Anaphora of Abd Al Ghani

Transcriptions of Manuscripts

Anaphora des Basilios Abd AlGhani- Cambridge 2887 - Version 1

Transcription by: Aboud Ishac

Graz, 21. Nov. 2014

Page 53r

1
ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܟܬܒܝܢܢ ܐܢܢܐܦܘܪܐ ܕܐܒܘܢ ܡܪܝ ܒܣܝܠܠ܏ܝܘ܏
2
ܡܦܪܝܢܐ ܕܡܕܢܚܐ ܕܗܘ ܥܒܕ ܐܠܓܢܝ ܒܪ ܩܫܝܫܐ ܣܛܝܦܢ ܡܢ
3
ܩܪܝܬܐ ܡܒܪܟܬܐ ܡܢܨܘܪܝܗ ܡܪܝܐ ܢܚܣܐ ܠܢ ܒܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܐܡܝܢ
4
ܨܠܘܬܐ ܕܩܕܡ ܫܠܡܐ ܗܘܢܐ ܐܠܨܝܐ ܘܡܬܘܡܝܐ ܕܝܬܝ ܒܐܝܬܘܬܗ
5
ܠܗܘܝܐ ܠܟܠ ܟܝܢ ܘܠܗܢܐ ܟܠ. ܘܝܨܦ ܒܛܝܠܐܝܬ ܒܩܘܝܡܗܘܢ
6
ܐܟܣܝܣܐܝܬ ܘܕܗܢܐ ܟܠ. ܘܐܟܝܦܐܝܬ ܡܨܛܒܝܐ ܛܝܒܘܬܗ ܠܡܒܝܬܝܘ
7
ܠܗ ܟܠ. ܘܐܢܬ ܐܘ ܡܪܝܐ ܡܪܐ ܟܠ. ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܚܣܘܟܬܢܘܬܐ
8
ܨܐܕܘܗܝ ܬܕܝܠܝ ܘܬܥܘܠܝ. ܫܟܢ ܠܢ ܫܦܝܥܐܝܬ ܫܝܢܟ ܡܫܝܢܢܐ
9
ܕܟܠ. ܘܐܩܨܐ ܠܢ ܫܠܡܟ ܘܚܘܒܟ ܡܐܘܝܢܐ ܕܟܠ. ܕܠܡܡܠܐܡܢܗܘܢ
10
ܠܠܒ̈ܘܬܢ ܣܦܐ ܒܣܦܐ ܘܢܚܡܘܠ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܘܢ ܘܒܝܕܗܘܢ ܠܚܒܘܪ
11
ܐܟܬܐ ܡܢ ܠܒܘ̈ܬܢ ܢܚܘܠ. ܘܠܥܪܘܪ ܣܢܐܬܐ ܡܢ ܬܐܪ̈ܬܢ ܢܢܩܘܠ.
12
ܘܒܛܪܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܢܓܙܘܪ ܥܘܪܠܘܬ ܠܒܢ ܕܥܪܘܠ.
13
ܘܡܢ ܗ̇ܘ ܚܡܪܐ ܘܡܫܚܐ ܕܐܣܬܘܣ ܒܗܘܢ ܡܡܝܚܐ. ܒܐܘܪܚ
14
ܐܝܪܝܚܘ ܐܘܟܝܬ ܕܡ ܘܦܓܪ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܥܠ ܫܘܚ̈ܢܝܢ ܢܨܘܠ.
15
ܘܐܘܣܦ ܘܐܣܓܐ ܒܢ ܕܟܝܘܬܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܠܡܫܬܘܝܘ ܕܠܗܘܢ
16
ܟܕ ܠܗܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܫܬܐ ܘܢܐܟܘܠ. ܘܢܣܩ ܠܟ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܏ܡܫܡ܏
17
ܢܬܠ ܫܠܡܐ ܩܕܡܝܟ ܓܝܪ ܡܪܗܒ ܠܟܪ̈ܘܒܐ ܟܐܦܝܢܢ ܩܘܡ̈ܬܢ
18
ܡܫܬܥܒܕܢܐܝܬ. ܘܠܨܘܪ̈ܐ ܢܦܫ̈ܬܐ ܟܝܬ ܘܦܓܪ̈ܢܝܐ ܡܪܟܢܝܢܢ ܥܒܕܢܐܝܬ
19
ܘܠܐܦܝ̈ܢ ܒܗܝ̈ܬܬܐ ܩܕܡ ܦܪ̈ܘܣܬܕܐ ܕܬܪܥܟ ܡܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܡܓܪܓܚܢܢ
20
ܚܢܝܓܐܝܬ ܟܕ ܒܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܪ̈ܚܡܐ ܐܘܣܝܝ̈ܐ ܕܒܟ ܠܘܬܢ
21
ܢܓܕܝܢܢ ܫܦܝܥܐܝܬ. ܘܠܐܦܝ̈ܟ ܦܨܝܚ̈ܬܐ ܡܦܢܝܢܢ ܠܘܬܢ ܚܘܒܢܐܝܬ.
22
ܘܠܫܢܟ ܚܘܚܝܬܐ ܒܫܘܓܫ̈ܐ ܒܪ̈ܘܬܢܝܐ ܡܦܨܚܝܢܢ ܡܠܝܐܝܬ ܘܒܓܘܪ̈ܓܚܐ
23
ܬܘܬܢܝ̈ܐ ܠܚܘܣ̈ܢܐ ܐܒܗ̈ܝܐ ܥܠܝܢ ܡܪܬܚܝܢܢ ܡܪܚܡܢܐܝܬ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ
24
ܡܪܝܐ. ܠܐ ܬܦܝܛ ܒܢ ܕܘܝܐ ܘܒܣܝܪ̈ܝ ܒܬܐܪܬܐ ܚܡܬܢܐܝܬ. ܡܛܠ
25
ܫܟܝܪܘܬ ܗܘܦܟܢ ܘܛܦܝܠܘܬ ܣܘܥܪܢܢ ܡܪܘܕܐܝܬ. ܐܠܐ ܐܬܦܢ ܘܝܩܪ
26
ܠܨܠܡܟ ܕܪܫܝܡ ܒܢ ܛܝܒܘܬܢܐܝܬ. ܘܐܫܟܚ ܠܙܘܙܟ ܡܠܟܝܐ ܕܐܒܕ

Page 53v

1
ܒܢ ܕܘܝܐܝܬ. ܘܐܗܦܟ ܠܢ ܠܫܕܬܢ ܩܕܡܝܬܐ. ܘܠܝܪܬܘܬܢ ܥܕܝܢܝܬܐ
2
ܚܝܘܣܬܢܐܝܬ. ܘܚܕܐ ܒܡܬܦܢܝܢܘܬܢ ܠܡܫܕܪ̈ܐ ܠܬܫܡܫܬܐ ܗ̇ܝ
3
ܝܝܡܝܢܝܬܐ. ܕܢܫܡܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܡܥܪܙܠܬ ܥܡ ܒܣܪܐ ܡܪܟܒܐܝܬ. ܐܝܟܢܐ
4
ܕܒܦܠܓܝܗܘܢ ܚܒܝܒܐܝܬ ܘܒܣܕܪ̈ܝܗܘܢ ܟܢܝܫܐܝܬ ܢܣܩ ܠܟ ܏ܫܘܒ܏
5
ܚܕܝܐܝܬ. ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܐܘܣܝܐܝܬ. ܘܠܪܘܚܐ ܚܝܐ ܫܘܝܐܝܬ. ܏ܗ܏
6
ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܒܣܝܡܐ ܕܠܐ ܐܚܕܐ ܛܝܒܘܬܗ ܫܘܓܢܝܐ ܘܠܐ ܚܐܫܐ
7
ܡܠܝܘܬܗ ܫܘܢܝܐ. ܡܢ ܕܒܡܦܬܟܘܬ ܚܘܣܢ̈ܘܗܝ ܫܦܝܥ̈ܐ ܘܬܟܝܒܘܬ
8
ܪܪ̈ܚܡܘܗܝ ܠܐ ܦܪ̈ܝܥܐ. ܠܐ ܚܣܡܐܝܬ ܫܘܬܦ ܡܓܢ ܠܒܪ̈ܝܬܗ ܒܒܘܣܡ
9
ܬܐܘܪܝܐ ܡܫܢܓܢܝܬܐ ܕܝܬܗ. ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܡܡܘܠ ܡܬܝܕܥܢܘܬܗ ܒܐܪܙܐ
10
ܘܒܣܘܟܠܐ ܓܚ ܘܢܛܚ. ܥܠ ܗ̈ܘܢܐ ܬܪ̈ܝܢܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܐܬܝܒܠ
11
ܠܘܬ ܒܪܝܐ ܠܩܝܫܝܐ ܐܘܟܝܬ ܐܕܡ ܩܕܡܝܐ. ܕܐܬܕܠܠ ܗܘ ܠܚܘܕܘܗܝ
12
ܒܨܠܡܐ ܡܠܟܝܐ. ܘܐܬܡܢܝ ܒܗܕܐ ܒܬܐܓ̈ܡܐ ܥܣܝܪ̈ܝܐ. ܘܐܬܚܪܙ
13
ܒܝܗܠܐ ܡܠܐܟܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܫܪܟܬ ܠܗ ܓܕܘܬܐ ܘܢܨܝܚܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ.
14
ܐܬܚܣܡ ܡܢ ܛܪܟܢܐ ܣܛܢܐ ܣܢܐܐ ܕܫܦܝܪ̈ܬܐ. ܘܐܝܟ ܪܚܡܐ ܢܟܝܠܐ
15
ܕܡܠܐ ܣܡ ܡܘܬܐ ܓܢܒܗ ܘܒܪܓܬ ܐܠܗܘܬܐ ܣܛܡܗ. ܘܒܬܪܥܝܬܐ
16
ܡܫܩܠܬܐ ܐܝܟ ܕܒܙܗܪܐ ܦܛܡܗ. ܟܕ ܒܡܠܟܐ ܚܘܝܝܐ ܐܬܬܢܒ ܘܐܬܬܛܥܝ.
17
ܘܒܫܘܕܠܐ ܢܫܝܐ ܐܬܓܪܦ ܘܐܬܓܠܘܝ. ܗܝܕܝܢ ܢܨܝܚܘܬܐ ܥܛܠܬ
18
ܠܡܬܠܒܟܘ ܣܒܪܬ ܕܐܡܕܬ: ܘܥܠ ܩܪܩܦܬ ܫܡܝܐ ܬܪܘܢܝܘܢ
19
ܕܝܠܗ̇ ܩܒܥܬ. ܘܟܕ ܒܪܢܝܐ ܣܪܝܩܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܢܦܫܗ ܐܬܒܣܝܬ
20
ܘܐܬܬܛܥܝܬ. ܘܒܕܡܐ ܚܠܦ ܡܛܪܐ. ܐܪܥ ܠܒܗ ܐܬܒܣܡܬ: ܘܐܝܟ
21
ܕܒܣܘܩܒܠܐ ܒܝܫܐ ܪ̈ܡܬܐ ܐܬܪܥܝ. ܘܡܥܠܝܘܬܐ ܕܒܠܠܗܘܬܐ ܐܬܗܓܓ
22
ܘܠܡܩܕܝܢܘܬܗ̇ ܐܬܪܢܝ. ܘܠܡܫܘܙܒܘ ܠܕܚܝܠܘܬܐ ܐܬܕܢܝ. ܡܢ
23
ܗܝܕܝܢ ܠܒܬ ܬܚܬܝܢ ܐܫܬܪܓܠ ܘܢܦܠ ܘܠܐܒܕܢ ܐܒܕܢ̈ܝܢ ܐܬܥܪܓܠ
24
ܘܐܬܦܪܟܠ. ܘܥܠ ܕܒܐܝܩܪܗ ܠܐ ܐܬܒܝܢ. ܐܫܬܠܡ ܠܒܥܝܕ̈ܐ ܘܬܚܝܬ
25
ܐܠܨܝ̈ܬܗ̇ ܐܬܟܕܢ. ܘܐܬܕܘܝ ܕܘܝܘܬܐ ܕܒܣܟܐ ܒܪܝܐ. ܘܐܬܢܟܪܝ ܟܠ
26
ܟܠܗ ܡ ܫܘܒܚܗ ܫܪܘܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܟܪܝܬ ܠܟ ܐܘ ܡܪܐ ܥܠ

Page 54r

1
ܚܙܘܪ ܕܗܒܐ ܕܐܫܬܚܩ. ܘܥܠ ܨܘܪܬ ܨܠܡܟ ܕܐܬܕܚܩ. ܘܥܠ
2
ܕܡܘܬ ܝܘܩܢܟ ܕܐܬܬܒܣܪ. ܥܠ ܚܐܪܘܬܗ ܘܫܠܝܛܘܬ ܒܝܬܗ ܕܐܬܥܒܕ
3
ܘܐܬܐܣܪ. ܘܟܕ ܡܢ ܒܬܪ ܕܦܕ ܒܗ ܣܒܪܐ ܕܟܠ ܙܘܗܪ ܘܢܘܗܪ.
4
ܥܠܠ̈ܬܐ ܘܦܘܪ̈ܨܐ ܛܟܢܬ. ܘܗܠܝܢ ܕܚܘܪܪܐ ܠܗ ܡܩܢܝܢ ܫܟܢܬ.
5
ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܚܬܬܐ ܘܣܘܪܩܐ ܡܚܝܢܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ
6
ܘܕܝܠܗ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܢܣܒ ܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܝܗܒ
7
ܗܘ ܠܗ ܬܚܠܘܦܐ ܠܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܪܚܡܬ ܐܢܫܐܝܬ ܚܠܦ ܚܝܒܘܬܗ
8
ܘܦܪܥ ܚܘܒܬܢ ܥܕܡܐ ܠܠܦܛܐ ܐܚܪܝܐ ܒܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܘܡܟܣܢ
9
ܡܕܐܬܐ ܕܚܝܒܝܢ ܗܘܝܢ ܒܬܪܝܨܘ ܠܟܐܢܘܬܐ ܒܫܘܦܥ ܕܡܗ. ܐܘ
10
ܠܡܘܗܒܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܕܐܬܬ ܠܢ ܡܓܢ. ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܡܐܨܕ ܒܗ̇
11
ܒܘܝܢܐ ܝܕܥ̈ܬܗ ܙܐܠ̈ܢ. ܐܘ ܠܗܡܝܪܐ ܡܝܩܪܐ. ܘܪܝܫܝܬܐ ܪܝܫܝܬܐ
12
ܕܐܝܬܝܗ̇ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ. ܗ̇ܝ ܕܒܐܝܕܝܗ̇ ܘܒܝܕܗ̇
13
ܠܪܒܘܬ ܚܘܒܟ ܕܠܘܬܢ ܝܕܥܢܢ. ܘܠܣܓܝܐܘܬ ܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܟ
14
ܐܫܬܘܕܥܢܢ. ܘܒܕܘܡܪܐ ܪܒܐ ܗܘܝܢܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ. ܐܘ ܠܥܘܡܩܐ
15
ܕܥܘܬܪܐ ܘܦܬܝܘܬܐ ܘܪܘܝܚܘܬܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܟ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܣܥܪܐ
16
ܘܡܣܬܥܪܐ ܦܫܝܛܐܝܬ ܥܠ ܒܪ̈ܝܬܟ. ܫܘܒܚܐ ܠܣܓܝܐܘܬ ܪ̈ܚܡܝܟ
17
ܣܓܕܬܐ ܠܫܦܝܥܘܬܗ ܕܚܢܢܟ. ܘܗܫܐ ܒܥܘܬܐ ܡܬܚܢܢܝܬܐ ܡܩܪܒܝܢܢ
18
ܠܚܢܢܟ. ܘܬܟܫܦܬܐ ܡܦܝܣܢܝܬܐ ܠܡܪܘܬܟ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܢܗܪ ܠܢ
19
ܒܪܘܚܟ ܘܬܨܡܚ ܠܢ ܒܕܢܚܟ. ܕܢܫܟܚ ܠܡܕܪܟܘ ܥܡ ܟܠܗܘܢ
20
ܩܕܝܫ̈ܐ. ܡܢܘ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܘܐܘܪܟܐ ܘܦܬܝܐ ܕܝܡܐ ܕܛܒܘܬܟ
21
ܘ(ܢܣܩ) ܏ܡܫܡ܏ ܢܩܘܡ ܟܗܢܐ ܚܘܒܐ ܓܗܢܬܐ ܘܠܚܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܙܕܩܝܬܐ
22
ܡܩܪܒܘܬ ܬܘܕܝ̈ܬܐ ܘܡܕܫܢܘܬ ܩܘܠ̈ܣܐ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܪܝܡܬܐ ܗ̇ܝ
23
ܕܒܦܘܪ̈ܫܐ ܕܩܢܘܡ̈ܐ ܡܬܗܝܡܢܐ ܠܐ ܡܚܝܕܐܝܬ. ܘܒܡܚܝܕܘܬܐ
24
ܕܟܝܢܐ ܘܝܚܝܕܘܬܐ ܘܡܪܘܬܐ ܘܐܠܗܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܐ ܦܪܝܫܐܝܬ. ܘܟܕ
25
ܢܛܝܪ ܫܘܘܕܥܐ ܕܩܢܘܡ̈ܐ ܒܚܕܢܝܘܬܐ ܐܘܣܝܝܬܐ ܠܐ ܒܠܝܠܐܝܬ

Page 54v

1
ܘܡܚܝܕ ܟܝܢܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܘܨܒܝܢܐ ܟܕ ܦܪܝܫܝܢ ܠܐ ܚܒܝܒܐܝܬ ܠܗ̇
2
ܬܫܒܚ̈ܬܐ ܥܠ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܗ ܬܠܐ ܩܠܗ ܏ܫܘܒ܏ ܠܟ ܐܠܗܐ ܕܟܠ
3
ܟܝܢ ܘܡܬܚܡܢܐ ܕܟܠ ܡܘܫܚܢ ܘܡܪܒܝܢܐ ܕܟܠ ܩܘܡܢ. ܣܘܩܐ
4
ܘܚܝ̈ܐ ܕܟܠ ܢܫܡ̈ܢ. ܗ̇ܘ ܕܡܬܬܓܪ ܐܢܬ ܐܡܝܢܐܝܬ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܕܒܪ̈ܝܬܟ.
5
ܘܡܬܦܪܣ ܐܢܬ ܡܬܘܡܐܝܬ ܠܡܓܪܓܘ ܠܗܘܢ ܠܡܬܕܡܝܘ ܒܟ. ܡܢ
6
ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܚܫܒܬܗ ܥܒܕܐ. ܘܬܪܥܝܬܗ ܗܘܝܐ ܘܠܘܡܕܐ. ܗ̇ܘ ܕܟܕ
7
ܫܦܥ ܟܝܠܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܟ. ܘܢܬܥܬ ܣܓܝ̈ܐܝܬ ܡܣܐܬܐ ܕܚܝܘܣܬܢܘܬܟ.
8
ܘܨܒܐ ܨܒܝܢܟ ܒܗܘܝܐ. ܡܢ ܗܝܕܝܟ ܢܒܗܘ ܥܠܡ̈ܐ ܘܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܐܬܬܗܝܘ
9
ܗܘ̈ܢܐ ܘܡܘܙܠ̈ܬܐ. ܘܐܬܟܝܢܘ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܘܦܢܝ̈ܬܐ. ܘܐܬܛܟܣܘ ܒܫܦܝܪܘܬ
10
ܡܛܟܣܘܬܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܫܦܪܬ ܠܒܣܝܡܘܬ ܚܘܒܟ. ܕܬܬܒܣܡ ܐܢܬ
11
ܠܚܘܕܐܝܬ ܒܬܐܘܪܝܐ ܚܠܝܬܐ ܕܓܐܝܘܬܟ. ܐܠܐ ܘܕܬܫܘܬܦ ܠܒܪ̈ܝܬܟ.
12
ܒܡܬܡܕܥܢܘܬ ܒܨܪܐ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܡܨܝܐ ܕܡܢ ܝܡܐ ܠܐ ܡܬܬܟܝܠܢܐ
13
ܕܓܢܝܙܘܬܟ. ܡܢ ܗܝܕܝܟ ܫܪܝܘ ܡܢ ܐܝܬܟܬܟ ܪ̈ܥܝܢܐ ܣܘܟܠܝ̈ܐ. ܘܡܕܥ̈ܐ
14
ܐܪ̈ܙܢܝܐ. ܥܠ ܗܘܢ̈ܐ ܡܩܪ̈ܒܐ ܕܠܐܠܗܘܬܟ. ܐܘܟܝܬ ܬܓܡ̈ܐ ܣܪܦܝܐ
15
ܨܡܚܝܢ ܘܢܛܚܝܢ. ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܒܟܪܐܝܬ ܘܪܝܫܐܝܬ. ܝܘܬܪܢܐ
16
ܕܡܬܐܪܙܢܘܬܐ ܘܡܬܢܗܪܢܘܬܐ ܩܕܡܝܢ ܩܛܦܝܢ. ܘܡܢ ܠܝܬܝܘܬܗ ܕܚܣܡܐ
17
ܕܒܝܢܬܗܘܢ ܘܫܟܝܚܘܬܐ ܐܫܝܕܘܬܗ ܕܚܘܒܐ ܠܬܐܓ̈ܡܐ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ.
18
ܗܝ ܟܕ ܗܝ ܡܬܐܪܙܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܒܕܘܪܓܐ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܒܗ ܟܕ ܒܗ
19
ܒܚܘܒܐ ܠܬܐܓܡܐ ܟܪܘܒܝܐ ܡܝܒܠܝܢ. ܘܐܝܟ ܕܐܬܐܪܙܘ ܡܐܪܙܝܢ. ܘܗܘ
20
ܬܐܓܡܐ ܟܪܘܒܝܐ ܒܬܪ ܡܬܢܗܪܢܘܬܗ ܕܒܠܠܗܝ̈ܬܐ ܕܡܢ ܣܪ̈ܦܐ. ܗܝ
21
ܟܕ ܗܝ ܡܝܒܠܢܘܬܐ ܐܝܟ ܒܥ̈ܝ ܛܒ̈ܬܐ ܕܚܕ̈ܕܐ. ܠܬܐܓܡܐ ܡܘܬܒܝܐ.
22
ܡܢܗܪ ܟܕ ܠܐ ܫܠܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܬܐܓܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܒܬܪ ܡܬܬܨܡܚܢܘܬܗ
23
ܒܪܐܙܢܝܬܐ ܗܝ ܟܕ ܗܘ ܫܘܘܟܢܐ ܠܣܕܪܐ ܡܘܬܒܝܐ ܡܫܟܢ ܟܕ ܡܢ
24
ܥܒܘܪܝܐ ܟܘܙ. ܘܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܘܦܠܓܐ ܡܘܬܒܝܐ ܒܥܩܒ.
25
ܡܡܬܦܪܦܥܢܘܬܗ ܒܝܡ ܓܢܝܙܘܬܐ ܐܝܟ ܡܝܕܪ̈ܝ ܩܪ̈ܝܒܐ ܠܝܗ̈ܠܐ
26
ܡܪ̈ܘܬܝܐ. ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܐܪܙܐ ܡܐܪܙ ܘܡܕܢܚ ܟܕ ܪܘܙ. ܘܗܘ ܗܟܘܬ
27
ܟܢܘܫܝܐ

Page 55r

1
ܟܢܘܫܝܐ ܗܘ ܡܪܘܬܝܐ. ܡܢ ܒܬܪ ܡܬܬܨܝܪܢܘܬ ܕܝܢ̈ܐ ܓܢܝ̈ܙܐ ܕܐܠܗܐ
2
ܗܘܢܗ. ܐܝܟ ܕܥܠ ܝܨܝܪ̈ܐ ܘܒܝ̈ܬܝܐ ܡܫܦܥ. ܘܠܗܢܐ ܐܝܩܪܐ
3
ܕܡܬܡܕܥܢܘܬ ܥܬܝ̈ܕܬܐ ܠܩܘܛܢܐ ܚܝ̈ܠܘܬܝܐ ܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܕܐܢ
4
ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܫܘܬܦܘܬ ܡܬܢܗܪ̈ܢܘܗܝ ܐܘܟܝܬ ܚܝܠܐ ܫܘܠܛܢܝܐ. ܒܡܕܪ ܟܢܘܬ
5
ܥܡܝܩܘܬܐ. ܘܡܣܬܪܘܬܐ ܡܕܡܝܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܡܗܘܝܢܝܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ
6
ܒܠܐ ܚܣܘܟܬܢܘܬܐ ܡܬܚܫܚ ܥܡܗ. ܘܠܝܓ ܠܝܓ ܒܡܐ ܕܐܬܒܝܬܝ
7
ܗܘ ܡܒܝܬܐ ܠܡܬܢܗܪܢܘܬܐ ܟܕ ܡܢ ܪܚܡܬܗ ܕܠܘܬܗ ܡܬܢܝܪ ܘܥܐܙ.
8
ܘܗܘ ܬܐܓܡܐ ܫܘܠܛܢܝܐ ܗܝܟܕܗܝܘܬܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܡܫܡܠܐ ܥܡ
9
ܟܢܫ̈ܐ ܪ̈ܝܫܢܘܬܝܐ ܟܕ ܫܘܬܦܐ ܠܫܪܟܐ ܡܠܐܟ̈ܐ ܒܐܪ̈ܙܢܝܬܐ ܠܗ ܥܒܕ.
10
ܘܒܗܝܢ ܥܡܗܘܢ ܡܬܚܠܛ ܘܡܬܚܪܙ. ܘܗܟܢܐ ܗܘ ܗܘܢܐ ܪܝܫܢܘܬܝܐ
11
ܠܗܢܐ ܛܘܦܣܐ ܢܩܦ. ܘܠܓܘܕܐ ܕܪ̈ܝܫܝ ܡ̈ܠܐܟܐ ܡܐܪܙ ܟܕ ܡܪܘܙ. ܒܗ
12
ܒܙܢܐ ܘܟܢܫܐ ܗ̇ܘ ܕܪ̈ܝܫܝ ܡ̈ܠܐܟܐ ܥܠ ܠܐ ܡܬܢܗܪܢܘܬ ܡܬܢܗܪ̈ܢܘܗܝ
13
ܩܨܦ. ܘܥܠ ܡܢܗܪ̈ܢܘܢܬܗܘܢ ܒܥܓܠ ܝܨܦ. ܘܒܗ ܡܕ ܒܗ ܒܙܢܐ
14
ܘܐܟܘܬܗ ܘܐܝܟ ܕܐܬܬܕܢܚ ܠܗ ܡܕܢܚ ܠܚܝܠܐ ܡܠܐܟܝܐ ܠܗ ܠܐܪܙܐ
15
ܪܒܐ ܘܐܠܗܝܐ ܘܡܦܕܟܣ ܟܕ ܡܢܗ ܡܕܡ ܠܐ ܡܓܠܐ. ܘܟܕ ܡܢ ܪܚܡܬܐ
16
ܢܘܪܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܣܬܝܒܪܢܝܬܐ ܘܐܠܗܝܬܐ. ܕܡܙܝܓܐ ܒܡܬܐܪܙܢܘܬ ܬܐܓܡ̈ܐ
17
ܡܙܕܟܝܢ ܒܦܪܚܐ ܚܘܕܪܢܝܐ ܠܚܕ̈ܕܐ ܥܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܠܠܒܛܝܢ.
18
ܘܒܓܘܪ̈ܓܐ ܡܚܬܚ̈ܬܢܐ ܠܡܕܫܢܘ ܬܘܕܝ̈ܬܐ ܠܡܪܘܬܟ ܡܚܦܛܝܢ.
19
ܟܕ ܡܢ ܠܐ ܡܣܒܪܢܘܬ ܥܘܙ ܐܠܗܘܬܟ ܡܣܬܝܛܝܢ. ܩܘܕܫ̈ܐ ܐܡܢܝ̈ܐ
20
ܠܐܬܪܐ ܕܫܟܝܢܬܟ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܘܫܛܝܢ. ܟܕ ܪ̈ܬܡܐ ܕܬܫܚ̈ܬܟ ܒܙܘܥܬܐ
21
ܚܠܛܝܢ. ܘܠ̈ܥܙܐ ܕܬܘܕܝ̈ܬܐ ܒܪܬܝܬܐܡܫܡܪܝܢ ܟܕ ܩܢܛܝܢ. ܟܕ ܓܐܦ̈ܐ
22
ܠܚܕ̈ܕܐ ܪܗܝܒܐܝܬ ܛܪܦܝܢ. ܘܒܩ̈ܠܐ ܪ̈ܥܡܢܝܐ ܏ܫܘܒ܏ ܕܪܒܘܬ ܦܐܝܘܬܐ
23
ܬܠܝܬܐܝܬ ܡܙܥܩܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܥܡܐ ܩܕܝܫ ܟܗܢܐ ܓܗܢܬܐ ܩܕܝܫ ܐܢܬ
24
ܐܒܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ. ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܒܪܐ ܡܬܘܡܝ ܝܠܝܕܘܬܐ ܩܕܝܫ ܐܢܬ
25
ܪܘܚܐ ܡܥܠܝ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܒܝܬܗ ܐܝܬܝܝܬܐ. ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝܟ ܘܡܥܠܝ
26
ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܘܠܩܘܕܫܟ ܡܬܝܐܝ̈ܒܢ ܪ̈ܘܚܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ.

Page 55v

1
ܘܟܕ ܗܘ̈ܢܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܒܥܝܢ ܕܢܬܕܟܪܘܢ ܠܫܡܐ ܡܫܘܬܦܐ ܕܡܪܘܬܟ.
2
ܩܕܡܝܢ ܕܝܢ ܡܫܝܓܝܢ ܦܘܡܝܗܘܢ ܒܩܘܕ̈ܣܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܗܡܣܝܢ
3
ܠܡܬܕܟܪܘ ܠܕܚܝܠܘܬܟ. ܟܕ ܬܠܝܬܐܝܬ ܡܥܦܦܝܢ ܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ
4
ܘܒܗܕܐ ܡܐܪܙܝܢ ܥܠ ܬܠܬܐ ܩܢܘܡ̈ܐ ܕܐܝܬܘܬܐ. ܘܟܕ ܡܢ ܟܠܗ̇
5
ܚܝܘܣܬܢܘܬܐ ܡܠܐ ܐܢܬܐ. ܣܓܝ ܪܓܝܓ ܐܢܬ ܕܬܫܘܬܦ ܠܒܪ̈ܝܬܟ
6
ܒܩܕܝܫܘܬܟ. ܒܐܡܝܢ ܡܙܝܥ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܥܠ ܏ܫܘܟ܏. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ
7
ܗܕܐ ܡܫܡܠܝܢ. ܐܦ ܗܢܘܢ ܢܬܩܕܫܘܢ ܡܢ ܩܘܕܫ̈ܝܟ. ܘܥܠ ܗܕܐ
8
ܨܒܘܬܐ ܟܪܐ ܥܨܨܗ̇ ܕܨܒܘܬܐ ܐܣܪܚܬ ܢܒܝ̈ܐ ܘܐܩܝܡܬ ܡܒܕܩ̈ܢܐ ܕܢܓܕܘܢ
9
ܘܢܬܦܘܢ ܠܟܠܢܫ ܘܢܕܪܓܘܢ ܘܢܚܦܛܘܢ ܐܢܘܢ ܥܠ ܗܕܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ
10
ܬܫܘܪܝ ܐܢܘܢ ܢܨܚܝܘܬܐ ܗܕܐ ܕܫܘܬܦܘܬܗܘܢ ܕܒܬܫܒܘܚܬܟ. ܘܟܕ
11
ܡܪܕܬ ܡܢ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܫܪܒܬܐ ܐܢܫܝܬܐ. ܘܠܐ ܐܬܕܢܝܬ ܠܬܘܪ̈ܨܐ
12
ܬܩܢ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܐܠܐ ܠܘܩܒܠ ܪܝܫܗ̇ ܦܗܬ ܘܠܣܪܝܩܘܬܐ ܐܕܢ̈ܝܗ̇
13
ܨܠܬ. ܘܠܟܠ ܐܘܪ̈ܚܢ ܪܓܠܗ̇ ܫܓܬ. ܗܝܕܝܢ ܟܪܝܬ ܠܒܣܝܡܘܬܟ ܥܠ
14
ܐܒܕܢܗ̇. ܘܫܕܪܬ ܠܦܪܩܐ ܪܒܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܠܐܝܠܐ ܕܡܚܝܠܘܬܗ̇
15
ܘܐܬܠܝܛܐܝܬ ܐܝܟ ܢܚܫܝܪܬܢܐ ܐܥܕܝܗ̇ ܡܢ ܡܪܘܬܗܘܢ ܛܪܘܢܝܬܐ ܕܫܐܕܐ.
16
ܘܣܡܗ̇ ܒܠܡܐܢܐ ܕܢܝܚܬܐ. ܟܕ ܐܚܕܪ ܠܗ̇ ܐܠܟ ܕܠܢܛܘܪܬܐ ܫܘܪܐ
17
ܕܕܝ̈ܢܐ ܘܢܡܘܣ̈ܐ ܕܟܐܢܝ̈ܢ ܘܬܪܝܨܝܢ. ܘܠܗܢܘܢ ܕܟܕ ܬܩܦܝ ܬܟܫܪܝ
18
ܘܬܐܚܐ ܒܥܠܡܐ ܕܬܢܢ ܘܒܗ̇ܘ ܕܠܐ ܦܛܪ ܬܠܝܬܐ ܗܘ ܓܝܪ ܒܪܐ ܡܬܘܡܝܐ
19
ܕܐܒܐ ܡܬܘܡܝܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܠܝܕ ܐܝܬܝܐܝܬ ܘܡܬܘܡܐܝܬ. ܝܠܝܕܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܠܐ
20
ܣܒܠܬ ܪܕܝܐ ܘܠܐ ܚܫܬ ܦܣܩܐ ܘܠܐ ܡܬܬܚܡܐ ܥܠܡܝܘܢܬܗ ܏ܒ܏
21
ܒܐܡܬܝܘܬܐ ܘܠܐ ܡܬܩܛܪܓܐ ܒܫܘܡ̈ܢܐ ܩܛܦܛܝܩ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܒܟܘܢܝ̈ܐ
22
ܐܦܘܦܛܝܩܝ̈ܐ ܠܚܘܕ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܬܘܡܝܘܬܐ ܘܥܠܡܝܢܝܘܬܐ ܐܟܡܐ
23
ܕܬܐܡܪ ܡܣܠܓܣܢܐܝܬ ܝܠܝܕܘܬ ܒܪ ܐܠܗܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܠܐ ܐܝܬ ܠܗ̇.
24
ܗܘ ܗܢܐ ܒܚܕܐ ܡܨܛܒܝܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܠܗ ܘܠܐܒܘܗܝ ܘܠܪܘܚܗ
25
ܫܘܝܐܝܬ. ܙܚ ܟܕ ܠܐ ܫܢܝ. ܘܢܚܬ ܟܕ ܠܐ ܐܫܬܓܢܝ. ܐܠܐ ܩܘܝ ܗ̇ܘ
26
ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܠܐ ܡܫܢܝܢܐܝܬ. ܘܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ. ܒܙܢܐ

Page 56r

1
ܕܛܒ ܪܡ ܘܡܥܠܝ ܘܝܬܝܪ ܩܛܝܢ ܘܡܫܡܠܝ. ܡܢ ܡܕܪܟܢܘܬ ܒܪ̈ܝܐ
2
ܘܥܒܝ̈ܕܐ ܘܥܛܠ ܥܠ ܣܟܘܠ̈ܬܢܐ ܡܪܝܕܐ. ܒܪܡ ܐܝܟ ܕܗܘ ܘܐܒܘܗܝ
3
ܘܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ ܝܕܥ. ܢܚܬ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܠܡܪܒܥܐ ܠܐ ܡܛܘܫܐ.
4
ܘܠܥܘܒܐ ܠܐ ܡܛܠܫܐ. ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܩܕܫܬܗ. ܟܕ ܨܒܝܢܐ ܠܚܘܕܝܐ
5
ܘܡܥܒܕܢܘܬ ܪܘܚ ܩܘܕܫܐ ܥܒܕܘ ܒܡܨܥܝܘܬ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܘܝܕܘܥܬܢܝܬܐ.
6
ܠܚܘܕܝܐ ܬܡܝܥܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܘܕܩܢܘ̈ܡܐ. ܠܚܕ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܫܪܝܪܐܝܬ
7
ܟܕ ܢܛܝܪܝܢ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܟܝܢܝ̈ܐ ܒܫܪܪܐ ܘܒܕܘܡܪܐ ܠܐ ܚܒܝܟܐܝܬ ܐܦ ܠܐ
8
ܒܠܝܠܐܝܬ. ܘܐܝܩܢ ܒܒܬܘܠܬܐ ܒܗܕ̈ܡܐ ܡܫܡ̈ܠܝܐ ܝܬܝܪ ܬܡܝܗܐܝܬ
9
ܘܗܕܝܪܐܝܬ. ܘܟܬܪ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܡܣܩܡܐ. ܕܟܝܢܐ ܘܨܡܚ ܡܢܗ̇
10
ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܨܡܚܐ ܕܥܒܪ ܠܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ. ܟܕ ܒܟܠܗܘܢ ܐܩܡ̈ܝ
11
ܩܘܡ̈ܐ ܡܕܒܪ̈ܢܝܐ. ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܡܢ ܫܘܒܚܗ. ܘܠܐ ܐܘܒܕ ܐܠܗܘܬܗ.
12
ܐܠܐ ܟܕ ܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ ܐܬܗܦܟ ܒܟܠܗ ܡܘܠܝܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܗܢܐ ܟܕ
13
ܩܕܡ ܝܕܥ ܒܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܗ. ܕܙܒܢܗ ܡܛܝ. ܘܚܫܗ ܠܐ ܥܕܝܠܐ
14
ܡܢܥ. ܨܒܐ ܕܡܫܟܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܢܡܫܟܢ ܗܘ ܠܗ ܨܝܕ ܦܪ̈ܝܩܘܗܝ ܠܐ
15
ܡܫܢܝܢܐܝܬ. ܘܢܬܠ ܪܗܒܘܢܐ ܕܦܓܪܗ ܠܡܗܝ̈ܡܢܘܗܝ ܐܟܣܝܣܐܝܬ.
16
ܘܢܗܝܡܢ ܐܢܘܢ ܣܥܘܪܘܬܐ ܬܡܝܗܬܐ ܕܡܠܝܐ ܚܢܢܐ. ܘܢܫܠܛ ܐܢܘܢ ܥܠ
17
ܩܨܝ ܦܓܪܗ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗܘܢ ܥܠܬ ܟܠ ܛܒ̈ܢ. ܬܪܥܐ ܕܟܠ ܚܕܘ̈ܢ
18
ܣܡܐ ܡܐܣܝܢܐ ܕܟܠ ܟܐܒܝ̈ܢ. ܐܟܡܢ ܕܒܡܨܥܝܘܬܗ ܢܗܘܐ ܥܡܗܘܢ.
19
ܐܝܟ ܫܘܘܕܝܗ ܫܪܝܪܐ ܕܠܘܬܗܘܢ. ܟܕ ܫܩܠ ܠܚܡܐ ܥܠ ܐܝܕ̈ܝܐ
20
ܕܝܠܗ ܩܕܝܫ̈ܬܐ. ܒܪܟ݊ܗ. ܘܩܕܫ݊ܗ. ܘܩܨ݉ܝܗܝ. ܘܐܟܠ ܡܢܗ ܩܕܡܝ̈ܗܘܢ
21
ܘܐܫܬܘܬܦ ܒܦܓܪܗ ܒܫܘܝܘܬܗܘܢ. ܘܠܥܝܢ ܒܝܬܝ̈ܘܗܝ ܟܗܢ ܝܬܗ.
22
ܘܬܚܠܘܦ ܦܘܪܩܢܐ ܫܪܪ ܗܘ ܠܗ. ܘܒܗ̇ܝ ܘܗܘ ܩܕܡܝܐ ܐܟܠܗ.
23
ܐܘܣܦ ܫܪܪ ܐܢܘܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܣܗܕ ܘܐܬܥܙܙ ܘܚܘܝ ܩܪܝܚܐܝܬ
24
ܘܐܡܪ. ܕܗܐ ܐܢܐ ܡܩܕܫ ܐܢܐ ܢܦܫܝ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܟܘ̈ܠܝ ܢܬܩܕܫܘܢ
25
ܒܫܪ̈ܪܐ ܠܥܠܡܝܢ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܘܬܘܒ ܒܗ ܟܕ ܒܙܢܐ ܐܘܣܦ
26
ܬܢܝܐ ܕܐܝܕܗ ܦܪܩܛܝܩܐܝܬ. ܘܐܫܠܡ ܕܝܐܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܒܕܡܗ ܚܕܬܘܬ

Page 56v

1
ܦܣܩܐܝܬ. ܘܗܝܡܢ ܐܢܘܢ. ܥܠ ܪ̈ܐܙܢܝܬܗ ܟܠܢܐܝܬ. ܘܚܘܝ ܠܗܘܢ
2
ܐܝܟܢܝܘܬ ܒܘܪܟܗ ܘܩܘܕܫܗ ܡܠܦܢܐܝܬ. ܗܟܘܬ ܘܠܟܣܐ ܕܚܝ̈ܐ
3
ܢܣܒ. ܘܒ݊ܪܟ݊ܗ. ܘܩܕܫ݊ܗ. ܘܗܝܕܝܢ ܗܘ ܩܕܡܝܬ ܛܥܡܗ. ܘܥܡ
4
ܚܘܦܛܐ ܠܡܫܬܝܘ ܠܗ̇ ܠܒܝܬܝܘ̈ܗܝ ܐܘܪܫܛܗ. ܘܥܠ ܬܢܘܝܝ
5
ܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܐܫܠܡܗ. ܘܥܠ ܐܦܝ̈ ܡܩܕܝܢܘܬ ܚܝ̈ܐ
6
ܠܡܗܝܡ̈ܢܘܬܗܘܢ ܐܥܪܒܗ. ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܟܗܢܐ ܟܕ
7
ܒܥܦܝܦܘܬ ܚܘܦܛܗ ܠܬܠܡܝ̈ܕ܏ܘ܏ ܠܡܥܒܕܗ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܘܠܡܬܕܟܪܘ
8
ܥܘܗܕܢܐ ܕܚܫܗ ܘܕܡܘܬܗ ܘܕܩܝܡܬܗ ܣܒܝܣܐܝܬ. ܘܠܡܐܟܠ ܡܢܗ
9
ܠܐ ܡܬܦܣܩܢܐܝܬ. ܫܪܪ ܕܐܠܨܝܬܐ ܗܝ ܠܡܗܝܡܢܐ ܠܡܕܟܝܘ ܬܐܪܬܗ
10
ܚܦܝܛܐܝܬ. ܘܠܡܐܗܝܘ ܠܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐܝܬ. ܘܕܢܬܚܣܘܢ ܒܗܝܡܢܘ܏ܗ܏܏
11
ܬܪܝܨܐܝܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܓܠܙ ܡܢ ܢܣܝܒܘܬܗ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܡܛܠ ܕܗܘ
12
ܐܫܬܘܕܝ ܠܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܟܠ ܕܐܟܠ ܠܝ ܡܗܝܡܢܐܝܬ. ܗܘ ܒܝ ܡܩܘܐ
13
ܩܘܫܬܢܐܝܬ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܒܝ ܗܡܣܝܢ ܘܓܫܦܝܢ ܒܠܝܠܐܝܬ. ܗܠܝܢ
14
ܐܒܕܝܢ ܒܝܫ ܒܝܫ ܕܘܝܐܝܬ. ܥܠ ܕܠܐ ܦܪܫܘ ܐܝܩܪܐ ܠܦܓܪܝ ܙܕܩܐܝܬ.
15
ܐܟܡܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܠܡܪ̈ܝܗܘܢ ܘܠܝܐܝܬ ܘܠܫܪܪܐ ܕܡ̈ܠܘܗܝ ܣܗܕ ܝܗܘܕܐ
16
ܬܪܝܨܐܝܬ. ܕܐܬܦܪܬ ܡܢ ܡܨܥܬܗ ܟܐܢܐܝܬ. ܡܟܝܠ ܐܢܬܘܢ ܐܘܚܕܘܗܝ
17
ܠܐܪܙܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܙܗܝܪܐܝܬ. ܘܚܡܣܢܘ ܒܗܝܡܢܘܬܗ ܬܩܢܐܝܬ.
18
ܐܝܟܢܐ ܕܒܗ ܢܣܬܡܣܡ̈ܢ ܚܒܪ̈ܬܟܘܢ ܚܠܝܡܐܝܬ ܘܢܬܚܣܘܢ
19
ܨܘܨܥܝ̈ܟܘܢ ܟܢܝܫܐܝܬ. ܘܬܫܬܘܙܒܘܢ ܡܢ ܡܣܓܦܢܝܬ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ
20
ܫܘܝܐܝܬ. ܗܫܐ ܥܡܐ ܡܘܬܟ ܟܗܢܐ ܟܕ ܠܡܣܝܘ̈ܢܐ ܡܕܒܪ̈ܢܝܐ.
21
ܘܡܫ̈ܩܠܐ ܕܣܘܪܩܐ ܨܒܝܢܝܐ ܥܠ ܠܒܘ̈ܬܢ ܟܬܒܝܢܢ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ
22
ܕܝܠܢ. ܘܒܡܚܬܬܟ ܡܚܝܢܝܬܐ ܗ̇ܝ ܡܥܪܙܠܬ ܒܦܘܪܩܢܢ ܡܬܒܩܝܢܢ.
23
ܟܕ ܒܫܠܡܐ ܕܫܘܫܛ ܐܝܙܓܕܟ ܠܕܟܝܬ ܡܢ ܟܠ ܒܩܕ܏ܝܫܘ܏ ܐܘܟܝܬ
24
ܐܡܟ ܘܚܕܝܬܐ ܫܡܗܗ̇. ܕܠܠܘܛܬܐ ܚܒܝܒܬ ܒܡܘܠܕܢ ܕܚܩܬ
25
ܘܒܛܠܬ ܐܫܬܘܕܥܢܢ. ܟܕ ܒܟܘܪܬܟ ܕܒܓܘ ܟܪܣܐ ܡܩܕܫܬܐ ܐܝܟ
26
ܛܟܣܐ. ܟܝܢܝܐ ܕܐܫܬܡܠܝܬ ܗ̇ܝ ܕܐܬܡܪܬ. ܐܝܟܐ ܕܣܓܝܬ ܚܛܝܬܐ.

Page 57r

1
ܬܡܢ ܐܬܝܬܪܬ ܛܝܒܘܬܐ ܝܕܥܢܢ. ܘܟܕ ܐܬܝܠܕܬ ܒܬܡܘܪܬܐ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ.
2
ܕܥܒܕܐ ܬܡܝܗܐ ܕܡܠܐ ܦܘܪܩܢܐ ܣܝܡܐ ܠܟ ܠܡܥܒܕ ܐܬܡܕܥܢܢ. ܘܟܕ
3
ܒܥܕܢ ܡܘܠܕܟ ܐܦܝܚܬ ܪܝܚܟ ܒܣܘ̈ܦܝܗ̇ ܕܡܬܥܡܪܢܝܬܐ. ܘܠܥܝ̈ܢܝ
4
ܣܛܢܐ ܘܚܝ̈ܠܘܬܗ ܣܡܝܬ. ܘܠܨܠ̈ܡܝܗܘܢ ܘܠܦܬܟܪ̈ܝܗܘܢ ܒܚܝܠܟ
5
ܓܕܡܬ ܘܗܕܡܬ. ܕܠܚܘܪܪ ܓܠܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܡܢ ܛܪܘܢܘܬܗܘܢ ܠܦܪܨܘܦܟ
6
ܐܚܝܪܬ ܐܬܪܢܝܢܢ. ܟܕ ܒܥܪܘܩܝܟ ܕܠܡܨܪܝܢ ܡܢ ܐܝܪܘܕܝܣ ܠܐܪܙܐ
7
ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܟ ܨܒܝܬ ܕܬܟܣܐ ܡܢ ܒܠܐܝܪ ܐܝܬܪܙܢܢ. ܘܟܕ ܒܚܘܝܠܟ
8
ܕܡܢ ܪܘܚܐ. ܘܬܪܒܝܬܟ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܘܫܘܫܛܟ ܕܒܚܟܡܬܐ.
9
ܕܒܕܝ̈ܠܝܬܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܕܐܠܬܝܗܝ ܠܒܣܪܟ ܒܚܘܝܕܟ ܕܠܗ ܐܬܗܓܓܢܢ.
10
ܘܟܕ ܒܡܬܕܪܓܢܘܬܐ ܒܐܩ̈ܡܐ ܬܠܬܐ ܟܐܡܬ ܒܫܒܪܘܬܐ ܘܒܥܠܝܡܘܬܐ
11
ܘܓܒܪܘܬܐ ܐܠܗܐܝܬ ܘܐܢܫܐܝܬ. ܠܐܣܟ ܚܛܝܬܐ ܛܫܬ ܒܟ ܟܘܬܡܗ̇.
12
ܘܠܐ ܣܟܠܘܬܐ ܛܠܫܬ ܒܟ ܩܡܛܗ̇ ܡܘܕܝܢܢ. ܡܛܠ ܕܒܦܘܡܐ ܢܒܚܐ
13
ܐܬܒܕܩ ܗܘܦܟܟ. ܘܒܠܫܢ ܪܘܚܩܘܕܫܐ ܐܬܦܫܩ ܕܘܝܪܟ. ܟܕ ܐܢܬ
14
ܗܘ ܠܚܘܕܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܐܫܬܟܚ ܢܟܠܐ ܒܠܒܟ. ܘܠܐ ܪܦܬ ܚܛܗܐ
15
ܒܢܦܫܟ. ܚܣ ܗܝܡܢܢ. ܡܕܟܝܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܕܣܓܝ̈ܐ ܐܫܬܡܝܬ ܏ܡ܏.
16
ܡܡܟܩܐ ܕܐܢܫܐ ܐܬܟܢܝܬ ܐܣܬܟܠܝܢܢ. ܩܢܝܐ ܪ̈ܥܝܥܐ ܠܐ ܬܒܪܬ. ܫܪܓܐ
17
ܡܛܦܛܦܐ ܠܐ ܐܕܥܟܬ. ܘܠܐ ܩܠܟ ܗܢܝܐܐ ܐܫܬܡܥ ܒܫܘܩܐ ܚܡܬܢܐܝܬ
18
ܐܫܪܢܢ. ܟܕ ܒܕܘܪܓܐ ܡܪܝܡ ܡܢ ܥܘܪ̈ܓܠܐ ܘܦܐܐ ܠܐܠܗܐ ܐܫܬܘܫܛܬ.
19
ܘܠܩܘܡܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܐܝܟ ܕܛܒ ܝܐܐ ܐܬܡܛܝܬ ܐܡܪܝܢܢ. ܗܝܕܝܟ
20
ܣܡܬ ܐܦܝ̈ܟ ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܠܡܡܠܝܘ ܠܟܠܗ̇ ܟܐܢܘܬܐ. ܘܠܡܬܢܚܬܘ
21
ܠܣܟܗ̇ ܕܡܟܝܟܘܬܐ. ܗ̇ܝ ܕܝܘܬܪܢܗ̇ ܡܢܩܕܝܡ ܒܥܕܝܢ ܐܘܒܕܢܢ. ܘܟܕ
22
ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܥܠ ܕܘܟܝܐ ܬܕܟܝܬܐ ܡܛܠܬܢ ܩܒܠܬ. ܘܒܗܕܐ ܪܘܚܟ
23
ܥܠܝܢ ܢܓܕܬ. ܘܒܗ̇ ܐܬܩܕܫܢܢ. ܘܛܝܒܘ ܡܩܒܠܝܢܢ. ܘܟܕ ܐܬܘ̈ܬܐ
24
ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܡܫܠܛܐܝܬ ܡܣܬܥܪ̈ܢ. ܘܠܐ ܟܠܘ ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܢܟ
25
ܡܬܥܕܪܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ. ܕܒܪܝܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܠܟ ܐܬܗܘܢܢܢ.
26
ܘܟܕ ܐܢܬ ܠܟ ܐܝܬܝܬ ܠܚܫܐ ܨܒܝܢܐܝܬ ܘܠܟ ܩܛܝܪܐܝܬ. ܪܒܘܬ ܚܘܒܟ

Page 57v

1
ܘܣܓܝܐܘܬ ܪܚܡܬܟ ܕܠܘܬܢ ܐܬܦܕܟܣ ܠܢ. ܟܕ ܠܘܬ ܕܒܘܚ̈ܐ ܠܝ̈ܛܐ
2
ܐܘ ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܐܡܪܐ ܒܪܝܪܐ ܕܡܘܡܐ ܠܝܬ ܒܗ ܐܬܩܪܒܬ
3
ܡܚܕܐ ܐܣܬܟܠܢܢ. ܕܢܬ ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܡܬܩܛܠ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܝܢ ܘܕܡܬܡܟܟ
4
ܡܛܠ ܚܘܒܝ̈ܢ. ܘܟܕ ܩܕܡ ܕܝܢܐ ܐܩܝܡܘܟ ܡܓܙܝܐܝܬ ܘܡܫܘܚܕܐܝܬ.
5
ܕܠܐ ܪܚܡܐ ܕܠܐ ܚܒܝܒܐ ܐܬܚܒܪ ܠܟ ܘܐܬܚܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܠܘܬ ܣܘܟܠܐ
6
ܢܒܝܝܐ ܪܗܛܝܢܢ. ܕܐܢܬ ܗܘ ܕܡܨܐ ܐܢܬ ܠܡܛܥܢ ܥܘܠܢ. ܘܠܡܫܩܠ
7
ܚܛܗ̈ܝܢ ܐܬܪܥܝܢܢ. ܟܕ ܥܡܐ ܚܪܡܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܒܫܘܩܪܐ ܘܒܥܘܠܐ
8
ܟܦܘܪܐܝܬ ܚܝܒܘܟ ܠܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܐܬܥܝܢܬ ܠܢ. ܕܚܠܦ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ
9
ܕܪܝܫ ܛܘܗܡܢ ܟܒܝܢ ܐܢܬ ܗܕܐ ܥܠ ܕܐܬܚܝܒܢܢ. ܘܟܕ ܐܝܟ ܐܡܪܝܐ
10
ܠܢܟܣܬܐ ܐܬܕܒܪܬ ܠܩܪܩܦܬܐ. ܘܐܝܟ ܢܩܝܐ ܩܕܡ ܓܙܘܙܐ ܫܬܩܬ
11
ܘܠܐ ܦܥܝܬ ܘܠܐ ܒܓܢܬ. ܒܘܙܥ ܨܨ̈ܐ ܕܒܐܝܕܝ̈ܟ ܘܒܪ̈ܓܠܝܟ ܡܪܢ. ܐܘܗ
12
ܡܢܟ ܥܠܡܐ ܥܩܝܡܐ ܘܦܬܝܠܐ ܟܡܐ ܗܦܟܝ̈ܬܐ ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܒܟ.
13
ܘܟܡܐ ܣܩܘܒܠܝ̈ܬܐ ܡܬܦܪ̈ܥܢ ܒܙܒܢ ܙܒܢ. ܡܢ ܫܡܥ ܕܩܘܡܬܐ
14
ܕܠܐ ܚܫܬ ܒܡܕܡ ܕܣܢܐܐ ܣܟ ܕܐܨܛܠܒܬ. ܡܢ ܥܝܢ ܕܚܨܐ ܕܠܐ
15
ܟܦܬܗ ܚܛܝܬܐ ܕܐܬܢܓܕ. ܠܡܢ ܐܬܚܙܝ ܕܐܝܕ̈ܝܐ ܕܠܐ ܐܥܘܠܝ̈
16
ܒܩܦܠ̈ܘܛܐ ܢܬܩܒܥ̈ܢ. ܡܢ ܚܙܐ ܕܪ̈ܓܠܐ ܕܠܐ ܫܢ̈ܙܝ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܒܨ̈ܨܐ
17
ܢܣܬܟ̈ܟܢ. ܠܡܢ ܬܬܕܝܢܝ ܕܦܪܨܘܦܐ ܕܠܐ ܛܪܬܗ ܒܣܝܪܘܬ ܥܒܘܪܝܐ
18
ܡܒܗܬܢܐ ܕܐܬܪܩܩ ܒܗ. ܠܡܢ ܐܬܒܩܝܬ ܕܦܘܡܐ ܕܠܐ ܐܬܦܠܦܠ
19
ܒܪܛܘܢܝܐ. ܕܚܠܐ ܕܡܡܘܪܢ ܢܬܬܫܩܐ. ܠܡܢ ܐܬܬܕܝܩܬ ܕܐܕ̈ܢܐ ܕܠܐ
20
ܨܬܝ ܨܥܝܪ̈ܬܐ ܕܐܬܢܩܫܘ ܒܗܝܢ ܟܠ ܒܙܚܝ̈ܢ ܘܓܘܕ̈ܦܝܢ. ܡܢ ܐܫܟܚ
21
ܕܠܪܝܫܐ ܗ̇ܘ ܕܒܐܣܛܕܝܘܢ ܕܩܪܒܐ ܢܨܚܢ ܙܟܘܬܐ ܫܘܙܒ. ܒܟܘܒ̈ܐ
22
ܢܬܟܠܠ. ܐܝܟܐ ܗܘܬ ܕܡܚܠܡܢܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ ܢܬܡܣܪ. ܐܝܟܐ ܗܘܬ ܕܛܪܘܕܐ
23
ܕܫ̈ܐܕܐ ܢܣܬܩܪ. ܐܝܟܐ ܗܘܬ ܕܡܫܢܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܠܚܙܝ̈ܐ ܕܐܬܠܬܟܘ
24
ܥܠܘܗܝ ܕܢܓܠܙܘܢܝܗܝ ܡܢܗ̇ ܕܫܥܬ. ܡܢ ܕܐܢ ܕܠܝܗܒ ܣܘܩܐ
25
ܠܟܠ ܢܫ̈ܡܢ ܒܡܘܬܐ ܢܬܬܡܝܬ. ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܗܦܟܝ̈ܬܐ
26
ܘܣܩܘܒܠ̈ܝܬܐ ܥܡܟ ܡܪܝ ܐܣܬܥܪ̈ܝ ܘܐܫܬܡ̈ܠܝ. ܫ܏ܘܒ܏ ܠܒܣܝܡܘܬ

Page 58r

1
ܚܘܒܟ ܕܟܡܐ ܣܝܒܪܬ ܘܚܡܣܢܬ. ܫ܏ܘܒ܏ ܠܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܟ ܕܟܡܐ
2
ܐܨܛܪܬ ܘܠܐ ܪܛܢܬ. ܘܟܕ ܐܬܕܪܪܬ ܒܐܐܪ ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܐܐܪ ܒܠܐܐܪ
3
ܛܪܩܐܝܬ ܘܚܠܝܨܐܝܬ. ܘܡܙܕܟܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܟ ܚܘܝ. ܘܥܪܘܩܝܐ ܠܒܟ.
4
ܘܗܝܕܝܢ ܢܚܬܬ ܒܬܪܗ ܥܙܝܙܐܝܬ ܘܓܢܒܪܐܝܬ. ܘܓܣܪܬ ܒܚܣܢܗ ܡܪܝܕܐ
5
ܘܐܬܥܩܪ ܡܢ ܫܬܐܣ̈ܘܗܝ ܟܠܢܐܝܬ. ܘܐܣܪܬ ܠܚܣܝܢܐ ܒܢܩܥܗ. ܘܐܦܢܝܬ
6
ܫܒܝܬܐ ܕܡܢ ܕܪ ܕܪܝܢ ܚܡܠܝܐ ܠܗ. ܘܩܡܬ ܒܗܕܪܐ ܕܙܟܘܬܐ ܘܕܒܪܬ
7
ܥܡܟ ܠܟܠܗ̇ ܐܢܫܘܬܐ ܠܫܡܝܐ. ܘܐܫܕܬ ܥܠܝܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚܐ.
8
ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܠܡܬܝܬܟ ܕܬܪܬܝܢ ܗ̇ܝ ܡܣܪܕܢܝܬ ܥܠܝ̈ܐ ܘܬܚ̈ܬܝܐ ܥܠ
9
ܪ̈ܥܝܢܝܢ ܡܣܩܝܢܢ. ܘܠܒܘܠܗܝܐ ܘܣܘܪܕܐ ܕܩܝܡܐ ܒܗ ܟܠܗ̇
10
ܒܪܝܬܐ. ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܩܕܡ ܥܝܢܝ̈ܢ ܨܝܪܝܢܢ. ܡܐ ܕܨܒܐ ܨܒܝܢܐ
11
ܕܐܠܗܘܬܟ ܥܠ ܡܛܟܣܘܬ ܡܬܚܙܝܢܝܬܐ ܐܝܟ ܕܠܡܫܬܪܝܘ ܠܝܓܐܝܬ.
12
ܪܡܙܟ ܪܗܝܒܐܝܬ ܠܡܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܢܘܪ̈ܢܝܐ ܨܡܝܕܐܝܬ.
13
ܠܡܫܡܠܝܘ ܠܦܘܩܕܢܟ ܡܫܬܡܥܢܐܝܬ. ܡܐ ܕܠܒܫܝܢ ܥܙܝܙܘܬܐ
14
ܙܝܥܬܐ. ܘܡܬܥܛܦܝܢ ܓܐܝܘܬܐ ܕܚܝܠܬܐ. ܐܝܟ ܕܠܡܬܒܥ ܥܝܪܬܐ ܡܢ
15
ܣܢ̈ܐܝ ܡܪܗܘܢ ܛܢܢܐܝܬ. ܡܐ ܕܡܐܕܥ̈ܙܥܢ ܟܠܝܢ ܐܪ̈ܟܐܣ ܥ̈ܠܝܬܐ
16
ܡܫܬܥܒܕܢܐܝܬ. ܕܠܐܚܝ̈ܢ ܠܟ ܐܘ̃ ܒܪ ܐܠܗ̈ܝܢ ܕܐܬܝ ܥܠ ܥܢ̈ܢܝ
17
ܫܡܝܐ ܗܕܝܪܐܝܬ. ܠܡܕܢ ܘܠܡܦܪܥ ܠܟܠܢܫ ܟܐܢܐܝܬ. ܡܐ ܕܒܗܠܐ
18
ܚܐܦܢܝܘܬ ܪܗܝܒܘܬ ܡܘܙܠܬܢܝܬܐ ܡܬܦܩܕܢܐܝܬ. ܡܬܒܓܪܐ
19
ܡܬܟܟܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܩܝܩܠܘܣܝܬܐ ܡܬܛܦܣܢܐܝܬ ܡܐ ܕܝܬܒ ܐܢܬ
20
ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪܡܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ. ܘܐܬܐ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕ ܚܘܕܬܐ
21
ܠܕܪ̈ܐ ܘܛܘܗ̈ܡܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ. ܘܕܐܢ ܐܢܬ ܥܡܗܘܢ ܒܕܝܢܐ ܕܟܐܢܘܬܐ
22
ܘܬܪܝܨܘܬܐ. ܡܐ ܕܡܩܢܐ ܐܢܬ ܠܡܕܪܐ ܕܐܕܡ ܩܝܡܬܐ ܘܢܘܚܡܐ.
23
ܘܡܬܟܢܫܝܢ ܡܢ ܡܫܡܫ̈ܢܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܠܘܥܕܐ ܕܥܙܝܙܘܬܟ. ܡܐ
24
ܕܡܘܫܛ ܐܢܬ ܐܝܕܝ̈ܟ ܩܕܝܫ̈ܬܐ. ܘܥܐܦ ܐܢܬ ܫܡܝ̈ܐ ܐܝܟ ܡܓܠܬܐ
25
ܘܟܪܛܝܣܐ. ܘܡܪܥܠ ܐܢܬ ܠܫܬܐܣܝ̈ܗ̇ ܕܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܒܙܘܥܬܐ. ܒܒܥܘ

Page 58v

1
ܡܢܟ ܐܘ ܡܪܐ ܡܪ̈ܘܬܐ. ܒܣܘܪܩܟ ܕܗܘܐ ܠܢ ܥܠܬ ܚܝ̈ܐ ܘܚܕܘ̈ܬܐ.
2
ܠܐ ܬܗܘܐ ܠܢ ܡܬܝܬܟ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܠܕܝܢܐ ܘܠܬܒܥܬܐ. ܒܝܠܕܟ ܐܠܗܝܐ
3
ܕܐܘܠܕܢ ܪܘܚܢܐܝܬ. ܠܐ ܢܘܠܕܢ ܪܡܙܟ ܡܢ ܥܘܒܗ̇ ܕܐܪܥܐ ܠܬܫܢܝܩܐ
4
ܘܠܡܘܪܡܪܐ. ܒܚܠܒܐ ܒܬܘܠܝܐ ܕܝܢܩܬ. ܠܐ ܬܝܢܩ ܠܢ ܒܩܝܡܬܢ
5
ܟܣܐ ܬܛܝܪܐ ܕܢܛܝܪ ܠܣܛܢܐ. ܒܫܘܦܦܟ ܕܥܠ ܐܪܥܐ. ܠܐ ܢܬܓܪܦ
6
ܕܘܝܐܝܬ ܠܚܫܘܟܐ ܒܪܝܐ. ܒܬܪܒܝܬܐ ܕܩܒܠܬ ܒܥܠܡܢ. ܠܐ ܬܐܪܒܝ
7
ܚܛܝܬܢ ܒܥܝܢ̈ܝܟ. ܘܬܬܥܛܠܝ ܡܢ ܫܘܒܩܢܐ. ܒܥܡܕܟ ܡܚܣܝܢܐ. ܠܐ
8
ܢܥܡܕ ܐܝܟ ܕܒܛܘܒܥܐ ܒܝܡܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ. ܒܚܫܟ ܦܪܘܩܝܐ. ܠܐ
9
ܢܚܫ ܒܝܘܡ ܢܘܚܡܐ ܚܫܐ ܕܠܐ ܓܫܦ ܒܗ ܠܥܠܡ ܒܘܝܐܐ. ܒܪܘܡܪܡܟ
10
ܕܥܠ ܨܠܝܒܐ. ܠܐ ܬܛܪܕܢ ܡܢ ܘܥܕܗ ܗܢܝܐܐ. ܒܟܠܝܠ ܟܘܒ̈ܝܟ. ܠܐ
11
ܬܟܠܠ ܠܢ ܒܒܠܝܠ ܨܥܪܐ ܕܡܥܬܕ ܠܐܟܠܩܪܨܐ. ܒܚܝܠܐ ܘܡܪܪܐ ܕܐܫܬܝܬ
12
ܠܐ ܬܫܩܐ ܠܢ ܡܨܪ̈ܘܦܬܐ. ܒܕܡܟ ܕܐܫܬܦܥ ܥܠ ܙܩܝܦܐ ܠܐ ܢܫܢܩܢ
13
ܨܗܝܐ ܕܓܝܗܢܐ. ܒܩܒܘܪܬܟ ܐܠܗܝܬܐ. ܠܐ ܢܬܩܒܪ. ܒܗܡܢ ܒܝܢܬ
14
ܓܘܡܪ̈ܐ ܕܝܩܘܕܘܬܐ. ܒܩܝܡܬܟ ܡܚܝܢܝܬܐ ܠܐ ܬܩܝܡ ܠܢ ܒܓܙܪܐ
15
ܕܓܕ̈ܝܐ. ܒܣܘܠܩܟ ܕܠܫܡܝܐ ܠܐ ܬܣܩ ܕܠܐ ܬܣܒܢ ܥܡܟ. ܘܢܗܘܐ
16
ܝܪ̈ܘܬܐ ܕܚܫܟܐ ܘܫܘܢܩܐ. ܐܠܐ ܩܦܝ ܠܢ ܒܠܡܐܢܟ ܣܒܝܢ ܒܠܘܝܬܟ.
17
ܡܛܠ ܕܙܒܝ̈ܢܐ ܕܕܡܟ ܐܝܬܝܢ ܘܦܪ̈ܝܩܐ ܕܡܘܬܟ. ܥܕܬܟ ܓܝܪ ܠܪ̈ܚܡܝܟ
18
ܡܣܟܝܐ ܘܠܐܒܘܟ ܡܦܝܣܐ ܟܕ ܐܡܪܐ ܪܚܡ ܐܦܚܢܢ ܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ
19
ܓܗܢܬܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܗ̇ܘ ܕܝܗܒ ܣܘܩܐ ܘܢܫܡܬܐ ܕܟܠ ܕܚܝ ܗ̇ܘ
20
ܕܫܡܠܝ ܬܡܝܗ̈ܬܐ ܘܐܣܪܚ ܓܒܪ̈ܘܬܐ ܗ̇ܘ ܕܝܗܒ ܡܫܡܠܝܘܬܐ ܠܟܠ
21
ܟܝܢ. ܗ̇ܘ ܕܐܩܢܝ ܚܝ̈ܐ ܠܚܝ̈ܐ ܡܢ ܒܪܝܫܝܬ ܘܡܩܢܐ ܘܓܡܪ
22
ܒܡܬܡܨܝܢܘܬܗ ܠܐܕܫܢܝܘܬ ܟܠ ܐܕܫܐ. ܘܐܝܬܝ ܠܗܘܝܐ ܦܐܝܐܝܬ.
23
ܠܟܠ ܨܘܠܡܐ ܘܥܒܕ ܒܐܣܛܘܟܣ̈ܐ ܚܝܠܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܗ̇ܘ
24
ܕܓܠܝܢܐܝܬ ܐܬܐܪܐ ܠܢܒܝ̈ܐ. ܘܓܠܝܐܝܬ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܫܠܝܚ̈ܐ. ܏ܘ܏
25
ܘܓܢܒܪܐܝܬ ܡܚܝܠ ܠܣܗ̈ܕܐ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܡܕܝܪ ܒܕܚܝܚܗܘܢ ܕܙܕܝ̈ܩܐ.
26
ܘܣܒܝܣܐܝܬ ܡܥܕܪ ܠܒܬܘ̈ܠܐ. ܘܥܠܬ ܟܘܠܠܗܘܢ ܕܡܘܕܝ̈ܢܐ ܘܠܥܠܡܝܢܐܝܬ

Page 59r

1
ܡܢܛܪ ܒܚܝ̈ܐ ܠܪ̈ܘܚܬܐ ܘܥܬܝܕ ܕܢܩܢܐ ܚܘܕܬܐ ܠܦܓܪ̈ܐ ܦܪ̈ܝܡܝ
2
ܠܣܣܐ ܘܠܪܡܬܐ. ܗ̇ܘ ܚܝ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܘܡܬܘܡܝ̈ܐ ܕܝܠܟ. ܗܘ ܢܐܬܐ ܠܐ
3
ܡܬܗܘܟܢܐܝܬ. ܘܢܪܚܦ ܩܠܝܠܐܝܬ ܘܢܛܘܣ ܪܗܝܒܐܝܬ. ܘܢܐܓܢ ܪܚܡܬ
4
ܐܢܫܐܝܬ ܥܠ ܥܘܬܕܐ ܗܢܐ ܡܫܚܠܦܐ ܕܒܐܕܫܐ ܟܐܡܬ ܥܠ ܠܚܡܐ
5
ܘܚܡܪܐ ܡܡܙܓܐ ܕܩܕܡܝܢ ܣܝܡ ܘܠܝܓܐܝܬ ܐܝܟ ܡܛܪܦ ܬܡܪܐ ܢܥܒܕ
6
ܐܢܘܢ. ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ. ܘܠܐ ܡܛܠ ܣܥܝܛܘܬܝ ܬܬܓܠܙܝ
7
ܡܪܥܝܬܟ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܚܘܪ ܒܗܘ ܚܘܣܢܐ ܕܒܗ
8
ܐܫܠܡܬ ܠܕܒܚܐ ܒܪܟ ܚܒܝܒܐ ܚܠܦܝ ܘܚܠܦ ܚܛܝ̈ܐ ܕܐܟܘܬܝ. ܘܠܘܬ
9
ܣܘܩܐ ܐܚܪܝܐ ܦܩܘܕ ܚܘܠܡܢܐ. ܘܨܝܕ ܣܘܦܐ ܐܫܘܦ ܫܟܝܚܘܬܐ. ܟܕ
10
ܓܝܪ ܒܟܠ ܫܥ ܡܘܕܝܢܐ ܐܝܬܝ ܒܚܝܒܘܬܐ. ܘܕܚܛܝ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠܢܫ
11
ܡܫܬܘܕܥ ܐܢܐ. ܘܬܐܪܬܝ ܣܗܕܐ ܠܝ ܒܗܕܐ ܕܡܟܘܢܐ ܠܝ ܠܝ̈ܠܝ
12
ܐܝܡܡ ܘܗܫܐ ܕܐܡܪܚܬ ܘܥܠܬ ܠܐܝܟܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܕܢܕܝܩܘܢ ܪܐܓܝܢ. ܠܐ
13
ܡܛܠ ܣܢܝ̈ܬܝ ܐܣܬܠܐ ܐܣܟ ܕܩܐܝܢ. ܘܐܝܟ ܕܥܘܙܝܐ. ܘܐܝܟ ܕܫܐܘܠ.
14
ܘܐܚܫ ܐܢܐ ܡܣܬܠܝܢܘܬܗܘܢ. ܐܠܐ ܐܗܪܘܢܐܝܬ ܘܝܬܝܪ ܬܪܥܘܬܢܐܝܬ
15
ܬܬܩܒܠܝ ܩܕܡܝܟ ܪܝܫܝܬܝ. ܒܒܥܘ ܟܕ ܡܫܡܠܝܐ ܘܓܡܝܪܐ ܒܡܓܢܢܘܬܐ
16
ܕܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܘܥܠܝܗ̇ ܥܢܝܢܝ ܡܪܝܐ ܗܘ ܓܝܪ ܟܕ ܗܘ ܒܪ ܐܝܬܘܬܟ.
17
ܘܚܝ̈ܐ ܐܘܣܝ̈ܝܐ ܕܐܠܗܘܬܟ ܗ̇ܘ ܕܫܐܒ ܐܝܟܐ ܕܨܒܐ. ܘܢܫܒ ܐܝܟܐ
18
ܕܒܥܐ. ܘܓܡܪ ܠܚܣܝܪ̈ܬܐ. ܘܡܫܡܠܐ ܠܐܪ̈ܙܢܝܬܐ. ܟܕ ܢܒܗ ܡܢܟ
19
ܠܝܓܐܝܬ. ܘܢܦܩ ܡܢ ܝܬܟ ܩܠܝܠܐܝܬ. ܘܫܐܒ ܓܢܝܙܐܝܬ ܘܛܐܣ
20
ܡܪܚܡܢܐܝܬ. ܘܥܒܕ ܡܣܪܗܒܐܝܬ. ܐܝܟ ܕܒܩܕܡܝܬܐ ܒܗ̇ ܒܥܠܝܬܐ.
21
ܘܗܟܘܬ ܘܗܪܟܐ ܠܠܚܡܐ ܗܢܐ ܦܓ݊ܪܐ. ܕܠܐ ܐܬܩܕܡ ܒܚܛܝܬܐ. ܦܓ݊ܪܐ
22
ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܐܙܕܘܓܬ ܠܗ ܛܦܝܠܘܬܐ. ܦܓ݊ܪܐ ܕܠܐ ܣܟ ܐܬܚܒܪܬ ܠܗ
23
ܚܝܒܘܬ ܡܦܘܠܬܐ. ܦܓܪܐ ܕܡܠܬܐ ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ. ܥܠܬ ܚܝ̈ܐ ܘܚܕܘ̈ܬܐ.
24
ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܟܠܢ ܠܗ ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܗܘ ܗܟܘܬ
25
ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܗܝܘܬܐ. ܘܐܟܘܬܗ ܟܕ ܐܟܘܬܗ ܕܙܢܐ. ܘܥܠ ܡܚܝܕܐ
26
ܗܢܐ ܕܡܢ ܚܡܪܐ ܘܡܝ̈ܐ ܡܡܚܝܐܝܬ. ܢܥܛܘܦ ܘܢܪܚܦ ܡܪܚܦܢܐܝܬ

Page 59v

1
ܠܡܫܡܠܝܘ ܠܗ ܡܫܡܠܝܢܐܝܬ ܕܡ݊ܐ ܡܦܪܚܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܒܦܘܪ̈ܫܢܝ
2
ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ. ܕܡ݊ܐ ܡܪܚܫܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܒܩܘ̈ܦܠܝ ܠܒܐ ܘܗܘܢܐ.
3
ܕܡ݊ܐ. ܡܣܡܟܢܐ ܕܥܠ ܣܒܪܐ ܡܣܒܪܐ ܠܣܘܟܠܐ ܘܠܡܕܥܐ ܕܐܝܠܝܢ
4
ܕܫܬܝܢ ܠܗ. ܕܡܐ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
5
ܠܪܣܣܐ ܕܬܐܪܬܐ. ܠܪܗܒܘܢ ܚܝ̈ܐ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܒܗܝܡ܏ܢܘ܏
6
ܒܗ ܡܬܡܫܚܝܢܢ. ܢܗܘܐ ܠܢ ܠܓܡܘܪܝܐ ܕܣܟ̈ܠܘܬܢ. ܠܩܘܠܢܐ ܕܚܘ̈ܒܬܢ.
7
ܐܟܣܝܪܝܢ ܕܗܒܢܝܐ ܠܢܚܫܘܬܢ ܚܡܝܪܐ ܕܡܘܠܕ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܒܢܦܫ̈ܬܢ
8
ܘܒܦܓܪ̈ܝܢ. ܢܘܪܐ ܡܛܠܩܬ ܠܝܥܪܐ ܕܣܢ̈ܝܬܢ. ܬܪܥܐ ܕܠܡܠܟܘܬ ܪܘܡܐ
9
ܡܥܠ ܠܢ. ܪܘܫܡܐ ܡܢܛܪܢܐ ܕܢܛܪ ܦܪܘܣܬܕܐ ܕܠܒ̈ܘܬܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ
10
ܢܥܘܠ ܡܚܒܠܢܐ ܘܢܚܒܠ ܒܘܟܪ̈ܝܢ. ܣܝܡܬܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܠܨܐ
11
ܡܢܢ. ܥܘܕܪܢܐ ܕܠܐ ܡܪܚܩ ܡܢ ܨܐܕ̈ܝܢ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܓܗܢܬܐ ܣܥܘܪ
12
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܓܙܪܟ ܕܠܫܡܟ ܒܐܚܪܝܢ ܠܐ ܚܠܦ. ܒܪܥܝܐ ܕܕܡܐ
13
ܠܡܘܫܐ. ܟܕ ܫܩܝܐ ܕܚܠܝܡܘܬ ܝܘܠܦܢܝ̈ܟ ܘܠܐܡܪ̈ܐ ܘܠܢܩܘ̈ܬܐ ܕܥ̈ܢܟ
14
ܐܡܝܢܐܝܬ ܚܪܦ. ܘܒܫܒܛܐ ܦܪܙܠܝܐ ܡܗܕܐ ܠܐܫܟܪܟ. ܒܡܐ ܕܡܢ
15
ܓܙܟ ܚܢܢܐ ܥܠܝܗܘܢ ܪܐܣ ܘܡܪܙܦ ܘܒܦܠܩܐ ܫܢܝܢܐ ܘܪܘܚܩܘܕܫܢܝܐ
16
ܠܥܒܐ ܕܫܪ̈ܕܝܗܘܢ ܕܗܪ̈ܝܣܝܘܛܐ ܡܓܡܡ ܘܡܚܬܦ. ܘܒܣܝܦܐ
17
ܠܛܝܫܐ ܕܨܠܝܒܗ ܕܡܫܝܚܟ ܠܪ̈ܝܫܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܡܪ̈ܘܕܐ ܡܦܣܩ ܘܡܨܠܦ.
18
ܘܠܓܪܒܐ ܕܫܩܘܪ̈ܬܢܐ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܥܕܬܢܝܐ ܒܡܓܪܕܐ ܕܡ̈ܠܐ ܚܝ̈ܬܐ
19
ܟܕ ܓܪܕ ܘܩܠܦ. ܘܥܠ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܙܝܙܢܐ ܕܛܘܥܝܝ ܡܢ ܚܩܠܗ̇ ܥܓܠ
20
ܝܒܫ ܘܫܠܦ. ܘܡܡܘܠ ܟܐܢܘܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܝܘܩܘܪ̈ܝܗ̇ ܠܟܠ
21
ܐܝܡܝܐ ܓܐܦ ܐܦ ܓܪܦ. ܟܕ ܠܝ̈ܠܕܝܗ̇ ܕܒܪܬ ܒܒܝܠ ܒܙܘܙܬܐ.
22
ܕܠܪܦܝܘܬܐ ܡܢ ܘܚܒܢܢܘܬܐ ܡܚܣܪܢܝܬܐ ܢܓܕܝܢ ܡܢܗ ܘܡܢ ܡܪܥܝܬܟ
23
ܕܚܩ ܘܡܫܩܦ ܬܠܝܬܐ ܠܡܓܕܠܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܘܠܡܐܢܐ ܕܫܘܘܙܒܐ
24
ܐܘܟܝܬ ܐܩܠܝܣܝܐ ܙܒܝܢܬ ܒܕܡ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܐܠܗܐ ܐܒܐ
25
ܢܨܚܢܐ ܐܘܙܦ. ܘܠܪܝܫܗ̇ ܡܟܠܠܐ ܒܟܠܝܠ ܝܘܠܦܢܐ ܐܪܬܘܕܘܟܣܝܝܐ
26
ܟܠܠ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܠܐ ܣܘܦ. ܘܠܨܘܪܗ̇ ܡܥܠܝܐ ܒܗܡܢܝܟܐ ܫܒܝܚܐ

Page 60r

1
ܪܨܝܦ ܒܟܐܦ̈ܐ ܝܩܝܪ̈ܬܐ ܘܦܬܝܟ ܒܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܝܘܩܢܕܢܝ̈ܬܐ ܐܘܟܝܬ
2
ܒܚܟܡ̈ܬܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܘܪ̈ܘܚܢܝܬܐ. ܘܨܒ̈ܬܐ ܡܠܘܬܐܝܬ ܠܗ̇ ܐܩܦ.
3
ܘܠܠܒܗ̇ ܫܦܝܐ ܠܡܬܚܣܢܘ ܒܕܝܠܝ̈ܬܐ ܡܟܬܪ̈ܢܝܬܐ ܡܢ ܬܠܬ ܗܝܡ܏ܢܘ܏
4
ܘܚܘܒܐ ܥܡ ܣܒܪܐ ܬܪܐܐ ܘܐܠܦ. ܘܠܪ̈ܓܠܝܗ̇ ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܠܡܛܝܒܘ
5
ܛܘܝܒܐ ܣܒܪܬܢܝܐ ܘܩܘܫܬܝܢܝܐ ܥܡ ܐܟܘܦܬܢܘܬ ܨܒܝܢܐ ܐܘܣܦ.
6
ܘܠܩܝܡ̈ܬܐ ܩܠܩ̈ܘܡܐ ܡܕܝ̈ܢܝܐ ܘܫܐܕܢ̈ܝܐ ܕܡܬܟܪܩܢܐܝܬ ܘܚܐܪܬܢܐܝܬ
7
ܚܕܝܪܝܢ. ܘܠܢܛܝܪܐ ܫܘܪܗ̇ ܚܦܝܛܝܢ ܠܡܗܓܡ ܒܚܝܠܟ ܚܝܠܬܢܐ
8
ܕܚܘܩ ܘܣܚܦ. ܘܠܫܚܪ̈ܐ ܠܙܝ̈ܙܠ ܘܬܙ̈ܝܙܐ ܡܢܗ̇ ܙܓܘܪ ܒܟܐܬܟ.
9
ܒܗ̇ܝ ܡܪܝܡܘܬ ܪ̈ܐܙܢܝܘܬܟ ܣܪܒܘ ܘܓܕܦܘ. ܘܐܚܕܪ ܠܗ̇ ܫܘܪܐ
10
ܕܒܛܝܠܘܬܟ ܘܚܣܢܐ ܕܢܛܘܪܘܬܟ ܘܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܒܡܝܢܘ ܡܪܚܡܢܐܝܬ
11
ܬܐܓܢܝ ܥܠܝܗ̇ ܘܬܪܚܦܝ. ܘܠܫܓܝܫܘܬ ܙܒܢ̈ܐ ܘܕܠܝܚܘܬ ܥܕ̈ܢܐ
12
ܕܠܫܦܝܘܬ ܫܝܢܗ̇ ܘܡܠܚܡܘܬ ܐܘܝܘܬܗ̇ ܡܒܠܒܠܝܢ ܠܡܫܝܢܘܬܐ ܘ܏ܒ܏
13
ܘܒܗܝܠܘܬܐ ܫܓܢܐ ܘܫܚܠܦ. ܘܫܬܘܠ ܒܗ ܬܚܠܘܦܐ ܟܐܡܬ ܪܥܝܐ
14
ܥܝܪܐ ܘܚܦܝܛܐ ܕܕܫܝܢܗ̇ ܘܩܘܝܡܗ̇ ܝܨܦ. ܘܥܠ ܬܒܪܗ̇ ܘܫܘܚܛܗ̇
15
ܩܨܦ. ܘܒܠܒܗ ܕܗܢܐ ܢܘܪܢܝܘܬ ܚܘܒܟ ܘܢܗܝܪܘܬ ܝܕܥܬܟ ܐܢܗܪ
16
ܘܐܣܦ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܦܝܪܘܬ ܡܛܟܣܘܬܐ ܠܡܝ̈ܐ ܚܠܝ̈ܐ ܕܝܘܠ̈ܦܢܐ
17
ܐܘܢܓ̈ܠܝܐ ܥܠ ܐܘܓ̈ܝ ܢܨܒ̈ܬܗ̇ ܬܩܢܐܝܬ ܢܬܦܦ. ܘܟܕ ܐܝܕܐ ܟܣܝܬܐ ܡܠܝܬ
18
ܥܘܕܪ̈ܢܐ ܡܘܫܛ ܐܢܬ ܠܗ ܕܥܠ ܟܟܪ̈ܐ ܕܢܣܒ ܣܓܝܢܐܝܬ ܢܥܦܦ.
19
ܟܕ ܒܚܝܠܬܢܘܬܟ ܘܬܥܕܝܪܘܬܟ ܠܓܙܪܐ ܪܫܝܡܐ ܠܡܪ̈ܓܐ ܣܒܝ̈ܣܝ
20
ܠܟܠܢܝܘܬ ܐܠܦܗ ܒܚܝܪܐܝܬ. ܘܠܡܫܘܙܒܘ ܠܗ̇ ܡܢ ܡܢܘܓܘܬܐ ܘܛܪܩܐ
21
ܡܛܝܦ. ܘܒܠܒܝܒܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܠܫܛܘܪ̈ܘܬܐ ܘܙܝܛܝܡܐܛܐ ܝܘܕܝ̈ܬܐ
22
ܘܚܢܦܝ̈ܬܐ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܡܫܟܪ ܘܡܙܝܦ. ܘܠܦܘ̈ܩܩܐ ܘܒܕ̈ܝܐ
23
ܘܗܓܓܘ̈ܬܐ ܐܝܪ̈ܝܛܝܩܝܬܐ ܒܫܘܪܪ̈ܐ ܘܫܪ̈ܝܐ ܪ̈ܘܚܩܘܕܫܢܝܐ ܠܬܠܡ̈ܝܕܐ
24
ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܒܒܘܛܠܗܘܢ ܢܬܕܡܐ ܘܢܝܫܗ ܠܕܝܠܗܘܢ ܡܩܦ.
25
ܘܒܬܚܘ̈ܝܬܐ ܠܥܝܙ̈ܬ ܐܠܗܐܝܬ ܠܠܒܘ̈ܬܐ ܕܡܫܒܚ̈ܢܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܫܒܛܐ

Page 60v

1
ܡܢܓܕ ܘܡܛܪܦ ܘܢܣܩ ܓܗܢܬܐ ܐܬܦܢ ܡܪܝܐ ܠܦܝܣܐ ܕܬܚܘܒܘܬܢ
2
ܡܬܟܫܦܢܝܬܐ. ܘܐܘܫܛ ܠܕܡܝܐ ܛܘܗܡܢ ܝܡܝܢܟ ܕܡܠܝܐ ܡܪܚܡܢܘܬܐ.
3
ܕܐܠܝܗܝ ܒܟܠܙܒܢ ܡܢ ܟܠ ܦܚ̈ܐ ܘܬܘܩܠ̈ܬܐ. ܟܦܪ ܐܦܘܗ̈ܝ ܡܢ
4
ܝܚܒܘܪܐ ܕܢܕܝܕܘܬܐ. ܘܐܝܬܝܗܝ ܠܫܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܝܐܝܬܐ ܘܩܕܡܝܬܐ.
5
ܘܠܐ ܬܐܢܕܝ ܠܟ ܡܢ ܡܣܟܢܘܬܢ ܡܛܪܦܬܐ. ܘܬܣܠܐ ܠܦܝܣܬܢ
6
ܡܬܚܢܢܢܝܬܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܐܠܬܬܟܠܢ ܥܠ ܚܝܘܣܬܢܘܬܟ. ܠܐ ܡܬܡܣܟܢܢܝܬܐ.
7
ܘܥܠ ܫܘܘ̈ܕܝܟ ܕܡܠܝܢ ܒܣܝܡܘܬܐ. ܕܐܡܪܬ ܘܐܫܬܘܕܝܬ ܒܦܘܡܐ
8
ܕܢܒܝܘܬܐ. ܕܒܝܘܡܐ ܕܡܘܕܐ ܘܬܐܒ ܚܛܝܐ ܡܢ ܥܘܠܗ ܠܐ ܐܬܕܟܪ
9
ܠܗ ܣܟܠܘܬܐ. ܗܫܐ ܡܪܝܐ ܡܘܕܝܢܢ ܕܐܙܕܟܝܢܢ ܒܚܘܪܐ ܘܒܚܙܬܐ.
10
ܘܚܛܝܢ ܒܠܫܢܐ ܘܡܫܡܥܬܐ. ܘܐܥܘܠܢ ܒܛܥܡܐ ܘܒܓܫܬܐ ܘܒܗܘܢܐ
11
ܘܒܡܫܡܥܬܐ ܘܒܡܚܫܒܬܐ ܘܐܪܫܥܢ ܣܓܝܢܐܝܬ ܒܕܝ̈ܢܐ ܬܪ̈ܝܨܐ
12
ܕܟܐܢܘܬܐ. ܒܒ̇ܥܘ ܡܢܟ ܡܪܝܐ. ܐܬܩ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܐܬܬܙܝܥܬ ܕܗܝ ܓܒܝܠܬܢ
13
ܡܫܦܠܬܐ ܘܡܣܟܢܬܐ. ܒܚܘܣܝܐ ܕܣܟܠܘ̈ܬܐ. ܘܣܡܣܡ ܡܪܥܘܬܗ̇
14
ܒܐܣܝܘܬܐ ܕܥܛܝ ܚܘܒ̈ܬܐ. ܘܣܡܘܟ ܢܦܝܠܘܬܗ̇ ܒܠܚܝܐ ܕܫܘܪ̈ܥܬܐ
15
ܬܠܝܬܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܢܐ ܕܡܚܫ̈ܒܬܐ. ܘܒܨܘܝܐ ܕܟܘܠܝ̈ܬܐ. ܠܐ ܬܗܘܐ
16
ܥܠܝܢ ܐܝܟ ܡܪܐ ܚܘܒܐ ܒܬܒܥܬܐ. ܡܛܠ ܕܐܬܦܠܦܠܢܢ ܟܠܗ ܟܬܚܐ
17
ܕܚܝܝ̈ܢ ܒܟܠ ܟܦܝܪܘܬܐ. ܘܠܐ ܣܥܪܢܢ ܡܕܡ ܡܢ ܛܒ̈ܬܐ. ܡܪܝܐ ܠܐ ܬܦܪܘܥ
18
ܠܢ ܒܟܝܠܐ ܘܒܡܬܩܠܐ ܕܫܘܝܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܒܦܓܪ̈ܢܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ.
19
ܕܠܐ ܐܝܠܐ ܫܡܝܢܐ ܠܡܥܕܝܘ ܠܗ ܙܟܘܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܒܘܚܢܐ ܚܬܝܬܐ
20
ܬܚܘܬ ܥܡܢ ܡܪܐ ܡܪ̈ܘܬܐ. ܐܝܟܐ ܢܫܬܟܚ ܚܢܢ ܒܗܝ̈ܬܐ ܕܐܩܢܝ̈
21
ܘܚ̈ܠܕܝ ܒܢ ܟܠ ܫܟܝܪ̈ܬܐ. ܘܗܘܝܢ ܥܘܡܪܐ ܠ̈ܫܐܕܐ. ܘܡܣܡܟ ܪܝܫܐ
22
ܠܪ̈ܘܚܐ ܛܢܦ̈ܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܪܝܐ ܡܪܢ ܒܫܦܝܥܘܬ ܚܘܒܟ ܘܪܘܚܡܬܟ
23
ܣܓܝܐܬܐ. ܚܘܪ ܒܡܚܝܠܘܬ ܟܝܢܢ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܨܠܝܐ ܐܝܬܘܗܝ
24
ܠܪܦܝܘܬܐ. ܟܕ ܡܣܬܒܪ̈ܝ ܡܢ ܪ̈ܘܚܐ ܒܢܒܝܘܬܐ ܐܘܕܝܘ ܗܢܘܢ ܒܗܘܢ
25
ܕܚܫܘ ܒܚܝܒܘܬܐ ܘܡܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܕܢܘܗ̇ ܠܒܣܪ̈ܢܐ ܕܠܐ ܢܚܘܒ
26
ܒܫܪ̈ܥܬܐ. ܕܐܢ ܐܢܫ̈ܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܙܕܝܩ̈ܐ ܕܫܡܗ̈ܬܐ. ܐܬܚܫܒܬ

Page 61r

1
ܙܕܝܩܘܬܗܘܢ ܐܘܪܩܥܬܐ ܠܐ ܝܐܝܬܐ. ܐܝܟܐ ܢܫܬܟܚ ܚܢܢ ܐܘ ܐܝܟܢܐ
2
ܢܬܡܨܐ ܠܡܪܡܘ ܠܘܬܟ ܐܦܝ̈ܢ ܒܗܝ̈ܬܬܐ. ܚܢܢ ܐܝܬܝܢ ܗ̇ܢܘܢ
3
ܕܐܬܕܠܠܢܢ ܒܚܛܗ̈ܐ ܘܣܢ̈ܝܬܐ. ܘܗܘܝܢ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܝܕܝܥܐ ܠܒܪ̈ܝܬܐ.
4
ܘܐܪܦܝܢ ܡܢܢ ܡܗܡܝܢܐܝܬ ܠܟܫܝܪܘܬܐ ܒܫܦܝܪ̈ܬܐ. ܘܐܪܡܝܢ ܟܠܢܐܝܬ
5
ܠܒܬܪܢ ܙܗܝܪܘܬܐ ܒܫܦܝܪ̈ܬܐ. ܘܐܗܡܝܢܢ ܒܚܘܦ̈ܛܐ ܬܡܝ̈ܗܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ.
6
ܘܐܣܠܝܢܢ ܠܠܘܒ̈ܛܐ ܬܗܝܪ̈ܐ ܕܫܠܝܚܘܬܐ. ܘܐܦܝܛܢܢ ܒܗܘܕܝ̈ܐ ܡܠܝ̈ܝ
7
ܫܝܢܐ ܕܣܒܪܬܐ. ܘܐܪܫܥܢܢ ܒܡܟܘܢܘܬܐ ܡܬܐܪܢܝܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ.
8
ܘܠܚܝܢܢ ܡܢ ܥܘܗܕܢܢ ܠܣܒܪܐ ܕܡܣܬܟܐ ܡܛܠ ܥܬܝܕ̈ܬܐ. ܘܠܐܪܓܢܢ
9
ܟܠܝܠܐ ܗܕܝܪܐ ܕܒܬܘܠܘܬܐ. ܘܐܒܕܢܢ ܟܠ ܟܠܗ ܒܡܗܡܝܢܘܬܐ. ܟܕ
10
ܡܢ ܫܘܪܝ ܒܪܝܬܢ ܐܬܟܪܟܬ ܠܢ ܚܝܒܘܬܐ. ܘܠܓܒܐ ܕܡܨܛܠܝܢܘܬܐ.
11
ܠܡܨܠܐ ܐܚܕܬ ܠܢ ܬܢܘܒܘܬܐ. ܘܕܬܫܠܐܝ ܪܓܠܢ ܒܫܒܝܠܐ ܗܦܝܟܐ
12
ܐܣܬܘܚܢܢ ܒܝܐܝܒܘܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܒܥܝܢܢ ܡܢܟ ܡܪܝܐ ܡܠܐ ܪ̈ܚܡܐ
13
ܘܛܝܒܘܬܐ. ܠܐ ܡܛܠ ܫܟܝܪ̈ܬܐ ܕܣܥܪܢ ܒܠ ܢܡܘܣ̈ܝܘܬܐ. ܬܐܫܦ
14
ܒܐܒܕܢܢ ܒܕܠܝܠܘܬܐ ܐܠܐ ܢܐܩܪ ܕܡܢ ܘܛܝܡܢ ܒܥܝܢܝ̈ܟ ܒܐܥܝܦܘܬܐ.
15
ܡܛܠ ܕܒܕܡܐ ܝܩܝܪܐ ܕܡܫܝܚܟ ܐܬܦܪܩܢ ܘܐܫܬܪܝܢ ܡܢ ܐܣܝܪܘܬܐ.
16
ܘܒܡܘܬܗ ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ ܥܠܢܢ ܠܦܪܫܓܢܐ ܕܒܪܘܬܢܘܬܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܒܕܪܓܐ
17
ܕܒܢܝ̈ܐ ܠܐ ܟܬܪܢܢ ܒܫܪܝܪܘܬܐ ܘܒܕܪ̈ܓܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܗܠܟܢܢ ܒܡܚܝܠܘܬܐ.
18
ܘܠܐ ܬܕܘܢ ܠܢ ܐܝܟ ܥܒܕ̈ܝܢ ܒܟܐܢܘܬܐ. ܘܬܟܝܠ ܠܢ ܒܟܝ̈ܠܬܐ ܪܩܝܥܬܐ
19
ܘܡܫܦܥܬܐ. ܐܠܐ ܗܦܘܟ ܘܬܩܢ ܠܚܘܒܠܢ ܡܢܕܪܝܫ ܒܫܘܒܩܢܐ
20
ܕܣܟ̈ܠܘܬܐ. ܘܡܕܟ ܠܣܪܝܩܘܬܐ ܚܛܝܬܢܝܬܐ ܕܛܝܫܐ ܒܢ ܡܢ ܪܦܝܘܬܐ.
21
ܒܡܘܪܢܝܘܬ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝܚܟ ܛܪܘܕܐ ܕܟܠ ܙܦܪܘܬܐ. ܐܝܟܢܐ
22
ܕܬܬܝܕܥܝ ܒܢ ܚܝܘܣܬܢܘܬܟ ܣܓܝܬܐ ܘܢܣܩ ܠܟ ܓܗܢܬܐ ܡܛܟܣܢܐ
23
ܕܥܠܡ̈ܐ ܘܒܪ̈ܝܬܐ ܚܟܝܡܐܝܬ. ܘܡܩܝܡܢܗܘܢ ܒܫܦܝܪܘܬ ܩܘܝܡܐ
24
ܣܘܢܛܟܣܝܣܐܝܬ. ܗ̇ܘ ܕܨܒܬ ܠܒܪܢܫܐ ܒܡܘܢܝܛܝ ܚܐܪܬܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ
25
ܪܚܡܬ ܐܢܫܐܝܬ ܘܐܘܣܦ ܥܡܗ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܒܪܝܬܗ ܬܢܝܐ ܕܐܝܕܗ
26
ܡܪܡܪܡܐܝܬ ܘܗܕܪܗ ܒܬܪ ܗ̇ܠܝܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܘܟܗܢܘܬܐ ܘܢܒܝܘܬܐ

Page 61v

1
ܡܠܝܐܝܬ. ܘܒܬܪܟܢ ܒܒܪܗ ܝܚܝܕܝܐ ܝܕܕܗ ܒܒܪܘܢܘܬܗ ܐܠܗܝܬܐ
2
ܛܝܒܘܬܢܐܝܬ. ܡܕܝܢ ܒܒ̇ܥܘ ܡܢܟ ܡܪܝܢ ܘܐܠܗܢ ܡܬܚܢܢܐܝܬ ܕܠܐܚܝ̈ܕܝ
3
ܬܩܕܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܐܘܟܝܬ ܒܘܟ̈ܢܐ ܘܫܘܠ̈ܛܢܐ ܕܝܠܢ ܡܠܟܐܝܬ. ܕܬܐܨܦ
4
ܐܢܘܢ ܘܬܣܥܘܪ ܠܗܘܢ ܡܪܚܡܢܐܝܬ ܐܝܟ ܕܠܡܬܪܨܘ ܠܢܝܫܗܘܢ
5
ܬܩܢܐܝܬ ܘܠܡܛܢ ܛܢܢܐ ܡܩܠܣܐ ܚܠܦ ܫܘܬܣ ܥܕ̈ܬܟ ܩܕܝ̈ܫܬܐ
6
ܙܕܩܐܝܬ. ܘܠܡܐܨܒ ܒܗܝܢ ܫܠܡܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ ܐܪܬܘܕܘܟܣܝܐܝܬ.
7
ܘܠܡܣܛܝܘ ܡܢ ܓܘܗܝܢ ܠܝܪ̈ܕܐ ܡܡܝܬܢܐ ܐܘܟܝܬ ܝܘܠܦ̈ܢܐ ܢܕܝܕ̈ܐ
8
ܘܐܝܪ̈ܝܛܝܩܝܐ ܐܬܠܝܛܐܝܬ ܘܠܡܣܟܪܘ ܒܫܪܝܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܣܟܪ̈ܐ
9
ܟܠܝ̈ ܪܕܝܐ ܣܪܝܐ ܕܫܟܚ̈ܬܗܘܢ ܕܗܪ̈ܣܝܘܛܐ ܡܢ ܥܢ̈ܟ ܣܦܩܐܝܬ
10
ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܡܫ ܨܒܝܢܟ ܒܥܡܪܬܐ ܓܡܝܪܐܝܬ. ܘܬܬܢܝܚ ܡܪܘܬܟ
11
ܒܥܕ̈ܬܐ ܬܡܝܗܐܝܬ ܘܢܐܡܨ̈ܢ ܡܢ ܟܠ ܟܫ̈ܠܝܢ ܘܦܘܠ̈ܓܝܢ ܟܠܢܐܝܬ.
12
ܘܬܫܬܒܚ ܒܗܝܢ ܦܐܝܘܬ ܟܪܝܣܛܝܢܐܝܬ ܬܠܝܬܐ ܚܝܠܐ ܐܝܬܝܝܐ ܘܡܬܘܡܝܐ
13
ܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܗ̇ܘ ܕܒܚܝܠܬܢܘܬܗ ܡܚܝܠ ܠܟܠ ܕܡܚܝܠܝܢ. ܗ̇ܘ
14
ܕܠܐܘܚܕܢܐ ܡܥܠܝܐ ܕܐܝܬܘܬܗ. ܠܐ ܐܝܬ ܣܘܦܐ ܘܠܥܠܡܝܢܝܘܬ ܡܬܘܡܝܘܬܗ
15
ܠܐ ܐܝܬ ܣܟܐ. ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܢ ܠܘܬܗ ܠܐ ܡܬܢܣܒܐ ܪܒܘܬܐ ܘܠܐ ܡܢ
16
ܫܦܝܥܘܬܗ ܠܐ ܡܬܬܥܕܝܐ ܓܐܝܘܬܐ. ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܪܝܫܢܘܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܕܝܠܗ
17
ܟܠ ܪ̈ܝܫܢܐ ܡܬܪܫܢܝܢ. ܘܡܢ ܥܙܝܙܘܬ ܥܙܝܙܘܬܗ ܟܠܗܘܢ ܫܘܠ̈ܛܢܐ
18
ܒܬܐܓܡ̈ܐ ܕܡܫܠܛܘܬܐ ܡܣܬܪܕܝܢ ܟܕ ܡܬܛܟܣܝܢ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܠܟܬ
19
ܐܦ ܐܫܬܘܕܝܬ ܒܟܠ ܣܦܪ ܘܒܟܠ ܟܬܒ ܫܘܘܕܝܐ ܕܫܪܝܪܝܢ. ܠܡܝܩܪ̈ܢܝ
20
ܐܝܩܪ ܘܫܝܘ̈ܛܝ ܡܢܝ ܡܬܬܫܝܛܝܢ. ܗܫܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܡܠ̈ܟܐ ܡܗ̈܏ܝܡ܏
21
ܕܐܪܬܘܕܘܟܣܝܝܢ. ܡܛܠ ܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܗ̇ܝ ܕܚܒܝܒܐ
22
ܥܠܝܟ ܥܠ ܟܠ ܡܘ̈ܬܝܢ ܡܩܠܝܢ. ܘܥܠ ܐܦܝ̈ܗ̇ ܕܥܕܬܟ ܒܟܠ ܩܝܢܕ̈ܘܢܘ
23
ܙܠܝܚܝ ܒܕܡܐ ܠܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܡܠܝܢ ܟܕ ܡܡܣܪܝܢ. ܘܚܠܦ ܥܢ̈ܐ ܚܣܝܡܬܐ
24
ܕܐܙܕܒܢܬ ܒܚ̈ܫܐ ܡܚܫܝ̈ ܠܚ̈ܫܐ ܕܝܚܝܕܝܟ. ܥܠ ܚܘܪܦܗ ܕܣܝܦܐ
25
ܚܪܝܦܐ ܚܘܚܝܐܝܬ ܡܩ̇ܒܠܝܢ. ܘܡܛܠ ܡܫܝܢܘܬ ܡܪ̈ܥܝܬܟ ܟܣܝ̈ ܡܘܬܐ
26
ܕܡܨܪܦܝܢ. ܟܕ ܡܬܬܛܦܝܣܝܢ ܠܝܠܝ̈ ܐܝܡܡ ܚܕܝܐܝܬ ܫܬܝܢ. ܘܚܠܦ

Page 62r

1
ܢܛܘܪܬ ܕܝܢ̈ܝܗ̇ ܘܢܡܘܣ̈ܝܗ̇ ܒܟܠ ܩܝܢܕܘܢܘܣ ܐܢܢܩܐܣ̈ ܪ̈ܣܡܝ
2
ܕܘܥ̈ܬܐ ܩܝܡܝܢ. ܘܠܘܩܒܠ ܓܐܪ̈ܐ ܢܫܡ̈ܬ ܐܒܕܢܐ ܠܐ ܡܫܬܠܢܘܬܐ
3
ܡܚܘܝܢ ܟܕ ܡܩܝܙܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܡܪܝܐ ܡܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܘܟܠ ܚܘܣܢܝ̈ܢ. ܠܐ
4
ܢܬܕܓܠ ܠܗܘܢ ܫܘܘܕܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܚܘܐ ܫܦܝܥܘܬܟ ܗ̇ܝ ܕܠܩܘܫܬܝܢ.
5
ܐܠܐ ܦܩܘܕ ܘܢܬܬܘܣܦ ܠܗܘܢ ܠܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ ܓܐܝܘܬܐ ܘܗܕܪܐ ܠܥܠܡܝܢ.
6
ܘܐܪܡܐ ܙܝܥ̣ܘܬܗܘܢ ܘܕܚܝܠܘܬܗܘܢ ܒܠܒ̈ܘܬܐ ܕܣܩܘܒܠ̈ܝܐ ܣܢܝ̈ܝ ܫܪܪܐ
7
ܕܠܗܘܢ ܡܠܙܝܢ. ܘܠܬܐܓܝ̈ܗܘܢ ܕܐܬܩܒܥ ܒܗܘܢ ܢܝܫܐ ܕܝܚܝܕܝܟ ܢܝܫ
8
ܟܠ ܙܟܘ̈ܢ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐܝܬ. ܘܠܐ ܡܬܢܟܝܢܐܝܬ. ܢܢܛܪ ܠܗܘܢ ܒܐܡܝܢ.
9
ܘܐܘܣܦ ܘܗܒ ܠܗܘܢ ܕܐܝܟ ܡ̈ܠܟܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܕܐܬܡܢܝܘ ܩܕܡܝܟ ܒܐܡ̈ܢܝܗܘܢ
10
ܕܟܐܢܝ̈ܢ ܢܣܬܝܥܘܢ ܡܢ ܛܝܒܘܬܟ ܒܟܠ ܩܪ̈ܒܝܢ ܘܩܐܪ̈ܣܝܢ . ܘܒܩܝܘܡܘܬܗܘܢ
11
ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܡܢ ܣܘܓ̈ܦܢܐ ܕܚܪ̈ܡܐ ܘܥܢܬ̈ܐ ܡܐܡܕܝܢ. ܘܥܕ̈ܬܟ ܘܕܝܪ̈ܬܟ
12
ܘܥܡܘܪ̈ܝܗܝܢ ܒܝܘ̈ܡܬܗܘܢ ܡܢ ܟܠ ܡܐܟܝܢܘܬܐ ܡܫܝܡܢܝܬܐ ܡܓܗܝܢ.
13
ܘܐܥܛܦ ܐܢܘܢ ܠܒܘܫܐ ܕܙܩܝܪ ܒܢܘܠܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܘܕܝܢܐ ܬܪܝܨܐ ܢܗܘܐ
14
ܒܠܒܒܗܘܢ ܕܐܣܝܢ. ܘܟܕ ܒܪܡܝܣܘܬܐ ܡܩܠܣܬܐ. ܡܙܝܢ ܐܢܬ ܠܗܘܢ.
15
ܐܝܟܢܐ ܕܠܟܠ ܩܛܪ̈ܐ ܕܥܘܠܐ ܘܡܐܣܪ̈ܝܬܐ ܕܢܟܠܐ ܡܢ ܗܘܢܝ̈ܗܘܢ ܫܪܝܢ
16
ܘܡܦܣܩܝܢ. ܗܟܢܐ ܒܟܣ̈ܝܬܗܘܢ ܘܒܓ̈ܠܝܬܗܘܢ. ܕܡܫܪܝܐ ܘܡܥܡܪܐ
17
ܠܪܘܚܟ ܢܗܘܘܢ. ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܫܘܝܢ. ܢܣܩܘܢ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܓܗܢܬܐ
18
ܥܒܕ ܠܗܘܢ ܡܪܝܐ ܥܘܗܕܢܐ ܛܒܐ ܕܡܠܐ ܚܣܝܘܬܐ ܥܠ ܡܕܒܚܟ ܡܠܝܠܐ
19
ܘܐܪܙܢܝܐ ܒܐܡܝܢܘܬܐ. ܠܐܒܗ̈ܬܐ ܛܘܒ̈ܬܢܐ ܕܫܟܒܘ ܒܟ ܒܗܝܡܢܘܬܐ
20
ܬܪܝܨܬܐ. ܢܬܢܛܪ ܥܘܗܕܢܗܘܢ ܠܘܬܟ ܒܟܠܫܥ ܒܛܒ̈ܬܐ. ܘܢܬܟܪܐ ܫܡܗܘܢ
21
ܒܛܒܬܐ. ܩܕܡ ܬܪܘܢܘܣ ܕܐܝܩܪܟ ܒܦܘܡ ܛܝܒܘܬܟ. ܝܕܝܥܐܝܬ ܕܝܢ
22
ܠܢܒܝ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܒܝ̈ܬܝܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܚܙ̈ܝܐ ܕܟܣܝ̈ܬܐ. ܘܠܫܠܝ̈ܚܐ
23
ܕܗܘܘ ܡܨܥ̈ܝܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܟ ܡܢ ܡܢܘܓܘܬܐ ܡܘܒܕܢܝܬܐ
24
ܠܢܦܫ̈ܬܐ ܐܢܫܝ̈ܬܐ. ܠܣܗ̈ܕܐ ܕܣܝܒܪܘ ܟܠ ܥܣܩܘܬܐ ܡܛܠ ܡܠܟܘܬܐ.
25
ܠܡܘܕ̈ܝܢܐ ܡܢܦܩܝ̈ ܒܪܕܝܐ ܥܡܝܠܐ ܕܐܒܝܠܘܬܐ. ܠܟ̈ܐܢܐ ܕܟܒܫܘ
26
ܠܚܐܪܘܬܐ ܬܚܝܬ ܢܝܪܐ ܕܫܘܥܒܕܟ ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܒܚܪܬܐ ܕܟܠܗܘܢ

Page 62v

1
ܐܝܟ ܪܝܫܝܬܐ ܡܝܩܪܬܐ ܘܕܫܢܐ ܡܥܠܝܐ. ܡܥܗܕܝܢܢ ܠܡܪܝܡ ܝܠܕܬ
2
ܐܠܗܐ ܐܡܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ. ܗ̇ܝ ܕܛܒ ܐܬܗܕܪܬ ܒܨܒܬܐ
3
ܕܒܬܘܠܘܬܐ ܩܕܝܫܐܝܬ. ܘܗܝ ܠܚܘܕܝܗ̇ ܐܬܕܠܠ̣ܬ ܒܥܛܦܐ ܕܙܗܝܘܬܐ
4
ܘܕܟܝܘܬܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܘܦܪܝܫܐܝܬ. ܘܫܪܟܬ ܠܗ̇ ܕܬܗܘܐ ܩܕܘܫ
5
ܩܘܕܫܝ̈ܢ ܩܕܝܫܐ ܠܪܘܚܟ. ܘܢܘܣܐ ܢܩܕܐ ܠܡܬܘܡܝܐ ܡܠܬܟ.
6
ܘܒܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܡܪܝܐ ܥܕܪ ܠܡܬܓܘܣ̈ܝ ܒܒܥ̈ܘܬܗܘܢ. ܘܣܝܥ ܠܛܦܣ̈ܝ
7
ܒܣܢܝܓܪܘܬܗܘܢ. ܘܫܘܙܒ ܠܩܪ̈ܝܝ ܒܓܢܝ̈ܟ ܒܡܨܥܝܘܬܗܘܢ. ܘܗܒ
8
ܢܦܐܫܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܟܠ ܢܣܝ̈ܘܢܝܢ ܪ̈ܡܝܢ ܒܦܝܣ̈ܬܗܘܢ. ܘܦܩܚ ܫܟܢ
9
ܒܬܟܫ̈ܦܬܗܘܢ ܬܠܝܬܐ ܠܓܒܝ̈ܐ ܕܒܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܟ ܕܠܐ ܡܬܩܕܡܐ.
10
ܐܝܟ ܕܠܥܠܬ ܦܘܪܩܢܐ ܐܘ̃ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܪܫܡܬ ܐܢܘܢ. ܘܗܘ ܗܟܘܬ
11
ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܘܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܠܗܕܐ ܣܡܘ. ܟܕ ܒܟܠ ܕܪ̈ܝܢ ܡܨܥܝ̈ܐ
12
ܕܦܘܪܩܢܐ ܥܒܕܬ ܐܢܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܪܚܡܬ ܐܢܫܐܝܬ. ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ ܐܩܝܡܬ
13
ܐܢܘܢ ܒܕܪ ܘܕܪ ܐܡܝܢܐܝܬ ܕܢܗܘܘܢ ܡܨܥܝ̈ܐ ܕܡܐܪܙܢܘܬܐ ܘܡܗܕܝܢܘܬܐ.
14
ܗܢܘܢ ܕܟܕ ܡܢ ܩܘܡܬܐ ܫܒܪܝܬܐ ܡܬܦܪܣ ܗܘܝܬ ܠܡܬܠ ܠܗܘܢ
15
ܢܨܚܢܐ. ܡܘܫܛ ܗܘܝܬ ܝܡܝܢܐܝܬ ܠܗܘܢ ܒܟܠ ܝܘܡ ܥܘܕܪܢܐ. ܗܢܘܢ
16
ܕܟܕ ܐܚܕ ܗܘܝܬ ܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܒܚܘܝܠܟ ܕܠܗܘܢ ܣܒܝܣܐܝܬ. ܘܡܬܦܩܕܝܢ
17
ܗܘܘ ܡܢܟ ܒܐܡܝܢܘ ܡܣܬܥܪܢܐܝܬ. ܒܚܙܘ̈ܢܐ ܘܓ̈ܠܝܢܐ. ܘܒܡܢ̈ܘܬܐ.
18
ܘܕܡ̈ܘܬܐ. ܠܡܦܪܢܣܘ ܠܡܪ̈ܥܝܬܟ ܐܝܟ ܨܒܝܢܟ ܚܟܝܡܐܝܬ.
19
ܘܠܡܢܗܕܝܘ ܠܗܘܢ ܒܐܘܪ̈ܚܬܟ ܐܝܟ ܕܪܓܐ ܠܝܟ ܚܒܝܒܐܝܬ. ܗܢܘܢ
20
ܕܟܕ ܒܥܝܪܘܬܐ ܘܚܦܝܛܘܬܐ ܡܬܐܡܢܝܢ ܗܘܘ ܚܠܝܨܐܝܬ. ܘܥܠ ܐܒܕܢܐ
21
ܕܥܢܝ̈ܟ ܚܐܫܝܢ ܘܡܬܟܡܪܝܢ ܡܪܝܪܐܝܬ. ܘܠܡܢܗܘܢ ܡܢ ܒܢܒܝܘܬܐ
22
ܕܠܠܬ ܐܢܘܢ. ܘܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܚܝܠܐ ܕܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܐܩܢܝܬ.
23
ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܫܠܝܚܘܬܐ ܙܝܢܬ ܐܢܘܢ. ܘܥܠ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܣܒܪܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ
24
ܒܡܨܥܝܘܬܗ ܕܒܪܟ ܚܦܛܬ ܐܢܘܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܐܩܡܐ ܡܠܦܢܝܐ
25
ܐܫܠܛܬ ܐܢܘܢ. ܕܠܡܒܝܬܝܘ ܠܟ ܡܗܝ̈ܡܢܐ. ܘܕܢܟܐܒ ܠܗܘܢ ܥܠ
26
ܐܒܕܢܗܘܢ ܦܪܓܠܬ ܐܢܘܢ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܐܝܟ ܬܐܓܘܪܬܐ ܦܕܟܣܬܗ̇ ܡܘܬܪܢܝܬܐ

Page 63r

1
ܦܕܟܣܬܗ̇ ܠܗܘܢ ܒܝܕ ܥܘܦܦ ܡܬ̈ܠܐ ܘܦܠܐ̈ܬܐ ܕܙܢ̈ܝܢ ܙܢ̈ܝܢ ܕܐܩܪܚܬ
2
ܠܗܘܢ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܕܥܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܦܘܪܥܢ ܐܓܪܐ ܕܡܛܝܒ ܠܐܝܠܝܢ
3
ܕܥܠ ܗܟܢ ܡܬܚܦܛܝܢ. ܘܡܩܕܝܢܘܬ ܘܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܒܢܝܢ ܘܡܬܛܪܡܛܝܢ.
4
ܘܠܠܐ ܟܘܫܪܐ. ܕܥܛܦܝܢ ܟܕ ܡܩܛܦܝܢ. ܗܢܘܢ ܕܝܡܝܢܐܝܬ ܣܥܪܘܗ̇
5
ܠܥܢ̈ܟ ܘܚܦܝܛܐܝܬ ܣܘܣܝܘܗ̇ ܠܡܪܥܝܬܟ. ܘܥܝܪܐܝܬ ܫܒܠܘܗ̇ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ
6
ܬܪ̈ܝܨܬܐ. ܐܝܟ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܘܪ̈ܒܝ ܒ̈ܬܐ ܕܡܪ̈ܘܬܐ ܕܩܢܝܢ ܛܥܡܐ ܘܛܝܒܘܬܐ.
7
ܘܥܠ ܡܝ̈ܐ ܢܝܚ̈ܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܒܪܘܗ̇. ܘܥܠ ܡܪ̈ܓܐ ܓܐܝ̈ܐ
8
ܕܟܬܒ̈ܐ ܢܦܝ̈ܚܝ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܪܥܘܘܗ̇. ܘܡܢ ܟܠ ܪ̈ܥܝܐ ܡܡܝ̈ܬܢܐ
9
ܚܣܟܘܗ̇. ܘܠܛܝܪܐ ܕܬܐܘܠܘܓܝܐ ܡܠܝܐܝܬ ܗܕܝܘܗ̇. ܠܬܚܝܬ ܝܪܝܥܬ
10
ܒܛܝܠܘܬܐ ܢܓܕܘܗ̇. ܐܝܟܢܐ ܕܬܡܕܝ ܡܢ ܚܘܡܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܘܙܪܝܦܬܐ
11
ܕܟܦܘܪܘܬܐ ܟܦܝܪܬܐ. ܗܢܘܢ ܕܒܨܠ̈ܘܬܗܘܢ ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܘܒܬܟܫ̈ܦܬܗܘܢ
12
ܫܡܝܥ̈ܬܐ. ܡܪܝܐ ܦܓܪ ܠܪ̈ܓܠܝܢ ܒܫܒܝ̈ܠܝܗܘܢ. ܘܬܪܨ ܗܠܟ̈ܬܢ ܒܐܘܪ̈ܚܬܗܘܢ.
13
ܘܐܓܗܢ ܠܚܨܝ̈ܢ ܠܡܛܥܢ ܠܡܘܒܠ̈ܝܗܘܢ. ܘܐܘܠܕ ܒܢ ܛܢܢܐ ܕܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ.
14
ܘܠܡܡܪܝܘ ܒܗܘܦܟܝ̈ܗܘܢ. ܘܠܡܬܬܛܦܣܘ ܠܡܪܬܝܢܘܬܗܘܢ ܘܫܓܘܪ
15
ܒܢ ܪܓܬܐ ܠܡܫܡܠܝܘ ܓܡܝܪܐܝܬ ܘܠܟܘܘܢ̈ܝܗܘܢ. ܘܢܪܕܐ ܫܦܝܪܐܝܬ
16
ܒܥܩܒ̈ܬܗܘܢ. ܘܕܢܥܬܪ ܡܫܪܬܚܐܝܬ ܡܢ ܡܠܦܢܘܬܗܘܢ. ܘܢܫܬܘܫܛ
17
ܠܩܕܡܝܟ ܒܡܝܬܪܘܬܐ ܒܝܕ ܐܝܙܓܕܘܬܗܘܢ. ܘܢܬܬܠܘܬ ܠܛܘܒ̈ܬܢܝܐ
18
ܣܕܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܬܬ̣ܩܒܠܝ ܐܘܟܪܣܛܝܐ ܗܕܐ ܩܕܡܝܟ ܒܡܦܝܣܢܘܬܗܘܢ.
19
ܘܬܬܪܥܐ ܒܟ ܟܐܢܘܬܟ ܥܠܝܢ ܒܣܢܐܓܪܘܬܗܘܢ. ܕܥܡܗܘܢ ܘܒܝܢܬܗܘܢ
20
ܢܣܩ ܠܟ ܫ܏ܘܒ܏ ܓܗܢܬܐ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܥܠ ܡܕܒܚܟ ܫܡܢܝܐ.
21
ܘܥܠ ܗܢܐ ܠܗܘܢܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܡܬܐܪ̈ܙܝ ܡܢ ܪܘܚܟ ܒܓܢܝ̈ܙܬܐ.
22
ܘܡܗ̈ܝܡܢܝ ܒܝܬ ܓܙ̈ܐ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܐܚܝ̈ܕܝ ܩܠܝ̈ܕܐ ܡܠܟ̈ܘܬܢܝܐ ܡܦܪܢܣ
23
ܬܪܝܨܐܝܬ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥܕܢܝ̈ܐ. ܘܪ̈ܕܚ ܠܐ ܙܠܝܡܐܝܬ ܒܥܩ̈ܒܬܐ ܡܫܝܚ̈ܝܬܐ.
24
ܗܢܘܢ ܕܛܪܩܐܝܬ ܘܚܠܝܨܐܝܬ ܩܡܘ ܩܕܡ ܡܡܘܠ ܟܐܡܘ̈ܢܐ ܕܡܫܦܦܘܬ
25
ܓ̈ܠܠܐ ܐܪ̈ܝܛܝܩܝܐ. ܗܢܘܢ ܕܥܙܝܘ ܐܬܠܝܛܐܝܬ ܩܕܡ ܕܚܘܩܝܐ ܡܛܠ
26
ܕܘܟܝ ܙܐܦܢܘܬܐ. ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬܬܛܝܫܬ ܡܢ ܐܝܪ̈ܝܛܝܩܘ. ܗܢܘܢ

Page 63v

1
ܕܫܦܝܪܐܝܬ ܐܣܬܠܩܘ ܒܣܒܠܬܐ ܫܡܝܢܬܐ ܘܦܐܝܐܝܬ. ܐܣܬܪܟܘ
2
ܒܡܣ̈ܩܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܗܢܘܢ ܕܣܡܘ ܕܡܗܘܢ ܒܟܦܗܘܢ ܦܨܝܚܐܝܬ
3
ܡܛܠ ܡܩܝܡܢܘܬܐ ܕܬܪܝܨܘܬ ܫ܏ܘ܏. ܗܢܘܢ ܕܣܒܠܘ ܟܠ ܥܣܩܘܬܐ
4
ܡܛܠ ܣܤܘܡܘܬ ܢܡܘܣ̈ܐ ܡܚܝ̈ܢܐ ܕܝܚܝܕܝܟ. ܗܢܘܢ ܕܝܐܛܝܣ̈ܐ ܕܥܕܬܐ
5
ܕܠܬܪ̈ܥܝܬܐ ܡܪ̈ܥܬܐ ܒܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܩܒܘ ܘܠܐܪ̈ܣܝܣ ܫܩܪ̈ܬܐ
6
ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܐܪܥܘ ܘܚܝܒܘ. ܕܒܨ̈ܠܘܬܗܘܢ ܫܡܝ̈ܥܬܐ.
7
ܘܒܐܝܪܓܕܘ̈ܬܗܘܢ ܡܩܒ̈ܠܬܐ. ܐܫܘܐ ܠܢ ܠܐܚܝ̈ܕܝ ܫܪܪܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܢܬܚܡܠ
8
ܒܡܨܝܕܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܥܡܗܘܢ ܟܢܝܫܐܝܬ. ܘܢܩܕܐ ܠܛܘܒܬܢܘܬܗܘܢ
9
ܪܝܫܝܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ. ܘܢܬܢܨܚ ܒܥܘܦܦܐ ܕܟܟܪ̈ܐ
10
ܥܣܝܪܐܝܬ. ܘܢܬܬܨܡܚ ܒܨܡ̈ܚܐ ܓܢܝ̈ܙܐ ܕܐܝܬܘܬܟ ܡܠܝܐܝܬ. ܘܢܬܦܪܦܥ
11
ܥܠ ܦܪ̈ܝܘܬܐ ܡܠܟܘ̈ܬܢܝܐ ܥܡܗܘܢ ܐܪܬܘܕܘܟܣܝܐܝܬ. ܘܗܒ ܠܢ
12
ܕܢܒܝܬܐ ܠܟ ܥܢ̈ܐ ܬܡܝܡܬܐ. ܒܫܦܝܥܘܬܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܣܓܝܢܐܝܬ.
13
ܘܕܢܩܒܘܥ ܫܪܓܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܥܠ ܡܢܪܬܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܘܠܝܐܝܬ.
14
ܘܢܬܚܒܪܘܢ ܨܠ̈ܘܬܢ ܘܬܫܡ̈ܫܬܢ ܘܩܘܪ̈ܒܢܝܢ ܠܕܝܠܗܘܢ ܨܡܝܕܐܝܬ ܐܝܟܢܐ
15
ܕܒܡܨܥܝܘܬܗܘܢ ܬܬܪܥܐ ܐܠܗܘܬܟ ܥܠ ܡܚܝܠܘܬܢ ܬܠܝܬܐ ܠܐܬܠ̈ܝܛܐ
16
ܚܠܝ̈ܨܐ ܘܟܫܝܪ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܒܐܘܪܚܐ ܥܣܩܬܐ. ܕܠܡܠܟܘܬܟ ܐܘ ܡܪܝܐ
17
ܡܡܢܥܐ ܩܛܝܪܐܝܬ ܪܕܘ ܘܒܚ̈ܝܐ ܡܙܠܗ̈ܙܐ ܒܐܣܛܐܕܝܘܢ ܕܬܐܪܬܐ ܕܙܠܝܚ
18
ܒܕܡܐ ܛܪܩܐܝܬ ܚܝܘ. ܒܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܗ̇ܘ ܪܝܫܢܝܐ. ܪܝܫܘܬ
19
ܟܗܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܦܛܪܘܣܝܬܐ ܫܠܝܚܐܝܬ ܘܠܚܡܐܝܬ ܐܬܗܝܡܢܘ. ܗ̇ܢܘܢ
20
ܕܒܚܘܝܠܐ ܡܫܝܚܝܐ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܠܟܠܗܘܢ ܫܪ̈ܣܐ. ܘܥܘܢ̈ܬܐ
21
ܗܝܪ̈ܝܛܝܩܝܐ. ܘܓܒܘܠ̈ܝܐ ܪ̈ܥܝܥܐ ܒܚܠܝܡܘܬ ܡܐܬܐܡ̈ܛܐ ܙܝܦܘ
22
ܘܫܟܪ. ܘܒܡܫܒܐ ܪܘܚܩܘܕܫܢܝܐ ܠܥܝܡܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܡܢ ܫܡ̈ܝ
23
ܥܕܬܐ ܕܚܩܘ ܘܦܠܗܕܘ. ܘܠܨܚܘܐ ܦܨܝܚܐ ܕܬܐܘܠܘܓܝܐ ܦܪܣܘ
24
ܥܠܝܗ̇ ܘܐܙܗܪܘܗ̇. ܘܐܝܟ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܬܩܝ̈ܦܐ ܩܡܘ ܒܪܝܫܝ ܡܪ̈ܥܝܬܐ
25
ܡܫܝܚܝ̈ܬܐ ܘܓܣܪܘ ܥܙܝܙܐܝܬ ܒܬܥ̈ܠܐ ܡܙܕܪ̈ܟܠܝ ܙܦܪܘܬܐܝܬ
26
ܘܡܪܐܚܝܬ. ܥܠ ܐܫܟܪܐ ܚܣܝܡܐ ܕܬܪ̈ܝܨܝ ܫ܏ܘܒ܏. ܘܡܟܢܟܝܢ ܗܢܘܢ

Page 64r

1
ܠܗܘܢ ܐܒܘ̈ܢܐ ܘܐܥܪܩܘ ܐܢܘܢ. ܗܢܘܢ ܕܐܝܟ ܢܚܫܝܪ̈ܬܢܐ ܩܪ̈ܒܬܢܐ ܓܥܪܘ
2
ܒܕܐܒ̈ܐ ܝܥܢ̈ܐ ܡܒܣܒ̈ܣܝ ܠܓܙܪܐ ܕܦܪ̈ܝܩܐ. ܘܓܡܝܪܐܝܬ ܥܛܘ ܐܢܘܢ.
3
ܗܢܘܢ ܕܗܘܘ ܢܘܣ̈ܐ ܘܥܡܘܪܝܐ ܡܟܗܢܐ. ܘܫܡܫܐ ܡܫܝܚܐ ܥܠ
4
ܘܢܩܫ ܡܫܟܢܗ ܒܗܘܢ. ܗܢܘܢ ܕܐܝܟ ܒܢ̈ܝܐ ܐܬܗܝܡܢܘ ܠܪܒܬ
5
ܒܝܬܝܘܬܐ. ܘܘܠܝܐܝܬ ܗܕܝܘ ܠܐܡܪ̈ܐ ܒܪܝܪ̈ܐ ܘܥܝܪܐܝܬ. ܘܠܐ ܐܝܟ ܐܓܝܪ̈ܐ
6
ܕܒܪܦܝܘܬܗܘܢ ܡܢ ܡܐܬܝܐ ܕܕܐܒ̈ܐ ܐܪܦܝܘ ܘܥܪܩܘ. ܐܠܐ ܘܟܠ ܫܢܕܝ̈ܢ
7
ܘܟܠ ܛܘܪ̈ܦܝܢ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗ̇ ܣܒܠܘ ܘܣܝܒܪ. ܘܗܢܘܢ ܕܒܡܨ̈ܥܝܘܬܗܘܢ
8
ܘܥܠ ܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܟܠ ܫܒܝܚ̈ܬܐ ܘܬܡܝ̈ܗܬܐ ܐܣܬܥܪ̈ܝ ܘܐܫܬܡ̈ܠܝ.
9
ܘܐܡܬܝ ܕܡܬܦܢܝܢ ܗܘܘ ܠܡܬܪܨܘ ܨܒܘ̈ܬܐ ܘܡܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܚܦܝܛܘܬܗܘܢ
10
ܒܥܢ̈ܟ ܠܡܬܩܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܗܘ ܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܡܫܡܠܐ ܗܘܐ ܗܕܐ
11
ܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ. ܘܠܡܣܘܣܝܘ ܠܐܫܟܪܐ ܒܪܝܟܐ ܡܓܪܓ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܟܕ
12
ܠܡܢܗܘܢ ܡܢ ܒܟܘܚܠܐ ܕܬܐܘܠܓܝܐ ܕܠܢܘܗܪܐ ܡܘܣܦ ܣܘܣܝܘ.
13
ܠܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡܫܚܐ ܡܚܠܡܢܐ ܕܡܥܓܒܘܬܐ ܟܦܝܪܬܐ ܡܘܠܕܬ ܚܒܢܢܘܬܐ
14
ܛܟܢܘ. ܠܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܡܠܓܡ̈ܐ ܕܡܢ ܣܓܝܐܘܬ ܥܩܪ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܪ̈ܥܝܢܐ
15
ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܘܕܫ̈ܢܝܐ ܕܠܟܐܒܐ ܙܩܘܛܐ ܡܒܗܠܝܢ ܡܕܟܘ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ
16
ܐܚܘܕܘܬ ܣܝܦܐ ܕܬܪܝܢ ܦܘܡ̈ܘܗܝ ܡܛܠ ܩܪܒܬܢܘܬܐ ܐܠܦܘ. ܠܡܢܗܘܢ
17
ܡܢ ܡܓܢܢܘܬܐ ܕܣܢܘܪܬ ܦܘܪܩܢܐ ܥܠ ܩܪܩܦܬܐ ܚܣܟܬ ܓܐܪ̈ܐ
18
ܢܫܡ̈ܬ ܡܘܬܐ ܚܘܝܘ. ܠܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܫܩܝܐ ܡܐܣܝܢܐ ܘܡܢܦܨܢܐ
19
ܕܟܘܠܢܝܘܬܗܘܢ. ܕܟܘ̈ܡܘ ܡܐܟܝ̈ܢܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܡܫܝ̈ܚܝܐ ܒܫܠܘ
20
ܘܐܫܩܝܘ. ܠܡܢܗܘܢ ܡܢ ܣܟܪܐ ܡܐܡܕܢܝܬܐ ܕܡܢ ܚܘܒܛܐ ܕܪܓܘܡܝܐ
21
ܟܕ ܒܟܠܗܘܢ ܐܡܢ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܚܙܩܘ ܐܢܘܢ. ܚܣ̈ܢܐ ܡܚܣ̈ܢܐ
22
ܒܟܠܗ ܡܘܠܝܐ ܕܙܝܢܐ ܕܪܘܚܩܘܕܫܐ ܚܣܢܘ ܐܢܘܢ. ܘܠܐ ܡܬܚܣ̈ܢܢܐ
23
ܕܡܢ ܡܕܡ ܐܩܝܡܘ ܐܢܘܢ. ܗܢܘܢ ܕܒܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܡܪܝܐ ܐܫܘܐ ܠܢ
24
ܕܒܕܘܓܡܛܐ ܬܪܝܨܐ ܕܝܠܗܘܢ ܢܬܗܕܐ. ܘܠܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ ܠܐ ܥܕ̈ܝܠܐ ܢܬܢܩܦ.
25
ܘܠܢܨܚܢ ܬܘܕܝܬܗܘܢ ܬܪܝܨܐܝܬ ܢܐܚܘܕ. ܘܠܗܝܟܕܗܝܘܬ ܡܪܕܝܬܗܘܢ

Page 64v

1
ܢܬܥܢܘܐ. ܘܒܓܢܒܪܘܬ ܢܦܫܐ ܕܚܘܝܘ ܠܘܩܒܠ ܡܠܐܐ ܕܐܪ̈ܣܝܣ
2
ܢܡܪܐ. ܘܒܡܥܙܝܢܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܒܚܐܦܐ ܕܟܦܘܪܘܬܐ ܢܛܢ. ܘܠܡܛܪ
3
ܡܐܢܝ̈ܢ. ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܢܫܬܘܐ. ܘܠܡܫܘܙܒܘ ܠܐܣܛܪܐܛܝܐ
4
ܕܐܘܚܕ ܠܢ. ܘܒܗ̇ ܡܗܝܪ̈ܐ ܢܬܚܙܐ. ܘܠܡܡܠܚܘ. ܠܐܠܦܘܢܝܬ ܥܕܬܐ
5
ܒܕܡܘܬܗܘܢ ܢܬܚܘܐ ܠܡܬܪܨܘ ܠܢܡܘܣ̈ܝܗܘܢ ܒܙܕܩܐ ܐܫܘܐ.
6
ܘܠܡܬܬܨܡܚܘ ܒܬܐܘܪ̈ܝܐܣ ܐܠܗ̈ܝܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܫܡܠܐ ܕܥܡܗܘܢ
7
ܘܒܝܢܗܬܗܘܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܢܬܒܣܡ ܘܢܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܓܗܢܬܐ
8
ܢܐܪܒ ܡܪܝ ܥܒܕ ܐܝܕ̈ܝܟ ܒܥܝ̈ܢܝܟ. ܘܢܬܝܩܪ ܬܘܩܢܟ ܨܐܕܝ̈ܟ ܘܠܐ
9
ܬܗܡܐ ܒܨܘܬܪ ܨܠܡܟ ܕܐܬܕܝܚܝܬ. ܘܠܐ ܡܢ ܒܪܝܬܟ ܕܒܠܝܬ. ܡܐܠܘܢ
10
ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܒܡܘܬܗ ܕܡܫܝܚܟ ܐܬܦܪܩܬ. ܘܗܦܘܟ ܐܝܟ ܛܢܢܐ ܥܠ
11
ܕܝܠܟ. ܘܐܬܦܢ ܐܝܟ ܬܒܘܥܐ ܥܠ ܝܪܬܘܬܟ. ܕܥܠ̣ܘ ܠܗ̇ ܚܙܝܪ̈ܝ ܒܪܐ
12
ܘܚܒܠܘܗ̇. ܘܠܐܒܝܕܢ ܐܒܕܢ̈ܝܢ ܐܫܪܟܘܗ̇. ܚܘܣ ܡܪܝܐ ܚܘܣ ܥܠ
13
ܚܘܒܠܗ̇ ܕܓܢܣܢ. ܘܥܠ ܫܘܦܪܐ ܕܫܝܘܬܢ. ܘܥܠ ܩܘ̈ܡܬܐ ܬܖ̈ܝܨܬܐ
14
ܕܐܬܟܦ̈ܦܝ. ܥܠ ܨܘܪ̈ܬܐ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܕܐܫܬܚ̈ܡܝ. ܥܠ ܥܝܢ̈ܐ ܢܗܝܪ̈ܬܐ
15
ܕܐܬܚ̈ܫܟܝ. ܥܠ ܦܘܡܐ ܡܠܝܠܐ ܕܐܫܬ̣ܬܩ. ܥܠ ܐܕ̈ܢܐ ܕܚܪ̈ܫܝ ܪ̈ܓܠܐ
16
ܩܠܝ̈ܠܬܐ ܕܒܛܠܝ ܡܢ ܗܠܟܐ. ܥܠ ܐܝܕ̈ܝܐ ܟܫܝܪ̈ܬܐ ܕܐܬܦܫܚ̈ܝ ܡܢ
17
ܓܘܫܡܐ. ܘܗܦܘܟ ܘܚܕܬ ܐܢܘܢ ܚܘܕܬܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ. ܘܐܬܩܢ ܐܢܘܢ
18
ܬܘܩܢܐ ܠܐ ܡܬܛܒܚܢܐ. ܘܫܟܠܠ ܠܩܘ̈ܡܬܐ ܣܚܝ̈ܦܬܐ. ܫܘܟܠܠܐ ܠܐ
19
ܡܣܬܚܦܢܐ. ܟܕ ܡܙܝܓ ܐܢܬ ܥܡ ܩܝ̈ܡܬܐ ܫܘܒܩܢܐ ܘܡܚܒܪ
20
ܐܢܬ ܥܡܗ ܚܝ̈ܐ ܡܠܟܘܬܢ̈ܝܐ. ܘܠܐ ܠܩܝܡܬܐ ܕܕܝܢܐ ܢܬܓܪܦ ܒܒܥܘ.
21
ܡܛܠ ܕܗܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܘܬܐ ܬܢܝܢܐ ܬܠܝܬܐ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܗܦܟ
22
ܒܣܥܘܪܘܬܗ. ܘܠܐ ܡܬܬܘܐ ܒܥܒܝ̈ܕܬܗ. ܗ̇ܘ ܕܠܝܬ ܪܝܩܢܘܬܐ ܒܒܪܘܝܘܬܗ
23
ܘܠܐ ܐܝܩܝܘܬܐ ܒܡܗܘܝܢܘܬܗ. ܗ̇ܘ ܕܥܒ̣ܕ ܠܥܠܡܐ ܦܪܓܡܛܝܐ ܕܬܐܓܘܪܬܐ.
24
ܕܢܕܥ ܠܟܐܢܘܬܐ ܘܢܩܢܝܗ̇ ܘܢܫܬܘܕܥ ܠܛܒܬܐ ܘܠܩܢܘܡܗ ܢܒܝܬܝܗ̇.
25
ܘܟܕ ܠܐܣܛܐܕܝܘܢ ܗܢܐ ܐܚܬܬ ܡܢ ܠܩܘܕܡܝܢ ܠܐܕܡ ܪܝܫ ܛܘܗܡܢ

Page 65r

1
ܕܥܡ ܒܥܠܕܪܐ ܐܬܚܙܝ. ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܕܠܐ ܟܘܫܪܐ ܘܒܠܝܠ ܕܘܒܪܐ.
2
ܘܡܢ ܫܪܘܝܬܝܢ ܘܪܥܕܘܬ ܫܘܝܚܘܬܗ ܕܐܬܢܓܕ ܠܚܬܝܪܘܬܐ ܘܫܘܒܗܪܐ.
3
ܒܗ̇ܝ ܕܡܚܕܐ ܕܐܣܘܚܗ ܒܪܓܬ ܐܠܗܘܬܐ. ܘܣܡܗ̇ ܒܐܘܪܚܗ ܐܝܟ
4
ܩܬܪܐ. ܠܐ ܫܘܪ ܥܠܝܗ̇ ܐܝܟ ܥܘܙܝܠܐ. ܘܦܪܚ ܐܝܟ ܛܝܪܐ. ܐܠܐ ܒܣܡܬ
5
ܠܗ ܘܗܘܐ ܠܘܬ ܢܦܫܗ ܒܕܘܡܪܐ. ܘܡܚܕܐ ܕܐܟܠ ܡܢ ܦܐܪܐ. ܘܒܪ
6
ܫܥܬܗ ܐܫܬܠܚ ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ. ܐܬܟܒܫ ܒܥܒܕܘܬܐ ܐܝܟ
7
ܣܘܣܝܐ ܘܟܘܕܢܝܐ ܕܠܐ ܚܟܝܡܝܢ ܒܢܝܪܐ. ܘܗܘܐ ܪܥܝܐ ܠܡܘܬܐ. ܘܐܬܕܪܫܬ
8
ܐܘܪܚܗ ܠܫܝܘܠ ܘܠܩܒܪܐ. ܘܥܒܕܘ ܡܘܬܐ ܘܣܛܢܐ ܒܬܒܪܗ ܚܓܐ
9
ܘܙܡܪܐ. ܘܫܡܠܝܘ ܚܠܘܠܐ ܘܪܦܣܐ ܐܟܡܢ ܕܗܢܘܢ ܩܕܝܘܗ̇ ܠܙܟܘ
10
ܒܫܪܪܐ. ܘܐܬܡܟܟ ܬܚܝܬ ܫܒܛܐ ܕܪܝܫܢܘܬܗܘܢ ܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܕܪܐ
11
ܒܬܪ ܕܪܐ. ܘܓܦܘ ܢܫܒ̈ܝܗܘܢ ܘܡܨܝܕ̈ܬܗܘܢ ܠܪܒܐ ܘܠܙܥܘܪܐ. ܘܐܬܡܠܝܬ
12
ܗܡܢ ܣܦܐ ܒܣܦܐ. ܫܪܕܘܕܐ ܕܥܒܕܐ ܘܚܐܪܐ. ܘܐܬܡܪܕܬ ܫܒܝܬܐ
13
ܐܢܫܝܬܐ ܡܢ ܡܪ̈ܝܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܛܪܘܢܐܝܬ ܡܬܡܕܪ̈ܢܘܬܐ ܕܡܪܝܪ̈ܐ. ܘܐܬܗܠܠܬ
14
ܓܒܝܠܬܐ ܐܕܡܝܬܐ ܛܠܘܡܐܝܬ ܒܚ̈ܝܐ ܘܒܡܘܬܐ ܫܚܪ̈ܐ ܠܙܝܙ̈ܐ ܘܦܠܓ̈ܝ
15
ܫܘܩܪܐ. ܘܒܡܪܡܘܬ ܓܒܝܢܐ ܘܒܡܫܩܠܘܬ ܨܘܪܐ ܡܫܬܥܠܝܢ ܗܘܘ
16
ܥܠ ܐܢܫܝܘܬܐ ܕܠܥܘܢ ܕܒܝܪܐ. ܐܝܟ ܕܡܠܣܓܕ ܠܗܘܢ. ܘܒܩܘܪ̈ܒܢܐ
17
ܠܐܦܝ̈ܗܘܢ ܒܗܝ̈ܬܬܐ ܡܝܩܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܘ ܡܪܐ ܡܪܚܡܢܐ. ܐܝܟ ܥܝܕܟ
18
ܗ̇ܘ ܕܡܝܪܐ. ܟܕ ܡܢ ܡܨܥܬ ܚܫܟܐ ܡܨܡܚ ܐܢܬ ܢܘܗܪܐ. ܘܡܢ ܥܘܙܐ
19
ܕܐܢܢ̈ܩܐܣ ܡܕܢܚ ܐܢܬ ܢܦܐܫܐ ܘܚܘܪܪܐ. ܫܕܪܬ ܠܝܚܝܕܟ ܠܥܠܡܐ
20
ܡܠܐ ܚܫܟܐ ܘܡܠܝܗܝ ܢܘܗܪܐ ܘܐܬܥܛܦ ܡܢ ܟܝܢܗܘܢ ܬܟܣܝܬ ܒܣܪܐ.
21
ܘܐܬܗܦܟ ܒܝܢܬܗܘܢ ܗܘܦܟܐ ܕܡܠܐ ܬܗܪܐ. ܘܐܠܦ ܘܢܗܪ ܐܢܘܢ ܘܢܦܩ
22
ܐܢܘܢ ܢܘܦ̈ܩܐ ܡܠܚ ܕܘܡܪܐ. ܘܟܕ ܣܡ ܐܦܘ̈ܗܝ ܠܡܬܕܪܪܘ ܥܡ
23
ܛܪ̈ܟܢܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܫܘܘܙܒܐ ܕܓܠܘܬܐ ܡܟܝܟܐܝܬ. ܘܐܦܢܝ ܚܝܪܗ
24
ܠܡܦܨܝܘܬܗ̇ ܠܫܒܝܬܐ ܡܣܟܢܐܝܬ. ܘܟܕ ܐܬܩܪܒ. ܛܪ̈ܘܢܐ ܠܡܦܓܥ
25
ܒܗ ܥܙܝܙܐܝܬ. ܘܠܡܓܫܦ ܒܗ ܓܘܡܕܢܐܝܬ ܘܡܪܚܐܝܬ. ܗܝܕܝܢ ܡܢ
26
ܡܟܝܟܘܬܗ ܢܒܥܬ ܠܗܘܢ ܚܝܒܘܬܐ. ܡܢ ܡܣܟܢܘܬܗ ܢܒܗܬ ܠܗܘܢ

Page 65v

1
ܡܫܦܠܘܬܐ. ܘܡܢ ܡܝܬܘܬܗ ܐܬܚܪܦ ܠܗܘܢ ܟܣܐ ܕܡܝܘܬܘܬܐ. ܘܡܢ
2
ܡܝܡܬܗ ܥܦܩܘ ܡܦܘܠܬܐ. ܘܐܬܟܕܢܘ ܡܢ ܕܪܝܫ ܒܢܝܪܐ ܕܥܒܕܘܬܐ.
3
ܘܐܬܐܣܪܘ ܒܫܝܫ̈ܠܬܐ ܕܚܫܘܟܐ. ܘܐܫܬܕܪܘ ܠܫܝܘܠ ܒܠܥܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ
4
ܕܒܪܗ̇ ܠܫܒܝܬܐ ܡܢ ܐܘܚܕܢܗܘܢ ܡܪܝܪܐ ܟܠܢܐܝܬ. ܘܐܚܝܪ ܦܪܨܘܦܗ
5
ܠܠܡܐܢܐ ܡܫܝܢܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܒܕܓܘܢ ܡܪܝܐ
6
ܡܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܣܓܝܢܐܝܬ. ܡܛܠ ܣܘܪܩܐ ܫܒܝܚܐ ܕܝܚܝܕܝܟ ܕܚܠܦܝܢ.
7
ܪܚܡ ܥܠ ܚܝ̈ܐ ܘܡܝ̈ܬܐ ܫܘܝܐܝܬ. ܒܪ̈ܚܡܐ ܡܬܘܡ̈ܝܐ ܗܢܘܢ ܕܡܟܢܝܢ
8
ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܒܟ ܐܘܣܝܐܝܬ. ܗܢܘܢ ܕܒܗܘܢ ܒܪܝܬܢ ܘܦܪܩ̣ܬܢ. ܘܩܢܝܬܢ
9
ܒܡܨܥܝܘܬ ܚܒܝܒܟ ܘܡܥܒܕܢܘܬ ܪܘܚܟ ܫܘܝܐܝܬ. ܟܕ ܠ̈ܝܚܐ ܕܡܘܕܝܢ
10
ܒܝܚܝܕܝܟ ܬܪܝܨܐܝܬ. ܡܢܛܪ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠ ܡܣܓ̈ܦܢܝܢ ܟܢܝܫܐܝܬ.
11
ܘܠܡܝ̈ܬܐ ܕܫܟܒܘ ܒܗ ܣܥܪ ܐܢܬ ܒܚܘܣܢܝ̈ܟ ܫܦܝܥܐܝܬ. ܠܐܟܠ̈ܝ
12
ܦܓܪܗ ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܠܚܘܣܝܐ ܓܡܝܪܐܝܬ ܡܢܥ ܐܢܘܢ. ܠܗܕ̈ܡܐ ܙܪ̈ܝܩܐ
13
ܕܐܬܡܙܓ ܒܗܘܢ ܕܡܗ ܒܢܘܚܡܐ ܠܡܕ ܐܢܘܢ. ܠܓܪ̈ܡܐ ܡܒܕܪ̈ܐ ܚܒܝܒ̈ܝ
14
ܒܥܦܪܐ. ܪ̈ܫܝܡܝ ܒܡܘܪܘܢ ܕܝܠܗ ܒܩܝܡܬܐ ܢܨܝܚܬܐ ܠܚܡ ܐܢܘܢ.
15
ܠܥܡܝ̈ܕܝ ܒܫܡܗ. ܡܓܗ̈ܝܝ ܡܢ ܢܘܪܐ ܕܓܝܗܢܐ ܥܒܕ ܐܢܘܢ. ܠܡܘܕܝܝ̈
16
ܒܚܫܗ. ܠܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܚ̈ܫܐ ܡܚܫ̈ܢܐ ܐܫܘܐ ܐܢܘܢ. ܠܡܥܕܥܕ̈ܝ
17
ܥܐܕܘ̈ܗܝ ܠܡܥܕܥܕܘ ܠܐ ܦܛܘܪܐܝܬ. ܟܕ ܫܡܫܢܝܘܬ ܩܘܒܠܠܗ ܡܣܬܕܪܐ
18
ܒܦܘܚܪܗܘܢ ܠܐ ܥܪܘܩܐܝܬ. ܫܡܠܐ ܥܡܗܘܢ. ܘܠܡܚܓܝܝ̈ ܚܓܘܗ̈ܝ.
19
ܠܡܚܓܝܘ ܠܥܠܡܝܢܐܝܬ. ܟܕ ܣܗܪܢܝܘܬ ܦܪܨܘܦܗ ܝܐܝܬܐ ܠܐ ܡܫܢܝܢܐܝܬ
20
ܬܗܘܐ ܨܡܝܕܐ ܒܦܘܚܪܗܘܢ. ܘܗܐ ܚܢܢ ܬܟܝܠܐܝܬ ܒܗ ܡܣܒܪܝܢܢ ܪ̈ܚܡܐ
21
ܠܡܫܟܚܘ ܘܫܘܒܩܢܐ ܐܢܝܚ ܡܢ ܡܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܐܝܬ ܕܡܥܪܙܠ ܥܡ
22
ܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܬܪܓܠܝܢ ܠܒܝܬ ܬܚܬܝܢ ܘܡܬܬܙܝܥܝܢ ܠܟܠ ܪ̈ܘܚܝܢ.
23
ܡܫܟܚ ܕܢܩܢܐ ܩܘܕܡܝܟ ܦܪܗܣܝܐ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܐܘ ܡܢܘ ܡܨܐ ܕܟܕ
24
ܦܓܪܐ ܡܝܘܛܐ ܟܒܝܢ. ܘܗܕ̈ܡܐ ܨܠ̈ܝܝ ܠܪܓܬܐ ܥܝܪܐ. ܘܗܢܝܐܘܬܐ ܒܣܪܢܝܬܐ
25
ܛܪܝܐ ܒܗ ܒܐܡܝܢ ܠܡܫܘܪ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܢܫ̈ܒܝܢ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ. ܐܘ ܡܢܘ
26
ܕܡܦܪܟܠ ܘܙܩܝܪ ܡܢ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܕܣܩܘܒܠ̈ܝܢ ܒܐܝܢܝܘܬܐ ܗܢܐ ܙܒܢܐ

Page 66r

1
ܠܡܬܕܪ̈ܪܘ ܕܠܐ ܡܙܕܟܝܢܘܬܐ. ܐܘ ܥܦܐ ܕܠܐ ܥܘܕܪܢܐ ܫܡܝܢܐ ܟܠܝܠܐ
2
ܕܐܬܠܝܛܘܬܐ. ܐܢܕܝܢ ܥܠ ܪܡܙܐ ܕܥܝܢ̈ܐ ܕܦܪ̈ܝ ܐܬܩܛܪܓܬ ܓܝܪܘܬܐ. ܘܥܠ
3
ܡܠܬܐ ܕܦܘܡܐ ܐܬܬܕܝܢܬ ܡܢܟ ܡܙܕܕܩܢܘܬܐ ܘܡܬܚܝܒܢܘܬܐ. ܐܝܟܐ ܟܝ
4
ܢܫܬܟܚ ܚܢܢ ܡܐ ܕܡܬܬܩܠܝܢ ܥܒ̈ܕܐ ܘܡ̈ܠܐ ܒܡܐܣܐܬܐ. ܘܡܬܒܚܪܝܢ
5
ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܟܘܪܐ ܨܪܘܦܐ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܟܕ ܚܢܢ ܡܪܝ ܡܘܕܝ̈ܢܐ ܐܝܬܝܢ
6
ܒܡܚܝܠܘܬܐ. ܘܕܥܒܪܢܢ ܒܒܝ̈ܫܬܢ ܘܒܣ̈ܢܝܬܢ ܠܟܠ ܚܛܝ̈ܐ ܕܫܡ̈ܗܬܐ.
7
ܘܐܫܚܬܢܢ ܠܨܠܡܟ. ܕܐܬܗܝܡܢܢܢ ܒܡܘܡ̈ܐ ܘܒܟܘܬܡ̈ܬܐ. ܘܐܝܟ ܐܕܘܡ
8
ܙܒܢܢܢ ܒܘܟܪܬܢ ܒܡܘܕܟܐ ܫܚܝܡܐ ܕܡܡܕܟ ܡܢ ܟܘܫ̈ܢܐ ܘܚܪ̈ܘܒܐ
9
ܘܕܩ̈ܐ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ. ܘܐܟܘܬܗ ܐܬܢܟܪܝܢܢ ܡܢ ܒܝܬܝܘܬܟ ܗ̇ܝ ܛܘܒܬܢܝܬܐ
10
ܘܪܕܝܢܢ ܠܨܘܒܐ ܕܐܝܪܝܚܘ ܡܢ ܒܝܬܝܘܬܟ ܡܕܝܢܬ ܠܘܛ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܦܫ
11
ܒܢ ܗܕܡܐ ܕܠܐ ܐܬܡܚܝ ܒܨܘܠ̈ܦܬܐ ܕܚܘܒ̈ܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܪܝܐ ܡܪܢ
12
ܪܥܝܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܟܠܗܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ. ܒܥܝ ܠܐܒܝܕܘܬܢ ܏ܡ܏
13
ܡܣܟܢܬܐ. ܘܒܝܐܐ ܠܐܒܝܠܘܬܢ ܡܫܦܠܬܐ. ܩܢܝ ܠܡܕܒܪܘܬܢ ܡܫܘܚܕܬܐ.
14
ܡܛܠ ܕܥܠ ܐܝܕܝ̈ܟ ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܐܙܕܝܚܬ ܒܪܝܬܢ ܟܕ ܐܬܓܒܠܬ. ܘܒܕܡܐ
15
ܝܩܝܪܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܛܝ̈ܡܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܒܚܪܬܐ ܐܬܦܪܩܬ. ܡܕܝܢ
16
ܚܢܢܐ ܘܡܪܚܡܢܐ. ܐܬܦܢ ܥܠܝܗ̇ ܒܪ̈ܚܡܐ ܘܒܚܢܢܐ. ܘܒܕܘܩ ܠܨܘܪܬܐ
17
ܕܛܚܛܚܬܗ ܡܫܡܕܘܬܐ ܒܚܘܣܝܐ. ܩܛܘܪ ܟܠܝܠܐ ܕܢܣܒܬܗ ܡܪܘܕܘܬܐ.
18
ܪܟܒ ܩܝܬܪܐ ܕܬܪܒܬܗ ܚܛܝܬܐ. ܨܒܬ ܫܘܦܪܐ ܕܫܚܡܗ ܥܨܝܢܐ.
19
ܐܫܦܪ ܙܝܘܐ ܕܐܣܢܝܬܗ ܫܘܪܥܬܐ. ܬܪܨ ܩܘܡ̈ܬܐ ܕܐܬܟܦ̈ܦܝ ܡܢ ܙܘܠܠܐ.
20
ܣܡܘܟ ܠܢܦܫܐ ܡܢܘܠܬܐ ܒܫܘܒܩܢܐ. ܛܦܐ ܠܢܫܡܬܐ ܡܚܒܪܬܐ
21
ܐܣܝܘܬܐ. ܐܦܢܐ ܠܓܠܘܬܐ ܕܐܫܬܒܝܬ ܠܣܛܢܐ. ܘܐܥܠ ܠܛܝܪܐ ܕܝܠܟ.
22
ܐܫܟܝܚܗܝ ܠܐܡܪܐ ܛܥܝܐ. ܘܛܥܢܝܗܝ ܥܠ ܟܬܦ̈ܬܟ ܚܒܝܒ̈ܬܐ. ܚܘܢܝܗ̇
23
ܠܡܪܥܝܬܟ ܡܛܠ ܕܥܠ ܣܒܪܟ ܝܬܒܐ. ܘܠܟ ܟܠܝܘܡ ܚܝܪܐ. ܘܠܘܬܟ
24
ܨܠܐ ܣܘܟܝܗ̇ ܘܣܒܪܗ̇ ܟܕ ܡܦܝܣܐ. ܘܗܒܠܗ̇ ܕܒܟܠܙܒܢ ܬܫܬܘܐ.
25
ܕܬܬܒܣܡܝ ܬܢܢ ܒܐܘܟܠܐ ܡܚܣܝܢܐ. ܘܫܩܝܐ ܡܚܕܝܢܐ ܕܡܫܝܚܟ. ܥܠ
26
ܐܦ̈ܝ ܣܒܪܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܘܒܫܪܘܬܐ ܕܛܝܒ ܠܗܠ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ

Page 66v

1
ܠܥܒܕ̈ܝ ܨܒܝܢܗ. ܠܐ ܥܒܘܪܐܝܬ ܘܠܐ ܣܒܥܐܝܬ ܒܚܙܬܗ ܗܢܝܐܬܐ
2
ܬܬܗܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܗܕܐ ܐܟܡܐ ܕܒܟܠܗܘܢ ܢܫܬܒܚ ܘܢܬܩܠܣ.
3
ܫܡܐ ܕܠܝܟ ܡܝܩܪ ܒܟܠ ܘܡܒܪܟܐ. ܥܡ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ
4
ܘܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܏ܡܫܡ܏ ܩܬܘܠܝܩ ܩܨܐ ܘܪܫܡ ܨܠܘܬܐ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
5
ܡܥܝܢܐ ܕܛܒܘܬܐ ܘܪܕܝܐ ܕܒܣܝܡܘܬܐ ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܗ̇ܘ
6
ܕܐܡܝܢܐܝܬ. ܡܪܕܐ ܐܢܬ ܪ̈ܚܡܐ ܥܠ ܒܪ̈ܝܬܟ. ܘܡܬܘܡܐܝܬ ܡܫܦܥ
7
ܐܢܬ ܚܢܢܐ ܥܠ ܓܒܝܠܬܟ. ܘܟܕ ܠܐ ܣܟ ܟܠܝܬ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܪ̈ܚܡܝܟ
8
ܡܢܗܘܢ ܒܚܕ ܡܢ ܙܒ̈ܢܝܢ. ܘܐܦܠܐ ܓܙܬ ܥܘܬܪܐ ܕܥܘܕܪ̈ܢܝܟ ܡܢܗܝܢ
9
ܒܚܕ ܡܢ ܕܪ̈ܝܢ. ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܒܪܝܬܝܗܝ ܒܦܪܕܝܣܐ ܕܒܘܣ̈ܡܐ ܒܫܦܝܥܘܬܟ.
10
ܘܥܒܕܬܝܗܝ ܐܚܝܢܐ ܠܥܝܪ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܢܦ̣ܚܬ ܒܐܦ̈ܘ ܢܫܡܬܐ
11
ܕܚܝ̈ܐ ܛܘܒ̈ܬܢܐ. ܘܐܣܪܚܬܝܗܝ ܡܫܡܫܢܐ ܠܟܪܡܐ ܪܘܚܢܝܐ. ܗ̇ܝ
12
ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܐܪܘܬܐ ܘܫܠܝܛܘܬ ܒܝܬܐ. ܘܦܪܫܬܝܗܝ ܬܡܝܗܐܝܬ ܒܨܠܡܢܘܬܗ
13
ܡܢ ܟܠܗܝܢ. ܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܢܡܘܣܐ ܬܚܡܬ ܠܗ ܐܝܟ ܕܒܦܣܝ̈ܩܬܐ. ܐܝܟܢܐ
14
ܕܒܗ ܬܬܒܚܪܝ ܚܐܪܘܬܗ. ܘܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܡܢܣܝܢܐ ܐܝܟ ܕܒܡܫܬܒܩܢܘܬܗ
15
ܡܠܐ ܙܒܢܐ. ܥܠܘܗܝ ܐܫܬܡܪ ܕܟܒܪ ܢܥܙܐ ܒܢܣܝ̈ܘܢܐ. ܘܥܠ ܢܫܒܐ
16
ܢܫܘܪ ܢܥܒܪ. ܟܕ ܐܬܓܪܝ ܥܡܗ ܨܢܝܥܐܝܬ. ܘܒܫܘܓ̈ܫܐ ܐܛܥܝܗ ܙܐܦܢܐܝܬ.
17
ܘܟܕ ܒܓܘܡܨܐ ܕܢܦܠ ܗܘ ܐܦܠܗ ܘܡܛܥܝܢܐܝܬ. ܘܒܚܒܪܐ ܕܐܬܥܓܢ
18
ܥܓܢܗ ܡܕܪܡܐܝܬ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܕܢܝ ܠܡܠܬܗ. ܘܐܨܛܠܝ ܠܡܠܟܗ. ܗܝܕܝܢ
19
ܐܬܢܟܪܝ ܥܘܕܪܢܐ ܐܠܗܝܐ ܡܢܗ. ܘܕܝܘܬܐ ܘܡܣܟܢܘܬܐ ܚܕܪ̈ܝܗܝ.
20
ܘܐܫܬܩܠ ܡܢ ܪܝܫܗ ܟܠܝܠܐ ܕܓܐܝܘܬܗ. ܘܐܫܬܠ̈ܚܝ ܡܢ ܨܒܥ̈ܬܗ
21
ܥܙܩ̈ܬܐ ܕܚܬܢܘܬܗ. ܘܐܬܩܦܠܬ ܡܢܗ ܐܣܛܠܐ ܗ̇ܝ ܡܠܟܝܬܐ
22
ܬܠܒܫܬܗ. ܘܐܬܪܚܩ ܡܢ ܥܩܒܬܗ ܣܐܘܢܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܡܡܕ ܗܘܐ
23
ܡܢ ܕܘܒܨܐ ܥܩܪܒܢܝܐ. ܘܐܬܕܚܝ ܣܟܠܐܝܬ ܠܕܘܒܪ̈ܐ ܚܝܘ̈ܬܢܝܐ. ܘܐܟܠ
24
ܠܚܡܗ ܒܬܐܢܚ̈ܬܐ. ܘܐܫܬܝ ܡܘܗ̈ܝ ܒܐܢܩ̈ܬܐ. ܘܗܦܟ ܡܢ ܕܪܝܫ
25
ܠܡܕܪܗ ܩܕܡܝܐ. ܘܫܒܩܗ̇ ܠܗܕܐ ܠܝܠܕ̈ܘܗܝ ܐܝܟ ܕܠܝܪܬܘܬܐ. ܘܟܕ
26
ܕܝܢ ܐܘܚܪ ܙܒܢܐ ܕܡܬܬܟܒܪ̈ܢܘܬܗ. ܦܣܩ ܣܒܪܐ ܕܡܬܦܢܝܢܘܬܗ. ܗܝܕܝܢ

Page 67r

1
ܠܐ ܐܬܗܢܝܬ ܠܟ ܐܘ ܡܪܝܐ. ܘܠܐ ܫܦܪܬ ܠܒܣܝܡܘܬܟ ܚܢܢܐ ܥܠ
2
ܥܒܕܐ ܕܐܝܕܝ̈ܟ ܕܡܢ ܡܪ̈ܝܐ ܥܫܘܩ̈ܐ ܡܪܘܕܐܝܬ ܢܬ̣ܥܫܡ. ܘܠܥܠܡܝܢ
3
ܐܦܘܦܐܣܝܣ ܗܕܐ ܥܠܘܗܝ ܬܬܓܪܡܝ. ܡܐܠܠܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܝܬ ܕܠܐ
4
ܫܠܝܛܐ ܘܠܐ ܚܟܝܡܐ ܘܠܐ ܢܒܝܐ ܐܫܟܚ ܠܡܩܡܘܬܗ ܡܢ ܡܦܘܠܬܗ.
5
ܐܘ ܕܡܛܦܐ ܣܡܐ ܕܡܐܣܐ ܟܐܒܗ. ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܚܡܣܢܬ ܥܠ ܬܘܒܕܬܗ.
6
ܐܠܐ ܡܬܪܥܝܢܘܬܗ ܥܒܕܬ ܒܡܘܗܒܬ ܬܚܠܘܦܐ ܕܠܐ ܐܝܬ ܠܟ ܐܟܘܬܗ
7
ܠܡܣܒܠ. ܟܠܡܐ ܕܚܝܒ ܠܟܐܢܘܬܐ. ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ
8
ܕܝܠܟ. ܚܝܠܐ ܘܚܟܡܬܐ ܕܐܝܬܘܬܟ. ܗ̇ܘ ܕܟܕ ܗܘܦܟܐ ܡܕܒܪܢܝܐ ܒܥܠܡܐ
9
ܚܕܝ. ܣܘܣܡܐ ܡܚܠܡܢܐ ܡܕܟ. ܘܥܠ̈ܠܬܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܠܢ ܐܣܪܚ.
10
ܟܕ ܡܢ ܪܝܫܐ ܕܐܘܪܚܗ. ܢܝ̈ܫܐ ܕܫܘܘܙܒܐ ܒܛܘܦܣܐ ܡܬܬܕܝܩܝܢ. ܒܝܕ
11
ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܒܡܨܥܬܐ ܡܣܬܥܪ̈ܢ. ܘܡܠܦܢ̈ܘܬܐ ܐܠܗ̈ܝܬܐ ܕܡܟܪ̈ܙܢ.
12
ܟܕ ܟܠ ܟܪ ܐܝܟܐ ܕܕܝܪ ܫܬܠ̈ܬܐ ܒܪ̈ܝܟܬܐ ܫܬܠ. ܘܥܡܐ ܕܣܥܪ
13
ܘܪܕܐ ܘܗܒ̈ܒܐ ܕܡܪܬܝܢܘܬܗ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܐܙܗܪ̈ܝ. ܟܕ ܒܟܠܡܐ ܕܥܒܕ.
14
ܘܒܟܠܡܐ ܕܐܠܦ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ ܐܬܬܓܪ ܟܕ ܬܪܨ ܐܘܪܚܗ ܠܡܣܒܠ
15
ܚܫ̈ܐ ܕܚܝܒ ܗܘܐ ܐܕܡ. ܘܨܝܒ ܡܪܕܝܬܗ ܠܡܛܥܢ ܝܘܩܪܗ ܕܡܙܥܡ.
16
ܗܝܕܝܢ ܘܬܐܪ̈ܘܬܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܐܠܦ ܠܢ. ܘܡܠܦܢܘܬܐ ܘܡܗܕܝܢܘܬܐ
17
ܐܫܠܡ ܠܢ. ܕܒܗ̇ ܗܘ ܐܝܩܝܢ ܐܣܝܢ ܘܚܡܝܠ ܟܠܗ ܝܘܬܪܢܐ ܕܚ̈ܝܝܢ
18
ܘܨܡܝܕܡܐ ܕܡܩܢܐ ܚܪܘܪ̈ܐ ܠܢܦܫ̈ܬܢ. ܐܢ ܟܝܬ ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܢܬܢܝܗ̇.
19
ܘܒܕܟܝܘܬܐ ܢܬܚܫܚ ܒܗ̇ ܘܒܫܘܒܩܢܐ ܠܚܝܒ̈ܝܢ ܢܥܪܙܠܝܗ̇. ܐܢܬ
20
ܕܝܢ ܐܘ ܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܫܟܢ ܠܢ ܫܦܝܘܬܐ ܕܡܪܥܝܐ ܠܟ. ܘܩܕܝܫܘܬܐ
21
ܕܚܒܝܒܐ ܠܟ. ܘܨܘܠܠܐ ܢܦܫܢܝܐ. ܘܚܘܠܠܐ ܦܓܪܢܝܐ. ܘܡܪܝܩܘܬܐ
22
ܕܚܘܫ̈ܒܐ. ܘܡܓܗܝܢܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܪ̈ܘܒܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܕܟܝܐܝܬ ܘܩܕܝܫܐܝܬ.
23
ܢܨܠܐ ܘܢܐܡܪ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܢܬܩܕܫ ܐܝܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܨܒܐ ܒܚܝ̈ܐ
24
ܕܒܢܝܢܫ̈ܐ. ܡܥܒܪܢܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܡܢ ܐܢܫܘܬܐ. ܘܡܓܡܪܢܐ ܕܡܟܝ̈ܢܝܬܐ
25
ܒܣܝܘܡܘܬ ܢܡܘ̈ܣܘܗܝ ܡܢ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܟܕ ܒܒܪܟ ܚܒܝܒܐ ܐܘܪܚܐ ܕܚܝ̈ܐ
26
ܘܫܒܝܠܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܪܫܬ ܠܢ. ܘܠܡܨܠܝܘ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܘܚܦܛܬ

Page 67v

1
ܠܢ ܠܡܬܟܫܦܘ ܩܕܡܝܟ ܚܢܝܓܐܝܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܬܘܟ̈ܐ ܡܘܒ̈ܕܢܐ
2
ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܫܬܡܪܝܢ ܐܝܟ ܕܠܒܘܚܪܢܐ. ܐܘ ܐܝܟ ܕܠܦܘܪܥܢܐ
3
ܢܬܦܨܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܪܝܐ ܡܪܚܡܢܐ. ܠܪ̈ܘܒܐ ܘܠܫܓܝܫܘܬܐ ܕܢܣܝ̈ܘܢܐ
4
ܢܦܫ̈ܢܝܐ ܟܝܬ ܘܫܐܕܢ̈ܝܐ ܕܬܟܒܝܢ ܥܠܒܢ ܫܠܐ. ܘܠܙܩܝܦܘܬ ܓ̈ܠܠܐ
5
ܡܚ̈ܫܝ ܢܦܫ̈ܬܐ ܘܦܓܪ̈ܐ ܡܢܢ ܛܠܩ ܘܐܘܓܐ. ܘܠܬܪ̈ܥܐ ܦܬܝܚ̈ܐ ܕܪ̈ܓܫܐ
6
ܓܘܝ̈ܐ ܘܒܪ̈ܝܐ ܢܛܘܪܘܬܐ ܝܡܝܢܝܬܐ ܒܟܠܙܒܢ ܐܩܝܡ. ܘܠܡܥ̈ܬܕܝ ܒܝܫ̈ܬܐ
7
ܥܠ ܥܕܬܟ ܩܕܝܫܬܐ ܐܚܦܪ ܘܐܒܗܬ. ܘܥܠ ܡܫܟܚ̈ܝ ܣܪ̈ܝܩܬܐ ܥܠ
8
ܥܢ̈ܟ ܡܠܝܠܬܐ ܠܐ ܬܫܬܘܩ. ܠܚܘܪܦܐ ܕܣܝܦܐ ܡܢ ܨܘܪ̈ܝܢ ܐܩܗܐ.
9
ܠܚܡܬܐ ܕܡܪ̈ܝܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܡܢ ܥܢ̈ܟ ܐܕܥܟ. ܠܫܘܠ̈ܗܒܐ ܚܫ̈ܢܝܐ ܡܢ
10
ܒܝܢܬܢ ܪܚܝ. ܠܙܘܪܒܝܐ ܕܣܩܘܪ̈ܐ ܙܢܘܩ. ܠܐܝܕܐ ܕܒܙܘ̈ܙܐ ܡܢ
11
ܡܪܥܝܬܟ ܩܦܘܣ. ܠܪ̈ܓܠܐ ܢܘܟܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܡܐܬܝܐ ܕܥܠܝܢ ܬܥܘܫ.
12
ܠܡܡܘܠ̈ܝ ܢܣܝܘ̈ܢܐ ܬܟܘܣ. ܠܟܝܡ̈ܘܢܐ ܡܚܫ̈ܢܐ ܒܓܘܪ. ܠܫܓܘܫܝ̈ܐ
13
ܘܕܠܘܚ̈ܝܐ ܡܢܢ ܕܚܘܩ. ܠܡܪ̈ܕܘܬܐ ܡܫܝܡ̈ܢܝܬܐ ܠܝܬܐ. ܠܡܟܝܢܝܬܐ
14
ܕܢܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ ܡܢܢ ܓܡܪ. ܠܡܘܬܐ ܕܓܪܘܦܝܐ ܒܛܠ. ܠܨܥܝܪ̈ܬܐ
15
ܫܟܝܪ̈ܬܐ ܕܡܫܬܡܪ̈ܢ ܥܠܝܢ ܐܒܗܠ. ܠܪ̈ܘܓܙܐ ܕܡܣܬܒܣܝܢ ܥܠܝܢ
16
ܟܠܝ. ܠܐܘܝܘܬܗܘܢ ܕܛܪ̈ܘܢܐ ܕܥܠ ܬܒܪܢ ܣܕܘܩ. ܠܚܪܡܘܬܗܘܢ
17
ܕܛܠ̈ܘܡܐ ܡܢܢ ܐܪܚ. ܠܝܘܩܪ̈ܐ ܠܐ ܡܬ̣ܛܥܢ̈ܢܐ ܡܢܢ ܩܠܠ. ܢܝܙܟܐ
18
ܚܪܝܦܬܐ ܠܕܦܢܢ ܠܐ ܬܕܩܘܪܝ. ܐܠܐ ܬܗܦܘܟ ܢܟܝܠܐܝܬ ܥܠ ܟܫܘ̈ܛܝܗ̇
19
ܘܒܠܒ̈ܘܬܗܘܢ ܬܥܘܠܝ. ܘܬܗܦܟ ܥܠܝܗܘܢ ܥܘܠܗܘܢ. ܘܒܒܝ̈ܫܬܗܘܢ
20
ܫܬܩ ܐܢܘܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܡܠܐ ܦܘܡܢ ܓܘܚܟܐ ܘܠܫܢܢ ܬܫܒܘܚܬܐ.
21
ܘܬܬܝܕܥܝ ܗܝ ܗܕܐ ܒܝܬ ܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢ. ܕܬܒܥܬܐ ܗܝ ܕܕܡܐ ܕܥܒܕܝ̈ܟ
22
ܕܐܬܐܫܕ. ܘܢܬܕܫܢ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܠܐ ܡܫܬܬܩܢܐ ܡܢ ܓܘ̈ܝܐ ܘܒܪ̈ܝܐ
23
ܥܠ ܛܝܒ̈ܘܬܟ ܕܠܘܬܢ ܣܥܝܪ̈ܢ ܘܡܣܬܥܪ̈ܢ. ܘܠܒܪܟ ܝܚܝܕܝܐ ܘܠܪܘܚܟ
24
ܩܕܝܫܐ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܏ܡܫܡ܏ ܡܢ ܩܕܡ ܟܗܢܐ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܡܥܝܢܐ ܕܕܟܝܘܬܐ.
25
ܘܪܕܝܐ ܕܟܠܗ̇ ܩܕܝܫܘܬܐ. ܗ̇ܘ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܛܡܐ ܐܝܟܐ ܕܕܟܝܘܬܟ
26
ܫܟܝܚܐ ܟܕ ܡܢ ܡܬܘܡ ܠܕܟܝܘܬܐ ܡܝܩܪ ܐܢܬ. ܘܠܩܕܝܫܘܬܐ ܡܢܨܪ ܐܢܬ.

Page 68r

1
ܘܠܒܬܘܠܘܬܐ ܡܚܒܒ ܐܢܬ. ܘܗܘܘ ܩܕܝܫܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܐ ܩܕܝܫ
2
ܐܢܐ ܠܢ ܡܚܦܛ ܐܢܬ. ܘܣܚܘ ܘܐܬܕܟܘ ܘܐܬܩܕܫܘ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܥܡܪ
3
ܒܟܘܢ ܘܐܕܝܪ ܡܫܪܪ ܐܢܬ. ܘܐܬܩܪܒܘ ܠܘܬܝ ܐܘ ܟܪ̈ܝܗܝ ܒܚܛܝܬܐ.
4
ܘܐܢܐ ܐܣܐ ܬܒܪܟܘܢ. ܟܕ ܣܒܪܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܗܕܐ ܠܢ ܝܗܒ ܐܢܬ.
5
ܗܫܐ ܡܪܝܐ ܚܘܝܚܘܬܐ ܕܨܒܝܢܐ ܥܡ ܪܟܝܢܘܬ ܨܘܪܐ ܒܕܡܥ̈ܐ ܚܢܝ̈ܓܬܐ
6
ܩܕܡ ܬܪܥܐ ܕܪܒܘܬܟ ܩܪܒܢܢ ܟܕ ܫܐܠܝܢܢ. ܐܫܒ ܪܘܚ ܕܟܝܘܬܐ
7
ܥܠ ܗܕܡ̈ܝܢ. ܘܐܦܝܚ ܦܘܚܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܥܠ ܥܣܪܐ ܪ̈ܓܫܝܢ. ܐܝܟܢܐ
8
ܕܥܗ̈ܢܐ ܢܫܬܟܚܘܢ ܠܢܣܝܒܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܡܚܝܢܐ ܕܡܫܝܚܟ. ܟܕ ܠܣܛܢܐ
9
ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܡܚܛܐ ܠܢ ܒܗܘܢ ܬܩܝܦܐܝܬ ܡܢܢ ܙܓܪ ܐܢܬ. ܘܠܢܦܫܐ
10
ܘܠܚܝ̈ܠܝܗ̇ ܡܪܚܡܢܐܝܬ ܒܚܘܣ̈ܢܝܟ ܣܓ̈ܝܐܐ ܣܥܪ ܐܢܬ. ܟܕ ܠܚܡܬܐ
11
ܠܗ̇ܝ ܕܬܙܢܘܩܝ ܠܡܐܟܝܟ̈ܝܬܐ ܘܠܡܚܣܪ̈ܢܝܬܐ ܫܓܪ ܐܢܬ ܐܝܟ ܕܠܡܐܪܓ
12
ܠܫܡܝ̈ܢܝܬܐ ܘܐܠܗܝ̈ܬܐ ܢܓܕ ܐܢܬ. ܟܕ ܠܗܘܢܐ ܒܪܚܟ ܏ܩܕ܏ ܡܩܕܫ
13
ܐܢܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܕܫܘܐ ܕܠܥܡܘܪܝܟ ܢܗܘܐ ܥܒܕ ܐܢܬ. ܘܗܝܡ܏ܢܘ܏ ܬܪܝܨܬ
14
ܫܘܒܚܐ ܠܡܕܥܐ ܡܘܚܕ ܐܢܬ. ܘܟܕ ܒܣܒܪܐ ܕܡܣܬܟܐ ܠܣܘܟܠܐ
15
ܡܨܒܬ ܐܢܬ. ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܡܬܢܦܠܢܐ ܕܒܪܟ ܒܒܘܝ̈ܢܐ ܡܩܒܥ ܐܢܬ.
16
ܘܝܕܥܬܟ ܡܚܝܢܝܬܐ ܒܪܥܝܢܐ ܢܨܒ ܐܢܬ. ܘܟܕ ܥܠ ܪ̈ܓܫܝ ܦܓܪܐ
17
ܡܬܦܢܐ ܐܢܬ. ܕܕܫܘܝܢ ܢܗܘܘܢ ܬܘܒ ܠܡܬܡܙܓܘ ܘܠܡܬܚܝܕܘ
18
ܒܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܡܚܝܢܢ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܡܥܬܕ ܐܢܬ. ܠܚܙܬܐ ܕܥܝ̈ܢܐ
19
ܢܟܦ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܐܨ̈ܕܢ ܠܒܪ ܡܢ ܘܠܝܬܐ. ܠܐܕ̈ܢܐ ܒܨܝܘܬܘܬܐ
20
ܕܡܠ̈ܝܟ ܐܫܝܓ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܨܛܐܝ̈ܢ ܒܣܢ̈ܝܬܐ. ܠܣܘܩܐ ܒܡܘܫܟܝܘܬ
21
ܪܝܚܟ ܐܥܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܛܘܫ ܒܣܪ̈ܝܬܐ. ܠܛܥܡܐ ܘܠܫܢܐ
22
ܒܗܪܓܝܟ ܡܚ̈ܝܢܐ ܫܓܘܡ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܢܬܦܘܢ ܠܒܙܚܐ ܘܠܪܛܘܢܝܐ
23
ܕܫܘܥܝ̈ܬܐ ܒܝܫ̈ܬܐ. ܠܓܫܬܐ ܚܠܠ ܘܡܪܘܩ. ܐܝܟܢܐ ܕܗ̈ܢܝܢ
24
ܕܡܪ̈ܥܝܢ ܘܡܢܝܚ̈ܢ ܠܐܠܗܘܬܟ ܬܣܥܘܪܝ ܒܐܡܝܢܘܬܐ. ܘܡܕ ܠܟܠܗܘܢ
25
ܥܒܕ̈ܝܟ. ܒܗܠܝܢ ܙܝ̈ܢܐ ܙܪ̈ܝܙܐ ܡܙܝܢ ܐܢܬ ܒܫܪܝܪܘܬܐ. ܘܥܠ ܟܠܗ
26
ܡܘܠܝܐ ܥܕܬܢܝܐ ܡܟܪܟ ܐܢܬ ܫܘܪܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ. ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ

Page 68v

1
ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܝܟ̈ܠܐ ܗܕܝܪ̈ܐ ܘܩܝܛܘܢ̈ܐ ܕܡܝܪ̈ܐ ܠܡܫܪܝܐ ܕܝܚܝܕܝܐ
2
ܒܪܟ ܠܢ ܥܒܕ ܐܢܬ. ܘܐܟܘ̈ܠܐ ܕܦܓܪܗ ܘܫܬܘܝ̈ܐ ܕܕܡܗ ܒܫܘܝܘܬܐ
3
ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܢ ܡܫܘܐ ܐܢܬ. ܘܒܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܢ
4
ܥܡܗ ܡܫܘܬܦ ܐܢܬ. ܗܝܕܝܢ ܢܬܚܙܘܢ ܠܥܒܕ̈ܝܟ ܥܒܕ̈ܝܟ ܘܗܕܪܟ
5
ܡܬܚܘܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝܗܘܢ. ܘܒܣܝܡܘܬܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܬܗܘܐ ܥܠܝܢ
6
ܠܥܠܡܝܢ ܡܛܠ ܕܣܟܝܢܢ ܠܟ. ܘܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܟܗܢܐ
7
ܫܠܡܐ ܥܡܐ ܘܠܪܘܚܐ ܟܗܢܐ ܬܗܘܐ ܥܡܐ ܘܥܡܐ ܡܫܡ ܒܕܚܠܬܐ
8
ܟܗܢܐ ܩܘܕܫ̈ܐ ܕܒܬܪ ܢܣܝܒܘܬܐ ܟܗܢܐ ܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ ܒܡܢ ܡܢ
9
ܥܒܝ̈ܕܐ ܐܝܬ ܣܦܩܘܬܐ. ܕܬܣܦܩܝ ܠܡܘܕܝ ܠܪܕܝܐ ܣܓܝܐܐ ܘܠܡܡܘܠܐ
10
ܪܒܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܟ ܕܣܥܪܬ ܥܡ ܓܢܣܢ ܐܘ ܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܗ̇ܘ ܕܟܕ
11
ܐܓܪܒܢ ܗܘܝܢ ܒܚܛܝܬܐ. ܘܣܪܝܢܢ ܒܛܐܡܘܬܐ. ܘܐܪܦܝܢ ܗܘܝܢ ܐܝܕܐ
12
ܒܡܝܬܪ̈ܬܐ ܘܐܬܡܠܝܢ ܗܘܝܢ ܡܠܝܐܝܬ ܡܢ ܫܟܝܪ̈ܬܐ. ܘܚܠܕܢ ܗܘܝܢ
13
ܣܡܝܐܝܬ ܒܚ̈ܠܝܠܐ ܥܡܘ̈ܛܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܐܝܟ ܚܠܕܝܬܐ. ܘܝܩܪܢ ܗܘܝܢ
14
ܒܚܘܒ̈ܐ ܘܣܟܠ̈ܘܬܐ. ܘܐܫܬܪܓܠܢ ܗܘܝܢ ܠܗܡܢ ܬܚܬܝܬܐ ܒܬܪ ܣܛܢܐ
15
ܣܐܢܢ ܐܒܘܗ̇ ܕܕܓܠܘܬܐ. ܘܐܫܬܠܡܢ ܗܘܝܢ ܠܡܕܥܐ ܕܣܪܝܩܘܬܐ.
16
ܘܐܬܢܫܡܢ ܗܘܝ̈ܢ ܪ̈ܘܚܐ ܡܕܥܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܐܫܬܡܠܝܢ ܗܘܝܢ ܒܚܘܓܒ̈ܐ
17
ܕܣܪܩܘܬܐ. ܘܟܢܝ ܐܢܘܢ ܐܠ̈ܗܐ ܘܐܠܗ̈ܬܐ. ܘܩܡܬ ܪ̈ܓܠܢ ܒܣܘܦܐ
18
ܘܒܣܟܐ ܕܟܦܘܪܘܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܡܨܥܬ ܚܫܘܟܐ ܢܘܗܪܐ ܐܕܢܚܬ
19
ܠܢ ܡܪܚܡܢܐܝܬ. ܦܘܪܩܢܐ ܝܡܝܢܝܐ ܦܪܢܣܬ ܠܢ ܚܟܝܡܐܝܬ. ܟܕ
20
ܒܒܪܟ ܚܒܝܒܐ ܗܕܝܬܢ ܠܘܬ ܒܝܬܘܬܟ ܛܘܒܬܢܝܬܐ ܛܝܒܘܬܢܐܝܬ.
21
ܘܐܦܢܝܬܢ ܡܢܕܪܝܫ ܠܕܪܓܢ ܩܕܡܝܐ ܝܨܘܦܬܢܐܝܬ. ܘܐܛܥܢܬܢ ܥܠ
22
ܟܬܦ̈ܬܗ ܚܒܝܒ̈ܬܐ ܗܢܝܐܝܬ. ܘܐܣܡܟܬܢ ܥܠ ܦܪ̈ܝܘܬܐ ܡܠ̈ܟܝܬܐ
23
ܓܐܝܐܝܬ. ܘܐܠܒܫܬܢ ܐܣܛܠܐ ܕܒܢ̈ܝܐ ܘܥܙܩܬ ܚܐܪܘܬܐ ܚܘܒܢܐܝܬ.
24
ܘܐܘܬܒܬܢ ܒܣܕܪ̈ܐ ܕܝܪ̈ܘܬܐ ܒܣܝܡܐܝܬ ܘܝܨܝܨܬܢ ܘܛܗܡܬܢ ܥܡܟ
25
ܦܐܝܘܬ ܗܕܝܪܐܝܬ ܘܣܕܪܬ ܩܘܕܡܝܢ ܦܬܘܪ ܚܝ̈ܐ. ܘܢܟܣܬ ܠܢ ܬܘܪܐ
26
ܡܦܛܡܐ ܚܕܝܐܝܬ. ܘܦܩܕܬ ܠܥܝ̈ܕܐ ܠܡܥܕܥܕܘ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܦܘܢܝܢ

Page 69r

1
ܕܠܘܬܟ ܦܨܝܚܐܝܬ. ܘܕܗܢܬ ܢܦܫܢ ܡܢ ܕܗܝܢܘܬܗ ܕܒܝܬܟ
2
ܫܒܝܚܐܝܬ. ܘܢܗܪ̈ܝ ܐܦܝ̈ܢ ܡܢ ܐܘܟܠܐ ܕܦܓܪܗ ܕܚܒܝܒܟ ܨܡܘܚܬܢܐܝܬ
3
ܘܪܘܝܬ ܢܦܫܢ ܘܪܘܙܬ ܡܢ ܫܩܝܐ ܕܗ̇ܘ ܚܝܐ ܟܣܗ ܚܕܝܐܝܬ.
4
ܘܐܬܦܛܡܢ ܒܦܬܘܪܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܣܒܥܐܝܬ. ܒܕܓܘܢ ܡܪܝܐ ܡܪܐ ܟܠ
5
ܠܐ ܬܒܚܢ ܥܡ ܡܚܝܠܘܬܢ ܥܠ ܠܐ ܫܘܝܘܬܢ ܕܠܡܓܫܦ ܒܗܘܢ
6
ܙܕܩܐܝܬ. ܘܠܐ ܠܬܘܣܦܬܐ ܕܕܝܢܐ ܪܒܐ ܢܗܐ ܠܢ ܐܝܩܪܐ ܕܝܩܪܬ ܠܢ
7
ܒܗܠܝܢ ܪܘܪܒܐܝܬ. ܘܠܐܠ ܬܬܒܘܥ ܠܢ ܒܣܓ̈ܝܐܬܐ ܕܥܠ ܣܓܝ̈ܐܬܐ
8
ܗܝܡܢܬܢ ܚܣܝܐܝܬ. ܘܐܦܠܐ ܬܒܥܐ ܡܢܢ ܥܒ̈ܕܐ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܡܛܠ
9
ܐܝܩܪܐ ܕܐܪ̈ܙܝܟ ܠܐ ܡܛܘܫ̈ܐ ܘܠܝܐܝܬ. ܘܬܬܩܘܠ ܒܡܣܐܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ
10
ܠܥܘܠܢ. ܘܥܠܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܢܗܘܘܢ ܠܢ. ܥܠ ܕܐܡܪܚܢܢ ܥܠ ܐܘܟܠܗܘܢ
11
ܣܟܠܐܝܬ. ܘܣܥܝܢܢ ܥܠ ܫܩܝܗܘܢ ܡܗܡܝܢܐܝܬ. ܐܠܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܪ̈ܚܡܝܟ
12
ܘܕܒܣܝܡܘܬܟ. ܐܬܕܟܪ ܕܒܣܪܐ ܚܢܢ. ܕܠܟܠ ܦܓܥ̈ܝܢ ܡܐܛ ܐܡܝܢܐܝܬ.
13
ܘܒܫܘܒܩܢܐ ܐܬܚܫܚ ܥܡ ܡܪܥܝܬܟ ܗܢܝܐܝܬ. ܟܕ ܒܐܪ̈ܙܝܟ ܥܨܒ
14
ܐܢܬ ܬܒܪܗ̇ ܡܛܠ ܕܐܬܟܪܗܬ ܕܘܝܐܝܬ. ܘܠܐ ܬܬ̣ܚܘܐ ܠܘܬܗ̇ ܒܩܫܝ̈ܬܐ
15
ܙܥܝܦܐܝܬ ܘܬܫܩܝܗ̇ ܚܡܪܐ ܬܛܝܪܐ ܐܘܟܝܬ ܬܚܙܝܗ̇ ܙܒ̈ܢܐ ܕܒܝܫܘܬܐ
16
ܡܣܟܢܐܝܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܝܢܐ ܥܡܝܩܐ ܬܝܒܒܝ ܩܘܕܡܝܟ ܦܨܝܚܐܝܬ.
17
ܬܚܓܐ ܠܟ ܚܘܓܝ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܠܥܠܡܝܢ ܚܘܝܚܐܝܬ. ܘܬܣܩܝ ܠܟ
18
ܫܘܒ܏ ܏ܡܫܡ܏ ܡܢ ܒܬܪ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܗ̇ܘ
19
ܕܒܡܬܢܚܬܢܘܬܗ ܕܠܘܬܢ ܪܘܡܪܡܐ ܩܢܝܢܢ. ܘܒܡܬܒܣܪܢܘܬܗ
20
ܗܕܪܐ ܐܬܥܛܦܢܢ. ܘܒܡܟܝܟܘܬܗ ܫܘܒܗܪܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܠܒܫܢܢ ܏ܘ܏
21
ܘܒܫܝܛܘܬܗ ܬܟܣܝܬ ܢܘܗܪܐ ܙܩܪ ܠܢ. ܘܒܡܝܬܘܬܗ ܚܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ
22
ܩܕܝܢܢ. ܘܒܩܝܡܬܐ ܪܗܒܘܢܐ ܕܩܝܡܬܢ ܘܢܘܚܡܢ ܐܫܬܟܢ ܠܢ. ܒܕܓܘܢ
23
ܒܥܝܢܢ ܠܪ̈ܚܡܝܟ. ܘܡܬܟܫܦܝܢܢ ܠܚܢܢܟ. ܠܐ ܢܗܘܐ ܥܡܠܟ ܕܒܢ
24
ܣܪܝܩܐ. ܘܛܘܪܦܐ ܕܩܒܠܬ ܥܠ ܐܦܝ̈ܢ ܐܝܩܐ. ܘܢܬܡܓܢ ܕܡܟ ܝܩܝܪܐ
25
ܕܐܫܬܦܥ ܚܠܦܝܢ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܝܪܬܘܬܐ ܣܓܝܐܬ ܕܡܝ̈ܐ ܩܢܝ ܠܢ. ܘܐܝܟ
26
ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܝܩܝܪ̈ܬܐ ܘܚܘܡܪ̈ܐ ܫܒܝܚ̈ܬܐ ܒܓܙܟ ܐܣܢ ܠܢ. ܡܛܠ ܕܠܐ

Page 69v

1
ܗܘܐ ܒܕܗܒܐ ܘܒܟܣܦܐ ܐܬܦܪܩܢ ܡܢ ܣܐܢܝ̈ܢ. ܐܠܐ ܒܕܡܟ ܐܘ
2
ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ ܕܡܘܡܐ ܘܛܘܠܫܐ ܠܝܬ ܒܗ ܐܬܚܪܪܢܢ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ
3
ܦܪܘܩܢ ܣܒ ܒܐܦܝ̈ܢ ܘܚܣܐ ܥܘܠܢ. ܘܠܐ ܬܬܒܘܥ ܠܢ ܚܬܝܬܘܬܐ
4
ܕܗܘܦܟܐ. ܡܛܠ ܕܚܢܢ ܒܗܦܟܐ ܕܗܝ ܕܫܘܝܐ ܠܩܪܝܬܢ ܐܬܕܒܪܢܢ.
5
ܡܕܝܢ ܪ̈ܚܡܝܟ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܗܘܢ ܡܬܟܫܦ̈ܢܐ ܚܠܦܝܢ ܡܛܠ ܕܠܟܣܐ
6
ܕܩܪܝܪ̈ܐ ܫܟܝܚ ܦܘܪܥܢ ܐܓܪܐ. ܡܢ ܦܘܡܟ ܩܕܝܫܐ ܫܡܥܢܢ. ܚܢܢ
7
ܕܝܢ ܡܘܕܝܢܢ ܡܪܝ ܕܐܝܬܝܢ ܗܢܘܢ ܕܒܙ̈ܢܝܐ ܫܟܝܪ̈ܐ ܠܟܠ ܐܢܫ ܥܒܪܢܢ.
8
ܐܠܐ ܣܒܪܐ ܫܪܝܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܢ ܕܒܟ ܚܣ ܠܐ ܫܚܛܢܢ. ܡܕܝܢ ܡܪܝ
9
ܠܣܒܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܢ ܦܢܝ ܘܐܩܨ ܦܘܪܥܢܐ ܒܝܘܡ ܕܝܢ̈ܐ. ܐܕܢ̈ܐ
10
ܕܨܬ̈ܝ ܠܦܘܩܕ̈ܢܝܟ ܗܢܝܐܝܬ. ܠܐ ܢܚܪ̈ܫܢ ܡܢ ܫܡܥܐ ܕܗ̇ܝ ܒܪܬ
11
ܩܠܐ ܕܬܘ ܥܘܠܘ ܒܪܝܟܘܗܝ ܕܐܒܝ ܘܝܪܬܘ ܡܠܟܘܬܐ. ܒܘܪ̈ܟܐ ܕܒܪ̈ܟܝ
12
ܠܣܓܕܬܟ ܡܟܝܟܐܝܬ. ܠܐ ܢܬܬܒܪܢ ܒܐܪܙܦܬܐ ܕܪܘܓܙܐ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ
13
ܓܘܫܡܐ ܕܐܬܡܝܪܢ ܒܡܘܪܘܢ ܩܕܝܫܐ ܕܝܠܟ ܗܝܡܢܘܬܐܝܬ. ܠܐ ܬܓܫܘܦܝ
14
ܒܗ ܢܘܪܐ ܝܩܕܬܐ ܒܥܙܝܙܘܬܐ. ܕܕܪ̈ܥܐ ܕܐܬܦܫܛܘ ܒܨܠܘ̈ܬܐ ܩܕܡܝܟ
15
ܡܬܚܢܢܐܝܬ. ܠܐ ܢܬܦܫܚܘܢ ܒܦ̈ܠܩܐ ܚܪ̈ܝܦܐ ܕܡܬܩܢܝܢ ܠܕܝܢܐ
16
ܘܠܬܒܥܬܐ. ܗܕ̈ܡܐ ܕܐܬܡܙܓܘ ܒܗܘܢ ܦܓܪܟ ܘܕܡܟ ܡܚܝܕܐܝܬ. ܠܐ
17
ܢܣܬܝܛܘܢ ܒܫܠܗܒܝܬܐ ܚܪܝܦܬ ܕܠܩܐ ܒܕܘܝܘܬܐ. ܘܪ̈ܝܕܐ ܕܐܬܡܫܚܘ
18
ܒܡܫܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐܝܬ. ܠܐ ܢܣܝܦ ܐܢܘܢ ܒܓܝܗܢܐ ܚܐܦܐ
19
ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܩܫܝܬܐ. ܙܢ̈ܕܐ ܕܐܬܦܫܛܘ ܒܣܒܪܐ ܠܘܥܕܟ ܫܐܠܬܢܐܝܬ.
20
ܠܐ ܢܬܩܦܣܘܢ ܒܝܘܡ ܦܘܪܥܢܐ. ܟܕ ܦܐܪ̈ܢ ܡܢ ܡܘܗܒܬܐ ܒܬܒܝܪܘܬܐ
21
ܚܝܠܐ ܕܐܬܚܦܛ ܒܫܘܥܒܕܟ ܐܝܟ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗ ܬܟܝܒܐܝܬ. ܠܐ
22
ܢܬܡܚܠ ܒܥܕܢܐ ܕܒܗ ܒܢ̈ܝ ܐܪܥܐ ܢܩܘܡܘܢ ܘܢܘܕܘܢ ܠܟ ܒܟܐܢܘܬܐ
23
ܛܥܡܐ ܕܐܬܡܕܟ ܒܚܠܝܘܬ ܡ̈ܠܝܟ ܒܣܝܡܐܝܬ. ܠܐ ܬܨܪܦܝܘܗܝ ܬܛܪܢܘܬܗ
24
ܕܟܣܐ ܕܡܘܬܐ ܬܢܝܢܐ ܐܝܟ ܕܒܡܬܦܪܥܢܘܬܐ. ܝܡܝܢܐ ܕܛܪܦܬ ܥܠ
25
ܚܕܝܗ̇ ܩܕܡܝܟ ܡܬܬܘܝܢܐܝܬ. ܠܐ ܬܬܦܟܪܝ ܒܐܣܘܪ̈ܝ ܡܣܟ̈ܠܢܐ ܕܠܐ
26
ܡܬܦܣܩܝܢ ܠܥܠܡܝܢ ܒܫܪܝܪܘܬܐ. ܟܘܠ̈ܝܬܐ ܘܟܒܕ̈ܐ ܕܣܘܚ̈ܝ ܠܛܐܒ̈ܝܟ

Page 70r

1
ܬܗܝܪ̈ܐ ܚܘܒܢܐܝܬ. ܠܐ ܢܬܟܘܝ̈ܢ ܒܫܒܛܝ̈ ܢܘܪܐ ܒܥܙܝܙܘܬܐ. ܠܘܥܐ
2
ܘܝܫܛܐ ܕܐܬܒܣܡܘ ܒܦܬܘܪܟ ܛܝܒܘܬܢܐܝܬ. ܠܐ ܬܬܢܨܠܝ ܒܗܘܢ
3
ܡܪܝܪܘܬܐ ܡܡܝܬܢܝܬܐ ܚܪܝܦܬ ܒܬܐܢܚ̈ܬܐ ܡܕܥܐ ܘܪܥܝܢܐ ܕܗܝܡܢܘ
4
ܒܟ ܬܪܝܨܐܝܬ. ܠܐ ܢܬܒܕܠܘܢ ܒܡܪܢܝܬ ܫܘܢ̈ܩܐ. ܘܢܦܕܘܢ ܡܢ ܢܝܫܐ
5
ܕܬܪܝܨܘܬܐ. ܢܫܡܐ ܕܐܘܕܝ ܒܐܠܗܘܬܟ ܠܐ ܡܦܬܠܐܝܬ. ܠܐ ܢܬܚܫܒ
6
ܡܢܟ ܘܢܬܬܟܝܠ ܠܗ̇ ܐܓܪ ܬܘܕܝܬܗ. ܒܟܝܠܬܐ ܪܩܝܥܬܐ ܘܡܫܦܥܬܐ.
7
ܣܦܘ̈ܬܐ ܕܢܫ̈ܩܝ ܥܩܒ̈ܬܟ ܒܨܠܝܒܐ ܘܪ̈ܬܡܝ ܬܫܒܚ̈ܬܟ ܬܚܘܒܐܝܬ.
8
ܠܐ ܢܦܓܕ ܐܢܘܢ ܒܠܡܐ ܒܬܐܘܛܪܘܢ ܕܚܝܠܐ ܕܡܠܐ ܙܘܥܬܐ. ܥܝܢ̈ܐ ܕܐܨܕ̈ܝ
9
ܒܨܠܝܒܘܬ ܚܣܕܟ ܡܬܓܘܣܢܐܝܬ. ܠܐ ܢܡܛܪ̈ܢ ܕܡܥ̈ܐ ܡܢ ܬܫܢܝ̈ܩܐ
10
ܡܫܝܡ̈ܢܐ ܘܡܠ̈ܝܝ ܨܥܝܘܬܐ. ܦܘܡܐ ܘܠܫܢܐ ܕܐܟܠܘܟ ܒܛܒܘܬܟ
11
ܡܫܬܒܩܢܐܝܬ. ܠܐ ܢܬܥܨܪ ܒܗܘܢ ܣܡ ܡܘܬܐ ܕܡܕܘܐ ܘܡܡܪ ܒܬܫܢܝܕܘܬܐ.
12
ܨܒܥ̈ܬܐ ܬܐܡ̈ܬܐ ܕܨܪ̈ܝ ܗܘܝ ܨܠܝܒܐ ܥܠ ܐܦܝܗ̈ܝܢ ܡܬܓܘܣܢܐܝܬ.
13
ܒܟ̈ܠܒܬܐ ܕܢܘܪܐ ܠܐ ܢܫܬܡ̈ܛܢ ܐܝܟ ܕܒܬܒܥܬܐ. ܩܕ̈ܠܐ ܘܩܪ̈ܩܦܬܐ
14
ܕܐܬܟܦ̈ܦܝ ܒܨܠܘܬܐ ܘܒܨܘܡܐ ܡܬܓܪܓܚܢܐܝܬ. ܠܐ ܢܬܪܟܢܘܢ ܒܐܒܠܐ
15
ܘܬܐܢܚ̈ܬܐ ܩܕܡ ܬܪܘܢܝܘܢ ܕܐܝܩܪܟ ܒܓܢܝܚܘܬܐ. ܪܘܚܐ ܘܢܦܫܐ ܕܣܒܪ̈ܝ
16
ܒܡܘܠܝܐ ܡܕܒܪܢܝܐ ܕܝܠܟ ܬܩܢܐܝܬ. ܢܦܪ̈ܚܢ ܘܢܛܘ̈ܣܢ ܥܠ ܓܐܦ̈ܐ
17
ܪ̈ܓܝܓܐ ܕܛܝܒܘܬܟ ܠܘܥܕܐ ܕܟܘܪܣܝ ܐܝܬܘܬܐ. ܫܢ̈ܐ ܕܠܥܣܘ ܠܓܡܘܪܬܐ
18
ܘܩܘܪܐ ܕܒܚܫܘܟܐ ܒܪܝܐ ܕܡܫܬܡܪ ܥܠ ܪ̈ܫܝܥܐ ܒܠܠܡܐ ܘܚܡܬܐ
19
ܬܓܪ̈ܘܡܬܐ ܘܫܪ̈ܝܬܐ ܕܚܠܕ ܒܗܝܢ ܚܡܝܪܟ ܡܐܚܝܢܐ ܪܚܡܬ
20
ܐܢܫܐܝܬ. ܠܐ ܬܟܘܡ ܥܠܝܗܝܢ ܠܥܠܡ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܕܫܝܘܠ ܕܘܝܬܐ.
21
ܘܢܚܙܘܢ ܣܢ̈ܐܝܗܘܢ ܫ̈ܐܕܐ ܘܢܒܗܬܘܢ. ܕܐܢܬ ܗܘ ܐܝܬܝܟ ܗ̇ܘ ܕܥܕܪܬ
22
ܐܢܘܢ ܘܒܝܐܬ ܐܢܘܢ. ܘܐܡܝܬܬ ܡܢܗܘܢ ܥܘܠܗܘܢ. ܘܠܝܬܝܬ ܐܢܘܢ ܠܫܢ̈ܝܐ
23
ܕܚܙܘ ܒܗܝܢ ܒܝܫ̈ܬܗܘܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܬܗܘܐ ܒܣܝܡܘܬܟ ܠܥܠܡܝܢ ܥܠܝܢ
24
ܘܥܠܝܗܘܢ ܘܢܣܩ ܠܟ ܏ܫܘ܏ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܠܐܒܘܟ ܘܠܪܘܚܟ ܏ܩܕ܏ ܗܫܐ
25
ܫܠܡܬ