Anaphora of Abd Al Ghani

Transcriptions of Manuscripts

Anaphora des Basilios Abd AlGhani- ASOM 00072 - Version 1.0

Transcription by: Ephrem Aboud Ishac

Graz, 10. Feb. 2017

Page 159v

1
ܬܘܒ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܟܬܒܝܢܢ ܐܢܢܐܦܘܪܐ
2
ܕܐܒܘܢ ܡܪܝ ܒܣܝܠܠܝܘܣ ܡܦܪܝܢܐ ܕܗܘ ܥܒܕ
3
ܐܠܓܢܝ ܒܪ ܩܫܝܫܐ ܣܛܦܢ ܡܢ ܩܪܝܬܐ
4
ܡܒܪܟܬܐ ܡܢܨܘܪܝܗ ܡܪܝܐ ܢܚܣܐ ܠܢ
5
ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܐܡܝܢ ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܠܡܐ
6
ܗܘܢܐ ܐܠܨܝܐ ܘܡܬܘܡܝܐ ܗܘ ܕܐܝܬܝ ܒܐܝܬܘܬܗ
7
ܠܗܘܝܐ ܠܟܠ ܟܝܢ ܘܠܗܢܐ ܟܠ. ܘܝܨܦ
8
ܒܛܝܠܐܝܬ ܒܩܘܝܡܗܘܢ ܐܟܣܝܣܐܝܬ ܘܕܗܢܐ
9
ܟܠ. ܘܐܟܝܦܐܝܬ ܡܨܛܒܝܐ ܛܝܒܘܬܗ ܠܡܒܝܬܝܘ
10
ܠܗ ܟܠ. ܘܐܢܬ ܐܘ ܡܪܝܐ ܡܪܐ ܟܠ. ܗ݀ܘ ܕܠܐ
11
ܡܨܝܐ ܕܚܣܘܟܬܢܘܬܐ ܨܐܕܘܗܝ ܬܕܝܠܝ. ܘܫܟܢ
12
ܠܢ ܫܦܝܥܐܝܬ ܫܝܢܟ ܡܫܝܢܢܐ ܕܟܠ. ܘܐܩܨ
13
ܠܢ ܫܠܡܟ ܘܚܘܒܟ. ܘܚܘܒܟ ܡܐܘܝܢܐ
14
ܕܟܠ. ܐܝܟ ܕܠܡܡܠܐ ܡܢܗܘܢ ܠܠܒ̈ܘܬܢ
15
ܣܦܐ ܒܣܦܐ ܘܢܚܡܘܠ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܗܘܢ
16
ܘܒܝܕܗܘܢ ܠܚܒܘܪ ܐܟܬܐ ܡܢ ܠܒܘ̈ܬܢ
17
ܢܚܘܠ ܘܠܥܪܘܪ ܣܢܐܬܐ ܡܢ ܬܐܪ̈ܬܢ ܢܢܩܘܠ.

Page 160r

1
ܒܒܘܣܡ ܬܐܘܪܝܐ ܡܫܢܓܢܝܬܐ ܕܝܬܗ. ܗ݀ܘ ܕܟܕ
2
ܡܡܘܠ ܡܬܝܕܥܢܘܬܗ ܒܪܐܙܐ ܘܒܣܘܟܠܐ ܓܚ
3
ܘܢܛܚ ܥܠ ܗ̈ܘܢܐ ܬܪܝܢܐ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ
4
ܐܬܝܒܠ ܠܘܬ ܒܪܝܐ ܠܩܝܫܝܐ. ܐܘܟܝܬ ܐܕܡ ܩܕܡܝܐ.
5
ܕܐܬܕܠܠ ܗܘ ܠܚܘܕܘܗܝ ܒܨܠܡܐ ܡܠܟܝܐ.
6
ܘܐܬܡܢܝ ܒܗܕܐ ܒܬܐܓ̈ܡܐ ܥܣܝܪ̈ܝܐ. ܘܐܬܚܪܙ
7
ܒܝܗܠܐ ܡܠܐܟܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܫܪܟܬ ܠܗ ܓܕܘܬܐ
8
ܘܢܨܝܚܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܐܬܚܣܡ ܡܢ ܛܪܟܢܐ
9
ܣܛܢܐ ܣܢܐܐ ܕܫܦܝܪ̈ܬܐ. ܘܐܝܟ ܪܚܡܐ ܢܟܝܠܐ
10
ܒܡܠܟܐ ܕܡܠܐ ܣܡ ܡܘܬܐ ܓܢܒܗ. ܘܒܪܓܬ
11
ܐܠܗܘܬܐ ܣܛܡܗ. ܘܒܬܪܥܝܬܐ ܡܫܩܠܬܐ
12
ܐܝܟ ܕܒܙܗܪ̈ܐ ܦܛܡܗ. ܟܕ ܒܡܸܠܟܐ ܚܘܝܝܐ
13
ܐܬܬܢܲܒ ܘܐܬܬܛܥܝ. ܘܒܫܘܕܠܐ ܢܫܝܐ ܐܬܓܪܦ
14
ܘܐܬܓܠܘܝ. ܗܝܕܝܢ ܢܨܝܚܘܬܐ ܥܛܠܬ ܠܡܬܠܒܒܘ
15
ܣܒܪܬ ܕܐܡܕܬ. ܘܥܠ ܩܪܩܦܬ ܫܡܝ̈ܐ
16
ܬܪܘܢܝܘܢ ܕܝܠܗ ܩܒܥܬ. ܘܟܕ ܒܪܢܝܐ ܣܪܝܩܐ
17
ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܢܦܫܗ ܐܬܒܣܡܬ ܟܕ ܐܬܬܛܥܝܬ.

Page 160v

1
ܘܒܕܡܐ ܚܠܦ ܡܛܪܐ ܐܪܥ ܠܒܗ ܐܬܪܣܡܬ. ܘܐܝܟ
2
ܕܒܣܘܩܒܠܐ ܒܝܫܐ ܪ̈ܡܬܐ ܐܬܪܥܝ. ܘܡܥܠܝܘܬܐ
3
ܕܒܠܠܗܘܬܐ ܐܬܗܓܓ. ܘܠܡܩܕܝܢܘܬܗ̇ ܐܬܪܢܝ.
4
ܘܠܡܫܘܙܒܘ ܠܕܚܝܠܘܬܐ ܐܬܕܢܝ. ܡܢ ܗܝܕܝܢ
5
ܠܒܝܬ ܬܚܬܝܢ ܐܫܬܪܓܠ ܘܢܦܠ. ܘܠܐܒܕܢ
6
ܐܒܕܢ̈ܝܢ ܐܬܥܪܓܠ ܘܐܬܦܪܟܠ. ܘܥܠ ܕܒܐܝܩܪܗ
7
ܠܐ ܐܬܒܝܢ. ܐܫܬܠܡ ܠܒܥܝܪܗ ܘܬܚܝܬ
8
ܐܠܨܝ̈ܬܗ̇ ܐܬܟܕܢ. ܘܐܬܕܘܝ ܕܘܝܘܬܐ ܕܒܣܟܐ
9
ܒܪܝܐ. ܘܐܬܢܟܪܝ ܟܠ ܟܠܗ ܡܢ ܏ܫܘܒ܏ ܫܪܘܝܐ.
10
ܗܝܕܝܢ ܟܪܝܬ ܠܟ ܐܘ ܡܪܐ. ܥܠ ܚܙܘܪ ܕܗܒܐ
11
ܕܐܫܬܚܩ. ܘܥܠ ܨܘܪܬ ܨܠܡܟ ܕܐܬܕܚܩ.
12
ܥܠ ܕܡܘܬ ܝܘܩܢܟ ܕܐܬܬܒܣܪ. ܥܠ ܚܐܪܘܬܗ
13
ܘܫܠܝܛܘܬ ܒܝܬܗ ܕܐܬܥܒܕ ܘܐܬܐܣܪ. ܘܟܕ
14
ܡܢ ܒܬܪ ܕܦܕ ܒܗ ܣܒܪܐ ܕܟܠ ܙܘܗܪ
15
ܘܢܘܗܪ. ܥܠܠ̈ܬܐ ܘܦܘܪ̈ܣܐ ܛܟܢܬ. ܘܗܠܝܢ
16
ܕܚܘܪܪܐ ܠܗ ܡܩܢܝܢ ܫܟܢܬ. ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ
17
ܡܚܬܬܐ ܘܣܘܪܩܐ ܡܚܝܢܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ.

Page 161r

1
ܗ݀ܘ ܕܒܨܒܝܢܐ ܠܚܘܕܝܐ ܕܝܠܟ ܘܕܝܠܗ ܘܕܪܘܚܐ
2
ܩܕܝܫܐ ܢܣܒ ܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܘܝܗܒ
3
ܗܘ ܠܗ ܬܚܠܘܦܐ ܠܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܪܚܡܬ ܐܢܫܐܝܬ.
4
ܚܠܦ ܚܝܒܘܬܗ ܕܗ݀ܘ ܥܦܪܢܐ. ܘܐܥܕܝܗ ܒܟܐܢܘ
5
ܡܢ ܢܫܒܘ̈ܗܝ ܕܒܥܠܕܪܗ ܣܛܢܐ. ܘܦܪܥ
6
ܚܘܒܬܢ ܥܕܡܐ ܠܠܦܛܐ ܐܚܪܝܐ. ܒܡܫܬܡܥܢܘܬܗ
7
ܘܡܟܣܝܢ ܡܐܕܐܬܐ ܕܚܝܒܝܢ ܗܘܝܢ ܒܬܪܝܨܘܬ
8
ܠܟܐܢܘܬܐ ܒܫܘܦܥ ܕܡܗ. ܐܘ ܠܡܘܗܒܬܐ
9
ܫܡܝܢܝܬܐ ܕܐܬܬ ܠܢ ܡܓܢ. ܗ݀ܝ ܕܟܕ
10
ܡܐܨܕ ܒܗ̇ ܒܘܝܢܐ ܝܕܥ̈ܬܗ ܙܐܠ̈ܢ. ܐܘ
11
ܠܗܡܝܪܐ ܡܝܩܪܐ ܘܪܝܫܝܬܐ ܪܝܫܝܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇
12
ܘܐܝܬܝܗ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ. ܗ݀ܝ ܕܒܐܝܕܝܗ̇
13
ܘܒܝܕܗ̇ ܪܒܘܬ ܚܘܒܟ ܕܠܘܬܢ ܝܕܥܢܢ.
14
ܘܠܣܓܝܐܘܬ ܪܚܡܬ ܐܢܫܘܬܟ ܐܫܬܘܕܥܢܢ.
15
ܘܒܕܘܡܪܐ ܪܒܐ ܗܘܝܢܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ. ܐܘ
16
ܠܥܘܡܩܐ ܕܥܘܬܪܐ ܘܦܬܝܘܬܐ ܘܪܘܝܚܘܬܐ
17
ܕܡܪܚܡܢܘܬܟ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܣܥܪܐ ܘܡܣܬܥܪܐ

Page 161v

1
ܦܫܝܛܐܝܬ ܥܠ ܒܪ̈ܝܬܟ. ܏ܫܘ܏ ܠܣܓܝܐܘܬ ܪ̈ܚܡܝܟ.
2
ܣܓܕܬܐ ܠܫܦܝܥܘܬܗ ܕܚܢܢܟ. ܘܗܫܐ ܒܥܘܬܐ
3
ܡܬܚܢܢܝܬܐ ܡܩܪܒܝܢܢܢ ܠܚܢܢܟ. ܘܬܟܫܦܬܐ
4
ܡܦܝܣܢܝܬܐ ܠܡܪܘܬܟ ܐܝܟܢܐ ܕܬܢܗܪ ܠܢ ܒܪܘܚܟ
5
ܘܬܨܡܚ ܠܢ ܒܕܢܚܟ. ܕܢܫܟܚ ܠܡܕܪܟܘ
6
ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫ̈ܐ ܡܢܘ ܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ
7
ܘܐܘܪܟܐ ܘܦܬܝܐ ܕܝܡܐ ܕܛܒܘܬܟ ܘܢܣܩ
8
ܠܟ ܏ܫܘ܏ ܡܫܡ ܢܩܘܡ ܟܗܢܐ ܚܘܒܐ ܓܗܢܬܐ
9
ܘܠܚܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܙܕܩܝܬܐ ܡܩܪܒܘܬ ܬܘܕܝ̈ܬܐ
10
ܘܡܕܫܢܘܬ ܩܘܠ̈ܣܐ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܪܝܡܬܐ
11
ܗ݀ܝ ܕܒܦܘܪܫܐ ܕܩܢܘܡ̈ܐ ܡܬܗܝܡܢܐ ܠܐ
12
ܡܚܝܕܐܝܬ. ܘܒܡܚܝܕܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܘܝܚܝܕܘܬܐ
13
ܘܡܪܘܬܐ ܘܐܠܗܘܬܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܐ ܦܪܝܫܐܝܬ.
14
ܘܟܕ ܢܛܝܪ ܫܘܘܕܥܐ ܕܩܢܘܡ̈ܐ ܒܚܕܢܝܘܬܐ
15
ܐܘܣܝܝܬܐ ܠܐ ܒܠܝܠܐܝܬ ܘܡܚܝܕ ܟܝܢܐ
16
ܘܫܘܠܛܢܐ ܘܨܒܝܢܐ ܟܕ ܦܪܝܫܝܢ ܠܐ ܚܒܝܒܐܝܬ.
17
ܠܗ̇ ܬܫܒܚ̈ܬܐ ܥܠ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܗ̇ ܬܠܝܬܐ

Page 162r

1
܏ܫܘ܏ ܠܟ ܐܠܗܐ ܕܟܠ ܟܝܢ. ܘܡܬܚܡܢܐ ܕܟܠ
2
ܡܘܫ̈ܚܢ. ܡܪܒܝܢܐ ܕܟܠ ܩܘܡ̈ܢ. ܣܘܩܐ
3
ܘܚܝ̈ܐ ܕܟܠ ܢܫܡ̈ܢ. ܗ݀ܘ ܕܡܬܬܓܪ ܐܢܬ
4
ܐܡܝܢܐܝܬ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܕܒܪ̈ܝܬܟ. ܘܡܬܦܪܣ
5
ܐܢܬ ܡܬܘܡܐܝܬ ܠܡܓܪܓܘ ܠܗܘܢ
6
ܠܡܬܕܡܝܘ ܒܟ. ܡܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܡܚܫܒܬܗ
7
ܥܒܕܐ. ܘܬܪܥܝܬܗ ܗܘܝܐ ܘܠܘܡܕܐ. ܗ݀ܘ
8
ܕܟܕ ܫܦܥ ܟܝܠܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܟ. ܘܢܬܥܬ
9
ܣܓܝܐܝܬ ܡܣܐܬܐ ܕܚܝܘܣܬܢܘܬܐ. ܕܝܠܟ
10
ܘܨܒܐ ܨܒܝܢܐ ܕܝܠܟ ܒܗܘܝܐ. ܡܢ ܗܝܕܝܟ
11
ܢܒܗܘ ܥܠܡ̈ܐ ܘܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܐܬܬܗܘܝܘ ܗܘ̈ܢܐ
12
ܘܡܘܙܠ̈ܬܐ. ܘܐܬܟܝܢܘ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ
13
ܘܦܢܝ̈ܬܐ. ܘܐܬܛܟܣܘ ܒܫܦܝܪܘܬ
14
ܡܛܟܣܘܬܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܫܦܪܬ ܠܒܣܝܡܘܬ
15
ܚܘܒܟ ܕܬܬܒܣܡ ܐܢܬ ܠܚܘܕܐܝܬ
16
ܒܬܐܘܪܝܐ ܚܠܝܬܐ ܕܓܐܝܘܬܟ. ܐܠܐ ܘܕܬܫܘܬܦ
17
ܠܒܪ̈ܝܬܟ ܒܡܬܡܕܥܢܘܬ ܒܨܪܐ ܡܕܡ ܐܝܟ

Page 162v

1
ܕܡܨܝܐ ܕܡܢ ܝܡܐ ܠܐ ܡܬܬܟܝܠܢܐ ܕܓܢܝܙܘܬܟ.
2
ܡܢ ܗܝܕܝܟ ܫܪܝܘ ܡܢ ܐܝܬܘܬܟ ܪ̈ܥܝܢܐ
3
ܣܘܟܠܝ̈ܐ. ܘܡܕܥ̈ܐ ܐܪ̈ܙܢܝܐ. ܥܠ ܗܘܢ̈ܐ
4
ܡܩܪ̈ܒܐ ܕܠܐܠܗܘܬܟ. ܐܘܟܝܬ ܬܐܓܡܐ
5
ܣܪܦܝܐ ܨܡܚܝܢ ܘܢܛܚܝܢ. ܘܗܢܘܢ
6
ܗܠܝܢ ܒܟܪܐܝܬ ܘܪܝܫܐܝܬ. ܝܘܬܪܢܐ
7
ܕܡܬܐܪܙܢܘܬܐ ܘܡܬܢܗܪܢܘܬܐ ܩܕܡܝܢ
8
ܩܛܦܝܢ ܡܢ ܠܝܬܝܘܬܗ ܕܚܣܡܐ
9
ܕܒܝܢܬܗܘܢ ܘܫܟܝܚܘܬܐ ܐܫܝܕܘܬܗ ܕܚܘܒܐ
10
ܠܬܐܓ̈ܡܐ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܗܝ ܟܕ ܗܝ ܡܬ
11
ܡܬܐܪܙܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܒܕܘܪܓܐ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܒܗ
12
ܟܕ ܒܗ ܒܚܘܒܐ ܠܬܐܓܡܐ ܟܪܘܒܝܐ
13
ܡܝܒܠܝܢ. ܘܐܝܟ ܕܐܬܐܪܙܘ ܡܐܪܙܝܢ. ܘܗܘ
14
ܬܓܡܐ ܟܪܘܒܝܐ ܒܬܪ ܡܬܢܗܪܢܘܬܗ
15
ܒܠܠܗܝ̈ܬܐ ܕܡܢ ܣܪ̈ܦܐ ܗܝ ܟܕ ܗܝ
16
ܡܝܒܠܢܘܬܐ ܐܝܟ ܒܥܝܝ ܛܒ̈ܬܐ ܕܚܕ̈ܕܐ
17
ܠܬܐܓܡܐ ܡܘܬܒܝܐ ܡܢܗܪ ܟܕ ܠܐ ܫܢܙ.

Page 163r

1
ܬܘܒ ܕܝܢ ܕܝܢ ܘܬܓܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܒܬܪ ܡܬ
2
ܡܬܬܨܡܚܢܘܬܗ ܒܪ̈ܐܙܢܝܬܐ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܫܘܟܢܐ
3
ܠܣܕܪܐ ܡܘܬܒܝܐ ܡܫܟܢ. ܟܕ ܡܢ ܥܒܘܪܝܐ
4
ܟܘܙ. ܘܒܗ̇ ܒܕܡܘܬܐ ܘܦܠܓܐ ܡܘܬܒܝܐ
5
ܒܥܩܒ ܡܬܦܪܦܥܢܘܬܗ ܒܝܡ ܓܢܝܙܘܬܐ
6
ܐܝܟ ܡܝܕܪܝ ܩܪ̈ܝܒܐ ܠܝܗ̈ܠܐ ܡܪ̈ܘܬܝܐ. ܠܗ
7
ܟܕ ܠܗ ܠܐܪܙܐ ܡܐܪܙ ܘܡܕܢܚ ܟܕ ܪܘܙ.
8
ܘܗܘ ܗܟܘܬ ܟܢܘܫܝܐ ܗ݀ܘ ܡܪܘܬܝܐ ܡܢ
9
ܒܬܪ ܡܬܬܨܝܪܢܘܬ ܕܝܢ̈ܐ ܓܢܝ̈ܙܐ ܕܐܠܗܐ
10
ܒܠܘܚ ܗܘܢܗ. ܐܝܟ ܕܥܠ ܝܨܝܨ̈ܐ ܘ
11
ܘܒܝ̈ܬܝܐ ܡܫܦܥ. ܘܠܗܢܐ ܐܝܩܪܐ
12
ܕܡܬܡܕܥܢܘܬ ܥܬܝ̈ܕܬܐ ܠܩܘܛܢܐ ܚܝ̈ܠܘܬܝܐ
13
ܡܣܟܠ ܟܕ ܬܘܙ. ܘܗܘ ܐܝܛܐ ܩܘܛܢܐ
14
ܚܝ̈ܠܘܬܝܐ ܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܕܐܢ ܕܐܝܬܝܗ̇
15
ܡܫܘܬܦܘܬ ܡܬܢܗܪ̈ܢܘܗܝ ܐܘܟܝܬ
16
ܚܝܠܐ ܫܘܠܛܢܝܐ ܒܡܕܪܟܢܘܬ ܥܡܝܩܘܬܐ
17
ܘܡܣܬܪܘܬܐ ܡܕܡܝܬܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܡܗܘܝܢܝܬܐ.

Page 163v

1
ܘܗܝܕܝܢ ܒܠܐ ܚܣܘܟܬܢܘܬܐ ܡܬܚܫܚ ܥܡܗ.
2
ܘܠܝܓ ܠܝܓ ܒܡܐ ܕܐܬܒܝܬܝ ܗܘ ܡܒܝܬܐ
3
ܠܡܬܢܗܪܢܗ ܟܕ ܡܢ ܪܚܡܬܗ ܕܠܘܬܗ ܡܬܢܝܪ
4
ܘܥܐܙ. ܘܗܘ ܬܐܓܡܐ ܫܘܠܛܢܐ ܗܝ ܟܕ
5
ܗܝܘܬܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܡܫܡܠܐ ܥܡ ܟܢܫܐ
6
ܪܝܫܢܘܬܝܐ (add. margin ܟܕ ܫܘܬܦܐ ܠܫܪܟܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܒܐܪ̈ܙܢܝܬܐ ܠܗ ܥܒܕ ܘܒܗܝܢ ܥܡܗܘܢ ܡܬܚܠܛ ܘܡܬܚܪܙ. ܘܗܟܢܐ ܗܘ ܗܘܢܐ ܪܝܫܢܘܬܝܐ.)   ܠܗܢܐ ܛܘܦܣܐ ܢܩܦ. ܘܠܓܘܕܐ
7
ܕܪ̈ܝܫܝ ܡ̈ܠܐܟܐ ܡܐܪܙ ܟܕ ܡܪܘܙ. ܒܗ̇
8
ܒܙܢܐ ܘܟܢܫܐ ܗ݀ܘ ܕܪ̈ܝܫܝ ܡ̈ܠܐܟܐ ܥܠ ܠܐ
9
ܡܬܢܗܪܢܘܬ ܡܬܢܗܪ̈ܢܘܗܝ ܩܨܦ. ܘܥܠ
10
ܡܢܗܪܢܘܬܗܘܢ ܒܥܓܠ ܝܨܦ. ܘܒܗ ܟܕ
11
ܒܗ ܒܙܢܐ ܘܐܝܟ ܕܐܬܬܕܢܚ ܠܗ. ܡܕܢܚ
12
ܠܚܝܠܐ ܡܠܐܟܝܐ. ܠܗ ܠܪܐܙܐ ܪܒܐ ܘܐܠܗܝܐ
13
ܘܡܦܕܟܣ ܟܕ ܡܢܗ ܡܕܡ ܠܐ ܡܓܢܙ. ܘܟܕ
14
ܡܢ ܪܚܡܬܐ ܢܘܪܢܝܬܐ ܘܠܐ ܡܣܬܝܒܪܢܝܬܐ
15
ܘܐܠܗܝܬܐ. ܕܡܙܝܓܐ ܒܡܬܐܪܙܢܘܬ. ܬܐܓܡ̈ܐ
16
ܡܙܕܟܝܢ. ܒܦܪܚܐ ܚܘܕܪܢܝܐ ܠܚܕ̈ܕܐ ܥܠ
17
ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܠܒܛܝܢ. ܘܒܓܘܪ̈ܓܐ ܡܬ

Page 164r

1
ܡܚܬܚ̈ܬܢܐ ܠܡܕܫܢܘ ܬܘܕܝ̈ܬܐ ܠܡܪܘܬܟ
2
ܡܚܦܛܝܢ. ܟܕ ܡܢ ܠܐ ܡܣܝܒܪܢܘܬ ܥܘܙ
3
ܐܠܗܘܬܟ ܡܣܬܝܛܝܢ. ܩܘܕܫ̈ܐ ܐܡܝܢ̈ܐ
4
ܢܠܐܬܪܐ ܕܫܟܝܢܬܟ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܘܫܛܝܢ.
5
ܟܕ ܪ̈ܬܡܐ ܕܬܫܚ̈ܬܟ ܒܙܘܥܬܐ ܚܠܛܝܢ.
6
ܘܠ̈ܥܙܐ ܕܬܘܕܝ̈ܬܐ ܒܪܬܝܬܐ ܡܫܡܪܝܢ ܟܕ
7
ܩܢܛܝܢ. ܟܕ ܓܦ̈ܐ ܠܚܕ̈ܕܐ ܪܗܝܒܐܝܬ ܛ
8
ܛܪܦܝܢ. ܘܒܩ̈ܠܐ ܪ̈ܥܡܢܝܐ ܏ܫܘ܏ ܕܪܒܘܬ
9
ܦܐܝܘܬܐ ܐܠܗܐܝܬ ܬܠܝܬܐܝܬ ܡܙܥܩܝܢ
10
ܘܐܡܪܝܢ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ ܩܕܝܫ
11
ܟܗܢܐ ܓܗܢܬܐ ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܐܒܐ ܐܠܨܝ
12
ܐܝܬܘܬܐ. ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܒܪܐ ܡܬܘܡܝ ܝܠܝܕܘܬܐ.
13
ܩܕܝܫ ܐܢܬ ܪܘܚܐ ܡܥܠܝ ܡܢ ܫܘܪܝܐ
14
ܒܝܬܗ ܐܝܬܝܝܬܐ. ܩܕܝܫܐ ܐܝܬܝܟ ܘܡܥܠܝ
15
ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܘܠܩܘܕܫܟ ܡܬܝܐܝ̈ܒܢ
16
ܪ̈ܘܚܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ. ܘܟܕ ܗܘ̈ܢܐ ܩܕܝܫ̈ܐ
17
ܒܥܝܢ ܕܢܬܕܟܪܘܢ ܠܫܡܐ ܡܫܘܬܦܐ

Page 164v

1
ܕܡܪܘܬܟ.ܩܕܡܝܢ ܕܝܢ ܡܫܝܓܝܢ ܦܘܡܝ̈ܗܘܢ
2
ܒܩܘܕ̈ܫܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܗܡܣܝܢ ܠܡܬܕܟܪܘ
3
ܠܕܚܝܠܘܬܗ. ܟܕ ܬܠܝܬܐܝܬ ܡܥܦܦܝܢ ܠܗ̇
4
ܟܕ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܘܒܗܕܐ ܡܐܪܙܝܢ ܥܠ
5
ܬܠܬܐ ܩܢܘܡ̈ܐ ܕܐܝܬܘܬܐ. ܘܟܕ ܡܢ ܟܠܗ̇
6
ܚܝܘܣܬܢܘܬܐ ܡܠܐ ܐܢܬ. ܣܓܝ ܪܓܝܓ ܐܢܬ
7
ܕܬܫܘܬܦ ܠܒܪ̈ܝܬܟ ܒܩܕܝܫܘܬܟ. ܒܐܡܝܢ
8
ܡܙܝܥ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܥܠ ܏ܫܘܟ܏. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ
9
ܗܕܐ ܡܫܡܠܝܢ. ܐܦ ܗܢܘܢ ܢܬܩܕܫܘܢ
10
ܡܢ ܩܘܕܫ̈ܝܟ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܨܒܘܬܐ ܐܣܪܚܬ
11
ܢܒܝ̈ܐ. ܘܐܩܝܡܬ ܡܒܕܩ̈ܢܐ ܕܢܓܕܘܢ
12
ܘܢܬܦܘܢ ܠܟܠܢܫ ܘܢܕܪܓܘܢ ܘܢܚܦܛܘܢ
13
ܐܢܘܢ ܥܠ ܗܕܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܬܫܘܪܝ ܐܢܘܢ
14
ܢܨܝܚܘܬܐ ܗܕܐ ܕܫܘܬܦܘܬܗܘܢ ܕܫܘܬܦܘܬܗܘܢ ܕܒܬ܏ܫܒܘ܏.
15
ܘܟܕ ܡܪܕܬ ܡܢ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܫܪܒܬܐ
16
ܐܢܫܝܬܐ. ܘܠܐ ܐܕܢܝܬ ܠܬܘܪ̈ܨܐ ܬܩܢ̈ܐ
17
ܕܝܠܗܘܢ. ܐܠܐ ܠܘܩܒܠ ܪܝܫܗ̇ ܦܗܬ. ܘܠܣܪܝܩܘܬܐ

Page 165r

1
ܐܕܢ̈ܝܗ̇ ܨܠܬ. ܘܠܟܠ ܐܘܪ̈ܚܢ ܪܓܠܗ̇ ܫܓܬ.
2
ܗܝܕܝܢ ܟܪܝܬ ܠܒܣܝܡܘܬܟ ܥܠ ܐܒܕܢܗ̇
3
ܘܫܕܪܬ ܠܦܪܩܐ ܪܒܐ ܕܝܠܢ ܒܪܐ ܕܝܠܟ
4
ܠܐܝܠܐ ܕܡܚܝܠܘܬܗ. ܘܐܬܠܝܛܐܝܬ ܐܝܟ
5
ܢܚܫܝܪܬܢܐ ܐܥܕܝܗ̇ ܡܢ ܡܪܘܬܗܘܢ
6
ܛܪܘܢܝܬܐ ܕܫܐܕ̈ܐ. ܘܣܡܗ̇ ܒܠܡܐܢܐ ܕܢܝܚܬܐ.
7
ܟܕ ܐܚܕܪ ܠܗ̇ ܐܝܟ ܕܠܢܛܘܪܬܐ ܫܘܪܐ ܕܕܝ̈ܢܐ
8
ܘܢܡܘܣ̈ܐ ܕܟܐܢܝ̈ܢ ܘܬܪܝܨܝܢ. ܘܠܗܢܘܢ ܟܕ
9
ܬܩܦܝ ܬܟܫܪܝ ܘܬܐܚܐ ܒܥܠܡܐ ܕܬܢܢ.
10
ܘܒܗ݀ܘ ܕܠܐ ܦܛܪ ܬܠܝܬܐ ܗܘ ܓܝܪ ܒܪܐ
11
ܡܬܘܡܝܐ ܕܐܒܐ ܡܬܘܡܝܐ. ܗ݀ܘ ܕܝܠܝܕ
12
ܘܡܬܘܡܐܝܬ. ܝܠܝܕܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܣܒܠܬ ܪܕܝܐ.
13
ܘܠܐ ܚܫܬ ܦܣܩܐ. ܘܠܐ ܡܬܬܚܡܐ ܥܠܡܢܝܘܢܬܗ
14
ܒܐܡܬܝܘܬܐ. ܘܠܐ ܡܬܩܛܪܓܐ ܒܫܘܡ̈ܗܐ
15
ܩܐܛܦܛܝܩ̈ܝܐ ܐܠܐ ܒܟܘܢܝ̈ܐ ܐܦܘܦܛܝܩܝ̈ܐ
16
ܠܚܘܕ. ܕܐܝܬܝܗ̈ܘܢ ܡܬܘܡܝܘܬܐ ܘܥܠܡܝܢܝܘܬܐ.
17
ܐܟܡܐ ܕܬܐܡܪ ܡܣܠܓܣܢܐܝܬ ܝܠܝܕܘܬ ܒܪ ܐܠܗܐ

Page 165v

1
ܡܢ. ܫܘܪܝܐ ܠܐ ܐܝܬ ܠܗ̇. ܗܘ ܗܢܐ
2
ܒܚܕܐ ܡܨܛܒܝܢܘܬܐ ܕܒܝܬ ܠܗ ܘܠܐܒܘܗܝ
3
ܘܠܪܘܚܗ ܫܘܝܐܝܬ. ܙܚ ܟܕ ܠܐ ܫܢܝ. ܘܢܚܬ
4
ܟܕ ܠܐ ܐܫܬܓܢܝ. ܐܠܐ ܩܘܝ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ
5
ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܠܐ ܡܫܢܝܢܐܝܬ ܘܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐܝܬ.
6
ܒܙܢܐ ܕܛܒ ܪܡ ܘܡܥܠܝ ܘܝܬܝܪ ܩܛܝܢ
7
ܘܡܫܡܠܝ. ܡܢ ܡܕܪܟܢܘܬ ܒܪ̈ܝܐ ܘܥܒܝ̈ܕܐ.
8
ܘܥܛܠ ܥܠ ܣܟܘܠ̈ܬܢܐ ܡܪ̈ܝܕܐ. ܒܪܡ ܐܝܟ
9
ܕܗܘ ܘܐܒܘܗܝ ܘܕܪܘܚܗ ܩܕܝܫܐ ܝܕܥ.
10
ܢܚܬ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܠܡܪܒܥܐ ܠܐ ܡܛܘܫܐ.
11
ܘܠܥܘܒܐ ܠܐ ܡܛܠܫܐ. ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܩܕܫܬܗ.
12
ܟܕ ܨܒܝܢܐ ܠܚܘܕܝܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬ ܪܘܚ
13
ܩܘܕܫܐ ܥܒܕܘ ܒܡܨܥܝܘܬ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ
14
ܘܝܕܘܥܬܢܝܬܐ. ܠܚܘܝܕܐ ܬܡܝܗܐ ܕܟܝ̈ܢܐ
15
ܘܕܩܢܘ̈ܡܐ. ܠܚܕ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܫܪܝܪܐܝܬ
16
ܟܕ ܢܛܝܪ̈ܝܢ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܟܝܢ̈ܐ ܒܫܪܪܐ ܘܒܕܘܡܪܐ
17
ܠܐ ܚܒܝܟܐܝܬ ܐܦܠܐ ܒܠܝܠܐܝܬ. ܘܐܬܝܩܢ ܏ܒܒܬܘ܏

Page 166r

1
ܒܗܕ̈ܡܐ ܡܫܡ̈ܠܝܐ ܝܬܝܪ ܬܡܝܗܐ ܘܗܕܝܪܐܝܬ.
2
ܘܟܬܪ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܡܣܩܡܐ. ܕܟܝܢܐ
3
ܘܨܡܚ ܡܢܗ̇ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܨܡܚܐ ܕܥܒܪ
4
ܠܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ. ܟܕ ܒܟܠܗܘܢ ܐܩܡ̈ܝ
5
ܩܘܡ̈ܐ ܡܕܒܪ̈ܢܝܐ. ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܡܢ ܏ܫܘܗ܏.
6
ܘܠܐ ܐܘܒܕ ܐܠܗܘܬܗ. ܐܠܐ ܟܕ ܦܐܝܘܬ ܐܠܗܐܝܬ
7
ܐܬܗܦܟ ܒܟܠܗ ܡܘܠܝܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ. ܗܢܐ
8
ܟܕ ܩܕܡ ܝܕܥ ܒܡܩܕܡܘܬ ܝܕܥܬܗ ܕܙܒܢܗ
9
ܡܛܝ. ܘܚܫܗ ܠܐ ܥܕܝܠܐ ܡܢܥ. ܨܒܐ ܕܡܫܟܢܐ
10
ܕܚܝ̈ܐ ܢܡܫܟܢ ܗܘ ܠܗ ܨܝܕ ܦܪ̈ܝܩܘܗܝ ܠܐ
11
ܡܫܢܝܢܐܝܬ. ܘܢܬܠ ܪܗܒܘܢܐ ܕܦܓܪܗ
12
ܠܡܗܝ̈ܡܢܘܗܝ ܐܟܣܝܣܐܝܬ. ܘܢܗܝܡܢ
13
ܐܢܘܢ ܣܥܘܪܘܬܐ ܬܡܝܗܬܐ ܕܡܠܝܐ ܚܢܢܐ.
14
ܘܢܫܠܛ ܐܢܘܢ ܥܠ ܩܨܝ ܦܓܪܗ. ܕܐܝܬܘܗܝ
15
ܠܗܘܢ ܥܠܬ ܟܠ ܛܒ̈ܢ. ܬܪܥܐ ܕܟܠ
16
ܚܕܘ̈ܢ ܣܡܐ ܡܐܣܝܢܐ ܕܟܠ ܟܐܒܝ̈ܢ.
17
ܐܟܡܢ ܕܒܡܨܥܝܘܬܗ ܢܗܘܐ ܥܡܗܘܢ. ܐܝܟ

Page 166v

1
ܫܘܘܕܝܗ ܫܪܝܪܐ ܕܠܘܬܗܘܢ. ܟܕ ܫܩܠ ܠܚܡܐ
2
ܥܠ ܐܝܕ̈ܝܐ ܕܝܠܗ ܩܕܝܫ̈ܬܐ. ܘܒܪܟ݊ܗ.
3
ܘܩܕܫ݊ܗ. ܘܩܨ݉ܝܗܝ. ܘܐܟܠ ܡܢܗ
4
ܩܕܡܝܗܘܢ ܘܐܫܬܘܬܦ ܒܦܓܪܗ ܒܫܘܝܘܬܗܘܢ
5
ܘܠܥܝܢ ܒܝܬܝ̈ܘܗܝ ܟܗܢ ܝܬܗ. ܘܬܚܠܘܦ
6
ܦܘܪܩܢܐ ܫܪܪ ܗܘ ܠܗ. ܘܒܗ̇ܝ ܕܗܘ
7
ܩܕܡܝܐ ܐܟܠܗ. ܐܘܣܦ ܫܪܪ ܐܢܘܢ
8
ܒܗܝܡܢܘܬܗ. ܘܣܗܕ ܘܐܬܥܙܙ ܘܚܘܝ
9
ܩܪܝܚܐܝܬ ܘܐܡ݊ܪ. ܕܗܐ ܐܢܐ ܡܩܕܫ
10
ܐܢܐ ܢܦܫܝ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܟܘ̈ܠܝ ܢܬܩܕܫܘܢ
11
ܒܫܪܪܐ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ
12
ܘܬܘܒ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܢܐ ܐܘܣܦ ܬܢܝܐ
13
ܕܐܝܕܗ ܦܪܩܛܝܩܐܝܬ. ܘܐܫܠܡ ܠܗܘܢ
14a
ܕܝܐܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܒܕܡܗ ܚܕܬ ܘܬܦܩ
14b
ܦܣܩܐܝܬ. ܘܗܝܡܢ ܐܢܘܢ ܥܠ ܪ̈ܐܙܢܝܬܗ
14c
ܟܠܢܐܝܬ. ܘܚܘܝ ܠܗܘܢ ܐܝܟܢܝܘܬ
14d
ܒܘܪܟܗ ܘܩܘܕܫܗ ܡܠܦܢܐܝܬ. ܗܟܘܬ

Page 167r

1
ܐܡܟ. ܘܚܕܝܬܐ ܫܡܗܗ̇. ܕܠܠܘܛܬܐ ܚܒܝܒܬ
2
ܒܡܘܠܕܢ ܕܚܩܬ ܘܒܛܠܬ ܐܫܬܘܕܥܢܢ.
3
ܟܕ ܒܟܘܪܬܟ ܕܒܓܘ ܟܪܣܐ ܡܩܕܫܬܐ
4
ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܟܝܢܝܐ. ܕܐܫܬܡܠܝܬ ܕܝܢ
5
ܗ݀ܝ ܕܐܬܐܡܪܬ. ܕܐܝܟܢܐ ܕܣܓܝܬ ܚܛܝܬܐ
6
ܬܡܢ ܐܬܝܬܪܬ ܛܝܒܘܬܐ ܝܕܥܢܢ. ܘܟܕ
7
ܐܬܝܠܕܬ ܒܬܡܘܪܬܐ ܦܐܝܬ ܠܐܠܗܐ. ܕܥܒܕܐ
8
ܬܡܝܗܐ ܕܡܠܐ ܦܘܪܩܢܐ ܣܝܡܐ ܠܟ
9
ܠܡܥܒܕ ܐܬܡܕܥܢܢ. ܘܟܕ ܒܥܕܢ ܡܘܠܕܟ
10
ܐܦܚܝܬ ܪܝܚܟ ܒܣܘ̈ܦܝܗ̇ ܕܡܬܥܡܪܢܝܬܐ.
11
ܘܠܥܝ̈ܢܝ ܣܛܢܐ ܘܚܝ̈ܠܘܬܗ ܣܡܝܬ
12
ܘܠܨܠ̈ܡܝܗܘܢ ܘܠܦܬܟܪ̈ܝܗܘܢ ܒܚܝܠܟ
13
ܓܕܡܬ ܘܗܕܡܬ ܕܠܚܘܪܪ ܓܠܘܬܐ
14
ܐܢܫܝܬܐ ܡܢ ܛܪܘܢܘܬܗܘܢ ܠܦܪܨܘܦܟ.
15
ܐܚܝܪܬ ܐܬܪܢܝܢܢ. ܟܕ ܒܥܪܘܩܝܟ
16
ܕܠܡܨܪܝܢ ܡܢ ܐܝܪܘܕܝܣ. ܠܪܐܙܐ
17
ܕܡܬܒܪܢܫܢܘܬܟ ܨܒܝܬ ܕܬܟܣܐ

Page 167v

1
ܡܢ ܒܠܐܝܪ ܐܬܐܪܙܢܢ. ܘܟܕ ܒܚܘܝܠܟ ܕܡܢ
2
ܪܘܚܐ. ܘܬܪܒܝܬܟ ܕܡܢ ܛܝܒܘܬܐ. ܘܫܘܫܛܟ
3
ܕܒܚܟܡܬܐ. ܕܒܕܝ̈ܠܝܬܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܕܐܠܬܝܗܐ
4
ܠܒܣܪܟ. ܒܚܘܝܕܟ ܕܠܗ ܐܬܗܓܓܢܢ.
5
ܘܟܕ ܒܡܬܕܪܓܢܘܬܟ ܒܐܩ̈ܡܐ ܬܠܬܐ
6
ܟܐܡܬ ܒܫܒܪܘܬܐ ܘܒܥܠܝܡܘܬܐ ܘܓܢܒܪܘܬܐ
7
ܐܠܗܐܝܬ ܘܐܢܫܐܝܬ. ܠܐ ܣܟ ܚܛܝܬܐ
8
ܛܫܬ ܒܟ ܟܘܬܡܗ̇. ܘܠܐ ܣܟܠܘܬܐ
9
ܛܠܫܬ ܒܟ ܩܡܛܗ̇ ܡܘܕܝܢܢ. ܡܛܠ
10
ܕܒܦܘܡܐ ܢܒܝܝܐ ܐܬܒܕܩ ܗܘ ܦܟܟ.
11
ܘܒܠܫܢ ܪܘܚ ܩܘܕܫܐ ܐܬܦܫ̈ܩ
12
ܕܘܝܪܟ. ܟܕ ܐܢܬ ܗܘ ܠܚܘܕܝ̈ܟ ܗ݀ܘ ܕܠܐ
13
ܐܫܬܟܚ ܢܟܠܐ ܒܠܒܟ. ܘܠܐ ܪܦܬ
14
ܚܛܗܐ ܒܢܦܫܟ. ܚܣ ܗܝܡܢܢ.
15
ܡܕܟܝܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܕܣܓܝ̈ܐ ܐܫܬܡܝܬ
16
ܡܡܟܟܐ ܕܐܢܫ̈ܐ ܐܬܟܢܝܬ ܐܣܬܟܠܢܢ.
17
ܩܢܝܐ ܪܥܝܥܐ ܠܐ ܬܒܪܬ. ܫܪܓܐ ܡܛܦܛܦܐ ܠܐ ܐܕ...

Page 168r

1
ܠܐ ܐܕܥܟܬ. ܘܠܐ ܩܠܟ ܗܢܝܐܐ ܐܫܬܡܥ
2
ܒܫܘܩܐ ܚܡܬܢܐܝܬ ܐܫܪܢܢ. ܟܕ ܒܕܘܪܓܐ
3
ܡܪܝܡ ܡܢ ܥܘܪ̈ܓܠܐ ܘܦܐܐ ܠܐܠܗܐ
4
ܐܫܬܘܫܛܬ. ܘܠܩܘܡܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܐܝܟ ܕܛܒ
5
ܝܐܐ ܐܬܡܛܝܬ ܐܡܪܝܢܢ. ܗܝܕܝܟ ܣܡܬ ܐܦܝ̈ܟ
6
ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܠܡܡܠܝܘ ܠܟܠܗ̇ ܟܐܢܘܬܐ. ܘܠܡܬܢܚܬܘ
7
ܠܣܟܗ̇ ܕܡܟܝܟܘܬܐ. ܗ݀ܝ ܕܝܘܬܪܢܗ̇ ܡܢܩܕܝܡ
8
ܒܥܕܝܢ ܐܘܒܕܢܢ. ܘܟܕ ܠܐ ܣܢܝܩ ܐܢܬ ܥܠ
9
ܕܘܟܝܐ ܬܕܟܝܬܐ ܡܛܠܬܢ ܩܒܠܬ. ܘܒܗܕܐ
10
ܪܘܚܟ ܥܠܝܢ ܢܓܕܬ ܘܒܗ̇ ܐܬܩܕܫܢܢ.
11
ܘܛܝܒܘ ܡܩܒܠܝܢܢ. ܘܟܕ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ
12
ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܡܫܠܛܐܝܬ ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܘܕܠܐ ܟܠܘ
13
ܦܫܝܩܐܝܬ ܡܢܟ ܡܬܥܕܪܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫ
14
ܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ. ܕܒܪܘܝܐ ܕܟܝܢܐ ܠܟ
15
ܐܬܗܘܢܢܢ. ܘܟܕ ܐܢܬ ܠܟ ܐܝܬܝܬ ܠܚܫܐ
16
ܨܒܝܢܐܝܬ ܘܠܘ ܩܛܝܪܐܝܬ. ܪܒܘܬ
17
ܚܘܒܟ ܘܣܓܝܐܘܬ. ܪܚܡܬܟ ܕܠܘܬܢ

Page 168v

1
ܐܬܦܕܟܣ ܠܢ. ܟܕ ܠܘܬ ܕܒܘܚ̈ܐ ܠܝ̈ܛܐ ܐܘ
2
ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܐܡܪܐ ܒܪܝܪܐ ܕܡܘܡܐ
3
ܠܝܬ ܒܗ ܐܬܩܪܒܬ ܡܚܕܐ ܐܣܬܟܠܢܢ.
4
ܕܐܢܬ ܗܘ ܗ݀ܘ ܕܡܬܩܛܠ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܝܢ.
5
ܘܕܡܬܡܟܟ ܡܛܠ ܚܘܒܝ̈ܢ. ܘܟܕ ܩܕܡ
6
ܕܝܢܐ ܐܩܝܡܘܟ ܡܓܙܝܐܝܬ ܘܡܫܘܚܕܐܝܬ.
7
ܕܠܐ ܪܚܡܐ ܘܕܠܐ ܚܒܝܒܐ ܐܬܚܒܪ ܠܟ ܘܐܬܚܝܢ.
8
ܗܝܕܝܢ ܠܘܬ ܣܘܟܠܐ ܢܒܝܝܐ ܪܗܛܝܢܢ.
9
ܕܐܢܬ ܗܘ ܗ݀ܘ ܕܡܨܐ ܐܢܬ ܠܡܛܥܢ ܥܘܠܢ. ܘ
10
ܘܠܡܫܩܠ ܚܛܗ̈ܝܢ ܐܬܪܥܝܢܢ. ܟܕ ܥܡܐ
11
ܚܪܡܐ ܕܝܘܕܝ̈ܐ ܒܫܘܩܪܐ ܘܒܥܘܠܐ
12
ܟܦܘܪܐܝܬ ܚܝܒܘܟ ܠܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܕܚܣܕܐ
13
ܐܬܥܝܢܬ ܠܢ. ܕܚܠܦ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܕܪܝܫ
14
ܛܘܗܡܢ ܟܒܝܢ ܐܢܬ. ܗܕܐ ܥܠ ܕܐܬܚܝܒܢܢ.
15
ܘܟܕ ܐܝܟ ܐܡܪܐ ܠܢܟܣܬܐ ܐܬܕܒܪܬ ܠܩܪܩܦܬܐ.
16
ܘܐܝܟ ܢܩܝܐ ܩܕܡ ܓܙܘܙܐ ܫܬܩܬ ܘܠܐ
17
ܦܥܝܬ. ܘܠܐ ܒܓܢܬ. ܒܘܙܥ ܨܨ̈ܐ ܕܒܐܝܕܝ̈ܟ.

Page 169r

1
ܘܒܪ̈ܓܠܝܟ ܡܪܢ. ܐܘܗ ܡܢܟ ܥܠܡܐ ܥܩܝܡܐ
2
ܘܦܬܝܠܐ ܟܡܐ ܗܦܟܝܬܐ ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܒܟ.
3
ܘܟܡܐ ܣܩܘܒܠܝ̈ܬܐ ܡܬܦܪ̈ܥܢ ܒܟ ܒܙܒܢ
4
ܙܒܢ. ܡܢ ܫܡܥ ܕܩܘܡܬܐ ܕܠܐ ܚܫܬ
5
ܒܡܕܡ ܕܣܢܐ ܣܟ ܕܐܨܛܠܒܬ. ܡܢ ܥܝܢ
6
ܕܚܨܐ ܕܠܐ ܟܦܬܗ ܚܛܝܬܐ ܕܐܬܢܓܕ. ܠܡܢ
7
ܐܬܚܙܝ ܕܐܝܕ̈ܝܐ ܕܠܐ ܐܥܘܠܝ̈. ܒܩܦܠ̈ܘܛܐ
8
ܢܬܩܒܥ̈ܢ. ܡܢ ܚܙܐ ܕܪ̈ܓܠܐ ܕܠܐ ܫܢ̈ܙܝ
9
ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܒܨ̈ܨܐ ܢܣܬܟ̈ܟܢ. ܠܡܢ
10
ܬܬܕܝܢܝ ܕܦܪܨܘܦܐ ܕܠܐ ܛܪܬܗ ܒܣܝܪܘܬ
11
ܥܒܘܪܝܐ ܡܒܗܬܢܐ ܕܐܬܪܩܩ ܒܗ
12
ܠܡܢ ܐܬܒܩܝܬ ܕܦܘܡܐ ܕܠܐ ܐܬܦܠܦܠ
13
ܒܪܛܘܢܝܐ. ܕܚܠܐ ܕܡܡܘܪܢ ܢܬܬܫܩܐ.
14
ܠܡܢ ܐܬܬܕܝܩܬ ܕܐܕ̈ܢܐ ܕܠܐ ܨ̈ܬܝ ܨܥܝܪ̈ܬܐ
15
ܕܐܬܢܩܫܘ ܒܗܝܢ ܟܠ ܒܙܚܝ̈ܢ ܘܓܘܕ̈ܦܝܢ.
16
ܡܢ ܐܫܟܚ ܕܠܪܝܫܐ ܗ݀ܘ ܕܒܐܣܛܕܝܘܢ
17
ܕܩܪܒܐ ܢܨܚܢ ܙܟܘܬܐ ܫܘܙܒ. ܒܟܘܒ̈ܐ

Page 169v

1
ܢܬܟܠܠ. ܐܝܟܐ ܗܘܬ ܕܡܚܠܡܢܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ
2
ܢܬܡܣܪ. ܐܝܟܐ ܗܘܬ ܕܛܪܘܕܐ ܕܫ̈ܐܕܐ
3
ܢܣܬܩܪ. ܐܝܟܐ ܗܘܬ ܕܡܫܟܢܢܐ ܕܢܘܗܪܐ
4
ܠܚܙܝ̈ܐ ܕܐܬܠܬܟܘ ܥܠܘܗܝ ܕܢܓܠܙܘܢܝܗܝ
5
ܡܢܗ̇ ܕܫܥܬ. ܡܢ ܕܐܢ ܕܠܝܗܒ ܣܘܩܐ
6
ܠܟܠ ܢܫ̈ܡܢ ܒܡܘܬܐ ܢܬܬܡܝܬ. ܟܠܗܝܢ
7
ܗܠܝܢ ܡܢ ܗܦܟܝܬܐ ܘܣܩܘܒܠ̈ܝܬܐ
8
ܥܡܟ ܡܪܝ ܐܣܬܥܪ̈ܝ ܘܐܫܬܡ̈ܠܝ.
9
܏ܫܘ܏ ܠܒܣܝܡܘܬ ܚܘܒܟ ܕܟܡܐ ܣܝܒܪܬ
10
ܘܚܡܣܢܬ. ܏ܫܘ܏ ܠܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܟ ܕܟܡܐ
11
ܐܨܛܥܪܬ ܘܠܐ ܪܛܢܬ. ܘܟܕ ܐܬܕܪܪܬ ܒܐܐܪ
12
ܥܡ ܡܠܟܐ ܕܐܐܪ ܒܠܐܪ ܛܪܩܐܝܬ ܘܚܠܝܨܐܝܬ.
13
ܘܡܙܕܟܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܟ ܚܘܝ. ܘܥܪܘܩܝܐ
14
ܠܒܟ. ܘܗܝܕܝܢ ܢܚܬܬ ܒܬܪܗ ܥܙܝܙܐܝܬ
15
ܘܓܢܒܪܐܝܬ. ܘܓܣܪܬ ܒܚܣܢܗ ܡܪܝܕܐ
16
ܘܐܬܥܩܪ ܡܢ ܫܬܐܣ̈ܘܗܝ ܟܠܢܐܝܬ
17
ܘܐܣܪܬ ܠܚܣܝܢܐ ܒܢܡܗ. ܘܐܦܢܝܬ

Page 170r

1
ܫܒܝܬܐ ܡܢ ܕܪܕܪܝܢ ܚܡܝܠܐ ܠܗ.
2
ܘܩܡܬ ܒܗܕܪܐ ܕܙܟܘܬܐ ܘܕܒܪܬ ܥܡܟ
3
ܠܟܠܗ̇ ܐܢܫܘܬܐ ܠܫܡܝܐ. ܘܐܫܕܬ ܥܠܝܢ
4
ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܘܠܡܐܬܝܬܟ
5
ܕܬܪܬܝܢ ܗ̇ܝ ܡܣܪܕܢܝܬ ܥܠܝ̈ܐ ܘܬܚ̈ܬܝܐ
6
ܥܠ ܪ̈ܥܝܢܝܢ ܡܣܩܝܢܢ. ܘܠܒܘܠܗܝܐ
7
ܘܣܘܪܕܐ ܕܩܝܡܐ ܒܗ̇ ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܒܗ݀ܘ
8
ܝܘܡܐ ܩܕܡ ܥܝܢܝ̈ܢ ܨܝܪܝܢܢ. ܡܐ ܕܨܒܐ
9
ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܟ ܥܠ ܡܛܟܣܘܬ ܡ
10
ܘܡܬܚܙܝܢܝ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܠܡܫܬܪܝܘ ܠܝܓܐܝܬ.
11
ܘܠܡܬܚܕܬ ܒܙܢܐ ܕܝܬܝܪ ܡܥܠܝ ܡܢ
12
ܗܢܐ ܠܥܠܡܝܢܐܝܬ. ܡܐ ܕܦܩܕ ܪܡܙܟ
13
ܪܗܝܒܐܝܬ ܠܡܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܐ
14
ܢܘܪ̈ܢܝܐ ܨܡܝܕܐܝܬ. ܠܡܫܡܠܝܘ ܠܦܘܩܕܢܟ
15
ܡܫܬܡܥܢܐܝܬ. ܡܐ ܕܠܒܫܝܢ ܥܙܝܙܘܬܐ ܙܝܥܬܐ.
16
ܘܡܬܥܛܦܝܢ ܓܐܝܘܬܐ ܕܚܝܠܬܐ. ܐܝܟ
17
ܕܕܠܡܬܒܥ ܥܝܪܬܐ ܡܢ ܣܢ̈ܐܝ ܡܪܗܘܢ

Page 170v

1
ܛܢܢܐܝܬ. ܡܐ ܕܡܐܕܥ̈ܙܥܢ ܟܠܗܝܢ ܐܪ̈ܟܐܣ
2
ܥ̈ܠܝܬܐ ܡܫܬܥܒܕܢܐܝܬ ܕܢܙܚܝ̈ܢ ܠܟ ܐܘ̃
3
ܒܪ ܐܠܗ̈ܝܢ ܕܐܬܝ ܥܠ ܥܢ̈ܢܝ ܫܡܝܐ
4
ܗܕܝܪܐܝܬ. ܠܡܕܢ ܘܠܡܦܪܥ ܠܟܠ ܐܢܫ
5
ܟܐܢܐܝܬ. ܡܐ ܕܒܗ̇ ܠܐ ܚܐܦܢܝܘܬ ܪܗܝܒܘܬܐ
6
ܡܘܙܠܬܢܝܬܐ ܡܬܦܩܕܢܐܝܬ ܘܡܬܒܓܪܐ
7
ܡܬܟܪܟܢܘܬܐ. ܗ݀ܝ ܩܝܩܠܘܣܝܬܐ ܡܬܛܦܝܣܢܐ
8
ܡܐ ܕܝܬܒ ܐܢܬ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܪܡܐ
9
ܕܫܠܗܒܝܬܐ. ܘܐܬܐ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕ ܚܘܕܬܐ
10
ܠܕܪܐ ܘܛܘܗ̈ܡܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ. ܘܕܐܢ ܐܢܬ ܥܡܗܘܢ
11
ܒܕܝܢܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܘܬܪܝܨܘܬܐ. ܡܐ ܕܡܩܢܐ
12
ܐܢܬ ܠܡܕܪܐ ܕܐܕܡ ܩܝܡܬܐ ܘܢܘܚܡܐ
13
ܘܡܬܟܢܫܝܢ. ܡܢ ܡܫܡܫ̈ܢܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ
14
ܠܘܥܕܐ ܕܥܙܝܙܘܬܟ. ܡܐ ܕܡܘܫܛ ܐܢܬ
15
ܐܝܕܝ̈ܟ. ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܘܥܐܦ ܐܢܬ ܫܡܝܐ
16
ܐܝܟ ܡܓܠܬܐ ܘܟܪܛܝܣܐ. ܘܡܪܥܠ ܐܢܬ
17
ܐܢܬ ܠܫܬܐܣܝܗ̇ ܕܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܒܗܥܬܐ.

Page 171r

1
ܒܒܥܘ ܡܢܟ ܐܘ ܡܪܐ ܡܪܘܬܐ. ܒܣܘܪܩܟ
2
ܕܗܘܐ ܠܢ ܥܠܬ ܚܝ̈ܐ ܘܚܕܘ̈ܬܐ. ܠܐ ܬܗܘܐ
3
ܠܢ ܡܬܝܬܟ ܕܬܪܬܝܢ ܠܕܝܢܐ ܘܠܬܒܥܬܐ.
4
ܒܝܠܕܟ ܐܠܗܝܐ ܕܐܘܠܕܢ ܪܘܚܢܐܝܬ. ܠܐ
5
ܢܘܠܕܢ ܪܡܙܟ ܡܢ ܥܘܒܗ̇ ܕܐܪܥܐ
6
ܠܬܫܢܝܩܐ. ܘܠܡܘܪܡܪܐ. ܒܚܠܒܐ ܒܬܘܠܝܐ
7
ܕܝܢܩܬ. ܠܐ ܬܝܢܩ ܠܢ ܒܩܝܡܬܢ ܟܣܐ
8
ܬܛܝܪܐ ܕܢܛܝܪ ܠܣܛܢܐ. ܒܫܘܦܦܟ ܕܥܠ
9
ܐܪܥܐ ܠܐ ܢܬܓܪܦ ܕܘܝܐܝܬ ܠܚܫܘܟܐ
10
ܒܪܝܐ. ܒܬܪܒܝܬܐ ܕܩܒܠܬ ܒܥܠܡܢ ܠܐ
11
ܬܐܪܒܝ ܚܛܝܬܢ ܒܥܝܢ̈ܝܟ. ܘܬܬܥܛܠܝ ܡܢ
12
ܫܘܒܩܢܐ. ܒܥܡܕܟ ܡܚܣܝܢܐ ܠܐ ܢܥܡܕ
13
ܐܝܟ ܕܒܛܘܒܥܐ ܒܝܡܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ.
14
ܒܚܫܟ ܦܪܘܩܝܐ. ܠܐ ܢܚܫ ܒܝܘܡ ܢܘܚܡܐ
15
ܚܫܐ ܕܠܐ ܓܫܦ ܒܗ ܠܥܠܡ ܒܘܝܐܐ.
16
ܒܪܘܡܪܡܟ ܕܥܠ ܨܠܝܒܐ ܠܐ ܬܛܪܕܢ ܡܢ
17
ܘܥܕܗ ܗܢܝܐܐ. ܒܟܠܝܠ ܟܘܒ̈ܝܟ. ܠܐ ܬܟܠܠ

Page 171v

1
ܠܢ ܒܟܠܝܠ ܨܥܪܐ ܕܡܥܬܕ ܠܐܟܠܩܪܨܐ. ܒܚܝܠܐ
2
ܘܡܪܪܐ ܕܐܫܬܝܬ. ܠܐ ܬܫܩܐ ܠܢ ܡܨܪ̈ܘܦܬܐ.
3
ܒܕܡܟ ܕܐܫܬܦܥ ܥܠ ܙܩܝܦܐ. ܠܐ ܢܫܢܩܢ
4
ܨܗܝܐ ܕܓܝܗܢܐ ܒܩܒܘܪܬܟ ܐܠܗܝܬܐ. ܠܐ
5
ܢܬܩܒܪ ܒܗܡܢ ܒܝܢܬ ܓܘܡܪ̈ܐ ܕܝܩܘܕܘܬܐ.
6
ܒܩܝܡܬܟ ܡܚܝܢܝܬܐ ܠܐ ܬܩܝܡ ܠܢ ܥܡ ܕܕܓܕ̈ܝܐ.
7
ܒܣܘܠܩܟ ܕܠܫܡܝܐ ܠܐ ܬܣܩ ܘܠܐ ܬܣܒܢ
8
ܥܡܟ. ܘܢܗܘܐ ܝܪ̈ܘܬܐ ܕܚܫܟܐ ܘܫܘܢܩܐ. ܐܠܐ
9
ܩܦܝ ܠܢ ܒܠܡܐܢܟ ܣܒܝܢ ܒܠܘܝܬܟ. ܡܛܠ
10
ܕܙܒܝ̈ܢܝ ܕܕܡܟ ܐܝܬܝܢ ܘܦܪ̈ܝܩܐ ܕܡܘܬܟ
11
ܥܕܬܟ ܓܝܪ ܠܪ̈ܚܡܝܟ ܡܣܟܝܐ ܘܠܐܒܘܟ
12
ܡܦܝܣܐ ܟܕ ܐܡܪܐ ܪܚܡܥܠܝܢ ܐܦܚܢܢ
13
ܩܪܝܬܐ ܕܪܘܚܐ ܓܗܢܬܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ.
14
ܗ݀ܘ ܕܝܗܒ ܣܘܩܐ ܘܢܫܡܬܐ ܕܟܠ ܕܚܝ
15
ܗ݀ܘ ܕܫܡܠܝ ܬܡܝܗ̈ܬܐ ܘܐܣܪܚ ܓܒܪ̈ܘܬܐ
16
ܗ݀ܘ ܕܫܟܢ ܡܫܡܠܝܘܬܐ ܠܟܠ ܟܝܢ. ܗ݀ܘ
17
ܕܐܩܢܝ ܚܝ̈ܐ ܠܚܝ̈ܐ ܡܢ ܒܪܝܫܝܬ ܘܡܩܢܐ

Page 172r

1
ܘܓܡܪ ܒܡܬܡܨܝܢܘܬܗ ܠܐܕܫܢܝܘܬ ܟܠ ܐܕܫܐ.
2
ܘܐܝܬܝ ܠܗܘܝܐ ܦܐܝܐܝܬ. ܠܟܠ ܨܘܠܡܐ ܘܥܒܕ
3
ܒܐܣܛܘܟܣ̈ܐ ܚܝܠܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܗ݀ܘ
4
ܕܓܠܝܢܐܝܬ ܐܪܙ ܠܢܒܝ̈ܐ. ܘܓܠܝܐܝܬ ܡܬܚܙܐ
5
ܗܘܐ ܠܫܠܝܚ̈ܐ. ܘܓܢܒܪܐܝܬ ܡܚܝܠ ܠܣܗ̈ܕܐ.
6
ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܡܕܝܪ ܒܕܚܝܚܗܘܢ ܕܙܕܝ̈ܩܐ.
7
ܘܣܒܝܣܐܝܬ ܡܥܕܪ ܗܘܐ ܠܒܬܘ̈ܠܐ. ܘܥܠܬ
8
ܟܘܠܠܗܘܢ ܕܡܘܕܝ̈ܢܐ ܘܠܥܠܡܝܢܐܝܬ
9
ܡܢܛܪ ܒܚܝ̈ܐ ܠܪ̈ܘܚܬܐ. ܘܥܬܝܕ ܕܢܩܢܐ
10
ܚܘܕܬܐ ܠܦܓܪ̈ܐ ܦܪ̈ܝܡܝ ܠܣܣܐ
11
ܘܠܪܡܬܐ. ܗ݀ܘ ܚܝ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܘܡܬܘܡܝ̈ܐ
12
ܕܝܠܟ ܗܘ ܢܐܬܐ ܠܐ ܡܬܥܘܟܢܐܝܬ ܘܢܪܚܦ
13
ܩܠܝܠܐܝܬ ܘܢܛܘܣ ܪܗܝܒܐܝܬ ܘܢܐܓܢ
14
ܕܪܚܡܬ ܐܢܫܐܝܬ ܥܠ ܥܘܬܕܐ ܗܢܐ ܡܫܚܠܦܐ
15
ܕܒܐܕܫܐ. ܟܐܡܬ ܥܠ ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ
16
ܡܡܙܓܐ ܕܩܕܡܝܢ ܣܝܡ ܘܠܝܓܐܝܬ ܐܝܟ
17
ܡܛܪܦ ܬܡܪܐ ܢܥܒܕ ܐܢܘܢ. ܦܓܪܐ

Page 172v

1
ܘܕܡܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ. ܘܠܐ ܣܥܝܛܘܬܝ ܬܬܓܠܙܝ
2
ܡܪܥܝܬܟ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܚܘܪ
3
ܒܗ݀ܘ ܚܘܣܢܐ ܕܒܗ ܐܫܠܡܬ ܠܕܒܚܐ
4
ܒܪܟ ܚܒܝܒܐ ܚܠܦܝ ܘܚܠܦ ܚܛܝ̈ܐ
5
ܕܐܟܘܬܝ. ܘܠܘܬ ܣܘܩܐ ܐܚܪܝܐ ܦܩܘܕ
6
ܚܘܠܡܢܐ ܘܨܝܕ ܣܘܦܐ ܐܫܦ ܫܟܝܚܘܬܐ.
7
ܟܕ ܓܝܪ ܒܟܠܫܥ ܡܘܕܝܢܐ ܐܝܬܝ ܒܚܝܒܘܬܐ.
8
ܘܕܚܛܝ ܐܢܐ ܡܢ ܟܠܢܫ ܡܫܬܘܕܥ
9
ܘܬܐܪܬܝ ܣܗܕܐ ܠܝ ܒܗܕܐ ܕܡܟܘܢܐ ܠܝ
10
ܠܝ̈ܠܝ ܐܝܡܡ. ܘܗܫܐ ܕܐܡܪܚܬ ܘܥܠܬ
11
ܠܐܝܟܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܕܢܕܝܩܘܢ ܪܐܓܝܢ. ܠܐ
12
ܡܛܠ ܣܢܝ̈ܬܝ ܐܣܬܠܐ. ܐܝܟ ܕܩܐܝܢ.
13
ܘܐܝܟ ܕܥܘܙܝܐ ܘܐܝܟ ܕܫܐܘܠ. ܘܐܚܫ
14
ܐܢܐ ܡܣܬܠܝܢܘܬܗܘܢ ܐܠܐ ܐܗܪܘܢܐܝܬ
15
ܘܝܬܝܪ ܬܪܥܘܬܢܐܝܬ.. ܬܬܩܒܠܝ
16
ܩܕܡܝܟ ܪܝܫܝܬܝ ܒܒܥܘ. ܟܕ ܡܫܡܠܝܐ
17
ܘܓܡܝܪܐ ܒܡܓܢܢܘܬܐ ܕܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ

Page 173r

1
ܕܥܠܝܗ ܥܢܝܢܝ ܡܪܝܐ ܗܘ ܓܝܪ ܟܕ ܗܘ
2
ܪܘܚܐ ܒܪ ܐܝܬܘܬܟ. ܘܚܝ̈ܐ ܐܘܣܝ̈ܝܐ
3
ܕܐܠܗܘܬܟ. ܗ̇ܘ ܕܫܐܒ ܐܝܟܐ ܕܨܒܐ.
4
ܘܢܫܒ ܐܝܟܐ ܕܒܥܐ. ܘܓܡܪ ܠܚܣܝܪ̈ܬܐ.
5
ܘܡܫܡܠܐ ܠܪ̈ܙܢܝܬܐ. ܟܕ ܢܒܗ ܡܢܟ
6
ܠܝܓܐܝܬ. ܘܢܦܩ ܡܢ ܝܬܟ ܩܠܝܠܐܝܬ.
7
ܘܫܐܒ ܓܢܝܙܐܝܬ. ܘܛܐܣ ܡܪܚܡܢܐܝܬ.
8
ܘܥܒܕ ܡܣܪܗܒܐܝܬ. ܐܝܟ ܕܒܩܕܡܝܬܐ
9
ܒܗ̇ ܒܥܠܝܬܐ. ܘܗܟܘܬ ܗܪܟܐ ܠܠܚܡܐ
10
ܗܢܐ:݊ ܦܓ݊ܪܐ ܕܠܐ ܐܬܩܕܡ ܒܚܛܝܬܐ:݊
11
ܦܓ݊ܪܐ:݊ ܕܠܐ ܣܟ ܐܬܚܒܪܬ ܠܗ ܚܝܒܘܬ
12
ܡܦܘܠܬܐ ܦܓ݊ܪܐ:݊ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܐܙܕܘܓܬ
13
ܠܗ ܛܦܝܠܘܬܐ. ܦܓܪܐ ܕܡܠܬܐ ܒܪ
14
ܐܝܬܘܬܐ. ܥܠܬ ܚܝ̈ܐ ܘܚܕܘ̈ܬܐ. ܠܐܝܠܝܢ
15
ܕܐܟܠܝܢ ܠܗ ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܠܥܠܡ
16
ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܗܘ ܗܟܘܬ ܒܗ̇
17
ܟܕ ܒܗ̇ ܒܗܝܘܬܐ. ܘܐܟܘܬܗ ܟܕ ܐܟܘܬܗ

Page 173v

1
ܕܙܢܐ. ܘܥܠ ܡܚܝܕܐ ܗܢܐ ܕܡܢ ܚܡܪܐ
2
ܘܡܝ̈ܐ ܡܡܫܚܐܝܬ. ܢܥܛܘܦ ܘܢܪܚܦ
3
ܡܪܚܦܢܐܝܬ ܠܡܫܡܠܝܘ ܠܗ ܡܫܡܠܝܐܝܬ
4
ܕܡ݊ܐ ܡܦܪܚܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܒܦܘܪ̈ܫܢܝ ܢܦܫܐ
5
ܘܦܓܪܐ. ܕܡ݊ܐ ܡܪܚܫܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ
6
ܒܩܘ̈ܦܠܝ ܠܒܐ ܘܗܘܢܐ. ܕܡ݊ܐ.
7
ܡܣܡܟܢܐ ܕܥܠ ܣܒܪܐ ܡܣܒܪܐ
8
ܠܣܘܟܠܐ ܘܠܡܕܥܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܫܬܝܢ
9
ܠܗ. ܕܡܐ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝܐ
10
ܐܠܗܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܪܣܣܐ
11
ܕܬܐܪܬܐ. ܠܪܗܒܘܢ ܚܝܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ
12
ܐܡܝܢ ܐܡܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܒܗ܏ܝܡ܏ ܒܗ
13
ܡܬܚܫܚܝܢܢ. ܢܗܘܐ ܠܢ ܠܓܡܘܪܝܐ ܕܣ
14
ܕܣܟ̈ܠܘܬܢ. ܠܩܘܠܠܐ ܕܚܘ̈ܒܬܢ.
15
ܐܟܣܝܪܝܢ ܕܗܒܢܝܐ ܠܢܚܫܘܬܢ. ܚܡܝܪܐ
16
ܕܡܘܠܕ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܒܢܦܫ̈ܬܢ ܘܒܦܓܪ̈ܝܢ.
17
ܢܘܪܐ ܡܛܠܩܬ ܠܝܥܪܐ ܕܣܢ̈ܝܬܢ. ܬܪܥܐ

Page 174r

1
ܕܠܡܠܟܘܬ ܪܘܡܐ ܡܥܠ ܠܢ. ܪܘܫܡܐ
2
ܡܢܛܪܢܐ ܕܢܛܪ ܦܪ̈ܘܣܬܕܐ ܕܠܒ̈ܘܬܢ. ܐܝܟܢܐ
3
ܕܠܐ ܢܥܘܠ ܡܚܒܠܢܐ ܘܢܚܒܠ ܒܘܟܪ̈ܝܢ.
4
ܣܝܡܬܐ ܕܛܒ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܬܚܠܨܐ ܡܢܢ.
5
ܥܘܕܪܢܐ ܕܠܐ ܡܪܚܩ ܡܢ ܨܐܕ̈ܝܢ ܠܥܠܡܝܢ
6
ܐܡܝܢ ܓܗܢܬܐ ܣܥܘܪ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ
7
ܠܓܙܪܟ ܕܠܫܡܟ ܒܐܚܪܝܢ ܠܐ ܚܠܦ.
8
ܒܪܥܝܐ ܕܕܡܐ ܠܡܘܫܐ. ܟܕ ܫܩܝܐ
9
ܕܚܠܝܡܘܬ ܝܘܠܦܢܝ̈ܟ ܠܐܡܪ̈ܐ ܘܠܢܩܘ̈ܬܐ
10
ܕܥܢ̈ܟ ܐܡܝܢܐܝܬ ܚܪܦ. ܘܒܫܒܛܐ
11
ܦܪܙܠܝܐ ܡܗܕܐ ܠܐܫܟܪܟ. ܒܡܐ ܕܡܢ
12
ܓܙܟ ܚܢܢܐ ܥܠܝܗܘܢ ܪܐܣ ܘܡܪܙܦ
13
ܘܒܦܠܩܐ ܫܢܝܢܐ ܘܪܘܚ ܩܘܕܫܢܝܐ ܠܥܒܐ
14
ܕܫܪ̈ܕܝܗܘܢ ܕܗܪ̈ܝܣܝܘܛܐ ܡܓܡܡ
15
ܘܡܚܬܦ. ܘܒܣܝܦܐ ܠܛܝܫܐ ܕܨܠܝܒܗ
16
ܕܡܫܝܚܟ ܠܪ̈ܝܫܐ ܕܫ̈ܐܕܐ ܡܪ̈ܘܕܐ ܡܦܣܩ
17
ܘܡܨܠܦ. ܘܠܓܪܒܐ ܕܫܩܘܪ̈ܬܢܐ ܡܢ ܓܘܫܡܐ

Page 174v

1
ܥܕܬܢܝܐ ܒܡܓܪܕܐ ܕܡ̈ܠܐ ܚܝ̈ܬܐ ܟܕ ܓܪܕ
2
ܘܩܠܦ. ܘܥܠ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܙܝ̈ܙܢܐ ܕܛܘܥܝܝ
3
ܡܢ ܚܩܠܗ̇ ܥܓܠ ܝܒܫ ܘܫܠܦ.
4
ܘܡܡܘܠ ܟܐܢܘܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܣܩܘܪ̈ܝܗ̇
5
ܠܟܠ ܙܝܡܝܐ ܓܐܦ ܐܦ ܓܪܦ. ܟܕ
6
ܠܝ̈ܠܕܝܗ̇ ܕܒܪܬ ܒܒܝܠ ܒܙܘܙܬܐ. ܕܠܪܦܝܘܬܐ
7
ܡܢ ܘܚܒ̈ܢܢܘܬܐ ܡܚܣܪܢܝܬܐ ܢܓܕܝܢ
8
ܡܢܗ ܘܡܢ ܡܪܥܝܬܟ ܕܚܩ ܘܡܫܩܦ
9
ܬܠܝܬܐ ܠܡܓܕܠܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܘܠܡܐܢܐ ܕܫܘܘܙܒܐ
10
ܐܘܟܝܬ ܐܩܠܝܣܝܐ ܙܒܝܢܬ ܒܕܡ ܝܚܝܕܝܐ
11
ܒܪܐ ܕܝܠܟ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܢܨܚܢܐ ܐܘܙܦ.
12
ܘܠܪܝܫܗ̇ ܡܟܠܠܐ ܒܟܠܝܠ ܝܘܠܦܢܐ
13
ܐܪܬܘܕܘܟܣܝܝܐ ܟܠܠ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܠܐ ܣܘܦ.
14
ܘܠܨܘܪܗ̇ ܡܥܠܝܐ ܒܗܡܢܝܟܐ ܫܒܝܚܐ
15
ܪܨܝܦ ܒܟܐܦ̈ܐ ܝܩܝܪ̈ܬܐ ܘܦܬܝܟ ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ
16
ܝܘܩܢܕܢܝ̈ܬܐ ܐܘܟܝܬ ܒܚܟܡ̈ܬܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ
17
ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ. ܘܨܒ̈ܬܐ ܡܩܘ̈ܝܢܐ ܡܠܘܬܐܝܬ

Page 175r

1
ܢܠܗ̇ ܐܩܦ. ܘܠܠܒܗ̇ ܫܦܝܐ ܠܡܬܚܣܢܘ
2
ܒܕܝܠܝ̈ܬܐ ܡܟܬܪ̈ܢܝܬܐ ܡܢ ܬܠ̈ܬ ܏ܗܝܡܢܘ܏
3
ܘܚܘܒܐ ܥܡ ܣܒܪܐ ܬܐܪܐ ܘܐܠܦ.
4
ܘܠܪ̈ܓܠܝܗ̇ ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܠܡܛܝܒܘ ܛܘܝܒܐ
5
ܣܒܪܬܢܝܐ ܘܩܘܫܬܢܝܐ ܥܡ ܐܟܘܦܬܢܘܬܐ
6
ܨܒܝܢܐ ܐܘܣܦ. ܘܠܩܝܡ̈ܬܐ ܩܠܩ̈ܘܡܐ
7
ܡܕܝ̈ܢܝܐ ܘܫܐܕܢ̈ܝܐ ܕܡܬܟܪܟܢܐܝܬ ܘܚܐܪܬܢܐܝܬ
8
ܚܕܝܪܝܢ. ܘܠܢܛܝܪܐ ܫܘܪܗ̇ ܚܦܝܛܝܢ
9
ܠܡܗܓܡ. ܒܚܝܠܟ ܚܝܠܬܢܐ ܕܚܘܩ
10
ܘܣܚܦ. ܘܠܫܚܪ̈ܐ ܠܙܝ̈ܙܐ ܘܬܙ̈ܝܙܐ ܡܢܗ̇
11
ܙܓܘܪ ܒܟܐܬܟ. ܒܗ̇ܝ ܕܥܠ ܡܪܝܡܘܬ
12
ܐܪܙܢܝܘܬܗ̇ ܣܪܒܘ ܘܓܕܦܘ. ܘܐܚܕܪ
13
ܠܗ̇ ܫܘܪ ܒܛܝܠܘܬܟ ܘܚܣܢܐ ܕܢܛܘܪܘܬܟ
14
ܘܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܒܐܡܝܢܘ ܡܪܚܡܢܐܝܬ
15
ܬܐܓܢܝ ܥܠܝܗ̇ ܘܬܪܚܦܝ. ܘܠܫܓܝܫܘܬ
16
ܙܒܢ̈ܐ ܘܕܠܝܚܘܬ ܥܕ̈ܢܐ ܕܠܫܦܝܘܬ
17
ܫܝܢܗ̇ ܘܡܠܚܡܘܬ ܐܘܝܘܬܗ̇ ܡܒܠܒܠܝܢ

Page 175v

1
ܠܡܫܝܢܘܬܐ ܘܒܗܝܠܘܬܐ ܫܓܢܐ ܘܫܚܠܦ.
2
ܘܫܬܘܠ ܒܗ̇ ܬܚܠܘܦܐ ܟܐܡܬ ܪܥܝܐ
3
ܥܝܪܐ ܘܚܦܝܛܐ ܕܕܫܝܢܗ̇ ܘܩܘܝܡܗ̇
4
ܝܨܦ. ܘܥܠ ܬܒܪܗ̇ ܘܫܘܚܛܗ̇ ܩܨܦ.
5
ܘܒܠܒܗ ܕܗܢܐ ܢܘܪܢܝܘܬ ܚܘܒܟ.
6
ܘܢܗܝܪܘܬ ܝܕܥܬܟ ܐܢܗܪ ܘܐܣܦ. ܐܝܟܢܐ
7
ܕܒܫܦܝܪܘܬ ܡܛܟܣܘܬܐ ܠܡܝ̈ܐ ܚܠܝ̈ܐ
8
ܕܝܘܠ̈ܦܢܐ ܐܘܢܓ̈ܠܝܐ ܥܠ ܐܘܓ̈ܝ ܢܨܒ̈ܬܗ̇
9
ܬܩܢܐܝܬ ܢܬܦܦ. ܘܟܕ ܐܝܕܐ ܟܣܝܬܐ
10
ܡܠܝܬ ܥܘܕܪ̈ܢܐ ܡܘܫܛ ܐܢܬ ܠܗ ܕܥܠ
11
ܟܟܪ̈ܐ ܕܢܣܒ ܣܓܝܢܐܝܬ ܢܥܦܦ. ܟܕ
12
ܒܚܝܠܟ ܘܬܥܕܝܪܘܬܟ ܠܓܙܪܐ ܪܫܝܡܐ
13
ܠܡܪ̈ܓܐ ܣܒܝ̈ܣܝ ܒܛܒ̈ܬܐ ܘܥܒܝ̈ܛܝ
14
ܒܡܠܦܠܢܘܬܐ ܬܘܠܘܓܝܩܝܬܐ ܢܓܕ ܘܢܬܦ.
15
ܘܠܡܡܠܚܘ (add. margin ܠܟܠܢܝܘܬ)   ܐܠܦܗ̇ ܒܚܝܪܐܝܬ. ܘܠܡܫܘܙܒܘ
16
ܠܗ̇ ܡܢ ܡܢܘܓܘܬܐ ܘܛܪܩܐܝܬ ܡܛܝܦ.
17
ܘܒܠܒܝܒܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܠܫܛܘܪ̈ܘܬܐ ܘܙܝܛܝܡܛܐ

Page 176r

1
ܝܘܕܝ̈ܬܐ ܘܚܢܦܝ̈ܬܐ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܡܫܟܪ
2
ܘܡܙܝܦ. ܘܠܦܘ̈ܩܩܐ ܘܒܕ̈ܝܐ ܘܗܓܓܘ̈ܬܐ
3
ܐܝܪܝܛܝܩ̈ܬܐ ܒܫܘܪܪܐ ܘܫܪ̈ܝܐ ܪܘܚ
4
ܩܘܕ̈ܫܢܝܐ ܠܬܠܡ̈ܝܕܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ
5
ܒܒܘܛܠܗܘܢ ܢܬܕܡܐ ܘܢܝܫܗ ܠܕܝܠܗܘܢ
6
ܡܩܦ. ܘܒܬܚܘ̈ܝܬܐ ܠܥܝܙܬ ܐܠܗܐܝܬ
7
ܠܠܒܘ̈ܬܐ ܕܡܫܒܚ̈ܢܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܫܒܛܐ
8
ܡܢܓܕ ܘܡܛܪܦ. ܘܢܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ
9
ܓܗܢܬܐ ܐܬܦܢ ܡܪܝܐ ܠܦܝܣܐ ܕܬܚܘܒܘܬܢ
10
ܪܡܬܟܫܦܢܝܬ. ܘܐܘܫܛ ܠܪܡܝܐ ܛܘܗܡܢ
11
ܝܡܝܢܟ ܕܡܠܝܐ ܡܪܚܡܢܘܬܐ. ܕܐܠܝܗܝ
12
ܒܟܠܙܒܢ ܡܢ ܟܠ ܦܚ̈ܐ ܘܬܩܠ̈ܬܐ ܟܦܪ
13
ܐܦܘܗ̈ܝ ܡܢ ܚܝܒܘܪܐ ܕܢܕܝܕܘܬܐ. ܘܐܝܬܝܗܝ
14
ܠܫܝܘܬܐ ܗ̇ܝ ܝܐܚܬܐ ܘܩܕܡܝܬܐ. ܘܠܐ
15
ܬܐܢܕܝ ܠܟ ܡܢ ܡܣܟܢܘܬܢ ܡܛܪܦܬܐ.
16
ܘܬܣܠܐ ܠܦܝܣܬܢ ܡܬܚܢܢܝܬܐ. ܟܕ ܓܝܪ
17
ܐܬܬܟܠܢ ܥܠ ܚܝܘܣܬܢܘܬܟ. ܠܐ ܡܬܡܣܟܢܢܝܬܐ.

Page 176v

1
ܘܥܠ ܫܘܘ̈ܕܝܝܟ ܕܡܠܝܢ ܒܣܝܡܘܬܐ. ܕܐܡܪܬ
2
ܘܐܫܬܘܕܝܬ ܒܦܘܡܐ ܕܢܒܝܘܬܐ. ܕܒܝܘܡܐ
3
ܕܡܘܕܐ ܘܬܐܒ ܚܛܝܐ ܡܢ ܥܘܠܗ ܠܐ ܐܬܕܟܪ
4
ܠܗ ܣܟܠܘܬܐ. ܗܫܐ ܡܪܝܐ. ܡܘܕܝܢܢ
5
ܕܐܙܕܟܝܢܢ ܒܚܘܪܐ ܘܒܚܙܬܐ. ܘܚܛܝܢ
6
ܒܠܫܢܐ ܘܡܫܡܥܬܐ. ܘܐܥܘܠܢ ܒܛܥܡܐ
7
ܘܒܓܫܬܐ. ܘܒܗܘܢܐ ܘܒܡܚܫܒܬܐ. ܘܐܪܫܥܢ
8
ܣܓܝܐܢܐܝܬ ܒܕܝ̈ܢܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܒܒܥܘ
9
ܡܢܟ ܡܪܝܐ. ܐܬܩܢ ܐܪܥܐ ܕܐܬܬܙܝܥܬ
10
ܕܗܝ ܓܒܝܠܬܢ ܡܫܦܠܬܐ ܘܡܣܟܢܬܐ.
11
ܒܚܘܣܝܐ ܕܣܟܠܘ̈ܬܐ. ܘܣܡܣܡ ܡܪܥܘܬܗ̇
12
ܒܐܣܝܘܬܐ ܕܥܛܝ ܚܘܒ̈ܬܐ. ܘܣܡܘܟ
13
ܢܦܝܠܘܬܗ̇ ܒܠܝܚܐ ܕܫܘܪ̈ܥܬܐ ܬܠܝܬܐ
14
ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܝܢܐ ܕܡܚܫ̈ܒܬܐ. ܘܒܨܘܝܐ
15
ܕܟܘܠܝ̈ܬܐ. ܠܐ ܬܗܘܐ ܥܠܝܢ ܐܝܟ ܡܪܐ ܚܘܒܐ
16
ܒܬܒܥܬܐ ܡܛܠ ܕܐܬܦܠܦܠܢܢ ܟܠܗ
17
ܡܬܚܐ ܕܚܝܝ̈ܢ ܒܟܠ ܟܦܝܪ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܣܥܪܢܢ

Page 177r

1
ܡܕܡ ܡܢ ܛܒ̈ܬܐ. ܡܪܝܐ ܠܐ ܬܦܪܘܥ ܠܢ
2
ܒܟܝܠܐ ܘܒܡܬܩܠܐ ܕܫܘܝܘܬܐ. ܡܛܠ
3
ܕܠܝܬ ܒܦܓܪ̈ܢܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ. ܕܠܐ ܐܝܠܐ
4
ܫܡܝܢܐ ܠܡܥܕܝܘ ܠܗ ܙܟܘܬܐ. ܐܢܕܝܢ
5
ܠܒܘܚܢܐ ܚܬܝܬܐ ܬܚܘܬ ܥܡܢ ܡܪܐ
6
ܡܪ̈ܘܬܐ. ܐܝܟܐ ܢܫܬܟܚ ܚܢܢ ܒܗܝ̈ܬܐ
7
ܕܐܩܢܝ̈ ܘܚ̈ܠܕܝ ܒܢ ܟܠ ܫܟܝܪ̈ܬܐ. ܘܗܘܝܢ
8
ܥܘܡܪܐ ܠ̈ܫܐܕܐ. ܘܡܣܡܟ ܪܫܐ ܠܪ̈ܘܚܐ
9
ܛܢܦ̈ܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܪܝܐ ܡܪܢ ܒܫܦܝܥܘܬ
10
ܚܘܒܟ ܘܪܚܡܬܟ ܣܓܝܐܬܐ ܚܘܪ
11
ܒܡܚܝܠܘܬ ܟܝܢܢ ܕܡܢ ܡܬܘܡ ܨܠܝܐ
12
ܐܝܬܘܗܝ ܠܪܦܝܘܬܐ. ܟܕ ܡܣܬܒܪ̈ܝ ܡܢ
13
ܪܘܚܐ. ܒܢܒܝܘܬܐ ܐܘܕܝܘ ܗܢܘܢ ܒܗܘܢ
14
ܕܚܫܘ ܒܚܝܒܘܬܐ. ܘܡܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ
15
ܕܢܘܗ̇ܝ ܠܒܣܪܢܐ ܕܠܐ ܢܚܘܒ ܒܫܪ̈ܥܬܐ.
16
ܕܐܢ ܐܢܫ̈ܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܙܕܝܩ̈ܐ ܕܫܡܗ̈ܬܐ
17
ܐܬܚܫܒܬ ܙܕܝܩܘܬܗܘܢ ܐܘܪܩܥܬܐ ܠܐ ܝܐܝܬܐ.

Page 177v

1
ܐܝܟܐ ܢܫܬܟܚ ܚܢܢ. ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܢܬܡܨܐ ܠܡܪܡܘ
2
ܠܘܬܟ ܐܦܝ̈ܢ ܒܗܝ̈ܬܬܐ. ܚܢܢ ܐܝܬܝܢ ܗܢܘܢ
3
ܕܐܬܕܠܠܢ ܒܚܛܗ̈ܐ ܘܣܢ̈ܝܬܐ. ܘܗܘܝܢ ܒܗܘܢ
4
ܦܪ̈ܝܫܐ ܘܝܕܝܥ̈ܐ ܠܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܐܪܦܝܢ ܡܢܢ
5
ܡܗܡܝܢܐܝܬ ܠܟܫܝܪ̈ܘܬܐ ܒܫܦܝܪ̈ܬܐ. ܘܐܪܡܝܢ
6
ܟܠܢܐܝܬ ܠܒܬܪܢ ܙܗܝܪܘܬܐ ܒܫܦܝܪܘܬܐ.
7
ܘܐܗܡܝܢܢ ܒܚܘܦ̈ܛܐ ܬܡܝ̈ܗܬܐ ܕܢܒܝܘܬܐ.
8
ܘܐܣܠܝܢܢ ܠܠܘܒ̈ܛܐ ܬܗܝܪ̈ܐ ܕܫܠܝܚܘܬܐ.
9
ܘܐܦܝܛܢܢ ܒܗܘܕܝ̈ܐ ܡܠܝ̈ܝ ܪ̈ܚܡܐ
10
ܕܣܒܪ̈ܬܐ. ܘܐܪܫܥܢܢ ܒܡܟܘܢܘܬܐ ܡܬ
11
ܡܬܐܪܢܝܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ. ܘܠܚܝܢܢ ܡܢ
12
ܥܘܗܕܢܢ ܠܣܒܪܐ ܕܡܣܬܟܐ ܡܛܠ
13
ܥܬܝܕ̈ܬܐ. ܘܠܐܪܓܢܢ ܟܠܝܠܐ ܗܕܝܪܐ ܕܒܬܘܠܘܬܐ.
14
ܘܐܒܕܢܢ ܟܠ ܟܠܗ ܒܡܗܡܝܢܘܬܐ. ܟܕ
15
ܡܢ ܫܘܪ̈ܝ ܒܪܝܬܢ ܐܬܟܪܟܬ ܠܢ ܚܝܒܘܬܐ.
16
ܘܠܓܒܐ ܕܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܠܡܨܠܐ ܐܚܕܬ ܠܢ
17
ܬܢܘܒܘܬܐ. ܘܕܬܫܢܙܝ ܪܓܠܢ ܒܫܒܝܠܐ ܗܦܝܟܐ

Page 178r

1
ܐܣܬܘܚܢܢ ܒܝܐܝܒܘܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܒܥܝܢܢ ܡܢܟ
2
ܡܪܝܐ ܡܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܘܛܝܒܘܬܐ. ܠܐ ܡܛܠ
3
ܫܟܝܪ̈ܬܐ ܕܣܥܪܢ ܒܠܐ ܢܡܘܣ̈ܝܘܬܐ ܬܐܫܦ
4
ܒܐܒܕܢܢ ܒܕܠܝܠܘܬ. ܐܠܐ ܢܐܩܪ ܕܡܢ ܘܛܝܡܢ
5
ܒܥܝܢܝ̈ܟ ܒܐܥܝܦܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܒܕܡܐ
6
ܝܩܝܪܐ ܕܡܫܝܚܟ ܐܬܦܪܩܢ ܘܐܫܬܪܝܢ ܡܢ
7
ܐܣܝܪܘܬܐ. ܘܒܡܘܬܗ ܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ
8
ܥܠܢܢ ܠܦܪܫܓܢܐ ܕܒܪܘܬܢܘܬܐ. ܘܐܢܗܘ
9
ܕܒܕܪ̈ܓܐ ܕܒܢܝ̈ܐ ܠܐ ܟܬܪܢܢ ܒܫܪܝܪܘܬܐ.
10
ܘܒܕܪ̈ܓܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܗܠܟܢܢ ܒܘ
11
ܒܡܚܝܠܘܬܐ. ܠܐ ܬܕܘܢ ܠܢ ܐܝܟ ܥܒܕ̈ܝܢ
12
ܒܟܐܢܘܬܐ. ܘܬܟܝܠ ܠܢ ܒܟܝܠܬܐ ܪܩܝܥܬܐ
13
ܘܡܫܦܥܬܐ. ܐܠܐ ܗܦܘܟ ܘܬܩܢ ܠܚܘܒܠܢ
14
ܡܢ ܕܪܝܫ ܒܫܘܒܩܢܐ ܕܣܟ̈ܠܘܬܢ. ܘܡܕܟ
15
ܠܣܪܝܘܬܐ ܚܛܝܬܢܝܬܐ ܕܛܝܫܐ ܒܢ ܡܢ
16
ܪܦܝܘܬܐ. ܒܡܘܪܢܝܘܬ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܝܚܟ
17
ܛܪ̈ܘܕܐ ܕܟܠ ܙܦܪܘܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܬܝܕܥܝ

Page 178v

1
ܒܢ ܚܝܘܣܬܢܘܬܟ ܣܓܝܐܬܐ ܘܢܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ
2
ܓܗܢܬܐ ܡܛܟܣܢܐ ܕܥܠܡ̈ܐ ܘܒܪ̈ܝܬܐ ܚܟܝܡܐܝܬ.
3
ܘܡܩܝܡܢܗܘܢ ܒܫܦܝܪܘܬ ܩܘܝܡܐ ܣܘܢܛܟܣܝܣܐܝܬ.
4
ܗܘ ܕܨܒܬ ܠܒܪܢܫܐ ܒܡܘܢܝܛܝ ܚܐܪܬܐ ܕܡܥܠܝܘܬܗ
5
ܪܚܡܬ ܐܢܫܐܝܬ ܘܐܘܣܦ ܥܡܗ̇ ܡܢ ܫܘܪܝܐ
6
ܕܒܪܝܬܗ ܬܢܝܐ ܕܐܝܕܗ ܡܪܡܪܡܐܝܬ. ܘܗܕܪܗ
7
ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܒܡܠܟܘܬܐ ܘܟܗܢܘܬܐ ܘܢܒܝܘܬܐ
8
ܡܠܝܐܝܬ. ܘܒܬܪܟܢ ܒܒܪܗ ܝܚܝܕܝܐ ܝܕܕܗ
9
ܒܒܪܘܢܘܬܗ ܐܠܗܝܬܐ ܛܝܒܘܬܢܐܝܬ. ܡܕܝܢ
10
ܒܒܥܘ ܡܢܟ ܡܪܢ ܘܐܠܗܢ ܡܬܚܢܢܐܝܬ ܕܠܐܚܝ̈ܕܝ
11
ܬܩܕܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܐܘܟܝܬ ܒܘܟ̈ܢܐ ܘܫܘܠ̈ܛܢܐ ܕܝܠܢ
12
ܡܠܟܐܝܬ. ܕܬܐܨܦ ܐܢܘܢ ܘܬܣܥܘܪ ܠܗܘܢ ܡܪܚܡܢܐܝܬ
13
ܐܝܟ ܕܠܡܬܪܨܘ ܢܝܫܗܘܢ ܬܩܢܐܝܬ. ܘܠܡܛܢ ܛܢܢܐ
14
ܡܩܠܣܐ ܚܠܦ ܫܘܬܣ ܥܕ̈ܬܟ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܙܗܝܐܝܬ.
15
ܘܠܡܐܨܒ ܒܗܝܢ ܫܠܡܐ ܕܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ
16
ܐܪܬܘܕܘܟܣܝܐܝܬ ܘܠܡܣܛܝܘ ܡܢ ܓܘܗܝܢ ܠܝܪ̈ܕܐ
17
ܡܡ̈ܬܢܐ (add. margin ܡܡܝ̈ܬܢܐ)   ܐܘܟܝܬ ܝܘܠܦ̈ܢܐ ܢܕܝܕ̈ܐ ܘܐܪ̈ܝܛܝܩܝܐ ܐܬܠܝܛܐܝܬ

Page 179r

1
ܘܠܡܣܟܪܘ ܒܫܪܝܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܣܟܪ̈ܐ ܟܠܝܝ̈
2
ܪܕܝܐ ܣܪܝܐ ܕܫܟܚ̈ܬܗܘܢ ܕܗܪ̈ܝܣܝܘܛܐ ܡܢ ܥܢ̈ܟ
3
ܣܦܩܐܝܬ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܡܫ ܨܒܝܢܟ ܒܥܡܪܬܐ ܓܡܝܪܐܝܬ.
4
ܘܬܬܢܝܚܘ ܡܪܘܬܟ ܒܥܕ̈ܬܐ ܬܡܝܗܐܝܬ ܘܢܐܡܪ̈ܢ ܡܢ ܟܠ
5
ܟܫ̈ܠܝܢ ܘܦܘܠ̈ܓܝܢ ܟܠܢܐܝܬ. ܘܬܫܬܒܚ ܒܗܝܢ
6
ܦܐܝܘܬ ܟܪܣܛܝܢܐܝܬ ܬܠܝܬܐ ܚܝܠܐ ܐܝܬܝܝܐ ܘ
7
ܡܬܘܡܝܐ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܗ݀ܘ ܕܒܚܝܠܬܢܘܬܗ ܡܚܝܠ
8
ܠܟܠ ܕܡܚܝܠܝܢ. ܗܘ ܕܠܐܘܚܕܢܐ ܡܥܠܝܐ ܕܐܝܬܘܬܗ.
9
ܠܐ ܐܝܬ ܣܘܦܐ. ܘܠܥܠܡܝܢܝܘܬ ܡܬܘܡܝܘܬܗ
10
ܠܐ ܐܝܬ ܣܟܐ. ܗ݀ܘ ܕܠܐ ܡܢ ܠܘܬܗ ܠܐ
11
ܡܬܢܣܒܐ ܪܒܘܬܐ. ܘܠܐ ܡܢ ܫܦܝܥܘܬܗ ܠܐ
12
ܡܬܬܥܕܝܐ ܓܐܝܘܬܐ. ܗ݀ܘ ܕܡܢ ܪܝܫܢܘܬܐ ܪܝܫܝܬܐ
13
ܕܝܠܗ ܟܠ ܪ̈ܝܫܢܐ ܡܬܪܫܢܝܢ. ܘܡܢ ܥܙܝܙܘܬܗ
14
ܟܠܗܘܢ ܫܘܠ̈ܛܢܐ ܒܬܐܓܡ̈ܐ ܕܡܫܠܛܘܬܐ
15
ܡܣܬܕܪܝܢ ܟܕ ܡܬܛܟܣܝܢ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܠܟܬ
16
ܐܦ ܐܫܬܘܕܝܬ ܒܟܠ ܣܦܪ ܘܒܟܠ ܟܬܒ
17
ܫܘܘܕܝ̈ܐ ܕܫܪܝܪܝܢ. ܠܡܝܩܪ̈ܢܝ ܐܝܩܪ ܘܫܝܘ̈ܛܝ

Page 179v

1
ܡܢܝ ܡܬܬܫܝܛܝܢ. ܗܫܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܡܠ̈ܟܐ
2
ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܕܐܪܬܘܕܘܟܣܝܐܝܢ ܕܡܛܠ ܬܘܕܝܬܐ
3
ܬܪܝܨܬ ܏ܫܘ܏ ܗܝ ܕܚܒܝܒܐ ܥܠܝܟ ܥܠ ܟܠ
4
ܡܘ̈ܬܝܢ ܡܩܠܝܢ. ܘܥܠ ܐܦܝ̈ܗܝܢ ܕܥܕ̈ܬܟ ܒܟܠ
5
ܩܝܢܕ̈ܘܢܘ ܙܠܝܚ̈ܝ ܒܕܡܐ ܠܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܡܠܝܢ
6
ܟܕ ܡܡܣܪܝܢ. ܘܚܠܦ ܥܢ̈ܐ ܚܣܝܡܬܐ
7
ܕܐܙܕܒܢܬ ܒܚ̈ܫܐ ܡܚܫܝ̈ ܠܚ̈ܫܐ ܕܝܚܝܕܝܟ.
8
ܥܠ ܚܘܪܦܗ ܕܣܝܦܐ ܚܪܝܦܐ ܚܘܝܚܐܝܬ
9
ܡܩܒܠܝܢ. ܘܡܛܠ ܡܫܝܢܘܬ ܡܪ̈ܥܝܬܟ
10
ܟܣ̈ܝ ܡܘܬܐ ܕܡܨܪܦܝܢ ܟܕ ܡܬܛܦܝܣܝܢ
11
ܠܝ̈ܠܝ ܐܝܡܡ ܚܕܝܐܝܬ ܫܬܝܢ. ܘܚܠܦ ܢܛܘܪܬ
12
ܕܝܢ̈ܝܗ̇ ܘܢܡܘܣ̈ܝܗ̇. ܒܟܠ ܐܢܢܩ̈ܐܣ ܪ̈ܣܡܝ
13
ܕܘܥ̈ܬܐ ܩܝܡܝܢ. ܘܠܘܩܒܠ ܓܐܪ̈ܐ ܢܫܡ̈ܬ
14
ܐܒܕܢܐ ܠܐ ܡܫܬܠܢܘܬܐ ܡܚܘܝܢ ܟܕ ܡܩܝܙܝܢ.
15
ܒܕܓܘܢ ܡܪܝܐ ܡܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܘܟܠ ܚܘܣܢܝ̈ܢ.
16
ܠܐ ܢܬܕܓܠ ܠܗܘܢ ܫܘܘܕܝܟ ܗ݀ܘ ܕܡܚܘܐ
17
ܫܦܝܥܘܬܟ ܗ݀ܝ ܕܠܩܘܫܬܝܢ. ܐܠܐ ܦܩܘܕ

Page 180r

1
ܘܢܬܬܘܣܦ ܠܗܘܢ ܠܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ ܓܐܝܘܬܐ
2
ܘܗܕܪܐ ܠܥܠܡܝܢ ܘܐܪܡܐ ܙܝܥܘܬܗܘܢ ܘܕܚܝܠܘܬܗܘܢ
3
ܒܠܒ̈ܘܬܐ ܕܣܩܘܒܠ̈ܝܐ ܣܢܝ̈ܝ ܫܪܪܐ ܕܠܗܘܢ
4
ܡܠܙܝܢ. ܘܠܬܐܓܝ̈ܗܘܢ ܕܐܬܩܒܥ ܒܗܘܢ ܢܝܫܐ
5
ܕܝܚܝܕܝܟ ܢܝܫ ܟܠ ܙܟܘ̈ܢ ܠܐ ܡܙܕܟܝܢܐܝܬ
6
ܘܠܐ ܡܬܢܟܝܢܐܝܬ. ܢܢܛܪ ܠܗܘܢ ܒܐܡܝܢ ܘ
7
ܐܘܣܦ ܘܗܒ ܠܗܘܢ ܕܐܝܟ ܡ̈ܠܟܐ ܩܕܡ̈ܝܐ
8
ܕܐܬܚܙܝܘ ܩܕܡܝܟ ܒܐܡ̈ܢܝܗܘܢ ܕܟܐܢܝ̈ܢ.
9
ܢܣܬܝܥܘܢ ܡܢ ܛܝܒܘܬܟ ܒܟܠ ܩܪ̈ܒܝܢ
10
ܘܩܐܪ̈ܣܝܢ. ܘܒܩܝܘܡܘܬܗܘܢ ܡܗܝ̈ܡܢܐ
11
ܡܢ ܣܘܓ̈ܦܢܐ ܕܚܪ̈ܡܐ ܘܥܢܬ̈ܐ ܡܐܡܕܝܢ.
12
ܘܥܕ̈ܬܟ ܘܕܝܪ̈ܬܟ ܘܥܡܘܪ̈ܝܗܝܢ ܒܝܘ̈ܡܬܗܘܢ
13
ܡܢ ܟܠ ܡܐܟܝܢܘܬܐ ܡܫܝܡܢܝܬܐ ܡܓܗܝܢ.
14
ܘܐܥܛܦ ܐܢܘܢ ܠܒܘܫܐ ܕܙܩܝܪ ܒܢܘܠܐ
15
ܕܟܐܢܘܬܐ ܘܕܝܢܐ ܬܪܝܨܐ ܢܗܘܐ ܒܠܒܗܘܢ
16
ܕܐܣܝܢ. ܘܟܕ ܒܪܡܝܣܘܬܐ ܡܩܠܣܬܐ
17
ܡܙܝܢ ܐܢܬ ܠܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܟܠ ܩܛܪ̈ܐ

Page 180v

1
ܕܥܘܠܐ ܘܡܐܣܪ̈ܝܬܐ ܕܢܟܠܐ ܡܢ ܗܘܢܝ̈ܗܘܢ ܫܪܝܢ
2
ܘܡܦܣܩܝܢ. ܗܟܢܐ ܒܟܣ̈ܝܬܗܘܢ ܘܒܓ̈ܠܬܗܘܢ
3
ܕܡܫܪܝܐ ܘܡܥܡܪܐ ܠܪܘܚܟ ܢܗܘܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ
4
ܕܫܘܝܢ. ܢܣܩܘܢ ܠܟ ܓܗܢܬܐ ܥܒܕ ܠܗܘܢ
5
ܡܪܝܐ ܥܘܗܕܢܐ ܛܒܐ ܕܡܠܐ ܚܣܝܘܬܐ ܥܠ
6
ܡܕܒܚܟ ܡܠܝܠܐ ܘܪܐܙܢܝܐ ܒܐܡܝܢܘܬܐ. ܠܐܒܗ̈ܬܐ
7
ܛܘܒ̈ܬܢܐ ܕܫܟܒܘ ܒܟ ܒܗ܏ܝܡܢܘ܏ ܬܪܝܨܬܐ.
8
ܢܬܢܛܪ ܥܘܗܕܢܗܘܢ ܠܘܬܟ ܒܟܠܫܥ ܒܛܒ̈ܬܐ.
9
ܘܢܬܟܪܙ ܫܡܗܘܢ ܒܛܒܬܐ ܩܕܡ ܬܪܘܢܘܣ و
10
ܕܐܝܩܪܟ. ܒܦܘܡ ܛܝܒܘܬܟ ܝܕܝܥܐܝܬ ܕܝܢ ܠܢܒܝ̈ܐ
11
ܩܕܝܫ̈ܐ ܒܝ̈ܬܝܐ ܕܐܪ̈ܙܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܚܙ̈ܝܐ
12
ܕܟܣܝ̈ܬܐ. ܘܠܫܠܝ̈ܚܐ ܕܗܘܘ ܡܨܥ̈ܝܐ
13
ܕܦܘܪܩܢܐ ܒܬܪ ܡܫܝܚܟ ܡܢ ܡܢܘܓܘܬܐ ܡܘܒܕܢܝܬܐ.
14
ܠܢܦܫ̈ܬܐ ܐܢܫܝ̈ܬܐ. ܠܣܗ̈ܕܐ ܕܣܝܒܪܘ ܟܠ ܥܣܩܘܬܐ.
15
ܡܛܠ ܡܠܟܘܬܐ. ܠܡܘܕ̈ܝܢܐ ܡܢܦܩܝ̈ ܒܪܕܝܐ
16
ܥܡܝܠܐ ܕܐܒܝܠܘܬܐ. ܠܟ̈ܐܢܐ ܕܟܒܫܘ ܠܚܐܪܘܬܐ
17
ܬܚܝܬ ܢܝܪܐ ܕܫܘܥܒܕܟ ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܟܕ

Page 181r

1
ܒܚܪܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܪܝܫܝܬܐ ܡܝܩܪܬܐ ܘܕܫܢܐ
2
ܡܥܠܝܐ. ܡܥܗܕܝܢܢ ܠܡ݊ܪ݊ܝ݊ܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ.
3
ܐܡܗ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ. ܗ̇ܝ ܕܛܒ
4
ܐܬܗܕܪܬ ܒܨܒܬܐ ܕܒܬܘܠܘܬܐ ܩܕܝܫܐܝܬ.
5
ܘܗܝ ܠܚܘܕܝܗ̇ ܐܬܕܠܠܬ ܒܥܛܦܐ ܕܙܗܝܘܬܐ
6
ܘܕܟܝܘܬܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܘܦܪܝܫܐܝܬ. ܘܫܪܟܬ
7
ܠܗ̇ܝ ܕܬܗܘܐ ܩܕܘܫܩܘܕܫܝ̈ܢ ܩܕܝܫܐ ܠܪܘܚܟ.
8
ܘܢܘܣܐ ܢܩܕܐ ܠܡܬܘܡܝܐ ܡܠܬܟ. ܘܒܨܠܘ̈ܬܗܘܢ
9
ܡܪܝܐ ܥܕܪ ܠܡܬܓܘܣ̈ܝ ܒܒܥ̈ܘܬܗܘܢ. ܘܣܝܥ
10
ܠܛܦܣ̈ܝ ܒܣܢܐܓܪܘܬܗܘܢ. ܘܫܘܙܒ ܠܩܪ̈ܝܝ
11
ܒܓܢܝ̈ܟ ܒܡܨܥܝܘܬܗܘܢ. ܘܗܒ ܢܦܐܫܐ
12
ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܟܠ ܢܣܝ̈ܘܢܝܢ ܪܡܝܢ ܒܦܝܣ̈ܬܗܘܢ.
13
ܘܠܟܠܩܘܡ̈ܢ ܗ݀ܘ ܡܐ ܕܚܫܚ ܘܦܩܚ ܫܟܢ
14
ܒܬܟܫ̈ܦܬܗܘܢ ܬܠܝܬܐ ܠܓܒܝ̈ܐ ܕܒܡܩܕܡܘܬ
15
ܝܕܥܬܟ ܕܠܐ ܡܬܩܕܡܐ. ܐܝܟ ܕܠܥܠܬ
16
ܦܘܪܩܢܐ ܐܘ̃ ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܪܫܡܬ ܐܢܘܢ. ܘܗܘ
17
ܗܟܘܬ ܘܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܘܪܘܚܟ ܏ܩܕ܏. ܠܗܕܐ

Page 181v

1
ܣܡܘ ܐܢܘܢ ܟܕ ܒܟܠ ܕܪ̈ܝܢ ܡܨܥܝ̈ܐ ܕܦܘܪܩܢܐ
2
ܥܒܕܬ ܐܢܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܪܚܡܬ ܐܢܫܐܝܬ. ܘܡܕܒܪ̈ܢܐ
3
ܐܩܝܡܬ ܐܢܘܢ ܒܕܪ ܘܕܪ ܐܡܝܢܐܝܬ ܕܢܗܘܘܢ ܡܨܥܝ̈ܐ
4
ܕܡܐܪܙܢܘܬܐ ܘܡܗܕܝܢܘܬܐ. ܗܢܘܢ ܕܟܕ ܡܢ
5
ܩܘܡܬܐ ܫܒܪܝܬܐ ܡܬܦܪܣ ܗܘܝܬ ܠܡܬܠ
6
ܠܗܘܢ ܢܨܚܢܐ. ܡܘܫܛ ܗܘܝܬ ܝܡܝܢܐܝܬ ܠܗܘܢ
7
ܒܟܠܝܘܡ ܥܘܕܪܢܐ. ܗܢܘܢ ܕܟܕ ܐܚܕ ܗܘܝܬ
8
ܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܒܚܘܝܠܟ ܕܠܗܘܢ ܣܒܝܣܐܝܬ.
9
ܘܡܬܦܩܕܝܢ ܗܘܘ ܡܢܟ ܒܐܡܝܢܘ ܡܣܬܥܪܢܐܝܬ.
10
ܒܚܙܘ̈ܢܐ ܘܓ̈ܠܝܢܐ. ܘܒܡܢ̈ܘܬܐ ܘܕܡ̈ܘܬܐ.
11
ܠܡܦܪܢܣܘ ܠܡܪ̈ܥܝܬܟ ܐܝܟ ܨܒܝܢܟ
12
ܚܟܝܡܐܝܬ. ܘܠܡܗܕܝܘ ܠܗܝܢ ܒܐܘܪ̈ܚܬܟ
13
ܐܝܟ ܕܪܓܐ ܠܟ ܚܒܝܒܐܝܬ. ܗܢܘܢ ܕܟܕ ܒܥܝܪܘܬܐ
14
ܘܚܦܝܛܘܬܐ ܡܬܐܡܢܝܢ ܗܘܘ ܚܠܝܨܐܝܬ.
15
ܘܥܠ ܐܒܕܢܐ ܕܥܢܝ̈ܟ ܚܐܫܝܢ ܘܡܬܟܡܪܝܢ
16
ܡܪܝܪܐܝܬ. ܠܡܢܗܘܢ ܡܢ ܒܢܒܝܘܬܐ ܕܐܠܬ
17
ܐܢܘܢ. ܘܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܚܝܠܐ ܕܣܥܘܪܘܬ ܬܕܡܪ̈ܬܟ

Page 182r

1
ܬܕܡܪ̈ܬܟ ܐܩܢܝܬ ܐܢܘܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܫܠܝܚܘܬܐ
2
ܙܝܢܬ ܐܢܘܢ. ܘܥܠ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܣܒܪܬܐ
3
ܫܡܝܢܝܬܐ ܒܡܨܥܝܘܬܗ ܕܒܪܟ ܚܦܛܬ ܐܢܘܢ.
4
ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠ ܐܩܡܐ ܡܠܦܢܝܐ ܐܫܠܛܬ ܐܢܘܢ.
5
ܕܠܡܒܝܬܝܘ ܠܟ ܡܗܝ̈ܡܢܐ. ܘܕܢܟܐܒ ܠܗܘܢ
6
ܥܠ ܐܒܕܢܗܘܢ ܦܪܓܠܬ ܐܢܘܢ. ܘܗܝ ܗܕܐ
7
ܐܝܟ ܬܐܓܘܪܬܐ ܡܘܬܪܢܝܬܐ ܦܕܟܣܬܗ̇ ܠܗܘܢ.
8
ܒܝܕ ܥܘܦܦ ܡܬ̈ܠܐ ܘܦܠܐ̈ܬܐ ܕܙܢ̈ܝܢ ܙܢ̈ܝܢ
9
ܕܐܩܪܚܬ ܠܗܘܢ. ܗܢܘܢ ܕܝܕܥܘ ܫܪܝܪܐܝܬ.
10
ܠܦܘܪܥܢ ܐܓܪܐ ܕܡܛܝܒ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܗܟܢ
11
ܡܬܚܦܛܝܢ. ܘܡܩܕܝܢܘܬ ܘܝ̈ܐ ܐܝܠܝܢ
12
ܕܡܬܚܒܢܝܢ ܘܡܬܛܪܡܛܝܢ. ܘܠܠܐ ܟܘܫܪܐ
13
ܕܥܛܦܝܢ ܟܕ ܡܩܛܦܝܢ. ܗܢܘܢ ܕܝܡܝܢܐܝܬ
14
ܣܥܪܘܗ̇ ܠܥܢ̈ܟ. ܘܚܦܝܛܐܝܬ ܣܘܣܝܘܗ̇
15
ܠܡܪܥܝܬܟ. ܘܥܝܪܐܝܬ ܫܒܠܘܗ̇ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ
16
ܬܪ̈ܝܨܬܐ ܐܝܟ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܘܪ̈ܒܝ ܒ̈ܬܐ ܕܡܪ̈ܘܬܐ
17
ܕܩܢܝܢ ܛܥܡܐ ܘܛܝܒܘܬܐ. ܘܥܠ ܡܝ̈ܐ ܢܝܚ̈ܐ

Page 182v

1
ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܒܪܘܗ̇ ܘܥܠ ܡܪ̈ܓܐ
2
ܓܐܝ̈ܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܢܦܝ̈ܚܝ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ
3
ܪܥܘܘܗ̇. ܘܡܢ ܟܠ ܪ̈ܥܝܐ ܡܡܝ̈ܬܢܐ ܚܣܟܘܗ̇.
4
ܘܠܛܝܪܐ ܕܬܐܘܠܘܓܝܐ ܡܠܝܐܝܬ ܗܕܝܘܗ̇.
5
ܠܬܚܝܬ ܝܪܝܥܬ ܒܛܝܠܘܬܐ ܢܓܕܘܗ̇. ܐܝܟܢܐ
6
ܕܬܡܕܝ ܡܢ ܚܘܡܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܘܙܪܝܦܬܐ
7
ܕܟܦܘܪܘܬܐ ܟܦܝܪܬܐ. ܗܢܘܢ ܕܒܨܠ̈ܘܬܗܘܢ
8
ܩܕܝܫ̈ܬܐ. ܘܒܬܟܫ̈ܦܬܗܘܢ ܫܡܝܥܬܐ
9
ܡܪܝܐ. ܦܓܕ ܠܪ̈ܓܠܝܢ ܒܫܒܝ̈ܠܝܗܘܢ. ܘ
10
ܘܬܪܨ ܗܠܟ̈ܬܢ ܒܐܘܪ̈ܚܬܗܘܢ. ܘܐܓܗܢ
11
ܠܚܨܝ̈ܢ ܠܡܛܥܢ ܠܡܘܒܠ̈ܝܗܘܢ. ܘܐܘܠܕ
12
ܒܢ ܛܢܢܐ ܕܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܠܡܡܪܝܘ
13
ܒܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ ܘܒܗܘܦܟܝ̈ܗܘܢ. ܘܠܡܬܛܦܣܘ
14
ܠܡܪ̈ܬܝܢܘܬܗܘܢ ܘܫܓܘܪ ܒܢ ܪܓܬܐ ܠܡܫܡܠܝܘ
15
ܙܗܝܐܝܬ ܠܟܠ ܙܘܗܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܠܡܫܠܡܘ
16
ܓܡܝܪܐܝܬ ܠܟܘܘܢ̈ܝܗܘܢ. ܘܕܢܪ̈ܕܐ ܫܦܝܪܐܝܬ
17
ܒܥܩܒ̈ܬܗܘܢ. ܘܕܢܥܬܪ ܡܫܪܬܚܐܝܬ ܡܢ

Page 183r

1
ܡܠܦܢܘܬܗܘܢ. ܘܢܫܬܘܫܛ ܠܩܕܡܝܢ ܒܡ
2
ܒܡܝܬܪܘܬܐܝܬ ܒܝܕ ܐܝܙܓܕܘܬܗܘܢ. ܘܢܬܬܠܘܬ
3
ܠܛܘܒ̈ܬܢܐ ܣܕܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܬܬܩܒܠܝ ܐܘܟܪܣܛܝܐ
4
ܗܕܐ ܩܕܡܝܟ ܒܡܦܝܣܢܘܬܗܘܢ. ܘܬܬܪܥܐ
5
ܒܗ̇ ܟܐܢܘܬܟ ܥܠܝܢ ܒܣܢܐܓܪܘܬܗܘܢ. ܕܥܡܗܘܢ
6
ܘܒܝܢܬܗܘܢ ܢܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ
7
ܓܗܢܬܐ ܐܬܕܟܪ ܡܪܝܐ ܥܠ ܡܕܒܚܟ ܫܡܢܝܐ.
8
ܘܥܠ ܗܢܐ. ܠܗܘ̈ܢܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝܫ̈ܐ ܡܬܐܪ̈ܙܝ
9
ܡܢ ܪܘܚܟ ܒܓܢܝ̈ܙܬܐ ܘܡܗ̈ܝܡܢܝ ܒܝܬ
10
ܓܙ̈ܐ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܐܚܝ̈ܕܝ ܩܠܝ̈ܕܐ ܡܠܟ̈ܘܬܢܝܐ.
11
ܡܦܪ̈ܢܣ ܬܪܝܨܐܝܬ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥܕܬܢܝ̈ܐ.
12
ܘܪ̈ܕܚ ܠܐ ܙܠܝܡܐܝܬ ܒܥܩ̈ܒܬܐ ܡܫܝܚ̈ܝܬܐ.
13
ܗܢܘܢ ܕܛܪܩܐܝܬ ܘܚܠܝܨܐܝܬ ܩܡܘ ܩܕܡ
14
ܡܡܘܠ ܟܐܡܘ̈ܢܐ ܕܡܫܩܦܘܬ ܓ̈ܠܠܐ
15
ܐܪ̈ܝܛܝܩܝܐ. ܗܢܘܢ ܕܥܙܝܘ ܐܬܠܝܛܐܝܬ ܩܕܡ
16
ܕܚܘܩܝܐ ܡܛܠ ܕܘܟܝ ܙܐܦܢܘܬܐ ܕܒܗ܏ܝܡܢܘ܏
17
ܐܬܬܛܝܫܬ ܡܢ ܐܝܪ̈ܝܛܝܩܘ. ܗܢܘܢ ܕܫܦܝܪܐܝܬ

Page 183v

1
ܐܣܬܠܩܘ ܒܣܒܠܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܘܦܐܝܐܝܬ.
2
ܐܣܬܪܟܘ ܒܡܣ̈ܩܢܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܗܢܘܢ
3
ܕܣܡܘ ܕܡܗܘܢ ܒܟܦܗܘܢ ܦܨܝܚܐܝܬ ܡܛܠ
4
ܡܩܝܡܢܢܘܬܐ ܕܬܪܝܨܘܬ ܏ܫܘ܏. ܗܢܘܢ ܕܣܒܠܘ ܟܠ
5
ܥܣܩܘܬܐ ܡܛܠ ܣܝܘܡܘܬ ܢܡܘܣ̈ܐ ܡܚܝ̈ܢܐ
6
ܕܝܚܝܕܝܟ. ܗܢܘܢ ܕܝܐܛܝܛܣ̈ܐ ܕܥܕܬܐ ܕܠܬܪ̈ܥܝܬܐ
7
ܡܪ̈ܥܬܐ ܒܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܩܒܘ. ܘܠܐܪܣܝܣ
8
ܫܩܪ̈ܬܐ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܕܝܕܥܬܐ ܐܪܥܘ ܘܚܝܒܘ.
9
ܕܒܨ̈ܠܘܬܗܘܢ ܫܡܝܥ̈ܬܐ. ܘܒܐܝܙܓܕܘ̈ܬܗܘܢ ܡܩ
10
ܡܩܒ̈ܠܬܐ. ܐܫܘܐ ܠܢ ܠܐܚܝ̈ܕܝ ܫܪܪܐ ܕܝܠܗܘܢ
11
ܕܢܬܚܡܠ ܒܡܨܝܕܬܐ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܥܡܗܘܢ
12
ܟܢܝܫܐܝܬ ܘܢܩܕܐ ܠܛܘܒܬܢܘܬܐ ܪܝܫܝܬܐ و
13
ܕܝܠܗܘܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ. ܘܢܬܢܨܚ ܒܥܘܦܦܐ
14
ܕܟܟܪ̈ܐ ܥܣܝܪܐܝܬ. ܘܢܬܬܨܡܚ ܒܨܡ̈ܚܐ ܓܢܝ̈ܙܐ
15
ܕܐܝܬܘܬܟ ܡܠܝܐܝܬ. ܘܢܬܦܪܦܥ ܥܠ ܦܪ̈ܝܘܬܐ
16
ܡܠܟܘܬܢܝܐ ܥܡܗܘܢ ܐܪܬܘܕܟܣܝܐܝܬ. ܘܗܒ
17
ܠܢ ܕܢܒܝܬܐ ܠܟ ܥܢ̈ܐ ܬܡܝܡ̈ܬܐ ܒܫܦܝܥܘܬܐ

Page 184r

1
ܐܟܘܬܗܘܢ. ܣܓܝܐܢܐܝܬ. ܘܕܢܩܒܘܥ ܫܪܓܐ
2
ܕܡܠܦܢܘܬܐ ܥܠ ܡܢܪܬܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܘܠܝܐܝܬ.
3
ܘܢܬܚܒܪܘܢ ܨܠ̈ܘܬܢ ܘܬܫܡ̈ܫܬܢ ܘܩܘܪ̈ܒܢܝܢ
4
ܠܕܝܠܗܘܢ ܨܡܝܕܐܝܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܡܨܥܘܬܗܘܢ
5
ܬܬܪܥܐ ܐܠܗܘܬܟ ܥܠ ܡܚܝܠܘܬܢ ܬܠܝܬܐ
6
ܠܐܬܠ̈ܝܛܐ ܚܠܝ̈ܨܐ ܘܟܫܝܪ̈ܐ ܗܢܘܢ ܕܒܐܘܪܚܐ
7
ܥܣܩܬܐ ܕܠܡܠܟܘܬܟ ܐܘ ܡܪܝܐ ܡܡܢܥܐ
8
ܩܛܝܪܐܝܬ ܪܕܘ. ܘܒܚ̈ܝܐ ܡܙܠܗ̈ܙܐ ܒܐܣܛܐܕܝܘܢ
9
ܕܬܐܪܬܐ ܕܙܠܝܚ ܒܕܡܐ ܛܪܩܐܝܬ ܚܝܘ ܒܩܪܝܬܐ
10
ܕܪܘܚܐ ܗ݀ܘ ܪܝܫܢܝܐ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܗ݀ܝ
11
ܦܛܪܘܣܝܬܐ ܫܠܝܚܐܝܬ ܘܠܚܡܐܝܬ ܐܬܗܝܡܢܘ.
12
ܗܢܘܢ ܕܒܚܘܝܠܐ ܡܫܝܚܝܐ ܚܝܠܬܢܐܝܬ ܠܟܠܗܘܢ
13
ܫܘܩܪ̈ܐ ܘܥܘܢ̈ܬܐ ܗܝܪ̈ܝܛܝܩܝܐ. ܘܓܒܘܠ̈ܝܐ
14
ܪ̈ܥܝܥܐ ܒܚܠܝܡܘܬ ܡܐܬܐܡܛܐ ܙܝܦܘ ܘܫܟܪ.
15
ܘܒܡܫܒܐ ܪܘܚܩܘܕܫܢܝܐ ܠܥܝܡܐ ܕܛܥܝܘܬܐ
16
ܡܢ ܫܡ̈ܝ ܥܕܬܐ ܕܚܩܘ ܘܦܠܗܕܘ. ܘܠܨܚܘܐ
17
ܦܨܝܚܐ ܕܬܐܘܠܘܓܝܐ ܦܪܣܘ ܥܠܝܗ̇ ܘܐܙܗܪܘܗ̇

Page 184v

1
ܘܐܝܟ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܬܩܝ̈ܦܐ ܩܡܘ ܒܪ̈ܝܫܝ ܡܪ̈ܥܝܬܐ
2
ܡܫܝܚܝ̈ܬܐ. ܘܓܣܪܘ ܥܙܝܙܐܝܬ ܒܬܥ̈ܠܐ
3
ܡܙܕܪ̈ܟܠܝ ܙܦܪܘܬܐܝܬ ܘܡܪܚܐܝܬ. ܥܠ ܐܫܟܪܐ
4
ܚܣܝܡܐ ܕܬܪ̈ܝܨܝ ܏ܫܘ܏ ܘܡܟܢܟܝܢ ܗܢܘܢ ܠܗܘܢ
5
ܐܒܘ̈ܢܐ ܘܐܥܪܩܘ ܐܢܘܢ. ܗܢܘܢ ܕܐܝܟ ܢܚܫܪ̈ܬܢܐ
6
ܩܪ̈ܒܬܢܐ ܓܥܪܘ ܒܕܐܒ̈ܐ ܝܥܢ̈ܐ ܡܣܒ̈ܣܝ
7
ܠܓܙܪܐ ܕܦܪ̈ܝܩܐ. ܘܓܡܝܪܐܝܬ ܥܛܘ ܐܢܘܢ. ܗܢܘܢ
8
ܕܗܘܘ ܢܘܣ̈ܐ ܘܥܡܘܪܝܐ ܡܟܗܢܐ. ܘܫܡܫܐ
9
ܡܫܝܚܐ ܥܠ ܘܢܩܫܘ ܡܫܟܢܗ ܒܗܘܢ. ܗܢܘܢ
10
ܕܐܝܟ ܒܢ̈ܝܐ ܐܬܗܝܡܢܘ ܠܪܒܬ ܒܝܬܝܘܬܐ. ܘܘܠܝܐܝܬ
11
ܗܕܝܘ ܠܐܡܪ̈ܐ ܒܪܝܪ̈ܐ ܘܥܝܪܐܝܬ ܘܠܐ ܐܝܟ ܐܓܝܪ̈ܐ
12
ܕܒܪܦܝܘܬܗܘܢ ܡܢ ܡܐܬܝܐ ܕܕܐܒ̈ܐ ܐܪܦܝܘ
13
ܘܥܪܩܘ. ܐܠܐ ܘܟܠ ܫܢܕܝ̈ܢ ܘܟܠ ܛܘܪ̈ܦܝܢ (add. margin ܥܠ ܐܦܝ̈ܗ)  
14
ܣܒܠܘ ܘܣܝܒܪ. ܘܗܢܘܢ ܕܒܡܨ̈ܥܝܘܬܗܘܢ
15
ܘܥܠ ܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܟܠ ܫܒܝܚ̈ܬܐ ܘܬܡܝ̈ܗܬܐ
16
ܐܣܬܥܪ̈ܝ ܘܐܫܬܡ̈ܠܝ. ܘܐܡܬܝ ܕܡܬܦܢܝܢ
17
ܗܘܘ ܠܡܬܪܨܘ ܨܒܘ̈ܬܐ. ܘܡܚܝܪ̈ܝܢ ܗܘܘ

Page 185r

1
ܚܦܝܛܘܬܗܘܢ ܒܥܢ̈ܟ ܠܡܬܩܢܘܬܐ. ܗܘ ܟܕ ܗܘ
2
ܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܡܫܡܠܐ ܗܘܐ. ܗܕܐ ܒܐܝܕ̈ܝܗܘܢ.
3
ܘܠܡܣܘܣܝܘ ܠܐܫܟܪܐ ܒܪܝܟܐ ܡܓܪܓ
4
ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܟܕ ܠܡܢܗܘܢ (add. sup. l. ܠܡܢܗܘܢ)   ܡܢ ܒܟܘܚܠܐ
5
ܕܬܐܘܠܘܓܝܐ ܕܠܢܘܗܪܐ ܡܘܣܦ ܣܘܣܝܘ.
6
ܠܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡܫܚܐ ܡܚܠܡܢܐ ܕ
7
ܕܡܥܓܒܘܬܐ ܟܦܝܪܬܐ ܡܘܠܕܬ ܚܒܢܢܘܬܐ
8
ܛܟܢܘ. ܠܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܒܡܠܓܡ̈ܐ ܕܡܢ
9
ܣܓܝܐܘܬ ܥܩܪ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܪ̈ܥܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ
10
ܩܘܕܫ̈ܢܝܐ ܕܠܟܐܒܐ ܙܩܘܛܐ ܡܒܗܠܝܢ
11
ܡܕܟܘ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐܚܘܕܘܬ ܣܝܦܐ
12
ܕܬܪ̈ܝܢ ܦܘܡ̈ܘܗܝ ܡܛܠ ܩܪܒܬܢܘܬܐ
13
ܐܠܦܘ. ܠܡܢܗܘܢ ܡܢ ܡܓܢܢܘܬܐ ܕܣܢܘܪܬ
14
ܦܘܪܩܢܐ ܥܠ ܩܪܩܦܬܐ ܚܣܟܬ ܓܐܪ̈ܐ
15
ܢܫܡ̈ܬ ܡܘܬܐ ܚܘܝܘ. ܠܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܫܩܝܐ
16
ܡܐܣܝܢܐ ܘܡܢܦܨܢܐ ܕܟܠܢܝܘܬܗܘܢ
17
ܕܟܘܡܘ ܡܐܟܝ̈ܢܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܡܫܝ̈ܚܝܐ

Page 185v

1
ܒܫܠܘ ܘܐܫܩܝܘ. ܠܡܢܗܘܢ ܡܢ ܣܟܪܐ
13
ܡܡܕܢܝܬܐ ܕܡܢ ܚܘܒܛܐ(add. sup. l. ܒ)  ܕܪܓܘܡܝܐ ܕܠܘܠ̈ܝܬܐ
3
ܡܡܝܬܢܝ̈ܬܐ ܕܡܫܬܡܪ̈ܢ ܥܠܝܗܘܢ ܥܘܠܐܝܬ
4
ܥܬܕܘ ܘܐܘܫܛܘ. ܟܕ ܒܟܠܗܘܢ ܐܡܢ̈ܐ
5
ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܚܙܩܘ ܐܢܘܢ. ܘܐܝܟ ܚܣ̈ܢܐ
6
ܡܚܣ̈ܢܐ ܒܟܠܗ ܡܘܠܝܐ ܕܙܝܢܐ ܕܪܘܚ
7
ܩܘܕܫܐ ܚܣܢܘ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܡܬܚܣ̈ܢܢܐ
8
ܕܡܢ ܡܕܡ ܐܩܝܡ ܐܢܘܢ. ܗܢܘܢ ܕܒܨܠܘ̈ܬܗܘܢ
9
ܡܪܝܐ ܐܫܘܐ ܠܢ ܕܒܕܘܓܡ̈ܛܐ ܬܪ̈ܝܨܐ
10
ܕܝܠܗܘܢ ܢܬܗܕܐ. ܘܠܕܘܒܪ̈ܝܗܘܢ ܠܐ ܥܕ̈ܝܠܐ
11
ܢܬܢܩܦ. ܘܠܢܨܚܢ ܬܘܕܝܬܗܘܢ ܬܪܝܨܐܝܬ
12
ܢܐܚܘܕ. ܘܠܗܝܟܕܗܝܘܬ ܡܪܕܝܬܗܘܢ ܢܬܥܢܘܐ.
13
ܘܒܓܢܒܪܘܬ ܢܦܫܐ ܕܚܘܝܘ ܠܘܩܒܠ ܡܠܐܐ
14
ܕܐܪ̈ܣܝܣ ܢܡܪܐ. ܘܒܡܥܙܝܢܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ
15
ܕܒܚܐܦܐ ܕܟܦܘܪܘܬܐ ܢܛܢ. ܘܠܡܛܪ
16
ܡܐܢܝ̈ܢ ܒܩܕܝܫܘܬܐ ܐܟܘܬܗܘܢ ܢܫܬܘܐ.
17
ܘܠܡܫܘܙܒܘ ܠܐܣܛܪܛܝܐ ܕܐܘܚܕܘ ܠܢ ܘܒܗ̇

Page 186r

1
ܡܗܝܪ̈ܐ ܢܬܚܙܐ. ܘܠܡܡܠܚܘ ܠܐܠܦܘܢܝܬ ܥܕܬܐ
2
ܒܕܡܘܬܗܘܢ ܢܬܚܘܐ ܠܡܬܪܨܘ ܠܢܡܘܣ̈ܝܗܘܢ
3
ܒܙܕܩܐ ܐܫܘܐ. ܘܠܡܬܬܨܡܚܘ ܒܬܐܘܪ̈ܝܐܣ
4
ܐܠܗ̈ܝܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܫܡܠܐ. ܕܥܡܗܘܢ ܘܒܝܢܗܬܗܘܢ
5
ܒܡܠܟܘܬܐ ܢܬܒܣܡ. ܘܢܣܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ.
6
ܓܗܢܬܐ ܢܐܪܒ ܡܪܝ ܥܒܕ ܐܝܕ̈ܝܟ
7
ܒܥܝ̈ܢܝܟ. ܘܢܬܝܩܪ ܬܘܩܢܟ ܨܐܕܝܟ. ܘܠܐ
8
ܬܗܡܐ ܒܨܘܬܪ ܨܠܡܟ ܕܐܬܕܝܚܝܬ. ܘܠܐ
9
ܡܢ ܒܪܝܬܟ ܕܒܠܝܬ. ܡܐܠܘܢ ܕܝܢ ܗ݀ܝ
10
ܕܒܡܘܬܗ ܕܡܫܝܚܟ ܐܬܦܪܩܬ ܘܗܦܘܟ
11
ܐܝܟ ܛܢܢܐ ܥܠ ܕܝܠܟ. ܘܐܬܦܢ ܐܝܟ ܬܒܘܥܐ
12
ܥܠ ܝܪܬܘܬܟ. ܕܥܠܘ ܠܗ̇ ܚܙܝܪ̈ܝ ܒܪܐ
13
ܘܚܒܠܘܗ̇ ܠܐܒܝܕܢ ܐܒܕܢ̈ܝܢ ܐܫܪܟܘܗ̇. ܚܘܣ
14
ܡܪܝܐ ܚܘܣ ܥܠ ܚܘܒܠܗ ܕܓܢܣܢ. ܘܥܠ
15
ܫܘܦܪܐ ܕܫܝܘܬܢ. ܥܠ ܩܘ̈ܡܬܐ ܬܖ̈ܝܨܬܐ
16
ܕܐܬܟܦ̈ܦܝ. ܥܠ ܨܘܪ̈ܬܐ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܕܐܫܬܚ̈ܡܝ.
17
ܥܠ ܥܝܢ̈ܐ ܢܗܝܪ̈ܬܐ ܕܐܬܬܚ̈ܫܟܝ. ܥܠ ܦܘܡܐ

Page 186v

1
ܡܠܝܠܐ ܕܐܫܬܬܩ. ܥܠ ܐܕ̈ܢܐ ܕܚܪ̈ܫܝ. ܘܥܠ ܪ̈ܓܠܐ
2
ܩܠܝ̈ܠܬܐ ܕܒܛܠ̈ܝ ܡܢ ܗܠܟܐ. ܥܠ ܐܝܕ̈ܝܐ
3
ܟܫܝܪ̈ܬܐ ܕܐܬܦܫܚ̈ܝ ܡܢ ܓܘܫܡܐ. ܘܗܦܘܟ
4
ܘܚܕܬ ܐܢܘܢ ܚܘܕܬܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ. ܘܐܬܩܢ
5
ܐܢܘܢ ܬܘܩܢܐ ܠܐ ܡܬܛܒܚܢܐ. ܘܫܟܠܠ (add. margin ܐܬܕܟܪ ܠܟܬܘܒܐ ܘܠܥܢܝ̈ܕܘܗܝ ܘܫܒܘ ܘܣܬܬܘ ܕܐܫܬܘܬܦ)  
6
ܠܩܘ̈ܡܬܐ ܣܚܝ̈ܦܬܐ ܫܘܟܠܠܐ ܠܐ ܡܣܬܚܦܢܐ.
7
ܟܕ ܡܙܘܓ ܐܢܬ ܥܡ ܩܝܡܬܐ. ܫܘܒܩܢܐ.
8
ܘܡܚܒܪܐܢܬ ܥܡܗ̇ ܚܝ̈ܐ ܡܠܟܘܬܢ̈ܝܐ. ܘܠܐ
9
ܠܩܝܡܬܐ ܕܕܝܢܐ ܢܬܓܪܦ. ܒܒܥܘ ܡܛܠ
10
ܕܗܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܘܬܐ ܬܢܝܢܐ. ܬܠܝܬܐ ܐܠܗܐ
11
ܗ݀ܘ ܕܠܐ ܡܗܦܟ ܒܣܥܘܪܘܬܗ. ܘܠܐ ܡܬܬܘܐ
12
ܒܥܒܝ̈ܕܬܗ. ܗ݀ܘ ܕܠܝܬ ܪܝܩܢܘܬܐ ܒܒܪܘܝܘܬܗ
13
ܘܠܐ ܐܝܩܝܘܬܐ ܒܡܗܘܝܢܘܬܗ. ܗܘ ܕܥܒܕ
14
ܠܥܠܡܐ ܦܪܓܡܛܝܐ ܕܬܐܓܘܪܬܐ. ܘܐܝܦܘܠܘܛܝܐ
15
ܕܡܬܝܬܪܢܘܬܐ. ܗ݀ܘ ܕܐܝܬܝ ܠܒܪܢܫܐ ܠܬܘܬܒܘܬܗ.
16
ܐܝܟܢܐ ܕܢܕܥ ܠܟܐܢܘܬܐ ܘܢܩܢܝܗ̇. ܘܢܫܬܘܕܥ
17
ܠܛܒܬܐ ܘܠܩܢܘܡܗ ܢܒܝܬܝܗ. ܘܟܕ ܠܐܣܛܕܝܘܢ

Page 187r

1
ܗܢܐ ܐܚܬܬ ܡܢ ܠܩܘܕܡܝ̈ܢ ܠܐܕܡ ܪܝܫ ܛܘܗܡܢ
2
ܕܥܡ ܒܥܠܕܪܐ. ܐܬܚܙܝ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܕܠܐ ܟܘܫܪܐ.
3
ܘܒܠܝܠ ܕܘܒܪܐ. ܘܡܢ ܫܪܘܝܬܝܢ ܘܪܥܕܘܬ
4
ܫܫܘܝܚܘܬܗ. ܕܐܬܢܓܕ ܠܚܬܝܪܘܬܐ ܘܫܘܒܗܪܐ.
5
ܒܗ̇ܝ ܕܡܚܕܐ ܕܐܣܘܚܗ ܒܪܓܬ ܐܠܗܘܬܐ.
6
ܘܣܡܗ̇ ܒܐܘܪܚܗ ܐܝܟ ܩܬܪܐ. ܠܐ ܫܘܪ
7
ܥܠܝܗ̇ ܐܝܟ ܥܘܙܝܠܐ. ܘܦܪܚ ܐܝܟ ܛܝܪܐ.
8
ܐܠܐ ܒܣܡܬ ܠܗ ܘܗܘܐ ܠܘܬ ܢܦܫܗ
9
ܒܕܘܡܪܐ. ܘܡܚܕܐ ܕܐܟܠ ܡܢ ܦܐܪܐ ܒܪ
10
ܫܥܬܗ ܐܫܬܠܚ ܡܢ ܏ܫܘ܏ ܘܐܝܩܪܐ ܘܐܬܟܒܫ
11
ܒܥܒܕܘܬܐ ܐܝܟ ܣܘܣܝܐ ܘܟܘܕܢܝܐ ܕܠܐ
12
ܚܟܝܡܝܢ ܒܢܝܪܐ. ܘܗܘܐ ܪܥܝܐ ܠܡܘܬܐ.
13
ܘܐܬܕܪܫܬ ܐܘܪܚܗ ܠܫܝܘܠ ܘܠܩܒܪܐ.
14
ܘܥܒܕܘ ܡܘܬܐ ܘܣܛܢܐ ܒܬܒܪܗ
15
ܚܓܐ ܘܙܡܪܐ. ܘܫܡܠܝܘ ܚܠܘܠܐ ܘܪܦܣܐ
16
ܐܝܟ ܡܢ ܕܗܢܘܢ ܩܕܝܘܗ̇ ܠܙܟܘ ܒܫܪܪܐ.
17
ܘܐܬܡܟܟ ܬܚܝܬ ܫܒܛܐ ܕܪ̈ܝܫܢܘܬܗܘܢ ܟܠܗ

Page 187v

1
ܥܠܡܐ. ܕܪܐ ܒܬܪ ܕܪܐ. ܘܓܦܘ ܢܫܒ̈ܝܗܘܢ ܘܡܨܝܕ̈ܬ
2
ܠܪܒܐ ܘܠܙܥܘܪܐ. ܘܐܬܡܠܝܬ ܗܡܢ ܣܦܐ ܒܣܦܐ.
3
ܫܪ̈ܕܘܕܐ ܕܥܒܕܐ ܘܚܐܪܐ. ܘܐܬܡܪܕܬ ܫܒܝܬܐ
4
ܐܢܫܝܬܐ ܡܢ ܡܪ̈ܝܐ ܡܪ̈ܝܪܐ ܛܪܘܢܐܝܬ ܡܬܡܕܪܢܘܬܐ
5
ܕܡܪܝܪ̈ܐ. ܘܐܬܗܠܠܬ ܓܒܝܠܬܐ ܐܕܡܝܬܐ
6
ܛܠܘܡܐܝܬ ܒܚ̈ܝܐ ܘܒܡܘܬܐ ܡܢ
7
ܫܚܪ̈ܐ ܠܙܝܙ̈ܐ ܘܦܠܓ̈ܝ ܫܘܩܪܐ. ܘܒܡܪܡܘܬ
8
ܓܒܝܢܐ ܘܒܡܫܩܠܘܬ ܨܘܪܐ ܡܫܬܥܠܝܢ
9
ܗܘܘ ܥܠ ܐܢܫܘܬܐ ܕܠܗܘܢ ܕܒܝܪܐ. ܐܝܟ
10
ܕܡܠܣܓܕ ܠܗܘܢ. ܘܒܩܘܪ̈ܒܢܐ ܠܐܦܝ̈ܗܘܢ
11
ܒܗܝ̈ܬܬܐ ܡܝܩܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܘ̃ ܡܪܐ
12
ܡܪܚܡܢܐ ܐܝܟ ܥܝܕܟ ܗ̇ܘ ܕܡܝܪܐ. ܟܕ ܡܢ
13
ܡܨܥܬ ܚܫܟܐ ܡܨܡܚ ܐܢܬ ܢܘܗܪܐ. ܘܡܢ
14
ܥܘܙܐ ܕܐܢܢ̈ܩܐܣ ܡܕܢܚ ܐܢܬ ܢܦܐܫܐ
15
ܘܚܘܪܪܐ. ܫܕܪܬ ܠܝܚܝܕܝܟ ܠܥܠܡܐ ܡܠܐ
16
ܚܫܟܐ ܘܡܠܝܗܝ ܢܘܗܪܐ. ܘܐܬܥܛܦ ܡܢ
17
ܟܝܢܗܘܢ ܬܟܣܝܬ ܒܣܪܐ. ܘܐܬܗܦܟ

Page 188r

1
ܒܝܢܬܗܘܢ ܗܘܦܟܐ ܕܡܠܐ ܬܗܪܐ. ܘܐܠܦ
2
ܘܢܗܪ ܐܢܘܢ ܒܟܠܗ ܫܪܪܐ. ܘܕܪܓ ܐܢܘܢ ܘܢܦܩ
3
ܐܢܘܢ ܢܘܦ̈ܩܐ ܡܠ̈ܝܝ ܕܘܡܪܐ. ܘܟܕ ܣܡ
4
ܐܦܘ̈ܗܝ ܠܡܬܕܪܪܘ ܥܡ ܛܪ̈ܟܢܐ ܥܠ
5
ܐܦ̈ܝ ܫܘܘܙܒܐ ܕܓܠܘܬܐ ܡܟܝܟܐܝܬ. ܘܐܦܢܝ
6
ܚܝܪܗ ܠܡܦܨܝܘܬܗ̇ ܠܫܒܝܬܐ ܡܣܟܢܐܝܬ.
7
ܘܟܕ ܐܬܩܪܒ ܛܪ̈ܘܢܐ ܠܡܦܓܥ ܒܗ
8
ܥܙܝܙܐܝܬ. ܘܠܡܓܫܦ ܒܗ ܓܘܡܕܢܐܝܬ
9
ܘܡܪܚܐܝܬ. ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܡܟܝܟܘܬܗ
10
ܢܒܥܬ ܠܗܘܢ ܚܝܒܘܬܐ. ܘܡܢ ܡܣܟܢܘܬܗ
11
ܢܒܗܬ ܠܗܘܢ ܡܫܦܠܘܬܐ. ܘܡܢ ܡܝܬܘܬܗ
12
ܐܬܚܪܦ ܠܗܘܢ ܟܣܐ ܕܡܝܘܬܘܬܐ. ܘܡܢ
13
ܩܝܡܬܗ ܥܦܩܘ ܡܦܘܠܬܐ. ܘܐܬܟܕܢܘ ܡܢ
14
ܕܪܫ ܒܢܝܪܐ ܕܥܒܕܘܬܐ. ܘܐܬܐܣܪܘ ܒܫܝܫ̈ܠܬܐ
15
ܕܚܫܘܟܐ. ܘܐܫܬܕܪ̈ܘ ܠܫܝܘܠ ܒܠܥܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܕܒܪܗ̇
16
ܠܫܒܝܬܐ ܡܢ ܐܘܚܕܢܗܘܢ ܡܪܝܪܐ ܟܠܢܐܝܬ
17
ܘܐܚܝܪ ܦܪܨܘܦܐ (add. sup. l. ܗ)   ܠܠܡܐܢܐ ܡܫܝܢܐ ܕܐܝܬܝܗ̇

Page 188v

1
ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܒܕܓܘܢ ܡܪܝܐ ܡܠܐ
2
ܪ̈ܚܡܐ ܣܓܝܐܝܬ. ܡܛܠ ܣܘܪܩܐ ܫܒܝܚܐ
3
ܕܝܚܝܕܝܟ ܕܚܠܦܝܢ. ܪܚܡ ܥܠ ܚܝ̈ܐ ܘܡܝ̈ܬܐ
4
ܫܘܝܐܝܬ. ܒܪ̈ܚܡܐ ܡܬܘܡ̈ܝܐ ܗܢܘܢ ܕܡܟܢܝܢ
5
ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܒܟ ܐܘܣܝܐܝܬ ܗܢܘܢ ܕܒܗܘܢ
6
ܒܪܝܬܢ ܘܦܪܩܬܢ ܘܩܢܝܬܢ ܒܡܨܥܝܘܬ
7
ܚܒܝܒܟ ܘܡܥܒܕܢܘܬ ܪܘܚܟ ܫܘܝܐܝܬ.
8
ܟܕ ܠ̈ܚܝܐ ܕܡܘܕܝܢ ܒܝܚܝܕܝܟ ܬܪܝܨܐܝܬ.
9
ܡܢܛܪܐܢܬ ܡܢ ܟܠ ܡܣܓ̈ܦܢܝܢ ܟܢܝܫܐܝܬ.
10
ܘܠܡܝ̈ܬܐ ܕܫܟܒܘ ܒܗ ܣܥܪܐܢܬ ܒܚܘܣܢܝ̈ܟ
11
ܫܦܝܥܐܝܬ. ܠܐܟܠ̈ܝ ܦܓܪܗ ܒܗܝܡܢܘܬܐ
12
ܠܚܘܣܝܐ ܓܡܝܪܐ ܡܢܥ ܐܢܘܢ. ܠܗܕ̈ܡܐ
13
ܙܪ̈ܝܩܐ ܕܐܬܡܙܓ ܒܗܘܢ ܕܡܗ ܒܢܘܚܡܐ
14
ܠܡܕ ܐܢܘܢ. ܠܓܪ̈ܡܐ ܡܒܕܪ̈ܐ ܚܒܝܒ̈ܝ
15
ܒܥܦܪܐ. ܪ̈ܫܝܡܝ ܒܡܘܪܘܢ ܕܝܠܗ
16
ܒܩܝܡܬܐ ܢܨܝܚܬܐ ܠܚܡ ܐܢܘܢ. ܠܥܡܝ̈ܕܝ
17
ܒܫܡܗ ܡܓܗ̈ܝܝ ܡܢ ܢܘܪܐ ܕܓܝܗܢܐ ܥܒܕ

Page 189r

1
ܐܢܘܢ. ܠܡܘܕ̈ܝܕ ܒܚܫܗ. ܠܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ
2
ܕܚ̈ܫܐ ܡܐܚܫ̈ܢܐ ܐܫܘܐ ܐܢܘܢ. ܠܡܥܕܥܕ̈ܝ
3
ܥܐܕܘ̈ܗܝ ܠܡܥܕܥܕܘ ܠܐ ܦܛܘܪܐܝܬ. ܟܕ
4
ܫܡܫܢܝܘܬ ܩܘܒܠܠܗ ܡܣܬܕܪܐ
5
ܒܦܘܚܪܗܘܢ ܠܐ ܥܪܘܒܐܝܬ ܫܡܠܐ ܥܡܗܘܢ.
6
ܘܠܡܚܓܝܝ̈ ܚܓܘܗ̈ܝ ܠܡܚܓܝܘ ܠܥܠܡܝܢܐܝܬ.
7
ܟܕ ܣܗܪܢܝܘܬ ܦܪܨܘܦܗ ܝܐܝܬܐ ܠܐ
8
ܡܫܢܝܢܐܝܬ ܬܗܘܐ ܨܡܝܕܐ ܒܦܘܚܪܗܘܢ.
9
ܘܗܐ ܚܢܢ ܬܟܝܠܐܝܬ ܒܗ ܡܣܒܪܝܢܢ
10
ܪ̈ܚܡܐ ܠܡܫܟܚܘ ܘܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ
11
ܐܢܝܚ ܡ̇ܢ ܡ̣ܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܐܝܬ ܕܡܥܪܙܠ
12
ܥܡ ܒܣܪܐ ܘܕܡܐ ܕܡܫܬܪܓܠܝܢ ܠܒܝܬ
13
ܬܚܬܝܢ. ܘܡܬܬܙܝܥ̈ܝܢ ܠܟܠ ܪ̈ܘܚܝܢ.
14
ܡܫܟܚ ܕܢܩܢܐ ܩܘܕܡܝܟ ܦܪܪܣܝܐ
15
ܡܫܡܠܝܬܐ. ܐܘ ܡܢܘ ܡܨܐ ܕܟܕ ܦܓܪܐ
16
ܡܝܘܛܐ ܟܒܝܢ. ܘܗܕ̈ܡܐ ܨܠ̈ܝܝ ܠܪܓܬܐ
17
ܥܪܐ. ܘܗܢܝܐܘܬܐ ܒܣܪܢܝܬܐ ܛܪܝܐ ܒܗ ܒܐܡܝܢ

Page 189v

1
ܠܡܫܘܪ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܢܫ̈ܒܝܢ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ.
2
ܐܘ ܡܢܘ ܕܡܦܪܟܠ ܘܙܩܝܪ ܡܢ ܐܣܛܘܟܣܐ
3
ܕܣܩܘܒܠ̈ܝܢ ܒܐܝܢܝܘܬܐ. ܕܒܐܣܛܕܝܘܢ ܗܢܐ.
4
ܙܒܢܐ ܠܡܬܕܪܪܘ ܕܠܐ ܡܙܕܟܝܢܘܬܐ. ܐܘ ܥܦܐ
5
ܕܠܐ ܥܘܕܪܢܐ ܫܡܝܢܐ ܟܠܝܠܐ ܕܐܬܠܝܛܘܬܐ.
6
ܐܢܕܝܢ ܥܠ ܪܡܙܐ ܕܥܝܢ̈ܐ ܕܦܕ̈ܝ ܐܬܩܛܪܓܬ
7
ܓܝܪܘܬܐ ܘܥܠ ܡܠܬܐ ܕܦܘܡܐ ܐܬܬܕܝܢܬ
8
ܡܢܟ ܡܙܕܕܩܢܘܬܐ ܘܡܬܚܝܒܢܘܬܐ ܐܝܟܐ ܟܝ
9
ܢܫܬܟܚ ܚܢܢ ܡܐ ܕܡܬܬܩܠܝܢ ܥܒ̈ܕܐ
10
ܘܡ̈ܠܐ ܒܡܐܣ̈ܬܐ. ܘܡܬܒܚܪܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ
11
ܒܟܘܪܐ ܡܨܪܦܐ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܟܕ ܚܢܢ ܡܪܝ
12
ܡܘܕܝ̈ܢܐ ܐܝܬܝܢ ܒܡܚܝܠܘܬܐ. ܘܕܥܒܪܢܢ
13
ܒܒܝ̈ܫܬܢ ܘܒܣ̈ܢܝܬܢ ܠܟܠ ܚܛܝ̈ܐ ܕܫܡ̈ܗܬܐ.
14
ܘܐܫܚܬܢܢ ܠܨܠܡܟ ܕܐܬܗܝܡܢܢ
15
ܒܡܘܡ̈ܐ ܘܒܟܘܬܡ̈ܬܐ. ܘܐܝܟ ܐܕܘܡ ܙܒܢܢܢ
16
ܒܘܟܪܘܬܢ ܒܡܘܕܟܐ ܫܚܝܡܐ ܕܡܡܕܟ
17
ܡܢ ܟܘܫ̈ܢܐ ܘܚܪ̈ܘܒܐ ܘܕܩ̈ܐ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ. ܘܐܟܘܬ.

Page 190r

1
ܘܐܟܘܬܗ ܐܬܢܟܪܝܢܢ ܡܢ ܒܝܬܝܘܬܟ ܗ݀ܝ ܛܘܒܬܢܝܬܐ
2
ܘܪܕܝܢܢ ܠܨܘܒܐ ܕܐܝܪܝܚܘ ܡܕܝܢܬ ܠܘܛ̈ܬܐ.
3
ܘܠܐ ܦܫ ܒܢ ܗܕܡܐ ܕܠܐ ܐܬܡܚܝ ܒܨܘܠ̈ܦܬܐ.
4
ܕܚܘܒ̈ܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܪܝܐ ܡܪܢ ܪܥܝܗ
5
ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܟܠܗܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ.
6
ܒܥܝ ܠܐܒܝܕܘܬܢ ܡܣܟܢܬܐ. ܘܒܝܐܐ ܠܐܒܝܠܘܬܢ
7
ܡܫܦܠܬܐ. ܩܢܝ ܠܡܕܒܪܘܬܢ ܡܫܘܚܕܬܐ.
8
ܡܛܠ ܕܥܠ ܐܝܕܝ̈ܟ ܩܕܝܫ̈ܬܐ ܐܙܕܝܚܬ
9
ܒܪܝܬܢ ܟܕ ܐܬܓܒܠܬ. ܘܒܕܡܐ ܝܩܝܪܐ
10
ܕܠܝܬ ܠܗ ܛܝ̈ܡܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ
11
ܒܚܪܬܐ ܐܬܦܪܩܬ. ܡܕܝܢ ܚܢܢܐ ܘܡܪܚܡܢܐ.
12
ܐܬܦܢ ܥܠܝܗ̇ ܒܪ̈ܚܡܐ ܘܒܚܢܢܐ. ܘܒܕܘܩ
13
ܠܨܘܪܬܐ ܕܛܚܛܚܬܗ̇ ܡܫܡܕܘܬܐ ܒܚܘܣܝܐ.
14
ܩܛܘܪ ܟܠܝܠܐ ܕܢܣܒܬܗ̇ ܡܪܘܕܘܬܐ. ܪܟܒ
15
ܩܝܬܪܐ ܕܬܒܪܬܗ ܚܛܝܬܐ. ܨܒܬ ܫܘܦܪܐ
16
ܕܫܚܡܗ ܥܨܝܢܐ. ܐܫܦܪ ܙܝܘܐ ܕܐܣܢܝܬܗ
17
ܫܘܪܥܬܐ. ܬܪܨ ܩܘܡ̈ܬܐ ܕܐܬܟܦ̈ܦܝ ܡܢ

Page 190v

1
ܙܘܠܠܐ. ܣܡܘܟ ܠܢܦܫܐ ܡܢܘܠܬܐ ܒܫܘܒܩܢܐ.
2
ܛܦܐ ܠܢܫܡܬܐ ܡܚܒܪܬܐ ܐܣܝܘܬܐ. ܐܦܢܐ
3
ܠܓܠܘܬܐ ܕܐܫܬܒܝܬ ܠܣܛܢܐ. ܘܐܥܠ ܠܗ
4
ܠܛܝܪܐ ܕܝܠܟ. ܐܫܟܚܝܗܝ ܠܐܡܪܐ ܛܥܝܐ.
5
ܘܛܥܢܝܗܝ ܥܠ ܟܬܦ̈ܬܟ ܚܒܝܒ̈ܬܐ ܚܘܢܝܗ̇
6
ܠܡܪܥܝܬܟ ܡܛܠ ܕܥܠ ܣܒܪܟ ܝܬܒܐ
7
ܘܠܟ ܟܠܝܘܡ ܚܝܪܐ ܘܠܘܬܟ ܨܠܐ ܣܘܟܝܗ̇
8
ܘܣܒܪܗ̇ ܟܕ ܡܦܝܣܐ. ܘܗܒܠܗ̇ ܕܒܟܠ
9
ܙܒܢ ܬܫܬܘܐ ܕܬܬܒܣܡܝ ܬܢܢ ܒܐܘܟܠܐ
10
ܡܚܣܝܢܐ. ܘܫܩܝܐ ܡܚܕܝܢܐ ܕܡܫܝܚܟ.
11
ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܣܒܪܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ. ܘܒܫܪܘܬܐ
12
ܕܛܝܒ ܠܗܠ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ
13
ܠܥܒܕ̈ܝ ܨܒܝܢܗ. ܠܐ ܥܒܘܪܐܝܬ ܘܠܐ
14
ܣܒܥܐܝܬ ܒܚܙܬܗ ܗܢܝܐܬܐ ܬܬܗܢܐ.
15
ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܗܕܐ ܐܟܡܐ ܕܒܟܠܗܝܢ
16
ܢܫܬܒܚ ܘܢܬܩܠܣ ܫܡܐ ܕܠܝܟ ܡܝܩܪ
17
ܒܟܠ ܘܡܒܪܟܐ. ܥܡ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥܡܫܝܚܐ

Page 191r

1
ܡܫܡ ܩܬܘ̄ܠܝ ܩܨܐ ܘܪܫܡ ܨܠܘܬܐ ܕܐܒܘܢ
2
ܕܒܫܡܝܐ ܡܥܝܢܐ ܕܛܒܘܬܐ. ܘܪܕܝܐ
3
ܕܒܣܝܡܘܬܐ ܐܝܬܝܟ ܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܗ݀ܘ
4
ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܡܪܕܐ ܐܢܬ ܪ̈ܚܡܐ ܥܠ ܒܪ̈ܝܬܟ.
5
ܘܡܬܘܡܐܝܬ ܡܫܦܥ ܐܢܬ ܚܢܢܐ ܥܠ
6
ܓܒܝܠܬܟ. ܘܟܕ ܠܐ ܣܟ ܟܠܝܬ ܣܥܘܪܘܬܐ
7
ܕܪ̈ܚܡܝܟ ܡܢܗܘܢ ܒܚܕ ܡܢ ܙܒ̈ܢܝܢ
8
ܘܐܦܠܐ ܓܙܬ ܥܘܬܪܐ ܕܥܘܕܪ̈ܢܝܟ ܡܢܗܝܢ
9
ܒܚܕ ܡܢ ܕܪ̈ܝܢ. ܗܘ ܕܟܕ ܒܪܝܬܝܗܝ
10
ܠܒܪܢܫܐ ܒܚܝܘܣܬܢܘܬܟ ܘܣܡܬܝܗܝ
11
ܒܦܪܕܝܣܐ ܕܒܘܣ̈ܡܐ ܒܫܦܝܥܘܬܟ.
12
ܘܥܒܕܬܝܗܝ ܐܚܝܢܐ ܠܥܝܪ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܐ.
13
ܒܗܝ ܕܢܦܚܬ ܒܐܦ̈ܘܗܝ ܢܫܡܬܐ
14
ܕܚܝ̈ܐ ܛܘܒ̈ܬܢܐ. ܘܐܣܪܚܬܝܗܝ ܡܫܡܫܢܐ
15
ܠܟܪܡܐ ܪܘܚܢܝܐ. ܗܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܚܐܪܘܬܐ
16
ܘܫܠܝܛܘܬ ܒܝܬܐ. ܘܦܪܫܬܝܗܝ ܬܡܝܗܐܝܬ
17
ܒܨܠܡܢܘܬܗ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ. ܘܢܡܘܣܐ

Page 191v

1
ܬܚܡܬ ܠܗ ܐܝܟ ܕܒܦܣܝ̈ܩܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܗ
2
ܬܬܒܚܪܝ ܚܐܪܘܬܗ. ܘܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܡܢܣܝܢܐ
3
ܐܝܟ ܕܒܡܫܬܒܩܢܘܬܗ ܡܠܐ ܙܒܢܐ ܥܠܘܗܝ.
4
ܐܫܬܡܪ. ܕܟܒܪ ܢܥܙܐ ܒܢܣܝܘܢܐ. ܘܥܠ
5
ܢܫܒܐ ܢܫܘܪ ܢܥܒܪ. ܟܕ ܐܬܓܪܝ ܥܡܗ
6
ܨܢܝܥܐܝܬ. ܘܒܫܘܓ̈ܫܐ ܐܛܥܝܗ ܙܐܦܢܐܝܬ ܘܟܕ
7
ܕܒܓܘܡܨܐ ܕܢܦܠ ܗܘ ܐܦܠܗ ܘܡܛܥܝܢܐܝܬ.
8
ܘܒܚܒܪܐ ܕܐܬܥܓܢ ܥܓܢܗ ܡܕܪܡܐܝܬ. ܟܕ
9
ܕܝܢ ܐܬܕܢܝ ܠܡܠܬܗ. ܘܐܨܛܠܝ ܠܡܠܟܗ.
10
ܗܝܕܝܢ ܐܬܢܟܪܝ ܥܘܕܪܢܐ ܐܠܗܝܐ ܡܢܗ.
11
ܘܕܝܘܬܐ ܘܡܣܟܢܘܬܐ ܚܕܪ̈ܝܗܝ. ܘܐܫܬܩܠ
12
ܡܢ ܪܝܫܗ ܟܠܝܠܐ ܕܓܐܝܘܬܗ. ܘܐܫܬܠܚ
13
ܡܢ ܨܒܥ̈ܬܗ ܥܙܩ̈ܬܐ ܕܚܬܢܘܬܗ. ܘܐܬܩܦܠܬ
14
ܡܢܗ ܐܣܛܠܐ ܗ݀ܝ ܡܠܟܝܬܐ ܬܠܒܫܬܗ.
15
ܘܐܬܕܚܩ ܡܢ ܥܩܒܬܗ ܣܐܘܢܐ ܡܪܢܝܐ
16
ܗ݀ܘ ܕܒܗ ܡܡܕ ܗܘܐ ܡܢ ܕܘܒܨܐ
17
ܥܩܪܒܢܝܐ. ܘܐܬܕܚܝ ܣܟܠܐܝܬ ܠܕܘܒܪ̈ܐ

Page 192r

1
ܚܝܘ̈ܬܢܝܐ. ܘܐܟܠ ܠܚܡܗ ܒܬܢܚ̈ܬܐ. ܘܐܫܬܝ
2
ܡܘܗ̈ܝ ܒܐܢܩ̈ܬܐ. ܘܗܦܟ ܡܢ ܕܪܝܫ ܠܡܕܪܗ
3
ܩܕܡܝܐ. ܘܫܒܩܗ̇ ܠܗܕܐ ܠܝܠܕ̈ܘܗܝ ܐܝܟ
4
ܕܠܝܪܬܘܬܐ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܐܘܚܪ ܙܒܢܐ ܕܡܬܬܟܣܪܢܘܬܗ
5
ܦܣܩ ܣܒܪܐ ܕܡܬܦܢܝܢܘܬܗ. ܗܝܕܝܢ ܠܐ
6
ܐܬܗܢܝܬ ܠܟ ܐܘ ܡܪܝܐ. ܘܠܐ ܫܦܪܬ
7
ܠܒܣܝܡܘܬܟ ܚܢܢܐ ܥܠ ܥܒܕܐ ܕܐܝܕܝܟ
8
ܕܡܢ ܡܪ̈ܝܐ ܥܫܘܩ̈ܐ ܡܪܘܕܐܝܬ ܢܬܥܫܡ.
9
ܘܠܥܠܡܝܢ ܐܦܘܦܐܣܝܣ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ
10
ܬܬܓܪܡܝ. ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܝܬ ܕܠܐ ܫܠܝܛܐ
11
ܘܠܐ ܚܟܝܡܐ ܘܠܐ ܢܒܝܐ ܐܫܟܚ ܠܡܩܡܘܬܗ
12
ܡܢ ܡܦܘܠܬܗ. ܐܘ ܕܡܛܦܐ ܣܡܐ
13
ܕܡܐܣܐ ܟܐܒܗ. ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܚܡܣܢܬ
14
ܥܠ ܬܘܒܕܬܗ. ܐܠܐ ܡܬܪܥܝܢܘܬܗ ܥܒܕܬ
15
ܒܡܘܗܒܬ ܬܚܠܘܦܐ ܕܠܐ ܐܝܬ ܠܟ ܐܟܘܬܗ
16
ܠܡܣܒܠ. ܟܠܡܐ ܕܚܝܒ ܠܟܐܢܘܬܐ.
17
ܗ݀ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܝܠܟ. ܚܝܠܐ

Page 192v

1
ܘܚܟܡܬܐ ܕܐܝܬܘܬܟ. ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܗܘܦܟܐ ܡܕܒܪܢܝܐ
2
ܒܥܠܡܐ ܚܫ ܣܘܣܡܐ ܡܚܠܡܢܐ ܡܕܟ.
3
ܘܥܠ̈ܬܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܠܢ ܐܣܪܚ. ܟܕ ܡܢ
4
ܪܫܐ ܕܐܘܪܚܗ ܢܝ̈ܫܐ ܕܫܘܘܙܒܐ ܒܛܘܦܣܐ
5
ܡܬܬܕܝܩܝܢ. ܒܝܕ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܒܡܨܥܬܐ
6
ܡܣܬܥܪ̈ܢ. ܘܡܠܦܢ̈ܘܬܐ ܐܠܗ̈ܝܬܐ ܕܡܟܪ̈ܙܢ.
7
ܟܕ ܟܠ ܒܪ ܐܝܟܐ ܕܕܝܪ. ܫܬܠ̈ܬܐ ܒܪ̈ܝܟܬܐ
8
ܫܬܠ. ܘܙܝܙ̈ܢܐ ܕܚܛܝܬܐ ܥܩܪ. ܘܠܟܠ
9
ܟܢܘܫܝܐ ܘܥܡܐ ܕܣܥܪ ܘܪ̈ܕܐ ܘܗܒ̈ܒܐ
10
ܕܡܪܬܝܢܘܬܗ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܐܙܗܪܝ. ܟܕ ܒܟܠ
11
ܡܐ ܕܥܒܕ ܘܒܟܠܡܐ ܕܐܠܦ ܠܦܘܪܩܢܐ
12
ܕܝܠܢ ܐܬܬܓܪ ܟܕ ܬܪܨ ܐܘܪܚܗ ܠܡܣܒܠ
13
ܚܫ̈ܐ ܕܚܝܒ ܗܘܐ ܐܕܡ. ܘܨܝܒ ܡܪܕܝܬܗ
14
ܠܡܛܥܢ ܝܘܩܪܗ ܕܡܙܥܡ. ܗܝܕܝܢ
15
ܘܬܐܪ̈ܘܬܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܐܠܦ ܠܢ. ܘܡܠܦܢܘܬܐ
16
ܘܡܗܕܝܢܘܬܐ ܐܫܠܡ ܠܢ. ܕܒܗ̇ ܐܣܝܢ
17
ܘܚܡܝܠ ܟܠܗ ܝܘܬܪܢܐ ܕܚ̈ܝܝܢ ܘܨܡܝܕ

Page 193r

1
ܡܐ ܕܡܩܢܐ ܚܪܘܪ̈ܐ ܠܢܦܫ̈ܬܢ. ܐܢ ܟܝܬ
2
ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܢܬܢܝܗ̇. ܘܒܕܟܝܘܬܐ ܢܬܚܫܚ
3
ܒܗ̇ ܘܒܫܘܒܩܢܐ ܠܚܝܒ̈ܝܢ ܢܥܪܙܠܝܗ̇.
4
ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ ܐܠܗܐ ܐܒܐ. ܫܟܢ ܠܢ ܫܦܝܘܬܐ
5
ܕܡܪ̈ܥܝܐ ܠܟ. ܘܩܕܝܫܘܬܐ ܕܚܒܝܒܐ
6
ܠܟ. ܘܨܘܠܠܐ ܢܦܫܢܝܐ. ܘܚܘܠܠܐ
7
ܦܓܪܢܝܐ. ܘܡܪܝܩܘܬܐ ܕܚܘܫ̈ܒܐ ܘܡܣܓܝܢܘܬܐ
8
ܕܡܢ ܟܠ ܪ̈ܘܒܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܕܟܝܐܝܬ
9
ܘܩܕܝܫܐܝܬ. ܢܨܠܐ ܘܢܐܡܪ ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ.
10
ܢܬܩܕܫ ܐܝܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܕܨܒܐ
11
ܒܚܝ̈ܐ ܕܒܢܝܢܫ̈ܐ. ܡܥܒܪܢܐ ܕܒܝܫ̈ܬܐ ܡܢ
12
ܐܢܫܘܬܐ. ܘܡܓܡܪܢܐ ܕܡܟܝ̈ܢܝܬܐ ܡܢ ܒܪ̈ܝܬܐ.
13
ܟܕ ܒܒܪܟ ܚܒܝܒܐ ܐܘܪܚܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܫܒܝܠܐ
14
ܕܦܘܪܩܢܐ ܕܪܫܬ ܠܢ. ܘܠܡܨܠܝܘ
15
ܐܡܝܢܐܝܬ. ܘܚܦܛܬ ܠܢ ܠܡܬܟܫܦܘ
16
ܩܕܡܝܟ ܚܢܝܓܐܝܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܬܘܟ̈ܐ
17
ܡܘܒ̈ܕܢܐ. ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܫܬܡܪܝܢ ܐܝܟ

Page 193v

1
ܕܠܒܘܚܪܢܐ. ܐܘ ܐܝܟ ܕܠܦܘܪܥܢܐ ܢܬܦܨܐ. ܒܕܓܘܢ
2
ܡܪܝܐ ܡܪܚܡܢܐ. ܠܪ̈ܘܒܐ ܘܠܫܓܝܫܘܬܐ ܕܢܣܝ̈ܘܢܐ
3
ܢܦܫ̈ܢܝܐ ܟܝܬ ܘܫܐܕܢ̈ܝܐ ܕܬܟܒܝܢ ܥܠܝܢ ܫܠܐ.
4
ܘܠܙܩܝܦܘܬ ܓ̈ܠܠܐ ܡܚ̈ܫܝ ܢܦܫ̈ܬܐ ܘܦܓܪ̈ܐ
5
ܡܢܢ ܛܠܩ ܘܐܘܓܐ. ܘܠܬܪ̈ܥܐ ܦܬܝܚ̈ܐ
6
ܕܪ̈ܓܫܐ ܓܘܝ̈ܐ ܘܒܪ̈ܝܐ ܢܛܘܪܘܬܐ ܝܡܝܢܝܬܐ
7
ܒܟܠܙܒܢ ܐܩܝܡ. ܘܠܡܥ̈ܬܕܝ ܒܝܫ̈ܬܐ
8
ܥܠ ܥܕܬܟ ܩܕܝܫܬܐ ܐܚܦܪ ܘܐܒܗܬ.
9
ܘܥܠ ܡܫܟܚ̈ܝ ܣܪ̈ܝܩܬܐ ܥܠ ܥܢ̈ܟ
10
ܡܠܝܠܬܐ ܠܐ ܬܫܬܘܩ. ܠܚܘܪܦܐ ܕܣܝܦܐ
11
ܡܢ ܨܘܪ̈ܝܢ ܐܩܗܐ. ܠܚܡܬܐ ܕܡܪ̈ܝܐ ܡܪܝܪ̈ܐ
12
ܡܢ ܥܢ̈ܟ ܐܕܥܟ. ܠܫܘܠ̈ܗܒܐ ܚܫ̈ܢܝܐ
13
ܡܢ ܒܝܢܬܢ ܪܝܚ. ܠܙܘܪܒܝܐ ܕܣܩܘܪ̈ܐ ܙܢܘܩ.
14
ܠܐܝܕܐ ܕܒܙܘ̈ܙܐ ܡܢ ܡܪܥܝܬܟ ܩܦܘܣ.
15
ܠܪ̈ܓܠܐ ܢܘܟܪ̈ܝܬܐ ܡܢ ܡܐܬܝܐ ܕܥܠܝܢ
16
ܬܥܘܫ. ܠܡܡܘܠ̈ܝ ܢܣܝܘ̈ܢܐ ܬܟܘܣ.
17
ܠܟܝܡ̈ܘܢܐ ܡܚܫ̈ܢܝܐ ܒܓܘܪ. ܠܫܓܘܫܝ̈ܐ

Page 194r

1
ܘܕܠܘܚ̈ܝܐ ܡܢܢ ܕܚܘܩ. ܠܡܪ̈ܕܘܬܐ
2
ܡܫܝܡ̈ܢܝܬܐ ܠܝܬܐ. ܠܡܟܝܢܝܬܐ ܕܢܦܫܐ
3
ܘܕܦܓܪܐ ܡܢܢ ܓܡܪ. ܠܡܘܬܐ ܕܓܪܘܦܝܐ
4
ܒܛܠ. ܠܨܥܝܪ̈ܬܐ ܫܟܝܪ̈ܬܐ ܕܡܫܬܡܪ̈ܢ
5
ܥܠܝܢ ܐܒܗܠ. ܠܪ̈ܘܓܙܐ ܕܡܣܬܒܣܝܢ
6
ܥܠܝܢ ܟܠܝ. ܠܐܘܝܘܬܗܘܢ ܕܛܪ̈ܘܢܐ ܕܥܠ
7
ܬܒܪܢ ܣܕܘܩ. ܠܚܪܡܘܬܗܘܢ ܕܛܠ̈ܘܡܐ
8
ܡܢܢ ܐܪܚ. ܠܝܘܩܪ̈ܐ ܠܐ ܡܬܛܥܢ̈ܢܐ
9
ܡܢܢ ܩܠܠ. ܢܝܙܟܐ ܚܪܝܦܬܐ ܠܕܦܢܢ ܠܐ
10
ܬܕܩܘܪܝ. ܐܠܐ ܬܗܦܘܟܝ ܢܟܝܠܐܝܬ
11
ܥܠ ܟܫܘ̈ܛܝܗ̇. ܘܒܠܒ̈ܘܬܗܘܢ ܬܥܘܠܝ.
12
ܘܐܗܦܟ ܥܠܝܗܘܢ ܥܘܠܗܘܢ ܘܒܒܝ̈ܫܬܗܘܢ
13
ܫܬܩ ܐܢܘܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܡܠܐ ܦܘܡܢ
14
ܓܘܚܟܐ ܘܠܫܢܢ ܬ܏ܫܒܘ܏. ܘܬܬܝܕܥܝ ܗܝ ܗܕܐ
15
ܒܝܬ ܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢ ܕܬܒܥܬܐܗܝ ܕܕܡܐ
16
ܕܥܒܕܝ̈ܟ ܕܐܬܐܫܕ. ܘܢܬܕܫܢ ܠܟ ܏ܫܘ܏
17
ܠܐ ܡܫܬܬܩܢܐ ܡܢ ܓܘ̈ܝܐ ܘܒܪ̈ܝܐ ܥܠ

Page 194v

1
ܛܝܒ̈ܘܬܟ ܕܠܘܬܢ ܣܥܝܪ̈ܢ ܘܡܣܬܥܪ̈ܢ. ܘܠܒܪܟ
2
ܝܚܝܕܝܐ ܘܠܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ.
3
ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܡܫܡܫܢܐ ܡܢ ܩܕܡ ܟܗܢܐ
4
ܐܠܗܐ ܐܒܐ ܡܥܝܢܐ ܕܕܟܝܘܬܐ. ܘܪܕܝܐ
5
ܕܟܠܗ̇ ܩܕܝܫܘܬܐ. ܗ݀ܘ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܕܛܡܐ
6
ܐܝܟܐ ܕܕܟܝܘܬܟ ܫܟܝܚܐ. ܟܕ ܡܢ ܡܬܘܡ
7
ܠܕܟܝܘܬܐ ܡܝܩܪ ܐܢܬ. ܘܠܩܕܝܫܘܬܐ ܡܢܨܪ
8
ܐܢܬ. ܘܠܒܬܘܠܘܬܐ ܡܚܒܒ ܐܢܬ. ܘܗܘܘ
9
ܩܕܝܫܝ̈ܢ ܐܝܟܢܐ ܕܐܢܐ ܩܕܝܫ ܐܢܐ ܠܢ
10
ܡܚܦܛ ܐܢܬ. ܘܣܚܘ ܘܐܬܕܟܘ ܘܐܬܩܕܫܘ.
11
ܐܝܟܢܐ ܕܐܥܡܪ ܒܟܘܢ ܘܐܕܝܪ ܡܫܪܪ ܐܢܬ.
12
ܘܐܬܩܪܒܘ ܠܘܬܝ ܐܘ ܟܪ̈ܝܗܝ ܒܚܛܝܬܐ
13
ܘܐܢܐ ܐܣܐ ܬܒܪܟܘܢ. ܟܕ ܣܒܪܐ ܕܬܝܒܘܬܐ
14
ܒܗܕܐ ܠܢ ܝܗܒ ܐܢܬ. ܗܫܐ ܡܪܝܐ
15
ܚܘܝܚܘܬܐ ܕܨܒܝܢܐ ܥܡ ܪܟܝܢܘܬ ܨܘܪܐ
16
ܒܕܡܥ̈ܐ ܚܢܝ̈ܓܬܐ ܩܕܡ ܬܪܥܐ ܕܪܒܘܬܟ
17
ܩܪܒܢܢ ܟܕ ܫܐܠܝܢܢ. ܐܫܒ ܪܘܚ ܕܟܝܘܬܐ

Page 195r

1
ܥܠ ܗܕܡ̈ܝܢ. ܘܐܦܝܚ ܦܘܚܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ
2
ܥܠ ܥܣܪ̈ܐ ܪ̈ܓܫܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܗ̈ܢܐ
3
ܢܫܬܟܚܘܢ ܠܢܣܝܒܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܡܚܝܢܐ
4
ܕܡܫܝܚܟ. ܟܕ ܠܣܛܢܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܡܚܛܐ
5
ܠܢ ܒܗܘܢ ܬܩܝܦܐܝܬ ܡܢܢ ܢܓܪ ܐܢܬ.
6
ܘܠܢܦܫܐ ܘܠܚܝܠܝܗ̇ ܡܪܚܡܢܐܝܬ ܒܚܘܣ̈ܢܝܟ
7
ܣܓ̈ܝܐܐ ܣܥܪܐܢܬ. ܟܕ ܠܚܡܬܐ ܠܗ̇ܝ
8
ܕܬܙܢܘܩܝ ܠܡܐ ܟܝܢ̈ܝܬܐ ܘܠܡܚܣܪ̈ܢܝܬܐ
9
ܫܓܪ ܐܢܬ. ܘܠܪܓܬܐ ܐܝܟ ܕܠܡܐܪܓ
10
ܠܫܡܝ̈ܢܝܬܐ ܘܐܠܗܝ̈ܬܐ ܢܓܕ ܐܢܬ. ܟܕ
11
ܠܗܘܢܐ ܒܪܘܚܟ ܏ܩܕ܏ ܡܩܕܫ ܐܢܬ. ܐܝܟܢܐ
12
ܕܕܫܘܐ ܕܠܥܡܘܪܝܟ ܢܗܘܐ ܥܒܕ ܐܢܬ.
13
ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܏ܫܘ܏ ܠܡܕܥܐ ܡܘܚܕ
14
ܐܢܬ. ܘܟܕ ܒܣܒܪܐ ܕܡܣܬܟܐ ܠܣܘܟܠܐ
15
ܡܨܒܬܐܢܬ. ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܡܬܢܦܠܢܐ ܕܒܪܟ
16
ܒܒܘܝ̈ܢܐ ܩܒܥ ܐܢܬ. ܘܝܕܥܬܟ ܡܚܝܢܝܬܐ
17
ܒܪܥܝܢܐ ܢܨܒ ܐܢܬ. ܘܟܕ ܥܠ ܪ̈ܓܫܝ ܦܓܪܐ

Page 195v

1
ܡܬܦܢܐ ܐܢܬ. ܕܕܫܘܝܢ ܢܗܘܘܢ ܬܘܒ ܠܡܬܡܕܓܘ
2
ܘܠܡܬܚܝܕܘ ܒܦܓܪܗ ܘܕܡܗ ܕܡܚܝܢܢ ܒܪܐ
3
ܕܝܠܟ ܡܥܬܕ ܐܢܬ. ܠܚܙܬܐ ܕܥܝ̈ܢܐ ܢܟܦ.
4
ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܐܨ̈ܕܢ ܠܒܪ ܡܢ ܘܠܝܬܐ.
5
ܠܐܕ̈ܢܐ ܒܨܝܘܬܘܬܐ ܕܡܠ̈ܝܟ ܐܫܝܓ. ܐܝܟܢܐ
6
ܕܠܐ ܢܨܛܐܝ̈ܢ ܒܣܢ̈ܝܬܐ. ܠܣܘܩܐ ܒܡܘܫܟܝܘܬ
7
ܪܝܚܟ ܐܥܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܛܘܫ ܒܣܪ̈ܝܬܐ.
8
ܠܛܥܡܐ ܘܠܫܢܐ ܒܗܪ̈ܓܝܟ ܡܚ̈ܝܢܐ ܫܓܘܡ.
9
ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܬܢܬܦܘܢ ܠܒܙܚܐ ܘܠܪܛܘܢܝܐ
10
ܕܫܘܥܝ̈ܬܐ ܒܝܫ̈ܬܐ. ܠܓܫܬܐ ܚܠܠ ܘܡܪܘܩ.
11
ܐܝܟܢܐ ܕܗ̈ܢܝܢ ܕܡܪ̈ܥܝܢ ܘܡܢܝܚ̈ܢ ܠܐܠܗܘܬܟ
12
ܬܣܥܘܪܝ ܒܐܡܝܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܠܟܠܗܘܢ ܥܒܕ̈ܝܟ
13
ܒܗܠܝܢ ܙܝ̈ܢܐ ܙܪ̈ܝܙܐ ܡܙܝܢ ܐܢܬ ܒܫܪܝܪܘܬܐ.
14
ܘܥܠ ܟܠܗ ܡܘܠܝܐ ܥܕܬܢܝܐ ܡܟܪܟ ܐܢܬ.
15
ܫܘܪܐ ܕܒܛܝܠܘܬܐ. ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ
16
ܗܝܟ̈ܠܐ ܗܕܝܪ̈ܐ ܘܩܝܛܘܢ̈ܐ ܕܡܝܪ̈ܐ ܠܡܫܪܝܐ
17
ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܟ ܠܢ ܥܒܕ ܐܢܬ. ܘܐܟܘ̈ܠܐ

Page 196r

1
ܕܦܓܪܗ ܘܫܬܘܝ̈ܐ ܕܕܡܗ ܒܫܘܝܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ
2
ܠܢ ܡܫܘܐ ܐܢܬ. ܘܒܡܠܟܘܬ ܕܫܡܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ.
3
ܠܢ ܥܡܗ ܡܫܘܬܦ ܐܢܬ. ܗܝܕܝܢ ܢܬܚܙܘܢ
4
ܠܥܒܕ̈ܝܟ ܥܒܕ̈ܝܟ. ܘܗܕܪܟ ܡܬܚܘܐ ܥܠ
5
ܒܢܝܗܘܢ ܘܒܣܝܡܘܬܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܢ
6
ܬܗܘܐ ܥܠܝܢ ܠܥܠܡܝܢ ܡܛܠ
7
ܕܣܟܝܢܢ ܠܟ. ܘܠܟ ܏ܫܘ܏ ܡܣܩܝܢܢ
8
ܟܗܢܐ ܫܠܡܐ ܥܡܐ ܘܠܪܘܚܐ ܟܗܢܐ ܬܗܘܐ ܥܡܐ
9
ܘܥܡ ܏ܡܫܡ܏ ܒܕܚܠܬܐ ܟܗܢܐ ܩܘܕܫ̈ܐ ܠܩܕܝܫ̈ܐ
10
ܕܒܬܪ ܢܣܝܒܘܬܐ ܒܡܢ ܡܢ ܥܒܝ̈ܕܐ
11
ܐܝܬ ܣܦܩܘܬܐ ܕܬܣܦܩܝ ܠܡܘܕܝܘ ܠܪܕܝܐ
12
ܣܓܝܐܐ ܘܠܡܡܘܠܐ ܪܒܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܟ
13
ܕܣܥܪܬ ܥܡ ܓܢܣܢ ܐܘ ܐܠܗܐ ܐܒܐ.
14
ܗ݀ܘ ܕܟܕ ܐܓܪܒܢ ܗܘܝܢ ܒܚܛܝܬܐ.
15
ܘܣܪܝܢܢ ܒܛܐܡܘܬܐ. ܘܐܪܦܝܢ ܗܘܝܢ
16
ܐܝܕܐ ܒܡܝܬܪ̈ܬܐ. ܘܐܬܡܠܝܢ ܗܘܝܢ ܡܠܝܐܝܬ
17
ܡܢ ܫܟܝܪ̈ܬܐ. ܘܚܠܕܢ ܗܘܝܢ ܣܡܝܐܝܬ

Page 196v

1
ܒܚ̈ܠܝܠܐ ܥܡܘ̈ܛܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܐܝܟ ܝܠܕܝܬܐ. ܘܝܩܪܢ
2
ܗܘܝܢ ܒܚܘܒ̈ܐ ܘܣܟܠ̈ܘܬܐ. ܘܐܫܬܪܓܠܢ ܗܘܝܢ
3
ܠܗܡܢ ܬܚܬܝܬܐ. ܒܬܪ ܣܛܢܐ ܣܐܢܢ ܐܒܘܗ
4
ܕܕܓܠܘܬܐ. ܘܐܫܬܠܡܢ ܗܘܝܢ ܠܡܕܥܐ
5
ܕܣܪܝܩܘܬܐ. ܘܐܬܢܫܡܢ ܗܘܝܢ ܪ̈ܘܚܐ
6
ܡܕܥܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܐܫܬܡܠܝܢ ܗܘܝܢ ܒܚܘܓܒ̈ܐ
7
ܕܣܪܝܩܘܬܐ. ܘܟܢܝܢ ܐܢܘܢ ܐܠ̈ܗܐ ܘܐܠܗ̈ܬܐ.
8
ܘܩܡܬ ܪܓܠܢ ܒܣܘܦܐ ܘܒܣܟܐ ܕܟܦܘܪܘܬܐ.
9
ܗܝܕܝܢ ܡܢ ܡܨܥܬ ܚܫܘܟܐ ܢܘܗܪܐ ܐܕܢܚܬ
10
ܠܢ ܡܪܚܡܢܐܝܬ. ܘܦܘܪܩܢܐ ܝܡܝܢܝܐ
11
ܦܪܢܣܬ ܠܢ ܚܟܝܡܐܝܬ. ܟܕ ܒܒܪܟ
12
ܚܒܝܒܐ ܗܕܝܬܢ ܠܘܬ ܒܝܬܘܬܟ ܛܘܒܬܢܝܬܐ
13
ܛܝܒܘܬܢܐܝܬ. ܘܐܦܢܝܬܢ ܡܢ ܕܪܫ ܠܕܪܓܢ
14
ܩܕܡܝܐ ܝܨܘܦܬܢܐܝܬ. ܘܐܛܥܢܬܢ ܥܠ ܟܬܦܬܗ
15
ܚܒܝܒ̈ܬܐ ܗܢܝܐܝܬ. ܘܐܣܡܟܬܢ ܥܠ
16
ܦܪ̈ܝܬܐ ܡܠ̈ܟܝܐ ܓܐܝܐܝܬ. ܘܐܠܒܫܬܢ ܐܣܛܠܐ
17
ܕܒܢ̈ܝܐ ܘܥܙܩܬ ܚܐܪܘܬܐ ܚܘܒܢܐܝܬ. ܘܐܘܬܒܬܢ

Page 197r

1
ܒܣܕܪܐ ܕܝܪ̈ܘܬܐ ܒܣܝܡܐܝܬ ܘܝܨܝܨܬܢ ܘܛܗܡܬܢ
2
ܥܡܟ ܦܐܝܘܬ ܗܕܝܪܐܝܬ ܘܣܕܪܬ ܩܘܕܡܝܢ
3
ܦܬܘܪ ܚܝ̈ܐ. ܘܢܟܣܬ ܠܢ ܬܘܪܐ ܡܦܛܡܐ
4
ܚܕܝܐܝܬ. ܘܦܩܕܬ ܠܥܝܪ̈ܐ ܠܡܥܕܥܕܘ ܥܠ
5
ܐܦܝ̈ ܦܘܢܝܢ ܕܠܘܬܟ ܦܨܝܚܐܝܬ. ܘܕܗܢܬ
6
ܢܦܫܢ ܡܢ ܕܗܝܢܘܬܗ ܕܒܝܬܟ ܫܒܝܚܐܝܬ.
7
ܘܢܗܪ̈ܝ ܐܦܝ̈ܢ ܡܢ ܐܘܟܠܐ ܕܦܓܪܗ
8
ܕܚܒܝܒܟ ܨܡܘܚܬܢܐܝܬ. ܘܪܘܝܬ
9
ܢܦܫܢ ܘܪܘܙܬ ܡܢ ܫܩܝܐ ܕܗ݀ܘ ܕܚܝ̈ܐ
10
ܡܠܐ ܟܣܗ ܚܕܝܐܝܬ. ܘܐܬܦܛܡܢ ܒܦܬܘܪܐ
11
ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ ܣܒܥܐܝܬ. ܒܕܓܘܢ ܡܪܝܐ
12
ܡܪܐ ܟܠ ܠܐ ܬܒܚܢ ܥܡ ܡܚܝܠܘܬܢ
13
ܥܠ ܠܐ ܫܘܝܘܬܢ ܕܠܡܓܫܦ ܒܗܘܢ
14
ܙܕܩܐܝܬ. ܘܠܐ ܠܬܘܣܦܬܐ ܕܕܝܢܐ ܪܒܐ
15
ܢܗܐ ܠܢ ܐܝܩܪܐ ܕܝܩܪܬ ܠܢ ܒܗܠܝܢ
16
ܪܘܪܒܐܝܬ. ܘܠܐ ܬܬܒܘܥ ܠܢ ܒܣܓ̈ܝܐܬܐ
17
ܐܟܡܐ ܕܥܠ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܗܝܡܢܬܢ ܚܣܝܐܝܬ.

Page 197v

1
ܘܐܦܠܐ ܬܒܥܐ ܡܢܢ ܥܒ̈ܕܐ ܒܚܬܝܬܘܬܐ ܡܛܠ
2
ܐܝܩܪܐ ܕܪ̈ܐܙܝܟ ܠܐ ܡܛܘܫ̈ܐ ܘܠܝܐܝܬ. ܘܬܬܩܘܠ
3
ܒܡܐܣܐܬܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܠܥܘܠܢ. ܘܥܠܬܐ
4
ܕܐܒܕܢܐ ܢܗܘܘܢ ܠܢ ܥܠ ܕܐܡܪܚܢܢ ܥܠ
5
ܐܘܟܠܗܘܢ ܣܟܠܐܝܬ. ܘܣܥܝܢܢ ܥܠ ܫܩܝܗܘܢ
6
ܡܗܡܝܢܐܝܬ. ܐܠܐ ܒܣܘܓܐܐ ܕܪ̈ܚܡܝܟ
7
ܘܕܒܣܝܡܘܬܟ. ܐܬܕܟܪ ܕܒܣܪܐ ܚܢܢ
8
ܕܠܟܠ ܦܓܥ̈ܝܢ ܡܠܐ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܘܒܫܘܒܩܢܐ
9
ܐܬܚܫܚ ܥܡ ܡܪܥܝܬܟ ܗܢܝܐܝܬ. ܟܕ
10
ܒܐܪ̈ܙܝܟ ܥܨܒ ܐܢܬ ܬܒܪܗ̇ ܡܛܠ
11
ܕܐܬܟܪܗܬ ܕܘܝܐܝܬ. ܘܠܐ ܬܬܚܘܐ ܠܘܬܗ̇
12
ܒܩܫܝ̈ܬܐ ܙܥܝܦܐܝܬ. ܘܬܫܩܝܗ̇ ܚܡܪܐ
13
ܪܬܛܝܪܐ ܐܘܟܝܬ ܬܚܙܝܗ̇ ܙܒ̈ܢܐ ܕܒܝܫܘܬܐ
14
ܡܣܟܢܐܝܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܝܢܐ ܥܡܝܩܐ
15
ܬܝܒܒܝ ܩܘܕܡܝܟ ܦܨܝܚܐܝܬ. ܬܚܓܐ ܠܟ
16
ܚܘܓܝ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܠܥܠܡܝܢ ܚܘܝܚܐܝܬ. ܘܬܣܩܝ
17
ܠܟ ܏ܫܘ܏ ܏ܡܫܡ܏ ܡܢ ܒܬܪ ܟܗܢܐ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ

Page 198r

1
ܐܠܗܐ ܕܝܠܢ. ܗ݀ܘ ܕܒܡܬܢܚܬܢܘܬܗ ܕܠܘܬܢ
2
ܪܘܡܪܡܐ ܩܢܝܢܢ. ܘܒܡܬܒܣܪܢܘܬܗ ܗܕܪܐ
3
ܐܬܥܛܦܢܢ. ܘܒܡܟܝܟܘܬܗ ܫܘܒܗܪܐ
4
ܘܚܐܪܘܬܐ ܠܒܫܢܢ. ܘܒܫܝܛܘܬܗ ܬܟܣܝܬ
5
ܢܘܗܪܐ ܙܩܪ ܠܢ. ܘܒܡܝܬܘܬܗ ܚܝ̈ܐ
6
ܚܕ̈ܬܐ ܩܕܝܢܢ. ܘܒܩܝܡܬܐ ܪܗܒܘܢܐ
7
ܕܩܝܡܬܢ ܘܢܘܚܡܢ ܐܫܬܟܢ ܠܢ.
8
ܒܕܓܘܢ ܒܥܝܢܢ ܠܪ̈ܚܡܝܟ ܘܡܬܟܫܦܝܢܢ
9
ܠܚܢܢܟ. ܠܐ ܢܗܘܐ ܥܡܠܟ ܕܒܢ
10
ܣܪܝܩܐ. ܘܛܘܪܦܐ ܕܩܒܠܬ ܥܠ
11
ܐܦܝ̈ܢ ܐܝܩܐ. ܘܢܬܡܓܢ ܕܡܟ
12
ܝܩܝܪܐ ܕܐܫܬܦܥ ܚܠܦܝܢ. ܐܠܐ ܐܝܟ
13
ܝܪܬܘܬܐ ܣܓܝܐܬ ܕܡܝ̈ܐ ܩܢܝ ܠܢ.
14
ܘܐܝܟ ܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܝܩܝܪ̈ܬܐ ܘܚܘܡܪ̈ܐ
15
ܫܒܝܚ̈ܬܐ ܒܓܙܟ ܐܣܢ ܠܢ. ܡܛܠ
16
ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܕܗܒܐ ܘܒܟܣܦܐ ܐܬܦܪܩܢ
17
ܡܢ ܣܐܢܝ̈ܢ. ܐܠܐ ܒܕܡܟ ܐܘ ܐܡܪܗ ܕܐܠܗܐ

Page 198v

1
ܕܡܘܡܐ ܘܛܘܠܫܐ ܠܝܬ ܒܗ
2
ܐܬܚܪܪܢܢ. ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܘ ܦܪܘܩܢ
3
ܣܒ ܒܐܦܝ̈ܢ ܘܚܣܐ ܥܘܠܢ ܘܠܐ.
4
ܬܬܒܘܥ ܠܢ ܚܬܝܬܘܬܐ ܕܗܘܦ̈ܟܝܢ.
5
ܡܛܠ ܕܚܢܢ ܒܗܦܟܐ ܕܗܝ ܕܫܘܝܐ
6
ܠܩܪܝܬܢ ܐܬܕܒܪܢܢ. ܡܕܝܢ ܪ̈ܚܡܝܟ
7
ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܗܘܢ ܡܬܟܫܦ̈ܢܐ ܚܠܦܝܢ
8
ܡܛܠ ܕܠܟܣܐ ܕܩܪܝܪ̈ܐ ܫܟܝܚ
9
ܦܘܪܥܢ ܐܓܪܐ ܡܢ ܦܘܡܟ ܩܕܝܫܐ
10
ܫܡܥܢܢ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܡܘܕܝܢܢ ܡܪܝ ܕܐܝܬܝܢ
11
ܗܢܘܢ ܕܒܙ̈ܢܝܐ ܫܟܝܪ̈ܐ ܠܟܠܢܫ
12
ܥܒܪܢܢ. ܐܠܐ ܣܒܪܐ ܫܪܝܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܢ
13
ܕܒܟ ܣܟ ܠܐ ܫܚܛܢܢ. ܡܕܝܢ ܡܪܝ
14
ܠܣܒܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܢ ܦܢܝ ܘܐܩܨ ܦܘܪܥܢܐ
15
ܒܝܘܡ ܕܝܢܐ ܐܕܢ̈ܐ ܕܨܬ̈ܝ ܠܦܘܩܕ̈ܢܝܟ
16
ܗܢܝܐܝܬ. ܠܐ ܢܚܪ̈ܫܢ ܡܢ ܫܡܥܐ ܕܗܝ
17
ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܬܘ ܥܘܠܘ ܒܪ̈ܝܟܘܗܝ
18
ܕܐܒܝ ܘܝܪܬܘ ܡܠܟܘܬܐ: ܒܘܪ̈ܟܐ

Page 199r

1
ܕܒܪ̈ܟܝ ܠܣܓܕܬܟ ܡܟܝܟܐܝܬ. ܠܐ ܢܬܬܒܪ̈ܢ
2
ܒܐܪܙܦܬܐ ܕܪܘܓܙܐ ܡܢ ܟܐܢܘܬܐ ܓܘܫܡܐ
3
ܕܐܡܝܪܢ ܒܡܘܪܘܢ ܩܕܝܫܐ ܕܝܠܟ ܗܝܡܢܘܬܐܝܬ.
4
ܠܐ ܬܓܫܘܦܝ ܒܗ ܢܘܪܐ ܝܩܕܬܐ ܒܥܙܝܙܘܬܐ.
5
ܕܪ̈ܥܐ ܕܐܬܦܫܛܘ ܒܨܠܘܬܐ ܩܕܡܝܟ
6
ܡܬܚܢܢܐܝܬ ܠܐ ܢܬܦܫܚܘܢ ܒܦ̈ܠܩܐ ܚܪ̈ܝܦܐ
7
ܕܡܬܩܢܝܢ ܠܕܝܢܐ ܘܠܬܒܥܬܐ. ܗܕ̈ܡܐ
8
ܕܐܬܡܙܓܘ ܒܗܘܢ ܦܓܪܟ ܘܕܡܟ ܡܚܝܕܐܝܬ.
9
ܠܐ ܢܣܬܝ̈ܛܘܢ ܒܫܠܗܒܝܬܐ ܚܪܝܦܬ ܕܠܩܐ
10
ܒܕܘܝܘܬܐ ܘܪ̈ܝܕܐ ܕܐܬܡܫܚܘ ܒܡܫܚܐ
11
ܩܕܝܫܐ ܕܝܠܟ ܩܕܝܫܐܝܬ. ܠܐ ܢܣܝܦ ܐܢܘܢ
12
ܒܓܗܢܐ ܚܐܦܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ ܩܫܝܬܐ.
13
ܙܢ̈ܕܐ ܕܐܬܦܫܛܘ ܒܣܒܪܐ ܠܘܥܕܟ
14
ܫܐܠܬܢܐܝܬ ܠܐ ܢܬܩ̈ܦܣܘܢ ܒܝܘܡ
15
ܦܘܪܥܢܐ. ܟܕ ܦ̈ܐܕܢ ܡܢ ܡܘܗܒܬܐ
16
ܒܬܒܝܪܘܬܐ ܚܕܝܐ ܕܐܬܚܦܛ ܒܫܘܥܒܕܟ
17
ܐܝܟ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗ ܬܟܝܒܐܝܬ ܠܐ ܢܬܡܚܠ
18
ܒܥܕܢܐ ܕܒܗ ܒܢ̈ܝ ܐܪܥܐ ܢܩܘܡܘܢ

Page 199v

1
ܘܢܘܕܘܢ ܒܟܐܢܘܬܐ ܛܥܡܐ ܕܐܬܡܕܟ ܒܚܠܝܘܬ
2
ܡ̈ܠܝܟ ܒܣܝܡܐܝܬ. ܠܐ ܬܨܪܦܝܘܗܝ ܬܛܪܢܘܬܗ
3
ܕܟܣܐ ܕܡܘܬܐ ܬܢܝܢܐ ܐܝܟ ܕܒܡܬܦܪܥܢܘܬܐ
4
ܝܡܝܢܐ ܕܛܪܦܬ ܥܠ ܚܕܝܗ̇ ܩܕܡܝܟ
5
ܡܬܬܘܝܢܐܝܬ ܠܐ ܬܬܦܟܪܝ ܒܐܣܘܪ̈ܝ
6
ܡܣܟ̈ܠܢܐ ܕܠܐ ܡܬܦܣܩܝܢ ܠܥ̈ܠܡܝܢ
7
ܒܫܪܝܪܘܬܐ ܟܘܠ̈ܝܬܐ ܘܟܒܕܐ ܠܛܒܝ̈ܟ
8
ܬܗܝܪ̈ܐ ܣܘܚܘ ܚܘܒܢܐܝܬ ܠܐ ܢܬܟܘܝ̈ܢ
9
ܒܫܒܛܝ̈ ܢܘܪܐ ܒܥܙܝܙܘܬܐ ܠܘܥܐ
10
ܘܝܫܛܐ ܕܐܬܒܣܡܘ ܒܦܬܘܪܟ
11
ܛܝܒܘܬܢܐܝܬ ܠܐ ܬܬܢܨܠܝ ܒܗܘܢ
12
ܡܪܝܪܘܬܐ ܡܘܩܕܢܝܬܐ ܚܪܝܦܬ
13
ܬܢܚ̈ܬܐ ܡܕܥܐ ܘܪܥܝܢܐ ܕܗܝܡܢܘ
14
ܒܟ ܬܪܝܨܐܝܬ. ܠܐ ܢܬܒܕܠܘܢ ܒܡܪܢܝܬ
15
ܫܘܢ̈ܩܐ. ܘܢܦܕܘܢ ܡܢ ܢܝܫܐ ܕܬܪܝܨܘܬܐ.
16
ܢܫܡܐ ܕܐܘܕܝ ܒܐܠܗܘܬܟ ܠܐ ܡܦܬܠܐ
17
ܠܐ ܢܬܚܝܒ ܡܢܟ ܘܢܬܬܟܠ ܠܗ ܐܓܪ
18
ܬܘܕܝܬܗ ܒܟܝܠܬܐ ܪܩܝܥܬܐ ܘܡܫܦܥܬܐ

Page 200r

1
ܣܦܘ̈ܬܐ ܕܢܫ̈ܩܝ ܥܩܒ̈ܬܟ ܒܨܠܝܒܐ
2
ܘܪ̈ܬܡܝ ܬܫܒܚ̈ܬܟ ܬܚܘܒܐܝܬ. ܠܐ ܢܦ̈ܓܕ ܐܢܘܢ
3
ܒܠܡܐ ܒܬܐܘܛܪܘܢ ܕܚܝܠܐ ܘܡܠܐ ܙܘܥܐ.
4
ܥܝܢ̈ܐ ܕܐܨܕ̈ܝ ܒܨܠܝܒܘܬ ܚܣܕܟ ܡܬܓܘܣܢܐܝܬ
5
ܠܐ ܢܡܛܪ̈ܢ ܕܡܥ̈ܐ ܡܢ ܬܫܢܝ̈ܩܐ ܡܫܝܡ̈ܢܐ
6
ܘܡܠ̈ܝܝ ܨܥܝܪ̈ܘܬܐ ܦܘܡܐ ܘܠܫܢܐ
7
ܕܐܟܠܘܟ ܒܛܒܘܬܟ ܡܫܬܒܩܢܐܝܬ ܠܐ.
8
ܢܬܥܨܪ ܒܗܘܢ ܣܡ ܡܘܬܐ ܕܡܕܘܐ ܘܡܡܪ
9
ܒܬܫܢܝܕܘܬܐ ܨܒܥ̈ܬܐ ܬܐܡ̈ܬܐ ܕܨܪܗܘ̈ܝ
10
ܨܠܝܒܐ ܥܠ ܐܦܝܗ̈ܝܢ ܡܬܓܘܣܢܐܝܬ
11
ܒܟܠܒܬܐ ܕܢܘܪܐ ܠܐ ܢܫܬܡ̈ܛܢ ܐܝܟ ܕܒܬܒܥܬܐ
12
ܩܕܠܐ ܘܩܪܩܦܬܐ ܕܐܬܟܦܦܝ ܒܨܠܘܬܐ
13
ܘܒܨܘܡܐ ܡܬܓܪܓܚܢܐܝܬ ܠܐ ܢܬܪܟܢܘܢ
14
ܒܐܒܠܐ ܘܬܐܢܚ̈ܬܐ ܩܕܡ ܬܪܘܢܝܘܢ ܕܐܝܩܪܟ
15
ܒܓܢܝܚܘܬܐ. ܪܘܚܐ ܘܢܦܫܐ ܕܣܒܪܘ
16
ܒܡܘܠܝܐ ܡܕܒܪܢܝܐ ܕܝܠܟ ܬܩܢܐܝܬ.
17
ܢܦܪ̈ܚܢ ܘܢܛܘ̈ܣܢ ܥܠ ܓܦ̈ܐ ܪ̈ܓܝܓܐ
17
ܕܛܝܒܘܬܟ ܠܘܥܕܐ ܕܟܘܪܣܝ ܐܝܬܘܬܟ.

Page 200v

1
ܫܢ̈ܐܕ ܠܥܣܝ ܠܓܡܘܪܬܐ ܡܚܣܝܢܝܬܐ
2
ܕܒܣܪܟ ܬܟܝܠܐܝܬ. ܠܐ ܢܬܚܪ̈ܩܢ ܥܠ ܚܕ̈ܕܐ
3
ܒܥܪܝܐ ܘܩܘܪܐ ܕܒܚܫܘܟܐ ܒܪܝܐ ܕܡܫܬܡܪ
4
ܥܠ ܪ̈ܫܝܥܐ ܒܐܠܡܐ ܘܚܡܬܐ ܬܓܪ̈ܘܡܬܐ
5
ܘܫܪ̈ܝܬܐ ܕܚܠܕ ܒܗܝܢ ܚܡܝܪܟ ܡܐܚܝܢܐ
6
ܪܚܡܬ ܐܢܫܐܝܬ. ܠܐ ܬܟܘܡ ܥܠܝܗܝܢ ܠܥܠܡ
7
ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܕܫܝܘܠ ܕܘܝܬܐ ܐܠܐ.
8
ܛܝܒܘܬܟ ܬܣܓܐ ܠܘܬܗܘܢ ܘܪ̈ܚܡܝܟ
9
ܢܫܬܦܥܘܢ ܨܐܕ̈ܝܗܘܢ ܘܢܚܙܘܢ ܣܢ̈ܐܝܗܘܢ
10
ܘܢܒܗܬܘܢ ܕܐܢܬ ܗܘ ܐܝܬܝܟ ܗ݀ܘ ܕܥܕܪܬ
11
ܐܢܘܢ ܘܒܝܐܬ ܐܢܘܢ ܘܐܡܝܬܬ ܡܢܗܘܢ ܥܘܠܗܘܢ
12
ܘܠܝܬܝܬ ܠܫܢ̈ܝܐ ܕܚܙܘ ܒܗܝܢ ܒܝܫ̈ܬܗܘܢ.
13
ܘܗܝܕܝܢ ܬܗܘܐ ܒܣܝܡܘܬܟ ܥܠܝܢ
14
ܘܥܠܝܗܘܢ ܘܢܣܩ ܠܟ ܏ܫܘ܏ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܠܐܒܘܟ
15
ܘܠܪܘܚܟ ܏ܩܕ܏ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡܝܢ