Anaphora of Abd Al Ghani

Transcriptions of Manuscripts

Anaphora des Basilios Abd AlGhani- Borg. Sir 95 - Version 1.0

Transcription by: Ephrem Aboud Ishac

Graz, 9. Feb. 2017

Page 283

1
ܒܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ ܟܬܒܝܢܢ ܟܬܒܝܢܢ ܐܢܢܐܦܘܪܐ ܕܐܒܘܢ ܡܪܝ ܒܣܝܠܠܝܘܣ
2
ܡܦܪܝܢܐ ܕܗܘ ܥܒܕ ܐܠܓܢܝ ܒܪ ܩܫܝܫܐ ܐܣܛܦܐܢܘܣ ܡܢ ܩܪܝܬܐ ܡܒܪܟܬܐ
3
ܡܢܨܘܪܝܗ ܡܪܝܐ ܢܚܣܐ ܠܢ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܐܡܝܢ ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ
4
ܕܫܠܡܐ ܗܘܢܐ ܐܠܨܝܐ ܘܡܬܘܡܝܐ ܗܘ ܕܐܝܬܝ ܒܐܝܬܘܬܗ
5
ܠܗܘܝܐ ܠܟܠ ܟܝܢ ܘܠܗܢܐ ܟܠ ܘܝܨܦ ܒܛܝܠܐܝܬ ܒܩܘܝܡܗܘܢ
6
ܐܟܣܝܣܐܝܬ ܘܕܗܢܐ ܟܠ ܘܐܟܝܦܐܝܬ ܡܨܛܒܝܐ ܛܝܒܘܬܗ ܠܡܒܝܬܝܘ
7
ܠܗ ܟܠ. ܘܐܢܬ ܐܘ ܡܪܝܐ ܡܪܐ ܟܠ. ܗ݀ܘ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܚܣܘܟܬܢܘܬܐ
8
ܨܐܕܘܗܝ ܬܕܝܠܝ ܘܬܥܘܠܘ ܘܫܟܢ ܠܢ ܫܦܝܥܐܝܬ ܫܝܢܟ ܡܫܝܢܢܐ
9
ܕܟܠ. ܘܐܩܨܐ ܠܢ ܫܠܡܟ ܘܚܘܒܟ ܡܐܘܝܢܐ ܕܟܠ. ܕܠܡܡܠܐ

Page 284

1
ܡܢܗܘܢ ܠܠܒ̈ܘܬܢ ܣܦܐ ܒܣܦܐ ܘܢܚܡܘܠ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܘܢ ܘܒܝܕܗܘܢ
2
ܠܚܒܘܪ (add. margin ܐܠܡܢܥ)   ܐܟܬܐ ܡܢ ܠܒܘ̈ܬܢ ܢܚܘܠ ܘܠܥܪܘܪ (add. margin ܥܪ ܟܠܐ ܩܛܝܢܘܬܐ)   ܣܢܐܬܐ ܡܢ ܬܐܪ̈ܬܢ
3
ܢܥܩܘܠ. ܘܒܛܪܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܣܒܝܣܐܝܬ. ܙܓܙܘܪ ܥܘܪܠܘܬ
4
ܠܒܢ ܕܥܪܘܠ. ܘܡܢ ܗ̇ܘ ܚܡܪܐ ܘܡܫܚܐ ܕܐܣܬܘܣ ܒܗܘܢ
5
ܡܡܝܚܐ. ܕܒܐܘܪܚ ܐܝܪܝܚܘ ܐܘܟܝܬ ܕܡ ܘܦܓܪ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ
6
ܥܠ ܫܘܚ̈ܢܝܢ ܢܨܘܠ. ܘܐܘܣܦ ܘܐܣܓܐ ܒܢ ܕܟܝܘܬܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ
7
ܐܝܟ ܕܠܡܫܬܘܝܘ ܕܠܗܘܢ ܟܕ ܠܗܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܫܬܐ ܘܢܐܟܘܠ.
8
ܘܢܣܩ ܠܟ ܏ܫܘ܏ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܠܒܪܟ ܘܠܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ. ܗܫܐ
9
ܘܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠܡܝܢ ܥܡܐ ܐܡܝܢ ܢܬܠ ܫܠܡܐ ܩܕܡܝܟ ܓܝܪ
10
ܡܪܗܒ ܠܟܪ̈ܘܒܐ ܟܐܦܝܢܢ ܩܘܡ̈ܬܢ ܡܫܬܥܒܕܢܐܝܬ. ܘܠܨܘܪ̈ܐ
11
ܢܦܫ̈ܢܝܬܐ ܟܝܬ ܘܦܓܪ̈ܢܝܐ ܡܪܟܝܢܢ ܥܒܕܢܐܝܬ ܘܠܐܦܝ̈ܢ ܟܗܝ̈ܬܬܐ ܩܕܡ
12
ܦܪ̈ܘܣܬܕܐ ܕܬܪܥܟ ܡܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܡܓܪܓܚܢܢ ܚܢܝܓܐܝܬ
13
ܟܕ ܒܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܪ̈ܚܡܐ ܐܘܣܝܝ̈ܐ ܕܒܟ ܠܘܬܢ ܢܓܕܝܢܢ
14
ܫܦܝܥܐܝܬ. ܘܠܐܦܝ̈ܟ ܦܨܝܩ̈ܬܐ ܡܦܥܝܢܢ ܠܘܬܢ ܚܘܒܢܐܝܬ. ܘܠܫܢܟ
15
ܚܘܝܚܬܐ ܒܫܘܓܫ̈ܐ ܒܪ̈ܘܬܢܝܐ ܡܦܨܚܝܢܢ ܡܠܝܐܝܬ. ܘܒܓܘܪ̈ܓܝܐ
16
ܬܘܬܢܝ̈ܐ ܠܚܘܣ̈ܢܐ ܐܒܗ̈ܝܐ ܥܠܝܢ ܡܪܬܚܝܢܢ ܡܪܚܡܢܐܝܬ. ܐܢܬ ܕܝܢ
17
ܐܘ ܡܪܝܐ. ܠܐ ܬܦܝܛ ܒܢ ܕܘ̈ܝܐ ܘܒܣܝܪ̈ܝ ܒܬܐܪ̈ܬܐ ܚܡܬܢܐܝܬ.
18
ܡܛܠ (add. margin ܫܦܝܪܘܬ)   ܗܘܦܟܢ ܘܛܦܝܠܘܬ ܣܘܥܪܢܢ ܡܪܘܕܐܝܬ. ܐܠܐ ܐܬܦܢ
19
ܘܝܩܪ ܠܨܠܡܟ ܕܪܫܝܡ ܒܢ ܛܝܒܘܬܢܐܝܬ. ܘܐܫܟܚ ܠܙܘܙܟ
20
ܡܠܟܝܐ ܕܐܒܕ ܒܢ ܕܘܝܐܝܬ. ܘܐܗܦܟ ܠܢ ܠܫܕܬܢ ܩܕܡܝܬܐ.
21
ܘܠܝܪܬܘܬܢ ܥܕܝܢܝܬܐ ܚܝܘܣܬܢܐܝܬ. ܘܚܕܐ ܒܡܬܦܢܝܢܘܬܢ ܏ܥ܏
22
ܠܡܫܕܪ̈ܐ ܠܬܫ̈ܡܫܬܐ ܗ̇ܝ ܝܡܝܢܝܬܐ. ܕܢܫܡܬܐ ܐܢܫܝܬܐ
23
ܡܥܪܙܠܬ ܥܡ ܒܣܪܐ ܡܪܟܒܐܝܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܦܠܓܝ̈ܗܘܢ ܏ܚ܏
24
ܚܒܝܒܐܝܬ ܘܒܣܕܪ̈ܝܗܘܢ ܟܢܝܫܐܝܬ. ܢܣܩ ܠܟ ܏ܫܘܒ܏ ܚܕܝܐܝܬ
25
ܘܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܐܘܣܝܐܝܬ. ܘܠܪܘܚܐ ܚܝܐ ܫܘܝܐܝܬ. ܗܫܐ ܀
26
ܐܡܝܢ ܒܣܝܡܐ ܕܠܐ ܐܚܕܐ ܛܝܒܘܬܗ ܫܘܓܢܝܐ. ܘܠܐ ܚܐܫܐ
27
ܡܠܝܘܬܗ ܫܘܢܝܐ. ܡܢ ܕܒܡܦܬܟܘܬ ܚܘܣܢ̈ܘܗܝ ܫܦܝܥ̈ܐ.
28
ܘܬܟܝܒܘܬ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܠܐ ܦܪ̈ܝܥܐ. ܠܐ ܚܣܡܐܝܬ ܫܘܬܦ ܡܓܢ
29
ܠܒܪ̈ܝܬܗ

Page 285

1
ܠܒܪ̈ܝܬܗ. ܒܒܘܣܡ ܬܐܘܪܝܐ ܡܫܢܓܢܝܬܐ ܕܝܬܗ. ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܡܡܘܠ
2
ܡܬܝܕܥܢܘܬܗ ܒܪܐܙܐ ܘܒܣܘܟܠܐ ܓܚ ܘܢܛܚ ܥܠ ܗ̈ܘܢܐ ܬܪܝܢܐ. ܘܡܢ
3
ܗܠܝܢ ܐܬܝܒܠ ܠܘܬ ܒܪܝܐ ܠܩܝܫܝܐ ܐܘܟܝܬ ܐܕܡ ܩܕܡܝܐ. ܕܐܬܕܠܠ
4
ܗܘ ܠܚܘܕܘ̈ܗܝ ܒܨܠܡܐ ܡܠܟܝܐ. ܘܐܬܡܢܝ ܒܗܕܐ ܒܬܐܓ̈ܡܐ ܥܣܝܪ̈ܝܐ.
5
ܘܐܬܚܪܙ ܒܝ̈ܗܠܐ (add. margin ܟܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ)   ܡܠܐܟܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܫܪܟܬ ܠܗ ܓܕܘܬܐ ܘܢܨܝܚܘܬܐ
6
ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܐܬܚܣܡ ܡܢ ܛܪܟܢܐ ܣܛܢܐ ܣܢܐܐ ܕܫܦܝܪ̈ܬܐ. ܘܐܝܟ ܪܚܡܐ
7
ܢܟܝܠܐ ܒܡܠܟܐ ܕܡܠܐ ܣܡ ܡܘܬܐ ܓܢܒܗ. ܘܒܪܓܬ ܐܠܗܘܬܐ ܣܛܡܗ.
8
ܘܒܬܪܥܝܬܐ ܡܫܩܠܬܐ ܐܝܟ ܕܒܙܗܪ̈ܐ ܦܛܡܗ. ܟܕ ܒܡܠܟܐ ܚܘܝܝܐ
9
ܐܬܬܢܒ (add. margin ܏ܝܘ܏ ܐܬܬܝܒ)   ܘܐܬܬܛܥܝ. ܘܒܫܘܕܠܐ ܢܫܝܐ ܐܬܓܪܦ ܘܐܬܓܠܘܝ. ܗܝܕܝܟ
10
ܢܨܝܚܘܬܐ ܥܛܠܬ ܠܡܬܠܒܟܘ ܣܒܪܬ ܕܐܡܕܬ: ܘܥܠ ܩܪܩܦܬ ܫܡܝ̈ܐ
11
ܬܪܘܢܝܘܢ ܕܝܠܗ̇ ܩܒܥܬ. ܘܟܕ ܒܪܢܝܐ ܣܪܝܩܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܢܦܫܗ
12
ܐܬܒܣܡܬ (add. margin ܏ܢܘ܏ ܐܚܪܬܐ ܐܬܟܣܝܬܝ)   ܟܕ ܐܬܬܛܥܝܬ. ܘܒܕܡܐ ܚܠܦ ܡܛܪܐ ܐܪܥ ܠܒܗ ܐܬܪܣܡܬ.
13
ܘܐܝܟ ܕܒܣܘܩܒܠܐ ܒܝܫܐ ܪܡܬܐ ܐܬܪܥܝ. ܘܡܥܠܝܘܬܐ ܕܒܠܠܗܘܬܐ
14
ܐܬܗܓܓ. ܘܠܡܩܕܝܢܘܬܗ̇ ܐܬܪܢܝ. ܘܠܡܫܘܙܒܘ ܠܕܚܝܠܘܬܐ ܐܬܕܢܝ.
15
ܘܡܢ ܗܝܕܝܢ ܠܒܝܬ ܬܚܬܝܢ ܐܫܬܪܓܠ ܘܢܦܠ ܘܠܐܒܕܢ ܐܒܕܢ̈ܝܢ
16
ܐܬܥܪܓܠ ܘܐܬܦܪܟܠ. ܘܥܠ ܕܒܐܝܩܪܗ ܠܐ ܐܬܒܝܢ. ܐܫܬܠܡ ܠܒܥܝܪܗ
17
ܘܬܚܝܬ ܐܠܨܝ̈ܬܗ̇ ܐܬܟܕܢ ܘܐܬܕܘܝ ܕܘܝܘܬܐ ܕܒܣܟܐ ܒܪܝܐ. ܘܐܬܢܟܪܝ
18
ܟܠ ܟܠܗ ܡܢ ܫܘܒܚܗ ܫܪܘܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܟܪܝܬ ܠܟ ܐܘ ܡܪܐ. ܥܠ
19
ܚܙܘܪ ܕܗܒܐ ܕܐܫܬܚܩ. ܘܥܠ ܨܘܪܬ ܨܠܡܟ ܕܐܬܕܚܩ. ܥܠ
20
ܕܡܘܬ ܝܘܩܢܟ ܕܐܬܬܒܣܪ. ܥܠ ܚܐܪܘܬܗ ܘܫܠܝܛܘܬ ܒܝܬܗ܆
21
ܕܐܬܥܒܕ ܘܐܬܐܣܪ. ܘܟܕ ܡܢ ܒܬܪ ܕܦܕ ܒܗ ܣܒܪܐ ܕܟܠ ܙܘܗܪ
22
ܘܢܘܗܪ. ܥܠܠ̈ܬܐ ܘܦܘܪ̈ܣܐ ܛܟܢܬ. ܘܗܠܝܢ ܕܚܘܪܪܐ ܠܗ ܡܩܢܝܢ
23
ܫܟܢܬ. ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܚܬܬܐ ܘܣܘܪܩܐ ܡܚܝܢܐ ܕܝܚܝܕܝܐ
24
ܒܪܐ ܕܝܠܟ. ܗ݀ܘ ܕܒܨܒܝܢܐ ܠܚܘܕܝܐ ܕܝܠܟ ܘܕܝܠܗ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ.
25
ܢܣܒ ܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܘܝܗܒ ܗܠܗ ܬܚܠܘܦܐ
26
ܠܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܪܚܡܬ ܐܢܫܐܝܬ. ܚܠܦ ܚܝܒܘܬܗ ܕܗ݀ܘ ܥܦܪܢܐ.
27
ܘܐܥܕܝܗ ܒܟܐܢܘ ܡܢ ܢܫܒܘ̈ܗܝ ܕܒܥܠܕܪܗ (add. margin ܕܐܪܐ ܩܪܒܐ)   ܣܛܢܐ. ܘܦܪܥ ܚܘܒܬܢ
28
ܥܕܡܐ ܠܠܦܛܐ ܐܚܪܝܐ ܒܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܘܡܟܣܢ ܡܕܐܬܐ ܕܚܝܒܝܢ

Page 286

1
ܗܘܝܢ ܒܬܪܝܨܘ ܠܟܐܢܘܬܐ ܒܫܘܦܥ ܕܡܗ. ܐܘ ܠܡܘܗܒܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ
2
ܕܐܬܬ ܠܢ ܡܓܢ. ܗ݀ܝ ܕܟܕ ܡܨܕ ܒܗ̇ ܒܘܝܢܐ ܝܕܥ̈ܬܗ ܙܠ̈ܢ. ܐܘ ܠܗܡܝܪܐ
3
ܡܝܩܪܐ ܘܪܝܫܝܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ. ܗ݀ܝ
4
ܕܒܐܝܕ̈ܝܗ̇ (add. margin ܘܒܝܕܗ̇ ܪܒܘܬ ܚܘܒܟ ܕܠܘܬܢ)   ܝܕܥܢܢ. ܘܠܣܓܝܐܘܬ ܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܟ ܐܫܬܘܕܥܢܢ.
5
ܘܒܕܘܡܪܐ ܪܒܐ ܗ̇ܘܝܢܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ. ܐܘ ܠܥܘܡܩܐ ܕܥܘܬܪܐ ܘܦܬܝܘܬܐ
6
ܘܪܘܝܚܘܬܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܟ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܣܥܪܐ ܘܡܣܬܥܪܐ ܦܫܝܛܐܝܬ
7
ܥܠ ܒܪ̈ܝܬܟ. ܫܘܒܚܐ ܠܣܓܝܐܘܬ ܪ̈ܚܡܝܟ ܣܓܕܬܐ ܠܫܦܝܥܘܬܗ
8
ܕܚܢܢܟ. ܘܗܫܐ ܒܥܘܬܐ ܡܬܚܢܢܢܝܬܐ ܡܩܪܒܝܢܢ ܠܚܢܢܟ. ܘܬܟܫܦܬܐ
9
ܡܦܝܣܢܝܬܐ ܠܡܪܘܬܟ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܢܗܪ ܠܢ ܒܪܘܚܟ ܘܬܨܡܚ ܠܢ
10
ܒܕܢܚܟ. ܕܢܫܟܚ ܠܡܕܪܟܘ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫ̈ܐ. ܡܢܘ ܪܘܡܐ
11
ܘܥܘܡܩܐ ܘܐܘܪܟܐ ܘܦܬܝܐ ܕܝܡܐ ܕܛܒܘܬܟ ܘܢܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ܀ (add. margin ܐܢܬ ܗܝ ܟܐܦܐ ܗܝ ܛܪܢܝܬܐ ܕܐܪܕܝܬ ܬܪܥܣܪ ܢܘܪܘܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܠܬܪܥܣܪ ܫܒ̈ܛܐ ܕܝܣܪܐܝܠ)  
12
܏ܡܫܡ܏ ܢܩܘܡ ܟܗܢܐ ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ (add. margin ܚܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܢ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܘܫܘܬܦܘܬܐ ܘܡܓܢܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܏ܩܕ܏ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܝ ܠܥܠܡܝܢ.)   ܓܗܢܬܐ ܘܠܚܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܙܕܩܝܬܐ
13
ܡܩܪܒܘܬ ܬܘܕܝ̈ܬܐ ܘܡܕܫܢܘܬ ܩܘܠ̈ܣܐ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܪܝܡܬܐ
14
ܗ̇ܝ ܕܒܦܘܪ̈ܫܐ ܕܩܢܘܡ̈ܐ ܡܬܗܝܡܢܐ ܠܐ ܡܚܝܕܐܝܬ. ܘܒܡܚܝܕܘܬܐ
15
ܕܟܝܢܐ ܘܝܚܝܕܘܬܐ ܘܡܪܘܬܐ ܘܐܠܗܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܐ ܦܪܝܫܐܝܬ.
16
ܘܟܕ ܢܛܝܪ ܫܘܘܕܥܐ ܕܩܢܘܡ̈ܐ ܒܚܕܢܝܘܬܐ ܐܘܪܣܝܝܬܐ ܠܐ
17
ܒܠܝܠܐܝܬ ܘܡܚܝܕ ܟܝܢܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܘܨܒܝܢܐ ܟܕ ܦܪܝܫܝܢ ܠܐ ܏ܚ܏
18
ܚܒܝܒܐܝܬ. ܠܗ̇ ܬܫܒܚ̈ܬܐ ܥܠ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܗ܆
19
ܬܠܐ ܩܠܗ ܏ܫܘܒ܏ ܠܟ ܐܠܗܐ ܕܟܠ ܟܝܢ. ܘܡܬܚܡܢܐ ܕܟܠ ܟܝܢ.
20
ܘܡܬܚܡܢܐ ܕܟܠ ܡܘܫ̈ܚܢ. ܘܡܪܒܝܢܐ ܕܟܠ ܩܘܡ̈ܢ.
21
ܣܘܩܐ ܘܚܝ̈ܐ ܕܟܠ ܢܫܡ̈ܢ. ܗ݀ܘ ܕܡܬܬܓܪ ܐܢܬ ܐܡܝܢܐܝܬ
22
ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܕܒܪ̈ܝܬܟ. ܘܡܬܦܪܣ ܐܢܬ ܡܬܘܡܐܝܬ ܠܡܓܪܓܘ
23
ܠܗܘܢ ܠܡܬܕܡܝܘ ܒܟ. ܡܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܚܫܒܬܗ
24
ܥܒܕܐ. ܘܬܪܥܝܬܗ ܗܘܝܐ ܘܠܘܡܕܐ. ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܫܦܥ ܟܝܠܐ
25
ܕܡܪܚܡܢܘܬܟ. ܘܢܬܥܬ ܣܓܝ̈ܐܝܬ ܡܣܐܬܐ ܕܚܝܘܣܬܢܘܬܟ.
26
ܘܨܒܐ ܨܒܝܢܟ ܒܗܘܝܐ. ܡܢ ܗܝܕܝܟ ܢܒܗܘ ܥܠܡ̈ܐ ܘܒܪ̈ܝܬܐ.
27
ܘܐܬܬܗܘܝܘ ܗܘ̈ܢܐ ܘܡܘܙܠ̈ܬܐ. ܘܐܬܟܝܢܘ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܘܟܢܝ̈ܬܐ.
28
ܘܐܬܬܛܟܣܘ ܒܫܦܝܪܘܬ ܡܛܟܣܘܬܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܫܦܪܬ ܠܒܣܝܡܘܬ
29
ܚܘܒܟ

Page 287

1
ܚܘܒܟ. ܕܬܬܒܣܡ ܐܢܬ ܠܚܘܕܐܝܬ ܒܬܐܘܪܝܐ ܚܠܝܬܐ ܕܓܐܝܘܬܟ. ܐܠܐ
2
ܘܕܫܘܬܦ ܠܒܪ̈ܝܬܟ ܒܡܬܡܕܥܢܘܬ ܒܨܪܐ ܡܕܡ ܐܝܟ ܕܡܨܝܐ ܕܡܢ
3
ܝܡܐ ܠܐ ܡܬܬܟܝܠܢܐ ܕܓܢܝܙܘܬܟ. ܡܢ ܗܝܕܝܟ ܫܪܝܘ ܡܢ ܐܝܬܘܬܟ
4
ܪ̈ܥܝܢܐ ܣܘܟܠܝ̈ܐ. ܘܡܕܥ̈ܐ ܐܪ̈ܙܢܝܐ ܥܠ ܗܘܢ̈ܐ ܡܩܪ̈ܒܐ ܕܠܐܠܗܘܬܟ.
5
ܐܘܟܝܬ ܬܓܡܐ ܣܪܦܝܐ ܨܡܚܝܢ ܘܢܛܚܝܢ. ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܒܟܪܐܝܬ
6
ܘܪܝܫܐܝܬ. ܝܘܬܪܢܐ ܕܡܬܐܪܙܢܘܬܐ ܘܡܬܢܗܪܢܘܬܐ ܩܕܡܝܢ
7
ܩܛܦܝܢ. ܘܡܢ ܠܝܬܝܘܬܗ ܕܚܣܡܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ ܘܫܟܝܚܘܬܐ
8
ܐܫܝܕܘܬܗ ܕܚܘܒܐ ܠܬܐܓ̈ܡܐ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ. ܗܝ ܟܕ ܗܝ ܡܬܐܪܙ܏ܢܘ܏
9
ܐܝܟ ܕܒܕܘܪܓܐ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܚܘܒܐ ܠܬܐܓܡܐ ܟܪܘܒܐ
10
ܡܝܒܠܝܢ. ܘܐܝܟ ܕܐܬܐܪܙܘ ܡܐܪܙܝܢ. ܘܗܘ ܬܓܡܐ ܟܪܘܒܝܐ
11
ܒܬܪ ܡܬܢܗܪܢܘܬܗ ܕܒܠܠܗܝ̈ܬܐ ܕܡܢ ܣܪ̈ܦܐ. ܗܝ ܟܕ ܗܝ
12
ܡܝܒܠܢܘܬܐ ܐܝܟ ܒܥ̈ܝ ܛܒ̈ܬܐ ܕܚܕ̈ܕܐ. ܠܬܐܓܡܐ ܡܘܬܒܝܐ.
13
ܡܢܗܪ ܟܕ ܠܐ ܫܠܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܬܓܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܒܬܪ ܏ܡ܏
14
ܡܬܬܨܡܚܢܘܬܗ ܒܪܐܙܢܝܬܐ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܫܘܘܟܢܐ
15
ܠܣܕܪܐ ܡܘܬܒܝܐ ܡܫܟܢ. ܟܕ ܡܢ ܥܒܘܪܝܐ ܟܘܙ. ܘܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ
16
ܘܦܠܓܐ ܡܘܬܒܝܐ ܒܥܩܒ ܡܬܦܪܦܥܢܘܬܗ ܒܝܡ ܓܢܝܙܘܬܐ
17
ܐܝܟ ܡܝܕܪ̈ܝ ܩܪ̈ܝܒܐ ܠܝܗ̈ܠܐ ܡܪ̈ܘܬܝܐ. ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܐܪܙܐ
18
ܡܐܪܙ ܘܡܕܢܚ ܟܕ ܪ̈ܘܙ. ܘܗܘ ܗܟܘܬ ܟܢܘܫܝܐ ܗ݀ܘ ܡܪܘܬܝܐ.
19
ܡܢ ܒܬܪ ܡܬܬܨܝܪܢܘܬ ܕܝܢ̈ܐ ܓܢܝ̈ܙܐ ܕܐܠܗܐ ܒܠܘܚ ܗܘܢܗ ܐܝܟ
20
ܕܥܠ ܝܨܝܨ̈ܐ (add. margin ܛܘܗ̈ܡܐ)   ܘܒܝ̈ܬܝܐ ܡܫܦܥ ܘܠܗܢܐ ܐܝܩܪܐ ܕܡܬܡܕܥܢܘܬ
21
ܥܬܝ̈ܕܬܐ ܠܩܘܛܢܐ ܚܝ̈ܠܘܬܝܐ ܡܣܟܠ ܟܕ ܬܘܙ. ܘܗܘ ܐܝܛܐ ܟܢܫܐ
22
ܛܘܛܢܐ ܚܝ̈ܠܘܬܝܐ ܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܕܐܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܫܘܬܦܘܬ
23
ܡܬܢܗܪ̈ܢܘܗܝ ܐܘܟܝܬ ܚܝܠܐ ܫܘܠܛܢܝܐ ܒܡܕܪܟܢܘܬ ܥܡܝܩܘܬܐ. (add. margin ܕܣܩܘܒܠܐܝܬ)  
24
ܘܡܣܬܪܘܬܐ ܡܕܡܝܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܡܗܘܝܢܝܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ
25
ܒܠܐ ܚܣܘܟܬܢܘܬܐ ܡܬܚܫܚ ܥܡܗ. ܘܠܝܓ ܠܝܓ ܒܡܐ ܕܐܬܒܝܬܝ
26
ܗܘ ܡܒܝܬܐ ܠܡܬܢܗܪܢܗ ܟܕ ܡܢ ܪܚܡܬܗ ܕܠܘܬܗ ܡܬܢܝܪ
27
ܘܥܐܙ. ܘܗܘ ܬܐܓܡܐ ܫܘܠܛܢܝܐ ܗܝ ܟܕ ܗܝ ܗܝܘܬܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ
28
ܡܫܡܠܐ ܥܡ ܪܝܫܢܘܬܝܐ ܟܕ ܫܘܬܦܐ ܠܫܪܟܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܒܐܪ̈ܙܢܝܬܐ

Page 288

1
ܠܗ ܥܒܕ ܘܒܗܝܢ ܥܡܗܘܢ ܡܬܚܠܛ ܘܡܬܚܪܙ. ܘܗܟܢܐ ܗܘ ܗܘܢܐ
2
ܪܝܫܢܘܬܝܐ. ܠܗܢܐ ܛܘܦܣܐ ܢܩܦ. ܘܠܓܘܕܐ ܕܪ̈ܝܫܝ ܡ̈ܠܐܟܐ ܡܐܪܙ ܟܕ
3
ܡܪܘܙ. ܒܗ ܒܙܢܐ ܘܟܢܫܐ ܗ݀ܘ ܕܪ̈ܝܫܝ ܡ̈ܠܐܟܐ ܥܠ ܠܐ ܡܬܢܗܪܢܘܬ
4
ܡܬܢܗܪ̈ܢܘܗܝ ܩܨܦ. ܘܥܠ ܡܢܗܪ̈ܢܘܬܗܘܢ ܒܥܓܠ ܝܨܦ. ܘܒܗ
5
ܟܕ ܒܗ ܒܙܢܐ ܘܐܝܟ ܕܐܬܬܕܢܚ ܠܗ. ܡܕܢܚ ܠܚܝܠܐ ܡܠܐܟܝܐ ܠܗ
6
ܠܪܐܙܐ ܪܒܐ ܘܐܠܗܝܐ ܘܡܦܕܟܣ ܟܕ ܡܢܗ ܡܕܡ ܠܐ ܡܓܢܙ. ܘܟܕ
7
ܡܢ ܪܚܡܬܐ ܢܘܪܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܣܬܝܒܪܢܝܬܐ ܘܐܠܗܝܬܐ. ܕܡܙܝܓܐ
8
ܒܡܬܐܪܙܢܘܬ ܬܐܓܡ̈ܐ ܡܙܕܟܝܢ. ܒܦܪܚܐ ܚܘܕܪܢܝܐ ܠܚܕ̈ܕܐ ܥܠ
9
ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܠܒܛܝܢ. ܘܒܓܘܪ̈ܓܐ ܡܚܬܚ̈ܬܢܐ ܠܡܕܫܢܘ ܬܘܕܝ̈ܬܐ
10
ܠܡܪܘܬܟ ܡܚܦܛܝܢ. ܟܕ ܡܢ ܠܐ ܡܣܝܒܪܢܘܬ ܥܘܙ ܐܠܗܘܬܟ
11
ܡܣܬܝܛܝܢ. ܩܘܕܫ̈ܐ ܐܡܝܢ̈ܐ ܠܐܬܪܐ ܕܫܟܝܢܬܟ ܐܡܝܢܐܝܬ
12
ܡܘܫܛܝܢ. ܟܕ ܪܬܡܐ ܕܬܫܚ̈ܬܟ ܒܙܘܥܬܐ ܚܠܛܝܢ. ܘܠ̈ܥܙܐ ܕܬܘܕܝ̈ܬܐ
13
ܪܒܪܬܝܬܐ ܡܫܡܪܝܢ ܟܕ ܩܢܛܝܢ. ܟܕ ܓܐܦ̈ܐ ܠܚܕ̈ܕܐ ܪܗܝܒܐܝܬ ܛܪܦܝܢ.
14
ܘܒܩ̈ܠܐ ܪ̈ܥܡܢܝܐ ܏ܫܘܒ܏ ܕܪܒܘܬ ܦܐܝܘܬܐ ܬܠܝܬܐܝܬ ܡܙܥܩܝܢ ܘܐܡܪܝܢ
15
ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܟܗܢܐ ܓܗܢܬܐ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܐܒܐ ܐܠܨܝ
16
ܐܝܬܘܬܐ. ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܒܪܐ ܡܬܘܡܝ ܝܠܝܕܘܬܐ. ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܪܘܚܐ
17
ܡܥܠܝ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܒܝܬܗ ܐܝܬܝܝܬܐ. ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝܟ ܘܡܥܠܝ
18
ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܘܠܩܘܕܫܟ ܡܬܝܐܝ̈ܒܢ ܪ̈ܘܚܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ.
19
ܘܟܕ ܗܘ̈ܢܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܒܥܝܢ ܕܢܬܕܟܪܘܢ ܠܫܡܐ ܡܫܘܬܦܐ ܕܡܪܘܬܟ.
20
ܩܕܡܝܢ ܕܝܢ ܡܫܝܓܝܢ ܦܘܡܝ̈ܗܘܢ ܒܩܘܕ̈ܫܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܗܡܣܝܢ
21
ܠܡܬܕܟܪܘ ܠܕܚܝܠܘܬܗ. ܟܕ ܬܠܝܬܐܝܬ ܡܥܦܦܝܢ ܠܗ̇ ܟܕ ܠܗ̇
22
ܠܡܠܬܐ ܘܒܗܕܐ ܡܐܪܙܝܢ ܥܠ ܬܠܬܐ ܩܢܘܡ̈ܐ ܕܐܝܬܘܬܐ. ܘܟܕ
23
ܡܢ ܟܠܗ̇ ܚܝܘܣܬܢܘܬܐ ܡܠܐ ܐܢܬܐ. ܣܓܝ ܪܓܝܓ ܐܢܬ ܕܬܫܘܬܦ
24
ܠܒܪ̈ܝܬܟ ܒܩܕܝܫܘܬܟ. ܒܐܡܝܢ ܡܙܝܥ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܥܠ
25
ܫܘܒܚܟ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܗܕܐ ܡܫܡܠܝܢ. ܐܦ ܗܢܘܢ ܢܬܩܕܫܘܢ
26
ܡܢ ܩܘܕܫ̈ܝܟ. ܘܥܠܗܕܐ ܨܒܘܬܐ ܐܣܪܚܬ ܢܒܝ̈ܐ ܘܐܩܝܡܬ
27
ܡܒܕܩ̈ܢܐ ܕܢܓܕܘܢ ܘܢܬܦܘܢ ܠܟܠܢܫ ܘܢܕܪܓܘܢ ܘܢܚܦܛܘܢ
28
ܐܢܘܢ ܥܠ ܗܕܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܬܫܘܪܝ ܐܢܘܢ ܢܨܝܚܘܬܐ ܗܕܐ
29
ܕܫܘܬܦܘܬܗܘܢ

Page 289

1
ܕܫܘܬܦܘܬܗܘܢ ܕܒܬܫܒܘܚܬܟ. ܘܟܕ ܡܪܕܬ ܡܢ ܝܘܠܦܢܗܘܢ
2
ܫܪܒܬܐ ܐܢܫܝܬܐ. ܘܠܐ ܐܕܢܝܬ ܠܬܘܪ̈ܨܐ ܬܩܢ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܐܠܐ
3
ܠܘܩܒܠ ܪܫܗ̇ ܦܗܬ. ܘܠܣܪܝܩܘܬܐ ܐܕܢ̈ܝܗ̇ ܨܠܬ. ܘܠܟܠ
4
ܐܘܪ̈ܚܢ ܪܓܠܗ̇ ܫܓܬ. ܗܝܕܝܢ ܟܪܝܬ ܠܒܣܝܡܘܬܟ ܥܠ
5
ܐܒܕܢܗ̇ ܘܫܕܪܬ ܠܦܪܩܐ ܪܒܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܠܐܝܠܐ ܕܡܚܝܠܘܬܗ̇.
6
ܘܐܬܠܝܛܐܝܬ ܐܝܟ ܢܚܫܪܬܢܐ ܐܥܕܝܗ̇ ܡܢ ܡܪܘܬܗܘܢ ܛܪܘܢܝܬܐ
7
ܕܫܐܕ̈ܐ. ܘܣܡܗ̇ ܒܠܡܐܢܐ ܕܢܝܚܬܐ. ܟܕ ܐܚܕܪ ܠܗ̇ ܐܝܟ ܕܠܢܛܘܪܬܐ
8
ܫܘܪܐ ܕܕܝ̈ܢܐ ܘܢܡܘܣ̈ܐ ܕܟܐܢܝ̈ܢ ܘܬܪܝܨܝܢ. ܘܠܗܢܘܢ ܕܟܕ ܬܩܦܝ
9
ܬܟܫܪܝ ܘܬܚܐ ܒܥܠܡܐ ܕܬܢܢ. ܘܒܗ݀ܘ ܕܠܐ ܦܛܪ ܬܠܝܬܐ ܗܘ
10
ܓܝܪ ܒܪܐ ܡܬܘܡܝܐ ܕܐܒܐ ܡܬܘܡܝܐ. ܗ݀ܘ ܕܝܠܝܕ ܐܝܬܝܐܝܬ
11
ܘܡܬܘܡܐܝܬ. ܝܠܝܕܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܣܒܠܬ ܪܕܝܐ. ܘܠܐ ܚܫܬ
12
ܦܣܩܐ ܘܠܐ ܡܬܬܚܡܐ ܥܠܡܢܝܘܢܬܗ̇ ܒܐܡܬܝܘܬܐ. ܘܠܐ ܡܬܩܛܪܓܐ
13
ܒܫܘܡ̈ܗܐ ܩܛܦܛܝܩ̈ܝܐ. ܐܠܐ ܒܟܘܢܝ̈ܐ ܐܦܘܦܛܝܩܝ̈ܐ ܠܝܘܕ.
14
ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܬܘܡܝܘܬܐ ܘܥܠܡܝܢܝܘܬܐ. ܐܟܡܐ ܕܬܐܡܪ
15
ܡܣܠܓܣܢܐܝܬ ܝܠܝܕܘܬ ܒܪ ܐܠܗܐ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܠܐ ܐܝܬ ܠܗ̇ ܗܘ
16
ܗܢܐ (add. margin ܒܚܕܐ ܡܨܛܒܝܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܠܗ)   ܘܠܐܒܘܗܝ ܘܠܪܘܚܗ ܫܘܝܐܝܬ ܙܚ ܟܕ ܠܐ ܫܢܝ. ܘܢܚܬ
17
ܟܕ ܠܐ ܐܫܬܓܢܝ. ܐܠܐ ܩܘܝ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܠܐ
18
ܡܫܢܝܢܐܝܬ. ܘܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ. ܒܙܢܐ ܕܛܒ ܪܡ ܘܡܥܠܝ ܘܝܬܝܪ
19
ܩܛܝܢ ܘܡܫܡܠܝ ܡܢ ܡܕܪܟܢܘܬ ܒܪ̈ܝܐ ܘܥܒܝ̈ܕܐ. ܘܥܛܠ
20
ܥܠ ܣܟܘܠ̈ܬܢܐ ܡܪ̈ܝܕܐ. ܒܪܡ ܐܝܟ ܕܗܘ ܘܐܒܘܗܝ ܘܪܘܚܗ
21
ܩܕܝܫܐ ܝܕܥ. ܢܚ̣ܬ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܠܡܪܒܥܐ ܠܐ ܡܛܠܫܐ
22
ܘܠܥܘܒܐ ܠܐ ܡܛܘܫܐ. ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܩܕܫܬܗ. ܟܕ ܨܒܝܢܐ
23
ܠܚܘܕܝܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬ ܪܘܚܩܘܕܫܐ ܥܒܕܘ ܒܡܨܥܝܘܬ ܢܦܫܐ
24
ܚܝܬܐ ܘܝܕܘܥܬܢܝܬܐ. ܠܚܘܝܕܐ ܬܡܝܗܐ
25
ܢܬܩܕܫܘܢ ܒܫܪܪܐ
26
(del. empty line )  
27
(del. empty line )  
28
(del. strike through ܢܬܩܕܫܘܢ ܒܫܪܪܐ)  
29
(del. empty line )  

Page 290

1
(del. empty line )  
2
(del. empty line )  
3
(del. empty line )  
4
(del. empty line )  
5
(del. empty line )  
6
(del. empty line )  
7
(del. empty line )  
8
(del. empty line )  
9
(del. empty line )  
10
(del. empty line )  
11
(del. empty line )  
12
(del. empty line )  
13
(del. empty line )  
14
(del. empty line )  
15
(del. empty line )  
16
ܢܬܩܕܫܘܢ ܒܫܪܪܐ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܘܬܘܒ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܢܐ
17
ܐܘܣܦ ܬܢܝܐ ܕܐܝܕܗ ܦܪܩܛܝܦܐܝܬ. ܘܐܫܠܡ ܠܗܘܢ ܕܝܬܩܐ
18
ܚܕܬܐ ܒܕܡܗ ܚܕܬܘܬ ܦܣܩܐܝܬ ܘܗܝܡܢ ܐܢܘܢ ܥܠ ܪ̈ܐܙܢܝܬܗ
19
ܟܠܢܐܝܬ. ܘܚܘܝ ܠܗܘܢ ܐܝܟܢܝܘܬ ܒܘܪܟܗ ܘܩܘܕܫܗ
20
ܡܠܦܢܐܝܬ. ܗܟܘܬ ܘܠܟܣܐ ܕܚܝ̈ܐ ܢܣܒ
21
(del. empty line )  
22
(del. empty line )  
23
(del. empty line )  
24
ܐܥܪܒܗ. ܠܥܠ̈ܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܟܕ ܒܥܦܝܦܘܬ ܚܘܦܛܗ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ
25
ܠܡܥܒܕ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܘܠܡܬܕܟܪܘ ܥܘܗܕܢܐ ܕܚܫܗ ܘܕܡܘܬܗ
26
ܘܕܩܝܡܬܗ ܣܒܝܣܐܝܬ. ܘܠܡܐܟܠ ܡܢܗ ܠܐ ܡܬܦܣܩܢܐܝܬ.
27
ܫܪܪ ܕܐܠܨܝܬܐ ܗܝ ܠܡܗܝܡܢܐ ܠܡܕܟܝܘ ܬܐܪܬܗ
28
ܚܦܝܛܐܝܬ (add. margin ܘܠܡܙܗܝܘ)   ܠܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐܝܬ. ܘܕܢܬܚܣܢ ܒܗܝܡܢܘܬܗ
29
ܬܪܝܨܐܝܬ.

Page 291

1
ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܓܠܙ ܡܢ ܢܣܝܒܘܬܗ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܡܛܠ ܕܗܘ ܐܫܬܘܕܝ
2
ܠܢ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܕܟܠ ܕܐܟܠ ܠܝ ܡܗܝܡܢܐܝܬ. ܗܘ ܒܝ ܡܩܘܐ
3
ܩܘܫܬܢܐܝܬ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܒܝ ܗܡܣܝܢ ܘܓܫܦܝܢ ܒܠܝܠܐܝܬ.
4
ܗܠܝܢ ܐܒܕܝܢ ܒܝܫ ܒܝܫ ܕܘܝܐܝܬ. ܥܠ ܕܠܐ ܦܪܫܘ ܐܝܩܪܐ ܠܦܓܪܝ
5
ܙܕܩܐܝܬ. ܐܟܡܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܠܡܪ̈ܝܗܘܢ ܘܠܝܐܝܬ ܘܠܫܪܪܐ ܕܡ̈ܠܘܗܝ
6
ܣܗܕ ܝܗܘܕܐ ܬܪܝܨܐܝܬ. ܕܐܬܦܪܕ ܡܢ ܡܨܥܬܗ ܟܐܢܐܝܬ. ܡܟܝܠ
7
ܐܢܬܘܢ ܐܘܚܕܘܗܝ ܠܪܐܙܐ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܙܗܝܪܐܝܬ. ܘܚܡܣܢܘ
8
ܒܗܝܡܢܘܬܗ ܬܩܢܐܝܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܗ ܢܣܬܡܣܡ̈ܢ ܚܒܪ̈ܬܟܘܢ
9
ܚܠܝܡܐܝܬ ܘܢܬܚܣܘܢ ܨܘܥܨܥܝ̈ܟܘܢ ܟܢܝܫܐܝܬ ܘܬܫܬܘܙܒܘܢ ܡܢ
10
ܡܣܓ̈ܦܢܝܬ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ ܫܘܝܐܝܬ. ܗܫܐ ܡܘܬܟ. ܟܕ ܠܡܣܝܘ̈ܢܐ (add. margin ܐܠܨܒܪ)  
11
ܡܕܒܪ̈ܢܝܐ. ܘܡܫ̈ܩܠܐ ܕܣܘܪܩܐ ܨܒܝܢܝܐ ܥܠ ܠܒܘ̈ܬܢ ܟܬܒܝܢܢ
12
ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ (add. margin ܘܒܡܚܬܬܟ)   ܡܚܝܢܝܬܐ ܗ̇ܝ ܡܥܪܙܠܬ ܒܦܘܪܩܢܢ
13
ܡܬܒܩܝܢܢ. ܟܕ ܒܫܠܡܐ ܕܫܘܫܛ ܐܝܙܓܕܟ ܠܕܟܝܬ ܡܢ ܟܠ
14
ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܐܘܟܝܬ ܐܡܟ. ܘܚܕܝܬܐ ܫܡܗܗ̇. ܕܠܠܘܛܬܐ
15
ܚܒܝܒܬ ܒܡܘܠܕܢ ܕܚܩܬ ܘܒܛܠܬ ܐܫܬܘܕܥܢܢ. ܟܕ ܒܟܘܪܬܟ
16
ܕܒܓܘ ܟܪܣܐ ܡܩܕܫܬܐ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܟܝܢܝܐ. ܕܐܫܬܡܠܝܬ ܕܝܢ
17
ܗ݀ܝ ܕܐܬܡܪܬ. ܐܝܟܐ ܕܣܓܝܬ ܚܛܝܬܐ ܬܡܢ ܐܬܝܬܪܬ ܛܝܒܘܬܐ
18
ܝܕܥܢܢ. ܘܟܕ ܐܬܝܠܕܬ ܒܬܡܘܪܬܐ (add. margin ܒܪܐ ܥܨܪܗ ܐܝܟ ܬܫܒܘܚܬܐ)   ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ. ܕܥܒܕܐ ܬܡܝܗܐ
19
ܕܡܠܐ ܦܘܪܩܢܐ ܣܝܡܐ ܠܟ ܠܡܥܒܕ ܐܬܡܕܥܢܢ. ܘܟܕ ܒܥܕܢ ܡܘܠܕܟ
20
ܐܦܚܝܬ ܪܝܚܟ ܒܣܘ̈ܦܝܗ̇ ܕܡܬܥܡܪܢܝܬܐ. ܘܠܥܝ̈ܢܝ ܣܛܢܐ
21
ܘܚܝ̈ܠܘܬܗ ܣܡܝܬ ܘܠܨܠ̈ܡܝܗܘܢ ܘܠܦܬܟܪ̈ܝܗܘܢ ܒܚܝܠܟ ܓܕܡܬ
22
ܘܗܕܡܬ ܕܠܚܘܪܪ ܓܠܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܡܢ ܛܪܘܢܘܬܗܘܢ ܠܦܪܨܘܦܟ
23
ܐܚܝܪܬ ܐܬܪܢܝܢܢ. ܟܕ ܒܥܪܘܩܝܟ ܕܠܡܨܪܝܢ ܡܢ ܐܝܪܘܕܝܣ. ܠܪܐܙܐ
24
ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܟ ܨܒܝܬ ܕܬܟܣܐ ܡܢ ܒܠܐܐܪ ܐܬܐܪܙܢܢ. ܘܟܕ
25
ܒܚܘܝܠܟ ܕܡܢ ܪܘܚܐ. ܘܬܪܒܝܬܟ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܘܫܘܘܫܛܟ
26
ܕܒܚܟܡܬܐ. ܕܒܕܚ̈ܠܝܬܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܕܐܠܬܝܗܝ ܠܒܣܪܟ ܒܚܘܝܕܟ
27
ܕܠܗ ܐܬܗܓܓܢܢ. ܘܟܕ ܒܡܬܕܪܓܢܘܬܟ ܒܐܩ̈ܡܐ ܬܠܬܐ ܟܐܡܬ ܒܫܒܪܘܬܐ
28
ܘܒܥܠܝܡܘܬܐ ܘܓܒܪܘܬܐ ܐܠܗܐܝܬ ܘܐܢܫܐܝܬ. ܠܐܣܟ ܚܛܝܬܐ

Page 292

1
ܛܫܬ ܒܟ ܟܘܬܡܗ̇. ܘܠܐ ܣܟܠܘܬܐ ܛܠܫܬ ܒܟ ܩܡܛܗ̇ ܡܘܕܝܢܢ.
2
ܡܛܠ ܕܒܦܘܡܐ ܢܒܝܝܐ ܐܬܒܕܩ ܗܘ ܦܟܟ. ܘܒܠܫܢ ܪܘܚ ܩܘܕܫܐ
3
ܐܬܦܫܩ ܕܘܝܪܟ. ܟܕ ܐܢܬ ܗܘ ܠܚܘܕܝܟ ܗ݀ܘ ܕܠܐ ܐܫܬܟܚ
4
ܢܟܠܐ ܒܠܒܟ. ܘܠܐܪܦܬ ܚܛܗܐ ܒܢܦܫܟ. ܚܣ ܗܝܡܢܢ. ܡܕܟܝܢܐ
5
ܕܚܛܗ̈ܐ ܕܣܓܝ̈ܐ ܐܫܬܡܝܬ. ܡܡܟܐ ܕܐܢܫܐ ܐܬܟܢܝܬ ܐܣܬܟܠܢܢ.
6
ܩܢܝܐ ܪܥܝܥܐ ܠܐ ܬܒܪܬ. ܫܪܓܐ ܡܛܦܛܠܐ ܠܐ ܐܕܥܟܬ. ܘܠܐ ܩܠܟ
7
ܗܢܝܐܐ ܐܫܬܡܥ ܒܫܘܩܐ ܚܡܬܢܐܝܬ ܐܫܪܢܢ. ܟܕ ܒܕܘܪܓܐ
8
(add. margin ܛܢܦܘܬܐ)   ܡܪܝܡ ܡܢ ܥܘܪ̈ܓܠܐ ܘܦܐܐ ܠܐܠܗܐ ܐܫܬܘܫܛܬ. ܘܠܩܘܡܬܐ
9
ܡܫܡܠܝܬܐ ܐܝܟ ܕܛܒ ܝܐܐ ܐܬܡܛܝܬ ܐܡܪܝܢܢ. ܗܝܕܝܟ ܣܡܬ
10
ܐܦܝ̈ܟ ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܠܡܡܠܝܘ ܠܟܠܗ̇ ܟܐܢܘܬܐ. ܘܠܡܬܢܚܬܘ ܠܣܟܗ̇
11
ܕܡܟܝܟܘܬܐ. ܗ݀ܝ ܕܝܘܬܪܢܗ̇ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܥܕܝܢ ܐܘܒܕܢܢ. ܘܟܕ ܠܐ
12
ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܥܠ ܕܘܟܝܐ ܬܕܟܝܬܐ ܡܛܠܬܢ ܩܒܠܬ. ܘܒܗܕܐ ܪܘܚܟ
13
ܥܠܝܢ ܢܓܕܬ ܘܒܗ̇ ܐܬܩܕܫܢܢ. ܘܛܝܒܘ ܡܩܒܠ̈ܝܢܢ. ܘܟܕ ܐܬܘ̈ܬܐ
14
ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܡܫܠܛܐܝܬ ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܘܕܠܐ ܟܠܘ ܦܫܝܫܐܝܬ
15
ܡܢܟ ܡܬܥܕܪܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ. ܕܒܪܘܝܐ ܕܟܝܢܐ
16
ܠܟ ܐܬܗܘܢܢܢ. ܘܟܕ ܐܢܬ ܠܟ ܐܝܬܝܬ ܠܚܫܐ ܨܒܝܢܐܝܬ ܘܠܘ
17
ܩܛܝܪܐܝܬ. ܪܒܘܬ ܚܘܒܟ ܘܣܓܝܘܬ. ܪܚܡܬܟ ܕܠܘܬܢ
18
ܐܬܦܕܟܣ ܠܢ. ܟܕ ܠܘܬ ܕܒܘܚ̈ܐ ܠܝ̈ܛܐ ܐܘ ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܟ
19
ܐܡܪܐ ܒܪܝܪܐ ܕܡܘܡܐ ܠܝܬ ܒܗ ܐܬܩܪܒܬ ܡܚܕܐ ܐܣܬܟܠܢܢ. ܕܐܢܬ
20
ܗܘ ܗ݀ܘ ܕܡܬܩܛܠ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܝܢ. ܘܕܡܬܡܟܟ ܡܛܠ ܚܘܒܝ̈ܢ.
21
ܘܟܕ ܩܕܡ ܕܝܢܐ ܐܩܝܡܘܟ ܡܓܙܝܐܝܬ ܘܡܫܘܚܕܐܝܬ. ܕܠܐ ܪܚܡܐ
22
ܕܠܐ ܚܒܝܒܐ ܐܬܚܒܪ ܠܟ ܘܐܬܚܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܠܘܬ ܣܘܟܠܐ ܢܒܝܝܐ
23
ܪܗܛܝܢܢ. ܕܐܢܬ ܗܘ ܗ݀ܘ ܕܡܨܐ ܐܢܬ ܠܡܛܥܢ ܥܘܠܢ. ܘܠܡܫܩܠ
24
ܚܛܗ̈ܝܢ ܐܬܪܥܝܢܢ. ܟܕ ܥܡܐ ܚܪܡܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܒܫܘܩܪܐ ܘܒܥܘܠܐ
25
ܟܦܘܪܐܝܬ ܚܝܒܘܟ ܠܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܕܚܣܕܐ ܐܬܥܝܢܬ ܠܢ. ܕܚܠܦ
26
ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܕܪܫ ܛܘܗܡܢ ܟܒܝܢ ܐܢܬ ܗܕܐ ܥܠ ܕܐܬܚܝܒܢܢ. ܘܟܕ
27
ܐܝܟ ܐܡܪܐ ܠܢܟܣܬܐ (add. margin ܠܩܪܩܦܬܐ.)   ܘܐܝܟ ܢܩܝܐ ܩܕܡ ܓܙܘܙܐ
28
ܫܬܩܬ ܘܠܐ ܦܥܝܬ. ܘܠܐ ܒܓܢܬ. ܒܘܙܥ ܨܨ̈ܐ ܕܒܐܝܕܝ̈ܟ.
29
ܘܒܪ̈ܓܠܝܟ

Page 293

1
ܘܒܪ̈ܓܠܝܟ ܡܪܢ. ܐܘ ܗ ܡܢܟ ܥܠܡܐ ܥܩܝܡܐ ܘܦܬܝܠܐ ܟܡܐ ܗܦܟܝ̈ܬܐ
2
ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܒܟ. ܘܟܡܐ ܣܩܘܒܠܝ̈ܬܐ ܡܬܦܪ̈ܥܢ ܒܟ ܒܙܒܢ ܙܒܢ. ܡܢ ܫܡܥ (add. margin ܨܨ̈ܐ ܩܒܝ̈ܥܝ ܪܫܐ ܐܠܡܣܐܡܝܪ ܐܠܡܬܩܒܗ)  
3
ܕܩܘܡܬܐ ܕܠܐ ܚܫܬ ܒܡܕܡ ܕܣܢܐ ܣܟ ܕܐܨܛܠܒܬ. ܡܢ ܥܝܢ ܕܚܨܐ
4
ܕܠܐ ܟܦܬܗ ܚܛܝܬܐ ܕܐܬܢܓܕ ܠܡܢ ܐܬܚܙܝ ܕܐܝܕ̈ܝܐ ܕܠܐ ܐܥܘܠܝ̈.
5
ܒܩܦܠ̈ܘܛܐ ܢܬܩܒܥ̈ܢ. ܡܢ ܚܙܐ ܕܪ̈ܓܠܐ ܕܠܐ ܫܢ̈ܙܝ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ
6
ܒܨ̈ܨܐ ܢܣܬܟ̈ܟܢ. ܠܡܢ ܬܬܕܝܢܝ ܕܦܪܨܘܦܐ ܕܠܐ ܛܪܬܗ ܒܣܝܪܘܬ
7
ܥܒܘܪܝܐ ܡܒܗܬܢܐ ܕܐܬܪܩܩ ܒܗ ܠܡܢ ܐܬܒܩܝܬ ܕܦܘܡܐ ܕܠܐ ܐܬܦܠܦܠ
8
ܒܪܛܘܢܝܐ ܕܚܠܐ ܕܡܡܘܪܢ ܢܬܬܫܩܐ. ܠܡܢ ܐܬܬܕܝܩܬ ܕܐܕ̈ܢܐ ܕܠܐ
9
ܨ̈ܬܝ ܨܥܝܪ̈ܬܐ ܕܐܬܢܩܫܘ ܒܗܝܢ ܟܠ ܒܙܚܝ̈ܢ ܘܓܘܕ̈ܦܝܢ.
11
ܡܢ ܐܫܟܚ ܕܠܪܝܫܐ ܗ݀ܘ ܕܒܐܣܛܕܝܘܢ (add. sup l. ܡܝܕܐܢ)   ܕܩܪܒܐ ܢܨܚܢ ܙܟܘܬܐ ܫܘܙܒ (add. margin ܒܟܘܒ̈ܐ)  
12
ܢܬܟܠܠ. ܐܝܟܐ ܗܘܬ ܕܡܚܠܡܢܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ ܢܬܡܣܪ. ܐܝܟܐ ܗܘܬ
13
ܕܛܪܘܕܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܢܣܬܩܪ. ܐܝܟܐ ܗܘܬ ܕܡܫܟܢܢܐ ܕܢܘܗܪܐ ܠܚܙܝ̈ܐ
14
ܕܐܬܠܬܟܘ ܥܠܘܗܝ ܕܢܓܠܙܘܢܝܗܝ ܡܢܗ̇ ܕܫܥܬ. ܡܢ ܕܐܢ
15
ܝܕܠܝܗܒ ܣܘܩܐ ܠܟܠ ܢܫ̈ܡܢ ܒܡܘܬܐ ܢܬܬܡܝܬ. ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ
16
ܡܢ ܗܦܟܝ̈ܬܐ ܘܣܩܘܒܠ̈ܝܬܐ ܥܡܟ ܡܪܝ ܐܣܬܥܪ̈ܝ ܘܐܫܬܡ̈ܠܝܝ.
17
ܫܘܒܚܐ ܠܒܣܝܡܘܬ ܚܘܒܟ ܕܟܡܐ ܣܝܒܪܬ ܘܚܡܣܢܬ. ܫܘܒܚܐ
18
ܠܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܟ ܕܟܡܐ ܐܨܛܥܪܬ ܘܠܐ ܪܛܢܬ. ܘܟܕ ܐܬܕܪ̈ܬ ܒܐܐܪ
19
ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܐܐܪ ܒܠܐܪܛܪܩܐܝܬ ܘܚܠܝܨܐܝܬ. ܘܡܙܕܟܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܟ
20
ܚܘܝ. ܘܥܪܘܩܝܐ ܠܒܟ. ܘܗܝܕܝܢ ܢܚܬܬ ܒܬܪܗ ܥܙܝܙܐܝܬ
21
ܘܓܢܒܪܐܝܬ. ܘܓܣܪܬ ܒܚܣܢܗ ܡܪܝܕܐ ܘܐܬܥܩܪ ܡܢ ܫܬܐܣ̈ܘܗܝ
22
ܟܠܢܐܝܬ ܘܐܣܪܬ ܠܚܣܝܢܐ ܒܢܩܥܗ. ܘܐܦܢܝܬ ܫܒܝܬܐ ܡܢ
23
ܕܪ ܕܪ̈ܝܢ ܚܡܝܠܐ ܠܗ. ܘܩܡܬ ܒܗܕܪܐ ܕܙܟܘܬܐ ܘܕܒܪܬ ܥܡܟ
24
ܠܟܠܗ̇ ܐܢܫܘܬܐ ܠܫܡܝܐ. ܘܐܫܕܬ ܥܠܝܢ ܡܘܗܒ̈ܬܐ ܕܪܘܚܐ.
25
ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܠܡܐܬܝܬܟ ܕܬܪܬܝܢ ܗ̇ܝ ܡܣܪܕܢܝܬ ܥܠܝ̈ܐ ܘ
26
ܘ ܬܚܬܝܐ ܥܠ ܪ̈ܥܝܢܝܢ ܡܣܩܝܢܢ. ܘܠܒܘܠܗܝܐ ܘܣܘܪܕܐ
27
ܕܩܝܡܐ ܒܗ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܒܗ݀ܘ ܝܘܡܐ ܩܕܡ ܥܝܢܝ̈ܢ ܨܚܝܢܢ.
28
ܡܐ ܕܨܒܐ ܨܒܝܢܐ ܐܠܗܘܬܟ ܥܠ ܡܛܟܣܘܬ ܡܬܚܙܝܢܝ̈ܬܐ
29
ܐܝܟ ܕܠܡܫܬܪܝܘ ܠܝܓܐܝܬ. ܘܠܡܬܚܕܬ ܩܠܝܠܐ ܒܙܢܐ ܕܝܬܝܪ

Page 294

1
ܡܥܠܝ ܡܢ ܗܢܐ ܠܥܠܡܝܢܐܝܬ. ܡܐ ܕܦܩܕ ܪܡܙܟ ܪܗܝܒܐܝܬ
2
ܠܡܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܢܘܪ̈ܢܝܐ ܨܡܝܕܐܝܬ. ܠܡܫܡܠܝܘ
3
ܠܦܘܩܕܢܟ ܡܫܬܡܥܢܐܝܬ. ܡܐ ܕܠܒܫܝܢ ܥܙܝܙܘܬܐ ܙܝܥܬܐ.
4
ܘܡܬܥܛܦܝܢ ܓܐܝܘܬܐ ܕܚܝܠܬܐ. ܐܝܟ ܕܠܡܬܒܥ ܥܝܪܬܐ
5
ܡܢ ܣܢ̈ܐܝ ܘܡܪܗܘܢ ܛܢܢܐܝܬ. ܡܐ ܕܡܐܕܥ̈ܙܥܢ ܟܠܗܝܢ ܐܪ̈ܟܐܣ
6
ܥ̈ܠܝܬܐ ܡܫܬܥܒܕܢܐܝܬ ܕܠܐܚܝ̈ܢ ܠܟ ܐܘ̃ ܒܪ ܐܠܗ̈ܝܢ ܕܐܬܝ
7
ܥܠ ܥܢ̈ܢܝ ܫܡܝܐ ܗܕܝܪܐܝܬ. ܠܡܕܢ ܘܠܡܦܪܥ ܠܟܠ ܐܢܫ
8
ܟܐܢܐܝܬ. ܡܐ ܕܒܗ̇ ܠܐ ܚܐܦܢܝܘܬ ܪܗܝܒܘܬܐ ܡܘܙܠܬܢܝܬܐ
9
ܡܬܦܩܕܢܐܝܬ ܘܡܬܦܓܪܐ ܡܬܟܪܟܢܘܬܐ. ܗ݀ܝ ܩܩܠܘܣܝܬܐ ܏ܡ܏
10
ܡܬܛܦܝܣܢܐܝܬ. ܡܐ ܕܝܬܒ ܐܢܬ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪܡܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ.
11
ܘܐܬܐ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕ ܚܘܕܬܐ ܠܕܪ̈ܐ ܘܛܘܗ̈ܡܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ. ܘܕܐܢ ܐܢܬ
12
ܥܡܗܘܢ ܒܕܝܢܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܘܬܪܝܨܘܬܐ. ܡܐ ܕܡܩܢܐ ܐܢܬ ܠܡܕܪܐ
13
ܕܐܕܡ ܩܝܡܬܐ ܘܢܘܚܡܐ ܘܡܬܟܢܫܝܢ ܡܢ ܡܫܡܫ̈ܢܐ ܕܫܠܗܒܐܬܐ
14
ܠܘܥܕܐ ܕܥܙܝܙܘܬܟ. ܡܐ ܕܡܘܫܛ ܐܢܬ ܐܝܕܝ̈ܟ ܩܕܝܫ̈ܬܐ.
15
ܘܥܐܦ ܐܢܬ ܫܡܝܐ ܐܝܟ ܡܓܠܬܐ ܘܟܪܛܝܣܐ. ܘܡܪܥܠ ܐܢܬ ܠܫܬܐܣܝ̈ܗ̇
16
ܕܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܒܙܘܥܬܐ. ܒܒܥܘ ܡܢܟ ܐܘ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ.
17
ܒܣܘܪܩܟ ܕܗܘܐ ܠܢ ܥܠܬ ܚܝ̈ܐ ܘܚܕܘ̈ܬܐ. ܠܐ ܬܗܘܐ ܠܢ
18
ܡܬܝܬܟ ܕܬܪܬܝܢ ܠܕܝܢܐ ܘܠܬܒܥܬܐ. ܒܝܠܕܟ ܐܠܗܝܐ
19
ܕܐܘܠܕܢ ܪܘܚܢܐܝܬ. ܠܐ ܢܘܠܕܢ ܪܡܙܟ ܡܢ ܥܘܒܗ̇ ܕܐܪܥܐ
20
ܠܬܫܢܝܩܐ. ܘܠܡܘܪܡܪܐ. ܒܚܠܒܐ ܒܬܘܠܝܐ ܕܝܢܩܬ. ܠܐ
21
ܬܝܢܩ ܠܢ ܒܩܝܡܬܢ ܟܣܐ ܬܛܝܪܐ ܕܢܛܝܪ ܠܣܛܢܐ. ܒܫܘܦܦܟ
22
ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܠܐ ܢܬܓܪܦ ܕܘܝܐܝܬ ܠܚܫܘܟܐ ܒܪܝܐ. ܒܬܪܒܝܬܐ
23
ܕܩܒܠܬ ܒܥܠܡܢ ܠܐ ܬܐܪܒܝ ܚܛܝܬܢ ܒܥܝܢ̈ܝܟ. ܘܬܬܥܛܠܝ
24
ܡܢ ܫܘܒܩܢܐ. ܒܥܡܕܟ ܡܚܣܝܢܐ ܠܐ ܢܥܡܕ ܐܝܟ ܕܒܛܘܒܥܐ
25
ܒܝܡܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ. ܒܚܫܟ ܦܪܘܩܝܐ. ܠܐ ܢܚܫ ܒܝܘܡ
26
ܢܘܚܡܐ ܚܫܐ ܕܠܐ ܓܫܦ ܒܗ ܒܘܝܐܐ ܠܥܠܡ. ܒܪܘܡܪܡܟ
27
ܕܥܠ ܨܠܝܒܐ ܠܐ ܬܛܪܕܢ ܡܢ ܘܥܕܗ ܗܢܝܐܐ. ܒܟܠܝܠ ܟܘܒ̈ܝܟ.
28
ܠܐ ܬܟܠܠ ܠܢ ܒܟܠܝܠ ܨܥܪܐ ܕܡܥܬܕ ܠܐܟܠܩܪܨܐ. ܒܚܝܠܐ ܘܡܪܪܐ
29
ܕܐܫܬܝܬ

Page 295

1
ܕܐܫܬܝܬ ܠܐ ܬܫܩܐ ܠܢ ܡܨܘܪ̈ܦܬܐ. ܒܕܡܟ ܕܐܫܬܦܥ ܥܠ ܙܩܝܦܐ.
2
ܠܐ ܢܫܢܩܢ ܨܗܝܐ ܕܓܗܢܐ. ܒܩܒܘܪܬܟ ܐܠܗܝܬܐ ܠܐ ܢܬܩܒܪ ܒܗܡܢ
3
ܒܝܢ̈ܬ ܓܘܡܪ̈ܐ ܕܝܩܘܕܘܬܐ. ܒܩܝܡܬܟ ܡܚܝܢܝܬܐ ܠܐ ܬܩܝܡ ܠܢ
4
ܒܓܙܪ ܐܕܓܕ̈ܝܐ. ܒܣܘܠܩܟ ܕܠܫܡܝܐ ܠܐ ܬܣܩ ܕܠܐ ܬܣܒܢ
5
ܥܡܟ. ܘܢܗܘܐ ܝܪ̈ܘܬܐ ܕܚܫܟܐ ܘܫܘܢܩܐ. ܐܠܐ ܩܦܝ ܠܢ ܒܠܡܐܢܟ
6
ܣܒܝܢ ܒܠܘܝܬܟ. ܡܛܠ ܕܙܒܝ̈ܢܐ ܕܕܡܟ ܐܝܬܝܢ ܘܦܪ̈ܝܩܐ ܕܡܘܬܟ
7
ܥܕܬܟ ܓܝܪ ܠܪ̈ܚܡܝܟ ܡܣܟܝܐ ܘܠܐܒܘܟ ܡܦܝܣܐ ܟܕ ܐܡܪܐ ܪܚܡܥܠܝܢ
8
ܐܦܚܢܢ ܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܓܗܢܬܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܗ݀ܘ ܕܝܗܒ
9
ܣܘܩܐ ܘܢܫܡܬܐ ܕܟܠ ܕܚܝ ܗ݀ܘ ܕܫܡܠܝ ܬܡܝܗ̈ܬܐ ܘܐܣܪܚ
10
ܓܒܪ̈ܘܬܐ ܗ݀ܘ ܕܫܟܢ ܡܫܡܠܝܘܬܐ ܠܟܠ ܟܝܢ. ܗ݀ܘ ܕܐܩܢܝ
11
ܚܝ̈ܐ ܠܚܝ̈ܐ ܡܢ ܒܪܝܫܝܬ ܘܡܩܢܐ ܘܓܡܪ ܒܡܬܡܨܝܢܘܬܗ ܠܐܕܫܢܝܘܬ
12
ܟܠ ܐܕܫܐ. ܘܐܝܬܝ ܠܗܘܝܐ ܦܐܝܐܝܬ. ܠܟܠ ܨܘܠܡܐ ܘܥܒܕ ܒܐܣܛܘܟܣ̈ܐ
13
ܚܝܠܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܗ݀ܘ ܕܓܠܝܢܐܝܬ ܐܪܙ ܠܢܒܝ̈ܐ. ܘܓܠܝܐܝܬ
14
ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܫܠܝܚ̈ܐ. ܘܓܢܒܪܐܝܬ ܡܚܝܠ ܠܣܗ̈ܕܐ. ܘܐܡܝܢܐܝܬ
15
ܡܕܝܪ ܒܕܚܝܚܗܘܢ ܕܙܕܝ̈ܩܐ. ܘܣܒܝܣܐܝܬ ܡܥܕܪ ܗܘܐ ܠܒܬܘ̈ܠܐ.
16
ܘܥܠܬ ܟܘܠܠܗܘܢ ܕܡܘܕܝ̈ܢܐ ܘܠܥܠܡܝܢܐܝܬ ܡܢܛܪ ܒܚܝ̈ܐ ܠܪ̈ܘܚܬܐ.
17
ܘܥܬܝܕ ܕܢܩܢܐ ܚܘܕܬܐ ܠܦܓܪ̈ܐ ܦܪ̈ܝܡܝ ܠܣܩܐ ܘܠܪܡܬܐ. ܗ݀ܘ
18
ܚܝ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܘܡܬܘܡܝ̈ܐ ܕܝܠܟ ܗܘ ܢܐܬܐ ܠܐ ܡܬܥܘܟܢܐܝܬ ܘܢܪܚܦ
19
ܩܠܝܠܐܝܬ. ܘܢܛܘܣ ܪܗܝܒܐܝܬ ܘܢܐܓܢ ܪܚܡܬ ܐܢܫܐܝܬ
20
ܥܠ ܥܘܬܕܐ ܗܢܐ ܡܫܚܠܦܐ ܕܒܐܕܫܐ. ܟܐܡܬ ܥܠ ܠܚܡܐ
21
ܘܚܡܪܐ ܡܡܙܓܐ ܕܩܕܡܝܢ ܣܝܡ ܘܠܝܓܐܝܬ ܐܝܟ ܡܛܪܦ (add. margin ܬܡܪܐ ܢܥܒܕ ܐܢܘܢ. ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ)   ܕܝܚܝܕܝܐ
22
ܒܪܟ. ܘܠܐ ܡܛܠ ܣܥܝܛܘܬܝ ܬܬܓܠܙܝ ܡܪܥܝܬܟ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ
23
ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܚܘܪ ܒܗ݀ܘ ܚܘܣܢܐ ܕܒܗ ܐܫܠܡܬ ܠܕܒܚܐ
24
ܒܪܟ ܚܒܝܒܐ ܚܠܦܝ ܘܚܠܦ ܚܛܝ̈ܐ ܕܐܟܘܬܝ. ܘܠܘܬ ܣܘܩܐ
25
ܐܚܪܝܐ ܦܩܘܕ ܚܘܠܡܢܐ ܘܨܝܕ ܣܘܦܐ ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܐܫܦ ܫܟܝܚܘܬܐ.
26
ܟܕ ܓܝܪ ܒܟܠ ܫܥ ܡܘܕܝܢܐ ܐܝܬܝ ܒܚܝܒܘܬܐ. ܘܕܚܛܝ ܐܢܐ
27
ܡܢ ܟܠ ܢܫ ܡܫܬܘܕܥ ܐܢܐ. ܘܬܐܪܬܝ ܣܗܕܐ ܠܝ ܒܗܕܐ
28
ܕܡܟܘܢܐ ܠܝ ܠܝ̈ܠܝ (add. margin ̃ ܘ)   ܐܝܡܡ. ܘܗܫܐ ܕܐܡܪܚܬ ܘܥܠܬ ܠܐܝܟܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ

Page 296

1
ܕܢܕܝܩܘܢ ܪ̈ܓܝܢ. ܠܐ ܡܛܠ ܣܢܝ̈ܬܝ ܐܣܬܠܐ ܐܝܟ ܕܩܐܝܢ. ܘܐܝܟ
2
ܕܥܘܙܝܐ ܘܐܝܟ ܕܫܐܘܠ. ܘܐܚܫ ܐܢܐ ܡܣܬܠܝܢܘܬܗܘܢ ܐܠܐ ܐܗܪܘܢܐܝܬ
3
ܘܝܬܝܪ ܬܪܥܘܬܢܐܝܬ. ܬܬܩܒܠܝ ܩܕܡܝܟ ܪܝܫܝܬܗ ܒܒܥܘ. ܟܕ
4
ܡܫܡܠܝܐ ܘܓܡܝܪܐ ܒܡܓܢܢܘܬܐ ܗ ܕܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܘܥܠܝܗ̇ ܥܢܝܢܝ
5
ܡܪܝܐ ܗܘ ܓܝܪ ܗܘ ܪܘܚܐ ܒܪ ܐܝܬܘܬܟ. ܘܚܝ̈ܐ ܐܘܣܝܐ ܕܐܠܗܘܬܟ
6
ܗ݀ܘ ܕܫܐܒ ܐܝܟܐ ܕܒܥܐ. ܘܓܡܪ ܠܚܣܝܪ̈ܬܐ. ܘܡܫܡܠܐ ܠܪܙܢܝܬܐ.
7
ܟܕ ܢܒܗ ܡܢܟ ܠܝܓܐܝܬ. ܘܢܦܩ ܡܢ ܝܬܟ ܩܠܝܠܐܝܬ. ܘܫܐܒ
8
ܓܢܝܙܐܝܬ. ܘܛܐܣ ܡܪܚܡܢܐܝܬ. ܘܥܒܕ ܡܣܪܗܒܐܝܬ. ܐܝܟ
9
ܕܒܩܕܡܝܬܐ ܒܗ̇ ܒܥܠܝܬܐ. ܘܗܟܘܬ ܘܗܪܟܐ ܠܠܚܡܐ ܗܢܐ
10
ܦܓ݊ܪܐ ܕܠܐ ܐܬܩܕܡ ܒܚܛܝܬܐ: ܦܓ݊ܪܐ ܕܠܐ ܣܟ ܐܬܚܒܪܬ ܠܗ ܚܝܒܘܬ
11
ܡܦܘܠܬܐ. ܦܓ݊ܪܐ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܐܙܕܘܓܬ ܠܗ ܛܦܝܠܘܬܐ. ܦܓܪܐ ܕܡܠܬܐ
12
ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ. ܥܠܬ ܚܝ̈ܐ ܘܚܕܘ̈ܬܐ. ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܟܠܝܢ ܠܗ ܒܗܝܡܢܘܬܐ.
13
ܠܥܠܡ ܥܠܡܝ̈ܢ ܐܡܝܢ ܗܘ ܗܟܘܬ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܒܗܝܘܬܐ. ܘܐܟܘܬܗ
14
ܟܕ ܐܟܘܬܗ ܕܙܢܐ. ܘܥܠ ܡܚܝܕܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܚܡܪܐ ܘܡܝ̈ܐ ܡܡܫܚܐܝܬ.
15
ܢܥܛܘܦ ܘܢܪܚܦ ܡܪܚܦܢܐܝܬ ܠܡܫܡܠܝܘ ܠܗ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܕܡ݊ܐ
16
ܡܦܪܚܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܒܦܘܪ̈ܥܢܝ ܢܦܫܐ ܘܦܓܪܐ. ܕܡ݊ܐ ܡܪܚܫܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ
17
ܒܩܘ̈ܦܠܝ ܠܒܐ ܘܗܘܢܐ. ܕܡ݊ܐ. ܡܣܡܟܢܐ ܕܥܠ ܣܒܪܐ ܡܣܒܪܐ
18
ܠܣܘܟܠܐ ܘܠܡܕܥܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܬܝܢ ܠܗ. ܕܡܐ ܕܝܠܗ ܟܕ
19
ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܪܣܣܐ ܕܬܐܪܬܐ ܠܪܗܒܘܢ
20
ܚܝ̈ܐ ܠܥܠܡܝ̈ܢ ܐܡܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܒܗ܏ܝܡ܏ ܒܗ ܡܬܡܚܫܚܝܢܢ.
21
ܢܗܘܐ ܠܢ ܠܓܡܘܪܝܐ ܕܣܟ̈ܠܘܬܢ. ܠܩܘܠܠܐ ܕܚܘ̈ܒܬܢ. ܐܟܣܝܪܝܢ
22
ܕܗܒܢܝܐ ܠܢܚܫܘܬܢ. ܚܡܝܪܐ ܕܡܘܠܕ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܒܢܦܫ̈ܬܢ
23
ܘܒܦܓܪ̈ܝܢ. ܢܘܪܐ ܡܛܠܩܬ ܠܝܥܪܐ ܕܣܢ̈ܝܬܢ. ܬܪܥܐ ܕܠܡܠܟܘܬ
24
ܪܘܡܐ ܡܥܠ ܠܢ. ܪܘܫܡܐ ܡܢܛܪܢܐ ܕܢܛܪ ܦܪ̈ܘܣܬܕܐ ܕܠܒ̈ܘܬܢ.
25
ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܥܘܠ ܡܚܒܠܢܐ ܘܢܚܒܠ ܒܘܟܪ̈ܝܢ. ܣܝܡܬܐ ܕܛܒ̈ܬܐ
26
ܕܠܐ ܡܬܚܠܨܐ ܡܢܢ. ܥܘܕܪܢܐ ܕܠܐ ܡܪܚܩ ܡܢ ܨܐܕ̈ܝܢ ܠܥܠܡܝܢ
27
ܐܡܝܢ ܓܗܢܬܐ ܣܥܘܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܓܙܪܟ ܕܠܫܡܟ
28
ܒܐܚܪܝܢ

Page 297

1
ܒܐܚܪܝܢ ܠܐ ܚܠܦ. ܒܪܥܝܐ ܕܕܡܐ ܠܡܘܫܐ. ܟܕ ܫܩܝܐ ܕܚܠܝܡܘܬ
2
ܝܘܠܦܢܝ̈ܟ ܠܐܡܪ̈ܐ ܘܠܢܩܘ̈ܬܐ ܕܥܢܟ ܐܡܝܢܐܝܬ ܚܪܦ. ܘܒܫܒܛܐ
3
ܦܪܙܠܝܐ ܡܗܕܐ ܠܐܫܟܪܟ. ܒܡܐ ܕܡܢ ܓܙܟ ܚܢܢܐ ܥܠܝܗܘܢ ܪܐܣ
4
ܘܡܪܙܦ ܘܒܦܠܩܐ ܫܢܝܢܐ ܘܪܘܚ ܩܘܕܫܢܝܐ ܠܥܒܐ ܕܫܕ̈ܝܗܘܢ
5
ܕܗܪ̈ܝܣܝܘܛܐ ܡܓܡܡ ܘܡܚܬܦ. ܘܒܣܝܦܐ ܠܛܝܫܐ ܕܨܠܝܒܗ
6
ܕܡܫܝܚܟ ܠܪ̈ܝܫܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܡܪ̈ܘܕܐ ܡܦܣܩ ܘܡܨܠܦ. ܘܠܓܪܒܐ
7
ܕܫܩܘܪ̈ܬܢܐ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܥܕܬܢܝܐ ܒܡܓܪܕܐ ܕܡ̈ܠܐ ܚܝ̈ܬܐ ܟܕ
8
ܓܪܕ ܘܩܠܦ. ܘܥܠ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܙܝܙܢܐ ܕܛܘܥܝܝ ܡܢ ܚܩܠܗ̇ ܥܓܠ
9
ܝܒܫ ܘܫܠܦ. ܘܡܡܘܠ ܟܐܢܘܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܣܘܩܘܪ̈ܝܗ̇
10
ܠܟܠ ܙܝܡܝܐ ܓܐܦ ܐܦ ܓܪܦ. ܟܕ ܠܝ̈ܠܕܝܗ̇ ܕܒܪܬ ܒܒܝܠ
11
ܒܙܘܙܬܐ. ܕܠܪܦܝܘܬܐ ܡܢ ܕܚܒܢܢܘܬܐ ܡܚܣܪܢܝܬܐ ܢܓܕܝܢ ܡܢܗ
12
ܘܡܢ ܡܪܥܝܬܟ ܕܚܩ ܘܡܫܩܦ ܬܠܝܬܐ ܠܡܓܕܠܐ ܕܦܘܪܩܢܐ
13
ܘܠܡܐܢܐ ܕܫܘܘܙܒ̈ܐ (add. margin ܐܘܟܝܬ ܐܩܠܝܣܝܐ ܙܒܝܢܬ ܒܕܡ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܢܨܚܢܐ ܐܘܙܦ. ܘܠܪܝܫܐ ܡܟܠܠܐ ܒܟܠܝܠ ܝܘܠܦܢܐ ܐܪܬܘܕܘܟܣܝܝܐ ܟܠܠ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܠܐ ܣܘܦ. ܘܠܨܘܪܐ ܡܥܠܝܐ ܒܗܡܢܝܟܐ ܫܒܝܚܐ ܪܨܝܦ ܒܟܐܦ̈ܐ ܝܩܝܪ̈ܬܐ ܘܦܬܝܟ ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܝܘܩܢܕܢܝ̈ܬܐ ܐܘܟܝܬ ܒܚܟܡ̈ܬܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ. ܘܨܒ̈ܬܐ ܡܩܘ̈ܝܢܐ ܡܠܘܬܐܝܬ ܠܗ̇ ܐܩܦ. ܘܠܠܒܗ̇ ܫܦܝܐ ܠܡܬܚܣܢܘ ܒܕܝܠܝ̈ܬܐ ܡܟܬܪ̈ܢܝܬܐ ܡܢ ܬܠܬ ܏ܗܝܡ܏ ܘܚܘܒܐ ܥܡ ܣܒܪܐ ܬܪܐ ܘܐܠܦ. ܘܠܪ̈ܓܠܝܗ̇ ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܠܡܛܝܒܘ ܛܘܝܒܐ ܣܒܪܬܢܝܐ ܘܩܘܫܬܝܢܝܐ ܥܡ ܐܟܘܦܬܢܘܬܐ ܨܒܝܢܐ ܐܘܣܦ. ܘܠܩܝܡ̈ܬܐ ܩܠܩ̈ܘܡܐ ܡܕܝ̈ܢܝܐ ܘܫܐܕܢ̈ܝܐ ܕܡܬܟܪܟܢܐܝܬ ܘܚܐܪܬܢܐܝܬ ܚܕܝܪܝܢ. ܘܠܢܛܝܪܐ ܫܘܪܗ̇ ܚܦܝܛܝܢ ܠܡܗܓܡ ܒܚܝܠܟ ܚܝܠܬܢܐ ܕܚܘܩ ܘܣܚܦ. ܘܠܫܚܪ̈ܐ ܠܙܝ̈ܙܠ ܘܬܙ̈ܝܙܐ ܡܢܗ̇ ܙܓܘܪ ܒܟܐܬܟ. ܒܗ̇ܝ ܡܪܝܡܘܬ ܪ̈ܐܙܢܝܘܬܟ ܣܕܒܘ ܘܓܕܦܘ ܘܚܕܪ ܠܗ̇ ܫܘܪ ܒܛܝܠܘܬܟ ܘܚܣܢܐ ܕܢܛܘܪܘܬܟ ܘܪܘܚܟ ܏ܩܕ܏ ܒܐܡܝܢܘ ܡܪܚܡܢܐܝܬ ܬܐܓܢܝ ܥܠܝܗ̇ ܘܬܪܚܦܝ. ܘܠܫܓܝܫܘܬ ܙܒܢ̈ܐ ܘܕܠܝܚܘܬ ܥܕ̈ܢܐ ܕܠܫܦܝܘܬ ܫܝܢܗ̇ ܘܡܠܚܡܘܬ ܐܘܝܘܬܗ̇)   ܡܒܠܒܠܝܢ ܠܡܫܝܢܘܬܐ ܘܒܗܝܠܘܬܐ
14
ܫܓܢܐ ܘܫܚܠܦ. ܘܫܬܘܠ ܒܗ̇ ܬܚܠܘܦܐ ܟܐܡܬ ܪܥܝܐ
15
ܥܝܪܐ ܘܚܦܝܛܐ ܕܕܫܝܢܗ̇ ܘܩܘܝܡܗ̇ ܝܨܦ. ܘܥܠ ܬܒܪܗ̇
16
ܘܫܘܚܛܗ̇ ܩܨܦ. ܘܒܠܒܗ ܕܗܢܐ ܢܘܪܢܝܘܬ ܚܘܒܟ ܘܢܗܝܪܘܬ
17
ܝܕܥܬܟ ܐܢܗܪ ܘܐܣܦ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܦܝܪܘܬ ܡܛܟܣܘܬܐ ܠܡܝ̈ܐ
18
ܚܠܝ̈ܐ ܕܝܘܠ̈ܦܢܐ ܐܘܢܓ̈ܠܝܐ ܥܠ ܐܘܓ̈ܝ ܢܨܒ̈ܬܗ̇ ܬܩܢܐܝܬ ܢܬܦܦ.
19
ܘܟܕ ܐܝܕܐ ܟܣܝܬܐ ܡܠܝܬ ܥܘܕܪ̈ܢܐ ܡܘܫܛ ܐܢܬ ܠܗ ܕܥܠ
20
ܟܟܪ̈ܐ ܕܢܣܒ ܣܓܝܢܐܝܬ ܢܥܦܦ. ܟܕ ܒܚܝܠܟ ܘܬܥܕܝܪܘܬܟ ܠܓܙܪܐ
21
ܪܫܝܡܐ ܠܡܪ̈ܓܐ ܣܒܝ̈ܣܝ ܒܛܒ̈ܬܐ ܘܥܒܝ̈ܛܝ ܒܡܠܦܠܢܘܬܐ
22
ܬܘܠܘܓܩܝܬܐ ܢܓܕ ܘܢܬܦ. ܘܠܡܡܠܚܘ ܠܟܠܢܝܘܬ
23
ܐܠܦܗ̇ ܒܚܝܪܐܝܬ. ܘܠܡܫܘܙܒܘ ܠܗ̇ ܡܢ ܡܢܘܓܘܬܐ
24
ܘܛܪܩܐܝܬ ܡܛܝܦ. ܘܒܠܒܝܒܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܠܫܛܘܪ̈ܘܬܐ
25
ܘܙܝܛܝܡ̈ܛܐ ܝܘܕܝ̈ܬܐ ܘܚܢܦܝ̈ܬܐ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܡܫܟܪ ܘܡܙܝܦ.
26
ܘܠܦܘ̈ܩܩܐ ܘܒܪ̈ܝܐ ܘܗܓܓܘ̈ܬܐ ܐܝܪ̈ܝܛܝܩܬܐ ܒܫܘܪܪܐ ܘܫܪ̈ܝܐ
27
ܪܘܚܩܘܕ̈ܫܢܝܐ ܠܬܠܡ̈ܝܕܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܒܒܘܛܠܗܘܢ
28
ܢܬܕܡܐ ܘܢܝܫܗ ܠܕܝܠܗܘܢ ܡܩܦ. ܘܒܬܚܘ̈ܝܬܐ ܠܥܝܙ̈ܬ

Page 298

1
ܐܠܗܐܝܬ ܠܠܒܘ̈ܬܐ ܕܡܫܒܚ̈ܢܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܫܒܛܐ ܡܢܓܕ ܘܡܛܪܒ
2
ܘܢܣܩ ܠܟ ܏ܫܘ܏ ܘܬܘܕܝܬܐ ܓܗܢܬܐ ܐܬܦܢ ܡܪܝܐ ܠܦܝܣܐ
3
ܕܬܚܘܒܘܬܢ ܡܬܟܫܦܢܝܬܐ. ܘܐܘܫܛ ܠܪܡܝܐ ܛܘܗܡܢ ܝܡܝܢܟ
4
ܕܡܠܝܐ ܡܪܚܡܢܘܬܐ. ܕܐܠܝܗܝ ܒܟܠܙܒܢ ܡܢ ܟܠ ܦܚ̈ܐ ܘܬܘܩܠ̈ܬܐ.
5
ܟܦܪ ܐܦܘܗ̈ܝ ܡܢ ܚܝܒܘܪܐ ܕܢܕܝܕܘܬܐ. ܘܐܝܬܝܗܝ ܠܫܝܘܬܐ ܗ݀ܝ
6
ܝܐܝܬܐ ܘܩܕܡܝܬܐ. ܘܠܐ ܬܐܢܕܝ ܠܟ ܡܢ ܡܣܟܢܘܬܢ
7
ܡܛܪܦܬܐ. ܘܬܣܠܐ ܠܦܝܣܬܢ ܡܬܚܢܢܝܬܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܐܬܬܟܠܢ ܥܠ
8
ܚܝܘܣܬܢܘܬܟ. ܠܐ ܡܬܡܣܟܢܢܝܬܐ. ܘܥܠ ܫܘܘ̈ܕܝܝܟ ܕܡܠܝܢ
9
ܒܣܝܡܘܬܐ ܕܐܡܪܬ ܘܐܫܬܘܕܝܬ ܒܦܘܡܐ ܕܢܒܝܘܬܐ. ܕܒܝܘܡܐ
10
ܕܡܘܕܐ ܘܬܐܒ ܚܛܝܐ ܡܢ ܥܘܠܗ ܠܐ ܐܬܕܟܪ ܠܗ ܣܟܠܘܬܐ. ܗܫܐ
11
ܗܫܐ ܡܪܝܐ. ܡܘܕܝܢܢ ܕܐܙܕܟܝܢܢ ܒܚܘܪܐ ܘܒܚܙܬܐ. ܘܚܛܝܢ
12
ܒܠܫܢܐ ܘܡܫܡܥܬܐ. ܘܐܥܘܠܢ ܒܛܥܡܐ ܘܒܓܫܬܐ. ܘܒܗܘܢܐ
13
ܘܒܡܚܫܒܬܐ. ܘܐܪܫܥܢ ܣܓܝܢܐܝܬ ܒܕܝ̈ܢܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܕܟܐܢܘܬܐ.
14
ܒܒܥܘ ܡܢܟ ܡܪܝܐ. ܐܬܩܢ ܐܪܥܐ ܕܐܬܬܙܝܥܬ ܕܗܝ ܓܒܝܠܬܢ
15
ܡܫܦܠܬܐ ܘܡܣܟܢܝܬܐ ܒܚܘܣܝܐ ܕܣܟܠܘ̈ܬܐ. ܘܣܡܣܡ ܡܪܥܘܬܗ̇
16
ܒܐܣܝܘܬܐ ܕܥܛܝ ܚܘܒ̈ܬܐ. ܘܣܡܘܟ ܢܦܝܠܘܬܗ̇ ܒܠܚܝܐ ܕܫܘܪ̈ܥܬܐ
17
ܬܠܝܬܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܢܐ ܕܡܚܫ̈ܒܬܐ. ܘܒܨܘܝܐ ܕܟܘܠܝ̈ܬܐ.
18
ܠܐ ܬܗܘܐ ܥܠܝܢ (add. sup l. ܐܝܟ)   ܡܪܐ ܚܘܒܐ ܒܬܒܥܬܐ ܡܛܠ ܕܐܬܦܠܦܠܢܢ ܟܠܗ
19
ܡܬܚܐ ܕܚܝܝ̈ܢ ܒܟܠ ܟܦܝܪ̈ܘܬܐ. ܘܠܐ ܣܥܪܢܢ ܡܕܡ ܡܢ ܛܒ̈ܬܐ.
20
ܡܪܝܐ ܠܐ ܬܦܪܘܥ ܠܢ ܒܟܝܠܐ ܘܒܡܬܩܠܐ ܕܫܘܝܘܬܐ. ܡܛܠ
21
ܕܠܝܬ ܒܦܓܪ̈ܢܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ. ܕܠܐ ܐܝܠܐ ܫܡܝܢܐ ܠܡܥܕܝܘ ܠܗ
22
ܙܟܘܬܐ. ܐܢܕܝܢ ܠܒܘܚܢܐ ܚܬܝܬܐ ܬܚܘܬ ܥܡܢ ܡܪܐ ܡܪ̈ܘܬܐ.
23
ܐܝܟܐ ܢܫܬܟܚ ܚܢܢ ܒܗܝ̈ܬܐ ܕܐܩܢܝ̈ ܘܚ̈ܠܕܝ ܒܢ ܟܠ
24
ܫܟܝܪ̈ܬܐ. ܘܗܘܝܢ ܥܘܡܪܐ ܠ̈ܫܐܕܐ. ܘܡܣܡܟ ܪܫܐ ܠܪ̈ܘܚܐ
25
ܛܢܦ̈ܬܐ. ܕܒܓܘܢ ܡܪܝܐ ܡܪܢ ܒܫܦܝܥܘܬ ܚܘܒܟ ܘܪܘܚܡܬܟ
26
ܣܓܝܐܬܐ. ܚܘܪ ܒܡܚܝܠܘܬ ܟܝܢܢ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܨܠܝܐ ܐܝܬܘܗܝ
27
ܠܪܦܝܘܬܐ. ܟܕ ܡܣܬܒܪ̈ܝ ܡܢ ܪܘܚܐ ܒܢܒܝܘܬܐ ܐܘܕܝܘ ܗܢܘܢ (add. margin ܒܗܘܢ)   ܕܚܫܘ
28
ܒܚܝܒܘܬܐ. ܘܡܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܕܢܘܗ̇ ܠܒܣܪܢܐ ܕܠܐ ܢܚܘܒ
29
ܒܫܪ̈ܥܬܐ.

Page 299

1
ܒܫܪ̈ܥܬܐ. ܕܐܢ ܐܢܫ̈ܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܙܕܝܩ̈ܐ ܕܫܡܗ̈ܬܐ ܐܬܚܫܒܬ
2
ܙܕܝܩܘܬܗܘܢ ܐܘܪܩܥܬܐ ܠܐܝܐܝܬܐ. ܐܝܟܐ ܢܫܬܟܚ ܚܢܢ. ܐܘ ܐܝܟܢܐ
3
ܢܬܡܨܐ ܠܡܪܡܘ ܠܘܬܟ ܐܦܝ̈ܢ ܒܗܝ̈ܬܬܐ. ܚܢܢ ܐܝܬܝܢ ܗܢܘܢ
4
ܕܐܬܕܠܠܢ ܒܚܛܗ̈ܐ ܘܣܢ̈ܝܬܐ. ܘܗܘܝܢ ܒܗܘܢ ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܝܕܝܥ̈ܐ
5
ܠܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܐܪܦܝܢ ܡܢܢ ܡܗܡܝܢܐܝܬ ܠܟܫܝܪܘܬܐ ܒܫܦܝܪ̈ܬܐ.
6
ܘܐܪܡܝܢ ܟܠܢܐܝܬ ܠܒܬܪܢ ܙܗܝܪܘܬܐ ܒܫܦܝܪ̈ܘܬܐ. ܘܐܗܡܝܢܢ ܒܚܘܦ̈ܛܐ
7
ܬܡܝ̈ܗܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ. ܘܐܣܠܝܢܢ ܠܠܘܒ̈ܛܐ ܬܗܝܪ̈ܐ ܕܫܠܝܚܘܬܐ. ܘܐܦܝܛܢܢ
8
ܒܗܘܕܝ̈ܐ ܡܠܝ̈ܝ ܪ̈ܚܝܡܐ ܕܣܒܪ̈ܬܐ. ܘܐܪܫܥܢܢ ܒܡܟܘܢܘܬܐ ܡܬܐܪܢܝܬܐ
9
ܕܐܒܗ̈ܬܐ. ܘܠܚܝܢܢ ܡܢ ܥܘܗܕܢܢ ܠܣܒܪܐ ܕܡܣܬܟܐ ܡܛܠ ܥܬܝܕ̈ܬܐ.
10
ܘܠܐܪܓܢܢ ܟܠܝܠܐ ܗܕܝܪܐ ܕܒܬܘܠܘܬܐ. ܘܐܒܕܢܢ ܟܠ ܟܠܗ
11
ܒܡܗܡܝܢܘܬܐ. ܟܕ ܡܢ ܫܘܪܝ ܒܪܝܬܢ ܐܬܟܪܟܬ ܠܢ ܘܠܓܒܐ
12
ܕܡܨܛܠܝܢܘܬܐ. ܠܡܨܠܐ ܐܚܕܬ ܠܢ ܬܢܘܒܘܬܐ. ܘܕܬܫܢܙܝ ܪܓܠܢ ܏ܒ܏
13
ܒܫܒܝܠܐ ܗܦܝܟܐ ܐܣܬܘܚܢܢ ܒܝܐܝܒܘܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܒܥܝܢܢ ܡܢܟ
14
ܡܪܝܐ ܡܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܘܛܝܒܘܬܐ. ܠܐ ܡܛܠ ܫܟܝܪ̈ܬܐ ܕܣܥܪܢ ܒܠܐ
15
ܢܡܘܣ̈ܝܘܬܐ ܬܐܫܦ ܒܐܒܕܢܢ ܒܕܠܝܠܘܬ. ܐܠܐ ܢܐܩܪ ܕܡܢ ܘܛܝܡܢ
16
ܒܥܝܢܝ̈ܟ ܒܐܥܝܦܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܒܕܡܐ ܝܩܝܪܐ ܕܡܫܝܚܟ ܐܬܦܪܩܢ
17
ܘܐܫܬܪܝܢ ܡܢ ܐܣܝܪܘܬܐ. ܘܒܡܘܬܗ ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ ܥܠܢܢ
18
ܠܦܪܫܓܢܐ ܕܒܪܘܬܢܘܬܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܒܕܪ̈ܓܐ ܕܒܢܝ̈ܐ ܠܐ ܟܬܪܢܢ
19
ܒܫܪܝܪܘܬܐ. ܘܒܕܪ̈ܓܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܗܠܟܢܢ (add. margin ܒܡܚܝܠܘܬܐ)   (del. strike through ܒܡܠܝܠܘܬܐ.)   ܠܐ ܬܕܘܢ ܠܢ
20
ܐܝܟ ܥܒܕ̈ܝܢ ܒܟܐܢܘܬܐ. ܘܬܟܝܠ ܠܢ ܒܟܝܠܬܐ ܪܩܝܥܬܐ ܘܡܫܦܥܬܐ.
21
ܐܠܐ ܗܦܘܟ ܘܬܩܢ ܠܚܘܒܠܢ ܡܢ ܕܪܝܫ ܒܫܘܒܩܢܐ ܕܣܟ̈ܠܘܬܢ.
22
ܘܡܕܟ ܠܣܪܝܩܘܬܐ ܚܛܝܬܢܝܬܐ ܕܛܝܫܐ ܒܢ ܡܢ ܪܦܝܘܬܐ. ܒܡܘܪܢܝܘܬ
23
ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝܚܟ ܛܪ̈ܘܕܐ ܕܟܠ ܙܦܪܘܬܐ. ܐܝܟܢܐ
24
ܕܬܬܝܕܥܝ ܒܢ ܚܝܘܣܬܢܘܬܟ ܣܓܝܐܬܐ ܘܢܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ
25
ܘܬܘܕܝܬܐ ܓܗܢܬܐ ܡܛܟܣܢܐ ܕܥܠܡ̈ܐ ܘܒܪ̈ܝܬܐ ܚܟܝܡܐܝܬ.
26
ܘܡܩܝܡܢܗܘܢ ܒܫܦܝܪܘܬ ܩܘܝܡܐ ܣܘܢܛܟܣܝܣܐܝܬ. ܗ݀ܘ
27
ܕܨܒܬ ܠܒܪܢܫܐ ܒܡܘܢܝܛܝ ܚܐܪܬܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ ܪܚܡܬ
28
ܐܢܫܐܝܬ ܘܐܘܣܦ ܥܡܗ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܒܪܝܬܗ ܬܢܝܐ ܕܐܝܕܗ

Page 300

1
ܡܪܡܪܡܐܝܬ. ܘܗܕܪܗ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܘܟܗܢܘܬܐ ܘܢܒܝܘܬܐ
2
ܡܠܝܐܝܬ. ܘܒܬܪܟܢ ܒܒܪܗ ܝܚܝܕܝܐ ܝܕܕܗ ܒܒܪܘܢܘܬܗ ܐܠܗܝܬܐ
3
ܛܝܒܘܬܢܐܝܬ. ܡܕܝܢ ܒܒܥܘ ܡܢܟ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܡܬܚܢܢܐܝܬ ܕܠܐܚܝ̈ܕܝ
4
ܬܩܕܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܐܘܟܝܬ ܒܘܟ̈ܢܐ ܘܫܘܠ̈ܛܢܐ ܕܝܠܢ ܡܠܟܐܝܬ. ܕܬܐܨܦ
5
ܐܢܘܢ ܘܬܣܥܘܪ ܠܗܘܢ ܡܪܚܡܢܐܝܬ ܐܝܟ ܕܠܡܬܪܨܘ ܠܢܝܫܗܘܢ
6
ܬܩܢܐܝܬ. ܘܠܡܛܢ ܛܢܢܐ ܡܩܠܣܐ ܚܠܦ ܫܘܬܣ ܥܕ̈ܬܟ ܩܕܝ̈ܫܬܐ
7
ܙܕܩܐܝܬ. ܘܠܡܐܨܒ ܒܗܝܢ ܫܠܡܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ ܐܪܬܘܕܘܟܣܝܐܝܬ
8
ܘܠܡܣܛܝܘ ܡܢ ܓܘܗܝܢ ܠܝܕܪ̈ܐ ܡܡܝܬܢܐ ܐܘܟܝܬ ܝܘܠܦ̈ܢܐ ܢܕܝܕ̈ܐ
9
ܘܐܕܝܛܝܩܝܐ ܐܬܠܝܛܐܝܬ ܘܠܡܣܟܪܘ ܒܫܪܝܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܣܟܪ̈ܐ
10
ܟܠܝܝ̈ ܪܕܝܐ ܣܪܝܐ ܕܫܟܚ̈ܬܗܘܢ ܕܗܪ̈ܝܣܝܘܛܐ ܡܢ ܥܢ̈ܟ ܣܦܩܐܝܬ
11
ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܡܫ ܨܒܝܢܟ ܒܥܡܪܬܐ ܓܡܝܪܐܝܬ ܘܬܬܢܝܚܘ ܡܪܘܬܟ
12
ܒܥܕ̈ܬܐ ܬܡܝܗܐܝܬ ܘܢܐܡܝܢ ܡܢ ܟܠ ܟܫ̈ܠܝܢ ܘܦܘܠ̈ܓܝܢ ܟܠܢܐܝܬ.
13
ܘܬܫܬܒܚ ܒܗܝܢ ܦܐܝܘܬ ܟܪܣܛܝܢܐܝܬ ܬܠܝܬܐ ܚܝܠܐ ܐܝܬܝܝܐ
14
ܘܡܬܘܡܝܐ ܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܗ݀ܘ ܕܒܚܝܠܬܢܘܬܗ ܡܚܝܠ ܠܟܠ
15
ܕܡܚܝܠܝܢ. ܗ݀ܘ ܕܠܐܘܚܕܢܐ ܡܥܠܝܐ ܕܐܝܬܘܬܗ. ܠܐ ܐܝܬ ܣܘܦܐ
16
ܘܠܥܠܡܝܢܝܘܬ ܡܬܘܡܝܘܬܗ ܠܐ ܐܝܬ ܣܟܐ. ܗ݀ܘ ܕܠܐ ܡܢ ܠܘܬܗ
17
ܠܐ ܡܬܢܣܒܐ ܪܒܘܬܐ ܘܠܐ ܡܢ ܫܦܝܥܘܬܗ ܠܐ ܡܬܬܥܕܝܐ ܓܐܝܘܬܐ.
18
ܗ݀ܘ ܕܡܢ ܪܝܫܢܘܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܕܝܠܗ ܟܠ ܪܝܫܢܐ ܡܬܪܫܢܝܢ.
19
ܘܡܢ ܥܙܝܙܘܬ ܥܙܝܙܘܬܗ ܟܠܗܘܢ ܫܘܠ̈ܛܢܐ ܒܬܐܓܡ̈ܐ ܕܡܫܠܛܘܬܐ
20
ܡܣܬܕܪܝܢ ܟܕ ܡܬܛܟܣܝܢ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܠܟܬ ܐܦ ܐܫܬܘܕܝܬ
21
ܒܟܠ ܣܦܪ ܘܒܟܠ ܟܬܒ ܫܘܘܕܝ̈ܐ ܕܫܪܝܪܝܢ. ܠܡܝܩܪ̈ܢܝ
22
ܐܝܩܪ ܘܫܝܘ̈ܛܝ ܡܢܝ ܡܬܬܫܝܛܝܢ. ܗܫܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ
23
ܠܡܠ̈ܟܐ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܕܐܪܬܘܕܘܟܣܝܝܢ ܡܛܠ ܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬ
24
܏ܫܘ܏ ܗ̇ܝ ܕܚܒܝܒܐ ܥܠܝܟ (add. sup l. ܥܠ)   ܟܠ ܡܘ̈ܬܝܢ ܡܩܠܝܢ. ܘܥܠ ܐܦܝ̈ܗܝܢ
25
ܕܥܕ̈ܬܟ ܒܟܠ ܩܝܢܕ̈ܘܢܘ ܙܠܚ̈ܝ ܒܕܡܐ ܠܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܡܠܝܢ
26
ܟܕ ܡܡܣܪܝܢ ܘܚܠܦ ܥܢܐ ܚܣܝܡܬܐ ܕܐܙܕܒܢܬ ܒܚ̈ܫܐ ܡܚܫܝ̈
27
ܠܚ̈ܫܐ ܕܝܚܝܕܝܟ ܥܠ ܚܘܪܦܗ ܕܣܝܦܐ ܚܪܝܦܐ ܚܘܝܚܐܝܬ
28
ܡܩܒܠܝܢ. ܘܡܛܠ ܡܫܝܢܘܬ ܡܪ̈ܥܝܬܟ ܟܣܝ̈ ܡܘܬܐ
29
ܕܡܨܪܦܝܢ.

Page 301

1
ܕܡܨܪܦܝܢ. ܟܕ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܝܠܝ̈ ܐܝܡܡ ܚܕܝܐܝܬ ܫܬܝܢ.
2
ܘܚܠܦ ܢܛܘܪܬ ܕܝܢ̈ܝܗ̇ ܘܢܡܘܣ̈ܝܗ̇. ܒܟܠ ܐܢܢܩ̈ܐܣ ܪܣܡܬ
3
ܕܘܥ̈ܬܐ ܩܝܡܝܢ. ܘܠܘܩܒܠ ܓܐܪ̈ܐ ܢܫܡ̈ܬ ܐܒܕܢܐ ܠܐ ܡܫܬܠܢܘܬܐ
4
ܡܚܘܝܢ ܟܕ ܡܩܝܙܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܡܪܝܐ ܡܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܘܟܠ ܚܘܣܢܝ̈ܢ.
5
ܠܐ ܢܬܕܓܠ ܠܗܘܢ ܫܘܘܕܝܟ ܗ݀ܘ ܕܡܚܘܐ ܫܦܝܥܘܬܟ ܗ݀ܝ ܕܠܩܘܫܬܝܢ.
6
ܐܠܐ ܦܩܘܕ ܘܢܬܬܘܣܦ ܠܗܘܢ ܠܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ ܓܐܝܘܬܐ ܘܗܕܪܐ
7
ܠܥܠ̈ܡܝܢ. ܘܐܪܡܐ ܙܝܥܘܬܗܘܢ ܘܕܚܝܠܘܬܗܘܢ ܒܠܒ̈ܘܬܐ ܕܣܩܘܒܠ̈ܝܐ
8
ܣܢܝ̈ܝ ܫܪܪܐ ܕܠܗܘܢ ܡܠܙܝܢ. ܘܠܬܐܓܝ̈ܗܘܢ ܕܐܬܩܒܥ ܒܗܘܢ ܢܝܫܐ
9
ܕܝܚܝܕܝܟ ܢܝܫ ܟܠ ܙܟܘ̈ܬܢ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐܝܬ ܘܠܐ ܡܬܢܟܝܢܐܝܬ.
10
ܢܢܛܪ ܠܗܘܢ ܒܐܡܝܢ ܘܐܘܣܦ ܘܗܒ ܠܗܘܢ ܕܐܝܟ ܡ̈ܠܟܐ ܩܕܡ̈ܝܐ
11
ܕܐܬܡܙܝܘ ܩܕܡܝܟ ܒܐܡ̈ܢܝܗܘܢ ܕܟܐܢܝ̈ܢ. ܢܣܬܝܥܘܢ ܡܢ ܛܝܒܘܬܟ
12
ܒܟܠ ܩܪ̈ܒܝܢ ܘܩܐܪ̈ܣܝܢ. ܘܒܩܝܘܡܘܬܗܘܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܡܢ ܣܘܓ̈ܦܢܐ
13
ܕܚܪ̈ܡܐ ܘܥܢܬ̈ܐ ܡܐܡܕܝܢ. ܘܥܕ̈ܬܟ ܘܕܝܪ̈ܬܟ ܘܥܡܘܪ̈ܝܗܝܢ ܒܝܘ̈ܡܬܗܘܢ
14
ܡܢ ܟܠ ܡܐܟܝܢܘܬܐ ܡܫܝܡܢܝܬܐ ܡܓܗܝܢ. ܘܐܥܛܦ ܐܢܘܢ ܠܒܘܫܐ
15
ܕܙܩܝܪ ܒܢܘܠܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܘܕܝܢܐ ܬܪܝܨܐ ܢܗܘܐ ܒܠܒܒܗܘܢ ܕܐܣܝܢ.
16
ܘܟܕ ܒܪܡܝܣܘܬܐ ܡܩܠܣܬܐ ܡܙܝܢ ܐܢܬ ܠܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܟܠ
17
ܩܛܪ̈ܐ ܕܥܘܠܐ ܘܡܐܣܪ̈ܝܬܐ ܕܢܟܠܐ ܡܢ ܗܘܢܝ̈ܗܘܢ ܫܪܝܢ
18
ܘܡܦܣܩܝܢ. ܗܟܢܐ ܒܟܣ̈ܝܬܗܘܢ ܘܒܓ̈ܠܝܬܗܘܢ ܕܡܫܪܝܐ
19
ܘܡܥܡܪܐ ܠܪܘܚܟ ܢܗܘܘܢ. ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܫܘܝܢ. ܢܣܩܘܢ ܠܟ
20
܏ܫܘ܏ ܘܬܘܕܝܬܐ ܓܗܢܬܐ ܥܒܕ ܠܗܘܢ ܡܪܝܐ ܥܘܗܕܢܐ ܛܒܐ ܕܡܠܐ
21
ܚܣܝܘܬܐ. ܥܠ ܡܕܒܚܟ ܡܠܝܠܐ ܘܐܪܙܢܝܐ ܒܐܡܝܢܘܬܐ. ܠܐܒܗ̈ܬܐ
22
ܛܘܒ̈ܬܢܐ ܕܫܟܒܘ ܒܟ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ. ܢܬܢܛܪ ܥܘܗܕܢܗܘܢ
23
ܠܘܬܟ ܒܟܠ ܫܥ ܒܛܒ̈ܬܐ. ܘܢܬܟܪܙ ܫܡܗܘܢ ܒܛܒܬܐ.
24
ܩܕܡ ܬܪܘܢܘܣ ܕܐܝܩܪܟ. ܒܦܘܡ ܛܝܒܘܬܟ. ܝܕܝܥܐܝܬ ܕܝܢ
25
ܠܢܒܝ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܒܝ̈ܬܝܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܚܙ̈ܝܐ ܕܟܣܝ̈ܬܐ. ܘܠܫܠܝ̈ܚܐ
26
ܕܗܘܘ ܡܨܥ̈ܝܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܟ ܡܢ ܡܢܘܓܘܬܐ ܡܘܒܕܢܝܬܐ.
27
ܠܢܦܫ̈ܬܐ ܐܢܫܝ̈ܬܐ. ܠܣܗ̈ܕܐ ܕܣܝܒܪܘ ܟܠ ܥܣܩܘܬܐ ܡܛܠ
28
ܡܠܟܘܬܐ. ܠܡܘܕ̈ܝܢܐ ܡܢܦܩܝ̈ ܒܪܕܝܐ ܥܡܝܠܐ ܕܐܒܝܠܘܬܐ. ܠܟ̈ܐܢܐ

Page 302

1
ܕܟܒܫܘ (del. strike through ܒܟ ܒܗܝܡܢܘܬܐ)   ܠܚܐܪܘܬܐ ܬܚܝܬ ܢܝܪܐ ܕܫܘܥܒܕܟ
2
ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܒܚܪܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܪܝܫܝܬܐ ܡܝܩܪܬܐ ܘܕܫܢܐ
3
ܡܥܠܝܐ. ܡܥܗܕܝܢܢ ܠܡ݊ܪ݊ܝ݊ܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ. ܐܡܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ.
4
ܗ̇ܝ ܕܛܒ ܐܬܗܕܪܬ ܒܨܒܬܐ ܕܒܬܘܠܘܬܐ ܩܕܝܫܐܝܬ. ܘܗܝ
5
ܠܚܘܕܝܗ̇ ܐܬܕܠܠܬ ܒܥܛܦܐ ܕܙܗܝܘܬܐ ܘܕܟܝܘܬܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ
6
ܘܦܪܝܫܐܝܬ. ܘܫܪܟܬ ܠܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܩܕܘܫ ܩܘܕܫܝ̈ܢ ܩܕܝܫܐ
7
ܠܪܘܚܟ. ܘܢܘܣܐ ܢܩܕܐ ܠܡܬܘܡܝܐ ܡܠܬܟ. ܘܒܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܡܪܝܐ
8
ܥܕܪ ܠܡܬܓܘܣ̈ܝ ܒܒܥ̈ܘܬܗܘܢ. ܘܣܝܥ ܠܛܦܣ̈ܝ ܒܣܢܝܓܪܘܬܗܘܢ.
9
ܘܫܘܙܒ ܠܩܪ̈ܝܝ ܒܓܢܝ̈ܟ ܒܡܨܥܝܘܬܗܘܢ. ܘܗܒ ܢܦܐܫܐ ܠܐܝܠܝܢ
10
ܕܒܟܠ ܢܣܝ̈ܘܢܝܢ ܪܡܝܢ ܒܦܝܣ̈ܬܗܘܢ. ܘܠܟܠ ܩܘܡ̈ܢ ܗ݀ܘ ܡܐ
11
ܕܚܫܚ ܘܦܩܚ ܫܟܢ ܒܬܟܫ̈ܦܬܗܘܢ. ܬܠܝܬܐ ܠܓܒܝ̈ܐ ܕܒܡܩܕܡܘܬ
12
ܝܕܥܬܟ ܕܠܐ ܡܬܩܕܡܐ. ܐܝܟ ܕܠܥܠܬ ܦܘܪܩܢܐ ܐܘ̃ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܪܫܡܬ
13
ܐܢܘܢ. ܘܗܘ ܗܟܘܬ ܘܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܘܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ. ܠܗܕܐ
14
ܣܡܘ ܐܢܘܢ ܟܕ ܒܟܠ ܕܪ̈ܝܢ ܡܨܥܝ̈ܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܥܒܕܬ ܐܢܘܢ
15
ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܪܚܡܬ ܐܢܫܐܝܬ. ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ ܐܩܝܡܬ ܐܢܘܢ ܒܕܪ ܘܕܪ
16
ܐܡܝܢܐܝܬ ܕܢܗܘܘܢ ܡܨܥܝ̈ܐ ܕܡܐܪܙܢܘܬܐ ܘܡܗܕܝܢܘܬܐ. ܗܢܘܢ ܕܟܕ
17
ܡܢ ܩܘܡܬܐ ܫܒܪܝܬܐ ܡܬܦܪܣ ܗܘܝܬ ܠܡܬܠ ܠܗܘܢ ܢܨܚܢܐ.
18
ܡܘܫܛ ܗܘܝܬ ܝܡܝܢܐܝܬ ܠܗܘܢ ܒܟܠܝܘܡ ܥܘܕܪܢܐ. ܗܢܘܢ
19
ܕܟܕ ܐܚܕ ܗܘܝܬ ܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܒܚܘܝܠܟ ܕܠܗܘܢ ܣܒܝܣܐܝܬ
20
ܘܡܬܦܩܕܝܢ ܗܘܘ ܡܢܟ ܒܐܡܝܢܐ ܡܣܬܥܪܢܐܝܬ. ܒܚܙܘ̈ܢܐ
21
ܘܓ̈ܠܝܢܐ. ܘܒܡܢ̈ܘܬܐ ܘܕܡ̈ܘܬܐ. ܠܡܦܪܢܣܘ ܠܡܪ̈ܥܝܬܟ ܐܝܟ ܨܒܝܢܟ
22
ܚܟܝܡܐܝܬ. ܘܠܡܗ̈ܕܝܘ ܠܗܝܢ ܒܐܘܪ̈ܚܬܟ ܐܝܟ ܕܪܓܐ ܠܟ
23
ܚܒܝܒܐܝܬ. ܗܢܘܢ ܕܟܕ ܒܥܝܪܘܬܐ ܘܚܦܝܛܘܬܐ ܡܬܐܡܢܝܢ ܗܘܘ
24
ܚܠܝܨܐܝܬ. ܘܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܥܢܝܟ ܚܐܫܝܢ ܘܡܬܟܡܪܝܢ ܡܪܝܪܐܝܬ.
25
ܘܠܡܢܗܘܢ ܡܢ ܒܢܒܝܘܬܐ ܕܐܠܬ ܐܢܘܢ. ܘܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܚܝܠܐ
26
ܕܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܐܩܢܝܬ ܐܢܘܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܫܠܝܚܘܬܐ ܙܝܢܬ
27
ܐܢܘܢ. ܘܥܠ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܣܒܪܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܒܡܨܥܝܘܬܗ
28
ܕܒܪܟ ܚܦܛܬ ܐܢܘܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܐܩܡܐ ܡܠܦܢܝܐ ܐܫܠܛܬ
29
ܐܢܘܢ.

Page 303

1
ܐܢܘܢ ܕܠܡܒܝܬܝܘ ܠܟ ܡܗܝ̈ܡܢܐ. ܘܕܢܟܐܒ ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܒܕܢܗܘܢ
2
ܦܪܓܠܬ ܐܢܘܢ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܐܝܟ ܬܐܓܘܪܬܐ ܡܘܬܪܢܝܬܐ ܦܕܟܣܬܗ̇
3
ܠܗܘܢ. ܒܝܕ ܥܘܦܦ ܡܬ̈ܠܐ ܘܦܠܐ̈ܬܐ ܕܙܢ̈ܝܢ ܙܢ̈ܝܢ ܕܐܩܪܚܬ ܠܗܘܢ.
4
ܗܢܘܢ ܕܝܕܥܘ ܫܪܝܪܐܝܬ ܠܦܘܪܥܢ ܐܓܪܐ ܕܡܛܝܒ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܠ
5
ܗܟܢ ܡܬܚܦܛܝܢ. ܘܡܩܕܝܢܘܬ ܘܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܒܢܝܢ ܘܡܬܛܪܡܛܝܢ.
6
ܘܠܠܐ ܟܘܫܪܐ. ܕܥܛܦܝܢ ܟܕ ܡܩܛܦܝܢ. ܗܢܘܢ ܕܝܡܝܢܐܝܬ ܣܥܪܘܗ̇
7
ܠܥܢܟ. ܘܚܦܝܛܐܝܬ ܣܘܣܝܘܗ̇ ܠܡܪܥܝܬܟ. ܘܥܝܪܐܝܬ ܫܒܠܘܗ̇
8
ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܬܪ̈ܝܨܬܐ ܐܝܟ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܘܪ̈ܒܝ ܒ̈ܬܐ ܕܡܪܘܬܐ ܕܩܢܝܢ
9
ܛܥܡܐ ܘܛܝܒܘܬܐ. ܘܥܠ ܡܝ̈ܐ ܢܝܚ̈ܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܒܪܘܗ̇.
10
ܘܥܠ ܡܪ̈ܓܐ ܓܐܝ̈ܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܢܦܝ̈ܚܝ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܪܥܐܘܗ̇.
11
ܘܡܢ ܟܠ ܪ̈ܥܝܐ ܡܡܝ̈ܬܢܐ ܚܣܟܘܗ̇. ܘܠܛܝܪ̈ܐ ܕܬܐܘܠܘܓܝܐ ܡܠܝܐܝܬ
12
ܗܕܝܘܗ̇. ܠܬܚܝܬ ܝܪܝܥܬ ܒܛܝܠܘܬܐ ܢܓܕܘܗ̇. ܐܝܟܢܐ ܕܬܡܕܝ ܡܢ
13
ܚܘܡܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܘܙܪܝܦܬܐ ܕܟܦܘܪܘܬܐ ܟܦܝܪܬܐ. ܗܢܘܢ
14
ܕܒܨܠ̈ܘܬܗܘܢ ܩܕܝܫ̈ܬܐ. ܘܒܬܟܫ̈ܦܬܗܘܢ ܫܡܝܥ̈ܬܐ ܡܪܝܐ.
15
ܦܓܕ ܠܪ̈ܓܠܝܢ ܒܫܒܝ̈ܠܝܗܘܢ. ܘܬܪܨ ܗܠܟ̈ܬܢ ܒܐܘܪ̈ܚܬܗܘܢ. ܘܐܓܗܢ
16
ܠܚܨܝ̈ܢ ܠܡܛܥܢ ܠܡܘܒܠ̈ܝܗܘܢ. ܘܐܘܠܕ ܒܢ ܛܢܢܐ ܕܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ.
17
ܘܠܡܡܪܝܘ ܒܗܘܦܟܝ̈ܗܘܢ. ܘܠܡܬܛܦܣܘ ܠܡܪ̈ܬܝܢܘܬܗܘܢ ܘܫܓܘܪ
18
ܒܢ ܪܓܬܐ ܠܡܫܡܠܝܘ ܙܗܝܐܝܬ ܠܟܠ ܙܘܗܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܠܡܫܠܡܘ
19
ܓܡܝܪܐܝܬ ܠܟܘܘܢ̈ܝܗܘܢ. ܘܕܢܪܕܐ ܫܦܝܪܐܝܬ ܒܥܩܒ̈ܬܗܘܢ. ܘܕܢܥܬܪ
20
ܡܫܪܬܚܐܝܬ ܡܢ ܡܠܦܢܘܬܗܘܢ ܘܢܫܬܘܫܛ ܠܩܕܡܝܢ ܒܡܝܬܪܘܬܐܝܬ
21
ܒܝܕ ܐܝܙܓܕܘܬܗܘܢ. ܘܢܬܬܠܘܬ ܠܛܘܒ̈ܬܢܐ ܣܕܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܬܬܩܒܠܝ
22
ܐܘܟܪܣܛܝܐ ܗܕܐ ܩܕܡܝܟ ܒܡܦܝܣܢܘܬܗܘܢ. ܘܬܬܪܥܐ ܒܗ̇
23
ܟܐܢܘܬܟ ܥܠܝܢ ܒܣܢܝܓܪܘܬܗܘܢ. ܕܥܡܗܘܢ ܘܒܝܢܬܗܘܢ ܢܣܩ
24
ܠܟ ܫ܏ܘ܏ ܘܬܘܕܝܬܐ ܓܗܢܬܐ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܥܠ ܡܕܒܚܟ ܫܡܢܝܐ.
25
ܘܥܠ ܗܢܐ. ܠܗܘ̈ܢܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܡܬܐܪ̈ܙܝ ܡܢ ܪܘܚܟ
26
ܒܓܢܝ̈ܙܬܐ ܘܡܗ̈ܝܡܢܝ ܒܝܬ ܓܙ̈ܐ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܐܚܝ̈ܕܝ ܩܠܝ̈ܕܐ ܡܠܟ̈ܘܬܢܝܐ.
27
ܡܦܪ̈ܢܣ ܬܪܝܨܐܝܬ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥܕܬܢܝ̈ܐ. ܘܪ̈ܕܚ ܠܐ ܙܠܝܡܐܝܬ
28
ܒܥܩ̈ܒܬܐ ܡܫܝܚ̈ܝܬܐ. ܗܢܘܢ ܕܛܪܩܐܝܬ ܘܚܠܝܨܐܝܬ ܩܡܘ ܩܕܡ

Page 304

1
ܡܡܘܠ ܟܐܡܘ̈ܢܐ ܕܡܫܩܦܘܬ ܓ̈ܠܠܐ ܐܪ̈ܝܛܝܩܝܐ. ܗܢܘܢ ܕܥܙܝܘ
2
ܐܬܠܝܛܐܝܬ ܩܕܡ ܕܚܘܩܝܐ ܡܛܠ ܕܘܟܝ ܙܐܦܢܘܬܐ ܕܒܗܝܡܢܘܬܐ
3
ܐܬܬܛܝܫܬ ܡܢ ܐܝܪ̈ܝܛܝܩܘ. ܗܢܘܢ ܕܫܦܝܪܐܝܬ ܐܣܬܠܩܘ
4
ܒܣܒܠܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܘܦܐܝܐܝܬ. ܐܣܬܪܟܘ ܒܡܣ̈ܩܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ.
5
ܗܢܘܢ ܕܣܡܘ ܕܡܗܘܢ ܒܟܦܗܘܢ ܦܨܝܚܐܝܬ ܡܛܠ ܡܩܝܡܢܢܘܬܐ
6
ܕܬܪܝܨܘܬ ܫ܏ܘ܏. ܗܢܘܢ ܕܣܒܠܘ ܟܠ ܥܣܩܘܬܐ ܡܛܠ ܣܝܘܡܘܬ
7
ܢܡܘܣ̈ܐ ܡܚܝ̈ܢܐ ܕܝܚܝܕܝܟ. ܗܢܘܢ ܕܝܛܝܛܣ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܕܠܬܪ̈ܥܝܬܐ
8
ܡܪ̈ܥܬܐ ܒܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܩܒܘ. ܘܠܪܣܝܣ ܫܩܪ̈ܬܐ
9
ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܐܪܥܘ ܘܚܝܒܘ. ܕܒܨ̈ܠܘܬܗܘܢ ܫܡܝ̈܏ܥ܏.
10
ܘܒܐܝܙܓܕܘ̈ܬܗܘܢ ܡܩܒ̈ܠܬܐ. ܐܫܘܐ ܠܢ ܠܐܚܝ̈ܕܝ ܫܪܪܐ ܕܝܠܗܘܢ
11
ܕܢܬܚܡܠ ܒܡܨܝܕܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܥܡܗܘܢ ܟܢܝܫܐܝܬ. ܘܢܩܕܐ
12
ܠܛܘܒܬܢܘܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܘܢܬܢܨܚ ܒܥܘܦܦܐ
13
ܕܟܟܪ̈ܐ ܥܣܝܪܐܝܬ. ܘܢܬܬܨܡܚ ܒܨܡ̈ܚܐ ܓܢܝ̈ܙܐ ܕܐܝܬܘܬܟ
14
ܡܠܝܐܝܬ. ܘܢܬܦܪܦܥ ܥܠ ܐܪܐܝܟ ܦܪ̈ܝܘܬܐ ܡܠܟܘ̈ܬܢܝܢܐ ܥܡܗܘܢ
15
ܐܪܬܘܕܟܣܝܐܝܬ. ܘܗܒ ܠܢ ܕܢܒܝܬܐ ܠܟ ܥܢ̈ܐ ܬܡܝܡ̈ܬܐ.
16
ܒܫܦܝܥܘܬܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܣܓܝܐܢܐܝܬ. ܘܕܢܩܒܘܥ ܫܪܓܐ
17
ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܥܠ ܡܢܪܬܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܘ̈ܠܝܐܝܬ. ܘܢܬܚܒܪܘܢ
18
ܨܠ̈ܘܬܢ ܘܬܫܡ̈ܫܬܢ ܘܩܘܪ̈ܒܢܝܢ ܠܕܝܠܗܘܢ ܨܡܝܕܐܝܬ. ܐܝܟܢܐ
19
ܕܒܡܨܥܘܬܗܘܢ ܬܬܪܥܐ ܐܠܗܘܬܟ ܥܠ ܡܚܝܠܘܬܢ ܬܠܝܬܐ
20
ܠܐܬܠ̈ܝܛܐ ܚܠܝ̈ܨܐ ܘܟܫܝܪ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܒܐܘܪܚܐ ܥܣܩܬܐ ܕܠܡܠܟܘܬܟ
21
ܐܘ ܡܪܝܐ ܡܡܢܥܐ ܩܛܝܪܐܝܬ ܪܕܘ. ܘܒܚ̈ܝܐ ܡܙܠܗ̈ܙܐ ܒܐܣܛܕܝܘܢ.
22
ܕܬܐܪܬܐ. ܕܙܠܝܚ ܒܕܡܐ ܛܪܩܐܝܬ ܚܝܘ. ܒܩܪ̈ܝܬܐ ܕܪܘܚܐ
23
ܗ݀ܘ ܪܝܫܢܝܐ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܗ݀ܝ ܦܛܪܘܣܝܬܐ ܫܠܝܚܐܝܬ
24
ܘܠܚܡܐܝܬ ܐܬܗܝܡܢܘ. ܗܢܘܢ ܕܒܚܘܝܠܐ ܡܫܝܚܝܐ ܚܝܠܬܢܐܝܬ
25
ܠܟܠܗܘܢ ܫܘ̈ܣܐ ܘܥܘܢ̈ܬܐ ܗܝܪ̈ܝܛܝܩܝܐ. ܘܓܒܘܠ̈ܝܐ ܪ̈ܥܝܥܐ
26
ܚܠܝܡܘܬ ܡܐܬܐܡ̈ܛܐ ܙܝܦܘ ܘܫܟܪ. ܘܒܡܫܒܐ ܪܘܚܩܘܕܫܢܝܐ
27
ܠܥܝܡܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܡܢ ܫܡ̈ܝ ܥܕܬܐ ܕܚܩܘ ܘܦܠܗܕܘ. ܘܠܨܚܘܐ
28
ܦܨܝܚܐ ܕܬܐܘܠܘܓܝܐ ܦܪܣܘ ܥܠܝܗ̇ ܘܐܙܗܪܘܗ̇. ܘܐܝܟ ܐܪ̈ܝܘܬܐ
29
ܬܩܝ̈ܦܐ

Page 305

1
ܬܩܝ̈ܦܐ ܩܡܘ ܒܪ̈ܝܫܝ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܡܫܝܚܝ̈ܬܐ ܘܓܣܪܘ ܥܙܝܙܐܝܬ
2
ܒܬܠ̈ܠܐ ܡܙܕܪ̈ܟܠܝ ܙܦܪܘܬܐܝܬ ܘܡܪܐܚܐܝܬ. ܥܠ ܐܫܟܪ̈ܐ ܚܣܝܡܐ
3
ܕܬܪ̈ܝܨܝ ܫ܏ܘ܏ ܘܡܡܟܝܢ ܗܢܘܢ ܠܗܘܢ ܐܒܘ̈ܢܐ ܘܐܥܪܩܘ ܐܢܘܢ. ܗܢܘܢ
4
ܕܐܝܟ ܢܚܫܪ̈ܬܢܐ ܩܪ̈ܒܬܢܐ ܓܥܪܘ ܒܕܐܒ̈ܐ ܝܥܢ̈ܐ ܡܣܒ̈ܣܝ ܠܓܙܪܐ
5
ܕܦܪ̈ܝܩܐ. ܘܓܡܝܪܐܝܬ ܥܛܘ ܐܢܘܢ. ܗܢܘܢ ܕܗܘܘ ܢܘܣ̈ܐ ܘܥܡܘܪܝܐ
6
ܡܟܗܢܐ. ܘܫܡܫܐ ܡܫܝܚܐ ܥܠ ܘܢܩܫ ܡܫܟܢܗ ܒܗܘܢ. ܗܢܘܢ
7
ܕܐܝܟ ܒܢ̈ܝܐ ܐܬܗܝܡܢܘ ܠܪܒܬ ܒܝܬܝܘܬܐ. ܘܩܠܝܐܝܬ ܗܪܝܘ ܠܐܡܪ̈ܐ
8
ܒܪܝܪ̈ܐ ܘܥܝܪܐܝܬ. ܘܠܐ ܐܝܟ ܐܓܝܪ̈ܐ ܕܒܪܦܝܘܬܗܘܢ ܡܢ ܡܐܬܝܐ
9
ܕܕܐܒ̈ܐ ܐܪܦܝܘ ܘܥܪܩܘ. ܐܠܐ ܘܟܠ ܛܘܪ̈ܦܝܢ ܘܟܠ ܫܢܕܝ̈ܢ
10
ܥܠ ܐܦܝ̈ܗ̇ ܣܒܠܘ ܘܣܝܒܪ. ܘܗܢܘܢ ܕܒܡܨ̈ܥܝܘܬܗܘܢ ܘܥܠ
11
ܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܟܠ ܫܒܝܚ̈ܬܐ ܘܬܡܝ̈ܗܬܐ ܐܣܬܥܪ̈ܝ. ܘܐܫܬܡ̈ܠܝܝ.
12
ܘܐܡܬܝ ܕܡܬܦܢܝܢ ܗܘܘ ܠܡܬܪܨܘ ܨܒܘ̈ܬܐ ܘܡܚܝܕܝܢ ܗܘܘ
13
ܚܦܝܛܘܬܗܘܢ ܒܥܢ̈ܟ ܠܡܬܩܢܘܬܐ. ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ
14
ܡܫܡܠܐ ܗܘܐ ܗܕܐ ܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ. ܘܠܡܣܘܣܝܘ (add. sup l. ܘܠܡܐܣܝܘ)   ܠܐܫܟܪܐ ܒܪܝܟܐ
15
ܡܓܪܓ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܟܕ ܠܡܢܗܘܢ ܡܢ ܒܟܘܚܠܐ ܕܬܐܘ܏ܠܓܘ܏
16
ܕܠܢܘܗܪܐ ܡܘܣܦ ܣܘܣܝܘ. (add. sup l. ܐܣܝܘ)   ܠܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡܫܚܐ ܡܚܠܡܢܐ
17
ܕܡܥܓܒܘܬܐ ܟܦܝܪܬܐ ܡܘܠܕܬ ܚܒܢܢܘܬܐ ܛܟܢܘ. ܠܡܢܗܘܢ ܕܝܢ
18
ܒܡܠܓܡ̈ܐ ܕܡܢ ܣܓܝܐܘܬ ܥܩܪ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܘܕܫ̈ܢܝܐ.
19
ܕܠܟܐܒܐ ܙܩܘܛܐ ܡܒܗܠܝܢ ܡܕܟܘ ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐܚܘܕܘܬ ܣܝܦܐ
20
ܕܬܪܝܢ ܦܘܡ̈ܘܗܝ ܡܛܠ ܩܪܒܬܢܘܬܐ ܐܠܦܘ. ܠܡܢܗܘܢ ܡܢ
21
ܡܓܢܢܘܬܐ ܕܣܥܘܪܬ ܦܘܪܩܢܐ ܥܠ ܩܪܩܦܬܐ ܚܣܟܬ ܓܐܪ̈ܐ ܢܫܡ̈ܬ
22
ܡܘܬܐ ܚܘܝܘ. ܠܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܫܩܝܐ ܡܐܣܝܢܐ ܘܡܢܦܨܢܐ ܕܟܠܢܝܘܬܗܘܢ
23
ܕܟܘ̈ܡܘ ܡܐܟܝ̈ܢܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܡܫܝ̈ܚܝܐ ܒܫܠܘ ܘܐܫܩܝܘ. ܠܡܢܗܘܢ
24
ܡܢ ܣܟܪܐ ܡܡܕܢܝܬܐ ܕܡܢ ܚܘܒܛܐ ܕܪܓܘܡܝܐ ܕܠܘܠ̈ܝܬܐ ܏ܡ܏
25
ܡܡܝܬ̈ܢܝܬܐ ܕܡܫܬܡܪ̈ܢ ܥܠܝܗܘܢ ܥܘܠܐܝܬ ܥܬܕܘ ܘܐܘܫܛܘ.
26
ܟܕ ܒܟܠܗܘܢ ܐܡܢ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܚܙܩܘ ܐܢܘܢ. ܚܣ̈ܢܐ
27
ܡܚܣ̈ܢܐ ܒܟܠܗ (add. margin ܡܘܠܝܐ)   (del. strike through ܡܣܠܝܐ)   ܕܙܝܢܐ ܕܪܘܚ ܩܘܕܫܐ ܚܣܢܘ ܐܢܘܢ
28
ܘܠܐ ܡܬܚܣ̈ܢܢܐ ܕܡܢ ܡܕܡ ܐܢܘܢ ܐܩܝܡܘ. ܗܢܘܢ ܕܒܨܠܘ̈ܬܗܘܢ

Page 306

1
ܡܪܝܐ ܐܫܘܐ ܠܢ ܕܒܕܘܓܡ̈ܛܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܕܝܠܗܘܢ ܢܬܗܕܐ. ܘܠܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ
2
ܠܐ ܥܕ̈ܝܠܐ ܢܬܢܩܦ. ܘܠܢܨܚܢ ܬܘܕܝܬܗܘܢ ܬܪܝܨܐܝܬ ܢܐܚܘܕ. ܘܠܗܝܟܕ
3
ܗܝܘܬ ܡܪܕܝܬܗܘܢ ܢܬܥܢܘܐ. ܘܒܓܢܒܪܘܬ ܢܦܫܐ ܕܚܘܝܘ ܠܘܩܒܠ
4
ܡܠܐܐ ܕܐܪ̈ܣܝܣ ܢܡܪܐ. ܘܒܡܥܙܝܢܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܒܚܐܦܐ ܕܟܦܘܪܘܬܐ
5
ܢܛܢ. ܘܠܡܛܪ ܡܐܢܝ̈ܢ ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܢܫܬܘܐ. ܘܠܡܫܘܙܒܘ
6
ܠܐܣܛܪܛܝܐ ܕܐܘܚܕ ܠܢ. ܘܒܗ̇ ܡܗܝܪ̈ܐ ܢܬܚܙܐ. ܘܠܡܡܠܚܘ ܠܐܠܦܘܢܝܬ
7
ܥܕܬܐ ܒܕܡܘܬܗܘܢ ܢܬܚܘܐ ܠܡܬܪܨܘ ܠܢܡܘܣ̈ܝܗܘܢ ܒܙܕܩܐ
8
ܐܫܘܐ. ܘܠܡܬܬܨܡܚܘ ܒܬܐܘܪ̈ܝܐܣ ܐܠܗ̈ܝܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܫܡܠܐ
9
ܕܥܡܗܘܢ ܘܒܝܢ̈ܗܬܗܘܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܢܬܒܣܡ ܘܢܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ
10
ܓܗܢܬܐ ܢܐܪܒ ܡܪܝ ܥܒܕ ܐܝܕ̈ܝܟ ܒܥܝ̈ܢܝܟ. ܘܢܬܝܩܪ ܬܘܩܢܟ
11
ܨܐܕܝ̈ܟ ܘܠܐ ܬܗܡܐ ܒܨܘܬܪ ܨܠܡܟ ܕܐܬܕܝܚܝܬ. ܘܠܐ ܡܢ
12
ܒܪܝܬܟ ܕܒܠܝܬ. ܡܐܠܘܢ ܕܝܢ ܗ݀ܝ ܕܒܡܘܬܗ ܕܡܫܝܚܟ
13
ܐܬܦܪܩܬ ܘܗܦܘܟ ܐܝܟ ܛܢܢܐ (add. sup l. ܥܠ)   ܕܝܠܟ ܘܐܬܦܢ ܐܝܟ ܬܒܘܥܐ ܥܠ
14
ܝܪܬܘܬܟ. ܕܥܠܘ ܠܗ̇ ܚܙܝܪ̈ܝ ܒܪܐ ܘܚܒܠܘܗ̇. ܘܠܐܒܝܕܢ ܐܒܕܢ̈ܝܢ
15
ܐܫܪܟܘܗ̇. ܚܘܣ ܡܪܝܐ ܚܘܣ ܥܠ ܚܘܒܠܗ̇ ܕܓܢܣܢ.
16
ܘܥܠ ܫܘܦܪܐ ܕܫܝܘܬܢ. ܥܠ ܩܘ̈ܡܬܐ ܬܖ̈ܝܨܬܐ ܕܐܬܟܦ̈ܦܝ. ܥܠ
17
ܨܘܪ̈ܬܐ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܕܐܫܬܚ̈ܡܝ. ܥܠ ܥܝܢ̈ܐ ܢܗܝܪ̈ܬܐ ܕܐܬܬܚ̈ܫܟܝ.
18
ܥܠ ܦܘܡܐ ܡܠܝܠܐ ܕܐܫܬܬܩ. ܥܠ ܐܕ̈ܢܐ ܕܚܪ̈ܫܝ ܘܥܠ ܪ̈ܓܠܐ
19
ܩܠܝ̈ܠܬܐ ܕܒܛܠ̈ܝ ܡܢ ܗܠܟܐ. ܥܠ ܐܝܕ̈ܝܐ ܟܫܝܪ̈ܬܐ ܕܐܬܦܫܚ̈ܝ
20
ܡܢ ܓܘܫܡܐ. ܘܗܦܘܟ ܘܚܕܬ ܐܢܘܢ ܚܘܕܬܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ.
21
ܘܐܬܩܢ ܐܢܘܢ ܬܘܩܢܐ ܠܐ ܡܬܛܒܚܢܐ. ܘܫܟܠܠ ܠܩܘ̈ܡܬܐ ܣܚܝ̈ܦܬܐ.
22
ܫܘܟܠܠܐ ܠܐ ܡܣܬܚܦܢܐ. ܟܕ ܡܙܘܓ ܐܢܬ ܥܡ ܩܝܡܬܐ ܫܘܒܩܢܐ
23
ܘܡܚܒܪ ܐܢܬ ܥܡܗ̇ ܚܝ̈ܐ ܡܠܟܘܬܢ̈ܝܐ. ܘܠܐ ܠܩܝܡܬܐ ܕܕܝܢܐ ܢܬܓܪܦ
24
ܒܒܥܘ ܡܛܠ ܕܗܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܘܬܐ ܬܢܝܢܐ ܬܠܝܬܐ ܐܠܗܐ ܗ݀ܘ ܕܠܐ
25
ܡܗܦܟ ܒܣܥܘܪܘܬܗ. ܘܠܐ ܡܬܬܘܐ ܒܥܒܝ̈ܕܬܗ. ܗ̇ܘ ܕܠܝܬ
26
ܪܝܩܢܘܬܐ ܒܒܪܘܝܘܬܗ ܘܠܐ ܝܩܝܘܬܐ ܒܡܗܘܝܢܘܬܗ. ܗ̇ܘ ܕܥܒܕ
27
ܠܥܠܡܐ ܦܪܓܡܛܝܐ ܕܬܐܓܘܪܬܐ. ܘܐܝܦܘ ܠܘܛܝܐ ܕܡܬܝܬܪܢܘܬܐ
28
ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܝ ܠܒܪܢܫܐ ܠܬܘܬܒܘܬܗ ܐܝܟܢܐ ܕܢܕܥ ܠܟܐܢܘܬܐ
29
ܘܢܩܢܝܗ̇

Page 307

1
ܘܢܩܢܝܗ̇ ܘܢܫܬܘܕܥ ܠܛܒܬܐ ܘܠܩܢܘܡܗ ܢܒܝܬܝܗ̇. ܘܟܕ ܠܐܣܛܐܕܝܘܢ
2
ܗܢܐ ܐܚܬܬ ܡܢ ܠܩܘܕܡܝܢ ܠܐܕܡ ܪܝܫ ܛܘܗܡܢ ܕܥܡ ܒܥܠܕܪܐ
3
ܐܬܚܙܝ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܕܠܐ ܟܘܫܪܐ ܘܒܠܝܠ ܕܘܒܪܐ. ܘܡܢ ܫܪܘܝܬܝܢ
4
ܘܪܥܕܘܬ ܫܘܝܚܘܬܗ ܕܐܬܢܓܕ ܠܚܬܝܪܘܬܐ ܘܫܘܒܗܪܐ. ܒܗ̇ܝ
5
ܕܡܚܕܐ ܕܐܣܘܚܗ ܒܪܓܬ ܐܠܗܘܬܐ ܘܣܡܗ̇ ܒܐܘܪܚܗ ܐܝܟ ܩܬܪܐ.
6
ܠܐ ܫܘܪ ܥܠܝܗ̇ ܐܝܟ ܥܘܙܝܠܐ. ܘܦܪܚ ܐܝܟ ܛܝܪܐ. ܐܠܐ ܒܣܡܬ ܠܗ
7
ܘܗܘܐ ܠܘܬ ܢܦܫܗ ܒܕܘܡܪܐ. ܘܡܚܕܐ ܕܐܟܠ ܡܢ ܦܐܪܐ. ܒܪ ܫܥܬܗ
8
ܐܫܬܠܚ ܡܢ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܬܟܒܫ ܒܥܒܕܘܬܐ ܐܝܟ ܣܘܣܝܐ
9
ܘܟܘܕܢܝܐ ܕܠܐ ܚܟܝܡܝܢ ܒܢܝܪܐ. ܘܗܘܐ ܪܥܝܐ ܠܡܘܬܐ. ܘܐܬܕܪܫܬ
10
ܐܘܪܚܗ ܠܫܝܘܠ ܘܠܩܒܪܐ. ܘܥܒܕܘ ܡܘܬܐ ܘܣܛܢܐ ܒܬܒܪܗ
11
ܚܓܐ ܘܙܡܪܐ ܘܫܡܠܝܘ ܚܠܘܠܐ ܘܪܦܣܐ ܐܝܟ ܡܢ ܕܗܢܘܢ ܩܕܝܘܗ̇
12
ܠܙܟܘ ܒܫܪܪܐ. ܘܐܬܡܟܟ ܬܚܝܬ ܫܒܛܐ ܕܪ̈ܝܫܢܘܬܗܘܢ ܟܠܗ
13
ܥܠܡܐ. ܕܪܐ ܒܬܪ ܕܪܐ. ܘܓܦܘ ܢܫܒ̈ܝܗܘܢ ܘܡܨܝܕ̈ܬܗܘܢ ܠܪܒܐ
14
ܘܠܙܥܘܪܐ. ܘܐܬܡܠܝܬ ܗܡܢ ܣܦܐ ܒܣܦܐ. ܫܪ̈ܕܘܕܐ ܕܥܒܕܐ ܘܚܐܪܐ.
15
ܘܐܬܡܪܕܬ ܫܒܝܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܡܢ ܡܪ̈ܝܐ ܡܪ̈ܝܕܐ ܛܪܘܢܐܝܬ
16
ܡܬܡܕܪ̈ܢܘܬܐ ܕܡܪܝܪ̈ܐ. ܘܐܬܗܠܠܬ ܓܒܝܠܬܐ ܐܕܡܝܬܐ ܛܠ̈ܘܡܐܝܬ
17
ܒܚ̈ܝܐ ܘܒܡܘܬܐ ܫܚܪ̈ܐ ܠܙܝܙ̈ܐ ܘܦܠܓ̈ܝ ܫܘܩܪܐ. ܘܒܡܪܡܘܬ
18
ܓܒܝܢܐ ܘܒܡܫܩܠܘܬ ܨܘܪܐ ܡܫܬܥܠܝܢ ܗܘܘ
19
ܥܠ ܐܢܫܘܬܐ ܕܠܗܘܢ ܕܒܝܪܐ. ܐܝܟ ܕܡܠܣܓܕ ܠܗܘܢ. ܘܒܩܘܪ̈ܒܢܐ
20
ܠܐܦܝ̈ܗܘܢ (add. margin ܒܗܝ̈ܬܬܐ)   ܡܝܩܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܘ ܡܪܐ ܡܪܚܡܢܐ ܐܝܟ ܥܝܕܟ
21
ܗ̇ܘ ܕܡܝܪܐ. ܟܕ ܡܢ ܡܨܥܬ ܚܫܟܐ ܡܨܡܚ ܐܢܬ ܢܘܗܪܐ. ܘܡܢ
22
ܥܘܙܐ ܕܐܢܢ̈ܩܐܣ ܡܕܢܚ ܐܢܬ ܢܦܐܫܐ ܘܚܘܪܪܐ. ܫܕܪܬ ܠܝܚܝܕܝܟ
23
ܠܥܠܡܐ ܡܠܐ ܚܫܟܐ ܘܡܠܝܗܝ ܢܘܗܪܐ ܘܐܬܥܛܦ ܡܢ ܟܝܢܗܘܢ
24
ܬܟܣܝܬ ܒܣܪܐ. ܘܐܬܗܦܟ ܒܝܢ̈ܬܗܘܢ ܗܘܦܟܐ ܕܡܠܐ ܬܗܪܐ. ܘܐܠܦ
25
ܘܢܗܪ ܐܢܘܢ ܘܢܦܩ ܐܢܘܢ ܢܘܦ̈ܩܐ ܡܠ̈ܝܝ ܕܘܡܪܐ. ܘܟܕ ܣܡ
26
ܐܦܘ̈ܗܝ ܠܡܬܕܪܪܘ ܥܡ ܛܪ̈ܟܢܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܫܘܘܙܒܐ ܕܓܠܘܬܐ
27
ܡܟܝܟܐܝܬ. ܘܐܦܢܝ ܚܝܪܗ ܠܡܦܨܝܘܬܗ̇ ܠܫܒܝܬܐ ܡܣܟܢܐܝܬ
28
ܘܟܕ ܐܬܩܪܒ ܛܪ̈ܘܢܐ ܠܡܦܓܥ ܒܗ ܥܙܝܙܐܝܬ. ܘܠܡܓܫܦ ܒܗ

Page 308

1
ܓܘܡܕܢܐܝܬ ܘܡܪܚܐܝܬ. ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܡܟܝܟܘܬܗ ܢܒܥܬ ܠܗܘܢ
2
ܚܝܒܘܬܐ. ܘܡܢ ܡܣܟܢܘܬܗ ܢܒܗܬ ܠܗܘܢ ܡܫܦܠܘܬܐ. ܘܡܢ
3
ܡܝܬܘܬܗ ܐܬܚܪܦ ܠܗܘܢ ܟܣܐ ܕܡܝܘܬܘܬܐ. ܘܡܢ ܩܝܡܬܗ
4
ܥܦܩܘ ܡܦܘܠܬܐ. ܘܐܬܟܕܢܘ ܡܢ ܕܪܫ ܒܢܝܪܐ ܕܥܒܕܘܬܐ.
5
ܘܐܬܐܣܪܘ ܒܫܝܫ̈ܠܬܐ ܕܚܫܘܟܐ. ܘܐܫܬܕܪܘ ܠܫܝܘܠ ܒܠܥܬܐ
6
ܘܗܝܕܝܢ ܕܒܪܗ̇ ܠܫܒܝܬܐ ܡܢ ܐܘܚܕܢܗܘܢ ܡܪܝܪܐ ܡܢܐܝܬ.
7
ܘܐܚܝܪ ܦܪܨܘܦܗ ܠܠܡܐܢܐ ܡܫܝܢܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ
8
ܫܪܝܪܐܝܬ. ܒܕܓܘܢ ܡܪܝܐ ܡܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܣܓܝܢܐܝܬ. ܡܛܠ ܣܘܪܩܐ
9
ܫܒܝܚܐ ܕܝܚܝܕܝܟ ܕܚܠܦܝܢ. ܪܚܡ ܥܠ ܚܝ̈ܐ ܘܡܝ̈ܬܐ ܫܘܝܐܝܬ.
10
ܒܪ̈ܚܡܐ ܡܬܘܡ̈ܝܐ ܗܢܘܢ ܕܡܟܢܝܢ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܒܟ ܐܘܣܝܐܝܬ
11
ܗܢܘܢ ܕܒܗܘܢ ܒܪܝܬܢ ܘܦܪܩܬܢ ܘܩܢܝܬܢ ܒܡܨܥܝܘܬ ܚܒܝܒܟ
12
ܘܡܥܒܕܢܘܬ ܪܘܚܟ ܫܘܝܐܝܬ. ܟܕ ܠ̈ܚܝܐ ܕܡܘܕܝܢ ܒܝܚܝܕܝܟ
13
ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܢܛܪ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠ ܡܣܓ̈ܦܢܝܢ ܟܢܝܫܐܝܬ. ܘܠܡܝ̈ܬܐ
14
ܕܫܟܒܘ ܒܗ ܣܥܪܐܢܬ ܒܚܘܣܢܝ̈ܟ ܫܦܝܥܐܝܬ ܠܐܟܠ̈ܝ ܦܓܪܗ
15
ܒܗ܏ܝܡ܏ ܠܚܘܣܝܐ ܓܡܝܪܐ ܡܢܥ ܐܢܘܢ. ܠܗܕ̈ܡܐ ܙܕ̈ܝܩܐ ܕܐܬܡܙܓ
16
ܒܗܘܢ ܕܡܗ ܒܢܘܚܡܐ ܠܡܕ ܐܢܘܢ. (add. margin ܠܓܪ̈ܡܐ ܡܒܕܪ̈ܐ ܚܒܝܒ̈ܝ ܒܥܦܪܐ. ܪ̈ܫܝܡܝ ܒܡܘܪܘܢ ܕܝܠܗ ܒܩܝܡܬܐ ܢܨܝܚܬܐ ܠܚܡ. ܠܥܡܝ̈ܕܝ ܒܫܡܗ ܡܓܗ̈ܝܝ ܡܢ ܢܘܪܐ ܕܓܝܗܢܐ ܥܒܕ ܐܢܘܢ)   ܠܡܘܕܝܝ̈ ܒܚܫܗ. ܠܠܐ
17
ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܚ̈ܫܐ ܡܚܫ̈ܢܐ ܐܫܘܐ ܐܢܘܢ. ܠܡܥܕܥܕ̈ܝ ܥܐܕܘ̈ܗܝ
18
ܠܡܥܕܥܕܘ ܠܐ ܦܛܘܪܐܝܬ. ܟܕ ܫܡܫܢܝܘܬ ܩܘܒܠܠܗ ܡܣܬܕܪܐ
19
ܒܦܘܚܪܗܘܢ ܠܐ ܥܪܘܩܐܝܬ ܫܡܠܐ ܥܡܗܘܢ ܘܠܡܚܓܝܝ̈ ܚܓܘܗ̈ܝ
20
ܠܡܚܓܝܘ ܠܥܠܡܝܢܐܝܬ. ܟܕ ܣܗܪܢܝܘܬ ܦܪܨܘܦܗ ܝܐܝܬܐ
21
ܠܐ ܡܫܢܝܢܐܝܬ ܬܗܘܐ ܨܡܝܕܐ ܒܦܘܚܪܗܘܢ. ܘܗܐ ܚܢܢ ܬܟܝܠܐܝܬ
22
ܒܗ ܡܣܒܪܝܢܢ ܪ̈ܚܡܐ ܠܡܫܟܚܘ ܘܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ
23
ܐܢܝܚ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܐܝܬ ܕܡܥܪܙܠ ܥܡ ܒܣܪܐ ܘܕܡܐ
24
ܕܡܫܬܪܓܠܝܢ ܠܒܝܬ ܬܚܬܝܢ ܘܡܬܬܙܝܥܝܢ ܠܟܠ ܪ̈ܘܚܝܢ.
25
ܡܫܟܚ ܕܢܩܢܐ ܩܘܕܡܝܟ ܦܪܗܣܝܐ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܐܘ ܡܢܘ
26
ܡܨܐ ܕܟܕ ܦܓܪܐ ܡܝܘܛܐ ܟܒܝܢ. ܘܗܕ̈ܡܐ ܨܠ̈ܝܝ ܠܪܓܬܐ
27
ܥܪܐ. ܘܗܢܝܐܘܬܐ ܒܣܪܢܝܬܐ ܛܪܝܐ ܒܗ ܒܐܡܝܢ ܠܡܫܘܪ
28
ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܢܫ̈ܒܝܢ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ. ܐܘ ܡܢܘ ܕܡܦܪܟܠ
29
ܘܙܩܝܪ

Page 309

1
ܘܙܩܝܪ ܡܢ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܕܣܩܘܒܠ̈ܝܢ ܒܐܝܢܝܘܬܐ. ܕܒܐܣܛܕܝܘܢ ܗܢܐ.
2
ܙܒܢܐ ܠܡܬܕܪܪܘ ܕܠܐ ܡܙܕܟܝܢܘܬܐ. ܐܘ ܥܦܐ ܕܠܐ ܥܘܕܪܢܐ ܫܡܝܢܐ
3
ܟܠܝܠܐ ܕܐܬܠܝܛܘܬܐ. ܐܢܕܝܢ ܥܠ ܪܡܙܐ ܕܥܝܢ̈ܐ ܕܦܪ̈ܝ ܐܬܩܛܪܓܬ
4
ܓܝܪܘܬܐ ܘܥܠ ܡܠܬܐ ܕܦܘܡܐ ܐܬܬܕܝܢܬ ܡܢܟ ܡܙܕܕܩܢܘܬܐ
5
ܘܡܬܚܝܒܢܘܬܐ ܐܝܟܐ ܕܟܕ ܢܫܬܟܚ ܚܢܢ ܡܐ ܕܡܬܬܩܠܝܢ ܥܒ̈ܕܐ ܘܡ̈ܠܐ
6
ܒܡܐܣܐܬܐ. ܘܡܬܒܚܪܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܢܘܪܐ ܡܨܪܦܐ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܟܕ
7
ܚܢܢ ܡܪܝ ܡܘܕܝ̈ܢܐ ܐܝܬܝܢ ܒܡܚܝܠܘܬܐ. ܘܕܥܒܪܢܢ ܒܒܝ̈ܫܬܢ
8
ܘܒܣ̈ܢܝܬܢ ܠܟܠ ܚܛܝ̈ܐ ܕܫܡ̈ܗܬܐ. ܘܐܫܚܬܢܢ ܠܨܠܡܟ ܕܐܬܗܝܡܢܢ
9
ܒܡܘܡ̈ܐ ܘܒܟܘܬܡ̈ܬܐ. ܘܐܝܟ ܐܕܘܡ ܙܒܢܢܢ ܒܘܟܪܘܬܢ ܒܡܘܕܟܐ
10
ܫܚܝܡܐ ܕܡܡܕܟ ܡܢ ܟܘܫ̈ܢܐ ܘܚܪ̈ܘܒܐ ܘܕܩ̈ܐ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ. ܘܐܟܘܬܗ
11
ܐܬܢܫܪܝܢܢ ܡܢ ܒܝܬܝܘܬܟ ܗ݀ܝ ܛܘܒܬܢܝܬܐ ܘܪܕܝܢܢ ܠܨܘܒܐ
12
ܕܐܝܪܝܚܘ ܡܕܝܢܬ ܠܘܛ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܦܫ ܒܢ ܗܕܡܐ ܕܠܐ ܐܬܡܚܝ
13
ܒܨܘܠ̈ܦܬܐ ܕܚܘܒ̈ܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܪܝܐ ܡܪܢ ܪܥܝܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ
14
ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܟܠܗܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ. ܒܥܝ ܠܐܒܝܕܘܬܢ ܡܣܟܢܬܐ. ܘܒܝܐܐ
15
ܠܐܒܝܠܘܬܢ ܡܫܦܠܬܐ. ܩܢܝ ܠܡܕܒܪܘܬܢ ܡܫܘܚܕܬܐ.
16
ܡܛܠ ܕܥܠ ܐܝܕܝ̈ܟ ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܙܕܚܝܬ ܒܪܝܬܢ ܟܕ ܐܬܓܒܠܬ. ܘܒܕܡܐ
17
ܝܩܝܪܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܛܝ̈ܡܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܒܚܪܬܐ ܐܬܦܪܩܬ.
18
ܡܕܝܢ ܚܢܢܐ ܘܡܪܚܡܢܐ. ܐܬܦܢ ܥܠܝܗ̇ ܒܪ̈ܚܡܐ ܘܒܚܢܢܐ. ܘܒܕܘܩ
19
ܠܨܘܪܬܐ ܕܛܚܛܚܬܗ̇ ܡܫܡܪܘܬܐ ܒܚܘܣܝܐ. ܩܛܘܪ ܟܠܝܠܐ
20
ܕܢܣܒܬܗ ܡܪܘܕܘܬܐ. ܪܟܒ ܩܝܬܪܐ ܕܬܒܪܬܗ ܚܛܝܬܐ.
21
ܨܒܬ ܫܘܦܪܐ ܕܫܚܡܗ ܥܨܝܢܐ. ܐܫܦܪ ܙܝܘܐ ܕܐܣܢܝܬܗ
22
ܫܘܪܥܬܐ. ܬܪܨ ܩܘܡ̈ܬܐ ܕܐܬܟܦ̈ܦܝ ܡܢ ܙܘܠܠܐ. ܣܡܘܟ ܠܢܦܫܐ
23
ܡܢܘܠܬܐ ܒܫܘܒܩܢܐ. ܛܦܐ ܠܢܫܡܬܐ ܡܚܒܪܬܐ ܐܣܝܘܬܐ.
24
ܐܦܢܐ ܠܓܠܘܬܐ ܕܐܫܬܒܝܬ ܠܣܛܢܐ. ܘܐܥܠ ܠܗ̇ ܠܛܝܪܐ ܕܝܠܟ.
25
ܐܫܟܚܝܗܝ ܠܐܡܪܐ ܛܥܝܐ. ܘܛܥܢܝܗܝ ܥܠ ܟܬܦ̈ܬܟ
26
ܚܒܝܒ̈ܬܐ ܚܘܢܝܗ̇ ܠܡܪܥܝܬܟ ܡܛܠ ܕܥܠ ܣܒܪܟ ܝܬܒܐ
27
ܘܠܟ ܟܠܝܘܡ ܚܝܪܐ ܘܠܘܬܟ ܨܠܐ ܣܘܟܝܗ̇ ܘܣܒܪܗ̇ ܟܕ ܡܦܝܣܐ.
28
ܘܗܒ ܠܗ̇ ܕܒܟܠܙܒܢ ܬܫܬܘܐ ܕܬܬܒܣܡܝ ܬܢܢ ܒܐܘܟܠܐ ܡܚܣܝܢܐ.

Page 310

1
ܘܫܩܝܐ ܡܚܕܝܢܐ ܕܡܫܝܚܟ. ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܣܒܪܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ
2
ܘܒܫܪܘܬܐ ܕܛܝܒ ܠܗܠ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܠܥܒܕ̈ܝ ܨܒܝܢܟ. ܠܐ
3
ܥܒܘܪܐܝܬ ܘܠܐ ܣܒܥܐܝܬ ܒܚܙܬܗ ܗܢܝܐܬܐ ܬܬܗܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ
4
ܒܗܕܐ ܐܟܡܐ ܕܒܟܠܗܝܢ ܢܫܬܒܚ ܘܢܬܩܠܣ. ܫܡܐ ܕܠܝܟ ܡܝܩܪ
5
ܒܟܠ ܘܡ܏ܒܪ܏. ܥܡ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥܡܫܝܚܐ ܘܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܗܫܐ
6
܏ܡܫܡ܏ ܩܬܘܠܝܩܐ ܟܗܢܐ ܩܨܐ ܘܪܫܡ ܟܗܢܐ ܨܠܘܬܐ ܕܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ
7
ܡܥܝܢܐ ܕܛܒܘܬܐ ܘܪܕܝܐ ܕܒܣܝܡܘܬܐ ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܐܒܐ.
8
ܗ݀ܘ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܡܪܕܐ ܐܢܬ ܪ̈ܚܡܐ ܥܠ ܒܪ̈ܝܬܟ. ܘܡܬܘܡܐܝܬ
9
ܡܫܦܥ ܐܢܬ ܚܢܢܐ ܥܠ ܓܒܝܠܬܟ. ܘܟܕ ܠܐ ܣܟ ܟܠܝܬ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ
10
ܕܪ̈ܚܡܝܟ ܡܢܗܘܢ ܒܚܕ ܡܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܘܐܦܠܐ ܓܙܬ ܥܘܬܪܐ ܕܥܘܕܪ̈ܢܝܟ
11
ܡܢܗܝܢ ܒܚܕ ܡܢ ܕܪ̈ܝܢ. ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܒܪܝܬܝܗܝ ܠܒܪܢܫܐ ܒܚܝܘܣܬܢܘܬܟ
12
ܘܣܡܬܝ ܒܦܪܕܝܣܐ ܕܒܘܣ̈ܡܐ ܒܫܦܝܥܘܬܟ. ܘܥܒܕܬܝܗܝ ܐܚܝܢܐ
13
ܠܥܝܪ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܐ. ܒܗ݀ܝ ܕܢܦܚܬ ܒܐܦ̈ܘ ܢܫܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܛܘܒ̈ܬܢܐ.
14
ܘܐܣܪܚܬܝܗܝ ܡܫܡܫܢܐ ܠܟܪܡܐ ܪܘܚܢܝܐ. ܗ݀ܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܐܪܘܬܐ
15
ܘܫܠܝܛܘܬ ܒܝܬܐ. ܘܦܪܫܬܝܗܝ ܬܡܝܗܐܝܬ ܒܨܠܡܢܘܬܗ ܡܢ
16
ܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ ܘܢܡܘܣܐ ܬܚܡܬ ܠܗ ܐܝܟ ܕܒܦܣܝ̈ܩܬܐ.
17
ܐܝܟܢܐ ܕܒܗ ܬܬܒܚܪܝ ܚܐܪܘܬܗ. ܘܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܡܢܣܝܢܐ
18
ܐܝܟ ܕܒܡܫܬܒܩܢܘܬܗ ܡܠܐ ܙܒܢܐ ܥܠܘܗܝ ܐܫܬܡܪ ܕܟܒܪ
19
ܢܥܙܐ ܒܢܣܝ̈ܘܢܐ ܘܥܠ ܢܫܒܐ ܢܫܘܪ ܢܥܒܪ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܓܪܝ
20
ܥܡܗ ܨܢܝܥܐܝܬ. ܘܒܫܘܓ̈ܫܐ ܐܛܥܝܗ ܙܐܦܢܐܝܬ ܘܟܕ ܒܓܘܡܨܐ
21
ܕܢܦܠ ܗܘ ܐܦܠܗ ܘܡܛܥܝܢܐܝܬ. ܘܒܚܒܪܐ ܕܐܬܥܓܢ ܥܓܢܗ ܏ܡ܏
22
ܡܕܪܡܐܝܬ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܕܢܝ ܠܡܠܬܗ. ܘܐܨܛܠܝ ܠܡܠܟܗ.
23
ܗܝܕܝܢ ܐܬܢܟܪܝ ܥܘܕܪܢܐ ܐܠܗܝܐ ܡܢܗ. ܘܕܝܘܬܐ ܘܡܣܟܢܘܬܐ
24
ܚܕܪ̈ܝܗܝ. ܘܐܫܬܩܠ ܡܢ ܪܝܫܗ ܟܠܝܠܐ ܕܓܐܝܘܬܗ.
25
ܘܐܫܬܠ̈ܚܝ ܡܢ ܨܒܥ̈ܬܗ ܥܙܩ̈ܬܐ ܕܚܬܢܘܬܗ. ܘܐܬܩܦܠܬ ܡܢܗ
26
ܐܣܛܠܐ ܗ̇ܝ ܡܠܟܝܬܐ ܬܠܒܫܬܗ. ܘܐܬܪܚܩ ܡܢ ܥܩܒܬܗ
27
ܣܐܘܢܐ ܡܪܢܝܐ ܗ݀ܘ ܕܒܗ ܡܥܡܕ ܗܘܐ ܡܢ ܕܘܒܨܐ ܥܩܪܒܢܝܐ.
28
ܘܐܬܕܚܝ ܣܟܠܐܝܬ ܠܕܘܒܪ̈ܐ ܚܝܘ̈ܬܢܝܐ. ܘܐܟܠ ܠܚܡܗ ܒܬܢܚ̈ܬܐ.
29
ܘܐܫܬܝ

Page 311

1
ܘܐܫܬܝ ܡܘܗ̈ܝ ܒܐܢܩ̈ܬܐ. ܘܗܦܟ ܡܢ ܕܪܝܫ ܠܡܕܪܗ ܩܕܡܝܐ.
2
ܘܫܒܩܗ̇ ܠܗܕܐ ܠܝܠܕ̈ܘܗܝ ܐܝܟ ܕܠܝܪܬܘܬܐ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܐܘܚܪ
3
ܙܒܢܐ ܕܡܬܬܟܣܪܢܘܬܗ ܦܣܩ ܣܒܪܐ ܕܡܬܦܢܝܢܘܬܗ. ܗܝܕܝܢ ܠܐ
4
ܐܬܗܢܝܬ ܠܟ ܐܘّ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܫܦܪܬ ܠܒܣܝܡܘܬܟ ܚܢܢܐ ܥܠ ܥܒܕܐ
5
ܕܐܝܕܝ̈ܟ ܕܡܢ ܡܪ̈ܝܐ ܥܫܘܩ̈ܐ ܡܪܘܕܐܝܬ ܢܬܥܫܡ. ܘܠܥܠ̈ܡܝܢ
6
ܐܦܘܦܣܝܣ ܗܕܐ ܥܠܘܗܝ ܬܬܓܪܡܝ. ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܝܬ
7
ܕܠܐ ܫܠܝܛܐ ܘܠܐ ܚܟܝܡܐ ܘܠܐ ܢܒܝܐ ܐܫܟܚ ܠܡܩܡܘܬܗ ܡܢ
8
ܡܦܘܠܬܗ. ܐܘ ܕܡܛܦܐ ܣܡܐ ܕܡܐܣܐ ܟܐܒܗ. ܒܕܓܘܢ ܠܐ
9
ܚܡܣܢܬ ܥܠ ܬܘܒܕܬܗ. ܐܠܐ ܡܬܪܥܝܢܘܬܗ ܥܒܕܬ ܒܡܘܗܒܬ
10
ܬܚܠܘܦܐ ܕܠܐ ܐܝܬ ܠܟ ܐܟܘܬܗ ܠܡܣܒܠ. ܟܠܡܐ ܕܚܝܒ
11
ܠܟܐܢܘܬܐ. ܗ݀ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ. ܚܝܠܐ ܘܚܟܡܬܐ
12
ܕܐܝܬܘܬܟ. ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܗܘܦܟܐ ܡܕܒܪܢܝܐ ܒܥܠܡܐ ܚܫ ܣܘܣܡܐ
13
ܡܚܠܡܢܐ ܡܕܟ. ܘܥܠ̈ܬܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܠܢ ܐܣܪܚ. ܟܕ ܡܢ ܪܫܐ
14
ܕܐܘܪܚܗ ܢܝ̈ܫܐ ܕܫܘܘܙܒܐ ܒܛܘܦܣܐ ܡܬܬܕܝܩܝܢ. ܒܝܕ ܐܬܘ̈ܬܐ
15
ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܒܡܨܥܬܐ ܡܣܬܥܪ̈ܢ. ܘܡܠܦܢ̈ܘܬܐ ܐܠܗ̈ܝܬܐ ܕܡܟܪ̈ܙܢ.
16
ܟܕ ܟܠ ܟܕ ܐܝܟܐ ܕܕܝܪ ܫܬܠ̈ܬܐ ܒܪ̈ܝܟܬܐ ܫܬܠ. ܘܙܝܙ̈ܢܐ ܕܚܛܝܬܐ
17
ܥܩܪ. ܘܠܟܠ ܟܢܘܫܝܐ ܘܥܡܐ ܕܣܥܪ ܘܪ̈ܕܐ ܘܗܒ̈ܒܐ ܕܡܪܬܝܢܘܬܗ
18
ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܐܙܗܪ̈ܝ. ܟܕ ܒܟܠܡܐ ܕܥܒܕ ܘܒܟܠܡܐ ܕܐܠܦ ܠܦܘܪܩܢܐ
19
ܕܝܠܢ ܐܬܬܓܪ ܟܕ ܬܪܨ ܐܘܪܚܗ ܠܡܣܒܠ ܚܫ̈ܐ ܕܚܝܒ ܗܘܐ
20
ܐܕܡ. ܘܨܝܒ ܡܪܕܝܬܗ ܠܡܛܥܢ ܝܘܩܪܗ ܕܡܙܥܡ. ܗܝܕܝܢ
21
ܘܬܐܪ̈ܘܬܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܐܠܦ ܠܢ. ܘܡܠܦܢܘܬܐ ܘܡܗܕܝܢܘܬܐ ܐܫܠܡ
22
ܠܢ. ܕܒܗ̇ ܐܣܝܢ ܘܚܡܝܠ ܟܠܗ ܝܘܬܪܢܐ ܕܚ̈ܝܝܢ. ܘܨܡܝܕ ܡܐ
23
ܕܡܩܢܐ ܚܪܘܪ̈ܐ ܠܢܦܫ̈ܬܢ. ܐܢ ܟܝܬ ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܢܬܢܝܗ̇. ܘܒܕܟܝܘܬܐ
24
ܢܬܚܫܚ ܒܗ̇ ܘܒܫܘܒܩܢܐ ܠܚܝܒ̈ܝܢ ܢܥܪܙ ܠܝܗ. ܐܢܬ ܕܝܢ
25
ܐܘ ܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܫܟܢ ܠܢ ܫܦܝܘܬܐ ܕܡܪܥܝܐ ܠܟ. ܘܩܕܝܫܘܬܐ
26
ܕܚܒܝܒܐ ܠܟ. ܘܨܘܠܠܐ ܢܦܫܢܝܐ. ܘܚܘܠܠܐ ܦܓܪܢܝܐ. ܘܡܪܝܩܘܬܐ
27
ܕܚܘܫ̈ܒܐ ܘܡܗ̈ܓܗܝܢܘܬܐ ܕܡܢ ܟܠ ܪ̈ܘܒܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܕܟܝܐܝܬ
28
ܘܩܕܝܫܐܝܬ. ܢܨܠܐ ܘܢܐܡܪ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܢܬܩܕܫ ܐܝܢ ܡܪܝܐ

Page 312

1
(del. strike through ܐܒܐ ܕܕܝܪ ܫܬܠ̈ܬܐ ܒܪ̈ܝܟܬܐ ܫܬܠ ܘܙܝܙ̈ܢܐ ܕܚܛܝܬܐ ܥܩܪ.)  
2
(del. strike through ܘܠܟܠ ܟܢܘܫܝܐ ܘܥܡܐ ܕܣܥܪ. ܘܕ )   ܐܠܗܐ ܕܨܒܐ ܒܚܝ̈ܐ ܕܒܢܝܢܫ̈ܐ.
3
ܡܥܒܪܢܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܡܢ ܐܢܫܘܬܐ. ܘܡܓܡܪܢܐ ܕܡܟܝ̈ܢܝܬܐ (add. margin ܒܣܝܘܡܘܬ ܢܡܘ̈ܣܘܗܝ)  (del. strike through ܢܡܘܣܗܝ)   ܡܢ ܒܪ̈ܝܬܐ
4
ܟܕ ܒܒܪܟ ܚܒܝܒܐ ܐܘܪܚܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܫܒܝܠܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܪܫܬ ܠܢ.
5
ܘܠܡܨܠܝܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܚܦܛܬ ܠܢ ܘܠܡܬܟܫܦܘ ܩܕܡܝܟ ܚܢܝܓܐܝܬ.
6
ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܬܘܟ̈ܐ ܡܘܒ̈ܕܢܐ ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܫܬܡܪܝܢ ܐܝܟ
7
ܕܠܒܘܚܪܢܐ. ܐܘ ܐܝܟ ܕܠܦܘܪܥܢܐ ܢܬܦܨܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܪܝܐ
8
ܡܪܚܡܢܐ. ܠܪ̈ܘܒܐ ܘܠܫܓܝܫܘܬܐ ܕܢܣܝ̈ܘܢܐ ܢܦܫ̈ܢܝܐ ܟܝܬ ܘܫܐܕܢ̈ܝܐ
9
ܕܬܟܒܝܢ ܥܠܝܢ ܫܠܐ. ܘܠܙܩܝܦܘܬ ܓ̈ܠܠܐ ܡܚ̈ܫܝ ܢܦܫ̈ܬܐ ܘܦܓܪ̈ܐ (add. margin ܡܢܢ)  
10
ܛܠܩ ܘܐܘܓܐ. ܘܠܬܪ̈ܥܐ ܦܬܝܚ̈ܐ ܕܪ̈ܓܫܐ ܓܘܝ̈ܐ ܘܒܪ̈ܝܐ ܢܛܘܪܘܬܐ
11
ܝܡܝܢܝܬܐ ܒܟܠܙܒܢ ܐܩܝܡ. ܘܠܡܥ̈ܬܕܝ. (add. margin ܒܝܫ̈ܬܐ ܥܠ ܥܕܬܟ ܩܕܝܫܬܐ)   ܐܚܦܪ ܘܐܒܗܬ. ܘܥܠ
12
ܡܫܟܚ̈ܝ ܣܪ̈ܝܩܬܐ ܥܠ ܥܢ̈ܟ ܡܠܝܠܬܐ ܠܐ ܬܫܬܘܩ. ܠܚܘܪܦܐ
13
ܕܣܝܦܐ ܡܢ ܨܘܪ̈ܝܢ ܐܩܗܐ. ܠܚܡܬܐ ܕܡܪ̈ܝܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܡܢ ܥܢ̈ܟ
14
ܐܕܥܟ. ܠܫܘܠ̈ܗܒܐ ܚܫ̈ܢܝܐ ܡܢ ܒܝܢ̈ܬܢ ܪܝܚ. ܠܙܘܪܒܝܐ
15
ܕܣܩܘܪ̈ܐ ܙܢܘܩ. ܠܐܝܕܐ ܕܒܙܘ̈ܙܐ ܡܢ ܡܪܥܝܬܟ ܩܦܘܣ.
16
ܠܪ̈ܓܠܐ ܢܘܟܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܡܐܬܝܐ ܕܥܠܝܢ ܬܥܘܫ. ܠܡܡܘܠ̈ܝ
17
ܢܣܝܘ̈ܢܐ ܬܟܘܣ. ܠܟܐܝܡ̈ܘܢܐ ܡܚܫ̈ܢܝܐ ܒܓܘܪ. ܠܫܓܘܫܝ̈ܐ
18
ܘܕܠܘܚ̈ܝܐ ܡܢܢ ܕܚܘܩ. ܠܡܪ̈ܕܘܬܐ ܡܫܝܡ̈ܢܝܬܐ ܠܝܬܐ.
19
ܠܡܟܝܢܝܬܐ ܕܢܦܫܐ ܘܕܦܓܪܐ ܡܢܢ ܓܡܪ. ܠܡܘܬܐ ܕܓܪܘܦܝܐ
20
ܒܛܠ. ܠܨܥܝܪ̈ܬܐ ܫܟܝܪ̈ܬܐ ܕܡܫܬܡܪ̈ܢ ܥܠܝܢ ܐܒܗܠ.
21
ܠܪ̈ܘܓܙܐ ܕܡܣܬܒܣܝܢ ܥܠܝܢ ܟܠܝ. ܠܐܘܝܘܬܗܘܢ ܕܛܪ̈ܘܢܐ
22
ܕܥܠ ܬܒܪܢ ܣܕܘܣ. ܠܚܪܡܘܬܗܘܢ ܕܛܠ̈ܘܡܐ ܡܢܢ ܐܪܚ.
23
ܠܝܘܩܪ̈ܐ ܠܐ ܡܬܛܥܢ̈ܢܐ ܡܢܢ ܩܠܠ. ܢܝܙܟܐ ܚܪܝܦܬܐ ܠܕܦܢܢ
24
ܠܐ ܬܕܩܘܪܝ. ܐܠܐ ܬܗܦܘܟܝ ܢܟܝܠܐܝܬ ܥܠ ܟܫܘ̈ܛܝܗ̇
25
ܘܒܠܒ̈ܘܬܗܘܢ ܬܥܘܠܝ. ܘܐܗܦܟ ܥܠܝܗܘܢ ܥܘܠܗܘܢ.
26
ܘܒܒܝ̈ܫܬܗܘܢ ܫܬܩ ܐܢܘܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܡܠܐ ܦܘܡܢ ܓܘܚܟܐ
27
ܘܠܫܢܢ ܬܫܒܘܚܬܐ. ܘܬܬܝܕܥܝ ܗܝ ܗܕܐ ܒܝܬ ܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢ.
28
ܕܬܒܥܬܐ ܗܝ ܕܕܡܐ ܕܥܒܕܝ̈ܟ ܕܐܬܫܕ. ܘܢܬܕܫܢ ܠܟ ܏ܫܘ܏
29
ܠܐ

Page 313

1
ܠܐ ܡܫܬܬܩܢܐ ܡܢ ܓܘ̈ܝܐ ܘܒܪ̈ܝܐ ܥܠ ܛܝܒ̈ܘܬܟ ܕܠܘܬܢ ܣܥܝܪ̈ܢ
2
ܘܡܣܬܥܪ̈ܢ. ܘܠܒܪܟ ܝܚܝܕܝܐ ܘܠܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ
3
ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܏ܡܫܡ܏ ܡܢ ܩܕܡ ܟܗܢܐ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܡܥܝܢܐ ܕܕܟܝܘܬܐ.
4
ܘܪܕܝܐ ܕܟܠܗ̇ ܩܕܝܫܘܬܐ. ܗ݀ܘ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܛܡܐ ܐܝܟܐ ܕܕܟܝܘܬܟ
5
ܫܟܝܚܐ ܟܕ ܡܢ ܡܬܘܡ ܠܕܟܝܘܬܐ ܡܝܩܪ ܐܢܬ. ܘܠܩܕܝܫܘܬܐ
6
ܡܢܨܪ ܐܢܬ. ܘܠܒܬܘܠܘܬܐ ܡܚܒܒ ܐܢܬ. ܘܗܘܘ ܩܕܝܫܝܢ ܐܝܟܢܐ
7
ܕܐܢܐ ܩܕܝܫ ܐܢܐ ܠܢ ܡܚܦܛ ܐܢܬ. ܘܣܚܘ ܘܐܬܕܟܘ ܘܐܬܩܕܫܘ.
8
ܐܝܟܢܐ ܕܐܥܡܪ ܒܟܘܢ ܘܐܕܝܪ ܡܫܪܪ ܐܢܬ. ܘܐܬܩܪܒܘ ܠܘܬܝ
9
ܐܘ ܟܪ̈ܝܗܝ ܒܚܛܝܬܐ ܘܐܢܐ ܐܣܐ ܬܒܪܟܘܢ. ܟܕ ܣܒܪܐ ܕܬܝܒܘܬܐ
10
ܒܗܕܐ ܠܢ ܝܗܒ ܐܢܬ. ܗܫܐ ܡܪܝܐ ܚܘܝܚܘܬܐ
11
ܕܨܒܝܢܐ ܥܡ ܪܟܝܢܘܬ ܨܘܪܐ ܒܕܡܥ̈ܐ ܚܢܝ̈ܓܬܐ ܩܕܡ ܬܪܥܐ
12
ܕܪܒܘܬܟ ܩܪܒܢܢ ܟܕ ܫܐܠܝܢܢ. ܐܫܒ ܪܘܚ ܕܟܝܘܬܐ ܥܠ
13
ܗܕܡ̈ܝܢ. ܘܐܦܝܚ ܦܘܚܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܥܠ ܥܣܪܐ ܪ̈ܓܫܝܢ.
14
ܐܝܟܢܐ ܕܟܗ̈ܢܐ ܢܫܬܟܚܘܢ ܠܢܣܝܒܘܬܐ
15
ܕܦܓܪܐ ܡܚܝܢܐ ܕܡܫܝܚܟ. ܟܕ ܠܣܛܢܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܡܚܛܐ ܠܢ
16
ܒܗܘܢ ܬܩܝܦܐܝܬ ܡܢܢ ܙܓܪ ܐܢܬ. ܘܠܢܦܫܐ ܘܠܚܝ̈ܠܝܗ̇ ܡܪܚܡܢܐܝܬ
17
ܒܚܘܣ̈ܢܝܟ ܣܓ̈ܝܐܐ ܣܥܪ ܐܢܬ. ܟܕ ܠܚܡܬܐ ܠܗ̇ܝ ܕܬܙܢܘܩܝ
18
ܠܡܐܟܝܢ̈ܝܬܐ ܘܠܡܚܣܪ̈ܢܝܬܐ ܫܓܪ ܐܢܬ. ܘܠܪܓܬܐ ܐܝܟ ܕܠܡܪܓ
19
ܠܫܡܝ̈ܢܝܬܐ ܘܐܠܗܝ̈ܬܐ ܢܓܕ ܐܢܬ. ܟܕ ܠܗܘܢܐ ܒܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ
20
ܡܩܕܫ ܐܢܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܕܫܘܐ ܕܠܥܡܘܪܝܟ ܢܗܘܐ ܥܒܕ ܐܢܬ.
21
ܘܗܝ܏ܡ܏ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܠܡܕܥܐ ܡܘܚܕܐܢܬ. ܘܟܕ ܒܣܒܪܐ
22
ܕܡܣܬܟܐ ܠܣܕܟܠܐ ܡܨܒܬ ܐܢܬ. ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܡܬܢܦܠܢܐ ܕܒܪܟ
23
ܒܒܘܝ̈ܢܐ ܩܒܥ ܐܢܬ. ܘܝܕܥܬܟ ܡܚܝܢܝܬܐ ܒܪܥܝܢܐ ܢܨܒ ܐܢܬ.
24
ܘܟܕ ܥܠ ܪ̈ܓܫܝ ܦܓܪܐ ܡܬܦܢܐ ܐܢܬ. ܕܕܫܘܝܢ ܢܗܘܘܢ ܬܘܒ
25
ܠܡܬܡܢܓܘ ܘܠܡܬܚܝܕܘ ܒܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܡܚܝܢܢ ܒܪܐ ܕܝܠܟ
26
ܡܥܬܕ ܐܢܬ. ܠܚܙܬܐ ܕܥܝ̈ܢܐ ܢܟܦ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܐܨ̈ܕܢ ܠܒܪ ܡܢ
27
ܘܠܝܬܐ. ܠܐܕ̈ܢܐ ܒܨܝܘܬܘܬܐ ܕܡܠ̈ܝܟ ܐܫܝܓ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ
28
ܢܨܛܐܝ̈ܢ ܒܣܢ̈ܝܬܐ. ܠܣܘܩܐ ܒܡܘܫܟܝܘܬ ܪܝܚܟ ܐܥܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ

Page 314

1
ܢܬܛܘܫ ܒܣܪ̈ܝܬܐ. ܠܛܥܡܐ ܘܠܫܢܐ ܒܗܪ̈ܓܝܟ ܡܚ̈ܝܢܐ ܫܓܘܡ.
2
ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܢܬܦܘܢ ܠܒܙܚܐ ܘܠܪܛܘܢܝܐ ܕܫܘܥܝ̈ܬܐ ܒܝܫ̈ܬܐ.
3
ܠܓܫܬܐ ܚܠܠ ܘܡܪܘܩ. ܐܝܟܢܐ ܕܗ̈ܢܝܢ ܕܡܪ̈ܥܝܢ ܘܡܢܝܚ̈ܢ ܠܐܠܗܘܬܟ
4
ܬܣܥܘܪܝ ܒܐܡܝܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܠܟܠܗܘܢ ܥܒܕ̈ܝܟ ܒܗܠܝܢ ܙܝ̈ܢܐ ܙܪ̈ܝܙܐ
5
ܡܙܝܢ ܐܢܬ ܒܫܪܝܪܘܬܐ. ܘܥܠ ܟܠܗ ܡܘܠܝܐ ܥܕܬܢܝܐ ܡܟܪܟ ܐܢܬ
6
ܫܘܪܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ. ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܝܟ̈ܠܐ ܗܕܝܪ̈ܐ
7
ܘܩܝܛܘܢ̈ܐ ܕܡܝܪ̈ܐ ܠܡܫܪܝܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܠܢ ܥܒܕ ܐܢܬ. ܘܐܟܘ̈ܠܐ
8
ܕܦܓܪܗ ܘܫܬܘܝ̈ܐ ܕܕܡܗ ܒܫܘܝܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܢ ܡܫܘܐ ܐܢܬ.
9
ܘܒܡܠܟܘܬ ܕܫܡܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܢ ܥܡܗ ܡܫܘܬܦ ܐܢܬ. ܗܝܕܝܢ
10
ܢܬܚܙܘܢ ܠܥܒܕ̈ܝܟ ܥܒܕ̈ܝܟ ܘܗܕܪܟ ܡܬܚܘܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝܗܘܢ.
11
ܘܒܣܝܡܘܬܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ ܬܗܘܐ ܥܠܝܢ ܠܥܠ̈ܡܝܢ ܡܛܠ ܕܣܟܝܢܢ
12
ܠܟ. ܘܠܟ ܬܫܒ܏ܘ܏ ܘܬܘܕܝܬܐ ܡܣܩܝܢܢ ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܥܡܐ
13
ܘܠܪܘܚܐ ܟܗܢܐ ܬܗܘܐ ܏ܡܫܡ܏ ܘܥܡ ܥܡܐ ܒܕܚܠܬܐ ܟܗܢܐ ܩܘܕܫ̈ܐ
14
ܠܩܕܝܫ̈ܐ ܕܒܬܪ ܢܣܝܒܘܬܐ ܒܡܢ ܡܢ ܥܒܝ̈ܕܐ ܐܝܬ ܣܦܩܘܬܐ
15
ܕܬܣܦܩܝ ܠܡܘܕܝܘ ܠܪܕܝܐ ܣܓܝܐܐ ܘܠܡܡܘܠܐ ܪܒܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܟ
16
ܕܣܥܪܬ ܥܡ ܓܢܣܢ ܐܘ ܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܐܓܪܒܢ ܗܘܝܢ
17
ܒܚܛܝܬܐ. ܘܣܪܝܢܢ ܒܛܐܡܘܬܐ. ܘܐܪܦܝܢ ܗܘܝܢ ܐܝܕܐ ܒܡܝܬܪ̈ܬܐ
18
ܘܐܬܡܠܝܢ ܗܘܝܢ ܡܠܝܐܝܬ ܡܢ ܫܟܝܪ̈ܬܐ. ܘܚܠܕܢ ܗܘܝܢ ܣܡܝܐܝܬ
19
ܒܚ̈ܠܝܠܐ ܥܡܘ̈ܛܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܐܝܟ ܚܠܕܝܬܐ. ܘܝܩܪܢ ܗܘܝܢ
20
ܒܚܘܒ̈ܐ ܘܣܟܠ̈ܘܬܐ. ܘܐܫܬܪܓܠܢ ܗܘܝܢ ܠܗܡܢ ܬܚܬܝܬܐ
21
ܒܬܪ ܣܛܢܐ ܣܢܐܢ ܐܒܘܗ̇ ܕܕܓܠܘܬܐ ܘܐܫܬܠܡܢ ܗܘܝܢ ܠܡܕܥܐ
22
ܕܣܪܝܩܘܬܐ. ܘܐܬܢܫܡܢ ܗܘܝܢ ܪ̈ܘܚܐ ܡܕܥܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܐܫܬܡܠܝܢ
23
ܗܘܝܢ ܒܚܘܓܒ̈ܐ ܕܣܪܝܩܘܬܐ. ܘܟܢܝܢ ܐܢܘܢ ܐܠ̈ܗܐ ܘܐܠܗ̈ܬܐ.
24
ܘܩܡܬ ܪܓܠܢ ܒܣܘܦܐ ܘܒܣܟܐ ܕܟܦܘܪܘܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܡܢ
25
ܡܨܥܬ ܚܫܘܟܐ ܢܘܗܪܐ ܐܕܢܚܬ ܠܢ ܡܪܚܡܢܐܝܬ. ܘܦܘܪܩܢܐ
26
ܝܡܝܢܝܐ ܦܪܢܣܬ ܠܢ ܚܟܝܡܐܝܬ. ܟܕ ܒܒܪܟ ܚܒܝܒܐ ܗܕܝܬܢ ܠܘܬ
27
ܒܝܬܘܬܟ ܛܘܒܬܢܝܬܐ ܛܝܒܘܬܢܐܝܬ. ܘܐܦܢܝܬܢ ܡܢ ܕܪܫ ܠܕܪܓܢ
28
ܩܕܡܝܐ ܝܨܘܦܬܢܐܝܬ. ܘܐܛܥܢܬܢ ܥܠ ܟܬܦ̈ܬܗ ܚܒܝܒ̈ܬܐ ܗܢܝܐܝܬ
29
ܘܐܣܡܟܬܢ

Page 315

1
ܥܠ ܦܪ̈ܝܬܐ ܡܠ̈ܟܝܬܐ ܓܐܝܐܝܬ. ܘܐܠܒܫܬܢ ܐܣܛܠܐ ܕܒܢ̈ܝܐ ܘܥܙܩܬ
2
ܚܐܪܘܬܐ ܚܘܒܢܐܝܬ. ܘܐܘܬܒܬܢ ܒܣܕܪܐ ܕܝܪ̈ܘܬܐ ܒܣܝܡܐܝܬ
3
ܘܝܨܝܨܬܢ ܘܛܗܡܬܢ ܥܡܟ ܦܐܝܘܬ ܗܕܝܪܐܝܬ ܘܣܕܪܬ ܩܘܕܡܝܢ
4
ܦܬܘܪ ܚܝ̈ܐ. ܘܢܟܣܬ ܠܢ ܬܘܪܐ ܡܦܛܡܐ ܚܕܝܐܝܬ. ܘܦܩܕܬ ܠܥܝܪ̈ܐ
5
ܠܡܥܕܥܕܘ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܦܘܢܝܢ ܕܠܘܬܟ ܦܨܝܚܐܝܬ. ܘܕܗܢܬ ܢܦܫܢ
6
ܡܢ ܕܗܝܢܘܬܗ ܕܒܝܬܟ ܫܒܝܚܐܝܬ. ܘܢܗܪ̈ܝ ܐܦܝ̈ܢ ܡܢ ܐܘܟܠܐ
7
ܕܦܓܪܗ ܕܚܒܝܒܟ ܨܡܘܚܬܢܐܝܬ ܘܪܘܝܬ ܢܦܫܢ ܘܪܘܙܬ ܡܢ
8
ܫܩܝܐ ܕܗ݀ܘ ܚܝܐ ܟܣܗ ܡܠܐ ܚܕܝܐܝܬ. ܘܐܬܦܛܡܢ ܒܦܬܘܪܐ
9
ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܣܒܥܐܝܬ. ܒܕܓܘܢ ܡܪܝܐ ܡܪܐ ܟܠ ܠܐ ܬܒܚܢ
10
ܥܡ ܡܚܝܠܘܬܢ ܥܠ ܠܐ ܫܘܝܘܬܢ ܕܠܡܓܫܦ ܒܗܘܢ ܙܕܩܐܝܬ.
11
ܘܠܐ ܠܬܘܣܦܬܐ ܕܕܝܢܐ ܪܒܐ ܢܗܐ ܠܢ ܐܝܩܪܐ ܕܝܩܪܬ ܠܢ ܒܗܠܝܢ
12
ܪܘܪܒܐܝܬ. ܘܠܐ ܬܬܒܘܥ ܠܢ ܒܣܓ̈ܝܐܬܐ ܐܟܡܐ ܕܥܠ ܣܓܝ̈ܐܬܐ
13
ܗܝܡܢܬܢ ܚܣܝܐܝܬ. ܘܐܦܠܐ ܬܒܥܐ ܡܢܢ ܥܒ̈ܕܐ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܡܛܠ
14
ܐܝܩܪܐ ܕܪ̈ܐܙܝܟ ܠܐ ܡܛܘܫ̈ܐ ܘܠܝܐܝܬ. ܘܬܬܩܘܠ ܒܡܐܣܐܬܐ
15
ܕܟܐܢܘܬܐ ܠܥܘܠܢ. ܘܥܠܬܐ ܕܐܒܕܢܐ ܢܗܘܘܢ ܠܢ ܥܠ ܕܐܡܪܚܢܢ
16
ܥܠ ܐܘܟܠܗܘܢ ܣܟܠܐܝܬ. ܘܣܥܝܢܢ ܥܠ ܫܩܝܗܘܢ ܡܗܡܝܢܐܝܬ.
17
ܐܠܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܪ̈ܚܡܝܟ ܘܕܒܣܝܡܘܬܟ. ܐܬܕܟܪ ܕܒܣܪܐ ܚܢܢ.
18
ܕܠܟܠ ܦܓܥ̈ܝܢ ܡܐܛ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܘܒܫܘܒܩܢܐ ܐܬܚܫܚ
19
ܥܡ ܡܪܥܝܬܟ ܗܢܝܐܝܬ. ܟܕ ܒܐܪ̈ܙܝܟ ܥܨܒ ܐܢܬ ܬܒܪܗ̇
20
ܡܛܠ ܕܐܬܟܪܗܬ ܕܘܝܐܝܬ. ܘܠܐ ܬܬܚܘܐ ܠܘܬܗ̇ ܒܩܫܝ̈ܬܐ
21
ܙܥܝܦܐܝܬ ܘܬܫܩܝܗ̇ ܚܡܪܐ ܬܛܝܪܐ ܐܘܟܝܬ ܬܚܙܝܗ̇ ܙܒ̈ܢܐ
22
ܕܒܝܫܘܬܐ ܡܣܟܢܐܝܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܝܢܐ ܥܡܝܩܐ ܬܝܒܒܝ
23
ܩܘܕܡܝܟ ܦܨܝܚܐܝܬ. ܬܚܓܐ ܠܟ ܚܘܓܝ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܠܥܠ̈ܡܝܢ
24
ܚܘܝܚܐܝܬ. ܘܬܣܩ ܠܟ ܏ܫܘܒ܏ ܏ܡܫܡ܏ ܡܢ ܒܬܪ ܟܗܢܐ
25
ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ ܗ݀ܘ ܕܒܡܬܢܚܬ܏ܢܘܗ܏ ܕܠܘܬܢ ܪܘܡܪܡܐ
26
ܩܢܝܢܢ. ܘܒܡܬܒܣܪܢܘܬܗ ܗܕܪܐ ܐܬܥܛܦܢܢ. ܘܒܡܟܝܟܘܬܗ
27
ܫܘܒܗܪܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܠܒܫܢܢ. ܘܒܫܝܛܘܬܗ ܬܟܣܝܬ
28
ܢܘܗܪܐ ܙܩܪ ܠܢ. ܘܒܡܝܬܘܬܗ ܚܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܩܕܝܢܢ. ܘܒܩܝܡܬܐ

Page 316

1
ܪܗܒܘܢܐ ܕܩܝܡܬܢ ܘܢܘܚܡܢ ܐܫܬܟܢ ܠܢ. ܒܕܓܘܢ ܒܥܝܢܢ ܠܪ̈ܚܡܝܟ.
2
ܘܡܬܟܫܦܝܢܢ ܠܚܢܢܟ. ܠܐ ܢܗܘܐ ܥܡܠܟ ܕܒܢ ܣܪܝܩܐ. ܘܛܘܪܦܐ
3
ܕܩܒܠܬ ܥܠ ܐܦܝ̈ܢ ܐܝܩܐ. ܘܢܬܡܓܢ ܕܡܟ ܝܩܝܪܐ ܕܐܫܬܦܥ ܚܠܦܝܢ.
4
ܐܠܐ ܐܝܟ ܝܪ̈ܬܘܬܐ ܣܓܝܐܬ ܕܡܝ̈ܐ ܩܢܝ ܠܢ. ܘܐܝܟ ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܝܩܝܪ̈ܬܐ
5
ܘܚܘܡܪ̈ܐ ܫܒܝܚ̈ܬܐ ܒܓܙܟ ܐܣܢ ܠܢ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܕܗܒܐ ܘܒܟܣܦܐ
6
ܐܬܦܪܩܢ ܡܢ ܣܐܢܝ̈ܢ. ܐܠܐ ܒܕܡܟ ܐܘّ ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ ܕܡܘܡܐ ܘܛܘܠܫܐ
7
ܠܝܬ ܒܗ ܐܬܚܪܪܢܢ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘّ ܦܪܘܩܢ ܣܒ ܒܐܦܝ̈ܢ ܘܚܣܐ ܥܘܠܢ.
8
ܘܠܐ ܬܬܒܘܥ ܠܢ ܚܬܝܬܘܬܐ ܕܗܘܦܟܐ. ܡܛܠ ܕܚܢܢ ܒܗܦܟܐ . ܡܛܠ
9
ܕܚܢܢ ܒܗܦܟܐ ܕܗܝ ܕܫܘܝܐ ܠܩܪ̈ܝܬܢ ܐܬܕܒܪܢܢ. ܡܕܝܢ (del. strike through ܡܪܝ ܠܣܒܪܐ )  
10
(del. strike through ܕܗܝܡܢܘܬܢ ܦܢܝ)   ܪ̈ܚܡܝܟ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܗܘܢ ܡܬܟܫܦ̈ܢܐ ܚܠܦܝܢ ܡܛܠ
11
ܕܠܟܣܐ ܕܩܪܝܪ̈ܐ ܫܟܝܚ ܦܘܪܥܢ ܐܓܪܐ ܡܢ ܦܘܡܟ ܏ܩܕ܏ ܫܡܥܢܢ.
12
ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܘܕܝܢܢ ܡܪܝ ܕܐܝܬܝܢ ܗܢܘܢ ܕܒܙ̈ܢܝܐ ܫܟܝܪ̈ܐ ܠܟܠܢܫ
13
ܥܒܪܢܢ. ܐܠܐ ܣܒܪܐ ܫܪܝܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܢ ܕܒܟ ܚܣ ܠܐ ܏ܫ܏
14
ܫܚܛܢܢ܆ ܡܕܝܢ ܡܪܝ ܠܣܒܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܢ ܦܢܝ ܘܐܩܨ ܦܘܪܥܢܐ
15
(add. margin ܐ)   ܒܝܘܡ ܕܝܢ̈ܐ ܐܕܢ̈ܐ ܕܨܬ̈ܝ ܠܦܘܩܕ̈ܢܝܟ ܗܢܝܐܝܬ. ܠܐ ܢܚܪ̈ܫܢ
16
ܡܢ ܫܡܥܐ ܕܗ݀ܝ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܬܘ ܥܘܠܘ ܒܪ̈ܝܟܘܗܝ ܕܐܒܝ ܘܝܪܬܘ
17
(add. margin ܒ)   ܡܠܟܘܬܐ : ܒܘܪ̈ܟܐ ܕܒܪ̈ܟܝ ܠܣܓܕܬܟ ܡܟܝܟܐܝܬ. ܠܐ ܢܬܬܒܪ̈ܢ
18
(add. margin ܓ)   ܒܐܪܙܦܬܐ ܕܪܘܓܙܐ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܓܘܫܡܐ ܕܐܡܝܪܢ ܒܡܘܪܘܢ
19
ܩܕܝܫܐ ܕܝܠܟ ܗܝܡܢܘܬܐܝܬ. ܠܐ ܬܓܫܘܦܝ ܒܗ ܢܘܪܐ ܏ܝ܏
20
(add. margin ܕ)   ܝܩܕܬܐ ܒܥܙܝܙܘܬܐ. ܕܕܪ̈ܥܐ ܕܐܬܦܫܛܘ ܒܨܠܘܬܐ ܩܕܡܝܟ ܡܬܚܢܢܐܝܬ.
21
ܠܐ ܢܬܦܚܫܘܢ ܒܦ̈ܠܩܐ ܚܪ̈ܝܦܐ ܕܡܬܩܢܝܢ ܠܕܝܢܐ ܘܠܬܒܥܬܐ.
22
(add. margin ܗ)   ܗܕ̈ܡܐ ܕܐܬܡܙܓܘ ܒܗܘܢ ܦܓܪܟ ܘܕܡܟ ܡܚܝܕܐܝܬ. ܠܐ ܢܣܬܝܛܘܢ
23
(add. margin ܘ)   ܒܫܠܗܒܝܬܐ ܚܪܝܦܬ ܕܠܩܐ ܒܕܘܝܘܬܐ ܘܪ̈ܝܕܐ ܕܐܬܡܫܚܘ
24
ܒܡܫܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐܝܬ. ܠܐ ܢܣܝܦ ܐܢܘܢ ܒܓܗܢܐ
25
(add. margin ܙܙ)   ܚܐܦܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܩܫܝܬܐ. ܙܢ̈ܕܐ ܕܐܬܦܫܛܘ ܒܣܒܪܐ ܠܘܥܕܟ
26
ܫܐܠܬܢܐܝܬ. ܠܐ ܢܬܩܦܣܘܢ ܒܝܘܡ ܦܘܪܥܢܐ. ܟܕ ܦܐܪ̈ܢ ܡܢ
27
(add. margin ܚ)   ܡܘܗܒܬܐ ܒܬܒܝܪܘܬܐ ܚܝܠܐ ܕܐܬܚܦܛ ܒܫܘܥܒܕܟ ܐܝܟ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗ
28
ܬܟܝܒܐܝܬ. ܠܐ ܢܬܡܚܠ ܒܥܕܢܐ ܕܒܗ ܒܢ̈ܝ ܐܪܥܐ ܢܩܘܡܘܢ
29
ܘܢܘܕܘܢ

Page 317

1
(add. margin ܛ)   ܘܢܘܕܘܢ ܠܟ ܒܟܐܢܘܬܐ ܛܥܡܐ ܕܐܬܡܕܟ ܒܚܠܝܘܬ ܡ̈ܠܝܟ ܒܣܝܡܐܝܬ.
2
ܠܐ ܬܨܪܦܝܘܗܝ ܬܛܪܢܘܬܗ ܕܟܣܐ ܕܡܘܬܐ ܬܢܝܢܐ ܐܝܟ ܕܒܡܬܦܪܥܢܘܬܐ
3
(add. margin ܝ)   ܝܡܝܢܐ ܕܛܪܦܬ ܥܠ ܬܬܦܟܪܝ ܒܐܣܘܪ̈ܝ ܡܣܟ̈ܠܢܐ ܕܠܐ ܡܬܦܣܩܝܢ
4
(add. margin ܟܟ)   ܠܥ̈ܠܡܝܢ ܒܫܪܝܪܘܬܐ. ܟܘܠ̈ܝܬܐ ܘܟܒܕ̈ܐ ܕܣܘܚ̈ܝ ܠܛܒܝ̈ܟ ܬܗܝܪ̈ܐ
5
(add. margin ܠ)   ܚܘܒܢܐܝܬ. ܠܐ ܢܬܟܘܝ̈ܢ ܒܫܒܛܝ̈ ܢܘܪܐ ܒܥܙܝܙܘܬܐ. ܠܘܥܐ ܘܝܫܛܐ
6
ܕܐܬܒܣܡܘ ܒܦܬܘܪܟ ܛܝܒܘܬܢܐܝܬ. ܠܐ ܬܬܢܨܠܝ ܒܗܘܢ
7
(add. margin ܡ)   ܡܪܝܪܘܬܐ ܡܡܝܬܢܝܬܐ ܚܪܝܦܬ ܒܬܐܢܚ̈ܬܐ. ܡܕܥܐ ܘܪܥܝܢܐ ܕܗܝܡܢܘ
8
ܒܟ ܬܪܝܨܐܝܬ. ܠܐ ܢܬܒܕܠܘܢ ܒܡܪܢܝܬ ܫܘܢ̈ܩܐ. ܘܢܦܕܘܢ ܡܢ ܢܝܫܐ
9
(add. margin ܢܢ)   ܕܬܪܝܨܘܬܐ. ܢܫܡܐ ܕܐܘܕܝ ܒܐܠܗܘܬܟ ܠܐ ܡܦܬܠܐܝܬ. ܠܐ ܠܐ ܢܬܚܫܒ
10
ܡܢܟ ܘܢܬܬܟܝܠ ܠܗ ܐܓܪ ܬܘܕܝܬܗ ܒܟܝܠܬܐ ܪܩܝܥܬܐ ܘܡܫܦܥܬܐ.
11
(add. margin ܣ)   ܣܦܘ̈ܬܐ ܕܢܫ̈ܩܝ ܥܩܒ̈ܬܟ ܒܨܠܝܒܐ ܘܪ̈ܬܡܝ ܬܫܒܚ̈ܬܟ
12
(add. margin ܥ)   ܬܚܘܒܐܝܬ. ܠܐ ܢܦ̈ܓܕ ܐܢܘܢ ܒܠܡܐ ܒܬܐܘܛܪܘܢ. ܥܝܢ̈ܐ ܕܐܨܕ̈ܝ ܒܨܠܝܒܘܬ
13
ܚܣܕܟ ܡܬܓܘܣܢܐܝܬ ܠܐ ܢܡܛܪ̈ܢ ܕܡܥ̈ܐ ܡܢ ܬܫܢܝ̈ܩܐ ܡܫܝܡ̈ܢܐ
14
(add. margin ܦ)   ܘܡܠ̈ܝܝ ܨܥܝܪܘܬܐ. ܦܘܡܐ ܘܠܫܢܐ ܕܐܟܠܘܟ ܒܛܒܘܬܟ
15
ܡܫܬܒܩܢܐܝܬ. ܠܐ ܢܬܥܨܪ ܒܗܘܢ ܣܡ ܡܘܬܐ ܕܡܕܘܐ ܘܡܡܪ
16
(add. margin ܨ)   ܒܬܫܢܝܕܘܬܐ. ܨܒܥ̈ܬܐ ܬܐܡ̈ܬܐ ܕܨܪ̈ܝ ܗܘ̈ܝ ܨܠܝܒܐ ܥܠ ܐܦܝܗ̈ܝܢ
17
ܡܬܓܘܣܢܐܝܬ. ܒܟ̈ܠܒܬܐ ܕܢܘܪܐ ܠܐ ܢܫܬܡ̈ܛܢ ܐܝܟ ܕܒܬܒܥܬܐ.
18
(add. margin ܩ)   ܩܕ̈ܠܐ ܘܩܪ̈ܩܦܬܐ ܕܐܬܟܦ̈ܦܝ ܒܨܠܘܬܐ ܘܒܨܘܡܐ ܡܬܓܪܓܚܢܐܝܬ.
19
ܠܐ ܢܬܪܟܢܘܢ ܒܐܒܠܐ ܘܬܐܢܚ̈ܬܐ ܩܕܡ ܬܪܘܢܝܗܘܢ ܕܐܝܩܪܟ ܒܓܢܝܚܘܬܐ.
20
(add. margin ܪ)   ܪܘܚܐ ܘܢܦܫܐ ܕܣܒܪܘ ܒܡܘܠܝܐ ܡܕܒܪܢܝܐ ܕܝܠܟ ܬܩܢܐܝܬ. ܢܦܪ̈ܚܢ
21
(add. margin ܫ)   ܘܢܛܘ̈ܣܢ ܥܠ ܓܦ̈ܐ ܕܛܝܒܘܬܟ ܠܘܥܕܐ ܕܟܘܪܣܝ ܐܝܬܘܬܐ. ܫܢ̈ܐܕ ܠܥܣܝ
22
ܠܓܡܘܪܬܐ ܡܚܣܝܢܝܬܐ ܕܒܣܪܟ ܬܟܝܠܐܝܬ. ܠܐ ܢܬܚܪ̈ܩܢ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ
23
ܒܥܪܝܐ ܘܩܘܪܐ ܕܒܚܫܘܟܐ ܒܪܝܐ ܕܡܫܬܡܪ ܥܠ ܪ̈ܫܝܥܐ ܒܐܠܡܐ
24
(add. margin ܬ)   ܘܚܡܬܐ ܬܓܪ̈ܘܡܬܐ ܘܫܪ̈ܝܬܐ ܕܚܠܕ ܒܗܝܢ ܚܡܝܪܟ ܡܐܚܝܢܐ
25
ܪܚܡܬ ܐܢܫܐܝܬ. ܠܐ ܬܟܘܡܝ ܥܠܝܗܝܢ ܠܥܠܡ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ
26
ܕܫܝܘܠ ܕܘܝܬܐ. ܐܠܐ ܛܝܒܘܬܟ ܬܣܓܐ ܠܘܬܗܘܢ ܘܪ̈ܚܡܝܟ
27
ܢܫܬܦܥܘܢ ܨܐܕ̈ܝܗܘܢ. ܘܢܚܙܘܢ ܣܢ̈ܐܝܗܘܢ ܫ̈ܐܕܐ ܘܢܒܗܬܘܢ.
28
ܕܐܢܬ ܗܘ ܐܝܬܝܟ ܗ݀ܘ ܕܥܕܪܬ ܐܢܘܢ ܘܒܝܐܬ ܐܢܘܢ ܘܐܡܝܬܬ ܡܢܗܘܢ

Page 318

1
ܥܘܠܗܘܢ. ܘܠܝܬܝܬ ܐܢܘܢ ܠܫܢ̈ܝܐ ܕܚܙܘ ܒܗܝܢ ܒܝܫ̈ܬܗܘܢ. ܘܗܝܕܝܢ
2
ܬܗܘܐ ܒܣܝܡܘܬܟ ܠܥܠ̈ܡܝܢ ܥܠܝܢ ܘܥܠܝܗܘܢ ܘܢܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ
3
ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܠܐܒܘܟ ܘܠܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܗܫܐ:
4
ܫܠܡܬ ܐܢܢܐܦܘܪܐ ܕܐܡܪܗ̇ ܐܒܘܢ ܡܪܝ ܒܣܝܠܠܝܘܣ ܕܗܘ ܥܒܕ
5
ܐܠܓܢܝ. ܕܡܢ ܩܣܛܪܐ ܡܢܨܘܪܝܗ: ܨܠܘܬܗ̇ ܬܥܕܪܝ ܠܟܬܘܒܐ
6
ܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ:(add. sup l. ܡܫܝܚܝܬܐ)  ܕܘܝܕ ܒܪ ܝܘܣܦ ܓܒܪܐܝܠ ܒܫܢܬ ܐܦܣܙ