܘܓ ܐܢܬ ܥܡ
4
ܩܝܡܬܐ ܫܘܒܩܢܐ ܘܡܚܒܪ ܐܢܬ
5
ܥܡܗ̇ ܚܝ̈ܐ ܡܠܟܘܬܢ̈ܝܐ. ܘܠܐ
6
ܠܩܝܡܬܐ ܕܕܝܢܐ ܢܬܓܪܦ ܒܒܥܘ.
7
ܡܛܠ ܕܗܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܘܬܐ ܬܢܝܢܐ
8
ܬܠܝܬܐ ܐܠܗܐ ܗ݀ܘ ܕܠܐ ܡܗܦܟ
9
ܒܣܥܘܪܘܬܗ. ܘܠܐ ܡܬܬܘܐ ܒܥܒܝ̈ܕܬܗ.
10
ܗ݀ܘ ܕܠܝܬ ܪܝܩܢܘܬܐ ܒܒܪܘܝܘܬܗ
11
ܘܠܐ ܐܝܩܝܘܬܐ ܒܡܗܘܝܢܘܬܗ. ܗ݀ܘ
12
ܕܥܒܕ ܠܥܠܡܐ ܦܪܓܡܛܝܐ ܕܬܐܓܘܪܬܐ.
13
ܘܐܝܦܘܠܘܛܝܐ ܕܡܬܝܬܪܢܘܬܐ. ܗ݀ܘ
14
ܕܐܝܬܝ ܠܒܪܢܫܐ ܠܬܘܬܒܘܬܗ ܐܝܟܢܐ
15
ܕܢܕܥ ܠܟܐܢܘܬܐ ܘܢܩܢܝܗ̇ ܘܢܫܬܘܕܥ
16
ܠܛܒܬܐ ܘܠܩܢܘܡܗ ܢܒܝܬܝܗ̇. ܘܟܕ
17
ܠܐܣܛܐܕܝܘܢ ܗܢܐ ܐܚܬܬ ܡܢ ܠܩܘܕܡܝܢ

Page 29v

1
ܠܐܕܡ ܪܝܫ ܛܘܗܡܢ ܕܥܡ ܒܥܠܕܪܐ ܐܬܚܙܝ.
2
ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܕܠܐ ܟܘܫܪܐ ܘܒܠܝܠ ܕܘܒܪܐ.
3
ܘܡܢ ܫܪܘܝܬܝܢ ܘܪܥܕܘܬ ܫܘܝܚܘܬܗ
4
ܐܬܢܓܕ ܠܚܬܝܪܘܬܐ ܘܫܘܒܗܪܐ. ܒܗ݀ܝ
5
ܕܡܚܕܐ ܕܐܣܘܚܗ ܒܪܓܬ ܐܠܗܘܬܐ.
6
ܘܣܡܗ̇ ܒܐܘܪܚܗ ܐܝܟ ܩܬܪܐ. ܠܐ ܫܘܪ
7
ܥܠܝܗ̇ ܐܝܟ ܥܘܙܝܠܐ. ܘܦܪܚ ܐܝܟ ܛܝܪܐ.
8
ܐܠܐ ܒܣܡܬ ܠܗ ܘܗܘܐ ܠܘܬ ܢܦܫܗ
9
ܒܕܘܡܪܐ. ܘܡܚܕܐ ܕܐܟܠ ܡܢ ܦܐܪܐ.
10
ܒܪܫܥܬܗ ܐܫܬܠܚ ܡܢ ܫܘܒܚܐ
11
ܘܐܝܩܪܐ. ܐܬܟܒܫ ܒܥܒܕܘܬܐ ܐܝܟ
12
ܣܘܣܝܐ ܘܟܘܕܢܝܐ ܕܠܐ ܚܟܝܡܝܢ ܒܢܝܪܐ.
13
ܘܗܘܐ ܪܥܝܐ ܠܡܘܬܐ. ܘܐܬܕܪܫܬ ܐܘܪܚܗ
14
ܠܫܝܘܠ ܘܠܩܒܪܐ. ܘܥܒܕܘ
15
ܡܘܬܐ ܘܣܛܢܐ ܒܬܒܪܗ ܚܓܐ
16
ܘܙܡܪܐ. ܘܫܡܠܝܘ ܚܠܘܠܐ ܘܪܦܣܐ
17
ܐܝܟ ܡܢ ܕܗܢܘܢ ܩܕܝܘܗ ܠܙܟܘ

Page 30r

1
ܒܫܪܪܐ. ܘܐܬܡܟܟ ܬܚܝܬ ܫܒܛܐ
2
ܕܪ̈ܝܫܢܘܬܗܘܢ ܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܕܪܐ ܒܬܪ
3
ܕܪܐ. ܘܓܦܘ ܢܫܒ̈ܝܗܘܢ ܘܡܨܝܕ̈ܬܗܘܢ
4
ܠܪܒܐ ܘܠܙܥܘܪܐ. ܘܐܬܡܠܝܬ ܗܡܢ
5
ܣܦܐ ܒܣܦܐ. ܫܪܕܘܕܐ ܕܥܒܕܐ ܘܚܐܪܐ.
6
ܘܐܬܡܪܕܬ ܫܒܝܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܡܢ ܡܪ̈ܝܐ
7
ܡܪܝܪ̈ܐ ܛܪܘܢܐܝܬ ܡܬܡܪܕܢܘܬܐ ܕܡܪܝܪ̈ܐ.
8
ܘܐܬܗܠܠܬ ܓܒܝܠܬܐ ܐܕܡܝܬܐ ܛܠܘܡܐܝܬ
9
ܒܚ̈ܝܐ ܘܒܡܘܬܐ ܡܢ ܫܚܪ̈ܐ ܠܙܝܙ̈ܐ
10
ܘܦܠܓ̈ܝ ܫܘܩܪܐ. ܘܒܡܪܡܘܬ ܓܒܝܢܐ
11
ܘܒܡܫܩܠܘܬ ܨܘܪܐ ܡܫܬܥܠܝܢ ܗܘܘ
12
ܥܠ ܐܢܫܝܘܬܐ ܕܠܥܘܢ ܕܒܝܪܐ. ܐܝܟ
13
ܕܡܠܣܓܕ ܠܗܘܢ. ܘܒܩܘܪ̈ܒܢܐ ܠܐܦܝ̈ܗܘܢ
14
ܒܗܝ̈ܬܬܐ ܡܝܩܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܘ ܡܪܐ
15
ܡܪܚܡܢܐ. ܐܝܟ ܥܝܕܟ ܗ݀ܘ ܕܡܝܪܐ.
16
ܟܕ ܡܢ ܡܨܥܬ ܚܫܟܐ ܡܨܡܚ ܐܢܬ
17
ܢܘܗܪܐ. ܘܡܢ ܥܘܙܐ ܕܐܢܢ̈ܩܐܣ ܡܕܢܚ ܐܢܬ

Page 30v

1
ܢܦܐܫܐ ܘܚܘܪܪܐ. ܫܕܪܬ ܠܝܚܝܕܟ
2
ܠܥܠܡܐ ܡܠܐ ܚܫܟܐ ܘܡܠܝܗܝ ܢܘܗܪܐ
3
ܘܐܬܥܛܦ ܡܢ ܟܝܢܗܘܢ ܬܟܣܝܬ ܒܣܪܐ.
4
ܘܐܬܗܦܟ ܒܝܢܬܗܘܢ ܗܘܦܟܐ ܕܡܠܐ
5
ܬܗܪܐ. ܘܐܠܦ ܘܢܗܪ ܐܢܘܢ ܒܟܠܗ ܫܪܪܐ
6
ܘܕܪܓ ܐܢܘܢ ܘܢܦܩ ܐܢܘܢ ܢܘܦ̈ܩܐ
7
ܡܠܚ ܕܘܡܪܐ. ܘܟܕ ܣܡ ܐܦܘ̈ܗܝ
8
ܠܡܬܕܪܪܘ ܥܡ ܛܪܟܢܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ
9
ܫܘܘܙܒܐ ܕܓܠܘܬܐ ܡܟܝܟܐܝܬ. ܘܐܦܢܝ
10
ܚܝܪܗ ܠܡܦܨܝܘܬܗ̇ ܠܫܒܝܬܐ
11
ܡܣܟܢܐܝܬ. ܘܟܕ ܐܬܩܪܒ. ܛܪ̈ܘܢܐ
12
ܠܡܦܓܥ ܒܗ ܥܙܝܙܐܝܬ.
13
ܘܠܡܓܫܦ ܒܗ ܓܘܡܕܢܐܝܬ
14
ܘܡܪܚܐܝܬ. ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܡܟܝܟܘܬܗ
15
ܢܒܥܬ ܠܗܘܢ ܚܝܒܘܬܐ. ܘܡܢ
16
ܡܣܟܢܘܬܗ ܢܒܗܬ ܠܗܘܢ ܡܫܦܠܘܬܐ.
17
ܘܡܢ ܡܝܬܘܬܗ ܐܬܚܪܦ ܠܗܘܢ ܟܣܐ

Page 31r

1
ܕܡܝܘܬܘܬܐ. ܘܡܢ ܡܝܡܬܗ ܥܦܩܘ
2
ܡܦܘܠܬܐ. ܘܐܬܟܕܢܘ ܡܢ ܕܪܝܫ
3
ܒܢܝܪܐ ܕܥܒܕܘܬܐ. ܘܐܬܐܣܪܘ ܒܫܝܫ̈ܠܬܐ
4
ܕܚܫܘܟܐ. ܘܐܫܬܕܪܘ ܠܫܝܘܠ ܒܠܥܬܐ.
5
ܘܗܝܕܝܢ ܕܒܪܗ̇ ܠܫܒܝܬܐ ܡܢ ܐܘܚܕܢܗܘܢ
6
ܡܪܝܪܐ ܟܠܢܐܝܬ. ܘܐܚܝܪ ܦܪܨܘܦܗ
7
ܠܠܡܐܢܐ ܡܫܝܢܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ
8
ܕܫܡܝ̈ܐ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܒܕܓܘܢ ܡܪܝܐ
9
ܡܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܣܓܝܐܝܬ. ܡܛܠ ܣܘܪܩܐ
10
ܫܒܝܚܐ ܕܝܚܝܕܝܟ ܕܚܠܦܝܢ.
11
ܪܚܡ ܥܠ ܚܝ̈ܐ ܘܡܝ̈ܬܐ ܫܘܝܐܝܬ.
12
ܒܪ̈ܚܡܐ ܡܬܘܡ̈ܝܐ ܗܢܘܢ ܕܡܟܢܝܢ
13
ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܒܟ ܐܘܣܝܐܝܬ. ܗܢܘܢ
14
ܕܒܗܘܢ ܒܪܝܬܢ ܘܦܪܩܬܢ. ܘܩܢܝܬܢ
15
ܒܡܨܥܝܘܬ ܚܒܝܒܟ ܘܡܥܒܕܢܘܬ
16
ܪܘܚܟ ܫܘܝܐܝܬ. ܟܕ ܠ̈ܚܝܐ
17
ܕܡܘܕܝܢ ܒܝܚܝܕܝܟ ܬܪܝܨܐܝܬ

Page 31v

1
ܡܢܛܪܐܢܬ ܡܢ ܟܠ ܣܘܓ̈ܦܢܝܢ ܟܢܝܫܐܝܬ.
2
ܘܠܡܝ̈ܬܐ ܕܫܟܒܘ ܒܗ ܣܥܪ ܐܢܬ
3
ܒܚܘܣܢܝ̈ܟ ܫܦܝܥܐܝܬ. ܠܐܟܠ̈ܝ
4
ܦܓܪܗ ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܠܚܘܣܝܐ ܓܡܝܪܐ
5
ܡܢܥ ܐܢܘܢ. ܠܗܕ̈ܡܐ ܙܪ̈ܝܩܐ ܕܐܬܡܙܓܘ
6
ܒܗܘܢ ܕܡܗ ܒܢܘܚܡܐ ܠܡܕ ܐܢܘܢ.
7
ܠܓܪ̈ܡܐ ܡܒܕܪ̈ܐ ܚܒܝܒ̈ܝ ܒܥܦܪܐ.
8
ܪ̈ܫܝܡܝ ܒܡܘܪܘܢ ܕܝܠܗ ܒܩܝܡܬܐ
9
ܢܨܝܚܬܐ ܠܚܡ ܐܢܘܢ. ܠܥܡܝ̈ܕܝ
10
ܒܫܡܗ. ܡܓܗ̈ܝܝ ܡܢ ܢܘܪܐ ܕܓܝܗܢܐ
11
ܥܒܕ ܐܢܘܢ. ܠܡܘܕܝܝ̈ ܒܚܫܗ. ܠܠܐ
12
ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܚ̈ܫܐ ܡܚܫ̈ܢܐ ܐܫܘܐ
13
ܐܢܘܢ. ܠܡܥܕܥܕ̈ܝ ܥܐܕܘ̈ܗܝ ܠܡܥܕܥܕܘ
14
ܠܐ ܦܛܘܪܐܝܬ. ܟܕ ܫܡܫܢܝܘܬ ܩܘܒܠܠܗ
15
ܡܣܬܕܪܐ ܒܦܘܚܪܗܘܢ ܠܐ ܥܪܘܒܐܝܬ.
16
ܫܡܠܐ ܥܡܗܘܢ. ܘܠܡܚܓܝܝ̈ ܚܓܘܗ̈ܝ.
17
ܠܡܚܓܝܘ ܠܥܠܡܝܢܐܝܬ. ܟܕ ܣܗܪܢܝܘܬ

Page 32r

1
ܦܪܨܘܦܗ ܝܐܝܬܐ ܠܐ ܡܫܢܝܢܐܝܬ
2
ܬܗܘܐ ܨܡܝܕܐ ܒܦܘܚܪܗܘܢ. ܘܗܐ
3
ܚܢܢ ܬܟܝܠܐܝܬ ܒܗ ܡܣܒܪܝܢܢ
4
ܪ̈ܚܡܐ ܠܡܫܟܚܘ ܘܫܘܒܩܢܐ
5
ܐܢܝܚ ܡܢ ܡܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܐܝܬ ܕܡܥܪܙܠ
6
ܥܡ ܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܬܪܓܠܝܢ ܠܒܝܬ
7
ܬܚ̈ܬܝܢ ܘܡܬܬܙܝܥܝܢ ܠܟܠ ܪ̈ܘܚܝܢ.
8
ܡܫܟܚ ܕܢܩܢܐ ܩܘܕܡܝܟ ܦܐܪܪܝܣܐ
9
ܡܫܡܠܝܬܐ. ܐܘ ܡܢܘ ܡܨܐ ܕܟܕ
10
ܦܓܪܐ ܡܝܘܛܐ ܟܒܝܢ. ܘܗܕ̈ܡܐ ܨܠ̈ܝܝ
11
ܠܪܓܬܐ ܥܪܐ. ܘܗܢܝܐܘܬܐ ܒܣܪܢܝܬܐ ܛܪܝܐ
12
ܒܗ ܒܐܡܝܢ ܠܡܫܘܪ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ
13
ܢܫ̈ܒܝܢ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ. ܐܘ ܡܢܘ ܕܡܦܪܟܠ
14
ܘܙܩܝܪ ܡܢ ܐܣܛܘܟܣܐ ܕܣܩܘܒܠ̈ܝܝܢ
15
ܒܐܝܢܝܘܬܐ ܕܒܐܣܛܕܝܘܢ ܗܢܐ ܙܒܢܐ
16
ܠܡܬܕܐܪܪܘ ܕܠܐ ܡܙܕܟܝܢܘܬܐ. ܐܘ ܥܦܐ
17
ܕܠܐ ܥܘܕܪܢܐ ܫܡܝܢܐ ܟܠܝܠܐ ܕܐܬܠܝܛܘܬܐ.

Page 32v

1
ܐܢܕܝܢ ܥܠ ܪܡܙܐ ܕܥܝܢ̈ܐ ܕܦܕ̈ܝ ܐܬܩܛܪܓܬ
2
ܓܝܪܘܬܐ. ܘܥܠ ܡܠܬܐ ܕܦܘܡܐ ܐܬܬܕܝܢܬ
3
ܡܢܟ ܡܙܕܕܩܢܘܬܐ ܘܡܬܚܝܒܢܘܬܐ.
4
ܐܝܟܐ ܟܝ ܢܫܬܟܚ ܚܢܢ ܡܐ ܕܡܬܬܩܠܝܢ
5
ܥܒ̈ܕܐ ܘܡ̈ܠܐ ܒܡܐܣܐܬܐ. ܘܡܬܒܚܪܝܢ
6
ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܟܘܪܐ ܡ ܨܪܘܦܐ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܟܕ
7
ܚܢܢ ܡܪܝ ܡܘܕܝ̈ܢܐ ܐܝܬܝܢ ܒܡܚܝܠܘܬܐ.
8
ܘܕܥܒܪܢܢ ܒܒܝ̈ܫܬܢ ܘܒܣ̈ܢܝܬܢ
9
ܠܟܠ ܚܛܝ̈ܐ ܕܫܡ̈ܗܬܐ. ܘܐܫܚܬܢܢ
10
ܠܨܠܡܟ. ܕܐܬܗܝܡܢܢܢ ܒܡܘܡ̈ܐ
11
ܘܒܟܘܬܡ̈ܬܐ. ܐܝܟ ܐܕܘܡ ܙܒܢܢܢ ܒܘܟܪܘܬܢ
12
ܒܡܘܕܟܐ ܫܚܝܡܐ ܕܡܡܕܟ ܡܢ
13
ܟܘܫ̈ܢܐ ܘܚܪ̈ܘܒܐ ܘܕܩ̈ܐ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ.
14
ܘܐܟܘܬܗ ܐܬܢܟܪܝܢܢ ܡܢ ܒܝܬܝܘܬܟ ܗ݀ܝ
15
ܛܘܒܬܢܝܬܐ ܘܪܕܝܢܢ ܠܨܘܒܐ ܕܐܝܪܝܚܘ
16
ܡܕܝܢܬ ܠܘܛ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܦܫ ܒܢ ܗܕܡܐ
17
ܕܠܐ ܐܬܡܚܝ ܒܨܘܠ̈ܦܬܐ ܕܚܘܒ̈ܬܐ.

Page 33r

1
ܒܕܓܘܢ ܡܪܝܐ ܡܪܢ ܪܥܝܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ
2
ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܟ̈ܠܗܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ. ܒܥܝ
3
ܠܐܒܝܕܘܬܢ ܡܣܟܢܬܐ. ܘܒܝܐܐ ܠܐܒܝܠܘܬܢ
4
ܡܫܦܠܬܐ. ܩܢܝ ܠܡܒܕܪܘܬܢ ܡܫܘܚܕܬܐ.
5
ܡܛܠ ܕܥܠ ܐܝܕܝ̈ܟ ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܐܙܕܝܚܬ
6
ܒܪܝܬܢ ܟܕ ܐܬܓܒܠܬ. ܝܒܕܡܐ ܝܩܝܪܐ
7
ܕܠܝܬ ܠܗ ܛܝ̈ܡܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ
8
ܒܚܪܬܐ ܐܬܦܪܩܬ. ܡܕܝܢ ܚܢܢܐ
9
ܘܡܪܚܡܢܐ. ܐܬܦܢ ܥܠܝܗ̇ ܒܪ̈ܚܡܐ
10
ܘܒܚܢܢܐ. ܘܒܕܘܩ ܠܨܘܪܬܐ ܕܛܚܛܚܬܗ̇
11
ܡܫܡܕܘܬܐ ܒܚܘܣܝܐ. ܩܛܘܪ̈ ܟܠܝܠܐ
12
ܕܢܣܒܬܗ ܡܪܘܕܘܬܐ. ܪܟܒ ܩܝܬܪܐ
13
ܕܬܪܒܬܗ ܚܛܝܬܐ. ܨܒܬ ܫܘܦܪܐ
14
ܕܫܚܡܗ ܥܨܝܢܐ. ܐܫܦܪ ܙܝܘܐ
15
ܕܐܣܢܝܬܗ ܫܘܪܥܬܐ. ܬܪܨ ܩܘܡ̈ܬܐ
16
ܕܐܬܟܦ̈ܦܝ ܡܢ ܙܘܠܠܐ. ܣܡܘܟ ܠܢܦܫܐ
17
ܡܢܘܠܬܐ ܒܫܘܒܩܢܐ. ܛܦܐ ܠܢܫܡܬܐ

Page 33v

1
ܡܚܒܪܬܐ ܐܣܝܘܬܐ. ܐܦܢܐ ܠܓܠܘܬܐ
2
ܕܐܫܬܒܝܬ ܠܣܛܢܐ. ܘܐܥܠ ܠܗ̇
3
ܠܛܝܪܐ ܕܝܠܟ. ܐܫܟܝܚܗܝ ܠܐܡܪܐ
4
ܛܥܝܐ. ܘܛܥܢܝܗܝ ܥܠ ܟܬܦ̈ܬܟ
5
ܚܒܝܒ̈ܬܐ. ܚܘܢܝܗ̇ ܠܡܪܥܝܬܟ
6
ܡܛܠ ܕܥܠ ܣܒܪܟ ܝܬܒܐ. ܘܠܟ
7
ܟܠܝܘܡ ܚܝܪܐ. ܘܠܘܬܟ ܨܠܐ ܣܘܟܝܗ̇
8
ܘܣܒܪܗ̇ ܟܕ ܡܦܝܣܐ. ܘܗܒܠܗ̇
9
ܕܒܟܠܙܒܢ ܬܫܬܘܐ. ܕܬܬܒܣܡܝ
10
ܬܢܢ ܒܐܘܟܠܐ ܡܚܣܝܢܐ. ܘܫܩܝܐ
11
ܡܚܕܝܢܐ ܕܡܫܝܚܟ. ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܣܒܪܐ
12
ܕܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܘܒܫܪܘܬܐ ܕܛܝܒ ܠܗܠ
13
ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܠܥܒܕ̈ܝ ܨܒܝܢܗ.
14
ܠܐ ܥܒܘܪܐܝܬ ܘܠܐ ܣܒܥܐܝܬ ܒܚܙܬܗ
15
ܗܢܝܐܬܐ ܬܬܗܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܗܕܐ
16
ܐܟܡܐ ܕܒܟܠܗܘܢ ܢܫܬܒܚ ܘܢܬܩܠܣ.
17
ܫܡܐ ܕܝܠܟ ܡܝܩܪ ܒܟܠ ܘܡܒܪܟܐ.

Page 34r

1
ܥܡ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܪܘܚܟ
2
ܩܕܝܫܐ ܏ܡܫܡ܏ ܗܫܐ ܩܬܘܠܝܩ
3
ܩܨܐ ܘܪܫܡ ܨܠܘܬܐ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
4
ܡܥܝܢܐ ܕܛܒܘܬܐ ܘܪܕܝܐ ܕܒܣܝܡܘܬܐ
5
ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܗ݀ܘ ܕܐܡܝܢܐܝܬ.
6
ܡܪܕܐ ܐܢܬ ܪ̈ܚܡܐ ܥܠ ܒܪ̈ܝܬܟ.
7
ܘܡܬܘܡܐܝܬ ܡܫܦܥ ܐܢܬ ܚܢܢܐ
8
ܥܠ ܓܒܝܠܬܟ. ܘܟܕ ܠܐ ܣܟ ܟܠܝܬ
9
ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܪ̈ܚܡܝܟ ܡܢܗܘܢ ܒܚܕ
10
ܡܢ ܙܒ̈ܢܝܢ. ܘܐܦܠܐ ܓܙܬ ܥܘܬܪܐ
11
ܕܥܘܕܪ̈ܢܝܟ ܡܢܗܝܢ ܒܚܕ ܡܢ ܕܪ̈ܝܢ.
12
ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܒܪܝܬܝܗܝ ܠܒܪܢܫܐ
13
ܕܒܚܝܘܣܬܢܘܬܟ ܘܣܡܬܝܗܝ ܒܦܪܕܝܣܐ
14
ܕܒܘܣ̈ܡܐ ܒܫܦܝܥܘܬܟ. ܘܥܒܕܬܝܗܝ
15
ܐܚܝܢܐ ܠܥܝܪ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܐ. ܒܗ݀ܝ ܕܢܦܚܬ
16
ܒܐܦ̈ܘܗܝ ܢܫܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܛܘܒ̈ܬܢܐ.
17
ܘܐܣܪܚܬܝܗܝ ܡܫܡܫܢܐ ܠܟܪܡܐ

Page 34v

1
ܪܘܚܢܝܐ. ܗ݀ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܐܪܘܬܐ ܘܫܠܝܛܘܬ
2
ܒܝܬܐ. ܘܦܪܫܬܝܗܝ ܬܡܝܗܐܝܬ
3
ܒܨܠܡܢܘܬܗ ܡܢ ܟܠܗܝܢ. ܒܪ̈ܝܬܐ.
4
ܘܢܡܘܣܐ ܬܚܡܬ ܠܗ ܐܝܟ ܕܒܦܣܝ̈ܩܬܐ.
5
ܐܝܟܢܐ ܕܒܗ ܬܬܒܚܪܝ ܚܐܪܘܬܗ. ܘܒܬܪܟܢ
6
ܕܝܢ ܡܢܣܝܢܐ ܐܝܟ ܕܒܡܫܬܒܩܢܘܬܐ
7
ܡܠܐ ܙܒܢܐ. ܥܠܘܗܝ ܐܫܬܡܪ ܕܟܒܪ
8
ܢܥܙܐ ܒܢܣܝ̈ܘܢܐ. ܘܥܠ ܢܫܒܐ ܢܫܘܪ
9
ܢܥܒܪ. ܟܕ ܐܬܓܪ̈ܝ ܥܡܗ ܨܢܝܥܐܝܬ.
10
ܘܒܫܘܓ̈ܫܐ ܐܛܥܝܗ ܙܐܦܢܐܝܬ. ܘܟܕ ܒܓܘܡܨܐ
11
ܕܢܦܠ ܗܘ ܐܦܠܗ ܘܡܛܥܝܢܐܝܬ. ܘܒܚܒܪܐ
12
ܕܐܬܥܓܢ ܥܓܢܗ ܡܕܪܡܐܝܬ. ܟܕ ܕܝܢ
13
ܐܬܕܢܝ ܠܡܠܬܗ. ܘܐܨܛܠܝ ܠܡܠܟܗ.
14
ܗܝܕܝܢ ܐܬܢܟܪܝ ܥܘܕܪܢܐ ܐܠܗܝܐ ܡܢܗ.
15
ܘܕܝܘܬܐ ܘܡܣܟܢܘܬܐ ܚܕܪ̈ܝܗܝ.
16
ܘܐܫܬܩܠ ܡܢ ܪܝܫܗ ܟܠܝܠܐ ܕܓܐܝܘܬܐ.
17
ܘܐܫܬܠ̈ܚܝ ܡܢ ܨܒܥ̈ܬܗ ܥܙܩ̈ܬܐ

Page 35r

1
ܕܚܬܢܘܬܗ. ܘܐܬܩܦܠܬ ܡܢܗ ܐܣܛܠܐ
2
ܗ݀ܝ ܡܠܟܝܬܐ ܬܠܒܫܬܗ. ܘܐܬܪܚܩ
3
ܡܢ ܥܩܒܬܗ ܣܐܘܢܐ ܡܪܘܢܝܐ ܗ݀ܘ ܕܒܗ
4
ܡܡܕ ܗܘܐ ܡܢ ܕܘ̈ܒܨܐ ܥܩܪ̈ܒܢܝܐ.
5
ܘܐܬܕܚܝ ܣܟܠܐܝܬ ܚܝ̈ܘܬܢܝܐ ܠܕܘܒܪ̈ܐ ܚܝܘ̈ܬܢܝܐ. ܘܐܟܠ
6
ܠܚܡܗ ܒܬܐܢܚ̈ܬܐ. ܘܐܫܬܝ ܡܘܗ̈ܝ
7
ܒܐܢܩ̈ܬܐ. ܘܗܦܟ ܡܢܕܪܝܫ ܠܡܕܪܗ
8
ܩܕܡܝܐ. ܘܫܒܩܗ̇ ܠܗܕܐ ܠܝܠܕ̈ܘܗܝ
9
ܐܝܟ ܕܠܝܪܬܘܬܐ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܐܘܚܪ ܙܒܢܐ
10
ܕܡܬܬܟܣܪܢܘܬܗ. ܦܣܩ ܣܒܪܐ
11
ܕܡܬܦܢܝܢܘܬܗ. ܗܝܕܝܢ ܠܐ ܐܬܗܢܝܬ
12
ܠܟ ܐܘ ܡܪܝܐ. ܘܠܐ ܫܦܪܬ ܠܒܣܝܡܘܬܟ
13
ܚܢܢܐ ܥܠ ܥܒܕܐ ܕܐܝܕܝ̈ܟ ܕܡܢ ܡܪ̈ܝܐ
14
ܥܫܘܩ̈ܐ ܡܪܘܕܐܝܬ ܢܬܥܫܡ. ܘܠܥܠܡܝܢ
15
ܐܦܘܦܣܝܣ ܗܕܐ ܥܠܘܗܝ ܬܬܓܪܡܝ.
16
ܡܐܠܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܝܬ ܕܠܐ ܫܠܝܛܐ ܘܠܐ
17
ܚܟܝܡܐ ܘܠܐ ܢܒܝܐ ܐܫܟܚ ܠܡܩܡܘܬܗ

Page 35v

1
ܡܢ ܡܦܘܠܬܗ. ܐܘ ܕܡܛܦܐ ܣܡܐ
2
ܕܡܐܣܐ ܟܐܒܗ. ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܚܡܣܢܬ
3
ܥܠ ܬܘܒܕܬܗ. ܐܠܐ ܡܬܪܥܝܢܘܬܐ
4
ܥܒܕܬ ܒܡܘܗܒܬ ܬܚܠܘܦܐ ܕܠܐ
5
ܐܝܬ ܠܟ ܐܟܘܬܗ ܠܡܣܒܠ ܟܠܡܐ
6
ܕܚܝܒ ܠܟܐܢܘܬܐ. ܗ݀ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܝܐ
7
ܒܪܐ ܕܝܠܟ. ܚܝܠܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܐܝܬܘܬܟ.
8
ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܗܘܦܟܐ ܡܕܒܪܢܝܐ ܒܥܠܡܐ
9
ܚܫ. ܣܘܡܣܡܐ ܡܚܠܡܢܐ ܡܕܟ.
10
ܘܥܠ̈ܬܐ ܘܥܠ̈ܠܬܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܠܢ ܐܣܪܚ. ܟܕ ܡܢ
11
ܪܝܫܐ ܕܐܘܪܚܗ. ܢܝ̈ܫܐ ܕܫܘܘܙܒܐ
12
ܒܛܘܦܣܐ ܡܬܬܕܝܩܝܢ. ܒܝܕ ܐܬܘ̈ܬܐ
13
ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܒܡܨܥܬܐ ܡܣܬܥܪ̈ܢ.
14
ܘܡܠܦܢ̈ܘܬܐ ܐܠܗ̈ܝܬܐ ܕܡܟܪ̈ܙܢ. ܟܕ
15
ܟܠ ܟܪ ܐܝܟܐ ܕܕܝܪ ܫܬܠ̈ܬܐ ܒܪ̈ܝܟܬܐ
16
ܘܙܝܙ̈ܢܐ ܫܬܠ. ܘܙܝܙ̈ܢܐ ܕܚܛܝܬܐ ܥܩܪ
17
ܘܠܟܠ ܟܢܘܫܝܐ ܘܥܡܐ ܕܣܥܪ ܘܪ̈ܕܐ

Page 36r

1
ܘܗܒ̈ܒܐ ܕܡܪܝܢܝܘܬܗ ܕܡܪܬܝܢܘ̈ܬܗ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܐܙܗܪ̈ܝ.
2
ܟܕ ܒܟܠܡܐ ܕܥܒܕ ܘܒܟܠܡܐ ܕܐܠܦ
3
ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ ܐܬܬܓܪ ܟܕ ܬܪܨ
4
ܐܘܪܚܗ ܠܡܣܒܠ ܚܫ̈ܐ ܕܚܝܒ
5
ܗܘܐ ܐܕܡ. ܘܨܝܒ ܡܪܕܝܬܗ ܠܡܛܥܢ
6
ܝܘܩܪܗ ܕܡܙܥܡ. ܗܝܕܝܢ ܘܬܐܪ̈ܘܬܐ
7
ܐܠܗܝܬܐ ܐܠܦ ܠܢ. ܘܡܠܦܢܘܬܐ ܘܡܗܕܝܢܘܬܐ
8
ܐܫܠܡ ܠܢ ܕܒܗ̇ ܗܘ ܐܣܩܝܢ ܐܣܝܢ ܘܚܡܝܠ
9
ܟܠܗ ܝܘܬܪܢܐ ܕܚ̈ܝܝܢ ܘܨܡܝܕܡܐ
10
ܕܡܩܢܐ ܚܪܘܪ̈ܐ ܠܢܦܫ̈ܬܢ. ܐܢ ܟܝܬ
11
ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܢܬܢܝܗ̇. ܘܒܕܟܝܘܬܐ ܢܬܚܫܚ
12
ܒܗ̇ ܘܒܫܘܒܩܢܐ ܠܚܝܒ̈ܝܢ ܢܥܪܙܠܝܗ̇
13
ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ ܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܫܟܢ ܠܢ ܫܦܝܘܬܐ
14
ܕܡܪܥܝܐ ܠܟ. ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܕܚܒܝܒܐ
15
ܠܟ. ܘܨܘܠܠܐ ܢܦܫܢܝܐ. ܘܚܘܠܠܐ
16
ܦܓܪܢܝܐ. ܘܡܪܝܩܘܬܐ ܕܚܘܫ̈ܒܐ.
17
ܘܡܓܗܝܢܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܪ̈ܘܒܐ. ܐܝܟܢܐ

Page 36v

1
ܕܕܟܝܐܝܬ ܘܩܕܝܫܐܝܬ. ܢܨܠܐ ܘܢܐܡܪ
2
ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܢܬܩܕܫ ܐܝܢ
3
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܨܒܐ ܒܚܝ̈ܐ ܕܒܢܝܢܫ̈ܐ.
4
ܡܥܒܪܢܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܡܢ ܐܢܫܘܬܐ.
5
ܘܡܓܡܪܢܐ ܕܡܟܝ̈ܢܝܬܐ ܒܣܝܘܡܘܬ
6
ܢܡܘ̈ܣܘܗܝ ܡܢ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܟܕ ܒܒܪܟ
7
ܚܒܝܒܐ ܐܘܪܚܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܫܒܝܠܐ
8
ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܪܫܬ ܠܢ. ܘܠܡܨܠܝܘ
9
ܐܡܝܢܐܝܬ. ܘܚܦܛܬ ܠܢ ܠܡܬܟܫܦܘ
10
ܩܕܡܝܟ ܚܢܝܓܐܝܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ
11
ܬܘܟ̈ܐ ܡܘܒ̈ܕܢܐ ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܫܬܡܪܝܢ
12
ܐܝܟ ܕܠܒܘܚܪܢܐ. ܐܘ ܐܝܟ ܕܠܦܘܪܥܢܐ
13
ܢܬܦܨܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܪܝܐ ܡܪܚܡܢܐ. ܠܪ̈ܘܒܐ
14
ܘܫܓܫܘܬܐ ܕܢܣܝ̈ܘܢܐ ܢܦܫ̈ܢܝܐ ܟܝܬ
15
ܘܫܐܕܢ̈ܝܐ ܕܬܟܒܝܢ ܥܠܒܢ ܫܠܐ.
16
ܘܠܙܩܝܦܘܬ ܓ̈ܠܠܐ ܡܚ̈ܫܝ ܢܦܫ̈ܬܐ
17
ܘܦܓܪ̈ܐ ܡܢܢ ܛܠܩ ܘܐܘܓܐ. ܘܠܬܪ̈ܥܐ ܦܬܝܚ̈ܐ

Page 37r

1
ܦܬܝܚ̈ܐ ܕܪ̈ܓܫܐ ܓܘܝ̈ܐ ܘܒܪ̈ܝܐ ܢܛܘܪܘܬܐ
2
ܝܡܝܢܝܬܐ ܒܟܠܙܒܢ ܐܩܝܡ. ܘܠܡܥ̈ܬܕܝ
3
ܒܝܫ̈ܬܐ ܥܠ ܥܕܬܟ ܩܕܝܫܬܐ ܐܚܦܪ
4
ܘܐܒܗܬ. ܘܥܠ ܡܫܟܚ̈ܝ ܣܪ̈ܝܩܬܐ
5
ܥܠ ܥܢ̈ܟ ܡܠܝܠܬܐ ܠܐ ܬܫܬܘܩ.
6
ܠܚܘܪܦܐ ܕܣܝܦܐ ܡܢ ܨܘܪ̈ܝܢ ܐܩܗܐ. ܠܚܡܬܐ
7
ܕܡܪ̈ܝܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܡܢ ܥܢ̈ܟ ܐܕܥܟ.
8
ܠܫܘܠ̈ܗܒܐ ܚܫ̈ܢܝܐ ܡܢ ܒܝܢܬܢ
9
ܪܚܝ. ܠܙܘܪܒܝܐ ܕܣܩܘܪ̈ܐ ܙܢܘܩ. ܠܐܝܕܐ
10
ܕܒܙܘ̈ܙܐ ܡܢ ܡܪܥܝܬܟ ܩܦܘܣ. ܠܪ̈ܓܠܐ
11
ܢܘܟܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܡܐܬܝܐ ܕܥܠܝܢ ܬܥܘܫ.
12
ܠܡܡܘܠ̈ܝ ܢܣܝܘ̈ܢܐ ܬܟܘܣ. ܠܟܝܡ̈ܘܢܐ
13
ܡܚܫ̈ܢܐ ܒܓܘܪ. ܠܫܓܘܫܝ̈ܐ ܘܕܠܘܚ̈ܝܐ
14
ܡܢܢ ܕܚܘܩ. ܠܡܪ̈ܕܘܬܐ ܡܫܝܡ̈ܢܝܬܐ
15
ܠܝܬܐ. ܠܡܟܝ̈ܢܝܬܐ ܕܢܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ
16
ܡܢܢ ܓܡܪ. ܠܡܘܬܐ ܕܓܪܘܦܝܐ ܒܛܠ.
17
ܠܨܥܝܪ̈ܬܐ ܫܟܝܪ̈ܬܐ ܕܡܫܬܡܪ̈ܢ ܥܠܝܢ

Page 37v

1
ܐܒܗܠ. ܠܪ̈ܘܓܙܐ ܕܡܣܬܒܣܝܢ ܥܠܝܢ
2
ܟܠܝ. ܠܐܘܝܘܬܗܘܢ ܕܛܪ̈ܘܢܐ ܕܥܠ ܬܒܪܢ
3
ܣܕܘܩ. ܠܚܪܡܘܬܗܘܢ ܕܛܠ̈ܘܡܐ ܡܢܢ
4
ܐܪܚ. ܠܝܘܩܪ̈ܐ ܠܐ ܡܬܛܥܢ̈ܢܐ ܡܢܢ ܩܠܠ.
5
ܢܝܙܟܐ ܚܪܝܦܬܐ ܠܕܦܢܢ ܠܐ ܬܕܩܘܪܝ. ܐܠܐ
6
ܬܗܦܘܟܝ ܢܟܝܠܐܝܬ ܥܠ ܟܫܘ̈ܛܝܗ̇
7
ܘܒܠܒ̈ܘܬܗܘܢ ܬܥܘܠܝ. ܘܬܗܦܟ ܥܠܝܗܘܢ
8
ܥܘܠܗܘܢ. ܘܒܒܝ̈ܫܬܗܘܢ ܫܬܩ ܐܢܘܢ.
9
ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܡܠܐ ܦܘܡܢ ܓܘܚܟܐ ܘܠܫܢܢ
10
ܬܘܕܝܬܐ ܘܬܬܝܕܥܝ ܗܝ ܗܕܐ ܒܝܬ ܟܠ
11
ܥܡ̈ܡܝܢ. ܕܬܒܥܬܐ ܗܝ ܕܕܡܐ ܕܥܒܕܝ̈ܟ
12
ܕܐܬܐܫܕ. ܘܢܬܕܫܢ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܠܐ
13
ܡܫܬܬܩܢܐ ܡܢ ܓܘ̈ܝܐ ܘܒܪ̈ܝܐ ܥܠ
14
ܛܝܒ̈ܘܬܟ ܕܠܘܬܢ ܣܥܝܪ̈ܢ ܘܡܣܬܥܪ̈ܢ.
15
ܘܠܒܪܟ ܝܚܝܕܝܐ ܘܠܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ
16
ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܡܫܡܫܢܐ ܡܢ ܩܕܡ
17
ܟܗܢܐ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܡܥܝܢܐ ܕܟܠܗ̇ ܕܕܟܝܘܬܐ.

Page 38r

1
ܘܪܕܝܐ ܕܟܠܗ̇ ܩܕܝܫܘܬܐ. ܗ݀ܘ ܕܠܝܬ
2
ܡܕܡ ܕܛܡܐ ܐܝܟܐ ܕܕܟܝܘܬܟ ܫܟܝܚܐ
3
ܟܕ ܡܢ ܡܬܘܡ ܠܕܟܝܘܬܐ ܡܝܩܪ ܐܢܬ.
4
ܘܠܩܕܝܫܘܬܐ ܡܢܨܪ ܐܢܬ. ܘܠܒܬܘܠܘܬܐ
5
ܡܚܒܒ ܐܢܬ. ܘܗܘܘ ܩܕܝܫ̈ܝܢ. ܐܝܟܢܐ
6
ܕܐܢܐ ܩܕܝܫ ܐܢܐ ܠܢ ܡܚܦܛ ܐܢܬ.
7
ܘܣܚܘ ܘܐܬܕܟܘ ܘܐܬܩܕܫܘ. ܐܝܟܢܐ
8
ܕܐܥܡܪ ܒܟܘܢ ܘܐܕܝܪ ܡܫܪܪ ܐܢܬ.
9
ܘܐܬܩܪܒܘ ܠܘܬܝ ܐܘ ܟܪ̈ܝܗܝ ܒܚܛܝܬܐ
10
ܘܐܢܐ ܐܣܐ ܬܒܪܟܘܢ. ܟܕ ܣܒܪܐ ܕܬܝܒܘܬܐ
11
ܒܗܕܐ ܠܢ ܝܗܒ ܐܢܬ. ܗܫܐ ܡܪܝܐ
12
ܚܘܝܚܘܬܐ ܕܨܒܝܢܐ ܥܡ ܪܟܝܢܘܬ ܨܘܪܐ
13
ܒܕܡܥ̈ܐ ܚܢܝ̈ܓܬܐ ܩܕܡ ܬܪܥܐ ܕܪܒܘܬܟ
14
ܩܪܒܢܢ ܟܕ ܫܐܠܝܢܢ. ܐܫܒ ܪܘܚ
15
ܕܟܝܘܬܐ ܥܠ ܗܕܡ̈ܝܢ. ܘܐܦܝܚ ܦܘܚܐ
16
ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܥܠ ܥܣܪ̈ܐ ܪ̈ܓܫܝܢ. ܐܝܟܢܐ
17
ܕܥܗ̈ܢܐ ܢܫܬܟܚܘܢ ܠܢܣܝܒܘܬܐ ܕܦܓܪܐ

Page 38v

1
ܡܚܝܢܐ ܕܡܫܝܚܟ. ܟܕ ܠܣܛܢܐ
2
ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܡܚܛܐ ܠܢ ܒܗܘܢ ܬܩܝܦܐܝܬ
3
ܡܢܢ ܙܓܪ ܐܢܬ. ܘܠܢܦܫܐ ܘܠܚܝ̈ܠܗ̇
4
ܡܪܚܡܢܐܝܬ ܒܚܘܣ̈ܢܝܟ ܣܓ̈ܝܐܐ
5
ܣܥܪ ܐܢܬ. ܟܕ ܠܚܡܬܐ ܠܗ݀ܝ ܕܬܙܢܘܩܝ
6
ܠܡܐܟܝܢ̈ܝܬܐ ܘܠܡܚܣܪ̈ܢܝܬܐ ܫܓܪ
7
ܐܢܬ ܘܠܪܓܬܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܪܓ ܠܫܡܝ̈ܢܝܬܐ
8
ܘܐܠܗܝ̈ܬܐ ܢܓܕ ܐܢܬ. ܟܕ ܠܗܘܢܐ ܒܪܘܚܟ
9
ܩܕܝܫܐ ܡܩܕܫ ܐܢܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܕܫܘܐ
10
ܕܠܥܡܘܪܝܟ ܢܗܘܐ ܥܒܕ ܐܢܬ. ܘܗܝܡܢܘܬܐ
11
ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܠܡܕܥܐ ܡܘܚܕ ܐܢܬ. ܘܟܕ
12
ܒܣܒܪܐ ܕܡܣܬܟܐ ܠܣܘܟܠܐ ܡܨܒܬ
13
ܐܢܬ. ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܡܬܢܦܠܢܐ ܕܒܪܟ
14
ܒܒܘܝ̈ܢܐ ܩܒܥ ܐܢܬ. ܘܝܕܥܬܟ ܡܚܝܢܝܬܐ
15
ܒܪܥܝܢܐ ܢܨܒ ܐܢܬ. ܘܟܕ ܥܠ ܪ̈ܓܫܝ ܦܓܪܐ
16
ܡܬܦܢܐ ܐܢܬ. ܕܕܫܘܝܢ ܢܗܘܘܢ ܬܘܒ
17
ܠܡܬܡܙܓܘ ܘܠܡܬܚܝܕܘ ܒܦܓܪܗ

Page 39r

1
ܘܕܡܗ ܕܡܚܝܢܢ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܡܥܬܕ ܐܢܬ.
2
ܠܚܙܬܐ ܕܥܝ̈ܢܐ ܢܟܦ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܐܨ̈ܕܢ
3
ܠܒܪ ܡܢ ܘܠܝܬܐ. ܠܐܕ̈ܢܐ ܒܨܝܘܬܘܬܐ ܕܡܠ̈ܝܟ
4
ܐܫܝܓ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܨܛܐܝ̈ܢ ܒܣܢ̈ܝܬܐ.
5
ܠܣܘܩܐ ܒܡܘܫܟܝܘܬ ܪܝܚܟ ܐܥܢܐ.
6
ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܛܘܫ ܒܣܪ̈ܝܬܐ. ܠܛܥܡܐ
7
ܘܠܫܢܐ ܒܗܪ̈ܓܝܟ ܡܚ̈ܝܢܐ ܫܓܘܡ.
8
ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܢܬܦܘܢ ܠܒܙܚܐ ܘܠܪܛܘܢܝܐ
9
ܕܫܘܥܝ̈ܬܐ ܒܝܫ̈ܬܐ. ܠܓܫܬܐ ܚܠܠ
10
ܘܡܪܘܩ. ܐܝܟܢܐ ܕܗ̈ܢܝܢ ܕܡܪ̈ܥܝܢ ܘܡܢܝܚ̈ܢ
11
ܠܐܠܗܘܬܟ ܬܣܥܘܪܝ ܒܐܡܝܢܘܬܐ. ܘܟܕ
12
ܠܟܠܗܘܢ ܥܒܕ̈ܝܟ. ܒܗܠܝܢ ܙܝ̈ܢܐ ܙܪ̈ܝܙܐ
13
ܡܙܝܢ ܐܢܬ ܒܫܪܝܪܘܬܐ. ܘܥܠ ܟܠܗ ܡܘܠܝܐ
14
ܥܕܬܢܝܐ ܡܟܪܟ ܐܢܬ ܫܘܪܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ.
15
ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܝܟ̈ܠܐ ܗܕܝܪ̈ܐ
16
ܘܩܝܛܘܢ̈ܐ ܕܡܝܪ̈ܐ ܠܡܫܪܝܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ
17
ܠܢ ܥܒܕ ܐܢܬ. ܘܐܟܘ̈ܠܐ ܕܦܓܪܗ ܘܫܬܘܝ̈ܐ

Page 39v

1
ܕܕܡܗ ܒܫܘܝܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܢ ܡܫܘܐ
2
ܐܢܬ. ܘܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܢ
3
ܥܡܗ ܡܫܘܬܦ ܐܢܬ. ܗܝܕܝܢ ܢܬܚܙܘܢ
4
ܠܥܒܕ̈ܝܟ ܥܒܕ̈ܝܟ ܘܗܕܪܟ ܡܬܚܘܐ
5
ܥܠ ܒܢ̈ܝܗܘܢ. ܘܒܣܝܡܘܬܟ ܡܪܝܐ
6
ܐܠܗܢ ܬܗܘܐ ܥܠܝܢ ܠܥܠܡܝܢ ܡܛܠ
7
ܕܣܟܝܢܢ ܠܟ. ܘܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ
8
ܘܬܘܕܝܬܐ ܡܣܩܝܢܢ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ
9
ܥܡܐ ܘܠܪܘܚܐ ܟܗܢܐ ܬܗܘܐ ܥܡܐ ܘܥܡ
10
ܡܫܡܫܢܐ ܒܕܚܠܬܐ ܟܗܢܐ ܩܘܕܫ̈ܐ
11
ܠܩܕܝܫ̈ܐ ܕܒܬܪ ܢܣܝܒܘܬܐ ܒܡܢ ܡܢ
12
ܥܒܝ̈ܕܐ ܐܝܬ ܣܦܘܬܐ ܣܦܩܘܬܐ . ܕܬܣܦܩܝ ܠܡܘܕܝܘ
13
ܠܪܕܝܐ ܣܓܝܐܐ ܘܠܡܡܘܠܐ ܪܒܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܟ
14
ܕܣܥܪܬ ܥܡ ܓܢܣܢ ܐܘ ܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܗ݀ܘ
15
ܕܟܕ ܐܓܪܒܢ ܗܘܝܢ ܒܚܛܝܬܐ. ܘܣܪܝܢܢ
16
ܒܛܐܡܘܬܐ. ܘܐܪܦܝܢ ܗܘܝܢ ܐܝܕܐ ܒܡܝܬܪ̈ܬܐ
17
ܘܐܬܡܠܝܢ ܗܘܝܢ ܡܠܝܐܝܬ ܡܢ ܫܟܝܪ̈ܬܐ.

Page 40r

1
ܘܚܠܕܢ ܗܘܝܢ ܣܡܝܐܝܬ ܒܚ̈ܠܝܠܐ
2
ܥܡܘ̈ܛܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܐܝܟ ܚܠܕܝܬܐ. ܘܝܩܪܢ
3
ܗܘܝܢ ܒܚܘܒ̈ܐ ܘܣܟܠ̈ܘܬܐ. ܘܐܫܬܪܓܠܢ
4
ܗܘܝܢ ܠܗܡܢ ܬܚܬܝܬܐ ܒܬܪ ܣܛܢܐ ܣܐܢܢ
5
ܐܒܘܗ̇ ܕܕܓܠܘܬܐ. ܘܐܫܬܠܡܢ ܗܘܝܢ ܠܡܕܥܐ
6
ܕܣܪܝܩܘܬܐ. ܘܐܬܢܫܡܢ ܗܘܝ̈ܢ ܪ̈ܘܚܐ
7
ܡܕܥܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܐܫܬܡܠܝܢ ܗܘܝܢ ܒܚܘܓܒ̈ܐ
8
ܕܣܪܩܘܬܐ. ܘܟܢܝܢ ܐܢܘܢ ܐܠ̈ܗܐ ܘܐܠܗ̈ܬܐ.
9
ܘܩܡܬ ܪܓܠܢ ܒܣܘܦܐ ܘܒܣܟܐ ܕܟܦܘܪܘܬܐ.
10
ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܡܨܥܬ ܚܫܘܟܐ ܢܘܗܪܐ ܐܕܢܚܬ
11
ܠܢ ܡܪܚܡܢܐܝܬ. ܦܘܪܩܢܐ ܝܡܝܢܝܐ
12
ܦܪܢܣܬ ܠܢ ܚܟܝܡܐܝܬ. ܟܕ ܒܒܪܟ
13
ܚܒܝܒܐ ܗܕܝܬܢ ܠܘܬ ܒܝܬܘܬܟ
14
ܛܘܒܬܢܝܬܐ ܛܝܒܘܬܢܐܝܬ. ܘܐܦܢܝܬܢ ܡܢ
15
ܕܪܝܫ ܠܕܪ̈ܓܢ ܠܕܪܓܢ ܩܕܡܝܐ ܝܨܘܦܬܢܐܝܬ.
16
ܘܐܛܥܢܬܢ ܥܠ ܟܬܦ̈ܬܗ ܚܒܝܒ̈ܬܐ ܗܢܝܐܝܬ.
17
ܘܐܣܡܟܬܢ ܥܠ ܦܪ̈ܝܘܬܐ ܡܠ̈ܟܝܬܐ ܓܐܝܐܝܬ.

Page 40v

1
ܘܐܠܒܫܬܢ ܐܣܛܠܐ ܕܒܢ̈ܝܐ ܘܥܙܩܬ
2
ܚܐܪܘܬܐ ܚܘܒܐܢܐܝܬ. ܘܐܘܬܒܬܢ ܒܣܕܪܐ
3
ܕܝܪ̈ܘܬܐ ܒܣܝܡܐܝܬ ܘܝܨܝܨܬܢ ܘܛܗܡܬܢ
4
ܥܡܟ ܦܐܝܘܬ ܗܕܝܪܐܝܬ ܘܣܕܪܬ
5
ܩܘܕܡܝܢ ܦܬܘܪ ܚܝ̈ܐ. ܘܢܟܣܬ ܠܢ
6
ܬܘܪܐ ܡܦܛܡܐ ܚܕܝܐܝܬ. ܘܦܩܕܬ
7
ܠܥܝܪ̈ܐ ܠܡܥܕܥܕܘ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܦܘܢܝܢ
8
ܕܠܘܬܟ ܦܨܝܚܐܝܬ. ܘܕܗܢܬ ܢܦܫܢ
9
ܡܢ ܕܗܝܢܘܬܗ ܕܒܝܬܟ ܫܒܝܚܐܝܬ.
10
ܘܢܗܪ̈ܝ ܐܦܝ̈ܢ ܡܢ ܐܘܟܠܐ ܕܦܓܪܗ ܕܚܒܝܒܟ
11
ܨܡܘܚܬܢܐܝܬ ܘܪܘܝܬ ܢܦܫܢ ܘܪܘܙܬ
12
ܡܢ ܫܩܝܐ ܕܗ݀ܘ ܚܝܐ ܟܣܗ ܚܕܝܐܝܬ.
13
ܘܐܬܦܛܡܢ ܒܦܬܘܪܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ
14
ܣܒܥܐܝܬ. ܒܕܓܘܢ ܡܪܝܐ ܡܪܐ ܟܠ ܠܐ
15
ܬܒܚܢ ܥܡ ܡܚܝܠܘܬܢ ܥܠ ܠܐ ܫܘܝܘܬܢ
16
ܕܠܡܓܫܦ ܒܗܘܢ ܙܕܩܐܝܬ. ܘܠܐ ܠܬܘܣܦܬܐ
17
ܕܕܝܢܐ ܪܒܐ ܢܗܐ ܠܢ ܐܝܩܪܐ ܕܝܩܪܬ ܠܢ

Page 41r

1
ܒܗܠܝܢ ܪܘܪܒܐܝܬ. ܘܠܐ ܬܬܒܘܥ ܠܢ
2
ܒܣܓ̈ܝܐܬܐ ܐܟܡܐ ܕܥܠ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܗܝܡܢܬܢ
3
ܚܣܝܐܝܬ. ܘܐܦܠܐ ܬܒܥܐ ܡܢܢ ܥܒ̈ܕܐ
4
ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܕܐܪ̈ܙܝܟ ܠܐ
5
ܡܛܘܫ̈ܐ ܘܠܝܐܝܬ. ܘܬܬܩܘܠ ܒܡܐܣܐܬܐ
6
ܕܟܐܢܘܬܐ ܠܥܘܠܢ. ܘܥܠܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܢܗܘܘܢ
7
ܠܢ ܥܠ ܕܐܡܪܚܢܢ ܥܠ ܐܘܟܠܗܘܢ ܣܟܠܐܝܬ.
8
ܘܣܥܝܢܢ ܥܠ ܫܩܝ̈ܗܘܢ ܡܗܡܝܢܐܝܬ.
9
ܐܠܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܪ̈ܚܡܝܟ ܘܕܒܣܝܡܘܬܟ.
10
ܐܬܕܟܪ ܕܒܣܪܐ ܚܢܢ. ܕܠܟܠ ܦܓܥ̈ܝܢ
11
ܡܐܛ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܘܒܫܘܒܩܢܐ ܐܬܚܫܚ
12
ܥܡ ܡܪܥܝܬܟ ܗܢܝܐܝܬ. ܟܕ ܒܐܪ̈ܙܝܟ
13
ܥܨܒ ܐܢܬ ܬܒܪܗ̇ ܡܛܠ ܕܐܬܟܪܗܬ
14
ܕܘܝܐܝܬ. ܘܠܐ ܬܬܚܘܐ ܠܘܬܗ̇ ܒܩܫܝ̈ܬܐ
15
ܙܥܝܦܐܝܬ ܘܬܫܩܝܗ̇ ܚܡܪܐ ܬܛܝܪܐ
16
ܐܘܟܝܬ ܬܚܙܝܗ̇ ܙܒ̈ܢܐ ܕܒܝܫܘܬܐ
17
ܡܣܟܢܐܝܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܝܢܐ ܥܡܝܩܐ

Page 41v

1
ܬܝܒܒܝ ܩܘܕܡܝܟ ܦܨܝܚܐܝܬ. ܬܚܓܐ
2
ܠܟ ܚܘܓܝ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܠܥܠܡܝܢ ܚܘܚܝܐܝܬ.
3
ܘܬܣܩܝ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܡܫܡܫܢܐ ܡܢ
4
ܒܬܪ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ
5
ܗ݀ܘ ܕܒܡܬܢܚܬܢܘܬܗ ܕܠܘܬܢ ܪܘܡܪܡܐ
6
ܩܢܝܢܢ. ܘܒܡܬܒܣܪܢܘܬܗ ܗܕܪܐ
7
ܐܬܥܛܦܢܢ. ܘܒܡܟܝܟܘܬܗ ܫܘܒܗܪܐ
8
ܘܚܐܪܘܬܐ ܠܒܫܢܢ ܘܒܫܝܛܘܬܗ ܬܟܣܝܬ
9
ܢܘܗܪܐ ܙܩܪ ܠܢ. ܘܒܡܝܬܘܬܗ ܚܝ̈ܐ
10
ܚܕ̈ܬܐ ܩܕܝܢܢ. ܘܒܩܝܡܬܐ ܪܗܒܘܢܐ
11
ܕܩܝܡܬܢ ܘܢܘܚܡܢ ܐܫܬܟܢ ܠܢ. ܒܕܓܘܢ
12
ܒܥܝܢܢ ܠܪ̈ܚܡܝܟ. ܘܡܬܟܫܦܝܢܢ
13
ܠܚܢܢܟ. ܠܐ ܢܗܘܐ ܥܡܠܟ ܕܒܢ ܣܪܝܩܐ.
14
ܘܛܘܪܦܐ ܕܩܒܠܬ ܥܠ ܐܦܝ̈ܢ ܐܝܩܐ.
15
ܘܢܬܡܓܢ ܕܡܟ ܝܩܝܪܐ ܕܐܫܬܦܥ
16
ܚܠܦܝܢ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܝܪܬܘܬܐ ܣܓܝܐܬ
17
ܕܡܝ̈ܐ ܩܢܝ ܠܢ. ܘܐܝܟ ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܝܩܝܪ̈ܬܐ

Page 42r

1
ܘܚܘܡܪ̈ܐ ܫܒܝܚ̈ܬܐ ܒܓܙܟ ܐܣܢ ܠܢ.
2
ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܕܗܒܐ ܘܒܟܣܦܐ ܐܬܦܪܩܢ
3
ܡܢ ܣܐܢܝ̈ܢ. ܐܠܐ ܒܕܡܟ ܐܘ ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ
4
ܕܡܘܡܐ ܘܛܘܠܫܐ ܠܝܬ ܒܗ ܐܬܚܪܪܢܢ.
5
ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ ܦܪܘܩܢ ܣܒ ܒܐܦܝ̈ܢ ܘܚܣܐ
6
ܥܘܠܢ. ܘܠܐ ܬܬܒܘܥ ܠܢ ܚܬܝܬܘܬܐ
7
ܕܗܘܦܟܐ. ܡܛܠ ܕܚܢܢ ܒܗܦܟܐ ܕܗ݀ܝ
8
ܕܫܘܝܐ ܠܩܪܝܬܢ ܐܬܕܒܪܢܢ. ܡܕܝܢ
9
ܪ̈ܚܡܝܟ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܗܘܢ ܡܬܟܫܦ̈ܢܐ
10
ܚܠܦܝܢ ܡܛܠ ܕܠܟܣܐ ܕܩܪܝܪ̈ܐ
11
ܫܟܝܚ ܦܘܪܥܢ ܐܓܪܐ. ܡܢ ܦܘܡܟ
12
ܩܕܝܫܐ ܫܡܥܢܢ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܘܕܝܢܢ
13
ܡܪܝ ܕܐܝܬܝܢ ܗܢܘܢ ܕܒܙ̈ܢܝܐ ܫܟܝܪ̈ܐ
14
ܠܟܠ ܐܢܫ ܥܒܪܢܢ. ܐܠܐ ܣܒܪܐ ܫܪܝܪܐ
15
ܕܗܝܡܢܘܬܢ ܕܒܟ ܚܣ ܠܐ ܫܚܛܢܢ. ܡܕܝܢ
16
ܡܪܝ ܠܣܒܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܢ ܦܢܝ ܘܐܩܨ
17
ܦܘܪܥܢܐ ܒܝܘܡ ܕܝܢܐ. ܐ ܐܕܢ̈ܐ

Page 42v

1
ܕܨܬ̈ܝ ܠܦܘܩܕ̈ܢܝܟ ܗܢܝܐܝܬ. ܠܐ ܢܚܪ̈ܫܢ
2
ܡܢ ܫܡܥܐ ܕܗ݀ܝ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܬܘ ܥܘܠܘ
3
ܒܪ̈ܝܟܘܗܝ ܕܐܒܝ ܘܝܪܬܘ ܡܠܟܘܬܐ.
4
ܒ ܒܘܪ̈ܟܐ ܕܒܪ̈ܟܝ ܠܣܓܕܬܟ ܡܟܝܟܐܝܬ.
5
ܠܐ ܢܬܬܒܪ̈ܢ ܒܐܙܪܦܬܐ ܕܪܘܓܙܐ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ
6
ܓ ܓܘܫܡܐ ܕܐܬܡܝܪܢ ܒܡܘܪܘܢ ܩ܏ܕ܏
7
ܕܝܠܟ ܗܝܡܢܘܬܐܝܬ. ܠܐ ܬܓܫܘܦܝ ܒܗ
8
ܢܘܪܐ ܝܩܕܬܐ ܒܥܙܝܙܘܬܐ. ܕ ܕܪ̈ܥܐ ܕܐܬܦܫܛܘ
9
ܒܨܠܘ̈ܬܐ ܩܕܡܝܟ ܡܬܚܢܢܐܝܬ. ܠܐ
10
ܢܬܦܫܚܘܢ ܒܦ̈ܠܩܐ ܚܪ̈ܝܦܐ ܕܡܬܩܢܝܢ
11
ܠܕܝܢܐ ܘܠܬܒܥܬܐ. ܗ ܗܕ̈ܡܐ ܕܐܬܡܙܓܘ
12
ܒܗܘܢ ܦܓܪܟ ܘܕܡܟ ܡܚܝܕܐܝܬ. ܠܐ
13
ܢܣܬܝܛܘܢ ܒܫܠܗܒܝܬܐ ܚܪܝܦܬ ܕܠܩܐ
14
ܒܕܘܝܘܬܐ. ܘ ܘܪ̈ܝܕܐ ܕܐܬܡܫܚܘ
15
ܒܡܫܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐܝܬ.
16
ܠܐ ܢܣܝܦ ܐܢܘܢ ܒܓܝܗܢܐ ܚܐܦܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ
17
ܩܫܝܬܐ. ܙܙ ܙܢ̈ܕܐ ܕܐܬܦܫܛܘ ܒܣܒܪܐ

Page 43r

1
ܠܘܥܕܟ ܫܐܠܬܢܐܝܬ. ܠܐ ܢܬܩܦܣܘܢ ܒܝܘܡ
2
ܦܘܪܥܢܐ. ܟܕ ܦܐܪ̈ܢ ܡܢ ܡܘܗܒܬܐ
3
ܒܬܒܝܪܘܬܐ ܚ ܚܝܠܐ ܕܐܬܚܦܛ
4
ܒܫܘܥܒܕܟ ܐܝܟ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗ
5
ܬܟܝܒܐܝܬ. ܠܐ ܢܬܡܚܠ ܒܥܕܢܐ ܕܒܗ
6
ܒܢ̈ܝ ܐܪܥܐ ܢܩܘܡܘܢ ܘܢܘܕܘܢ ܠܟ ܒܟܐܢܘܬܐ
7
ܛ ܛܥܡܐ ܕܐܬܡܕܟ ܒܚܠܝܘܬ
8
ܡ̈ܠܝܟ ܒܣܝܡܐܝܬ. ܠܐ ܬܨܪܦܝܘܗܝ
9
ܬܛܪܢܘܬܗ ܕܟܣܐ ܕܡܘܬܐ ܬܢܝܢܐ ܐܝܟ
10
ܕܒܡܬܦܪܥܢܘܬܐ. ܝ ܝܡܝܢܐ ܕܛܪܦܬ
11
ܥܠ ܚܕܝܗ̇ ܩܕܡܝܟ ܡܬܬܘܝܢܐܝܬ.
12
ܠܐ ܬܬܦܟܪܝ ܒܐܣܘܪ̈ܝ ܡܣܟ̈ܠܢܐ ܕܠܐ
13
ܡܬܦܣܩܝܢ ܠܥܠܡܝܢ ܒܫܪ̈ܝܪܘܬܐ.
14
ܟܟ ܟܘܠ̈ܝܬܐ ܘܟܒܕ̈ܐ ܕܣܘܚ̈ܝ
15
ܠܛܐܒ̈ܝܟ ܬܗܝܪ̈ܐ ܚܘܒܢܐܝܬ. ܠܐ ܢܬܟܘܝ̈ܢ
16
ܒܫܒܛܝ̈ ܢܘܪܐ ܒܥܙܝܙܘܬܐ. ܠ ܠܫܥܐ
17
ܘܫܛܐ ܕܐܬܒܣܡܘ ܒܦܬܘܪܟ ܛܝܒܘܬܢܐܝܬ.

Page 43v

1
ܠܐ ܬܬܢܨܠܝ ܒܗܘܢ ܡܪܝܪܘܬܐ ܡܡܝܬܢܝܬܐ
2
ܚܪܝܦܬ ܒܬܐܢܚ̈ܬܐ ܡ ܡܕܥܐ ܘܪܥܝܢܐ
3
ܕܗܝܡܢܘ ܒܟ ܬܪܝܨܐܝܬ. ܠܐ ܢܬܒܕܠܘܢ
4
ܒܡܪܢܝܬ ܫܘܢ̈ܩܐ. ܘܢܦܕܘܢ ܡܢ ܢܝܫܐ
5
ܕܬܪܝܨܘܬܐ. ܢܢ ܢܫܡܐ ܕܐܘܕܝ ܒܐܠܗܘܬܟ
6
ܠܐ ܡܦܬܠܐܝܬ. ܠܐ ܠܐ ܢܬܚܒܒ ܡܢܟ
7
ܘܢܬܬܟܝܠ ܠܗ ܐܓܪ ܬܘܕܝܬܗ. ܒܟܝܠܬܐ
8
ܪܩܝܥܬܐ ܘܡܫܦܥܬܐ. ܣ ܣܦܘ̈ܬܐ
9
ܕܢܫ̈ܩܝ ܥܩܒ̈ܬܟ ܒܨܠܝܒܐ ܘܪ̈ܬܡܝ
10
ܬܫܒܚ̈ܬܟ ܬܚܘܒܐܝܬ. ܠܐ ܢܦܓܕ ܐܢܘܢ
11
ܒܠܡܐ ܒܬܐܘܛܪܘܢ ܕܚܝܠܐ ܕܡܠܐ
12
ܙܘܥܬܐ. ܥ ܥܝܢ̈ܐ ܕܐܨܕ̈ܝ ܒܨܠܝܒܘܬ
13
ܚܣܕܟ ܡܬܓܘܣܢܐܝܬ. ܠܐ ܢܡܛܪ̈ܢ ܕܡܥ̈ܐ
14
ܡܢ ܬܫܢܝ̈ܩܐ ܡܫܝܡ̈ܢܐ ܘܡܠ̈ܝܝ ܨܥܝܪܘܬܐ.
15
ܦ ܦܘܡܐ ܘܠܫܢܐ ܕܐܟܠܘܟ ܒܛܒܘܬܟ
16
ܡܫܬܒܩܢܐܝܬ. ܠܐ ܢܬܥܨܪ ܒܗܘܢ ܣܡ
17
ܡܘܬܐ ܕܡܕܘܐ ܘܡܡܪ ܒܬܫܢܝܕܘܬܐ.